ICT-beleidsplan SPOLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019"

Transcriptie

1 ICT-beleidsplan SPOLT ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

2 Inhoud 1. INLEIDING ICT in de samenleving en dus ook op school Periode Bijstelling / evaluatiemomenten 3 2. VISIE, UITGANGSPUNTEN EN DOELEN visie Uitgangspunten Algemene doelen Schoolspecifieke doelen 6 3. SCHOLING ICT-bovenschools verantwoordelijke Teamleden 8 4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Uitvoering van het ICT-beleid Taakomschrijvingen 9 5. DRAAGVLAK EN COMMUNICATIE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR, BEHEER EN ONDERHOUD Algemeen Technische infrastructuur Digitale schoolborden Financiën VEILIG INTERNETGEBRUIK TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BIJLAGE Taakomschrijvingen Servicedesk ICT-competenties leerkracht ICT-competenties leerlingen 19 ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

3 1. Inleiding 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school We leven in een informatie- en communicatiemaatschappij. ICT-toepassingen zijn erg belangrijk en de ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds erg snel. Kinderen accepteren die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICTtoepassingen. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren in het onderwijs op ICT-gebied flink is geïnvesteerd, heeft ICT de praktijk in de klas nog te weinig kunnen veranderen. Het onderwijs pakt de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie voor het leren te vaak schoorvoetend op. Dit terwijl juist de technologie alle mogelijkheden in zich heeft om de nieuwe onderwijsontwikkelingen te ondersteunen en zelfs beter uitvoerbaar te maken. Nog veel te weinig wordt ICT daadwerkelijk betrokken bij het onderwijs. Veel leerkrachten zetten ICT vrijblijvend in en gaan voorbij aan mogelijkheden die ICT biedt om hun onderwijs beter, aantrekkelijker en efficiënter te maken. Hoewel veel leraren het belang van een goed verankerde visie op het gebruik van ICT onderschrijven, is daarvan volgens onderzoek slechts bij een minderheid van de scholen sprake. Voor de meeste scholen geldt dat leraren van mening zijn dat er niet of nauwelijks sprake is van inhoudelijke aansturing of coördinatie van het ICTgebruik. SPOLT wil met dit ICT-beleidsplan komen tot een goede integratie van ICT binnen het onderwijs van de stichting. Met behulp van dit plan willen we een aantal voorwaarden creëren die de implementatie van ICT binnen elke school mogelijk moet maken. Dit plan wil de beleidskaders aangeven waarbinnen de scholen hun eigen ICT-beleid kunnen verzorgen. Dit alles om te kunnen komen tot het uiteindelijk doel: het leerrendement van leerlingen verhogen door een beredeneerde en adequate inzet van ICT in het onderwijsleerproces 1.2 Periode Dit ICT-beleidsplan beschrijft de periode van 1 januari 2015 tot 1augustus Bijstelling / evaluatiemomenten Het ICT-beleidsplan wordt geëvalueerd en evt. bijgesteld op de volgende momenten: - eind augustus eind januari 2018 ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

4 2. Visie, uitgangspunten en doelen 2.1 visie De implementatie van ICT in de klas is gebaseerd op de onderwijsvisie 4 in Balans van Kennisnet en een stappenplan die voor elke school anders kan zijn. Elk team maakt daarbij keuzes aan de hand van argumenten als leerlingpopulatie, eigen inzichten en deskundigheid op pedagogisch vlak, kortom op basis van de visie van de school op onderwijs. Dit alles is echter wel te plaatsen in een algemene visie. Een algemene visie die geldt voor alle scholen binnen SPOLT. Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund zodat individualisering, differentiatie en het verhogen van efficiënte leertijd mogelijk wordt. Door ICT ontstaan er mogelijkheden om de betrokkenheid van de kinderen sterk te verhogen. De intensiteit waarmee leeractiviteiten worden uitgevoerd neemt aantoonbaar toe als de kinderen met de computer mogen werken. ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren. De visie van SPOLT met betrekking tot het gebruik van ICT binnen ons onderwijs is als volgt te formuleren: SPOLT vindt de inzet van ICT belangrijk, omdat: door de inzet van ICT leerwegen het onderwijs beter kan aansluiten bij de individuele behoeften, het niveau en leertempo; ICT het middel bij uitstek is om aan te sluiten bij onderwijskundige vernieuwingen en bij het helpen om deze vernieuwingen te realiseren; ICT als onmisbaar wordt gezien als het gaat om effectief klassenmanagement, zeker met het oog op de toekomst wanneer passend onderwijs gerealiseerd moet zijn; ICT motivatie verhogend kan werken, het kan de aandacht van de gebruiker trekken en houdt deze vast door de gebruiker een actieve rol te geven binnen het eigen leerproces; ICT de leerkrachten de mogelijkheid biedt hun onderwijsaanbod planmatiger te structureren en het proces bij de leerlingen beter te administreren; ICT een snelle en efficiënte manier biedt om informatie binnen te halen en gegevens op te slaan; ICT administratieve processen en toepassingen efficiënter en effectiever kan laten verlopen. 2.2 Uitgangspunten 1. ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn. Met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie. 2. Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. 3. Ontwikkeling van ICT moet primair ten dienste staan van de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering van directie en leerkrachten. 4. ICT dient op beredeneerde wijze in het basisonderwijs te worden ingezet. 5. ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces en biedt mogelijkheden om leerlingen in eigen tempo en zelfstandig te laten werken. 6. ICT kan een goed differentiatiemiddel zijn op het gebied van tempo, leerstof en leerstijl. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

5 7. ICT zorgt voor informatieverschaffing en uitwisseling. 8. De communicatie en coördinatie moet bovenschools verlopen. Schoolbeleid wordt ontleend aan bovenschools beleid. 9. De netwerkinfrastructuur moet op elke school gelijk zijn. Beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan derden. De scholen kunnen zich dan concentreren op de onderwijskundige en organisatorische aspecten. 10. De aanschaf en het beheer van alle hardware wordt centraal georganiseerd. 11. Centraal worden alle hardware- en software-componenten geadministreerd, inclusief aanschafdatum voor begroting en afschrijvingsmethodiek. 12. Samenwerking tussen de verschillende besturen op ICT-gebied is gewenst. 2.3 Algemene doelen Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten worden algemene doelen op bestuurlijk niveau als volgt geformuleerd: 1. ICT wordt op elke school op een beredeneerde wijze ingezet; er is goed nagedacht over behoeften en mogelijkheden. 2. Alle leerkrachten passen ICT toe om betere onderwijsrendementen te behalen. 3. Alle leerkrachten zijn deskundig in het didactisch gebruik van ICT. 4. Werken naar volledige integratie van ICT door projectmatige aanpak: a. ICT met regelmaat laten terugkeren op de agenda bij het directeurenberaad. b. ICT wordt regelmatig op de agenda van de teamvergadering geplaatst. c. Afspraken maken en evaluaties houden. 5. Planmatig ICT een plaats geven en structuur aanbrengen op gewenste plaatsen om ten slotte te komen tot een volledige integratie van ICT. 6. Werken aan een invoeringstraject van ICT in eigen praktijk, d.w.z. gebruik van digitale middelen in het dagelijkse onderwijsaanbod. 7. De betrokkenheid van de leerkrachten bij ICT verhogen: a. meer aandacht voor onderwijsvisie en didactiek b. voldoende technische ondersteuning bij computergebruik in de klas c. betere afstemming tussen de beschikbaarheid van computervoorzieningen en lesorganisatie. 8. Aansluiting en integratie bij andere onderwijskundige vernieuwingen / ontwikkelingen, zoals zorg op maat (omgaan met verschillen), adaptief onderwijs, zelfstandig (taakgericht) werken, het jonge kind, taalonderwijs en rekenonderwijs. 9. Samenwerking binnen en buiten de school: a. volgen van workshops en cursussen b. informatiebijeenkomsten c. studie- en thema-ochtenden d. uitwisselen van kennis en informatie 10. Elke school neemt ICT op in hun schoolplan. 11. Alle leerkrachten beheersen de ICT- basisvaardigheden. 12. Er is een ICT-bovenschools verantwoordelijke. 13. Er is een ICT-coördinator op school of per budgeteenheid. 14. Er is een bovenschoolse ICT-werkgroep. 15. Er wordt gezorgd voor een veilige ICT-omgeving, er wordt aandacht geschonken aan veilig internet. 16. Scholen dienen in hun Schoolontwikkelingsplan aandacht te besteden aan ICT. 17. Licenties voor wat betreft educatieve software worden legaal geregeld op schoolniveau. Afname van software/licenties geschiedt bij aangewezen leveranciers en/of via APS. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

6 APS licenties worden op bestuursniveau afgesloten. 18. Beheer en onderhoud van de computernetwerken wordt op bestuursniveau geregeld. 19. Er wordt gestreefd naar uniformiteit. Wanneer de beheersbaarheid in het geding komt, kan uniformiteit op bestuursniveau opgelegd worden. 20. Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 6 leerlingen voor onderwijskundig gebruik gerealiseerd. Bovenstaande algemene doelen zijn gedeeltelijk reeds gerealiseerd of worden uiterlijk in 2019 op bestuursniveau en op schoolniveau gerealiseerd. 2.4 Schoolspecifieke doelen Naast de algemene doelen, zoals omschreven in punt 3.3, kan een school besluiten extra eigen doelen na te streven. Deze eigen doelen mogen niet in strijd zijn met het vastgestelde ICT-beleid. Deze worden beschreven in het schoolplan van iedere school ICT-beleid op schoolniveau Op schoolniveau worden minimaal de volgende elementen beschreven: 1. ICT-doelen voor de komende 4 jaar, gespecificeerd in (sub)doelen voor elk schooljaar 2. planning van activiteiten (wat, hoe en wanneer) en evaluatiemomenten voor de komende vier jaar 3. gebruikte software per doelgroep 4. scholingsplan personeel en directie (wat, hoe, wie en door wie) Jaarlijks wordt er in overleg met de ICT-bovenschools verantwoordelijke geëvalueerd en geactualiseerd Doelen voor educatief computergebruik Alle kinderen moeten binnen Edugrip 2 zelfstandig aan het werk kunnen. We streven naar integratie van bestaande en nieuw uitgebrachte educatieve software in de diverse leer-, kennis- en vormingsgebieden. Globale doelen uitgesplitst naar de diverse "bouwen": Groep 1-2: Elementair computergebruik. Kinderen moeten leren omgaan met hard- en software. Ze moeten de muis en het toetsenbord of de tablet kunnen gebruiken. Kinderen moeten zelfstandig aan de slag kunnen binnen Edugrip 2. Groep 3-4-5: Gebruik van hardware mag geen problemen meer opleveren, kinderen kunnen de computer zelf opstarten, met educatieve programma's werken en zelfstandig de programma's afsluiten. De software zal gericht zijn op ondersteuning van het onderwijs: spellen, stellen, rekenen (al dan niet webbased) en het opzoeken van informatie in afgesproken informatiebronnen (encyclopedie en documentatiecentrum) e.d. Groep 6-7-8: Ieder kind kan de computer bedienen, weet ook hoe hij/zij via het interne netwerk verbinding moet zoeken met externe, onbegrensde informatiebronnen (internet, e.d.) Ook in de bovenbouw zullen accenten worden gelegd. Eenvoudige tekstverwerking en communicatie via de computer moeten gemeengoed worden. Kinderen maken ten aanzien van hun spreekbeurten / werkstukken gebruik van Word- Internet- Powerpoint en beamer of digitaal bord. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

7 We zoeken naar toepassingsmogelijkheden binnen andere vakken. Meer begaafde kinderen moeten zelf leren dingen te onderzoeken en te ontdekken en met behulp van de computer leren deze gegevens te ordenen en te interpreteren. Optioneel: Kinderen vergroten hun typevaardigheid middels cursus. Ieder kind moet op de hoogte zijn van de spelregels die gelden op het internet; mediawijsheid genoemd. Algemeen: Accentverschuiving naar interactieve software. Zie voor de ICT-competenties de bijlage ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

8 3. Scholing Scholing vormt een essentieel onderdeel van dit beleidsplan. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat vaak de geringe betrokkenheid van leerkrachten bij ICT één van de belangrijkste belemmeringen vormen voor meer en beter gebruik van ICT in het onderwijs. Sommige leerkrachten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die ICT te bieden heeft. Goede en gerichte scholing moet ervoor zorgen dat de leerkrachten die mogelijkheden onderkennen en dat ze voldoende vaardigheden bezitten om ICT in te zetten voor hun onderwijs. 3.1 ICT-bovenschools verantwoordelijke De ICT-bovenschools verantwoordelijke speelt een begeleidende rol bij planmatige ontwikkeling van de ICTtoepassingen binnen de scholen. Hij / zij ondersteunt het College van Bestuur bij de vraagstukken als techniek, personeel, gebouw, onderwijs en financiën. Daarnaast zal die persoon kennis moeten hebben van schoolbeheer / Edugrip 2, algemene software en veel voorkomende didactische software. 3.2 Teamleden Opzet en begeleiding van scholing De begeleiding en nascholing is er in eerste instantie op gericht de vaardigheden, kennis en motivatie t.a.v. het werken met computers en andere digitale middelen te verbeteren en op peil te houden. Plan van aanpak: a. om tot een goede begeleiding en plan van scholing te komen zal in kaart worden gebracht over welke deskundigheden personeelsleden beschikken b. vervolgens wordt bekeken in welk jaar men een bepaalde invoering wil doen, daaraan gekoppeld zal begeleiding en scholing plaatsvinden c. scholing en begeleiding zal zo veel mogelijk georganiseerd worden door de ICT-bovenschools verantwoordelijke d. per school wordt, aan de hand van een checklist, vastgesteld welke begeleiding en scholing nodig is e. in het scholings- en begeleidingsplan staat aangegeven door wie de begeleiding en scholing gegeven wordt, op welke wijze deze gestalte krijgt en wanneer de begeleiding wordt gegeven f. de kosten voor (na)scholing worden betaald uit het daarvoor bestemde scholingsbudget ICT-Scholingsplan SPOLT stelt voor directies en leerkrachten een minimumpakket verplicht, zoveel mogelijk rekening houdend met de specifieke eisen die het werken met een digitaal schoolbord en een Edugrip 2 netwerk vereist. De ICT-bovenschools verantwoordelijke ziet erop toe dat dit op schoolniveau gerealiseerd wordt. a. basiskennis van het werken met Edugrip 2 b. basiskennis digitaal schoolbord c. inhoudelijke kennis van de op school aanwezige (methode) software d. toepassing van ICT in de dagelijkse praktijk e. , tekstverwerking, mobiele opslag etc. f. presentatieprogramma s g. Esis leerlingenadministratie en leerlingenvolgsysteem ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

9 Daarnaast vindt er scholing plaats, specifiek gericht op de op school aanwezige en te gebruiken software. Het personeel wordt in staat gesteld de benodigde cursussen te volgen. Scholing wordt opgenomen in het jaarlijkse Scholingsplan en bekostigd uit het scholingsbudget; te beginnen in het schooljaar De intentie is om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van elkaars talenten. Scholingen kunnen dus ook verzorgd worden door onze eigen collega s. Zie voor een uitgebreid competentie-overzicht de bijlage 4. Taken en verantwoordelijkheden 4.1 Uitvoering van het ICT-beleid - Het beleid wordt vastgesteld door het College van Bestuur SPOLT. - Het CvB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. - Het CvB mandateert de ICT-bovenschools verantwoordelijke voor de uitvoering van het beleid. - Binnen de kaders van het beleid is de ICT-bovenschools verantwoordelijke bevoegd zelfstandig uitvoering aan het beleid te geven. - De ICT bovenschools verantwoordelijke legt verantwoording af, voor de uitvoering van het beleid aan het CvB. 4.2 Taakomschrijvingen De ICT-bovenschools verantwoordelijke De uitgebreide taakomschrijving van de ICT-bovenschools verantwoordelijke is opgenomen in de bijlage. Overlegsituaties en werkwijze: De ICT-bovenschools verantwoordelijke bezoekt de scholen. Het doel van dit bezoek is: - direct aanspreekpunt voor de collega s - inventarisatie van problemen en wensen m.b.t. ICT - netwerkcontrole. Functioneert alles zoals het zou moeten? Daarnaast zal de ICT-bovenschools verantwoordelijke de school bezoeken om met de directie het ontwikkelingtraject van de school door te nemen. - Doel is om informatie te verkrijgen over de gang van zaken rond de invoering van ICT. - Inventariseren of hulp bij uitvoering van plannen gewenst is. - Bundeling van scholingsvragen. (i.v.m. gezamenlijke uitvoering). Aan de orde komen de volgende onderwerpen: a. ICT-beleid van de school b. Scholing c. Onderhoud en beheer d. Implementatie ICT in onderwijsaanbod e. Gebruik digitale middelen door leerlingen, leerkrachten en directie f. Gebruik educatieve software g. Licentiebeheer h. Infrastructuur en netwerk i. Prioriteiten en toekomstplannen j. Hulp bij de uitvoering van de plannen ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

10 Van dit gesprek wordt steeds een verslag gemaakt en toegezonden aan de desbetreffende directie en het CvB. Daarnaast is het mogelijk tussentijds afspraken te maken omtrent lopende en/of urgente zaken. Overlegsituaties De ICT-bovenschools verantwoordelijke bezoekt op afroep een teamvergadering van de school waarbij ICT op de agenda staat. Drie keer per jaar worden er bovenschools bijeenkomsten gehouden waarbij de ICT-bovenschools verantwoordelijke en de ICT-coördinatoren aanwezig zijn. 1 x per 4 jaar wordt er een ICT-dag voor alle medewerkers van de stichting georganiseerd. 1 x per maand heeft de ICT-bovenschools verantwoordelijke overleg met het CvB. BIC-netwerk: De ICT-bovenschools verantwoordelijke neemt als afgevaardigde van SPOLT deel aan het landelijk bovenschools ICT-coördinatoren netwerk. Doel van dit netwerk is: - op de hoogte blijven van ICT-ontwikkelingen; - scholing / professionalisering; - kennismaking en onderhouden van contacten met collega s en leveranciers op landelijk niveau. Per schooljaar vinden er 4 dagbijeenkomsten plaats De ICT werkgroep Samenstelling van de werkgroep ICT De werkgroep ICT bestaat uit de ICT-coördinatoren, een afvaardiging van de directeuren en de ICTbovenschools verantwoordelijke. Vergaderfrequentie: minimaal 3 x per schooljaar. - De werkgroep wordt door de bovenschools verantwoordelijke ICT geraadpleegd bij het uitvoeren van de taken. - De werkgroep doet voorstellen voor nieuw beleid of het bijstellen van het huidige beleid. - Bijdragen aan het opstellen van een bestuurlijk ICT-beleidsplan. - Adviseren directies en bestuur. - Gezamenlijke beoordeling en advies aankoop van hardware (computers, netwerken) en bijkomende zaken. - Gezamenlijke beoordeling en advies van (educatieve)software (licenties). - Stimulering van computergebruik. - Advies t.a.v. inkopen van cursussen. - Advies t.a.v. afsluiten van contracten, licenties. - Kennismaken met elkaars werkwijzen betreffende ICT. - Gebruik maken van elkaars talenten (klankbordfunctie) ICT-coördinator: Elke school of budgeteenheid heeft een ICT-coördinator voor minimaal 40 uur per jaar (taakbeleid). Afhankelijk van de grootte van de scho(o)l(en) kan dit maximaal 60 uur per jaar zijn. Zie voor taakomschrijving de bijlage ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

11 5. Draagvlak en communicatie Om een goed draagvlak voor alle betrokkenen te creëren en die ook te handhaven is goede communicatie erg belangrijk. Die communicatie wordt op de volgende manieren gestalte gegeven: - De ICT-bovenschools verantwoordelijke verzorgt een informatieve brief (mail) voor alle scholen die minimaal 3 x per jaar wordt opgenomen in de SPOLT nieuwsbrief.. - Scholen zorgen ervoor dat de ouders op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen op ICT-gebied (schoolgids, website, nieuwsbrieven). - De teams worden via de teamvergadering betrokken bij alle ontwikkelingen. - ICT zal met enige regelmaat op de agenda van team- en directievergaderingen voorkomen. - De medezeggenschapsraden kunnen, op verzoek, beschikken over vastgesteld stukken die betrekking hebben op het ICT gebeuren. Opmerkingen en suggesties vanuit de GMR zullen meegenomen worden bij de besluitvorming. - Het College van Bestuur ontvangt alle terzake doende plannen, rapportages en evaluaties en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

12 6. Technische infrastructuur, beheer en onderhoud 6.1 Algemeen Om alle doelstellingen te kunnen waarmaken dient elke school te beschikken over een vrijwel storingsvrij, onderhoudsarm netwerk met goed werkende apparatuur. De afschrijvingstermijn van de vitale apparatuur is als volgt vastgesteld: werkstation: 6 jaar monitor: 10 jaar digitaal schoolbord: 10 jaar beamer: 4 jaar switches: 5 jaar modem/router: 5 jaar De ICT-werkgroep kan besluiten van bovenstaande termijnen af te wijken. Om een goed netwerk te garanderen zijn de volgende afspraken gemaakt: - Installatie en beheer wordt uitbesteed aan Unilogic te Sittard. Dit d.m.v. een onderhoudscontract waarin ook is voorzien in remote-beheer. - Het beheer wat voor de scholen overblijft wordt verzorgd door de ICT-coördinator. Hij wordt hierbij ondersteund door de ICT-bovenschools verantwoordelijke. 6.2 Technische infrastructuur Om de inhoudelijke doelen te kunnen realiseren wordt er gewerkt met het basispakket ICT. Het basispakket ICT voorziet erin dat elke school minimaal de beschikking heeft over het volgende: - 1 computer per discipline (schoolleiding, administratie en IB) - 1 computer per 6 leerlingen (werkstations voor de diverse disciplines uitgezonderd) - 1 digitaal schoolbord per groep. De gebruikte computers dienen te voldoen aan een minimale configuratie. Deze configuratie zal elk jaar opnieuw bepaald worden. 6.3 Digitale schoolborden SPOLT kiest voor een uniform digitaal bord voor de scholen. Een uniform bord biedt de volgende voordelen: - Uitwisseling van ervaringen en lesmateriaal. - Onderlinge ondersteuning. - Gezamenlijke scholing/training - Kwantumvoordeel. Met grotere aantallen, betere afspraken met leverancier mogelijk - Efficiënte organisatie Voor de groepen 1 t/m 8 is gekozen voor een Touchscreen van Prowise Op dit moment zijn er op de scholen nog Activborden en Focusborden in gebruik. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

13 6.4 Financiën Inkomsten Conform de opgaven van het ministerie zullen de komende jaren de volgende financiële middelen voor de scholen beschikbaar komen: Bedrag per LL; bovenschools Bedrag per LL: Basisscholen ,30 94,40 95,30 95,57 10,- 10,- 10,- 10,- Aantal LL: (t 1) Sinds de invoering van de Lumpsum-financiering zijn de ICT-gelden niet meer geoormerkt. SPOLT kiest er echter voor om de beschikbare gelden voor het doel te behouden waarvoor ze worden toegekend. Hierbij zou de volgende verdeling gemaakt kunnen worden: - 90% van het ICT-budget van elke school wordt aangewend voor het ICT-basispakket, dat bovenschool is vastgesteld en bekostigd wordt. - 10% mag de school naar eigen inzicht inzetten. Uitgaven worden jaarlijks in de begroting verantwoord. Voor de komende 4 jaren worden deze uitgaven in de meerjarenbegroting en het meerjareninvesteringsplan opgenomen. In 2015 wordt het investeringsplan computer hardware en digitale borden geactualiseerd a.h.v. de herverdeling hardware in de scholen in 2014 en de afschrijvingen van de digitale borden. Voor de huidige digitale borden wordt de afschrijvingstermijn van 8 jaar gehanteerd. Voor de nieuwe aan te schaffen digitale borden wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. In bovenstaande bedragen zijn de afschrijvingen van de digitale borden meegenomen. Voorheen werden deze afgeschreven van de ICT reserve-middelen. Reserve-middelen worden ook gebruikt voor het eenmalig aanschaffen van beamers van digiborden, welke niet meer goed functioneren, maar nog niet afgeschreven zijn. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

14 7. Veilig internetgebruik De normvervaging die ontstaan is rond seks en geweld speelt het onderwijs duidelijk parten bij het integreren van het internet in de lessen. Kinderen komen immers veel sneller en indringender in contact met deze aspecten van de maatschappij dan vroeger. Onze reactie op deze maatschappelijke ontwikkeling kan verschillend zijn: we filteren het internet of we leren of we leren de leerlingen omgaan met de realiteit. Iedere aanpak heeft zijn voor- en nadelen. De eigen schoolcultuur is bepalend voor de keuze die hierin gemaakt wordt. SPOLT hanteert voor het veilig internetgebruik de volgende uitgangspunten: - Elke school heeft een protocol veilig internet en gebruik. Kinderen en ouders zijn op de hoogte van dit protocol. - De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet te begeleiden. - Leerlingen mogen niet onbegeleid, onbeperkt en onbelemmerd internetten. Er is voldoende aandacht op de school voor veilig internet. De school beschrijft in het schoolplan hoe men de aandacht daaraan vorm wenst te geven. 8. Toekomstige ontwikkelingen De ontwikkelingen gaan snel. De ICT-bovenschools verantwoordelijke en de werkgroep dienen alle ontwikkelingen m.b.t. ICT die voor het onderwijs van belang kunnen zijn, nauwlettend te volgen en bespreekbaar te maken. In de bijeenkomsten met de ICT-coördinatoren worden nieuwe ontwikkelingen besproken en bekeken en a.h.v. de bevindingen worden voorstellen gedaan voor implementatie. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

15 9. Bijlage 9.1 Taakomschrijvingen Taakomschrijving ICT-Bovenschools verantwoordelijke De ICT bovenschools verantwoordelijke werkt rechtstreeks onder het CvB en heeft daarbinnen een directe lijn met de voorzitter van het College van Bestuur. Kernactiviteiten: Beleid: Het formuleren en bewaken van ICT-doelstellingen binnen de stichting. Bewaken en stimuleren van het ICT-gebruik binnen de scholen van de stichting. Het begeleiden van veranderingsprocessen binnen ICT. Het initiëren van ICT-vernieuwingen binnen de stichting. Rapporteren aan CvB en voeren van overleg met directies. Automatiseringsprojecten opzetten, begeleiden en evalueren. Coördinatie: Het zijn van het aanspreekpunt voor ICT binnen de stichting voor interne en externe relaties. Het coördineren van de ICT-taakverdeling binnen de stichting. Coördinatie van oplossen van technische problemen. Planning en advies: De ICT-wensen en -problemen op de scholen inventariseren en analyseren. Advies uitbrengen bij alle ICT-aankopen en investeringen. Een investeringsbeleid per jaar (gedetailleerd) en een meerjarenplan (globaal) opstellen voor de wensen en investeringen op het gebied van ICT. Adviseren bij het opstellen van schoolspecifieke beleidsplannen (ICT in schoolplan) Coaching: Begeleiding en coaching van de ICT-coördinatoren. Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. Planning en advies ICT-infrastructuur: Advies geven over de uit te voeren werken. Controle op de correcte werking na uitvoering van ICT-infrastructuurwerken. Administratief-financieel beheer ICT: Financiële medeverantwoordelijkheid dragen bij het beheer en de besteding van het ICT-budget. Offerte-aanvragen voor de aankoop van multimedia-apparaten. ICT-leveringen en -installaties volgen. Licentiebeheer. Contacten onderhouden met leveranciers en providers. De ontwikkelingen van de ICT-markt en de prijszetting volgen. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

16 ICT-samenwerking: Contacten leggen en onderhouden met collega s en andere organisaties m.b.t. ICT. Het aanspreekpunt zijn binnen de stichting voor interne en externe relaties m.b.t. ICT. Gesprekspartner voor ICT-bedrijf. Nascholing personeel: Centraal coördinatiepunt voor de ICT-scholingsprogramma s. De ICT-opleidingswensen en -problemen op de scholen inventariseren en analyseren. Directie adviseren betreffende een ICT-nascholingsplan. Een ICT-nascholingsplan uitwerken en de realisatie ervan volgen en zo nodig bijsturen. Werkgroep ICT-coördinatoren: Organiseren van het bovenschools overleg ICT-coördinatoren. Het leiden van de vergaderingen. Zorgdragen voor de agenda van een vergadering en het verspreiden daarvan Taakomschrijving ICT-coördinator Beleid: De contactpersoon (het aanspreekpunt) op ICT-gebied van de scho(o)l(en). Neemt 3 x per jaar deel aan het bovenschoolse ICT-overleg. Is op de hoogte van de inzet van ICT op zijn/haar scho(o)l(en). Denkt mee bij het opstellen van een schoolspecifieke beleidsplan (ICT in schoolplan). Helpt mee bij de uitvoering van en bewaakt het jaarlijks actieplan (speerpunten). Bewaakt de doorgaande lijn m.b.t. ICT op zijn/haar scho(o)l(en). Coaching: Collega's warm maken voor ICT-toepassingen in hun klas en school. Collega's aanmoedigen tot het leveren van bijdragen aan het ICT-gebruik op school. Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. Interesse wekken voor software, website, digitale leeromgevingen e.d.. Informatie over educatieve software en websites doorgeven aan collega's. ICT-integratie binnen de vakken: In samenwerking met de betrokken collega's, met het oog op integratie van ICT in het onderwijs, de mogelijkheden en de behoeften onderzoeken op het vlak van hardware, software en opleiding. Tijdbesteding: uur per schooljaar vanuit taakbeleid. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

17 9.2 Servicedesk Helpdesk/Technische ondersteuning. Voor het aanmelden van computergerelateerde storingen doet SPOLT een beroep op de servicedesk van Unilogic. Bereikbaarheid De servicedesk is te bereiken via . Het adres is: Het aanmelden van een storing gebeurt via . Alleen urgente storingen kunnen telefonisch doorgegeven worden. Telefoonnummer: ICT-competenties leerkracht Didactische vaardigheden Klassenmanagement: Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij: - de software ( al dan niet methode-gebonden) beheerst die ingezet wordt; - in staat is heldere taakinstructie aan de kinderen te geven; - de beginsituatie van de leerling kent; - over voldoende eigen instrumentele vaardigheid beschikt; - in staat is de computers zo in te zetten zodat deze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden; - voor aanvang van een les de benodigde ICT middelen op juiste werking getest heeft; - de regels kent die gelden voor computergebruik op school; - op een bewuste manier gebruik maakt van verschillende ict-toepassingen; - de leerlingen veilig en verantwoord de computer kan laten gebruiken; - leerlingen kan begeleiden bij het gebruik van internet zodat leerlingen in staat zijn relevante informatie te vinden en te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid; - de activiteiten, vorderingen en resultaten van alle leerlingen digitaal kan volgen; - leerlingen die bij bepaalde onderdelen extra tijd of oefening nodig hebben remediërende programma s kan aanbieden. Pedagogisch didactisch: - ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties-activiteiten kan gebruiken; - in staat is om zijn lessen digitaal voor te bereiden; - digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren; - een digitaal schoolbord effectief en efficiënt kan gebruiken bij diverse didactische werkvormen; - ICT kan inzetten in het onderwijs daarbij rekening houdend met verschillen in ICT- vaardigheden van de leerlingen; - flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs; - vanuit verschillende onderwijsvisies ICT kan inzetten in het onderwijs; - met behulp van ICT ouders en andere belanghebbenden kan informeren; - rekening houdt met verschillen in niveau, interesse, leerstijl en werktempo van leerlingen bij het geven van opdrachten; - een digitale presentatie die voldoet aan de eisen van een goede digitale presentatie, kan maken en gebruiken; - ICT optimaal en gericht kan integreren binnen de verschillende vakgebieden; - leerlingen die bij bepaalde onderdelen extra tijd of oefening nodig hebben - remediërende programma s kan aanbieden; - bekend is met de leefwereld van kinderen en weet welke rol ICT daarin speelt; ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

18 - leerlingen kan begeleiden bij het gebruik van internet zodat leerlingen in staat zijn relevante informatie te vinden en te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid; - op de hoogte is van de mogelijkheden van digitale toetsen; - gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leer-oefen en toetsmateriaal en in staat is deze te beoordelen om hieruit een eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren en structureel in te zetten binnen verschillende vakgebieden en onderbouwd vanuit de onderwijsvisie; Instrumentele vaardigheden Edugrip 2 De leerkracht kan: - inloggen; - het wachtwoord aanpassen; - omgaan met verkennen; - de inkijkmap van de leerlingen gebruiken; - documenten van de leerlingen inzien en documenten bij de leerlingen plaatsen; - het software-gebruik van de leerlingen bekijken (merendeels); - thuis inloggen via telewerken. Digitaal schoolbord De leerkracht kan: - de digibord software correct opstarten en afsluiten; - het digitale bord kalibreren; - schakelen tussen digibord software en het bureaublad; - de beamerfunctie Freeze toepassen; - het beamerfilter schoonmaken; - een presentatie presenteren; - een presentatie maken; - de basisvaardigheden van het digibord beheersen; - het digitaal bord als TV gebruiken; - het speciaal gereedschap gebruiken - een object vergroten en verkleinen; - lessen van het internet kunnen downloaden en toepassen. Besturing computer De leerkracht kan: - een station, map of bestand selecteren; - in een map een submap aanmaken; opschonen van oude documenten/mailbestanden - de basisvaardigheden: tekstverwerken; presenteren; internet; ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

19 9.4 ICT-competenties leerlingen De competentiediamant en de hoofdcompetenties Leerprocesgerichte competenties: De leerling kan aantonen dat hij/zij: - taakgericht kan werken; - functioneel kan samenwerken aan een opdracht waarbij ICT gebruikt wordt; - zelfstandig kan leren en oefenen in een ICT ondersteunende leeromgeving; - over de nodige instrumentele kennis en vaardigheden beschikt om de ICT-apparatuur te kunnen hanteren; - bereid is zijn medeleerlingen te helpen, rekening houdend met de verschillen in vaardigheden; - zich houdt aan regels en afspraken die op de school gelden m.b.t. het computergebruik; - op de hoogte is van de regels die gelden op het internet; - een positieve houding heeft tegenover ICT en bereid is ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. - ICT adequaat gebruikt en er op een verantwoorde wijze mee omgaat; - informatie kan opzoeken, verwerken en bewaren m.b.v. ICT; Instrumentele vaardigheden: De leerlingen bezitten de nodige instrumentele kennis en vaardigheden om de ICT-apparatuur in relevante contexten te kunnen hanteren. Sociaal-ethische competenties: De leerlingen gebruiken ICT adequaat en gaan er op een verantwoordelijke wijze mee om. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014

ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014 ICT-beleidsplan Stichting De Waarden 2011-2014 1. Inleiding:... 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school... 3 1.2 Periode:... 4 1.3 Bijstelling / evaluatiemomenten:... 4 2. Betrokken scholen:...

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Anker ICT plan 2011 2015 CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Geuzenschip 1 Inleiding In het plan dat voor u ligt willen wij beschrijven hoe CBS Anker en CBS Geuzenschip in de komende jaren vorm willen geven

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2006-2010

ICT-Beleidsplan 2006-2010 ICT-Beleidsplan 2006-2010 ICT Bestuursbeleidsplan Fortior Venlo. 1 Inhoudsopgave: ICT-beleidsplan Fortior versie:07-10-2008 1 INLEIDING...3 1.1 GELDIGHEIDSPERIODE ICT-BELEIDSPLAN FORTIOR... 3 1.2 BIJSTELLING

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE Beste Frans Peeters, Je hebt met behulp van de pabotool aangegeven hoe jij jouw ict-competenties inschat. Deze resultaten kun je opslaan in je POP/portfolio. Door middel van de handreikingen in de tool

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784)

Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) 1. Inleiding Het heden is zwanger van de toekomst (Denis Diderot Frans Filosoof 1713-1784) Kinderen zijn de toekomst Later zullen ze leren, werken en leven in een andere maatschappij. Een samenleving waarvan

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING

INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING INZET ICT IN DE GROEPEN OP DE BREDEROSCHOOL: EEN NULMETING Samenvatting ABS Onderzoeksverslag Brederoschool Groningen Onderzoekers: Bé Buring en Jaap Boorsma Aanleiding voor het onderzoek De aanvankelijke

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016 Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1 Jaarplan 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 27 november 2014

Notulen MR vergadering 27 november 2014 Notulen MR vergadering 27 november 2014 Aanwezig: Gerjan (voorzitter), Rosalinde, Saskia, Linda, Josephine, Estrella en Natascha (notulen) Afwezig: Bart Extra aanwezig: Marjon, Sander en Marco AGENDAPUNT

Nadere informatie

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning ICT wordt kinderspel De volgende stap in onderwijsondersteuning i i-coaching Met Heutink ICT haalt u eruit wat erin zit Een verantwoord automatiseringtraject

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan 1 Inleiding In het schoolplan 2017 2021 hebben we aangegeven in welke richting de school zich in de komende vier jaar wil ontwikkelen: we willen ons onderwijs meer laten aansluiten bij de verschillende

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie

Tijd voor 2011-2015. Beleidsnotitie Tijd voor 2011-2015 Beleidsnotitie Vastgesteld op 3 maart 2011 ICT Beleidsnotitie 2011-2015 O2A5 Arkel Auteurs: Jan Vermeulen Coen Prenger Leo den Ottelander Robert Pastoor (MHR architecten in leren) O2A5

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Zelfbeoordelingsformulier

Zelfbeoordelingsformulier Zelfbeoordelingsformulier Dit zelfbeoordelingsformulier helpt je inzicht te krijgen in waar je op dit moment sterk en minder sterk in bent als cultuurcoördinator. Door jezelf voor elke (sub) competentie

Nadere informatie

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005

ICT-onderwijsmonitor. Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets. ORD mei 2005 ICT-onderwijsmonitor Ict-gebruik in les Hans van Gennip Huub Braam Ed Smeets ICT-onderwijsmonitor Longitudinaal: 1998-2005 Onderwijssectoren Steekproef / populatie Coördinatoren, leraren, (leerlingen)

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV

Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Bijeenkomst BICTA Digiborden/KlasseTV Michel Habraken Peter te Riele Agenda donderdag 19 juni 2008 13.00 13.45 uur Welkom en opening Agenda Startopdracht Doelstelling Presentatie Digitale schoolborden

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Over de Post-HBO Opleiding

Over de Post-HBO Opleiding Over de Post-HBO Opleiding Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer alle competenties verworven om leerkrachten, begeleiders en directies te ondersteunen bij de integratie van ICT. De competentiegerichte

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie