De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat."

Transcriptie

1 ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt aan toepassingen van ICT binnen de organisatie en in het onderwijs. 1.2 Inhoud van het beleidsplan Dit beleidsplan beschrijft eerst de beginsituatie en vervolgens de gewenste situatie met betrekking tot ICT op onze school. Het plan is geen statisch plan. Ervaring heeft geleerd dat de omstandigheden en randvoorwaarden op gebied van ICT snel kunnen veranderen. Het plan geeft de koers aan voor het te volgen ICT-beleid. Als de omstandigheden veranderen, dan zal de koers daarop aangepast worden. Door de snelle ontwikkelingen en het enorme aanbod van producten en diensten die dit met zich meebrengt, is het van belang elke mogelijke verandering op waarde te schatten. 1.3 Totstandkoming van dit plan Het plan is tot stand gekomen na overleg met teamleden. Zij hebben mede aangegeven welke richting ICT op de Voorweg op zal gaan. Het uiteindelijke plan is gemaakt door de ICTcoördinator Mattijs van Eijck in overleg met de directie. 1.4 Schoolvisie De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. Door de inzet van ICT wordt interactief en geïntegreerd onderwijs steeds beter mogelijk. Relaties tussen verschillende vakken en tussen verleden en heden worden gelegd, optimaal gebruik makend van de mogelijkheden van het digitale schoolbord. De missie van de Voorwegschool is Passie voor leren. De kinderen op de Voorwegschool gaan wonen, leven en werken in de 21 e eeuw. Scholen kunnen slechts gedeeltelijk overzien welke kennis en vaardigheden nodig zijn om te slagen in nieuwe samenleving. Door deze veranderende samenleving zullen de leerstijlen ook veranderen. ICT zal binnen in dit proces geïntegreerd worden ingezet. Kinderen krijgen meer invloed op hun eigen leerproces. Dit sluit aan bij de algemene visie van de Voorwegschool: Waar een kind zich thuisvoelt door betrokkenheid en waardering. Ons onderwijs draagt bij aan persoonlijke groei door ontdekken en ontwikkelen van kennis, talenten en zelfstandigheid. 1.5 Stopoz De Voorwegschool maakt deel uit vande Stichting Stopoz. De ICT-coordinatoren vormen binnen Stopoz een werkgroep. Enkele doelstellingen, veranderingen zullen vanuit

2 bovenschoolse afspraken ingevoerd worden. Dit zijn veranderingen op het gebied van netwerkbeheer en rapportagesoftware en Doelen 2.1 Algemene doelstellingen De inzet van ICT op de Voorwegschool is erg divers. ICT kan niet losstaand gedefinieerd worden. De algemene doelstelling op de Voorwegschool is dan ook om ICT op elk vakgebied optimaal te integreren. De ICT-coordinator houdt de ontwikkelingen op gebied van software en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen in de gaten. Bij de verschillende werkgroepen die er zijn, schuift hij aan om te onderzoeken of ICT een toegevoegde waarde kan hebben. Een paar voorbeelden: Er wordt een nieuwe rekenmethode aangeschaft. De ICT-coördinator schuift aan bij deze werkgroep om mee te kijken hoe het software-aanbod binnen de verschillende methodes zijn Er komt een nieuw leerlingenrapport. De ICT-coördinator schuift aan in de werkgroep om mee te kijken naar de mogelijkheden van digitalisering hiervan. De muziekdocent zoekt naar software om kinderen te laten componeren, de ICTcoördinator schuift aan om software mee uit te kiezen De cultuurcoördinator gaat aan de slag met het maken van films. De ICTcoördinator schuift aan om mee te zoeken naar een softwarepakket voor bewerken van video 2.2 Concrete doelstellingen Een aantal doelstellingen is concreet te formuleren. Elke doelstelling wordt voorafgegaan door de situatie zoals deze nu is op de Voorwegschool. Hieronder de doelstellingen Netwerkbeheer huidige situatie Het beheer van het netwerk is tot oktober 2013 ondergebracht bij Station to Station. Zij onderhouden de server en geven ondersteuning bij storingen. In overleg met Station is er nieuwe bekabeling aangelegd door de firma Borms. Alle klassen hebben beschikking over vijf netwerkaansluitingen. In 2013 zal de Voorwegschool overstappen van Station to Station naar Skool, conform bovenschoolse afspraken met Stopoz. Skool heeft een kindvriendelijke schil over windows XP gemaakt die technisch goed is. De afweging om van Station to Station naar Skool over te stappen is van financiele aard. Skool heeft onderwijsinhoudelijk wat minder te bieden. De lesblokken die nu vooral veel bij de kleuters gebruikt worden, kunnen niet meer gebruikt worden. Hiervoor zal vervangende software worden gezocht Mail, agenda en documenten delen. huidige situatie Tot begin 2012 is de mail onderbebracht bij Helderhosting. Dit was een simpele webbased mailoplossing. Leerkrachten konden via de mail contact houden met ouders en collega s. Door het grote aantal mails en de intensiviteit van de communicatie voldeed deze mailoplossing niet meer.

3 De ICT werkgroep van Stopoz heeft in 2011 een traject doorlopen waarin uiteindelijk de keuze is gemaakt voor het communicatieplatform voor scholen van Microsoft. De ICT- coördinatoren hebben hierbij directie en teamleden op scholen betrokken bij eisen voor het nieuw te kiezen systeem. De eisen en wensen heeft de ICT-groep meegenomen in de keuze voor Het systeem wordt in verschillende stappen ingevoerd: 1. Inrichten systeem 2. Implementatie mail voor individuele gebruikers 3. Gebruikmaken van overige toepassingen (agenda, docs, messenger) binnen 4. Volgen en eventueel implementatie van nieuwe toepassingen binnen Hardware Huidige situatie De Voorwegschool heeft een server uit De werkstations voor de digiborden komen uit De werkstations voor de kinderen zijn ouder, tussen de 5 en 8 jaar. Op de Voorwegschool zijn in totaal 78 werkstation. Elke klas heeft een digibord, deze zijn aangeschaft tussen 2008 en De server wordt in 2014 vervangen, de werkstations voor de digiborden in De overige werkstation zullen vanaf 2012 met ongeveer 20 werkstation per jaar vervangen gaan worden. De digiborden hebben een afschrijving van 10 jaar. Inschatting is dat de beamers van de borden vanaf 2015 vervangen moeten gaan worden. Er zal onderzocht worden of er binnen de klassen behoefte is aan het gebruik van tablets. Verschillende methodemakers komen op de markt met webbased software of apps. Het gebruik van tablets zou daardoor van toegevoegde waarde kunnen zijn Software Huidige situatie In de klassen wordt gewerkt met verschillende softwarepakketten. Dit zijn pakketten die niet bij een specifieke methode horen, maar wel aansluiten bij inhoud en niveau van de leergebieden in de verschillende groepen. Ook wordt er gewerkt met software die wel aan methodes gebonden is. We werken in de klassen met Ambrasoft, C3lo-lesblokken, hoofdwerk, leescircus, de multimediale basisschool. We hebben twee methodes die gedeeltelijk digitaal zijn. Voor Engels is dat Take it Easy en voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Administratief gebruiken we Parnassys en Cito lovs (leerlingadministratie en rapportage). De school maakt gebruik van het Officepakket van Microsoft. Als er methodes worden aangeschaft, dan wordt het aanbod van de leerlingsoftware sterk meegewogen. Dit zal de komende vier jaar gebeuren bij keuze van een nieuwe methode voor aardrijkskunde, rekenen, geschiedenis, lezen en taal. (zie hiervoor meerjaren begrotingsplan van de Voorwegschool). Naast de methodesoftware wordt met name Ambrasoft gebruikt. Een programma waarin kinderen op eigen niveau kunnen rekenen en spellen. Leerkrachten hebben voor het gebruik van dit pakket scholing gehad. Er zal in 2013 nog een scholingsdag plaatsvinden.

4 Er komen verschillende digitale methodes op de markt. De eerste ervaringen met Engels en begrijpend lezen zijn positief. De kinderen kunnen in toenemende mate leerstof aangeboden krijgen op eigen niveau. De ervaringen met Engels en Begrijpend lezen zullen meegenomen worden in de keuze voor andere nieuwe methodes. Voor administratie- en rapportagesoftware gebruiken wij Parnassys en Cito LOVS. We gaan onderzoeken of het haalbaar is de lvstoetsen van Cito digitaal af te nemen. De aanschaf van tablets zal hierin een afweging zijn. De komende tijd gaan we samen met interne begeleiders onderzoeken hoe we deze software in kunnen gaan zetten. Doelstelling is de communicatiestromen te verbeteren. De medewerkers kunnen in één systeem de vorderingen van de kinderen inzien en bewerken. In Parnassys komt een totaaloverzicht van de leerlingen te staan: Administratieve gegevens Absentie Rapportage Toetsoverzichten Leerling-rapporten Overzicht van sociaal-emotionele vorderingen Het Officepakket zal gebruikt blijven worden. De afweging zal gemaakt gaan worden of we dit online gaan doen in Website Huidige situatie De website wordt technisch en inhoudelijk onderhouden door de ICT-coördinator. De website heeft een informatieve en een educatieve functie. Deze functies gaan erg goed samen. Kinderen verzorgen voor een deel de content op de website. Op de site is ruimte voor de verschillende geledingen binnen school en er is algemene informatie te vinden Deze website is vanaf 2008 in de lucht. Vanaf het begin hebben kinderen, ouders en leerkrachten bijgedragen aan de content van de site. Deze ingeslagen weg willen we voortzetten. Actuele content blijft speerpunt van de site. De website blijft een belangrijke functie hebben binnen school. Toekomstige ouders kijken eerst op een website voordat ze verdere stappen nemen voor de schoolkeuze. De website is het digitale visitekaartje voor de school. De educatieve toepassingen worden besproken in het beleidsplan mediawijsheid Mediawijsheid en digitaal burgerschap Zie hiervoor het aparte beleidsplan mediawijsheid 3. Organisatie en taakverdeling 3.1 De ICT-coördinator Onze school beschikt over ICT-coördinator. Deze coördinator heeft ambulante dag per week. Één keer per maand overlegt de ICT-coördinator met directie over de voortgang op gebied van ICT. ICT vormt geregeld een agendapunt tijdens teamvergaderingen. Ook via het weekbericht voor teamleden wordt het team betrokken gehouden. De ICT- Coordinator wordt op gebied van onderhouden van hardware bijgestaan door een technische ondersteuner Stopoz neemt één fulltime kracht aan (mbo-niveau), deze

5 heeft ongeveer 4 uur per week per school om de techniek op orde te houden. Dit gebeurt in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator. 3.2 Taakverdeling Op onze school zijn de volgende taken in de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid neergelegd bij de directie: de financiën bijhouden en de ICT- coördinator op de hoogte houden van inkomsten en uitgaven inkomende digipost doorspelen naar ICT- coördinator deskundigheidsbevordering mogelijk maken Helpen bij ontwikkeling beleid en zorgen voor draagvlak binnen het team Taakomschrijving van technische ondersteuner: Op orde houden van alle hardware op scholen Uitvoeren van kleine reparaties In samenwerking met I Coach contactpersoon voor externe partijen Schoonhouden van werkplekken Softwarematige problemen oplossen of doorzetten naar externe partijen De rol van de ICT-coördinator verschuift richting de onderwijsinhoud. De ICT-coördinator wordt icoach. De I staat voor informatie, implementatie en innovatie op gebied van ICT. De I-coach zorgt ervoor dat ICT en onderwijs samengebracht worden. De icoach neemt in dit proces verschillende rollen aan. Die van coach, leider, ontwerper en inspirator. De icoach is sparringpartner voor directie en interne begeleiding en leerkrachten op elk niveau. De taakomschrijving van de ICT- coördinator/ icoach: Informatie Stimuleren van gebruikers om ICT-toepassingen te gebruiken In overleg met de directie voorbereiden en uitwerken van ICT-beleid Opstellen van criteria voor (beleids)beslissingen Deelname in commissies, stuurgroepen en andere overlegorganen Omgaan met problemen en weerstanden Plannen en uitvoeren van systematische evaluaties met directie en team Verzamelen, interpreteren en verspreiden van informatie Voorbereiden van voorlichtingsbijeenkomsten en besprekingen In overleg met technici inventariseren van wensen en eisen van de infrastructuur Ontwikkelen en bewaken van gebruikersregels in samenwerking met het team Leiding geven aan bepaalde ICT-werkgroepen op schoolniveau Implementatie Stimuleren van leerkrachten om ICT in hun lessen in te zetten Coördineren van ICT-lessen cq. onderwijs Budgetteren en bewaken van begrotingen in samenspraak met de directie Plannen en bewaken van de uitvoering van beleid in samenspraak met de directie Adviezen uitbrengen over de gewenste inzet en implementatie van ICT In overleg met technici ontwikkelen van een onderhouds- en beheerplan

6 Innovatie Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs Initiëren en begeleiden van ICT-projecten Organiseren en managen van informatie en communicatiekanalen Voorstellen doen voor de aanschaf van hard- en software Stimuleren van scholing op het gebied van ICT in samenspraak met de directie Coachen van gebruiken op het terrein van ICT Fungeren als gesprekspartner met schoolleiding, systeembeheerder, team, ouders 4. Financiën, stand van zaken in oktober 2011 Deze beleidsnotitie is richtinggevend voor de besteding van de ICT-gelden. De beschikbare financiële middelen zijn in twee stromen opgebouwd: Structureel gereserveerd: ICT-gelden in het schoolbudget 35600, (op basis van 389 leerlingen in 2009) De stichting schoolfonds springt bij als er incidentele uitgaven gedaan moeten worden, gemiddeld doneren zij 3000 per jaar 5. Evaluatie Het ICT beleid wordt jaarlijks door de ICT-er geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Dit gebeurd in overleg met de ICT-werkgroep, leerkrachten en directie. Gezien de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen op digitaal gebied zullen er ook momenten zijn waarop tussentijds evaluaties en wijzigingen plaats kunnen vinden in dit plan.

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

www.derolfgroep.nl Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal

www.derolfgroep.nl Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal QL-Online Onderwijs & 21st century skills Digitale presentatiemiddelen Hardware Infrastructuur & netwerkbeheer Professionalisering

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2016

ICT beleidsplan 2014-2016 ICT beleidsplan 2014-2016 16-04-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie