Maatregelen in crisistijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen in crisistijd"

Transcriptie

1 Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW

2

3 Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F. de Zwart Drs. K.E. Zwaneveld Drs. A. Wenneker

4 2

5 3 Inhoud 1. Crisis en werkzekerheid Inleiding Criteria Landelijke maatregelen Rode draden en bijzonderheden Categorisering praktijkvoorbeelden In the picture: zes goede voorbeelden Ondernemers: Bouw Door, Leer Verder Ondernemers: Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord Overheid: de Friese aanpak Overheid: aanpak regio Eindhoven Onderwijs: ROC Ter AA Onderwijs: Albeda College en ROC Zadkine Dertig andere opvallende voorbeelden 4. Slotbeschouwing Bijlage: Overzicht van respondenten

6

7 1. Crisis en werkzekerheid 5

8 6 1.1 Inleiding voorzien. Onder invloed van de ongunstige omstandighe- Voor u ligt het resultaat van een kort inventariserend onder- den op de arbeidsmarkt neemt het zogeheten conjuncturele zoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van arbeidsaanbod af: vrouwen stellen hun herintreding op de Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij voorbeelden van arbeidsmarkt uit, jongeren besluiten langer te studeren, innovatieve maatregelen zijn verzameld die bijdragen aan sommige ouderen treden eerder uit. Dit remt de stijging het vergroten van werkzekerheid tijdens en na de crisis. In van de werkloosheid. Ook de invoering van de deeltijd-ww recente publicaties, waaronder die van het CPB (17 maart en verlaagt (al dan niet tijdelijk) de werkloosheid. Mensen in 15 september 2009), is ingegaan op de gevolgen van de crisis de deeltijd-ww gelden in de statistieken niet als werkloos, voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze zijn bepaald ernstig omdat ze nog werk hebben. Toch loopt de werkloosheid op te noemen en zullen toenemen. Het Centraal Planbureau tot gemiddeld 5¼% dit jaar en 8% komend jaar, een verdub- (CPB) geeft aan dat naar verwachting de werkloosheid dit beling ten opzichte van jaar oploopt tot 5,25 procent en in 2010 tot 8 procent. Uit de Macro Economische Verkenning van het CPB van 15 Uit een recent onderzoeksrapport in opdracht van de RWI1 september: wordt erop gewezen dat het MKB harder getroffen wordt dan het grootbedrijf onder meer doordat het MKB sterk De werkgelegenheid reageert doorgaans met enige ver- vertegenwoordigd is in conjunctuurgevoelige sectoren zoals traging op de productie. Dit jaar daalt de werkgelegenheid, industrie, bouw en horeca. Bedrijven leggen hun productie gerekend in personen, naar verwachting met ¾%; voor deels stil, voorraden worden afgebouwd en werknemers met volgend jaar is een verdere afname van nog eens 2¾% flexibele contracten worden afgestoten. Faillissementen en ontslagen lopen op en zullen verder toenemen. Tegelijker1 Arbeidsmarktanalyse 2009, 20 april 2009, Raad voor Werk en Inkomen

9 7 tijd zijn er nog steeds sectoren, zoals gezondheidszorg en risatie zijn tegengekomen (1.4) en op de wijze waarop we de onderwijs, die met moeilijk vervulbare vacatures te kampen praktijkvoorbeelden hebben gecategoriseerd (1.5). hebben en voor wie de crisis derhalve een kans is om aan personeel te komen. 1.2 Criteria Om de arbeidsmarktgevolgen van de huidige economische Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van praktijkvoor- crisis te dempen dan wel er een positieve draai aan te geven, beelden van innovatieve of aansprekende maatregelen, die zijn landelijk en regionaal verschillende innovatieve maatre- door bedrijven, gemeenten, scholen, sociale partners en uit- gelen getroffen die bijdragen aan het vergroten van werkzeker- voeringsorganisaties zijn getroffen met het oog op de huidige heid. Op basis van een korte, maar door gebruik van diverse crisis. De maatregelen zijn gezocht en geselecteerd op basis kanalen2 brede inventarisatie zijn in overleg met het ministerie van de volgende uitgangspunten en criteria. De maatregelen 36 aansprekende praktijkvoorbeelden geselecteerd en verder moeten: uitgewerkt. Zes hiervan zijn vervolgens in overleg met het Innovatief of tenminste bijzonder of aansprekend zijn. ministerie uitgelicht en uitgebreider beschreven (hoofdstuk 2). Een positief effect hebben (gehad) op het bestrijden van De overige 30 voorbeelden zijn meer kernachtig samengevat in de effecten van de crisis. hoofdstuk 3. In dit eerste hoofdstuk wordt achtereenvolgens Tijdens de crisis zijn of worden ingezet of vóór de crisis ingegaan op de criteria, die zijn gehanteerd bij de selectie van ingezet, maar waarvan tijdens de crisis de vruchten goede voorbeelden (1.2), op de landelijke beleidscontext (1.3), worden geplukt. op de rode draden en bijzonderheden die we bij de inventa- Bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van 2 Naast een uitgebreide mediascan van Berenschot is gebruik gemaakt van de netwerken en bronnen van diverse organisaties, die we daarvoor zeer erkentelijk zijn. Zie het overzicht in de bijlage. Mogelijk van blijvende waarde zijn voor het vergroten van structurele arbeidsmarktknelpunten. werkzekerheid nu en in de toekomst.

10 8 WERKZEKERHEID 1.3 Landelijke maatregelen Bij de vraag of maatregelen bijdragen aan werkzekerheid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rekent zijn de criteria uit het WRR rapport Investeren in werkze- het tot haar missie om een flexibele arbeidsmarkt te bevor- kerheid toegepast: deren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het stimuleren Draagt de maatregel bij aan preventie van ontslag? van werkzekerheid voor werknemers en werkloos werk- Draagt de maatregel bij aan het verwerven en op peil zoekenden. Onder werkzekerheid wordt in dit verband het houden van kennis en/of competenties? (dan kunnen vertrouwen verstaan, dat als iemand een baan verliest, hij mensen voortdurend in aanmerking blijven komen of zij redelijk snel weer naar tevredenheid een nieuwe baan voor nieuwe banen). kan vinden. Werkzekerheid wordt steeds belangrijker in de Draagt de maatregel bij aan betrokkenheid van alle huidige economie, zowel ten tijde van crisis als daarna. Onze partijen? (werknemers, werkgevers, cao-partijen en economie vereist steeds flexibeler werknemers, waarin niet overheid hebben elk hun rol bij werkzekerheid). baanzekerheid, maar werkzekerheid voorop staat. De op Is de maatregel adequaat voor het marktsegment en doelgroep waarvoor deze is genomen? Draagt de maatregel bij aan mensen in het arbeidsproces houden? landelijk niveau genomen maatregelen vormen een belangrijk deel van de context van veel initiatieven door de 3 O s : ondernemers, onderwijsinstellingen, overheid. Hoofdpunten van dit beleid zijn versterking van de arbeidsmobiliteit, Draagt de maatregel bij aan de mogelijkheden van ontwikkeling van werk naar werk (VWNW), scholing en personen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt? omscholing, nieuwe zekerheden en flexibiliteit. Concrete (bijv. kinderopvang) maatregelen, die in dit verband zijn getroffen, zijn onder meer de volgende:

11 9 Werktijdverkorting en deeltijd-ww bieden de Mobiliteitscentra. Het doel van deze centra, ingericht mogelijkheid voor behoud van de arbeidsrelatie om door UWV WERKbedrijf, is zoveel mogelijk ervoor te vakmensen met veel kennis en kunde niet kwijt te raken. zorgen, dat werknemers voor wie er geen werk meer is elders worden ingezet, waaronder in de sectoren die ook Bevordering van kredietverlening en liquiditeit. nu met krapte op de arbeidsmarkt te maken hebben. Zo mogelijk nog voordat werknemers werkloos worden. Het laten doorstuderen van leerlingen, onder andere door middel van het School Ex programma waarin Kwetsbare groepen ondersteunen. Deze groepen zullen jongeren met een slecht arbeidsmarktperspectief actief in tijden van crisis sneller hun baan verliezen of minder zijn benaderd om langer door te leren. snel uitstromen vanuit werkloosheid. Daarom blijven de brugbanen, loonkostensubsidies en premiekorting Het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet en ouderen die de arbeidsmarktpositie van kwetsbare de dertig plannen van aanpak jeugdwerkloosheid, groepen ondersteunen van belang. Daarnaast komt er opgesteld door gemeenten in samenwerking met onder een wetsvoorstel op het gebied van de Wajong met als andere onderwijsinstellingen en UWV WERKbedrijf. De belangrijkste doelstelling jongeren met een beperking te plannen geven onder andere aan hoe ervoor te zorgen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk bij dat de jongeren een baan, leerwerkplek of stageplek een reguliere werkgever. krijgen, of dat ze langer op school blijven voor een vervolgopleiding of een andere opleiding. Uiteindelijk doel is het voorkomen van jeugdwerkloosheid.

12 10 Faciliteren van scholingsinspanningen. Omscholing van met ontslag bedreigde werknemers naar een andere sector wordt financieel aantrekkelijker gemaakt door een subsidie van 50% van de omscholingskosten tot een maximum van 2500,--. Ook worden EVC-trajecten (ervaringscertificaten) voor met ontslag bedreigde werknemers zonder startkwalificatie voor de helft door de UWV en de mobiliteitscentra. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid en de dertig regionale actieprogramma s jeugdwerkloosheid. Het stage- en leerbanenoffensief van het COLO en de acties van de KBB s. De MBO Raad en de uitvoering van het School Ex programma door de ROC s. overheid gefinancierd. Door overheid, onderwijs en ondernemers is een veelheid aan veelal gezamenlijke initiatieven ontplooid ten behoeve 1.4 Rode draden en bijzonderheden van voorkomen en beperken van de gevolgen van de crisis. In een deel van de gevallen zijn nieuwe samenwerkingsver- Algemeen banden ontstaan, in andere gevallen is geprofiteerd van en De uitgevoerde quick scan wijst uit, dat de crisis heeft geleid voortgebouwd op bestaande netwerken en voorzieningen. tot ontzettend veel dynamiek en diversiteit op de arbeids- Naast de Werkpleinen gaat het daarbij onder andere om markt, met actieve inzet van veel branches en bedrijven, Poortwachtercentra, Voorhoedescholen, Leerwerkloketten gemeenten, UWV WERKbedrijf en onderwijsinstellingen, en Regionale Platforms Arbeidsmarkt Onderwijs, zoals het maar bijvoorbeeld ook Kenniscentra Beroepsonderwijs voor POWI in Twente. Bedrijfsleven (KBB s) en provincies. Vaak ook vond en vindt goed samenspel plaats tussen landelijke impulsen en regio- Interessante voorbeelden van de wijze waarop gemeenten hun nale acties. Daarbij gaat het onder meer om: regierol ten aanzien van de arbeidsmarkt hebben opgepakt zijn het Pact Fryslân (gemeente Leeuwarden) en de crisisaan-

13 11 pak in Zuidoost Brabant (Eindhoven). Beide voorbeelden zijn advies en ondersteuning aan werkgevers over crisismaatrege- beschreven in hoofdstuk 2. Interessant is vanzelfsprekend ook len (o.a. WTV / deeltijd-ww), werk en scholing, regionale de voortvarendheid waarmee de 30 convenanten jeugdwerk- kansendetectie van Werk naar Werk, regionale arrange- loosheid tot stand zijn gekomen. De uitwerking- en imple- mentbouwer van Werk naar Werk, en uitvoerder van van mentatiefase is weliswaar nog gaande, maar de wijze waarop Werk naar Werk -arrangementen in samenwerking met de evenals de ROC s (School Ex) - de gemeenten in de zomer- WERKpleinen. vakantie hun rol hebben gepakt is veelbelovend te noemen. We hebben diverse voorbeelden aangetroffen van de wijze, Opvallend is in dit verband ook, dat er eigenlijk geen maat- waarop in de praktijk creatieve oplossingen zijn bedacht om regel is die alleen ten tijde van de crisis zijn waarde behoudt. de interne of externe mobiliteit te bevorderen. De constructies Beleid wordt aangescherpt, dienstverlening verbeterd, nieuwe en wegen naar mobiliteit worden in deze rapportage geduid samenwerkingsverbanden opgezet. Veel van de maatregelen onder de term arrangementen. De ontwikkeling van arrange- kunnen van dienst zijn als het overschot aan werknemers menten is van groot belang om in het brede netwerk te komen straks omslaat in een tekort. tot de juiste set van afspraken en acties om mobiliteitsvragen te beantwoorden en kansen op de regionale arbeidsmarkt in te Mobiliteitscentra vullen. In toenemende mate blijkt dat mobiliteitsvraagstukken Sinds maart 2009 zijn er 33 mobiliteitscentra, die zich onderdeel uitmaken van bredere HR advisering aan bedrijven. met de dienstverlening primair richten op werkgevers en De mobiliteitscentra dragen bij aan de doorontwikkeling van mensen die met ontslag bedreigd zijn c.q. nog steeds een de werkgeversdienstverlening van UWV in samenwerking met arbeidsovereenkomst hebben. De mobiliteitscentra van het regionale partners. De ontwikkeling van netwerken en Publiek UWV WERKbedrijf hebben de volgende functies: poort voor Private Samenwerking (PPS) op de arbeidsmarkt maken daar mobiliteitsvraagstukken, proactieve werkgeversbenadering, een belangrijk onderdeel van uit.

14 12 De Mobiliteitscentra hebben in de eerste zeven maanden van worden bijgeschoold. Zij maken zo tijdelijk ruimte voor een dit jaar bijna 7300 mensen die met ontslag werden bedreigd, leerling die zo zijn opleiding bij het bedrijf kan afmaken. vanuit hun baan aan een andere baan geholpen. Ruim Meer voorbeelden staan in de lijst van geselecteerde projec mensen kregen na hun ontslag binnen drie maanden ten in de hoofdstukken 2 en 3. Veel ondernemers blijven ander werk. zich, met het oog op de toekomst, ondanks de crisis, inzetten voor stageplekken en leerwerkplekken. Een tekort aan goeie Opleiding en scholing vakmensen ligt op de loer. ROC s hebben het School Ex programma uitgevoerd en proberen zij jongeren binnenboord te houden tot ze een Ondernemers startkwalificatie hebben gehaald en te ondersteunen bij het De meest voorkomende maatregelen vanuit ondernemers vinden van werk dan wel bij het doorstromen naar ver- richten zich op het behoud en mobiliteit van personeel (al volgopleidingen. Hiervoor worden leerlingen persoonlijk dan niet met overbruggende scholing), dan wel op het cre- benaderd en gesproken. Dit programma is landelijk gecoör- ëren en aanbieden van stageplekken/werkervaringplaatsen dineerd door de MBO Raad, waardoor de branche snel heeft voor leerlingen. Hierin wordt samengewerkt met onderwijs doorgepakt in de zomervakantie van In Hoofdstuk 2 en de overheid. Landelijk is niet alleen de bouw actief op dit is een voorbeeld uit Rotterdam opgenomen (uitgevoerd door terrein. Een ander voorbeeld is de sector metaalbewerking, het Albeda College en ROC Zadkine). waar evenals in de bouw het KBB een belangrijke rol vervult bij de realisatie van de sectorale crisismaatregelen. Een voorbeeld van een sectoraal project waarbij het mes aan twee kanten snijdt is van de bouw (uitgevoerd door het KBB Jeugdwerkloosheid Fundeon). Werknemers van een leerbedrijf waar onvol- Door de dertig gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de doende werk is en leerplekken op de tocht komen te staan, regie op de regionale arbeidsmarkt, zijn in de zomervakantie

15 13 actieplannen jeugdwerkloosheid opgesteld, met daarin een Overheidsinvesteringen groot aantal projecten en impulsen. De gemeenten zijn er Daarnaast wordt door veel gemeenten ingezet op het naar in geslaagd om deze op tijd op te stellen en veel projecten voren halen van bouwprojecten of het doen van extra zijn inmiddels nader uitgewerkt of zelfs al in uitvoering investeringen. Ook worden ondernemers ondersteund door genomen. middel van kredieten of lastenverlichting. Kwetsbare groepen Maatregelen door gemeenten worden soms gekoppeld aan Het accent ligt in de crisisaanpak op het voorkomen van innovatieve of groene doelstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm (jeugd)werkloosheid. Er worden echter niet alleen maatre- van subsidies voor innovatieve projecten, het uitvoeren van gelen getroffen voor de groep mensen die in de huidige crisis extra energiebesparingprogramma s of door het opzetten ontslagen worden of met ontslag bedreigd worden, maar van milieu- en omgevingvriendelijke bedrijven in wijken en ook voor andere of specifieke doelgroepen, of kwetsbare buurten te bevorderen. groepen als langdurig werklozen, allochtonen, laagopgeleiden en kwetsbare jongeren. Een vorm die we diverse keren aantroffen was de inzet van Sociaal Bestek: het inschake- 1.5 Categorisering praktijkvoorbeelden len van bedrijven voor bijvoorbeeld bouwprojecten met als De geselecteerde praktijkvoorbeelden zijn beschreven in de voorwaarde dat het bedrijf een bepaald aantal of percentage volgende hoofdstukken. Deze zijn als volgt gecategoriseerd. werklozen daarbij inschakelt. De zes praktijkvoorbeelden waarop wordt ingezoomd in het volgende hoofdstuk zijn vet gedrukt. Andere voorbeelden van maatregelen zijn die ten behoeve van ZZP-ers met een onvoldoende solide basis. Bijvoorbeeld door ZZP-ers tijdelijk te helpen aan een baan in loondienst.

16 14 Werkzekerheid Preventief Mobiliteit & flexibiliteit Curatief Overheid Banenmarkt (1) Vacaturecarrousel (2) Duurzame projecten t.b.v. werkgelegenheid (3) Formulierenbrigade (4) Eigen werk (15) Niemand buitenspel (16) Taskforce arbeidsmobiliteit Eindhoven Pact Fryslân en Vliegende brigade Sociaal bestek (22) Werkpleincafé (23) Reïntegratiebeleid (24) Social return (25) Werkcoach de ruimte (26) Onderwijs Upgrade yourself (5) VMBO carrousel (6) Omgekeerde leerroute (7) Fitte Vutters (8) Werkmaatje (9) Manifest (10) Meldpunt bij ontslag (11) Ter AA vakwerk School Ex Rotterdam School voor bedrijfsgroepen (17) GOA publieke sector (12) Ondernemerslab. Twente (13) Drieluik Metaal, Elektro en Installatiebranche (14) Scholing buitenfirma s (18) Emplyabilitybudget (19) Scholingspool (20) Vakkrachten worden praktijkopleider (21) Fundeon Bouw Door Leer Verder Poortwachtercentrum NHN Ondernemers Uitzendbureau s tegen JWL (27) Via Detachering weer aan het werk (28) Schooltje (29) Roosterflexibiliteit (30)

17 15 Bij preventieve maatregelen gaat het met name om de rol fen van ondernemers, die zich niet in het kader van de crisis, van scholen (initieel onderwijs) en om het belang van per- maar meer structureel richten op het bieden van kansen manente scholing, waardoor werkzekerheid zoveel mogelijk voor kwetsbare groepen werkzoekenden en werknemer, zoals wordt gewaarborgd. Bij mobiliteit en flexibiliteit gaat het NUON, Philips en Gascogne. Omdat deze publicatie betrek- om het binnenboord houden van werknemers, binnen het king heeft op maatregelen in het kader van de crisis, zijn deze bedrijf, binnen de sector of in ieder geval ergens. Met cura- niet geselecteerd. tief worden de re-integratie inspanningen van vooral UWV en gemeenten ten behoeve van werkloos werkzoekenden bedoeld. De voorbeelden zijn geclusterd per O (van de drie O s). Daarbij is gekeken waar het initiatief of het zwaartepunt van de maatregel ligt: bij ondernemers, bij de overheid of bij het onderwijs. Zoals eerder aangegeven richten de meeste maatregelen van ondernemers zich op het behoud en mobiliteit van personeel (al dan niet met overbruggende scholing), dan wel op het creëren en aanbieden van stageplekken/werkervaringplaatsen voor leerlingen. Over de rol van bedrijven bij het bieden van kansen voor ouderen en langdurig werklozen hebben we overigens relatief weinig voorbeelden aangetroffen. Dit komt tot uiting in de geselecteerde voorbeelden. Tegelijkertijd hebben we ook diverse voorbeelden aangetrof-

18 16

19 2. In the picture: zes goede voorbeelden 17

20 Ondernemers: Bouw Door, Leer Verder Hoe gaat het in zijn werk? Via het plan anticyclisch opleiden kunnen bedrijven in de Als het minder goed gaat met de economie, zijn leerlin- bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij hun bouwplaats- gen vaak als eerste de dupe. Leerlingen die een opleiding medewerkers veertig dagen per persoon per jaar onder werk- bij een erkend leerbedrijf volgen moeten terug naar het tijd laten bijscholen. Veertig dagen scholing per persoon regionaal opleidingbedrijf, van waaruit ze zijn gedeta- per jaar geeft een enorme impuls in tijden van crisis, onder cheerd. Voor nieuwe leerlingen is al helemaal geen plaats normale omstandigheden is er ruimte voor twee dagen per meer. Om dit op te lossen is het traject Bouw Door Leer jaar scholing per persoon; dit is de basis van het concept van Verder gestart. De kern is Anticyclisch opleiden (ACO). anticyclisch opleiden aldus Tina Boes, Programmamanager Werknemers worden bijgeschoold en leerlingen kun- ACO: BOUW DOOR LEER VERDER! bij Fundeon. nen hun opleiding blijven volgen op de werkplek van de werknemers die aan het bijscholen zijn. Door volwassen Vanuit de bedrijfstakfondsen krijgt de werkgever een tege- werknemers in tijden van minder werk te scholen, kan moetkoming in de opleidings- en loonkosten. In totaal is een leerling zijn opleiding bij het bedrijf vervolgen en voor dit scholingsfonds 64 miljoen beschikbaar gesteld. ontstaat ruimte voor nieuwe instroom. Bedrijven met onvoldoende werk kunnen hun volwassen medewerkers een opleiding laten volgen. Zij moeten wel Start: 14 april 2009 een tegenprestatie leveren: de leerling of leerlingen die al bij Betrokken partijen: Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV het bedrijf zijn, kunnen hun opleiding daar vervolgen en er Hout en Bouw (ontwikkelaars plan) Fundeon (projector- komen zo mogelijk ook leerplaatsen voor nieuwe leerlingen ganisatie) en opleidingsbedrijven (uitvoerders) beschikbaar. Bedrijven krijgen de scholings- én de verletkosten vergoed uit het fonds. Het anticyclisch opleiden is heel nadrukkelijk een scholingsplan, géén werkgelegenheidsplan.

21 19 Als een bedrijf een leerling op BBL-niveau 2 of 3 de gelegen- We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om tegen alle heid biedt zijn diploma te behalen, kunnen andere mede- stromen in de leerlingen zo veel mogelijk in een BBL- traject werkers scholing volgen (BBL is de Beroepsbegeleidende te houden en niet te kiezen voor de oplossing van de BOL leerweg, het vroegere leerlingwezen, waarbij de leerling in (Beroepsopleidende leerweg, met veel school en weinig het mbo wekelijks vier dagen stage loopt en één dag naar stage). Jongeren die kiezen voor de bouw zijn doeners, om school gaat). Speciaal ten behoeve van BOUW DOOR LEER ze te motiveren te blijven leren is de BBL voor deze jon- VERDER! is een aantrekkelijk scholingsaanbod ontwik- geren veruit de beste keuze. Naast deze opbrengst wordt keld. Het zijn kortdurende, vakgerichte modules waarvoor geïnvesteerd in de volwassen werknemers door middel van een door de bedrijfstak erkend certificaat wordt verstrekt. opleidingen. Bedrijven die meedoen aan het ACO stellen Het scholen van de groep volwassen werknemers is voor de een opleidingsplan op, samen met hun medewerkers. Dit meeste instructeur en leermeesters nieuw. Vanuit het project geeft tegelijkertijd een stevige impuls aan het HRM beleid bij is in de startfase een groot aantal (250) instructeurs en leer- bedrijven. Op dit moment gaat het om instroom en behoud meesters speciaal opgeleid om de ACO trajecten te kunnen van 400 BBL-leerlingen en tot nu toe om een totaal van verzorgen. In de startfase zijn tevens contracten gesloten met bijna scholingsdagen (op wordt 72 opleidingsbedrijven om deze scholing op grote schaal en de exacte stand bijgehouden). op een korte termijn te kunnen bieden. Het creëren van dynamiek op deze schaal in dit korte Opbrengsten tijdsbestek heeft in zichzelf ook meerwaarde voor de sector. De bijdrage van dit project aan het vergroten van werkze- De opleidingsbedrijven hebben heel hard gewerkt om hun kerheid op korte en langere termijn is duidelijk. De aanpak aanbod te versterken, te flexibiliseren en transparant neer levert in eerste instantie op dat voor honderden jongeren te zetten, er is nieuw opleidingsmateriaal ontwikkeld en de hun leerwerkplek gegarandeerd is in deze tijd van crisis. goede bestaande instrumenten zijn opgepoetst, er worden

22 20 opleidingsplannen opgesteld door bedrijven en mede- Communiceer helder over wat het traject wel en niet kan werkers, instructeurs en leermeesters zijn op grote schaal bieden aan bedrijven en werknemers en wat ertegenover bijgeschoold en samenwerkingsrelaties met het UWV zijn staat. Niet praten maar doen en daar helder over aangehaald. Om de kwaliteit van dit grote traject te waarborgen en de duurzaamheid van de effecten te borgen voert Fundeon tussentijdse evaluaties uit en is het gehele traject ISO gecertificeerd. Succesfactoren Bouw door leer verder Belangrijk is om te waken voor onvoldoende focus: er zijn zoveel raakvlakken met andere thema s en betrokkenen, dat je als je niet uitkijkt blijft praten en overleggen. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar zorg ook voor focus op de doelstellingen en pak door, inclusief professioneel, strak en transparant projectmanagement, aldus programmamanager Tina Boes. Verder heeft zij aangegeven dat voor dit traject de volgende succesfactoren gelden: Reserveer voldoende middelen voor het financieren van de scholing en de verletkosten. Kun je deze niet genereren dan is het niet mogelijk het project op deze schaal succesvol uit te voeren. communiceren. Zet de organisatie stevig neer, met professioneel, strak en transparant projectmanagement.

23 Ondernemers: Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord doen in de organisatie om kosten en baten in balans te brengen. Voor veel kleine bedrijven is dit moeilijk. Zij beschikken niet altijd over directies of commissarissen die de know Poortwachtercentrum Noord-Holland Noord (NHN) is, how hebben over sociale zekerheidsaangelegenheden en evenals de andere Poortwachtercentra die met onder- om reorganisaties door te voeren. Door deze bedrijven met steuning van Kroon op het Werk zijn opgezet, van en voor een samenhangende aanpak bij te staan, wordt voorkomen werkgevers. Het Poortwachtercentrum NHN heeft een sa- dat werkgevers failliet gaan en dat werknemers in de WW menhangend pakket aan maatregelen ontwikkeld om be- belanden. drijven in nood bij te staan: de consularis, een noodfonds en een consulent die nauw samenwerkt met het UWV Hoe gaat het in zijn werk? WERKbedrijf om te voorkomen dat werknemers werkloos Het Poortwachtercentrum NHN kent drie mogelijkheden worden. Op deze manier kunnen vooral kleine bedrijven om bedrijven te ondersteunen. De consularis, een noodfonds die juist nu hard getroffen worden bijgestaan worden en een consulent. met advies en begeleiding. De consularis heeft de functie van raadgever, net zoals een Start: mei 2009 groot bedrijf de commissaris heeft, aldus Piet Kamminga, Betrokken partijen: ondernemers en UWV WERKbedrijf bestuurslid van het Poortwachtercentrum. De consularis is een vroeggepensioneerde professional die als vertrouwens- Veel kleine bedrijven worden geconfronteerd met de gevolgen persoon dient voor bedrijven en heeft kennis van HR-beleid, van de financiële crisis: teruglopende orderportefeuilles, organisatiekunde, scholing, etc. Hij kent het klappen van de hogere kosten etc. Dit heeft impact op de bedrijfsresultaten zweep en heeft ruime praktijkervaring. Bedrijven kunnen zelf en werkgevers zien zich genoodzaakt om aanpassingen te aangeven op welk vlak zij ondersteuning nodig hebben. De

24 22 één heeft behoefte aan hulp bij het werving en selectieproces Voor bedrijven die problemen hebben die het personeel of van kandidaten, de ander heeft behoefte aan een sparring- het personeelsbeleid aangaan, heeft het Poortwachtercen- partner in de communicatie met de directie. In deze tijden trum consulenten in dienst. De consulent opereert vanuit van crisis is de consularis vaak de persoon die als eerste zijn eigen netwerk en signaleert vroegtijdig mogelijke per- wordt ingeroepen bij (acute) reorganisatie problemen. sonele problemen. Een bijzondere, nieuwe activiteit van dit Poortwachtercentrum in het kader van de crisis is de nauwe Sommige bedrijven lopen aan tegen het gewijzigde beleid van samenwerking met het UWV. Het Poortwachtercentrum banken in het verstrekken van zakelijke leningen en kredie- is permanent, 1 à 2 dagen in de week, aanwezig bij op het ten. Zo hadden we contact met een bedrijf dat uitzicht had Werkplein. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan het UWV op op een mooie grote order. Maar dan moesten wel investerin- tijd worden ingeschakeld als dat nodig is. De consulent zet gen worden gedaan. Het geld hiervoor kregen ze niet van de in op het voorkomen van werkloosheid van werknemers. bank. Het gevolg was dat 140 man op straat zou komen te Hiervoor wordt bijvoorbeeld het instrument van collegi- staan. Het Poortwachtercentrum heeft daarom het Nood- aal inlenen ingezet. Dit betekent dat tijdelijk boventallige fonds ingeschakeld. Dit is een fonds dat bestaat uit gelden werknemers voor bepaalde tijd worden ingezet bij andere van gepensioneerde ondernemers uit de regio, die ieder geld bedrijven. beschikbaar stellen voor hulp aan noodlijdende bedrijven. Bij het zojuist genoemde bedrijf betekende de hulp van het Opbrengsten Noodfonds dat de order wel binnengehaald kon worden. En Door de samenhangende aanpak worden problemen bij wat belangrijker is: de bank was ook bereid om een lening te bedrijven vanwege de crisis vroegtijdig gesignaleerd. Door de verstrekken. Met het Noodfonds zetten we in op het multi- inzet van de consularis, consulent en het noodfonds heeft plier effect, zodat bedrijven duurzaam uit de brand worden een aantal bedrijven een doorstart kunnen maken, is perso- geholpen. neel tijdelijk elders ondergebracht en zijn werknemers in een

Maatregelen in Crisistijd

Maatregelen in Crisistijd Opdrachtgever SZW Maatregelen in Crisistijd Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Berenschot / Mr. H.G. Bakker, Drs. S.M.A.F. de Zwart, Drs. K.E. Zwaneveld, Drs. A. Wenneker Onderzoek Quick scan innovatieve

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Sectorplan Bouw en Infra

Sectorplan Bouw en Infra Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 Nieuwegein 1 april 2014 Tina Boes Comply or Explain Wanneer is goed goed genoeg PxQ Vraag en aanbod? Welke maatregel? Wat wil je bereiken en wat verwacht de ander Verbinding

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping 1 Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping Ben Roodhuizen Actieteam Crisisbestrijding en FNV Bondgenoten Paul van Kruining Ondersteuningsteam Actieteam Crisisbestrijding en

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid

Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid Grijp de kansen! Handreiking maatwerkcursussen tegen jeugdwerkloosheid 3 september 2004 Inleiding De verslechterde economische situatie heeft in een paar jaar tijd tot een sterk gestegen werkloosheid geleid.

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Follow-up School ex 2009

Follow-up School ex 2009 Follow-up School ex 2009 Het School ex programma heeft een impuls gegeven aan alumnibeleid en inspanningen van mboinstellingen om, veelal met regionale partners, te zorgen dat jongeren na hun diplomering

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen BIJLAGE 6 Monitor Arbeidsmarktmaatregelen Hierbij ontvangt u de eerste monitor Arbeidsmarktmaatregelen. In deze monitor wordt gerapporteerd over de maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de gevolgen

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Adviezen rondom LLO De Onderwijsraad adviseert de regio te benutten om aansluiting van mbo op de arbeidsmarkt te versterken. Hervorm O&O-fondsen

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 juni 2009 Briefnummer : 2009-38.678/27/A.17, EZ Zaaknummer : 189210 Behandeld door : Meijerink G. Telefoonnummer : (050) 316 4644 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk Stichting Herenakkoord De Weg naar Werk 1 Inhoudsopgave Samenvatting Voor wie bestemd? Wat is het? Waarom collectiviteit? Wie moeten meewerken? Wat levert het op? Wat kost het? 2 Samenvatting Het Herenakkoord:

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP In de Provincie Limburg De deelnemende partijen: Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Venlo, gemeente

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 650 Subsidiebeleid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie