ICT-beleidsplan SPOLT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019"

Transcriptie

1 ICT-beleidsplan SPOLT ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

2 Inhoud 1. INLEIDING ICT in de samenleving en dus ook op school Periode Bijstelling / evaluatiemomenten 3 2. VISIE, UITGANGSPUNTEN EN DOELEN visie Uitgangspunten Algemene doelen Schoolspecifieke doelen 6 3. SCHOLING ICT-bovenschools verantwoordelijke Teamleden 8 4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Uitvoering van het ICT-beleid Taakomschrijvingen 9 5. DRAAGVLAK EN COMMUNICATIE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR, BEHEER EN ONDERHOUD Algemeen Technische infrastructuur Digitale schoolborden Financiën VEILIG INTERNETGEBRUIK TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BIJLAGE Taakomschrijvingen Servicedesk ICT-competenties leerkracht ICT-competenties leerlingen 19 ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

3 1. Inleiding 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school We leven in een informatie- en communicatiemaatschappij. ICT-toepassingen zijn erg belangrijk en de ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds erg snel. Kinderen accepteren die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICTtoepassingen. Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren in het onderwijs op ICT-gebied flink is geïnvesteerd, heeft ICT de praktijk in de klas nog te weinig kunnen veranderen. Het onderwijs pakt de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie voor het leren te vaak schoorvoetend op. Dit terwijl juist de technologie alle mogelijkheden in zich heeft om de nieuwe onderwijsontwikkelingen te ondersteunen en zelfs beter uitvoerbaar te maken. Nog veel te weinig wordt ICT daadwerkelijk betrokken bij het onderwijs. Veel leerkrachten zetten ICT vrijblijvend in en gaan voorbij aan mogelijkheden die ICT biedt om hun onderwijs beter, aantrekkelijker en efficiënter te maken. Hoewel veel leraren het belang van een goed verankerde visie op het gebruik van ICT onderschrijven, is daarvan volgens onderzoek slechts bij een minderheid van de scholen sprake. Voor de meeste scholen geldt dat leraren van mening zijn dat er niet of nauwelijks sprake is van inhoudelijke aansturing of coördinatie van het ICTgebruik. SPOLT wil met dit ICT-beleidsplan komen tot een goede integratie van ICT binnen het onderwijs van de stichting. Met behulp van dit plan willen we een aantal voorwaarden creëren die de implementatie van ICT binnen elke school mogelijk moet maken. Dit plan wil de beleidskaders aangeven waarbinnen de scholen hun eigen ICT-beleid kunnen verzorgen. Dit alles om te kunnen komen tot het uiteindelijk doel: het leerrendement van leerlingen verhogen door een beredeneerde en adequate inzet van ICT in het onderwijsleerproces 1.2 Periode Dit ICT-beleidsplan beschrijft de periode van 1 januari 2015 tot 1augustus Bijstelling / evaluatiemomenten Het ICT-beleidsplan wordt geëvalueerd en evt. bijgesteld op de volgende momenten: - eind augustus eind januari 2018 ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

4 2. Visie, uitgangspunten en doelen 2.1 visie De implementatie van ICT in de klas is gebaseerd op de onderwijsvisie 4 in Balans van Kennisnet en een stappenplan die voor elke school anders kan zijn. Elk team maakt daarbij keuzes aan de hand van argumenten als leerlingpopulatie, eigen inzichten en deskundigheid op pedagogisch vlak, kortom op basis van de visie van de school op onderwijs. Dit alles is echter wel te plaatsen in een algemene visie. Een algemene visie die geldt voor alle scholen binnen SPOLT. Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund zodat individualisering, differentiatie en het verhogen van efficiënte leertijd mogelijk wordt. Door ICT ontstaan er mogelijkheden om de betrokkenheid van de kinderen sterk te verhogen. De intensiteit waarmee leeractiviteiten worden uitgevoerd neemt aantoonbaar toe als de kinderen met de computer mogen werken. ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de kennissamenleving, te realiseren. De visie van SPOLT met betrekking tot het gebruik van ICT binnen ons onderwijs is als volgt te formuleren: SPOLT vindt de inzet van ICT belangrijk, omdat: door de inzet van ICT leerwegen het onderwijs beter kan aansluiten bij de individuele behoeften, het niveau en leertempo; ICT het middel bij uitstek is om aan te sluiten bij onderwijskundige vernieuwingen en bij het helpen om deze vernieuwingen te realiseren; ICT als onmisbaar wordt gezien als het gaat om effectief klassenmanagement, zeker met het oog op de toekomst wanneer passend onderwijs gerealiseerd moet zijn; ICT motivatie verhogend kan werken, het kan de aandacht van de gebruiker trekken en houdt deze vast door de gebruiker een actieve rol te geven binnen het eigen leerproces; ICT de leerkrachten de mogelijkheid biedt hun onderwijsaanbod planmatiger te structureren en het proces bij de leerlingen beter te administreren; ICT een snelle en efficiënte manier biedt om informatie binnen te halen en gegevens op te slaan; ICT administratieve processen en toepassingen efficiënter en effectiever kan laten verlopen. 2.2 Uitgangspunten 1. ICT moet een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs zijn. Met behulp van computers willen we kinderen die vaardigheden aanleren, die nodig zijn om goed te kunnen werken met computers en dit medium kunnen gebruiken als bron van informatie en communicatie. 2. Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. 3. Ontwikkeling van ICT moet primair ten dienste staan van de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering van directie en leerkrachten. 4. ICT dient op beredeneerde wijze in het basisonderwijs te worden ingezet. 5. ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces en biedt mogelijkheden om leerlingen in eigen tempo en zelfstandig te laten werken. 6. ICT kan een goed differentiatiemiddel zijn op het gebied van tempo, leerstof en leerstijl. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

5 7. ICT zorgt voor informatieverschaffing en uitwisseling. 8. De communicatie en coördinatie moet bovenschools verlopen. Schoolbeleid wordt ontleend aan bovenschools beleid. 9. De netwerkinfrastructuur moet op elke school gelijk zijn. Beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan derden. De scholen kunnen zich dan concentreren op de onderwijskundige en organisatorische aspecten. 10. De aanschaf en het beheer van alle hardware wordt centraal georganiseerd. 11. Centraal worden alle hardware- en software-componenten geadministreerd, inclusief aanschafdatum voor begroting en afschrijvingsmethodiek. 12. Samenwerking tussen de verschillende besturen op ICT-gebied is gewenst. 2.3 Algemene doelen Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten worden algemene doelen op bestuurlijk niveau als volgt geformuleerd: 1. ICT wordt op elke school op een beredeneerde wijze ingezet; er is goed nagedacht over behoeften en mogelijkheden. 2. Alle leerkrachten passen ICT toe om betere onderwijsrendementen te behalen. 3. Alle leerkrachten zijn deskundig in het didactisch gebruik van ICT. 4. Werken naar volledige integratie van ICT door projectmatige aanpak: a. ICT met regelmaat laten terugkeren op de agenda bij het directeurenberaad. b. ICT wordt regelmatig op de agenda van de teamvergadering geplaatst. c. Afspraken maken en evaluaties houden. 5. Planmatig ICT een plaats geven en structuur aanbrengen op gewenste plaatsen om ten slotte te komen tot een volledige integratie van ICT. 6. Werken aan een invoeringstraject van ICT in eigen praktijk, d.w.z. gebruik van digitale middelen in het dagelijkse onderwijsaanbod. 7. De betrokkenheid van de leerkrachten bij ICT verhogen: a. meer aandacht voor onderwijsvisie en didactiek b. voldoende technische ondersteuning bij computergebruik in de klas c. betere afstemming tussen de beschikbaarheid van computervoorzieningen en lesorganisatie. 8. Aansluiting en integratie bij andere onderwijskundige vernieuwingen / ontwikkelingen, zoals zorg op maat (omgaan met verschillen), adaptief onderwijs, zelfstandig (taakgericht) werken, het jonge kind, taalonderwijs en rekenonderwijs. 9. Samenwerking binnen en buiten de school: a. volgen van workshops en cursussen b. informatiebijeenkomsten c. studie- en thema-ochtenden d. uitwisselen van kennis en informatie 10. Elke school neemt ICT op in hun schoolplan. 11. Alle leerkrachten beheersen de ICT- basisvaardigheden. 12. Er is een ICT-bovenschools verantwoordelijke. 13. Er is een ICT-coördinator op school of per budgeteenheid. 14. Er is een bovenschoolse ICT-werkgroep. 15. Er wordt gezorgd voor een veilige ICT-omgeving, er wordt aandacht geschonken aan veilig internet. 16. Scholen dienen in hun Schoolontwikkelingsplan aandacht te besteden aan ICT. 17. Licenties voor wat betreft educatieve software worden legaal geregeld op schoolniveau. Afname van software/licenties geschiedt bij aangewezen leveranciers en/of via APS. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

6 APS licenties worden op bestuursniveau afgesloten. 18. Beheer en onderhoud van de computernetwerken wordt op bestuursniveau geregeld. 19. Er wordt gestreefd naar uniformiteit. Wanneer de beheersbaarheid in het geding komt, kan uniformiteit op bestuursniveau opgelegd worden. 20. Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 6 leerlingen voor onderwijskundig gebruik gerealiseerd. Bovenstaande algemene doelen zijn gedeeltelijk reeds gerealiseerd of worden uiterlijk in 2019 op bestuursniveau en op schoolniveau gerealiseerd. 2.4 Schoolspecifieke doelen Naast de algemene doelen, zoals omschreven in punt 3.3, kan een school besluiten extra eigen doelen na te streven. Deze eigen doelen mogen niet in strijd zijn met het vastgestelde ICT-beleid. Deze worden beschreven in het schoolplan van iedere school ICT-beleid op schoolniveau Op schoolniveau worden minimaal de volgende elementen beschreven: 1. ICT-doelen voor de komende 4 jaar, gespecificeerd in (sub)doelen voor elk schooljaar 2. planning van activiteiten (wat, hoe en wanneer) en evaluatiemomenten voor de komende vier jaar 3. gebruikte software per doelgroep 4. scholingsplan personeel en directie (wat, hoe, wie en door wie) Jaarlijks wordt er in overleg met de ICT-bovenschools verantwoordelijke geëvalueerd en geactualiseerd Doelen voor educatief computergebruik Alle kinderen moeten binnen Edugrip 2 zelfstandig aan het werk kunnen. We streven naar integratie van bestaande en nieuw uitgebrachte educatieve software in de diverse leer-, kennis- en vormingsgebieden. Globale doelen uitgesplitst naar de diverse "bouwen": Groep 1-2: Elementair computergebruik. Kinderen moeten leren omgaan met hard- en software. Ze moeten de muis en het toetsenbord of de tablet kunnen gebruiken. Kinderen moeten zelfstandig aan de slag kunnen binnen Edugrip 2. Groep 3-4-5: Gebruik van hardware mag geen problemen meer opleveren, kinderen kunnen de computer zelf opstarten, met educatieve programma's werken en zelfstandig de programma's afsluiten. De software zal gericht zijn op ondersteuning van het onderwijs: spellen, stellen, rekenen (al dan niet webbased) en het opzoeken van informatie in afgesproken informatiebronnen (encyclopedie en documentatiecentrum) e.d. Groep 6-7-8: Ieder kind kan de computer bedienen, weet ook hoe hij/zij via het interne netwerk verbinding moet zoeken met externe, onbegrensde informatiebronnen (internet, e.d.) Ook in de bovenbouw zullen accenten worden gelegd. Eenvoudige tekstverwerking en communicatie via de computer moeten gemeengoed worden. Kinderen maken ten aanzien van hun spreekbeurten / werkstukken gebruik van Word- Internet- Powerpoint en beamer of digitaal bord. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

7 We zoeken naar toepassingsmogelijkheden binnen andere vakken. Meer begaafde kinderen moeten zelf leren dingen te onderzoeken en te ontdekken en met behulp van de computer leren deze gegevens te ordenen en te interpreteren. Optioneel: Kinderen vergroten hun typevaardigheid middels cursus. Ieder kind moet op de hoogte zijn van de spelregels die gelden op het internet; mediawijsheid genoemd. Algemeen: Accentverschuiving naar interactieve software. Zie voor de ICT-competenties de bijlage ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

8 3. Scholing Scholing vormt een essentieel onderdeel van dit beleidsplan. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat vaak de geringe betrokkenheid van leerkrachten bij ICT één van de belangrijkste belemmeringen vormen voor meer en beter gebruik van ICT in het onderwijs. Sommige leerkrachten zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die ICT te bieden heeft. Goede en gerichte scholing moet ervoor zorgen dat de leerkrachten die mogelijkheden onderkennen en dat ze voldoende vaardigheden bezitten om ICT in te zetten voor hun onderwijs. 3.1 ICT-bovenschools verantwoordelijke De ICT-bovenschools verantwoordelijke speelt een begeleidende rol bij planmatige ontwikkeling van de ICTtoepassingen binnen de scholen. Hij / zij ondersteunt het College van Bestuur bij de vraagstukken als techniek, personeel, gebouw, onderwijs en financiën. Daarnaast zal die persoon kennis moeten hebben van schoolbeheer / Edugrip 2, algemene software en veel voorkomende didactische software. 3.2 Teamleden Opzet en begeleiding van scholing De begeleiding en nascholing is er in eerste instantie op gericht de vaardigheden, kennis en motivatie t.a.v. het werken met computers en andere digitale middelen te verbeteren en op peil te houden. Plan van aanpak: a. om tot een goede begeleiding en plan van scholing te komen zal in kaart worden gebracht over welke deskundigheden personeelsleden beschikken b. vervolgens wordt bekeken in welk jaar men een bepaalde invoering wil doen, daaraan gekoppeld zal begeleiding en scholing plaatsvinden c. scholing en begeleiding zal zo veel mogelijk georganiseerd worden door de ICT-bovenschools verantwoordelijke d. per school wordt, aan de hand van een checklist, vastgesteld welke begeleiding en scholing nodig is e. in het scholings- en begeleidingsplan staat aangegeven door wie de begeleiding en scholing gegeven wordt, op welke wijze deze gestalte krijgt en wanneer de begeleiding wordt gegeven f. de kosten voor (na)scholing worden betaald uit het daarvoor bestemde scholingsbudget ICT-Scholingsplan SPOLT stelt voor directies en leerkrachten een minimumpakket verplicht, zoveel mogelijk rekening houdend met de specifieke eisen die het werken met een digitaal schoolbord en een Edugrip 2 netwerk vereist. De ICT-bovenschools verantwoordelijke ziet erop toe dat dit op schoolniveau gerealiseerd wordt. a. basiskennis van het werken met Edugrip 2 b. basiskennis digitaal schoolbord c. inhoudelijke kennis van de op school aanwezige (methode) software d. toepassing van ICT in de dagelijkse praktijk e. , tekstverwerking, mobiele opslag etc. f. presentatieprogramma s g. Esis leerlingenadministratie en leerlingenvolgsysteem ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

9 Daarnaast vindt er scholing plaats, specifiek gericht op de op school aanwezige en te gebruiken software. Het personeel wordt in staat gesteld de benodigde cursussen te volgen. Scholing wordt opgenomen in het jaarlijkse Scholingsplan en bekostigd uit het scholingsbudget; te beginnen in het schooljaar De intentie is om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van elkaars talenten. Scholingen kunnen dus ook verzorgd worden door onze eigen collega s. Zie voor een uitgebreid competentie-overzicht de bijlage 4. Taken en verantwoordelijkheden 4.1 Uitvoering van het ICT-beleid - Het beleid wordt vastgesteld door het College van Bestuur SPOLT. - Het CvB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid. - Het CvB mandateert de ICT-bovenschools verantwoordelijke voor de uitvoering van het beleid. - Binnen de kaders van het beleid is de ICT-bovenschools verantwoordelijke bevoegd zelfstandig uitvoering aan het beleid te geven. - De ICT bovenschools verantwoordelijke legt verantwoording af, voor de uitvoering van het beleid aan het CvB. 4.2 Taakomschrijvingen De ICT-bovenschools verantwoordelijke De uitgebreide taakomschrijving van de ICT-bovenschools verantwoordelijke is opgenomen in de bijlage. Overlegsituaties en werkwijze: De ICT-bovenschools verantwoordelijke bezoekt de scholen. Het doel van dit bezoek is: - direct aanspreekpunt voor de collega s - inventarisatie van problemen en wensen m.b.t. ICT - netwerkcontrole. Functioneert alles zoals het zou moeten? Daarnaast zal de ICT-bovenschools verantwoordelijke de school bezoeken om met de directie het ontwikkelingtraject van de school door te nemen. - Doel is om informatie te verkrijgen over de gang van zaken rond de invoering van ICT. - Inventariseren of hulp bij uitvoering van plannen gewenst is. - Bundeling van scholingsvragen. (i.v.m. gezamenlijke uitvoering). Aan de orde komen de volgende onderwerpen: a. ICT-beleid van de school b. Scholing c. Onderhoud en beheer d. Implementatie ICT in onderwijsaanbod e. Gebruik digitale middelen door leerlingen, leerkrachten en directie f. Gebruik educatieve software g. Licentiebeheer h. Infrastructuur en netwerk i. Prioriteiten en toekomstplannen j. Hulp bij de uitvoering van de plannen ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

10 Van dit gesprek wordt steeds een verslag gemaakt en toegezonden aan de desbetreffende directie en het CvB. Daarnaast is het mogelijk tussentijds afspraken te maken omtrent lopende en/of urgente zaken. Overlegsituaties De ICT-bovenschools verantwoordelijke bezoekt op afroep een teamvergadering van de school waarbij ICT op de agenda staat. Drie keer per jaar worden er bovenschools bijeenkomsten gehouden waarbij de ICT-bovenschools verantwoordelijke en de ICT-coördinatoren aanwezig zijn. 1 x per 4 jaar wordt er een ICT-dag voor alle medewerkers van de stichting georganiseerd. 1 x per maand heeft de ICT-bovenschools verantwoordelijke overleg met het CvB. BIC-netwerk: De ICT-bovenschools verantwoordelijke neemt als afgevaardigde van SPOLT deel aan het landelijk bovenschools ICT-coördinatoren netwerk. Doel van dit netwerk is: - op de hoogte blijven van ICT-ontwikkelingen; - scholing / professionalisering; - kennismaking en onderhouden van contacten met collega s en leveranciers op landelijk niveau. Per schooljaar vinden er 4 dagbijeenkomsten plaats De ICT werkgroep Samenstelling van de werkgroep ICT De werkgroep ICT bestaat uit de ICT-coördinatoren, een afvaardiging van de directeuren en de ICTbovenschools verantwoordelijke. Vergaderfrequentie: minimaal 3 x per schooljaar. - De werkgroep wordt door de bovenschools verantwoordelijke ICT geraadpleegd bij het uitvoeren van de taken. - De werkgroep doet voorstellen voor nieuw beleid of het bijstellen van het huidige beleid. - Bijdragen aan het opstellen van een bestuurlijk ICT-beleidsplan. - Adviseren directies en bestuur. - Gezamenlijke beoordeling en advies aankoop van hardware (computers, netwerken) en bijkomende zaken. - Gezamenlijke beoordeling en advies van (educatieve)software (licenties). - Stimulering van computergebruik. - Advies t.a.v. inkopen van cursussen. - Advies t.a.v. afsluiten van contracten, licenties. - Kennismaken met elkaars werkwijzen betreffende ICT. - Gebruik maken van elkaars talenten (klankbordfunctie) ICT-coördinator: Elke school of budgeteenheid heeft een ICT-coördinator voor minimaal 40 uur per jaar (taakbeleid). Afhankelijk van de grootte van de scho(o)l(en) kan dit maximaal 60 uur per jaar zijn. Zie voor taakomschrijving de bijlage ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

11 5. Draagvlak en communicatie Om een goed draagvlak voor alle betrokkenen te creëren en die ook te handhaven is goede communicatie erg belangrijk. Die communicatie wordt op de volgende manieren gestalte gegeven: - De ICT-bovenschools verantwoordelijke verzorgt een informatieve brief (mail) voor alle scholen die minimaal 3 x per jaar wordt opgenomen in de SPOLT nieuwsbrief.. - Scholen zorgen ervoor dat de ouders op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen op ICT-gebied (schoolgids, website, nieuwsbrieven). - De teams worden via de teamvergadering betrokken bij alle ontwikkelingen. - ICT zal met enige regelmaat op de agenda van team- en directievergaderingen voorkomen. - De medezeggenschapsraden kunnen, op verzoek, beschikken over vastgesteld stukken die betrekking hebben op het ICT gebeuren. Opmerkingen en suggesties vanuit de GMR zullen meegenomen worden bij de besluitvorming. - Het College van Bestuur ontvangt alle terzake doende plannen, rapportages en evaluaties en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

12 6. Technische infrastructuur, beheer en onderhoud 6.1 Algemeen Om alle doelstellingen te kunnen waarmaken dient elke school te beschikken over een vrijwel storingsvrij, onderhoudsarm netwerk met goed werkende apparatuur. De afschrijvingstermijn van de vitale apparatuur is als volgt vastgesteld: werkstation: 6 jaar monitor: 10 jaar digitaal schoolbord: 10 jaar beamer: 4 jaar switches: 5 jaar modem/router: 5 jaar De ICT-werkgroep kan besluiten van bovenstaande termijnen af te wijken. Om een goed netwerk te garanderen zijn de volgende afspraken gemaakt: - Installatie en beheer wordt uitbesteed aan Unilogic te Sittard. Dit d.m.v. een onderhoudscontract waarin ook is voorzien in remote-beheer. - Het beheer wat voor de scholen overblijft wordt verzorgd door de ICT-coördinator. Hij wordt hierbij ondersteund door de ICT-bovenschools verantwoordelijke. 6.2 Technische infrastructuur Om de inhoudelijke doelen te kunnen realiseren wordt er gewerkt met het basispakket ICT. Het basispakket ICT voorziet erin dat elke school minimaal de beschikking heeft over het volgende: - 1 computer per discipline (schoolleiding, administratie en IB) - 1 computer per 6 leerlingen (werkstations voor de diverse disciplines uitgezonderd) - 1 digitaal schoolbord per groep. De gebruikte computers dienen te voldoen aan een minimale configuratie. Deze configuratie zal elk jaar opnieuw bepaald worden. 6.3 Digitale schoolborden SPOLT kiest voor een uniform digitaal bord voor de scholen. Een uniform bord biedt de volgende voordelen: - Uitwisseling van ervaringen en lesmateriaal. - Onderlinge ondersteuning. - Gezamenlijke scholing/training - Kwantumvoordeel. Met grotere aantallen, betere afspraken met leverancier mogelijk - Efficiënte organisatie Voor de groepen 1 t/m 8 is gekozen voor een Touchscreen van Prowise Op dit moment zijn er op de scholen nog Activborden en Focusborden in gebruik. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

13 6.4 Financiën Inkomsten Conform de opgaven van het ministerie zullen de komende jaren de volgende financiële middelen voor de scholen beschikbaar komen: Bedrag per LL; bovenschools Bedrag per LL: Basisscholen ,30 94,40 95,30 95,57 10,- 10,- 10,- 10,- Aantal LL: (t 1) Sinds de invoering van de Lumpsum-financiering zijn de ICT-gelden niet meer geoormerkt. SPOLT kiest er echter voor om de beschikbare gelden voor het doel te behouden waarvoor ze worden toegekend. Hierbij zou de volgende verdeling gemaakt kunnen worden: - 90% van het ICT-budget van elke school wordt aangewend voor het ICT-basispakket, dat bovenschool is vastgesteld en bekostigd wordt. - 10% mag de school naar eigen inzicht inzetten. Uitgaven worden jaarlijks in de begroting verantwoord. Voor de komende 4 jaren worden deze uitgaven in de meerjarenbegroting en het meerjareninvesteringsplan opgenomen. In 2015 wordt het investeringsplan computer hardware en digitale borden geactualiseerd a.h.v. de herverdeling hardware in de scholen in 2014 en de afschrijvingen van de digitale borden. Voor de huidige digitale borden wordt de afschrijvingstermijn van 8 jaar gehanteerd. Voor de nieuwe aan te schaffen digitale borden wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. In bovenstaande bedragen zijn de afschrijvingen van de digitale borden meegenomen. Voorheen werden deze afgeschreven van de ICT reserve-middelen. Reserve-middelen worden ook gebruikt voor het eenmalig aanschaffen van beamers van digiborden, welke niet meer goed functioneren, maar nog niet afgeschreven zijn. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

14 7. Veilig internetgebruik De normvervaging die ontstaan is rond seks en geweld speelt het onderwijs duidelijk parten bij het integreren van het internet in de lessen. Kinderen komen immers veel sneller en indringender in contact met deze aspecten van de maatschappij dan vroeger. Onze reactie op deze maatschappelijke ontwikkeling kan verschillend zijn: we filteren het internet of we leren of we leren de leerlingen omgaan met de realiteit. Iedere aanpak heeft zijn voor- en nadelen. De eigen schoolcultuur is bepalend voor de keuze die hierin gemaakt wordt. SPOLT hanteert voor het veilig internetgebruik de volgende uitgangspunten: - Elke school heeft een protocol veilig internet en gebruik. Kinderen en ouders zijn op de hoogte van dit protocol. - De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet te begeleiden. - Leerlingen mogen niet onbegeleid, onbeperkt en onbelemmerd internetten. Er is voldoende aandacht op de school voor veilig internet. De school beschrijft in het schoolplan hoe men de aandacht daaraan vorm wenst te geven. 8. Toekomstige ontwikkelingen De ontwikkelingen gaan snel. De ICT-bovenschools verantwoordelijke en de werkgroep dienen alle ontwikkelingen m.b.t. ICT die voor het onderwijs van belang kunnen zijn, nauwlettend te volgen en bespreekbaar te maken. In de bijeenkomsten met de ICT-coördinatoren worden nieuwe ontwikkelingen besproken en bekeken en a.h.v. de bevindingen worden voorstellen gedaan voor implementatie. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

15 9. Bijlage 9.1 Taakomschrijvingen Taakomschrijving ICT-Bovenschools verantwoordelijke De ICT bovenschools verantwoordelijke werkt rechtstreeks onder het CvB en heeft daarbinnen een directe lijn met de voorzitter van het College van Bestuur. Kernactiviteiten: Beleid: Het formuleren en bewaken van ICT-doelstellingen binnen de stichting. Bewaken en stimuleren van het ICT-gebruik binnen de scholen van de stichting. Het begeleiden van veranderingsprocessen binnen ICT. Het initiëren van ICT-vernieuwingen binnen de stichting. Rapporteren aan CvB en voeren van overleg met directies. Automatiseringsprojecten opzetten, begeleiden en evalueren. Coördinatie: Het zijn van het aanspreekpunt voor ICT binnen de stichting voor interne en externe relaties. Het coördineren van de ICT-taakverdeling binnen de stichting. Coördinatie van oplossen van technische problemen. Planning en advies: De ICT-wensen en -problemen op de scholen inventariseren en analyseren. Advies uitbrengen bij alle ICT-aankopen en investeringen. Een investeringsbeleid per jaar (gedetailleerd) en een meerjarenplan (globaal) opstellen voor de wensen en investeringen op het gebied van ICT. Adviseren bij het opstellen van schoolspecifieke beleidsplannen (ICT in schoolplan) Coaching: Begeleiding en coaching van de ICT-coördinatoren. Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. Planning en advies ICT-infrastructuur: Advies geven over de uit te voeren werken. Controle op de correcte werking na uitvoering van ICT-infrastructuurwerken. Administratief-financieel beheer ICT: Financiële medeverantwoordelijkheid dragen bij het beheer en de besteding van het ICT-budget. Offerte-aanvragen voor de aankoop van multimedia-apparaten. ICT-leveringen en -installaties volgen. Licentiebeheer. Contacten onderhouden met leveranciers en providers. De ontwikkelingen van de ICT-markt en de prijszetting volgen. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

16 ICT-samenwerking: Contacten leggen en onderhouden met collega s en andere organisaties m.b.t. ICT. Het aanspreekpunt zijn binnen de stichting voor interne en externe relaties m.b.t. ICT. Gesprekspartner voor ICT-bedrijf. Nascholing personeel: Centraal coördinatiepunt voor de ICT-scholingsprogramma s. De ICT-opleidingswensen en -problemen op de scholen inventariseren en analyseren. Directie adviseren betreffende een ICT-nascholingsplan. Een ICT-nascholingsplan uitwerken en de realisatie ervan volgen en zo nodig bijsturen. Werkgroep ICT-coördinatoren: Organiseren van het bovenschools overleg ICT-coördinatoren. Het leiden van de vergaderingen. Zorgdragen voor de agenda van een vergadering en het verspreiden daarvan Taakomschrijving ICT-coördinator Beleid: De contactpersoon (het aanspreekpunt) op ICT-gebied van de scho(o)l(en). Neemt 3 x per jaar deel aan het bovenschoolse ICT-overleg. Is op de hoogte van de inzet van ICT op zijn/haar scho(o)l(en). Denkt mee bij het opstellen van een schoolspecifieke beleidsplan (ICT in schoolplan). Helpt mee bij de uitvoering van en bewaakt het jaarlijks actieplan (speerpunten). Bewaakt de doorgaande lijn m.b.t. ICT op zijn/haar scho(o)l(en). Coaching: Collega's warm maken voor ICT-toepassingen in hun klas en school. Collega's aanmoedigen tot het leveren van bijdragen aan het ICT-gebruik op school. Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. Interesse wekken voor software, website, digitale leeromgevingen e.d.. Informatie over educatieve software en websites doorgeven aan collega's. ICT-integratie binnen de vakken: In samenwerking met de betrokken collega's, met het oog op integratie van ICT in het onderwijs, de mogelijkheden en de behoeften onderzoeken op het vlak van hardware, software en opleiding. Tijdbesteding: uur per schooljaar vanuit taakbeleid. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

17 9.2 Servicedesk Helpdesk/Technische ondersteuning. Voor het aanmelden van computergerelateerde storingen doet SPOLT een beroep op de servicedesk van Unilogic. Bereikbaarheid De servicedesk is te bereiken via . Het adres is: Het aanmelden van een storing gebeurt via . Alleen urgente storingen kunnen telefonisch doorgegeven worden. Telefoonnummer: ICT-competenties leerkracht Didactische vaardigheden Klassenmanagement: Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij: - de software ( al dan niet methode-gebonden) beheerst die ingezet wordt; - in staat is heldere taakinstructie aan de kinderen te geven; - de beginsituatie van de leerling kent; - over voldoende eigen instrumentele vaardigheid beschikt; - in staat is de computers zo in te zetten zodat deze zo efficiënt mogelijk gebruikt worden; - voor aanvang van een les de benodigde ICT middelen op juiste werking getest heeft; - de regels kent die gelden voor computergebruik op school; - op een bewuste manier gebruik maakt van verschillende ict-toepassingen; - de leerlingen veilig en verantwoord de computer kan laten gebruiken; - leerlingen kan begeleiden bij het gebruik van internet zodat leerlingen in staat zijn relevante informatie te vinden en te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid; - de activiteiten, vorderingen en resultaten van alle leerlingen digitaal kan volgen; - leerlingen die bij bepaalde onderdelen extra tijd of oefening nodig hebben remediërende programma s kan aanbieden. Pedagogisch didactisch: - ICT middelen in verschillende, daarvoor geschikte, onderwijssituaties-activiteiten kan gebruiken; - in staat is om zijn lessen digitaal voor te bereiden; - digitale leermiddelen kan inzetten om leerlingen te motiveren en stimuleren; - een digitaal schoolbord effectief en efficiënt kan gebruiken bij diverse didactische werkvormen; - ICT kan inzetten in het onderwijs daarbij rekening houdend met verschillen in ICT- vaardigheden van de leerlingen; - flexibel is in het gebruik van ICT en onderwijs; - vanuit verschillende onderwijsvisies ICT kan inzetten in het onderwijs; - met behulp van ICT ouders en andere belanghebbenden kan informeren; - rekening houdt met verschillen in niveau, interesse, leerstijl en werktempo van leerlingen bij het geven van opdrachten; - een digitale presentatie die voldoet aan de eisen van een goede digitale presentatie, kan maken en gebruiken; - ICT optimaal en gericht kan integreren binnen de verschillende vakgebieden; - leerlingen die bij bepaalde onderdelen extra tijd of oefening nodig hebben - remediërende programma s kan aanbieden; - bekend is met de leefwereld van kinderen en weet welke rol ICT daarin speelt; ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

18 - leerlingen kan begeleiden bij het gebruik van internet zodat leerlingen in staat zijn relevante informatie te vinden en te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid; - op de hoogte is van de mogelijkheden van digitale toetsen; - gebruik maakt van diverse vindplaatsen van digitaal leer-oefen en toetsmateriaal en in staat is deze te beoordelen om hieruit een eigen (digitale, interactieve) leereenheid te arrangeren en structureel in te zetten binnen verschillende vakgebieden en onderbouwd vanuit de onderwijsvisie; Instrumentele vaardigheden Edugrip 2 De leerkracht kan: - inloggen; - het wachtwoord aanpassen; - omgaan met verkennen; - de inkijkmap van de leerlingen gebruiken; - documenten van de leerlingen inzien en documenten bij de leerlingen plaatsen; - het software-gebruik van de leerlingen bekijken (merendeels); - thuis inloggen via telewerken. Digitaal schoolbord De leerkracht kan: - de digibord software correct opstarten en afsluiten; - het digitale bord kalibreren; - schakelen tussen digibord software en het bureaublad; - de beamerfunctie Freeze toepassen; - het beamerfilter schoonmaken; - een presentatie presenteren; - een presentatie maken; - de basisvaardigheden van het digibord beheersen; - het digitaal bord als TV gebruiken; - het speciaal gereedschap gebruiken - een object vergroten en verkleinen; - lessen van het internet kunnen downloaden en toepassen. Besturing computer De leerkracht kan: - een station, map of bestand selecteren; - in een map een submap aanmaken; opschonen van oude documenten/mailbestanden - de basisvaardigheden: tekstverwerken; presenteren; internet; ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

19 9.4 ICT-competenties leerlingen De competentiediamant en de hoofdcompetenties Leerprocesgerichte competenties: De leerling kan aantonen dat hij/zij: - taakgericht kan werken; - functioneel kan samenwerken aan een opdracht waarbij ICT gebruikt wordt; - zelfstandig kan leren en oefenen in een ICT ondersteunende leeromgeving; - over de nodige instrumentele kennis en vaardigheden beschikt om de ICT-apparatuur te kunnen hanteren; - bereid is zijn medeleerlingen te helpen, rekening houdend met de verschillen in vaardigheden; - zich houdt aan regels en afspraken die op de school gelden m.b.t. het computergebruik; - op de hoogte is van de regels die gelden op het internet; - een positieve houding heeft tegenover ICT en bereid is ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. - ICT adequaat gebruikt en er op een verantwoorde wijze mee omgaat; - informatie kan opzoeken, verwerken en bewaren m.b.v. ICT; Instrumentele vaardigheden: De leerlingen bezitten de nodige instrumentele kennis en vaardigheden om de ICT-apparatuur in relevante contexten te kunnen hanteren. Sociaal-ethische competenties: De leerlingen gebruiken ICT adequaat en gaan er op een verantwoordelijke wijze mee om. ICT Beleidsplan SPOLT / definitieve versie / vastgesteld GMR

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie