11 september Inkoopbeleid 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 september 2012. Inkoopbeleid 2012"

Transcriptie

1 11 september 2012 Inkoopbeleid 2012

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor het inkopen 1.1 Inleiding 1.2 Wettelijke kaders 1.3 Gemeentelijke kaders 1.4 Toepassingsbereik Hoofdstuk 2 : Beleidsuitgangspunten voor inkopen 2.1 Doelstellingen 2.2 Duurzaam inkopen 2.3 Lokaal inkopen 2.4 Sociaal inkopen en specifieke doelgroepen 2.5 Efficiënt, economisch en functioneel inkopen Hoofdstuk 3 : Administratieve organisatie 3.1 Inkoopprotocol 3.2 Dossiervorming en archivering 3.3 Interne controle en evaluatie 3.4 Inkoopmanagement en inkoopadviseur 3.5 Afwijken van het inkoopbeleid Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

3 Hoofdstuk 1 Kaders voor inkopen 1.1 Inleiding Om haar gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren wordt een groot deel van de totale begroting ingekocht bij externe partijen. Het is belangrijk voor de gemeente en haar burgers om de gelden die de gemeente beschikbaar heeft zo doelmatig en doeltreffend mogelijk in te zetten. Om dat te bereiken dienen de inkoopprocedures professioneel uitgevoerd te worden. Het laatste inkoop- en aanbestedingsbeleid dateert uit Sinds de inwerkingtreding ervan is er veel veranderd en is de noodzaak ontstaan om het beleid te actualiseren om het beter aan te laten sluiten op de huidige situatie. De Europese invloed op de inkoopprocessen is toegenomen en ook in de nationale wet- en regelgeving zijn er ontwikkelingen geweest. Tevens is het besef gekomen dat via inkopen en aanbesteden maatschappelijke doelstellingen kunnen worden ondersteund. Tot slot heeft de ervaring met het vorige inkoop- en aanbestedingsbeleid geleerd dat het beleid eenvoudiger en praktischer van opzet en inhoud kan zijn. Voor een goede naleving van de regels die bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocessen van toepassing zijn, is het van belang dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoopprocedures, naast het inkoopbeleid eveneens bekend zijn met het protocol inkopen. Dit protocol beoogt de uitvoering van de inkoopprocessen binnen de gemeentelijke inkoopfunctie te vergemakkelijken en bevat per fase in het inkoopproces handvatten, instructies en eventuele (model) formulieren. In het kader van de leesbaarheid is ervoor gekozen om de termen inkoop en inkopen te gebruiken voor zowel inkopen als aanbesteden. 1.2 Wettelijke kaders De op dit moment op inkopen van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving zijn uitgangspunten van dit beleid. Een opsomming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen in hoofdstuk 1 van het inkoopprotocol. De inkoopprocessen zoals opgenomen in het inkoopprotocol worden volgens de meest actuele Europese en nationale wet- en regelgeving uitgevoerd. De gemeente of een van haar organen kan als publiekrechtelijk orgaan optreden in een inkoopprocedure, maar ook als privaatrechtelijke rechtspersoon. In beide gevallen is de gemeente gehouden zich te gedragen conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. De drie beginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn transparantie, objectiviteit en nondiscriminatie. Daarnaast is er een vierde beginsel, proportionaliteit. Deze vier beginselen zijn van toepassing op alle inkopen en die binnen de gemeente plaatsvinden, ongeacht of er een nationale of een Europese procedure gevolgd wordt. 1.3 Gemeentelijke kaders Naast de wettelijke kaders zijn er eveneens, naast dit inkoopbeleid, door de gemeente vastgestelde kaders welke van toepassing zijn op het inkopen van leveringen, diensten en werken. De belangrijkste kaders zijn: Coalitieakkoord ; Financiële verordening; Integriteitbeleid / gedragscode voor ambtenaren; Budgethoudersregeling; Mandaatregeling; Aanbevelingen rekenkameronderzoek 2011 Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

4 1.4 Toepassingsbereik Dit beleid is van toepassing op alle inkopen van de gemeente. Dat wil zeggen voor alle inkopen van producten, diensten en werken waar een factuur c.q. vordering tegenover staat. Dit omvat zowel de inkoop ten behoeve van de bedrijfsvoering als de inkoop voor de verwezenlijking van gemeentelijke beleidsdoelen en de uitvoering van gemeentelijke taken. Dit inkoopbeleid heeft niet alleen betrekking op de inkoopprocessen die de gemeente zelf verricht maar ook op de inkoopprocessen die zij in samenwerking met derden uitvoert. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke trajecten met andere overheidsorganen (gemeente, waterschap) of het realiseren van gebiedsontwikkeling met een woningbouwvereniging of projectontwikkelaar waarbinnen een onderdeel met een publiek karakter gerealiseerd worden (bijvoorbeeld openbare ruimte of parkeergarage). Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

5 Hoofdstuk 2 Beleidsuitgangspunten voor inkopen 2.1 Doelstellingen De belangrijkste doelstellingen van het inkoopbeleid zijn het komen tot een juridisch, maatschappelijk en inkooptechnisch verantwoord verwerven van benodigde producten, diensten en werken in de benodigde kwaliteit tegen de meest optimale prijs/kwaliteitverhouding. De hiervan afgeleide subdoelstellingen van dit inkoopbeleid zijn: - Het doelmatig en doeltreffend inkopen, waarbij een efficiënte en effectieve inzet van financiële middelen en capaciteit bereikt wordt; - Het voldoen aan de relevante regelgeving, zowel nationaal als Europees, met betrekking tot overheidsinkopen; - Het bewaken van integriteit; - Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de inkoopfunctie, waarbij waar mogelijk in de uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten rekening gehouden wordt met duurzame, sociale en economische aspecten; - Het hanteren van een eenduidige, transparante werkwijze binnen de gemeente. Voor alle doelstellingen geldt dat realisatie nagestreefd wordt in zoverre en tot zover de toepasselijke wet- en regelgeving daar ruimte voor biedt. Daarnaast dienen de beleidsuitgangspunten (paragraaf 2.2 t/m 2.5) vorm te krijgen binnen de hierboven benoemde (sub)doelstellingen. Indien blijkt dat voor een bepaalde opdracht sprake is van meerdere toepasbare uitgangspunten en deze wellicht met elkaar conflicterend zijn, zal de prioriteit in of de keuze voor uitgangspunten voor die specifieke opdracht door het college worden bepaald. 2.2 Duurzaam inkopen Definitie duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten voldoet. Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij het welbevinden van de mens, de zorg voor het milieu en de economische vooruitgang in balans zijn (People, Planet, Profit). Bij de mens gaat het om sociaalethische zaken zoals mensenrechten, kinderarbeid, fraude, discriminatie, arbeidsomstandigheden et cetera. Bij milieu gaat het om de beperking van belasting van milieu en natuur. Duurzaamheid beperkt zich niet tot het hier en nu, maar denkt ook aan elders en later. Het rijk koopt vanaf 2010 al 100% duurzaam in. Gemeenten, provincies en waterschappen streven naar 100% duurzaam inkopen in Ambitie duurzaam inkopen De ambitie van de gemeente ligt vast in het klimaatplan Duurzaam inkopen maakt hier onderdeel van uit. De gemeente past daar waar mogelijk duurzaamheidaspecten toe. Bij diverse inkooptrajecten worden al duurzaamheidcriteria toegepast, vaak in de vorm van het omschrijven van een eis op gebied van duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaak van gemeentelijke panden en de inzameling en verwerking van afval. Daarnaast heeft de unit Ruimte bij haar taakveld openbare werken in haar uitvoeringsvoorschriften duurzaamheideisen en criteria opgenomen in de Warior (de Werkendamse Algemene randvoorwaarden voor de Inrichting van de Openbare Ruimte). Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

6 2.2.3 Uitvoering duurzaam inkopen AgentschapNL heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor verschillende inkooppakketten duurzaamheidcriteria opgesteld. Deze zijn per inkooppakket vastgelegd in een criteriadocument. De gemeente staat per te gunnen opdracht stil bij de mogelijkheden om duurzaamheidcriteria toe te passen waarbij niet alleen de duurzaamheidcriteria van AgentschapNL worden toegepast maar indien mogelijk meer. Een levering, dienst of werk is volledig duurzaam ingekocht als alle minimumeisen van een criteriadocument worden toegepast in een bestek of programma van eisen. Daarnaast kan de gemeente zelf duurzaamheidcriteria toepassen welke (nog) niet door AgentschapNL worden voorgeschreven. 2.3 Lokaal inkopen Definitie lokaal inkopen Lokaal inkopen houdt in dat lokale ondernemers bij een meervoudig onderhandse inkoopprocedure mee kunnen dingen naar de gunning van opdrachten voor leveringen, diensten en werken of dat ze een opdracht direct gegund krijgen (bij enkelvoudige procedures). Het doel hiervan is om in mindere economische tijden bij te dragen aan het beperken van de inkrimping van werkgelegenheid of uitstroom van ondernemers uit de gemeente c.q. regio. Uitgangspunt is dat lokaal binnen de gemeentegrenzen van Werkendam is Ambitie lokaal inkopen De gemeente nodigt voor leveringen en diensten waar mogelijk, bij meervoudig onderhandse inkoopprocedures, tenminste één lokale ondernemer uit, mits beschikbaar en gekwalificeerd. De gemeente nodigt voor werken waar mogelijk, bij meervoudig onderhandse inkoopprocedures, vier tot zes ondernemers uit, waarvan 50% lokale ondernemers, mits beschikbaar en gekwalificeerd Uitvoering lokaal inkopen De gemeente spant zich in om bij meervoudig onderhandse inkoopprocedures (een) lokale ondernemer(s) uit te nodigen om in te schrijven. Hierbij houdt de gemeente in het oog dat de inkoopprocedure wel passend is hiervoor. De inspanning om lokale ondernemers in kaart te brengen en op geschiktheid te beoordelen moet in verhouding blijven staan tot de verwachte bijdrage aan de lokale economie / werkgelegenheid. Daarnaast moet dit binnen de grenzen van doelmatigheid blijven en niet tot juridische en/of uitvoeringstechnische risico s leiden. De gemeente is (juridisch) verplicht om te zorgen voor objectieve, transparante en niet discriminerende inkoopprocedures. Als aan een inkoopprocedure zowel lokale als niet-lokale ondernemers deelnemen moeten al deze ondernemers dezelfde kans worden geboden op gunning van de opdracht. Bevoordeling van lokale ondernemers is wettelijk gezien niet toegestaan. Lokale ondernemers zullen op eigen kracht en kwaliteit de opdracht moeten zien te verwerven. 2.4 Sociaal inkopen en specifieke doelgroepen Het hebben van werk is van groot belang bij het bestrijden en voorkomen van armoede. Daarnaast is werk belangrijk voor de zelfredzaamheid van personen en voor het tegengaan van een sociaal isolement. Met name zij die door belemmerende omstandigheden niet (volledig) op eigen kracht aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, hebben ondersteuning vanuit de gemeentelijke overheid nodig Definitie sociaal inkopen Sociaal inkopen richt zich op mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of die gedurende langere tijd werkloos zijn en die zonder (re-integratie) ondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Het betreft: Personen die op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening geïndiceerd zijn; Uitkeringsgerechtigden; Inburgeraars; Niet uitkeringsgerechtigden; Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

7 Personen die recht hebben op bijstand (zoals jongeren, alleenstaande ouders); Personen die een uitkering ontvangen op grond van de algemene nabestaandewet; Sociaal inkopen houdt in dat er voorwaarden, eisen en wensen ten behoeve van het creëren van werk(ervarings)plaatsen in een inkoopprocedure worden opgenomen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt Ambitie sociaal inkopen De gemeente past waar mogelijk bij daarvoor geschikte inkoopprocedures sociaal inkopen toe Uitvoering sociaal inkopen De gemeente kan sociaal inkopen op de volgende manieren in inkoopprocedures meenemen bij: 1. Door een opdracht voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen (o.b.v. artikel 19 BAO bij overschrijding van Europese drempelbedrag of middels een door het college goedgekeurde afwijking op het inkoopbeleid bij onderhandse aanbesteding). De gemeente kiest hierbij dus binnen de doelgroep specifiek voor de inzet van SW-geïndiceerden; 2. In een reguliere inkoopprocedure als (bijzondere) uitvoeringsvoorwaarde (verplichte eis) of gunningscriterium (wens), in de vorm van de '5%-regeling'. De 5%-regeling houdt in dat 5% van de loonsom binnen de opdrachtwaarde ingezet wordt voor het creëren van werk(ervarings)plaatsen. Bij de toepassing van de 5% regeling is er geen voorkeur voor specifieke groepen binnen de gehele doelgroep. De praktische uitvoering is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De brede doelgroepomschrijving biedt de nodige flexibiliteit en ruimte voor handelen en invulling. Bijzondere vormen van opdrachten aan een SW-bedrijf zijn: 1. quasi-inbesteden 2. 2B-diensten Indien de wens bestaat om één van bovenstaande vormen toe te passen dient de inkoopadviseur geraadpleegd te worden. Indien een opdracht onder het Europese drempelbedrag blijft, is er ook de mogelijkheid om conform het inkoopbeleid de opdracht óf meervoudige onderhands óf enkelvoudig onderhands op de markt te zetten. In beginsel is sociaal inkopen mogelijk bij inkooptrajecten onder én boven de Europese aanbestedingsdrempel. Echter, een inkooptraject is niet altijd passend voor sociaal inkopen. De gemeente hanteert hiervoor als uitgangspunt dat een inkoopprocedure een werk of dienst betreft en, in geval van de toepassing van een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde of wens zoals vermeld onder 2, de waarde van de loonsom binnen de opdracht minimaal ,= is zodat hiermee een werk(ervarings)plaats gefinancierd kan worden. Dit laatste is het geval als de baten (geleverde arbeid) in verhouding staan tot de lasten (extra kosten voor werving en begeleiding). Daarnaast mag de keuze voor het toepassen van sociaal inkopen geen negatieve arbeidsmarkteffecten hebben voor de opdrachtnemer, bijvoorbeeld doordat door sociaal inkopen eigen personeel niet meer te plaatsen is en ontslagen moet worden. In geval van het streven om sociaal inkopen toe te passen moeten dergelijke aspecten vooraf goed afgewogen worden. 2.5 Doelmatig, economisch en functioneel inkopen Het is belangrijk dat er doelmatig, economisch en functioneel wordt ingekocht. Op deze manier worden de benodigde werken, diensten en leveringen op de meest effectieve en efficiënte manier verkregen. Dit wordt nagestreefd door: Streven naar economisch inkopen Door het creëren van marktwerking (=concurrentie) wordt er economisch omgegaan met beschikbare middelen. Marktwerking kan verkregen worden door het inbrengen van concurrentie door middel van het toepassen van meervoudig onderhandse en openbare procedures en door middel van het onderhandelen in gevallen van een enkelvoudige procedure. Een passende mate van concurrentie is Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

8 gerelateerd aan de omvang van de opdracht. Dit betekent dat hoe hoger de waarde van de te gunnen opdracht, hoe relatief meer concurrentie er toegepast dient te worden Streven naar Total Cost of Ownership (TCO) Bij een Total Cost of Ownership (TCO) benadering wordt nagestreefd dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de totale financiële lasten van een inkoopopdracht gedurende de gehele looptijd of uitvoeringsperiode, zowel met de investeringslasten als de exploitatielasten. Een duurdere investering, bijvoorbeeld in LED-verlichting, kan met veel lagere exploitatielasten over de gehele looptijd toch resulteren in lagere totale kosten dan een minder dure investering met hogere exploitatielasten Streven naar inkoopsynergie De gemeente streeft bij de voorbereiding van een inkoopprocedure (fase 1: inventarisatie) zoveel mogelijk naar inkoopsynergie door: 1. bundeling van inkoop van soortgelijke aard; 2. bundeling van inkoop in de tijd door middel van meerjaren raam- en mantelcontracten binnen de organisatie; 3. bundeling van inkoop buiten de organisatie met andere organisaties, bijvoorbeeld omliggende gemeenten of via Inkoopbureau West-Brabant. Bij het streven naar inkoopsynergie buiten de gemeentelijke organisatie moeten de individuele belangen van en de toegevoegde waarde voor de gemeente in acht genomen worden. Het streven naar inkoopsynergie moet geen afbreuk doen aan andere doelstellingen van de gemeente, waaronder doelmatigheid Streven naar (daar waar mogelijk) functioneel specificeren Functioneel inkopen wil zeggen dat het doel van het product in zijn algemeenheid voldoet aan de gevraagde functie, niet meer en niet minder dan dat. Hiermee wordt overspecificatie (en mogelijk te hoge prijs) voorkomen. Voor het specificeren van een levering, dienst of werk wordt een programma van eisen, een offerteaanvraag of een bestek opgesteld. Hierbij moet bewust een afweging gemaakt worden tussen op welk detailniveau de specificatie uitgewerkt wordt, in functionele eisen of in technisch gedetailleerde eisen. Een goede specificatie leidt tot een optimale oplossing voor de gevraagde inkoopbehoefte of probleemstelling Het streven is om zo veel mogelijk functioneel te specificeren. Over het algemeen heeft de markt de kennis en kunde om de optimale oplossing te vinden. Op deze manier is er eveneens ruimte voor innovatie. Een technische specificatie biedt de markt minder vrijheid om zelf naar de optimale oplossing te zoeken. Technische specificaties worden in de regel gehanteerd voor standaard producten, diensten of werken, waarbij van te voren al weet wat de optimale oplossing is, en in situaties waarin de omstandigheden dwingen tot een bepaalde technische oplossing. Functionele specificaties gaan vaak gepaard met een gunning op basis van economisch meest voordelige inschrijving ofwel niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. Verschillende aangeboden technische oplossingen moeten immers met elkaar vergeleken worden op bijvoorbeeld functionaliteit, duurzaamheid, onderhoud, levertijd. Technische specificaties gaan over het algemeen gepaard met gunning op laagste prijs. Het specificeren van te realiseren werken wordt in heel veel gevallen volgens een specifieke systematiek (RAW/STABU) gedetailleerd gedaan omdat daar vaak geen noodzaak tot het op de markt zoeken naar een optimale oplossing is. Voor het inkopen van werken volstaat daarom veelal een technische specificatie. Bepaalde innovatieve contractvormen (zoals D & B, turn key) bieden ruimte om functioneel te specificeren. Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

9 Hoofdstuk 3 Administratieve organisatie 3.1 Inkoopprotocol Het inkoopbeleid en de te volgen procedures zijn nader uitgewerkt in het inkoopprotocol. De budgethouder en -beheerder zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het inkoopprotocol bij de inkooptrajecten. 3.2 Dossiervorming en archivering De budgethouder en beheerder dragen zorg voor een (gestandaardiseerd) compleet dossier. Dit dossier dient volgens de voorschriften van het inkoopprotocol en het gemeentelijke archiefbeleid te zijn vormgegeven. De overwegingen om te komen tot duurzaam inkopen (paragraaf 2.2), lokaal inkopen (paragraaf 2.3) en sociaal inkopen (paragraaf 2.4) dienen te zijn opgenomen in het dossier. 3.3 Interne controle en evaluatie De controller draagt zorg voor de interne controle die achteraf en steekproefsgewijs plaatsvindt. Bij deze controle wordt getoetst of de inkoopprocedures binnen de kaders van dit beleid zijn uitgevoerd en of de in het inkoopprotocol voorgeschreven procedurehandelingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt de compleetheid van het betreffende dossier getoetst. Tenminste eenmaal per vier jaar, of zo veel eerder als nodig door wijzigingen in wet- en regelgeving op nationaal en/of Europese niveau met betrekking tot inkopen, zal het inkoopbeleid worden geëvalueerd en indien gewenst of noodzakelijk worden aangepast. 3.4 Inkoopmanagement en inkoopadviseur Binnen de gemeente is gekozen voor een gecoördineerde inkoopfunctie, waarbij de budgethouders en -beheerders integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun inkoopprocedures en de naleving van het inkoopbeleid. Daarnaast is er centraal een inkoopadviseur actief, gedetacheerd vanuit het samenwerkingsverband Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW c.q. inkoopbureau) Inkoopmanagement De unit manager Middelen heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 1. Het formuleren, actueel houden en het uitdragen binnen de gemeentelijke organisatie van het inkoopbeleid; 2. Bewaken van de naleving van de door het college vastgestelde inkoopbeleid binnen de kaders van zijn/haar taken; 3. Coördineren van de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van een jaarlijks inkoopjaarplan, waarbij specifieke doelen, maatregelen en inkoopactiviteiten staan benoemd en de operationele aansturing van de centrale inkoopadviseur; 4. Jaarlijks (laten) uitvoeren van een kwantitatieve inkoopdiagnose van het inkoopvolume van het voorgaande jaar (jaren). Uit deze diagnose dienen conclusies en aanbevelingen te worden gegenereerd, die gericht zijn op verbetering van de doelmatigheid van de inkoop; Inkoopadviseur Voor de uitvoering van inkooptrajecten begeleiden inkoopadviseurs van de SIW individuele, regionale en gezamenlijke inkoopprocedures. Individuele inkoopprocedures zijn procedures waarbij de gemeente de enige opdrachtgever is. Bij regionale procedures zijn er meerdere opdrachtgevers binnen het geografische werkgebied van de SIW. Gezamenlijke procedures staan open voor deelname voor alle bij de SIW aangesloten gemeenten. De inkoopadviseur heeft de volgende taken: Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

10 1. Het mede zorg dragen voor het professioneel doorlopen van de inkoopprocedures waarbij de doelstellingen van het vastgestelde beleid worden geborgd en een optimaal integraal resultaat wordt nagestreefd; 2. Zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan budgethouders en -beheerders en/of andere medewerkers omtrent de juiste toepassing van het inkoopbeleid en de juiste uitvoering van het inkoopprotocol; 3. Beschikbaar zijn als helpdesk bij ad-hoc vragen op inkoop- en contractmanagement gebied. De verdeling van de taken wordt per inkooptraject tussen de inkoopadviseur en de budgetbeheerder bepaald. Indien sprake is van een Europese aanbesteding heeft de inkoopadviseur een begeleidende coördinerende rol. 3.5 Afwijken van inkoopprocedures Het is te allen tijde toegestaan een meer uitgebreide inkoopprocedure (hogere categorie) dan beschreven in paragraaf van het inkoopprotocol toe te passen. Het toepassen van een minder uitgebreide inkoopprocedure (lagere categorie) dan beschreven in paragraaf van het inkoopprotocol is alleen mogelijk door middel van een collegebesluit. Het collegeadvies dient de redenen van afwijken van het inkoopbeleid te bevatten en dient altijd mede ondertekend te zijn door de unitmanager en de inkoopadviseur. Afwijken van het inkoopbeleid door toepassing van een minder uitgebreide inkoopprocedure is alleen mogelijk voor opdrachten waarvan de totale opdrachtwaarde lager is dan de op dat moment geldende Europese drempelbedragen. Indien de totale opdrachtwaarde gelijk is aan of groter is dan de door de Europese Commissie vastgestelde Europese drempelbedragen dient er altijd Europees te worden aanbesteed. Als bij samenwerkingsverbanden een andere inkoopprocedure zal worden toegepast bij een inkooptraject dan volgens het beleid wordt voorgeschreven dient het college een besluit tot afwijking hiervoor te nemen. Inkoopbeleid gemeente Werkendam /10

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Drimmelen Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 6 oktober 2011 1/8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor inkopen & aanbesteden 1.1 Aanleiding 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Transparant, objectief en gelijke behandeling

Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Transparant, objectief en gelijke behandeling Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2014 Transparant, objectief en gelijke behandeling Versie AA 2.0 juli 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. Kaders voor inkopen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013 Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 20 Inleiding Artikel 26 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Cromstrijen, vastgesteld door de raad op 4

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Kapelle

Inkoopbeleid Gemeente Kapelle Inkoopbeleid 2012-2016 Gemeente Kapelle INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 INKOOPBELEID... 3 1.2 HET INKOOPPROCES... 3 2. MAATSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 DUURZAAM INKOPEN... 5 2.2 SOCIAAL INKOPEN...

Nadere informatie

Inkoop en Aanbestedingsbeleid 2014 t/m 2017 Steenbergen, 10 december 2013

Inkoop en Aanbestedingsbeleid 2014 t/m 2017 Steenbergen, 10 december 2013 Inkoop en Aanbestedingsbeleid 2014 t/m 2017 Steenbergen, 10 december 2013 Door het college van burgemeester en wethouders gemeente Steenbergen vastgesteld op 1 april 2014 onder nummer BP1400233 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Buren Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren 2013 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Inkoophandboek 1.3 Tenderned 1.4 Nastreven van regionale inkoopsamenwerking 1.5

Nadere informatie

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013

Aanbestedingswet. gemeente Reimerswaal. Wat betekent dit voor de. Themaraad 18 juni 2013 Aanbestedingswet Wat betekent dit voor de gemeente Reimerswaal Themaraad 18 juni 2013 Agenda Welkom Aanbestedingswet Inkoop & Aanbestedingsbeleid 2013 2017 Stichting Inkoopbureau West-Brabant Vragen Afsluiting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding voor Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Kaders Hoofdstuk 2 Onderwerpen Inkoop-

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingbeleid. Gemeente Moerdijk. Maart 2014

Inkoop- en aanbestedingbeleid. Gemeente Moerdijk. Maart 2014 Inkoop- en aanbestedingbeleid Gemeente Moerdijk Maart 2014 Opgesteld door: Ico Goedhart (Afdelingsmanager RBOR) Arno van Waesberghe (Teamhoofd FPJ) Daniëlle Zeeman (Procesbegeleider inkoop) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Neder-Betuwe. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. gemeente Neder-Betuwe. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuwe 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Neder-Betuw e 2014 1 INLEIDING 1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INKOOPBELEID 1.1 Doelstelling 1.2 Publiceren

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Rivierenland Pagina 1 van 12 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Rivierenland Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Beoogd effect Vastleggen van geactualiseerd beleid dat van toepassing is bij inkopen en aanbesteden.

Beoogd effect Vastleggen van geactualiseerd beleid dat van toepassing is bij inkopen en aanbesteden. Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 5b (nagezonden voorstel) Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Voorstel 1. Het Inkoop- aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland vast te stellen en het oude inkoopbeleid van 2006 in te trekken.

Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland vast te stellen en het oude inkoopbeleid van 2006 in te trekken. Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 10 december 2014 Agendapunt : 5b Van : Dagelijks Bestuur Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Voorstel Nieuw Inkoop- aanbestedingsbeleid voor Regio Rivierenland

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 30 september 2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inleiding Voor het professioneel uitvoeren van alle inkoop- en aanbestedingsprocessen is een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid noodzakelijk. Het beleid formuleert

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Inkopen 2010

Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Monitor Duurzaam Inkopen 2010 Resultaten Gemeente Den Haag Mei 2011 2011 KPMG Advisory N.V, ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682,

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1

Inkoopbeleid. Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1 Inkoopbeleid 2013 April 2013 Inkoopbeleid Almere v01apr13def.docx 1 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Juridische uitgangspunten... 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012

Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 Addendum Social Return op Nota inkoopbeleid 2008 behorende bij raadbesluit van 18 juni 2012 De gemeente Cuijk hecht een grote waarde aan de sociale kant van duurzaam inkopen. Om die reden wordt hierbij

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vastgesteld: 25 juni 2013 Inhoud Inleiding 1. Definities 4 2. Gemeentelijke doelstellingen 5 3. Juridische uitgangspunten 7 4. Ethische en ideële uitgangspunten 9 5. Economische

Nadere informatie

Inkoopbeleid Regius College. Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014

Inkoopbeleid Regius College. Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014 Inkoopbeleid Regius College Versie 2.0 met ingang van 1 december 2014 1. Inleiding Als zelfstandige rechtspersoon dient het Regius College Schagen een eigen inkoopbeleid 1 te formuleren. Het inkoopbeleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Montfoort

Inkoopbeleid Gemeente Montfoort Inkoopbeleid Gemeente Montfoort 3 december 2013 Martien Vromans 1 Agenda Voorstellen Werkwijze Gemeente Montfoort Inkoopbeleid Gemeente Montfoort Inkoopproces Vragen? 2 WIE BEN IK? Martien Vromans Directeur

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen Registratienummer: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Geldermalsen 2012-2015 Registratienummer: 11.028447 Concernstaf, december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Besluitvormend orgaan en definities 5 3 Inkopen en

Nadere informatie

Op de aanbesteding/offerteaanvraag is/zijn van toepassing de met ja aangegeven artikelen.

Op de aanbesteding/offerteaanvraag <naam aanbesteding> is/zijn van toepassing de met ja aangegeven artikelen. Bijlage 1 Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Inkopen De gemeente Beek heeft op het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend. De gemeente Beek

Nadere informatie

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Kadernota MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Ingangsdatum 1 januari 2015 Datum: 18-12-2014 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Relatie met andere beleidsterreinen... 3 Borging van

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Stappenplan inkoop gemeente Heusden

Stappenplan inkoop gemeente Heusden Stappenplan inkoop 2017-2018 gemeente Heusden Inleiding De doelstellingen uit het huidige inkoopbeleid zijn nog steeds actueel. De gemeente Heusden wil het inkoopbeleid verder doorontwikkelen naar een

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Voor 2014 vragen we u bijgaande documenten, waarin u de uitgangspunten onderschrijft, ondertekend met uw offerte mee te sturen.

Voor 2014 vragen we u bijgaande documenten, waarin u de uitgangspunten onderschrijft, ondertekend met uw offerte mee te sturen. Rijksbrede beleidsregels Inkoop De overheid koopt per jaar voor bijna 60 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en sociale aspecten binnen Nederland en in andere landen.

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016 Leveringen - Diensten Werken Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht versie 1.0, december 2015 ter bespreking

Nadere informatie

INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP EN AANBESTEDINGSBELEID LEVERINGEN DIENSTEN WERKEN Vastgesteld door : College B&W Vastgesteld d.d. : 4 november 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina - 0 - van 13 Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Inkoopbeleid Halderberge 1 januari 2014 2 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader

Nadere informatie

Nota Inkoopbeleid 2013

Nota Inkoopbeleid 2013 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Gemeentelijke Doelstellingen... 3 3 Juridische uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen juridisch kader... 5 3.2 Uniforme documenten... 5 3.3 Algemene beginselen bij inkoop... 6 3.4 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Ingangsdatum: 1 januari 2016 Geldig tot: 1 januari 2018 Inleiding: De Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014

Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Enschede Versie 1 februari 2014 Per 1 januari 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht. Het beleid is gezamenlijk opgesteld

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) Inkoop- en aanbestedingsbeleid (verkorte versie) juni 2013 Hoofdstuk 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Goes Door middel van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente een professionele

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2013 1 versie2013.1 Inhoud 1. Doelstelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid... 3 2. Wettelijk kader... 3 2.1 Europese en nationale wet- en regelgeving... 3 2.2.

Nadere informatie

Maatschappelijk (inkoop- en aanbestedings-)beleid

Maatschappelijk (inkoop- en aanbestedings-)beleid T Zaak: Z-16-38327 / 46762 Versie: april 2016 Maatschappelijk (inkoop- en aanbestedings-)beleid In het maatschappelijk (inkoop- en aanbestedings-)beleid van de gemeente Noordwijkerhout worden de maatschappelijke

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID vastgesteld d.d. 26 november Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID vastgesteld d.d. 26 november Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 vastgesteld d.d. 26 november 2013 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. BEGRIPSOMSCHRIJVING...

Nadere informatie

Presentatie Inkoop en aanbestedingen. Evert Visser Inkoopadviseur

Presentatie Inkoop en aanbestedingen. Evert Visser Inkoopadviseur Presentatie Inkoop en aanbestedingen Evert Visser Inkoopadviseur Aanleiding 1. Met ingang van 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet 2012 in werking getreden. 2. Het inkoopbeleid is aangepast en goedgekeurd

Nadere informatie

Nota INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Gemeente Tiel. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11

Nota INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Gemeente Tiel. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11 Nota INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2015-2019 Gemeente Tiel Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Begripsomschrijving 4. Wettelijk kader 5.

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert

Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert Inkoop- en aanbestedingsreglement Gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW); Gelet op art.

Nadere informatie

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende

Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Inkoopbeleid gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012Bel Versie: 1.6, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop-

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Op weg naar de groenste hogeschool

Op weg naar de groenste hogeschool Op weg naar de groenste hogeschool Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. VHL DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN

Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme documenten 3.3 Algemene beginselen bij Inkoop

Nadere informatie

Servicepunt71. Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude

Servicepunt71. Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Colofon Uitgegeven door: Servicepunt71 Afleveradres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 Gemeente Wormerland. Januari 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 Gemeente Wormerland. Januari 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 Gemeente Wormerland Januari 2016 Inhoudsopgave Definities...3 1. Inleiding...5 2. Beleidsuitgangspunten...6 3. Juridische/ethische uitgangspunten...7 4. Algemene beginselen

Nadere informatie

inkoop- en aanbestedingsbeleid

inkoop- en aanbestedingsbeleid inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Inhoud Inleiding 5 1. Definities 7 2. Gemeentelijke doelstellingen 9 3. Juridische uitgangspunten 11 4. Ethische en ideële uitgangspunten 13 5. Economische uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Assen

Inkoopbeleid Gemeente Assen Inkoopbeleid Gemeente Assen 29 april 2005 Inhoud 1. Beleidskaders 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Beleidskeuze 3 2. Wettelijk kader inkoop 4 2.1. Gemeentewet 4 2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving 4 2.3.

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

Nota van B&W. onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Portefeuillehouder S. Bak, J.J. Nobel Collegevergadering 14 januari 2014 inlichtingen L. Venema (023 5676284) Registratienummer

Nadere informatie

Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Voorwoord Dit gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur april 2013

Gemeente Etten-Leur april 2013 Gemeente Etten-Leur april 2013 2 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DEFINITIES 2. GEMEENTELIJKE DOELSTELLINGEN 3. JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Uniforme documenten 3.3 Algemene beginselen

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Waterschap Groot Salland Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 Documentnr. 2013-5933 Voorwoord Professionalisering van de inkoop is niet alleen een kwestie van het naleven van (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2013 2016 6 november 2013 1 VOORWOORD Door de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 zijn een aantal regels in aanbestedingsprocedures ingrijpend veranderd.

Nadere informatie