GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013"

Transcriptie

1 302 GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT, Karel HUBAU, Oskar BOUSARD,Aline DERVAUX, Nadine DE STERCKE, Mieke PETERS, Jef VERMAERE,Marnix VANDEKERCKHOVE, Jacques DEZUTTER, Dieter DE METS, Wim MALFROOT, Luc GOEMAERE, Ankie D HOLLANDER, Nelly DE SCHAMPHELAERE, en Eddy VAN HIJFTE. Serge RONSSE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen, OCMW-voorzitter-Schepen, Raadsleden, Gemeentesecretaris. OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de openbare zitting. 1. Goedkeuren notulen van 25 november Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33; BESLUIT: eenparig Enig art.: De notulen van de gemeenteraadszitting van 25 november 2013 goed te keuren. AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN DE VOORZITTER 2. Mandataris aktename verhindering gemeenteraadslid Hugo Leroy. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 14 en 16; Gelet op het schrijven van de heer Hugo Leroy van 4 december 2013 waarin hij verzoekt om zijn vervanging als gemeenteraadslid om medische redenen; Overwegende dat de gemeenteraad akte dient te nemen van de verhindering van het gemeenteraadslid dat om medische redenen niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wenst te worden; dat het gemeenteraadslid hiertoe een schriftelijk verzoek dient te richten aan de voorzitter van de gemeenteraad; dat bij het verzoek een geneeskundige getuigschrift dient gevoegd te worden dat maximaal 15 dagen oud is; Overwegende dat de heer Hugo Leroy op 3 december 2013 een ongeschiktheidsattest bezorgde aan de voorzitter van de gemeenteraad; dat het ongeschiktheidsattest dateert van 2 december 2013; dat periode van ongeschiktheid loopt van 23 oktober 2013 tot en met 31 januari 2014 en dus 14 weken en 2 dagen bedraagt; Overwegende dat bij verhindering van een gemeenteraadslid het gemeenteraadslid wordt vervangen door zijn/haar opvolger aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet;

2 303 BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Akte te nemen van de verhindering wegens medische redenen van gemeenteraadslid Hugo Leroy. Het gemeenteraadslid zal voor de duur van zijn verhindering opgevolgd worden door zijn opvolger, aangeduid overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (administratieve en financiële organisatie), de voorzitter van de gemeenteraad en gemeenteraadslid Hugo Leroy. De Vlaamse regering binnen de 20 dagen van deze beslissing in kennis te stellen via de Vlaamse Mandatendatabank. 3. Mandataris onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en installatie gemeenteraadslid Nathalie Vermassen. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 7 3 en 16; Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011; Gelet op het proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende kennisname geldigheid gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende installatie en eedaflegging gemeenteraadsleden goedkeuren van de geloofsbrieven aktename van de eedaflegging vaststellen van de rangorde; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende aktename verhindering gemeenteraadslid Hugo Leroy; Overwegende dat de heer Hugo Leroy verhinderd is wegens medische redenen; dat bijgevolg in zijn vervanging dient voorzien te worden; Overwegende dat mevrouw Nathalie Vermassen als 2 e opvolger van de lijst Open VLD-VOG werd aangewezen; Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van mevrouw Nathalie Vermassen heeft onderzocht; dat er geen beletsels zijn om de geloofsbrieven van mevrouw Nathalie Vermassen goed te keuren; Overwegende dat mevrouw Nathalie Vermassen, alvorens het mandaat te aanvaarden, uitgenodigd werd om de volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter, de heer Paul Carion: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ; Overwegende dat mevrouw Nathalie Vermassen de eed heeft afgelegd en dat van deze eedaflegging een individuele en afzonderlijke akte wordt opgemaakt; Overwegende dat de rangorde van de gemeenteraadsleden ter gelegenheid van deze installatie het best geactualiseerd wordt; BESLUIT: eenparig Art. 1: Art. 2: Art. 3: De geloofsbrieven van mevrouw Nathalie Vermassen goed te keuren. Akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw Nathalie Vermassen en vervolgens mevrouw Nathalie Vermassen te installeren als gemeenteraadslid. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

3 304 Art. 4: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Hugo Leroy en mevrouw Nathalie Vermassen. De gemeentesecretaris opdracht te geven de noodzakelijke aanpassingen te verrichten in de Mandatendatabank. AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 4. Eredienst afsprakennota tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur goedkeuren. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43 1; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, en in het bijzonder op artikel 33/1; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst en in het bijzonder op artikel 6 en 10; Gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 betreffende toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op het ontwerp van afsprakennota; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, vindt dat de afsprakennota te laat komt; dat hij vindt dat bij de totstandkoming de omgekeerde weg gevolgd werd: het college had eerst een mandaat moeten krijgen van de gemeenteraad; dat hij op zich niets heeft tegen een afsprakennota; dat de afsprakennota evenwel te veel als drukkingsmiddel is gebruikt; dat hij daarom de afsprakennota niet gaat goedkeuren; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, de afsprakennota gebrekkig vindt en hem daarom niet zal goedkeuren; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vindt dat de gemeenteraadsleden onvoldoende vooraf de kans hebben gehad om het document te bespreken en eventueel bij te sturen; dat hij daarom principieel tegen zal stemmen; dat hij vindt dat de opgelegde investeringsgrens arbitrair is vastgesteld; dat hij het tegenstrijdig vindt dat de gemeente enerzijds ondersteuning wenst te bieden bij het zoeken naar nevenbestemmingen voor de gebouwen van de eredienst maar terzelfdertijd in het meerjarenplan uitgaat van het behoud van de huidige situatie; dat er door het eenzijdig voornemen om enkele pastorijen te verkopen trouwens gezondigd wordt tegen de afsprakennota; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen en daarom zal tegen stemmen; Overwegende dat de heer Peter Declercq, schepen, verduidelijkt dat voor eind juni 90 % van de afspraken reeds waren vastgelegd; dat hij het logisch vindt dat er in de eerste plaats met het centraal kerkbestuur moet worden onderhandeld over de inhoud van de afsprakennota; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, opmerkt dat de gemeenteraad niet op de hoogte was van de restricties die in naam van de gemeente aan de kerkfabrieken werden opgelegd; dat hij een grote stijlbreuk vaststelt met het verleden inzake overleg met de kerkfabrieken en feedback naar de gemeenteraad; Gaat over tot de mondelinge stemming;

4 305 Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 9 neen-stemmen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS, OB, JV); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: De afsprakennota tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur goed te keuren, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur. 5. Eredienst - kerkfabriek Sint-Martinus Asper aanpassen meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 8 augustus 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 17 september 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013; Gelet op punt 4 van de afsprakennota dat overboekingen van het exploitatiebudget naar het investeringsbudget niet mogelijk zijn voor de kerkfabriek die een exploitatietoelage ontvangt; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; Gelet op het standpunt van het college dat de overboeking van exploitatie naar investeringen niet wordt goedgekeurd omdat deze overboeking niet in overeenstemming is met de afsprakennota; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de

5 306 interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; dat hij in het dossier tegenstrijdigheden vaststelt o.a. met betrekking tot de erelonen voor de restauratie in Asper; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Martinus Asper wordt goedgekeurd mits aanpassing van de overboekingen van exploitatie naar investeringen, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Martinus Asper. 6. Eredienst - kerkfabriek Sint-Martinus Asper aanpassen budget 2014 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint- Martinus Asper aanpassen meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd goedgekeurd mits aanpassing van de overboeking van exploitatie naar investeringen; dat in het budget 2014 de overboeking van exploitatie naar investeringen niet wordt goedgekeurd; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie volgens het aangepaste meerjarenplan aldus 1.228,75 bedraagt; dat de aangepaste gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,75 bedraagt;

6 307 Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,42 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het goedgekeurde meerjarenplan; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Asper wordt goedgekeurd mits aanpassing van de overboeking van exploitatie naar investeringen, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Martinus Asper. 7. Eredienst kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem goedkeuren meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 29 juli 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 17 september 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 12 november 2013; Overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college;

7 308 Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem wordt goedgekeurd, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem. 8. Eredienst kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem kennisname budget Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem goedkeuren meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 12 november 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd goedgekeurd; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie volgens het meerjarenplan aldus 4.502,00 bedraagt; dat de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,00 bedraagt; Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,00 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het goedgekeurde meerjarenplan; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem, zoals gezien in bijlage.

8 309 Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Bavo Baaigem. 9. Eredienst kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne aanpassen meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 30 juni 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 31 oktober 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 5 november 2013; Overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 18 december 2013; Gelet op punt 4 van de afsprakennota dat overboekingen van het exploitatiebudget naar het investeringsbudget niet mogelijk zijn voor de kerkfabriek die een exploitatietoelage ontvangt; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; dat een budget van ,00 voor de volledige beleidsperiode zou worden gereserveerd voor instandhoudingswerken met inbegrip van de werken die nog niet uitgevoerd zijn in de vorige beleidsperiode; Gelet op het standpunt van het college dat de overboeking van exploitatie naar investeringen niet wordt goedgekeurd omdat deze overboeking niet in overeenstemming is met de afsprakennota; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen;

9 310 Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; dat hij in het dossier tegenstrijdigheden vaststelt o.a. het ontbreken van de dekanale nota waarnaar verwezen werd; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Petrus Dikelvenne wordt goedgekeurd mits aanpassing van de overboekingen van exploitatie naar investeringen. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne. 10. Eredienst kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne aanpassen budget Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne aanpassen meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 5 november 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd goedgekeurd met uitzondering van de overboeking van exploitatie naar investeringen; dat in het budget 2014 de overboeking van exploitatie naar investeringen niet wordt goedgekeurd; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het aangepaste meerjarenplan aldus ,92 bedraagt; dat de aangepaste gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,92 bedraagt; Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,00 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het goedgekeurde meerjarenplan; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT:

10 311 Art. 1: Art. 2: Het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne wordt goedgekeurd mits aanpassing van de overboeking van exploitatie naar investeringen, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Petrus Dikkelvenne. 11. Eredienst kerkfabriek Sint-Amandus Gavere - aanpassen meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 27 augustus 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 17 september 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit18 december 2013; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; dat een budget van ,00 voor de volledige beleidsperiode zou worden gereserveerd voor instandhoudingswerken met inbegrip van de werken die nog niet uitgevoerd zijn in de vorige beleidsperiode; Gelet op punt 5 van de afsprakennota dat de gemeente en de kerkfabrieken samen bekijken welke pastorijen vervreemd kunnen worden; dat de inwonende bedienaar van de eredienst een woonstvergoeding kan ontvangen; Gelet op het standpunt van het college om geen investeringen meer te doen aan de pastorijen waarvoor men de intentie heeft deze te verkopen en de gevraagde toelagen voor de werken aan de pastorij Gavere niet goed te keuren; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de

11 312 interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; dat hij in het dossier tegenstrijdigheden vaststelt o.a. met betrekking tot de argumenten door de kerkfabriek gegeven voor het behoud van de pastorij die door het college niet worden weerlegd; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Amandus Gavere wordt goedgekeurd mits aanpassing van de investeringstoelagen aan de woning bedienaar eredienst, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Amandus Gavere. 12. Eredienst kerkfabriek Sint-Amandus Gavere aanpassen budget Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint- Amandus Gavere goedkeuren meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd aangepast; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het meerjarenplan aldus ,31 bedraagt; dat de aangepaste gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,31 bedraagt; Overwegende dat de aangepaste gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,00 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het aangepast meerjarenplan;

12 313 Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Amandus Gavere wordt goedgekeurd, mits aanpassing van de investeringstoelagen aan de woning bedienaar eredienst, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Amandus Gavere. 13. Eredienst kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake - aanpassen meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 11 juli 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 17 september 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 18 december 2013; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; dat een budget van ,00 voor de volledige beleidsperiode zou worden gereserveerd voor instandhoudingswerken met inbegrip van de werken die nog niet uitgevoerd zijn in de vorige beleidsperiode; Overwegende dat de gevraagde toelage voor het vervangen van de stoelen van ,00 voorzien in 2016 niet als instandhoudingswerk conform de afspraken met betrekking tot het investeringsbudget worden aanzien zoals bepaald in punt 4 van de afsprakennota;

13 314 Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake wordt goedgekeurd mits aanpassing van de investeringstoelage voor het vervangen van de stoelen, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake. 14. Eredienst kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake kennisname budget Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint- Pietersbanden Semmerzake goedkeuren meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd aangepast; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatie volgens het meerjarenplan aldus ,04 bedraagt; dat de aangepaste gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,04 bedraagt;

14 315 Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,00 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het goedgekeurde meerjarenplan; BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Semmerzake. 15. Eredienst kerkfabriek Sint-Martinus Vurste aanpassen meerjarenplan Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 33, 41, 42, 43 en 44; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 en 11; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erediensten en in het bijzonder op artikel 5, 5/1 en 12; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op de beslissing van de kerkraad van 15 augustus 2013 waarbij het meerjarenplan werd vastgelegd; Gelet op het meerjarenplan en de strategische nota bij het meerjarenplan ingediend op 17 september 2013; Gelet op het gunstig advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat de gemeente zich over het meerjarenplan dient uit te spreken en haar advies dient te geven uiterlijk 100 dagen na ontvangst van het advies van het Bisdom, dat deze termijn verstrijkt op 26 januari 2013; Gelet op de afsprakennota goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 18 december 2013; Gelet op de besprekingen van het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2013 en het schrijven van 1 oktober 2013 met vraag om verduidelijking; Gelet op het overleg van 15 oktober 2013 tussen de kerkfabrieken en het gemeentebestuur waarbij het standpunt van het college van burgemeester en schepenen werd toegelicht; dat een budget van ,00 voor de volledige beleidsperiode zou worden gereserveerd voor instandhoudingswerken met inbegrip van de werken die nog niet uitgevoerd zijn in de vorige beleidsperiode; Overwegende dat de gevraagde toelage voor de herstelling aan het orgel van ,57 voorzien in 2015 niet als instandhoudingswerk conform de afspraken met betrekking tot het investeringsbudget worden aanzien zoals bepaald in punt 4 van de afsprakennota; Overwegende dat de heer Karel Hubau, raadslid, zich wenst te onthouden op basis van de bezwaren gemaakt tegen de afsprakennota; dat de vrijwilligers binnen de kerkfabrieken er toch nog iets van hebben gemaakt; dat hij zich distantieert van het voorbehoud dat door het

15 316 college gemaakt wordt met betrekking tot de toepassing van de afsprakennota (o.a. over de interpretatie van het begrip instandhoudingswerken); dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid legt bij het college; Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, zich aansluit bij de gemaakte opmerkingen; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, principieel zal tegenstemmen omdat de meerjarenplannen steeds in meer maar nooit in min worden aangepast; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, consequent met zijn houding over de afsprakennota zal tegen stemmen; dat hij in het dossier tegenstrijdigheden vaststelt o.a. met betrekking tot de reden waarom de herstelling van het kerkorgel niet als instandhoudingswerk wordt beschouwd; Gaat over tot de mondelinge stemming; Gelet op de uitkomst van de stemming: 13 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (OB, JV), 7 onthoudingen (KH, WB, WM, LG, AD, AD H, NDS); BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Martinus Vurste wordt goedgekeurd mits aanpassing van de investeringstoelage voor de herstelling aan het orgel, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Martinus Vurste. 16. Eredienst kerkfabriek Sint-Martinus Vurste kennisname budget Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31 en 36; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de erediensten en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende boekhouding van de besturen van de eredienst en in het bijzonder op hoofdstuk 5; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende kerkfabriek Sint- Martinus Vurste goedkeuren meerjarenplan ; Gelet op het ontwerp van budget 2014 en op de toelichting in bijgevoegde beleidsnota; Gelet op het advies van het Bisdom ontvangen op 18 oktober 2013; Overwegende dat het meerjarenplan werd aangepast; Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage volgens het meerjarenplan aldus ,41 bedraagt; dat de aangepaste gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage voor ,41 bedraagt;

16 317 Overwegende dat de gebudgetteerde gemeentelijke investeringstoelage in het budget ,51 bedraagt; dat dit in overeenstemming is met het goedgekeurde meerjarenplan; BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Kennis te nemen van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Vurste, zoals gezien in bijlage. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, het Bisdom Gent, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Martinus Vurste. 17. Beleid indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden vaststellen. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Overwegende dat het wijzigingsbesluit van 26 november 2012 het stelsel van de beleidsvelden op meerdere punten heeft aangepast naar aanleiding van de suggesties vanwege pilootbesturen en Vlaamse sectorale administraties; dat deze wijzigingen in werking treden per 1 januari 2014; Gelet op het genormaliseerd stelsel van beleidsvelden, zoals van toepassing vanaf 2014, in bijlage; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 houdende vaststelling van de indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden; Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 niet volledig in overeenstemming is met de bepalingen uit het wijzigingsbesluit die gelden vanaf 2014; dat om die reden de indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden opnieuw dient worden vastgesteld met ingang van 2014; Overwegende dat de gemeenteraad beslist over de indeling van de beleidsrapporten uit de beleids- en beheerscyclus in beleidsdomeinen; dat alle beleidsrapporten met betrekking op hetzelfde financiële boekjaar dezelfde indeling in beleidsdomeinen hebben; Overwegende dat elke indeling in beleidsdomeinen minimaal het beleidsdomein algemene financiering bevat; dat dit beleidsdomein minstens de desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen die geen rechtstreeks verband houden met investeringen omvat; Overwegende dat elk beleidsdomein samengesteld is uit beleidsvelden; dat elk beleidsveld tot één beleidsdomein behoort; Overwegende dat beleidsvelden door het college van burgemeester en schepenen verder kunnen onderverdeeld worden in beleidsitems; dat elk beleidsitem tot één beleidsveld behoort; Gelet op de omschrijving van de beleidsvelden vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in bijlage; BESLUIT: eenparig

17 318 Art. 1: In het kader van de beleids- en beheerscyclus de volgende beleidsdomeinen en beleidsvelden vast te stellen met ingang van 1 januari 2014: 1. Beleidsdomein Algemene financiering omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus - beleidsveld Fiscale aangelegenheden - beleidsveld Financiële aangelegenheden - beleidsveld Transacties in verband met de openbare schuld - beleidsveld Patrimonium zonder maatschappelijk doel - beleidsveld Overige algemene financiering 2. Beleidsdomein Interne organisatie omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Politieke organen - beleidsveld Officieel ceremonieel - beleidsveld Secretariaat - beleidsveld Fiscale en financiële diensten - beleidsveld Personeelsdienst en vorming - beleidsveld Archief - beleidsveld Welzijn op het werk - beleidsveld Overige algemene diensten 3. Beleidsdomein Burger en welzijn omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Administratieve dienstverlening - beleidsveld Hulp aan het buitenland - beleidsveld Sociale bijstand - beleidsveld Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap - beleidsveld Gezinshulp - beleidsveld Kinderopvang - beleidsveld Overige verrichtingen betreffende ouderen - beleidsveld Gezondheidspromotie en ziektepreventie 4. Beleidsdomein Economie en werk omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Handel en middenstand - beleidsveld Land-, tuin- en bosbouw 5. Beleidsdomein Leefmilieu omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval - beleidsveld Overig afval- en materialenbeheer - beleidsveld Beheer van regen- en afvalwater - beleidsveld Overig waterbeheer - beleidsveld Overige vermindering van milieuverontreiniging - beleidsveld Erosiebestrijding - beleidsveld Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem - beleidsveld Groene ruimte - beleidsveld Ontsmetting en openbare reiniging 6. Beleidsdomein Persoonlijke ontplooiing omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Toerisme - Onthaal en promotie - beleidsveld Toeristische propaganda - beleidsveld Overige activiteiten inzake toerisme - beleidsveld Openbare bibliotheken - beleidsveld Gemeenschapscentrum - beleidsveld Overige culturele instellingen - beleidsveld Feesten en plechtigheden - beleidsveld Overige evenementen - beleidsveld Overig kunst - en cultuurbeleid - beleidsveld Sport - beleidsveld Jeugd - beleidsveld Erediensten - beleidsveld Gewoon basisonderwijs - beleidsveld Ochtend- en avondtoezicht - beleidsveld Middagtoezicht - beleidsveld Leerlingenvervoer - beleidsveld Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 7. Beleidsdomein Veiligheid omvat volgende beleidsvelden:

18 319 - beleidsveld Politiediensten - beleidsveld Brandweer - beleidsveld Overige hulpdiensten - beleidsveld Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 8. Beleidsdomein Wonen en infrastructuur omvat volgende beleidsvelden: - beleidsveld Wegen - beleidsveld Openbaar vervoer - beleidsveld Ruimtelijke planning - beleidsveld Bestrijding van krotwoningen - beleidsveld Overig woonbeleid - beleidsveld Watervoorziening - beleidsveld Elektriciteitsvoorziening - beleidsveld Gasvoorziening - beleidsveld Straatverlichting - beleidsveld Begraafplaatsen 18. Financiën mededeling van de kennisname door de gouverneur van het gemeenteraadsbesluit van 9 september 2013 houdende vaststelling van de budgetwijziging Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit en in het bijzonder op artikel 7; Gelet op het budget 2013 vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering van 27 december 2012; Gelet op de budgetwijziging vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering van 9 september 2013; Gelet op de kennisname van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen houdende vaststelling van de budgetwijziging bij brief van 17 oktober 2013 met als kenmerk DBS ; BESLUIT: Art. 1: Kennis te nemen van de kennisname van de gouverneur van de provincie Oost- Vlaanderen houdende de beslissing van de gemeenteraad van 9 september 2013 houdende de vaststelling van de budgetwijziging Financiën interne kredietaanpassing kennisname. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en financieel beheer; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het bijzonder op artikel 5; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 van de minister bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden, mijnheer Geert Bourgeois, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de

19 320 rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest en de bijhorende toelichting voor de besturen die vanaf financieel boekjaar 2011, 2012 of 2013 de beleids- en beheerscyclus toepassen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2012 houdende vaststelling van het budget 2013; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 september 2013 houdende vaststelling van de budgetwijziging ; Gelet dat het budget 2013 financieel in evenwicht is; dat het resultaat op kasbasis ,88 en de autofinancieringsmarge ,58 bedraagt; Gelet op het collegebesluit van 9 december 2013 houdende vaststellen interne kredietaanpassing ; Overwegende dat de interne kredietaanpassing volgende verschuivingen omvat : Beleidsdomein Interne organisatie a. Exploitatie Verschuiving van AR Bezoldiging burgemeester en schepenen naar AR Presentiegelden raadsleden. Verschuiving van AR Bezoldiging burgemeester en schepenen naar AR Werkgevers-bijdragen wettelijke verzekeringen mandatarissen voor compenserend voordeel. Verschuiving van AR Bezoldiging burgemeester en schepenen naar AR Andere personeelskosten ten laste van de werkgever voor vergoedingen voor GSM en internet. Verschuiving van BI AR Pensioenen mandatarissen naar BI AR Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen mandatarissen. Verschuiving van AR bezoldigingen gesco personeel naar Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel personeel. Verschuiving van AR Aankoop collectie naar AR Advertenties en drukwerk binnen hetzelfde beleidsitem voor drukken van briefpapier. Verschuiving van AR Onderhoudsproducten naar AR Onderhoud en herstelling van installaties, machines en uitrusting binnen hetzelfde beleidsitem van actie GBB-DAO naar GBB-INF voor herstelling schrobmachine GOR en schrobmachine sporthal Asper. Verschuiving van AR Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden naar AR Vergoeding voor uitbestede diensten aan derden binnen hetzelfde beleidsitem van actie GBB-DAO naar GBB-INF voor poetsen gebouwen. Verschuiving van AR Kantoorbenodigdheden en papier naar AR Onderhoud en herstellingen van terreinen en gebouwen binnen hetzelfde beleidsitem van actie GBB-DFO naar actie GBB-INF voor aansluiting CV ketel + leggen waterleiding boiler magazijn en andere.

20 321 Verschuiving van AR Brandstof voor verwarming naar AR Gas binnen hetzelfde beleidsitem voor aardgas. Verschuiving van AR Brandstof voor verwarming naar AR Elektriciteit binnen hetzelfde beleidsitem voor elektriciteit gemeentehuis en andere. Verschuiving van AR Materiaal en gereedschap installaties, machines en uitrusting naar AR Aankopen van technische materialen binnen hetzelfde beleidsitem voor aankoop allerlei materiaal. Verschuiving van AR Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen naar AR Aankoop van technische materialen binnen hetzelfde beleidsitem voor aankoop allerlei materiaal. Verschuiving van AR Kantoorbenodigdheden en papier naar AR Telefonie binnen hetzelfde beleidsitem voor facturen telefonie. Verschuiven van AR Brandstof voor verwarming naar AR Telefonie binnen hetzelfde beleidsitem voor facturen telefonie. Verschuiven van AR Brandstof voor verwarming naar AR Materiaal en gereedschap voor voertuigen binnen hetzelfde beleidsitem van GBB-DFO naar GBB-INF voor materiaal voertuigen infrastructuur. b. Investeringen Verschuiving van ACT-14 BI AR Terreinen activa in aanbouw van sectorcode 49 naar sectorcode 60 voor omgevingsaanleg NAC. Beleidsdomein Burger en Welzijn a. Exploitatie Verschuiven van BI AR Bezoldigingen gesco personeel naar BI AR Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel personeel. Verschuiving van AR Aankoop van administratieve stukken voor verkoop naar AR Erelonen en vergoedingen voor externe expertises binnen hetzelfde beleidsitem voor lijkschouwingen arts. Beleidsdomein Leefmilieu a. Exploitatie Verschuiven van BI AR Bezoldigingen gesco personeel naar BI AR Bezoldigingen contractueel personeel. Verschuiven van BI AR Andere personeelskosten ten laste van de werkgever naar BI AR Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel personeel. Verschuiving van BI AR Bezoldigingen gesco personeel naar BI AR Bezoldigingen gesco personeel. Verschuiving van BI AR Bezoldigingen statutair personeel naar BI AR werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel personeel. Verschuiven van AR Brandstof voor voertuigen naar AR Kantoorbenodigdheden en papier binnen hetzelfde beleidsitem van actie GBB-ING naar GBB-MIL voor aankoop ticketrollen containerpark.

GEMEENTERAADSZITTING 26 JANUARI 2015

GEMEENTERAADSZITTING 26 JANUARI 2015 1 GEMEENTERAADSZITTING 26 JANUARI 2015 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen,

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 27 augustus 2010 De voorzitter van de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2015

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2015 38 GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2015 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen, OCMW-voorzitter-Schepen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 24 FEBRUARI 2014

GEMEENTERAADSZITTING 24 FEBRUARI 2014 21 GEMEENTERAADSZITTING 24 FEBRUARI 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be afdeling intern d i e n s t s e c r e t a r i a a t AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 13 juni 2014 De voorzitter van de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 JUNI 2014

GEMEENTERAADSZITTING 23 JUNI 2014 134 GEMEENTERAADSZITTING 23 JUNI 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen,

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Algemeen overzicht. Exploitatie

Algemeen overzicht. Exploitatie Algemeen overzicht Exploitatie Uitgaven 916.175.424 928.15.43 932.788.996 939.826.641 952.467.22 947.5.753 Algemene financiering 38.855.389 37.883.527 4.389.714 42.398.273 42.766.982 43.58.826 Algemeen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 22 DECEMBER 2014

GEMEENTERAADSZITTING 22 DECEMBER 2014 213 GEMEENTERAADSZITTING 22 DECEMBER 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye

Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur. Verontschuldigd: de heer C. Vanandroye Vergadering van 29 september 2016, 20:00 uur Aanwezig: mevrouw M. Smolders, voorzitter van de gemeenteraad de heer H. Dumont, burgemeester de heren K. Pirard, S. Budo, mevrouw H. Pirlotte, schepenen de

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 25 oktober 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 9 SEPTEMBER Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE

GEMEENTERAADSZITTING 9 SEPTEMBER Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE 224 GEMEENTERAADSZITTING 9 SEPTEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Antoine EECKHOUT,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van 28 juni 2016

Zitting van 28 juni 2016 Zitting van 28 juni 2016 Waren aanwezig: De heer Michel Doomst, Voorzitter De heren Simon De Boeck, De Wilde Gunther, Herman Anthoons, Inge Jacobs, Depester Jan - schepenen De heren en mevrouwen: Stefaan

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 21 december 2015 Aanwezig: Paul CARION Denis DIERICK Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ,

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014 121 GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen, OCMW-voorzitter-Schepen,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

Raad 29.12.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 00.

Raad 29.12.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 00. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 29 december 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD INHOUD 1 Organisatie en werking 9 1. Inleiding 11 2. De kerkfabriek en de kerkraad 11 3. Het centraal kerkbestuur 25 4. Installatie en verkiezingen van de leden van de kerkraad 36 4.1. Aanstellen van de

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 25 NOVEMBER 2013. Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE

GEMEENTERAADSZITTING 25 NOVEMBER 2013. Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE 270 GEMEENTERAADSZITTING 25 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 november 2009 Aanwezig: Hugo LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 14/10/2015 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel, Nys Hendrik, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 20 Nr. 21 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Aanwezig Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen Vergadering van 15 september 2016 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, M. Van de Wiele, S. Vandevenne,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda:

Verontschuldigd: Johan DEPRAETERE en Vicky COUDENYS, raadsleden. Vervolgens gaat hij over tot de agenda: Zitting van 10 oktober 2008 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester-voorzitter Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen Johny CAPPON,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 02 januari 2015 O V E R Z I C H T S L I J S T AANWEZIG : Pascal Buytaert, voorzitter van de gemeenteraad tot punt 2 Remi Audenaert, voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies,

RAAD Verslagen van raadsleden die zitting hebben in diverse raden,commissies, PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 januari 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy

Nadere informatie

INHOUD. Wat regelt het decreet? 2. Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2. Decreetswijziging 6 juli Inleiding 1

INHOUD. Wat regelt het decreet? 2. Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2. Decreetswijziging 6 juli Inleiding 1 INHOUD Woord vooraf 1 Wat regelt het decreet? 2 Doelstelling van het vademecum kerkbesturen 2 Decreetswijziging 6 juli 2012 3 Titel 1 Organisatie en werking 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De kerkfabriek en de kerkraad

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2013.

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters

VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters VERGADERING VAN EEN MAART TWEEDUIZEND EN TIEN 01.03.2010 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Van Looy Hilde, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie