INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID"

Transcriptie

1 INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer : 9043 Versie : v definitief 1

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding en achtergrond... 3 Inkoopfunctie... 4 Inkoop- en aanbestedingsbeleid... 6 Inleiding... 6 Definitie... 6 Strategie... 6 Kaders en randvoorwaarden... 8 Inkoopethiek... 9 Duurzaam inkopen Maatschappelijk verantwoord Overige criteria Inkooptools Bijlagen Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Werken

3 INLEIDING AANLEIDING EN ACHTERGROND Gezien het inkoopvolume van bijna 23 mio euro is het noodzakelijk om in ieder geval binnen de ASG organisatie duidelijk te maken waar inkoop zich naar toe zal moeten ontwikkelen en welke principes daarbij horen. Juist om de verwachting van interne en externe organisatieonderdelen helder te kunnen stellen. Hierbij hoort een inkoopbeleid dat door het College van Bestuur en de directieraden is goedgekeurd en geïmplementeerd binnen de ASG. Door helder, transparant en breed gedragen inkoopbeleid weet elke ASG medewerker wat van hem of haar verwacht wordt wanneer het aankomt op het doen van aan inkoopgerelateerde taken. In het inkoopbeleid is vastgesteld welke drempelbedragen er gelden voor bepaalde aankopen en de daarbij behorende inkoopmethodiek. Onderhandse procedure, openbare procedure, een Europese aanbesteding etc. Inkoop moet mandaat krijgen binnen de organisatie. Alle medewerkers van ASG zullen zich moeten houden aan het inkoopbeleid en de afdeling inkoop moet de mogelijkheden krijgen om de medewerkers hieraan te houden. Inkoopbeleid wordt vertaald naar herkenbare procedures en processen. Standaardisatie ASG breed van het (administratieve) inkoopproces is hier een onderdeel van. In het inkoopactieplan wordt vastgelegd welke inkoopacties op korte termijn (1 á 2 jaar) worden uitgevoerd. 3

4 INKOOPFUNCTIE Bij het inrichten van de inkoopfunctie wordt een splitsing gemaakt tussen de tactische en operationele inkoop. De (strategische en) tactische inkoop vindt plaats vanuit het Bedrijfsbureau en is verantwoordelijk voor de contractering terwijl de operationele inkoop belegd is binnen de scholen. Zij maken gebruik van de gesloten contracten om daadwerkelijk te kunnen bestellen. In het volgende figuur is dit schematisch weergegeven. Tactische inkoop De tactische inkoop houdt zich bezig met de eerste drie fasen van het inkoopproces en wordt ook wel initiële inkoop genoemd. Deze fasen worden uitgevoerd binnen het Bedrijfsbureau. 1. Samen met de materiedeskundigen, het specificeren van wat er precies nodig is voor ASG; 2. Selecteren van een of meerdere leveranciers; 3. Contracteren van de geselecteerde leverancier(s). Ook houdt de tactische inkoop zich bezig met het contract- en leveranciersmanagement. Hiermee wordt de evaluatie/nazorg van het inkooptraject geborgd. Operationele inkoop Na de tactische inkoop komen de drie stappen van de operationele inkoop: 1. Bestellen of afroepen van de gecontracteerde items; 2. Bewaken van levertijden, accorderen van de facturen en corrigeren van de foutieve bestellingen, leveringen en/of facturen; 3. Nazorg betreft afhandelen van claims en creditfacturen, archiveren van besteldocumenten en evalueren van de leveranciersprestaties. 4

5 Dit operationele deel van de inkoop is belegd bij de scholen voor wat betreft het bestellen c.q. afroepen van gecontracteerde items vanuit een bestelsysteem (catalogus). Het vullen van het bestelsysteem, actualiseren van prijsafspraken, bewaken van doorlooptijden etc. zijn operationele taken die binnen het Bedrijfsbureau gepositioneerd zijn. Inkoopproces Het (doen) uitvoeren van het inkoopproces vormt het hart van de inkoopfunctie, maar de inkoopfunctie is meer dan alleen het inkoopproces. De keuzes die in verschillende fasen van het inkoopproces worden gemaakt, zijn afhankelijk van de strategie en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In het volgende hoofdstuk is dit nader uitgewerkt. 5

6 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INLEIDING De uitgangspunten die ASG hanteert bij de invulling van een professionele inkoopfunctie worden middels het inkoop- en aanbestedingsbeleid eenduidig en open vastgelegd. Het inkoopbeleid geeft richting aan de wijze waarop inkopen gedaan worden en geldt voor alle inkopen welke door of namens de ASG worden gedaan. De keuzen die in de verschillende fases van het inkoopproces worden gemaakt, zijn afhankelijk van de strategie en het beleid van de ASG. Vandaar dat de keuzen met betrekking tot het inkoopproces moeten worden uitgewerkt in inkoopbeleid. Daarbij is vastgesteld hoe met leveranciers en met interne klanten wordt omgegaan. De gemaakte keuzen moeten vooral houvast bieden aan die medewerkers die betrokken zijn bij inkoop. DEFINITIE Inkopen voorzien de ASG organisatie van de benodigde leveringen en/of diensten, in de juiste hoedanigheden en hoeveelheden én op het juiste moment. Bij inkopen worden verplichtingen en risico s aangegaan door de ASG. Voor inkoop geldt de volgende definitie: Inkoop is alles waar een externe factuur tegenover staat. Inkopen worden daarnaast gespecificeerd naar hun aard. Daarbij maakt de aanbestedingsregelgeving het volgende onderscheid: Levering omvat aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Deze zijn tastbaar en vallen niet onder een Werk. Werken zijn alle bouwkundige en civieltechnische werken. Onderhoudswerkzaamheden voor het in stand houden van het werk en verbouwingen vallen ook onder Werken. Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen. Aanbesteden is een afgewogen wijze om te komen tot contractering van een geschikte leverancier met het meest geschikte product, dienst of werk tegen de meest gunstige voorwaarden (waaronder de prijs). STRATEGIE Het motto van de Almeerse Scholen Groep luidt De school centraal binnen één concern. Deze één concern gedachte vertaald zich voor alle ASG scholen in het optimaal benutten van de van de gezamenlijke inkoopkracht. En dit begint met gezamenlijk inkoopbeleid. 6

7 De Besturingsfilosofie van ASG heeft gediend als uitgangspunt voor het inkoopbeleid. Deze Besturingsfilosofie beschrijft de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de scholen en het Bedrijfsbureau. De wijze waarop een inkooptraject verloopt ligt in het verlengde van deze Besturingsfilosofie. Het inkoopbeleid van ASG dient te voldoen aan de rechtmatigheid voor het verkrijgen van de goederen en diensten zoals dat redelijkerwijs van een overheidsinstantie mag worden verwacht. Daarnaast verlangt de organisatie dat de inkoopactiviteiten bijdragen tot het verkrijgen van de goederen en diensten onder de meest voor de ASG gunstige voorwaarden. Met dit inkoopbeleid wil ASG het navolgende realiseren: Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving o.a. rond de Europese aanbestedingswet; Minimaliseren van kosten en maximaliseren van de budgetmogelijkheden; Doelmatig inkopen waarbij optimalisatie van kostenbeheersing en kwaliteit centraal staan; Bewaken van de integriteit en rechtmatigheid; Beperken van de risico s (economisch, financieel en juridisch); Inrichten van een transparant en efficiënt inkoopproces. De doelstelling van het inkoopbeleid luidt: Op professionele en zorgvuldige wijze inkopen van diensten, leveringen en werken voor de Almeerse Scholen Groep, waarbij ASG zich zowel intern als extern profileert als betrouwbare en integere partij. Inkoopmissie Het op professionele manier ondersteunen van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten, het onderhouden van een effectief en efficiënt inkoopproces, het voeren van adequaat leveranciers- en contractmanagement om hier mee te komen tot een zo laag mogelijke integrale kostprijs voor de in te kopen goederen, diensten of werken. Inkoopvisie De ASG wil een innovatief beleid voeren voor wat betreft haar inkoopactiviteiten. ASG volgt actief de ontwikkelingen op inkoopgebied en implementeert deze daar waar zinvol. Uitgangspunt is hier steeds het verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat. Inkoopdoelstellingen Vanuit het Inkoopactieplan worden de inkoopdoelstellingen vastgesteld. Aan de hand van een inkoopscan, marktontwikkelingen en behoeften vanuit de scholen worden er jaarlijks acties vastgesteld om de inkoopmissie en de inkoopvisie op de langere termijn waar te kunnen maken. 7

8 KADERS EN RANDVOORWAARDEN Europese- en Nederlandse wetgeving maar ook interne richtlijnen en afspraken bepalen de kaders en randvoorwaarden waarbinnen het inkoopproces zich afspeelt. Alle scholen zijn al vanaf 1992 aanbestedingplichtig. De waarde van de opdracht bepaalt volgens welke procedure ASG het inkoopproces zal uitvoeren. Voor de Europese aanbestedingen gelden de wettelijke drempels. Als de geschatte waarde van de opdracht boven deze drempel uitkomt, is ASG verplicht de Europese richtlijn toe te passen. Voor inkopen beneden de wettelijke drempels, gelden de drempelbedragen en procedures zoals in onderstaande tabel zijn: Procedure Werken* Levering en diensten Min. aantal uit te nodigen leveranciers Enkelvoudig onderhands < < n.v.t. Meervoudig onderhands > > min. 3 Nationale openbare procedure > N.v.t. Conform ARW 2005 Europese aanbesteding Conform EA richtlijnen *) In een aantal gevallen heeft de ASG bij Werken te maken met het inkoopbeleid van de Gemeente Almere. Dit betreft o.a. situaties waarin ASG voor de bekostiging afhankelijk is van de Gemeente. Het Europees aanbestedingsrecht ziet de ASG als één entiteit hetgeen inhoudt dat opdrachten niet mogen worden gesplitst in kleinere opdrachten om een andere procedure te kunnen hanteren. Vanuit de inkooppakketten worden opdrachten gebundeld ingekocht om de schaalvoordelen ASG breed te kunnen benutten. Mandatering Vanuit de Ondermandateringregeling is geregeld tegen welke bedragen de genoemde budgethouders voor de betreffende kostenplaatsen bevoegd zijn om namens de Almeerse Scholen Groep, per overeenkomst, verplichtingen aan te gaan tot maximaal het vermelde bedrag. Bij overschrijding van de limiet gelden afspraken rond bijtekening. 8

9 De inkoop (bestelorder) moet dus voorafgaand aan de daadwerkeijke bevestiging aan de leverancier, geaccordeerd zijn door de gemandateerde budgethouder. Een gemandateerde budgethouder mag een besteller benoemen maar zal dit formeel op schrift moeten stellen. Een benoemde besteller dient zich te houden aan alle afspraken rond het doen van inkopen door of namens ASG. Procedure Bij enkelvoudig onderhands inkopen wordt voordat de opdracht wordt gegund aan minimaal één partij een schriftelijke offerte opgevraagd. In dit geval is er geen sprake van concurrentie. Bij meervoudig onderhands inkopen worden meerdere partijen uitgenodigd om een offerte op te maken. Het programma van eisen, dat door ASG is opgesteld, omschrijft naast de productkwaliteit alle overige voorwaarden. Bij de beoordeling van de offerte wordt de prijs afgezet tegen de kwaliteit. Als er alleen op prijs beoordeeld wordt, moet de kwaliteit ondubbelzinnig en precies gedefinieerd zijn. Bij meervoudig onderhandse procedures streeft ASG ernaar om tenminste een derde van het aantal uit te nodigen kandidaat-leveranciers uit het lokale of regionale bedrijfsleven afkomstig te laten zijn. Ondernemers kunnen hierbij combinaties van (plaatselijke) ondernemers vormen. De nationaal openbare aanbesteding is een procedure, waarbij de publicatie veelal plaatsvindt op aanbestedingskalender en waarop alle geïnteresseerde dienstverleners dan wel leveranciers kunnen inschrijven. Europese aanbesteding kennen verschillende procedures; openbare en niet-openbare aanbesteding procedure. Een openbare aanbesteding houdt in dat de selectie van de leverancier en het gunnen aan één of meerdere leveranciers die voldoen aan de selectiecriteria, in één procedure wordt gevat. Uiteraard kan iedere potentiële leverancier een inschrijving doen. Bij een niet-openbare aanbesteding vindt het selecteren en het gunnen in twee afzonderlijke procedures (fasen) plaats. Bij de eerste fase wordt op basis van vooraf bepaalde criteria een voorselectie gemaakt. Vervolgens worden de geselecteerde leveranciers uitgenodigd een aanbieding uit te brengen. Naast de openbare en de niet-openbare procedure biedt de Europese aanbestedingsregeling nog enkele procedures maar deze mogen alleen onder beperkte omstandigheden toegepast worden. INKOOPETHIEK Naast de wettelijke kaders en fiscale aspecten hanteert ASG een aantal uitgangspunten in haar inkoopbeleid welke de normen en waarden van ASG vertegenwoordigen. Deze richten 9

10 zich enerzijds op duurzaam inkopen maar ook op de maatschappelijke rol die ASG zelf vervuld en verwacht van haar leveranciers. DUURZAAM INKOPEN. De overheid heeft zich als doelgesteld om in % duurzaam in te kopen. Ook andere overheden en het onderwijs hebben duurzaamheiddoelstellingen geformuleerd. Duurzaam inkopen gaat uit van een goede balans tussen mens, omgeving en economie (people, planet, profit). Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen rekening houden met het milieu en met sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu bijv. door energie- of materiaalgebruik. De sociale criteria omvatten kinderarbeid, mensenrechten, etc. De duurzaamheidcriteria zijn door het Ministerie van VROM opgesteld voor verschillende productgroepen. De voortgang wordt 2-jaarlijks door het Ministerie van VROM gerapporteerd aan de Tweede Kamer in de Monitor Duurzaam Inkopen. ASG sluit zich, tijdens de fasen van het inkoopproces, aan bij de duurzaamheidcriteria zoals deze door SenterNovem (Agentschap NL) zijn opgesteld in het kader van Duurzaam Inkopen. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Naast de duurzaamheidcriteria op milieu- en (internationaal) sociaal vlak, stelt ASG ook maatschappelijke eisen aan haar leveranciers. Eisen worden gesteld aan arbeidsvoorwaardelijke aspecten en aan de integriteit van de leverancier. Arbeidsvoorwaardelijke aspecten Leveranciers van ASG worden geacht zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden met betrekking tot arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Aspecten als discriminatie van werknemers of leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken worden niet getolereerd. ASG zal dit toetsen door het inwinnen en analyseren van informatie. Integriteit leverancier ASG wenst alleen zaken te doen met bedrijven die betrouwbaar en niet crimineel zijn. Op het moment dat een bedrijf hieraan niet voldoet, wordt deze uitgesloten als (mogelijke) leverancier. Integriteit ASG ASG streeft naar een positieve en zakelijke relatie met haar huidige en toekomstige leveranciers en houdt daarbij ook de belangen van de leverancier in het oog door: de leverancier altijd van correcte en niet misleidende informatie te voorzien; de leverancier niet onder druk te zetten door informatie van of over concurrenten te verstrekken; 10

11 11 medewerkers van ASG handelen integer, onafhankelijk en belangenloos. Van hen wordt verwacht dat zij geen geschenken, lunches of deelname aan sociale evenementen aanvaarden. Een en ander zoals verwoord in de richtlijn Integer handelen.

12 OVERIGE CRITERIA Naast de criteria voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen, stelt ASG bij elk inkooptraject vast welke overige bepalingen van belang zijn om een leverancier te selecteren die aansluit bij de inkoopbehoefte. Hierbij valt te denken aan bedrijfseconomische criteria, zoals Eén of meerdere leveranciers Lokale leveranciers of (inter-)nationale leveranciers Omvang leverancier Standaardisatie INKOOPTOOLS ASG maakt gebruik van een aantal hulpmiddelen om het inkoopproces goed te laten verlopen. Inkoopvoorwaarden Voor elk contract dat ASG afsluit en voor elke geplaatste bestelorder, heeft ASG algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld. Dit maakt het voor ASG mogelijk om aanbiedingen eenduidig te kunnen beoordelen. De inkoopvoorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank of de Kamer van Koophandel. De algemene inkoopvoorwaarden zijn opgenomen in de bijlagen waarbij er Algemene Inkoopvoorwaarden zijn voor Leveringen en een set met Algemene Inkoopvoorwaarden voor het verlenen van Diensten en Werken. Contracten ASG werkt aan standaardcontracten met haar leveranciers. In het contract wordt formeel vastgesteld welke verplichting ASG is aangegaan. Ook worden de algemene bepalingen vastgelegd in aanvulling op de inkoopvoorwaarden. Contract- en leveranciersmanagement Alle contracten worden geregistreerd in een contractmanagement systeem. Hiermee wordt inzicht verkregen in het aantal afgesloten contracten, overeengekomen prijzen en condities en de looptijd van de overeenkomst. Inkomende facturen kunnen hieraan worden getoetst. Hieruit volgt tevens een inkoop- en aanbestedingjaarkalender. De prestaties van de gecontracteerde leveranciers worden periodiek beoordeeld. Het doel daarbij is om de prestaties van de leverancier steeds beter af te stemmen op de behoeften van ASG. De constateringen worden vastgelegd en bij een slechte score worden verbeteracties verwacht van de leverancier. 12

13 Bestelcatalogi Om de scholen de juiste bestellingen te laten plaatsen bij de juiste contractpartij, wordt een bestelcatalogus opgesteld. Bestelprocedure De wijze waarop scholen hun bestellingen plaatsen, de wijze waarop bestellingen ontvangen worden maar ook de wijze van factuurafhandeling, zijn vastgelegd in bestelprocedures die ASG breed gelden. Hierbij gelden duidelijke afspraken rond functiescheiding. 13

14 BIJLAGEN BIJLAGE 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LEVERINGEN. 14

15 BIJLAGE 2 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DIENSTEN EN WERKEN 15

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid CS Vincent van Gogh Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid 2013 Bas Groenwold 15-4-2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stagiair Facility Management April 2013, Assen In opdracht van de CS Vincent van Gogh

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Panta Rhei, stichting voor r.k., algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs 2 Bestuurskantoor Panta Rhei Overgoo 13 Postbus 103 2270 AC Voorburg info@stichtingpantarhei.nl

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Regius College. Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014

Inkoopbeleid Regius College. Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014 Inkoopbeleid Regius College Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014 1. Inleiding Als zelfstandige rechtspersoon dient het Regius College Schagen een eigen inkoopbeleid 1 te formuleren. Het inkoopbeleid

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU

Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Inkoop & aanbestedingsbeleid VU Afdeling Inkoopmanagement Dienst Financiën, Planning & Control Vrije Universiteit Amsterdam Status Definitief Versie 1.0 Auteur Opdrachtgever Ferrie van de Putte, inkoopmanager

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Het Nieuwe Aanbesteden

Het Nieuwe Aanbesteden Het Nieuwe Aanbesteden Gemeente Utrecht professionaliseert inkoop Gàry Habets; Hoofd Bureau Aanbestedingen 1 Inhoud Context aanbestedingsregels Utrechts aanbestedingsbeleid 1999 Wijzigingen Utrechts aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Kadernota MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Ingangsdatum 1 januari 2015 Datum: 18-12-2014 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Relatie met andere beleidsterreinen... 3 Borging van

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 108 Naam Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 23

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren 2013 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Inkoophandboek 1.3 Tenderned 1.4 Nastreven van regionale inkoopsamenwerking 1.5

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg 2005 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Inkoopbeleid Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Stichting Vervangingsfonds KvK 41157213 Stichting Participatiefonds KvK 41134697 Blaak 22 3011 TA Rotterdam Januari 2017 Versiebeheer

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek

Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek Nalevingsonderzoek & Duurzaamheidsonderzoek 2 0 1 1 Versie 1.1 Datum maart 2012 Auteur W.A. Gerdes Bureau Inkoop Inkoop pagina 2 van 12 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Uitvoering nalevingsonderzoek...

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) juni 2013 Hoofdstuk 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Goes Door middel van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente een professionele

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Assen

Inkoopbeleid Gemeente Assen Inkoopbeleid Gemeente Assen 29 april 2005 Inhoud 1. Beleidskaders 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Beleidskeuze 3 2. Wettelijk kader inkoop 4 2.1. Gemeentewet 4 2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving 4 2.3.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6173 18 november 2016 Inkoopbeleid leveringen, diensten en werken provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 november

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2017 Auteur: ing. H. ten Klooster Inleiding De Gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

11 september 2012. Inkoopbeleid 2012

11 september 2012. Inkoopbeleid 2012 11 september 2012 Inkoopbeleid 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor het inkopen 1.1 Inleiding 1.2 Wettelijke kaders 1.3 Gemeentelijke kaders 1.4 Toepassingsbereik Hoofdstuk 2 : Beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inleiding Voor het professioneel uitvoeren van alle inkoop- en aanbestedingsprocessen is een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid noodzakelijk. Het beleid formuleert

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor werken, leveringen en diensten van de gemeente Rijswijk INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Doel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ons doel om bedrijfsmatig, rechtmatig, doelmatig, integer en transparant in te kopen, en

ons doel om bedrijfsmatig, rechtmatig, doelmatig, integer en transparant in te kopen, en GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heumen. Nr. 49556 5 juni 2015 BESLUIT INKOOPBELEID Op het inkopen van leveringen, diensten en werken door de MGR is zowel internationale- als nationale regelgeving

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID GEMEENTE DALFSEN 18 februari 2009 eindversie 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Doelstelling 3 4. Wettelijk kader 4 5. Inkoop kader 6 5.1 Definities

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zuid-Limburg 4 april 2013 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe integrale inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD Zuid-Limburg. Dit beleid is gestoeld op het Model Inkoop-

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Ingangsdatum: 1 januari 2016 Geldig tot: 1 januari 2018 Inleiding: De Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen

HANDLEIDING DUURZAAM INKOPEN SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE. Duurzaam Inkopen DUURZAAM INKOPEN Duurzaam Inkopen HANDLEIDING SAMEN GROEIEN NAAR EEN DUURZAME ORGANISATIE DE PROVINCIE GRONINGEN WIL 100% DUURZAAM INKOPEN aldus Rudi Slager (GS) Inleiding De Handleiding Duurzaam Inkopen

Nadere informatie

inkoopbeleid SCOPE scholengroep

inkoopbeleid SCOPE scholengroep inkoopbeleid SCOPE scholengroep versie 12 oktober 2015, door het CvB vastgesteld d.d. 17 november 2015 1 Voorwoord Het bestuur van de SCOPE is eindverantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid

Alleen ter besluitvorming door het college. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen nieuw Inkoopbeleid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Het bestaande inkoopbeleid, vastgelegd in

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht versie november 2014 ter bespreking en zo

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 Inkoopdiagnose gemeente Hogerdam pagina 1 van 14 M A N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van de Inkoopdiagnose,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid 1 april 2013 Auteurs : Nicole Kleijsen John van Aert 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DEFINITIES 4 3. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 5 4. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 6 4.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2006-2010 Provincie Overijssel Abstract 12 december 2005 Colofon Datum 12 december 2005 Oplage 1 Auteur C. Jorink Significant B.V. Inkoopcoördinator a.i. Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2011. - rechtmatig - duurzaam - doelmatig - uniform - integer. Inkoopbeleid 2011 Gemeente Velsen Pagina 1 van 18

Inkoopbeleid 2011. - rechtmatig - duurzaam - doelmatig - uniform - integer. Inkoopbeleid 2011 Gemeente Velsen Pagina 1 van 18 Inkoopbeleid 2011 - rechtmatig - duurzaam - doelmatig - uniform - integer Inkoopbeleid 2011 Gemeente Velsen Pagina 1 van 18 Dit Inkoopbeleid 2011 is vastgesteld door het college van B&W op 7 juni 2011.

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG)

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (conform beleid VNG) Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente weert dd. 13 maart 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2011 BEL COMBINATIE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2011 BEL COMBINATIE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2011 BEL COMBINATIE Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 3 maart 2011 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de BEL Combinatie. Dit beleid

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI INKOOPBELEID WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI Voorwoord Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap is voor het laatst vastgesteld in 1994. Voortschrijdend inzicht en wijzigingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbeleid Radboud Universiteit

Inkoop en aanbestedingsbeleid Radboud Universiteit Inkoop en aanbestedingsbeleid Radboud Universiteit Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. Doelstelling van inkoop... 1 3. Uitgangspunten voor het aanbesteden... 2 3.1 Algemene beginselen... 2 3.2 Doelmatig, efficiënt

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Kaders Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop-

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Per 1 januari 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Nota Inkoop en Aanbesteding

Nota Inkoop en Aanbesteding Nota Inkoop en Aanbesteding Gemeente Zederik Status: VERSIE 1.0 Datum: 23 OKTOBER 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling... 3 3 Begripsbepaling... 3 3.1 Definitie van inkoop... 3 3.2 Definitie

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012

Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht. 28 februari 2012 Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Maastricht 28 februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Aanleiding 6 2.2 Missie en doelstellingen 6 2.3 Het speelveld van inkoop 7 2.4 Doel van

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht versie 1.0, december 2015 ter bespreking

Nadere informatie

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Inleiding In deze kaderregeling geeft de Provincie Zuid-Holland de beleidskaders aan die gelden voor alle inkopen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vastgesteld: 25 juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 7 4. Ethische en ideële uitgangspunten 9 5. Economische

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen 2012-2015 Registratienummer: 11.028447 Concernstaf, december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Besluitvormend orgaan en definities 5 3 Inkopen en

Nadere informatie