Mobiliteit in de sportsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteit in de sportsector"

Transcriptie

1 Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder April 2011 Ir. Martine van Doornmalen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Achtergrond en inleiding... 3 Resultaten in het kort Werken binnen de sportsector Persoonlijke ontwikkeling Huidige behoefte aan diensten Punt voor loopbaan en ontwikkeling... 9 Bijlage 1 Profiel respondenten uit de sportsector Bijlage 2 Processtatistieken Bijlage 3 Vragenlijst

3 Achtergrond en inleiding Achtergrond In de laatste CAO Sport ( ) hebben cao-partners de afspraak gemaakt om de loopbaan & ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sector te faciliteren en te stimuleren. Naar aanleiding daarvan zijn de WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport) en FNV Sport in september 2010 het project Mobiliteit in de sportsector gestart. Om te zorgen dat eventuele maatregelen aansluiten bij de behoeften van werknemers, heeft in de maand april 2011 een behoeftepeiling onder de werknemers in de sector plaatsgevonden. In de peiling is gevraagd naar de behoefte op het gebied van communicatie over de ambities binnen de eigen organisatie en naar de behoefte aan informatie over scholing, loopbaan (perspectief) en vacatures bij een onafhankelijk punt. Dit document is een verslag van de resultaten van deze peiling. Werkwijze Om de genoemde behoeften te onderzoeken is een vragenlijst opgesteld door de projectgroep in samenwerking met ADV Market Research. Deze vragenlijst is vervolgens uitvoerig getest door een expertteam met leden uit werkgevers- en werknemerskring. Na goedkeuring van de vragenlijst zijn de medewerkers van sportorganisaties die onder CAO Sport vallen per mail door de directie van hun eigen organisatie benaderd om mee te werken aan een online onderzoek. De medewerkers hebben een uitnodigingsmail ontvangen waarin het doel van het onderzoek werd beschreven. Ook was de link naar het onderzoek opgenomen en werd kenbaar gemaakt dat deelname geheel anoniem was. Na het versturen van de uitnodigingsmail hadden de medewerkers twee weken de tijd om aan het onderzoek deel te nemen. In deze periode heeft de directie van de eigen organisatie van de sportorganisaties een herinneringsmail gestuurd om de respons te verhogen. De vragen die aan de medewerkers gesteld zijn kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld: Werken in de sportsector: Hoe groot is de organisatie waar men werkt? Waarom is men werkzaam in de sportsector en hoe lang denkt men nog werkzaam binnen de huidig organisatie en de sector? Persoonlijke ontwikkeling van de medewerker: Volgt men wel eens een training of opleiding? Wat zijn de mogelijkheden om over persoonlijke ontwikkeling te praten binnen de eigen organisatie? Aan welke diensten heeft men behoefte met betrekking tot opleidingen/trainingen? Online punt voor loopbaan en ontwikkeling waar medewerkers terecht kunnen voor informatie en advies: Wat zijn de verwachtingen van dit punt, welke diensten zou dit punt moeten aanbieden? En welke toegevoegde waarde heeft een dergelijk punt binnen de sportsector? Achtergrondgegevens van de respondenten: Leeftijd, geslacht, opleiding etc.. De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 3. Respons Uiteindelijk hebben 885 van de 3550 medewerkers uit de sector 1 meegewerkt aan het onderzoek. Opdrachtgevers zien dat een mooie doorsnee van de bonden is bereikt, met een kleine oververtegenwoordiging van de middelgrote bonden. Daarmee is een responspercentage van 25% behaald en kan gesteld worden dat het onderzoek betrouwbaar is. De spreiding van de respondenten over de opleidingsniveaus sluit goed aan bij de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau binnen de sector (zie onderstaande tabel 2 ). Hiermee kan gesteld worden dat het onderzoek representatief is wat betreft opleidingsniveau. In bijlage 1 is meer informatie te vinden over het profiel van de respondenten. Opleidingsniveau Onderzoek Werkelijk HBO+ 68% 64 % MBO 26% 29 % Overig 6% 7 % 1 Bron: Werkgeversorganisatie in de Sport, mei Bron: NOC NSF en Huis van de Sport, mei

4 Resultaten in het kort Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven. Sportsector o Een groot aantal van de werknemers (73%) binnen de sector is in de sportsector gaan werken omdat men affiniteit heeft met (de betreffende) sport. o Een meerderheid van de respondenten blijft de komende jaren nog werkzaam in de sportsector. Van alle respondenten geeft ruim twee derde (68%) aan binnen de sector te blijven werken. Bijna de helft van de werknemers (48%) ziet loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de huidige organisatie. Dit kan wellicht verklaard worden doordat een groot deel van de organisaties vrij klein is. Binnen de sector worden meer loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden gezien, namelijk door drie op de vijf werknemers. o Bijna een derde van de medewerkers zou de sector aanbevelen aan vrienden als een sector waar goede loopbaanmogelijkheden zijn. Een kwart zou de sector niet aanbevelen. Persoonlijke ontwikkeling o Meer dan de helft van de respondenten uit de sportsector (55%) is van mening dat de direct leidinggevende zijn/haar persoonlijke ontwikkeling stimuleert, een op de vijf respondenten is echter van mening dat de direct leidinggevende de persoonlijke ontwikkeling niet op positieve wijze stimuleert (20%). o 80% geeft aan dat er binnen de organisatie de mogelijkheid is om een gesprek te voeren over persoonlijke ontwikkeling. Van deze respondenten heeft tweederde ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (al dan niet op eigen initiatief). Dit betekent dat een derde van alle respondenten een dergelijk gesprek heeft gehad dat tot concrete afspraken heeft geleid. o Respondenten met een hoog opleidingsniveau geven vaker aan de mogelijkheid te hebben voor een gesprek over persoonlijke ontwikkeling (hoog opleidingsniveau: 82%; laag opleidingsniveau (70%). Zij maken ook vaker gebruik van deze mogelijkheid (70% versus 61%). Behoefte aan diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling o Er blijkt een behoefte aan één of meer diensten bij 85% van de respondenten. 15% geeft aan geen enkele behoefte te hebben aan een dienst op het gebied van loopbaanontwikkeling. o De zes diensten waar men het meest behoefte aan heeft zijn informatie over opleidingen (38%), persoonlijke coaching (30%), loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur (28%), een agenda met loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sector (24%), het uitvoeren van digitale testen (23%) en een overzicht van vacatures binnen de sportsector (21%). Punt voor loopbaan en ontwikkeling o Nagenoeg de helft van alle medewerkers (46%) denkt dat een punt voor loopbaan en ontwikkeling (heel) veel toegevoegde waarde heeft. 10% ziet de toegevoegde waarde van het punt niet. 41% staat neutraal tegenover een dergelijk punt. o Respondenten hebben aan drie diensten de meeste behoefte: informatie over opleidingen/trainingen (72%), een overzicht van de vacatures binnen de sportsector (67%) en loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur (54%). o Er zijn een aantal subgroepen die bij meerdere diensten vaker aangeven dat het punt deze diensten voor loopbaan en ontwikkeling aan zou moeten bieden. Deze groepen zijn medewerkers tot 40 jaar, hoog opgeleide medewerkers, en medewerkers met een beroepsopleiding. o De helft van de respondenten zou het punt omschrijven als een portaal voor loopbaan en ontwikkeling in de sportsector. 4

5 1. Werken binnen de sportsector 45% van de medewerkers geeft aan bij organisaties met minder dan 50 werknemers werkzaam te zijn. 20% is werkzaam bij een organisatie waar tussen de 51 en 100 medewerkers zijn. 35% werkt bij een organisatie met meer dan 100 werknemers. Ruim drie kwart van de respondenten (77%) geeft aan een vast contract te hebben bij de werkgever. Van de respondenten tot 30 jaar 3 heeft 54% een vast contract. Ook wanneer we kijken naar het opleidingsniveau is een verschil waar te nemen. Van de medewerkers met een hoog opleidingsniveau heeft 72% een vast contract, bij medewerkers met een laag opleidingsniveau is dit 94%. Gemiddeld is men op dit moment 7,8 jaar in dienst van de organisatie waar men werkzaam is. Bijna de helft van de respondenten geeft aan wel eens van functie veranderd te zijn binnen deze organisatie. Een kwart geeft aan binnen de sportsector één of meerdere malen van werkgever te zijn veranderd (25%). 73% van de respondenten geeft aan dat de opleiding goed aansluit bij het werk- en denkniveau. Jongere respondenten geven wat vaker aan dat het werk- en denkniveau onder het opleidingsniveau ligt. Bij 28% van de respondenten onder de 30 is dit het geval (31-40: 18%; 41-50:13%; ouder dan 50:9%). De belangrijkste reden om bij een sportorganisatie te gaan werken is dat men affiniteit heeft met (de betreffende) sport. Bijna drie kwart van de respondenten geeft dit aan (73%). 59% is bij een sportorganisatie beland omdat het ging om een interessante functie. Voor 40% sloot het werk goed aan bij de gevolgde opleiding. Deze drie redenen zijn nog belangrijker bij de respondenten tot 30 jaar met een beroepsopleiding in de sport en een hoog opleidingsniveau. Wat is/zijn voor jou de reden(en) geweest om bij een sportorganisatie te gaan werken? Meerdere antwoorden mogelijk Basis= iedereen (n=885) Affiniteit met (deze) sport Interessante functie Het werk sluit goed aan bij mijn opleiding Ik werk op korte afstand van mijn woonplaats Goede primaire/secundaire arbeidsvoorwaarden Anders, namelijk 7% 15% 11% 40% 59% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 58% van de respondenten is van plan om de komende jaren nog wel voor de huidige organisatie werkzaam te blijven. 11% geeft aan dat de kans wel aanwezig is dat men bij de organisatie vertrekt. Het zijn vaker medewerkers van grote organisaties (201 of meer medewerkers), medewerkers met een laag opleidingsniveau en oudere medewerkers binnen de sector die de komende jaren bij de huidige organisatie werkzaam blijven. Dit zijn dan ook vaker de medewerkers die aangeven dat men de komende jaren binnen de sportsector werkzaam blijft. Van alle respondenten geeft ruim twee derde aan binnen de sector te blijven werken (68%). Loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden worden niet door iedereen gezien binnen de huidige organisatie. 48% geeft aan deze wel te zien, 30% ziet ze niet binnen de eigen organisatie. Binnen de 3 Over het algemeen geldt dat hoe jonger de respondenten hoe hoger het opleidingsniveau en hoe vaker men een beroepsopleiding heeft gedaan. 5

6 hele sportsector ziet men wat vaker loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden. Zes op de tien respondenten geven dit aan. Ook geven beduidend minder respondenten aan geen loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden te zien (13%). Zijn het met name de oudere werknemers die aangeven binnen de sportsector en de huidige organisatie te blijven werken, het zijn met name jongere medewerkers met beroepsopleiding en/of hoog opleidingsniveau die aangeven loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden te zien binnen zowel de huidige organisatie als de hele sportsector. Dat men positief is over de loopbaanmogelijkheden binnen de sector betekent niet direct dat men de sector ook aanbeveelt aan vrienden als een sector met goede loopbaanmogelijkheden. Bijna een derde (32%) zou de sector aanbevelen, maar ook een kwart geeft aan dit zeker niet te doen (25%). Medewerkers uit grote organisaties bevelen de sector wat vaker aan (42%). Medewerkers met een hoog opleidingsniveau zijn juist wat negatiever, 31% zou de sector niet aanbevelen wat betreft loopbaanmogelijkheden. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? Basis= iedereen (n=885) Ik blijf de komende jaren werkzaam binnen de sportsector Ik blijf de komende jaren werkzaam voor mijn huidige organisatie 11% 4% 17% 11% 11% 19% 68% 58% Ik zie loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sportsector 7% 13% 20% 60% Ik zie loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen mijn huidige organisatie 4% 30% 18% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Weet niet/geen mening (Helemaal) mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens (Helemaal) mee eens Hieronder zijn enkele toelichtingen van respondenten over de stellingen met betrekking tot het werken in de sportsector weergegeven. Sport is een sector met uitstraling. Dat maakt het leuk om in te werken. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn er wel in de sector. Maar of daar ook ruimte voor wordt gecreëerd is een andere vraag. Loopbaanperspectief in de sport vind ik mager. En al helemaal niet binnen de eigen organisatie (platte structuur). Ik vind de sportsector voor hoger opgeleiden (denkers) niet interessant op de lange termijn, weinig geld, weinig beleidsbepalende functies. In een kleine organisatie zijn de doorstroommogelijkheden klein. Bovendien wordt de sportsector toch nog veelal geleid door mannen. Werken in de sport is mooi en vaak doe je het met veel passie, Maar we moeten er voor waken dat het wel werk is zoals in andere sectoren en geen hobby. Ik denk dat de ruimte voor het maken van carrière binnen de sportsector vrij beperkt is. Hierdoor loopt de sector het risico (jonge) talentvolle medewerkers aan andere sectoren te verliezen. 6

7 2. Persoonlijke ontwikkeling De meerderheid van de respondenten uit de sportsector (55%) is van mening dat de direct leidinggevende zijn/haar persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Een op de vijf respondenten is het hier niet mee eens en is van mening dat de direct leidinggevende helemaal geen positieve stimulans biedt voor persoonlijke ontwikkeling (20%). Het is bijna een kwart van de medewerkers (23%) onbekend of er binnen hun organisatie een persoonlijk budget beschikbaar is voor een opleiding of training. 45% geeft aan dat er binnen hun organisatie een persoonlijk budget is. Bijna drie kwart van de medewerkers heeft ooit een opleiding of training gevolgd die van belang was voor de persoonlijke ontwikkeling (72%). Jongere medewerkers, medewerkers met een hoog opleidingsniveau, medewerkers met een tijdelijk contract en medewerkers zonder beroepsopleiding geven vaker aan (nog) geen opleiding of training te hebben gevolgd 4. De kosten van de opleiding zijn grotendeels door de werkgever betaald (89% van de kosten). Bijna twee derde van de medewerkers doet zelf wel eens een voorstel voor deelname aan een training of opleiding (65%). Of er voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling komt ook naar voren in de mogelijkheden die er binnen organisatie zijn voor het voeren van een gesprek over persoonlijke ontwikkeling. 80% van de medewerkers binnen de sector heeft deze mogelijkheid. Twee derde heeft ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid (67%). Het gesprek heeft vervolgens bij 61% tot concrete afspraken geleid. Dit betekent dat bij een derde van alle medewerkers binnen de sector afspraken zijn gemaakt over persoonlijke ontwikkeling. Respondenten met een hoog opleidingsniveau geven vaker aan de mogelijkheid te hebben voor een gesprek over persoonlijke ontwikkeling (hoog opleidingsniveau: 82%; laag opleidingsniveau (70%). Zij maken ook vaker gebruik van deze mogelijkheid (70% versus 61%). Bijna drie kwart van de medewerkers (73%) geeft aan geen idee te hebben of het binnen de huidige organisatie mogelijk is om op kosten van de werkgever een gesprek aan te vragen met een loopbaanadviseur. 9% geeft aan deze mogelijkheid te hebben; 15% van deze medewerkers heeft er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Totaal= alle respondenten (100%) 80% 100% 80% 80% Heeft de mogelijkheid om een gesprek te voeren over persoonlijke ontwikkeling 54% 60% 67% Heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt 33% 40% 20% 61% Het gesprek heeft tot concrete afspraken geleid Leeswijzer: Het percentage aan linkerzijde is het percentage t.o.v. het totaal. Percentage in de grafiek is het percentage t.o.v. bovenstaande niveau.. Voorbeeld: 67% van de respondenten, die de mogelijkheid hebben om een gesprek te voeren over persoonlijke ontwikkeling, hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit is 54% van alle respondenten. 4 Dit kan verklaard worden doordat over het algemeen geldt dat jongere respondenten ook een hoger opleidingsniveau hebben. 7

8 3. Huidige behoefte aan diensten Van de medewerkers in de sector heeft 85% behoefte aan één of meerdere diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling. Meer specifiek geeft 20% van de respondenten aan behoefte te hebben aan vijf verschillende diensten, 14% heeft behoefte aan vier diensten, 21% aan drie diensten, 18% aan twee diensten en 12% aan één dienst. Er is niet echt één bepaalde dienst die eruit springt voor de medewerkers. Dit betekent dat er een brede behoefte is aan verschillende diensten. De zes diensten waar men het meest behoefte aan heeft zijn informatie over opleidingen/trainingen (38%) 5, persoonlijke coaching (30%), loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur (28%), een agenda met loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sector (24%), het uitvoeren van digitale testen (23%) en een overzicht van vacatures binnen de sportsector (21%). Medewerkers die meer dan gemiddeld aangeven behoefte te hebben aan één of meerdere van deze diensten voldoen over het algemeen aan de volgende criteria: Leeftijd in de categorie jonger dan 30 of 31 tot 40 Hoog opgeleide medewerkers Medewerkers met een beroepsopleiding Aan welke van onderstaande diensten heb je behoefte? Meerdere antwoorden mogelijk (Top 6) Basis= iedereen (n=885) Informatie over opleidingen/trainingen Persoonlijke coaching Loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur Agenda met belangrijke loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sportsector Uitvoeren van een digitale test (persoonlijkheidtest, IQ-test, beroepskeuzetest, salarischeck) Overzicht van vacatures binnen de sportsector (vacaturebank) 38% 30% 28% 24% 23% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voor twee van de diensten uit de top zes van diensten waar men behoefte aan heeft weet men op dit moment al redelijk waar men terecht kan. 61% geeft aan dat men weet op welke plaatsen men terecht kan voor informatie over opleidingen en trainingen. Vacatures binnen de sector worden door 58% van de medewerkers gevonden. Wanneer men echter informatie zoekt over een eventueel loopbaangesprek weten beduidend minder medewerkers uit de sector waar ze terecht kunnen; 39% geeft aan wel te weten waar men moet zijn voor informatie hierover. 5 Opmerkelijk aangezien veel informatie te verkrijgen is via internet. 8

9 4. Punt voor loopbaan en ontwikkeling Wanneer er binnen de sportsector een online punt voor loopbaan en ontwikkeling wordt opgezet waar men terecht kan voor informatie en advies, hebben de respondenten daar ook bepaalde verwachtingen van. Er zijn respondenten die direct aangeven dat ze aan zo n punt wel of geen behoefte hebben. Ook wordt aangegeven welke informatie men verwacht te kunnen vinden bij het punt. Daarnaast wordt ingegaan op de onafhankelijkheid van het punt. Enkele verwachtingen van respondenten zijn hieronder weergegeven: Dat ik hier alle informatie kan vinden over betreffende onderwerpen en waar ik advies kan krijgen over loopbaan. Ook verwacht ik dat deze dan up-to-date informatie/vacatures geeft. Deskundigheid op het gebied van ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden e.d. Eventueel bemiddeling met de sportbond. Iemand die je advies kan geven over je loopbaanontwikkeling opleidingen en hoe je dit het beste kan aanpakken. Vraaggericht werken. Dat er naast dit punt niet nog 10 andere punten zijn. Een centrale plek die door iedereen wordt gebruikt binnen de sportsector en professioneel werkt. Dat het open en transparant is van opzet en dat je als je er gebruik van maakt geen problemen krijgt in je huidige organisatie. Het punt voor loopbaan en ontwikkeling zou volgens 94% van de respondenten één of meerdere diensten moeten aanbieden. In onderstaande tabel is de verdeling weergegeven van het aantal respondenten en het aantal diensten dat volgens hen door het punt moet worden aangeboden. Aantal diensten % Respondenten 0 6 % 1 5 % 2 7 % 3 14 % 4 18 % 5 18 % 6 12 % 7 9 % 8 5 % 9 5 % 10 0 % Opvallend is dat de meeste medewerkers (62%) van mening zijn dat het punt 3, 4, 5 of 6 diensten moet aanbieden. De dienst die men het meest graag terug zou willen zien is informatie over opleidingen/trainingen (72%). Dit is ook de dienst waarvan men heeft aangegeven dat men er het meest behoefte aan heeft. Dat men informatie over opleidingen/trainingen erg belangrijk vindt wordt onderstreept door het feit dat men het ook belangrijk vindt dat het punt aanbiedt waar men terecht kan voor een korte praktijk gerichte cursus of training (51%). De overige vier diensten die terug komen in de top 6 van diensten die het punt zou moeten aanbieden zijn ook diensten waarvan men al eerder heeft aangegeven daar relatief veel behoefte aan te hebben: Een overzicht van de vacatures binnen de sportsector (67%) Loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur (54%) Agenda met belangrijke loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sportsector (54%) Uitvoeren van een digitale test (48%) Net buiten de top 6 geeft nog 43% aan dat het punt informatie over arbeidsvoorwaarden aan zou moeten bieden. Binnen organisaties tot 50 medewerkers geeft 48% dit aan. Bij organisaties met 201 of meer medewerkers geeft 34% dit aan. 9

10 Welke van onderstaande diensten zou het punt voor loopbaan en ontwikkeling volgens jou moeten aanbieden? Meerdere antwoorden mogelijk (Top 6) Basis= iedereen (n=885) Informatie over opleidingen/trainingen Overzicht van vacatures binnen de sportsector (vacaturebank) Loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur Agenda met belangrijke loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sportsector Korte praktijkgerichte cursus of training Uitvoeren van een digitale test (persoonlijkheidtest, IQ-test, beroepskeuzetest, salarischeck) 54% 54% 51% 48% 72% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De groepen die vooral aan meerdere diensten behoefte hebben, geven ook hier vaker bij verschillende diensten aan dat het punt deze diensten voor loopbaan en ontwikkeling aan zou moeten bieden: Leeftijd in de categorie jonger dan 30 of 31 tot 40 Hoog opgeleide medewerkers Medewerkers met een beroepsopleiding Medewerkers die aangeven dat een punt voor loopbaan en ontwikkeling binnen de sportsector (zeer) veel toegevoegde waarde heeft Deze groepen medewerkers zijn niet de enige groepen die van mening zijn dat het punt voor loopbaan en ontwikkeling binnen de sportsector toegevoegde waarde heeft. 46% van alle medewerkers denkt dat het punt (heel) veel toegevoegde waarde heeft. 10% ziet de toegevoegde waarde van het punt niet. 41% staat neutraal tegenover een dergelijk punt. In hoeverre denk je dat een "punt" voor loopbaan en ontwikkeling binnen de sportsector toegevoegde waarde heeft? Basis= iedereen (n=885) 41% 10% 4% 46% (Heel) veel Neutraal (Heel) weinig Geen mening 10

11 In de toelichtingen komt naar voren dat men vooral positief is over het centrale karakter van het punt. Ook de loopbaanmogelijkheden binnen de hele sportsector worden genoemd. De medewerkers die denken dat het punt geen toegevoegde waarde heeft geven met name aan dat men verwacht dat er slechts beperkt gebruik van zal worden gemaakt. Aan de medewerkers in de sector is ook gevraagd hoe men een dergelijk punt zou omschrijven. In het algemeen kan gezegd worden dat men de keuze had tussen een punt of portaal voor loopbaan en ontwikkeling in de sport of in de sportsector. 50% van de medewerkers spreekt de voorkeur uit voor de omschrijving portaal voor loopbaan en ontwikkeling in de sportsector. 11

12 Bijlage 1 Profiel respondenten uit de sportsector In deze bijlage zijn de achtergrondgegevens van de respondenten in de sportsector, die aan het onderzoek hebben deelgenomen, weergegeven. (n=885) Tabel 1.1: Profiel respondenten Grootte organisatie 1-10 werknemers 6,3% werknemers 38,4% werknemers 20,2% werknemers 17,6% 201 of meer werknemers 17,4% Totaal 100% Leeftijd Tot 30 jaar 29,5% jaar 30,3% jaar 24,1% Ouder dan 50 16,2% Totaal 100% Contractvorm Vast contract 77,3% Tijdelijk contract 19,7% Anders 3,1% Totaal 100% Geslacht Man 46,7% Vrouw 53,3% Totaal 100% Beroepsopleiding Ja 38,4% Nee 61,6% Totaal 100% Opleidingsniveau Lager beroepsonderwijs 0,8% Middelbaar algemeen onderwijs 5,3% Middelbaar beroepsonderwijs 18,3% Hoger algemeen onderwijs 7,2% Hoger beroepsonderwijs 45,9% Wetenschappelijk onderwijs 22,3% Totaal 100% 12

13 Bijlage 2 Processtatistieken Begin april zijn 3550 medewerkers in de sportsector benaderd om mee te werken aan een onderzoek over loopbaanontwikkeling binnen de sector. Deze respondenten zijn door hun eigen organisatie per mail benaderd om mee te doen aan het online onderzoek. Het veldwerk duurde 2 weken, na een week is ook door de eigen organisatie een reminder verstuurd. Uiteindelijk hebben 885 medewerkers binnen de sportsector de enquête ingevuld. Tabel 2.1: Proces statistieken Aantal Percentage Uitnodigingen verstuurd % Enquêtes voltooid % Betrouwbaarheidsinterval 95% Maximale foutmarge 2,85% 13

14 Bijlage 3 Vragenlijst WERKEN BINNEN DE SPORTSECTOR 1. Wat is de grootte van de organisatie waarin je werkzaam bent? 1-10 werknemers werknemers werknemers werknemers 201 of meer werknemers 2. Wat is je huidige contractvorm? Vast contract Tijdelijk contract Flexcontract Nul-urencontract Stage Overeenkomst voor een opdracht of detachering Anders, namelijk [open] 3. Wat is/zijn voor jou de reden(en) geweest om bij een sportorganisatie te gaan werken? Meerdere antwoorden mogelijk [random] Affiniteit met (deze) sport Het werk sluit goed aan bij mijn opleiding Goede primaire/secundaire arbeidsvoorwaarden Interessante functie Ik werk op korte afstand van mijn woonplaats Anders, namelijk [open] 4. Hoe lang ben je in dienst van deze organisatie? [open] jaar 5. Sluit het werk- en denkniveau waarop je werkzaam bent aan bij je opleidingsniveau? Ja Nee, mijn werk- en denkniveau ligt onder mijn opleidingsniveau Nee, mijn werk- en denkniveau ligt boven mijn opleidingsniveau 6. Hoe vaak ben je van functie veranderd binnen deze organisatie? Geen enkele keer [open] keer 7. Hoe vaak ben je van werkgever veranderd binnen de sportsector? Geen enkele keer [open] keer 8. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens 14

15 Helemaal mee eens Weet niet / geen mening 1. Ik zie loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen mijn huidige organisatie 2. Ik blijf de komende jaren werkzaam voor mijn huidige organisatie 3. Ik zie loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sportsector 4. Ik blijf de komende jaren werkzaam binnen de sportsector 5. Ik zou de sportsector aanbevelen aan mijn vrienden als een sector waar je goede loopbaanmogelijkheden hebt 8a. Hieronder is ruimte om jouw gegeven antwoorden op de stellingen toe te lichten. Indien je geen toelichting wilt geven kun je op volgende klikken [open] PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 9. Stelt je werkgever jaarlijks een persoonlijk budget beschikbaar dat je kan besteden aan een opleiding of training? Ja en ik weet hoeveel dit is Ja, maar ik weet niet hoeveel dit is Nee Weet niet 10. Hoe vaak heb je, sinds je werkzaam bent binnen de sportsector, een opleiding of training gevolgd die van belang was voor je functie of persoonlijke ontwikkeling? Nooit 1 opleiding/training 2 opleidingen/trainingen 3 opleidingen/trainingen Meer dan 3 opleidingen/trainingen [Vraag 10a stellen als 10 =1 of meer opleidingen/trainingen] 10a. Welke opleiding(en)/training(en) heb je gevolgd? [open] [Vraag 10b stellen als 10 =1 of meer opleidingen/trainingen] 10b. Wie heeft deze opleiding(en)/training(en) bekostigd? Geef de verdeling aan door 100 punten te verdelen over onderstaande partijen Ikzelf Mijn werkgever Anders, namelijk [open] 11. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet / geen mening 1. Mijn direct leidinggevende stimuleert mijn professionele ontwikkeling 2. Ik doe zelf wel eens een voorstel voor deelname aan een opleiding of training 15

16 11a. Hieronder is ruimte om jouw gegeven antwoorden op de stellingen toe te lichten. Indien je geen toelichting wilt geven kun je op volgende klikken [open] 12. Heb je op dit moment de mogelijkheid om een gesprek te voeren over je wensen en behoeften op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (met bv. je leidinggevende)? Ja Nee Weet niet [Vraag 12b stellen als 12= ja] 12b. Heb je gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een gesprek te voeren over je wensen en behoeften op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (met bv. je leidinggevende)? Ja Nee Weet niet [Vraag 12c stellen als 12b= ja] 12c. Je hebt aangegeven dat je een gesprek gevoerd hebt over je loopbaan/persoonlijke ontwikkeling. Heeft dit gesprek tot concrete afspraken geleid? Ja Nee 13. Heb je op dit moment de mogelijkheid om op kosten van je werkgever een gesprek aan te vragen met een loopbaanadviseur? Ja Nee Weet niet [Vraag 13b stellen als 13= ja] 13b. Heb je gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om op kosten van je werkgever een gesprek aan te vragen met een loopbaanadviseur? Ja Nee Weet niet 14. Aan welke van onderstaande diensten heb je behoefte? Meerdere antwoorden mogelijk [random] [max. 5 antwoorden] Informatie over opleidingen/trainingen Informatie over stageplaatsen Informatie over arbeidsvoorwaarden Uitvoeren van een digitale test (persoonlijkheidtest, IQ-test, beroepskeuzetest, salarischeck) Gesprek met leidinggevende over loopbaan en/of scholing Teambuilding met mijn team Intervisie (gesprek tussen mensen uit hetzelfde vakgebied) onder begeleiding Cursus of training voor het hele team/afdeling Persoonlijke coaching Begeleiding door een ervaren collega Loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur Overzicht van vacatures binnen de sportsector (vacaturebank) Plaatsen van cv zodat deze zichtbaar is voor werkgevers binnen de sportsector 16

17 Agenda met belangrijke loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sportsector Anders, namelijk [open] Ik heb aan geen enkele dienst behoefte 15. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet / geen mening 1. Ik weet waar ik terecht kan als ik informatie wil over opleidingen/trainingen 2. Ik weet waar ik vacatures binnen de sportsector kan vinden 3. Ik weet waar ik terecht kan als ik informatie wil over een eventueel loopbaangesprek 15a. Hieronder is ruimte om jouw gegeven antwoorden op de stellingen toe te lichten. Indien je geen toelichting wilt geven kun je op volgende klikken [open] PUNT VOOR LOOPBAAN EN ONTWIKKELING Stel, er wordt binnen de sportsector een online punt voor loopbaan en ontwikkeling opgezet waar je terecht kunt voor informatie en advies. 16. Wat zijn je verwachtingen van een dergelijk punt? [open] 17. Welke van onderstaande diensten zou het punt voor loopbaan en ontwikkeling volgens jou moeten aanbieden? Meerdere antwoorden mogelijk [random] Informatie over opleidingen/trainingen Informatie over stageplaatsen Informatie over arbeidsvoorwaarden Uitvoeren van een digitale test (persoonlijkheidtest, IQ-test, beroepskeuzetest, salarischeck) Korte praktijkgerichte cursus of training Loopbaanadvies door een onafhankelijk adviseur Overzicht van vacatures binnen de sportsector (vacaturebank) Plaatsen van cv zodat deze zichtbaar is voor werkgevers binnen de sportsector Agenda met belangrijke loopbaan- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de sportsector Anders, namelijk [open] Geen van bovenstaande diensten 18. In hoeverre denk je dat een punt voor loopbaan en ontwikkeling binnen de sportsector toegevoegde waarde heeft? Heel veel Veel Neutraal Weinig Heel weinig Geen mening [Vraag 18a stellen als vraag 18 (heel) veel of (heel) weinig] 18a. Kun je dit toelichten? [open] 17

18 19. Welke omschrijving voor het punt spreekt je het meest aan? Portaal voor loopbaan en ontwikkeling in de sport Portaal voor loopbaan en ontwikkeling in de sportsector Punt voor loopbaan en ontwikkeling in de sport Punt voor loopbaan en ontwikkeling in de sportsector Anders, namelijk ACHTERGRONDGEGEVENS 20. Wat is je geslacht? Man Vrouw 21. Wat is je leeftijd? [open] jaar 22. Heb je een beroepsopleiding gevolgd die gericht is op werk in de sportsector (bijvoorbeeld CIOS, ALO, Sportmanagement, Sporteconomie)? Ja Nee 23. Wat is je hoogst genoten schoolopleiding? Lager onderwijs (bijv. lagere school, LAVO, VGLO) Lager beroepsonderwijs (bijv. LBO, LTS, ITO, LEAO, huishoudschool) Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, IVO, MULO, ULO) Middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MBO, MTS, UTS, MEAO) Hoger algemeen onderwijs (bijv. HAVO, VWO, Gymnasium) Hoger beroepsonderwijs (bijv. HBO, HTS, HEAO) Wetenschappelijk onderwijs Geen opgave 18

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

Onderzoek vertrekredenen

Onderzoek vertrekredenen Gemeente Utrecht Onderzoek vertrekredenen een notitie van Onderzoek 17 februari 2015 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon OBS de Kas mevrouw B. de Hoop Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening. Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee

Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening. Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee Pink Panel Utrecht 2012 Dienstverlening Ik woon of werk in Utrecht 1. Ja 2. Nee Mijn leeftijd is: 1. Jonger dan 18 jaar 2. 18 tot en met 30 jaar 3. 31 tot en met 45 jaar 4. 46 tot en met 60 jaar 5. Ouder

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon De Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Bs. De Zevensprong mevrouw P. Timmermans Utrecht, juni 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC

13 mei - Opnieuw Beginnen. Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC 13 mei - Opnieuw Beginnen Een onderzoek onder lezers van het maandblad van het IAC COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede Tel. 053 482 50 00 Project: As2viac Rapportnummer:

Nadere informatie

Ontdek Wetenschap & Techniek

Ontdek Wetenschap & Techniek Ontdek Wetenschap & Techniek Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen - Onderzoeksrapport Utrecht, april 2013 M.M. Hootsen, MSc I.D. Razenberg, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giessen Utrecht, april 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Welke service biedt uw zorgverzekeraar?

Welke service biedt uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 12 Welke service biedt uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar is de laatste jaren sterk veranderd. Via uw zorgverzekeraar krijgt u uw zorgkosten vergoed. Wij horen graag van u hoe

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Abvakabo FNV DJI Agressie & geweld en werkdruk Uitgevoerd door ADV Market Research Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur.

Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Jongeren

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Nederland Faculteit Psychologie T.a.v. Mw. Susan Meyer Antwoordnummer

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

ADAPT in gesprek over dreigend verzuim. Vragenlijst 1 voor medewerkers

ADAPT in gesprek over dreigend verzuim. Vragenlijst 1 voor medewerkers ADAPT 2.0...in gesprek over dreigend verzuim Vragenlijst 1 voor medewerkers Beste deelnemer, Uw leidinggevende doet mee aan het ADAPT 2.0 project. Toelichting In dit project volgen leidinggevenden een

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL AANLEIDING VERLOOP VAN HET ONDERZOEK OPZET ONDERZOEK Wie hee& deel kunnen nemen? De vragenlijst is online gepubliceerd. Iedereen kreeg de mogelijkheid om hem in

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie