Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken."

Transcriptie

1 Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Werken". Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 1

2 Hoofdstuk 1. Uitvoering van het inkoopbeleid: Leveringen en diensten. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid genoemde uitgangspunten en hoe dat binnen de provincie Groningen wordt geborgd. Het betreft uitsluitend de inkopen en aanbestedingen van leveringen en diensten. Voor de uitvoering van het beleid t.a.v. de aanbesteding van werken zie hoofdstuk 2. Het inkoopproces. De uitvoering van het inkoopbeleid kan het best worden beschreven aan de hand van de zeven fasen van het inkoopproces. Tactische inkoop Operationele inkoop 1 Inventariseren 2 Specificeren 3 Selecteren 4 Contracteren 5 Bestellen 6 Bewaken 7 Nazorg Aanbesteden Figuur 7: Inkoopproces De diverse fasen van het inkoopproces hangen nauw met elkaar samen. De inkoper houdt zich bezig met alle fasen van het proces en vooral met de samenhang tussen deze afzonderlijke fasen. De Inventarisatiefase Het inkoop- c.q. aanbestedingsproces (van leveringen en diensten) begint op veel verschillende plaatsen in de organisatie. In principe kan een afdeling al aan het begin van het jaar bij de totstandkoming van het afdelingsplan/jaarplan bepalen of en hoeveel leveringen en diensten er moeten worden ingekocht het komende jaar. In het afdelingsplan zal daarom een inkoopparagraaf moeten worden opgenomen waarin een inventarisatie wordt gemaakt van de in te kopen leveringen en diensten. Op basis van de inkoopparagrafen kan door inkoop een inkoopplan worden opgesteld. Daarnaast zullen ook in de loop van het jaar op grond van diverse factoren behoefte bestaan aan de aanschaf van nieuwe goederen en diensten Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 2

3 In de inventarisatiefase kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden. ACTIVTEIT: 1. Behoeftestelling/ontstaan van de vraag tot DOOR: Afdeling inkoop/aanbesteding. 2. Ramen van de totale waarde van de in te kopen levering of Afdeling dienst. 3. Bepalen van de toe te passen aanbestedingsprocedure door Afdeling / Inkoop de afdeling eventueel met hulp van de inkoper 4. Budgetcontrole Controle. Afdeling 5. Akkoord door de budgethouder Afdelingshoofd 6. Samenstellen van het inkoopteam. Afdeling + inkoop 7. Opstellen startnotitie aanbesteding t.b.v. de start van Afdeling meervoudig onderhandse, (nationaal) openbare of Europese aanbesteding (volgens standaard lay-out) ad 2. Waardebepaling; Zoals in hoofdstuk 6 van het Inkoop en Aanbestedingsbeleid is aangegeven kan op diverse manieren de waarde worden bepaald van de in te kopen levering of diensten waarbij ook een aantal regels in acht moeten worden genomen t.a.v. het samenvoegen van volumes en de looptijd van overeenkomsten. Dit dient vrij nauwgezet te worden uitgevoerd omdat de deze waarde bepalend is voor de te hanteren aanbestedingsprocedure. Marktconsultatie. Voor het opstellen van de raming kan de vragende afdeling eventueel in overleg met de inkoper de markt benaderen door middel van een Request for information (RFI). Als dit RFI resulteert in een offerte dient deze bij de startnotitie te worden gevoegd. Een gevaar hierbij is de mogelijke ongelijke behandeling van inschrijvers indien de marktconsultatie verder gaat dan het geven van een raming van de kosten maar de geconsulteerde leverancier ook wordt betrokken bij de totstandkoming van de specificatie. Vandaar dat we uitgaan van de volgende stelregel: Als een leverancier betrokken is geweest bij het opstellen of tot stand komen van het bestek, mag hij niet meer inschrijven aangezien hij beschikt over voorinformatie. Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 3

4 ad 3. Aanbestedingsprocedure; Op basis van de geraamde waarde van de in te kopen leveringen of diensten kan met onderstaand model worden bepaald welke aanbestedingsprocedure van toepassing is en of al dan niet gebruik kan c.q moet worden gemaakt van de ondersteuning door inkoopcoördinator. Kleiner dan Enkelvoudig onderhands aanbesteden Afdeling (op verzoek ondersteund door inkoop) Tussen en Meervoudig onderhands aanbesteden Inkoopteam* Groter dan Openbaar aanbesteden Inkoopteam* Groter dan Europees aanbesteden Inkoopteam* * Een inkoopteam bestaat minimaal uit een vertegenwoordiger van de afdeling en een inkoper van Concern Inkoop. ad 5. Akkoord afdelingshoofd. De verantwoordelijkheid voor de start van een inkoopprocedure ligt bij het afdelingshoofd. Hij/zij bepaalt of de behoefte aanwezig is en of er voldoende budget beschikbaar is. Dus iedere vorm van inkoop start met de goedkeuring van het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft zijn/haar goedkeuring door ondertekening van de startnotitie. Samenwerking met Inkoop; Inkopen onder de (enkelvoudige onderhands) kunnen door de afdeling zelf worden uitgevoerd conform de spelregels van dit inkoopbeleid. Op verzoek kan inkoop hierbij ondersteuning verlenen. Voor alle inkopen boven de (dus meervoudig onderhands, openbaar en Europees) is het gecoördineerde inkoopmodel van toepassing. D.w.z. dat deze aanbestedingen in een samenwerkingsverband van de vragende afdeling(en) en inkoop (inkoopteam) worden uitgevoerd. Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 4

5 Voor alle inkopen geld dat onderzocht moet worden of er elders binnen de organisatie vergelijkbare producten of diensten worden ingekocht. Als dat het geval is zullen de inkoopvolumes moeten worden samengevoegd en ontstaat (eventueel) een geheel nieuwe situatie. ad 6. Inkoopteam. Belangrijk onderdeel van de startnotitie is de samenstelling van het inkoopteam. Er wordt een team van medewerkers van de betrokken afdeling(en) en de inkoopcoördinator samengesteld dat samen verantwoordelijk is voor het inkooptraject. ad 7. Startnotitie aanbesteding; Als de waarde van de in te kopen levering of dienst bekend is en er controle heeft plaatsgevonden van het beschikbare budget dan kan de inkoopprocedure worden opgestart met het opstellen van een zogenaamde startnotitie aanbesteding. In deze notitie worden de belangrijkste uitgangspunten van de voorgenomen inkoop vastgelegd, zoals o.a. de samenstelling van het inkoopteam. Door ondertekening van deze startnotitie geeft het afdelingshoofd formeel goedkeuring aan de uitvoering van het inkoopproces. De startnotitie maakt onderdeel uit van het inkoopdossier. Met de startnotitie wordt de inkoopcoördinator geactiveerd en ingeschakeld bij het inkoopproces. De specificatie Algemeen Het opstellen van de specificatie is om twee redenen een cruciaal moment in het inkoopproces. In de eerste plaats omdat de specificaties het uiteindelijke inkoopresultaat bepalen in termen van kwaliteit van de te leveren goederen of diensten en de daaraan verbonden kosten. Zoals in hoofdstuk 6.7 van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is aangegeven kunnen de grootste besparingen aan het begin van het inkoopproces (de specificatiefase) worden gerealiseerd. Ten tweede omdat de specificatie de input levert voor alle volgende fasen van het inkoopproces (de offerteaanvraag, leveranciersselectie, beoordeling van de offertes en het opstellen van de overeenkomst). Het is dan ook van groot belang om veel aandacht te besteden aan het opstellen van een goede en gedegen specificatie samen met in- en externe deskundigen. Ook de inkoper kan, hoewel geen materiedeskundige, vaak handige adviezen geven m.b.t. de opstelling van de specificatie waardoor de te leveren diensten beter wordt omschreven en/of besparingen kunnen worden gerealiseerd. Het is daarom van belang om de inkoper al in dit stadium te betrekken in het inkoopproces. Inkoopsamenwerking Op basis van de startnotitie en voorafgaand aan de totstandkoming van de specificatie zal de inkoopcoördinator nagaan of het zinvol of verplicht is t.a.v. de voorgenomen aanbesteding met andere afdelingen of organisaties samen te werken. Indien wordt besloten tot samenwerking zal de Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 5

6 inkoopcoördinator het initiatief nemen tot de samenstelling van een inkoopteam dat het gehele inkoopproces zal doorlopen. Inkoopnetwerk De inkoopcoördinator van de provincie beschikt over een netwerk van inkoopcollega s. Dit netwerk kan worden gebruikt voor de samenwerking en uitwisseling van specificaties van in te kopen leveringen en diensten. Externe deskundigen Aangezien de specificatie van groot belang is voor het inkoopproces en uiteindelijk ook voor de kwaliteit van de te leveren goederen en diensten, dient in deze fase te worden overwogen of het zinvol is externe deskundigen in te zetten voor de totstandkoming van een heldere specificatie. Gunningcriteria Gunningcriteria zijn de vergelijkingseisen op basis waarvan de te ontvangen offertes zullen worden vergeleken. Het is van groot belang om in deze fase van specificeren ook na te denken over de criteria (inclusief de onderlinge weging ervan) op basis waarvan de offertevergelijking zal plaatsvinden en deze vervolgens vast te leggen. Gunningcriteria vallen in 3 categorieën uiteen: Prijs Kwaliteit van het product of dienstverlening. Algemene criteria, zoals beschikbaarheid, continuïteit etc. Offerteaanvraag Als de specificatie af is kunnen de potentiële leveranciers worden benaderd. Dit gebeurt met een formele offerteaanvraag waarin de leveranciers worden uitgenodigd een offerte op te stellen voor de in de specificatie omschreven leveringen of diensten. De offerteaanvraag is juridisch gezien een belangrijk document omdat hierin het eerste officiële contact wordt gelegd met de potentiële leverancier. Van belang is bijvoorbeeld om bij de offerteaanvraag ook altijd de algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Groningen mee te sturen en van toepassing te verklaren, onder gelijktijdige nadrukkelijke van de hand wijzing van de verkoopvoorwaarden van de leverancier. Algemene inkoopvoorwaarden ( Battle of forms. ) Het kan gebeuren dat twee partijen (leverancier en afnemer) elk hun eigen algemene voorwaarden hebben, die ze bij dezelfde overeenkomst willen gebruiken. Veel bedrijven hebben hun eigen standaard inkoop- en verkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de klant zullen niet altijd hetzelfde zijn als de verkoopvoorwaarden van de leverancier. Welke algemene voorwaarden gaan nu voor? Dit staat wel bekend als de "battle of the forms". Een overeenkomst komt tot stand doordat de ene partij een aanbod doet dat de ander aanvaardt. De wet zegt, dat in principe de partij die het (eerste) aanbod doet, de algemene voorwaarden mag stellen. De ander is uiteraard vrij die af te wijzen, maar dat betekent nog niet dat diens algemene Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 6

7 voorwaarden dan automatisch 'winnen'. De partijen kunnen hier tijdens de onderhandelingen natuurlijk over discussiëren en een keuze maken. In onderstaand figuur is de hoofdregel schematisch weergegeven: Eerste verwijzing Uitdrukkelijk afgewezen Niet uitdrukkelijk afgewezen Verwijzing naar eigen AV Geen verwijzing naar eigen AV Eigen AV gelden Geen van beide AV zijn van toepassing Eerste verwijzing geldt Selecteren Definitie: Het beoordelen van de ontvangen offertes en het selecteren van de beste leverancier op basis van vooraf vastgestelde criteria en beoordelingspunten. Ontvangst en opening offertes Ten behoeve van de transparantie en ter voorkoming van fraude, dienen bij alle meervoudige aanbestedingen de ontvangen offertes in een formele bijeenkomst te worden geopend. Tijdens deze bijeenkomst waarbij de inkoper en minimaal een vertegenwoordiger van de betrokken afdeling aanwezig is vind een eerste beoordeling van de ontvangen offertes plaats. Er wordt nagegaan of; de offertes op tijd zijn binnengekomen er voldoende offertes zijn binnengekomen of de aanbieders verklaren te voldoen aan de in de offerte aanvraag gestelde eisen. De opening van de offertes wordt vastgelegd in een document Ontvangst en opening offertes dat door de aanwezigen wordt ondertekend. Dit document maakt onderdeel uit van het inkoopdossier. Offertevergelijking Nadat de binnengekomen offertes zijn gecontroleerd zal een selectie moeten plaatsvinden. Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 7

8 Op basis van de vooraf vastgestelde gunningcriteria (zie specificatie) en de onderlinge weging ervan zal een ranking van de offertes kunnen plaatsvinden. Consensus De ranking van de offertes is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het inkoopteam. De besluitvorming over de definitieve ranking op grond waarvan de gunning aan een van de aanbieders zal plaatsvinden conform het consensusmodel. D.w.z. dat er breed gedragen overeenstemming dient te bestaan in het inkoopteam over de keuze van de meest geschikte offerte. Geen van de deelnemers (inkoper, afdelingsmedewerkers) heeft een doorslaggevende stem. Indien in het inkoopteam geen consensus kan worden bereikt dan wordt de besluitvorming overgedragen aan het de betrokken afdelingshoofden. Contracteren Definitie: Het aangaan en vastleggen van een verbintenis met de leverancier die als beste uit de selectiefase is gekomen. Nadat de leverancier is geselecteerd zal er een contract (inkoopovereenkomst) moeten worden opgesteld. De invulling van het inkoopcontract hangt af van de in te kopen leveringen en diensten en kent een drietal dimensies, namelijk: technische aspecten; beschrijving van de levering of dienst. commerciële aspecten; de prijs, levering- en betalingscondities. juridische aspecten; de algemene voorwaarden. Bestelbrief. Als het gaat om een eenmalige levering van goederen dan zal de inkoopovereenkomst worden vastgelegd in een bestelbrief waarin alle bovengenoemde aspecten en de af te nemen hoeveelheid zijn opgenomen. Contract tot dienstverlening. Als het gaat om de levering van een dienst voor een bepaalde periode dan zal de inkoopovereenkomst worden vastgelegd in een Contract tot dienstverlening. Raamcontract. Een raamcontract is erop gericht om bij een bepaalde leverancier alle behoeften (inkopen, al dan niet gekwantificeerd) van een bepaalde categorie goederen of diensten over een bepaalde periode (een of enkele jaren) onder te brengen. In het raamcontact worden alle algemene condities voor de te leveren goederen vastgelegd met uitzondering van de daadwerkelijke hoeveelheid af te nemen producten. De werkelijke afname van de producten worden vastgelegd in de bestellingen (afroepen op het raamcontract). Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 8

9 Bestellen Definitie: Bestellen is het geven van de opdracht aan een leverancier om gespecificeerde hoeveelheden van bepaalde producten volgens eerder vastgestelde voorwaarden (raamcontract) te leveren. De bestellingen (afroepen) die in het kader van een raamcontract plaatsvinden, kunnen worden geplaatst door de betrokken afdeling. Dit kan zonder tussenkomst van inkoop aangezien alle essentiële inkoopcondities al zijn vastgelegd in het raamcontract. Bewaken Het controleren van de individuele bestelling en de individuele factuur, het inhoudelijk bewaken van de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Te denken hierbij aan: rappelleren en/of expediten; het voorafgaand aan de levering controleren van de tijdige levering. in ontvangst nemen van de goederen: het identificeren van de goederen, het registreren van de ontvangst en controleren van de kwaliteit van de goederen. Bij dienstverleningscontracten is de bewaker continue verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden en het uitvoeren van (steekproefsgewijze) controle van de kwaliteit van de dienstverlening. Nazorg Het completeren van het inkoopdossiers, het afhandelen van klachten en claims, het eventueel afhandelen van meer- en minderwerk, de evaluatie van het inkoopproces, van het contract en van de door de leverancier geleverde prestaties, en het opstarten van een eventuele contractherziening. Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 9

10 Hoofdstuk 2. Uitvoering van het inkoopbeleid: Werken. Algemeen Voor de aanbesteding van werken worden dezelfde procedureregels gevolg als voor leveringen en diensten, zoals deze in deze bijlage zijn opgenomen. Voor het begrip "werken" wordt verwezen naar art. 1-2b van de Europese richtlijn 2004/18/EG. Een werk is een product van een geheel van bouwkundige of civiel technische werken, dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. Opdrachten kunnen betrekking hebben op uitvoering, maar ook op ontwerp plus uitvoering. In hoeverre hier ook architectenkosten toe behoren moet voor ieder geval bekeken worden. ARW 2005 Wettelijke richtlijnen als BOA en BASS alsmede de ARW 2005 zijn van toepassing op alle provinciale werken. Uitgangspunt van het beleid is "Openbaar, tenzij.." Zie voor drempelbedragen het keuzeschema in hoofdstuk 6.5 van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Genoemde drempelbedragen zijn geldig tot en worden elke twee jaar herzien. Gunningcriterium In de meeste gevallen hanteert de provincie het principe van"laagste prijs". Hierbij is alleen de laagste prijs maatgevend. In bijzondere gevallen wordt het criterium EMVI( economisch meest voordelige inschrijving) toegepast. Proces Aanbesteding van werken is onderdeel van het proces om te komen tot realisatie van plannen op infrastructureel en bouwkundig gebied en als zodanig een verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd hiertoe als opdrachtgever gemandateerd door en namens GS. De aangewezen projectleider zorgt voor uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Het voornemen tot het houden van een aanbesteding, de keuze van de aanbesteding en het tijdstip (datum) wordt conform het mandaatbesluit aan GS ter instemming voorgelegd. Van elke aanbesteding (werken) wordt een Proces Verbaal van Aanbesteding opgemaakt en een aanbestedingsdossier aangelegd waarin ondermeer de overwegingen voor gunning zijn opgenomen. Van elke gunning (ook onderhands) wordt het voornemen tot opdrachtverlening 15 dagen eerder bekend gemaakt dan de daadwerkelijke gunning. Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 10

11 Bij gereed zijn van een werk wordt een Proces Verbaal van Oplevering opgemaakt, welke in het aanbestedingsdossier moet worden opgenomen. Aanbesteding Het voornemen tot aanbesteding wordt bekend gemaakt op de "aanbestedingskalender". Middels een kleine advertentie in het vakblad "Cobouw" wordt verwezen naar de aanbestedingskalender. Het bestek en verdere bescheiden worden zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld of gereed gemaakt om te downloaden. Bij Europese aanbestedingen (> ) moet ook de gunning via de aanbestedingskalender worden gepubliceerd. Aanbesteden Traditioneel Geïntegreerd ARW 2005 RAW-bestek U.A.V.gc 2005 > ,= Europees Openbare procedure Eigen verklaring Standaard 2005 Vraagspecificatie Aanbesteden Gunningscriteria U.A.V (Nederlands) ARW 2005 RAW-bestek U.A.V.gc 2005 WERKEN < ,= Nationaal Openbare procedure Eigen verklaring Standaard 2005 Vraagspecificatie > ,= Gunningscriteria U.A.V (Nederlands) < ,= ARW 2005 RAW-bestek U.A.V.gc 2005 Aanbesteden Nationaal Onderhandse aanbesteding (min. 3 max. 6 uitnodigingen) Eigen verklaring Standaard 2005 Vraagspecificatie > ,= Gunningscriteria U.A.V (Nederlands) < ,= RAW-bestek/ Gunning uit Enkelvoudige uitnodiging Geen regels werkomschrijving Nationaal de hand (géén aanbesteding) Standaard U.A.V Er zijn meerder procedures mogelijk volgens de ARW 2005, deze kunnen kunnen worden toegepast (motiveren aan het college van Gedeputeerde Staten) Niet-openbare procedure Concurrentiegerichte dialoog Onderhandeling met voorafgaande aankondiging Onderhandeling zonder voorafgaande aankondiging Concessieovreenkomst Raamovereenkomst met een enkele ondernemer Raamovereenkomst met meerdere ondernemer Concern Inkoop april 2012 Bijlage 1 11

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en Aanbestedingsbeleid CBO Meilân Opgesteld: Sjoerd Seffinga Besproken: directieoverleg 7 juli 2016 Bespreken: auditcommissie 4 oktober 2016 Aanpassing:

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid CS Vincent van Gogh Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid 2013 Bas Groenwold 15-4-2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stagiair Facility Management April 2013, Assen In opdracht van de CS Vincent van Gogh

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Per 1 januari 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v

Aanbesteden voor dummies. 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v Aanbesteden voor dummies 24 november 2011 Seth van der Wielen Adviesburo De Meent b.v 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbestedingsvormen 3. Contractvormen 4. Zorg voor een goede opdrachtnemer 5. Vraag

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:.

Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum. vastgesteld op:. gewijzigd op:. Handboek inkoop en aanbesteding gemeente Hilversum vastgesteld op:. gewijzigd op:. Inhoudsopgave 1 INLEIDING...5 1.1 Status en doel van het inkoophandboek...5 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Relevante websites...6

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID

2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID 2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID I 1. Inkopen Woningstichting St. Joseph probeert tegen zo laag mogelijke kosten leveringen (ook projecten) en diensten te verwerven volgens een kwaliteit die zoveel mogelijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013. Vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2013. Inkoopbeleid 2013

Inkoopbeleid 2013. Vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2013. Inkoopbeleid 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 12 september 2013 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voornaamste definities 4 Hoofdstuk 1. Wettelijke en andere regelgeving 5 1.1 Wettelijke regels 5 1.2 Uniforme documenten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten Montferland, Oost Gelre en

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Doel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Winkler Prins 2017 1. Inleiding In 2015 is binnen Winkler Prins een Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Omdat de Aanbestedingswet is gewijzigd, is het noodzakelijk

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN

NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN NOTITIE SYSTEMATIEK GROSLIJSTEN ACHTERHOEKSE GEMEENTEN I Inleiding Deze notitie gaat over aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen in de Achterhoekse gemeenten, te weten Aalten, Bronckhorst,

Nadere informatie

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H o e k o m t h e t d a t g r o t e e n c o m p l e x e p r o j e c t e n v a a k u i t l o p e n e n budget t e n o v e r s c

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hillegom.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hillegom. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hillegom. Versie: 1.1 maart 2006 Hoofdstuk 1 Inkopen en aanbesteden in Hillegom... 4 1.1 Doel... 4 1.2 Voorwaarden... 4 1.3 Resultaat... 5 1.4 Gemeentelijk inkoop

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen 2012-2015 Registratienummer: 11.028447 Concernstaf, december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Besluitvormend orgaan en definities 5 3 Inkopen en

Nadere informatie

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen DUURZAAM INKOPEN Duurzaam Inkopen HANDLEIDING SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE DE PROVINCIE GRONINGEN WIL 100% DUURZAAM INKOPEN aldus Rudi Slager (GS) Inleiding De Handleiding Duurzaam Inkopen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Gemeente De Bilt Vragensteller: Ebbe Rost van Tonningen namens de fractie van Beter De

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI Voorwoord Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap is voor het laatst vastgesteld in 1994. Voortschrijdend inzicht en wijzigingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

22-9-2014. Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel. Amersfoort, 12 september 2014. Agenda. 1. Stand van zaken februari 2013

22-9-2014. Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel. Amersfoort, 12 september 2014. Agenda. 1. Stand van zaken februari 2013 Onderwerp: Realisatie van een sportzaal en sporthal te Bladel Amersfoort, 12 september 2014 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, Directeur J.M.A. (Jolanda) van Grinsven BBA, Concern inkoper Agenda 1. Stand van

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad ^ % (Jemeente +Z4 IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein De heer R.J. Leutscher LDIJ c.c.: leden gemeenteraad IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds

INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds INKOOPBELEID Stichting Vervangingsfonds Cluster Juridische zaken Augustus 2014 Versiebeheer versie omschrijving opmerking augustus 2014 Lay-out veranderd Inhoudelijk geen veranderingen; Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging)

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 120872 2 september 2016 Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (tweede wijziging) 1. Inleiding Het reglement inkoop-

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN 18 februari 2009 eindversie 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Doelstelling 3 4. Wettelijk kader 4 5. Inkoop kader 6 5.1 Definities

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging)

Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 53228 28 april 2016 Reglement inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bunschoten 2016 (eerste wijziging) 1. Inleiding Het reglement inkoop- en

Nadere informatie

Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden

Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden Uitnodigingsbeleid aanbestedingen systematiek groslijsten gemeente De Wolden Advies en Control, afdeling Juridische zaken 23 mei 2017 PAGINA 2 VAN 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Advies en Control, afdeling Juridische zaken 2 juni 2016 PAGINA 2 VAN 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure 5 3.1. Toetreding tot de wachtlijst

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

Nota Inkoop en Aanbesteding

Nota Inkoop en Aanbesteding Nota Inkoop en Aanbesteding Gemeente Zederik Status: VERSIE 1.0 Datum: 23 OKTOBER 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Begripsbepaling... 3 3.1 Definitie van inkoop... 3 3.2 Definitie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6173 18 november 2016 Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 november

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Metro, Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Concern Inkoop januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit: 11 open vragen en 20 meerkeuzevragen. De beschikbare tijd voor het totale tentamen is 2,5 uur.

Dit tentamen bestaat uit: 11 open vragen en 20 meerkeuzevragen. De beschikbare tijd voor het totale tentamen is 2,5 uur. Tentamen NEVI MIL 1 Open vragen en casus Maandag 3 november 2014 Dit tentamen bestaat uit: 11 open vragen en 20 meerkeuzevragen. De beschikbare tijd voor het totale tentamen is 2,5 uur. Lees de opgaven

Nadere informatie