werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG Weg bij de politie op gunstige voorwaarden EINDELIJK Uitbetaling van de OVWperiodieken jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Vooruitgang Op de avond dat ik dit schrijf ligt het tweedaagse bondscongres op het terrein van de Amsterdamse dierentuin Artis precies een week achter ons. Ik kijk er met een tevreden gevoel op terug. Het hoofdbestuur had een stuk of vijftien congresvoorstellen ingediend met de bedoeling onze vereniging eens flink op te schudden en dat is zonder meer gelukt. Inhoudelijk hebben we lang niet in alle gevallen onze zin gekregen en op sommige punten zelfs volledig bakzeil moeten halen. Maar daar liggen we niet wakker van, aangezien uit de gevoerde discussies duidelijk werd dat er geen licht zat tussen de ambities van de afgevaardigden namens de leden en het team van hoofdbestuurders. Onze ideeën over de beste aanpak waren niet altijd hetzelfde, maar onze neuzen stonden in dezelfde richting: de NPB moet zich aanpassen om de verbinding met zijn leden op peil te houden en bij voorkeur te verstevigen. Al met al kunnen we binnenkort naar de notaris om onze statuten op een aantal cruciale punten te laten wijzigen. Ik zal me hier beperken tot de twee belangrijkste veranderingen waarmee het congres heeft ingestemd. Om te beginnen zal de NPB vanaf 2015 niet langer uit negenentwintig afdelingen bestaan maar uit dertien. Het congres bleek gevoelig voor de argumenten van de huidige NPB-afdelingen KLPD, vtspn en Politieacademie om binnen de nieuwe afdelingsstructuur ook ruimte te laten voor drie landelijke afdelingen juist omdat die constructie in de praktijk erg succesvol is gebleken in het binden van de betreffende collega s aan onze vereniging. Onbezoldigde hoofdbestuurders Ook heel verfrissend vind ik het genomen besluit om elke afdeling het recht te geven op een eigen onbezoldigde hoofdbestuurder. Die wordt dan gekozen door de leden van de afdeling. Ik ben blij dat het congres dit (geamendeerde) voorstel van het hoofdbestuur heeft aangenomen. Ons oorspronkelijke voorstel voorzag ook in het kiezen van de onbezoldigde hoofdbestuurders door de leden (in plaats van door het congres), maar dan tijdens landelijke verkiezingen. Het daarop door de afdeling Midden- en West-Brabant ingediende amendement (verkiezingen per afdeling) maakte ons voorstel wat mij betreft alleen maar sterker. Een door de leden zelf gekozen (lees: herkenbare) afgevaardigde in het hoofdbestuur lijkt mij een prima impuls voor een sterkere band met de bond. Het congres heeft ook een aantal voorstellen aangenomen die zullen zorgen voor een structurele verversing van de leden van de bondsraad en de onbezoldigde hoofdbestuurders. In beide gevallen is de zittingsduur beperkt tot maximaal twee opeenvolgende congresperioden. Ook deze ontwikkeling is volgens mij in het belang van de vereniging. Die wordt er interessanter en aantrekkelijker door en dat is een voorwaarde voor (een betere) verbinding. Een van de gasten op ons congres was korpschef Gerard Bouman. De NPB en de andere politiebonden hadden hem kort daarvoor gemeld zich grote zorgen te maken over de voortdurende optredende vertragingen bij het uitvoeren van gemaakte afspraken met de bonden. Inmiddels heeft de korpschef maatregelen genomen die tot verbeteringen moeten leiden. Hopelijk zal de komende maanden dan ook tempo gemaakt kunnen worden met het uitwerken van het in december 2013 (!) gesloten hoofdlijnenakkoord over de aanpak van de personele reorganisatie. Aan ons zal het niet liggen! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

3 bladwijzer 4 UITSTROOMFACILITEITEN Politiemedewerkers met een leidinggevende of ondersteunende LFNP-functie krijgen in de aanloop naar de personele reorganisatie extra mogelijkheden om met financiële ondersteuning van de werkgever uit eigen beweging hun baan bij de politie op te geven. Vanaf begin juni kunnen ze een beroep doen op de voorzieningen in het Landelijk Sociaal Statuut (LSS) die bedoeld zijn om een vrijwillig vertrek uit het korps aantrekkelijk(er) te maken. In dit bondsblad een gedetailleerde beschrijving van de opengestelde vertrekfaciliteiten. UITLOOPPERIODIEKEN Vanaf juni 2014 worden de OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen, met terugwerkende kracht tot 1 januari In de periode daarna wordt berekend op welke nabetalingen aan overuren, toelagen en vergoedingen deze collega s door hun salarisstijgingen recht hebben. Dat hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding. Die had aanvankelijk voorgesteld om de gehele nabetaling eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar. 8 VASTE PRIK BUSKER 2 De Blauwe Diender 25 Puzzel 35 FNV Voordeel 36 Contact met de NPB 38 NPB Contactpersonen 39 Maak een collega lid! 41 Computerhoek 43 coverfoto RON RUTTEN Het volgende bondsblad verschijnt op 12 juli Kopij uiterlijk dinsdag 24 juni aanleveren bij de redactie (zie pagina 39). Werk en inkomen algemeen Vertrekfaciliteiten LSS opengesteld 4 Bonden forceren uitbetaling OVW-periodieken 8 Project Oncopol verloopt voorspoedig 10 NPB met duidelijke stem in medezeggenschap ABP 11 Nachtdiensten, wat doet dat met je? 26 Individuele Belangenbehartiging NPB-juristen druk bezig met LFNP-beroepszaken 9 Rechter: extra mobiliteitseisen voor GGP-promotie unfair 24 Rechtszaak AOW-gat: NPB in hoger beroep 31 NPB Jong Nieuwe taaltoets aangepast na overleg met bonden 23 Verenigingsnieuws Oprichting NPB-afdeling Noord Nederland 7 Lintje voor Jaap van de Graaf 11 NPB-congres 2014 in Amsterdam 12 Koerdische politiebond een stap dichterbij 32 In memoriam Wim van t Sant 33 jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 tekst dick harte foto ron rutten Vertrekfaciliteiten opengesteld voor leiding en ondersteuning Politiemedewerkers met een leidinggevende of ondersteunende LFNP-functie krijgen in de aanloop naar de personele reorganisatie extra mogelijkheden om met financiële ondersteuning van de werkgever uit eigen beweging hun baan bij de politie op te geven. Vanaf begin juni kunnen zij een beroep doen op de voorzieningen in het Landelijk Sociaal Statuut (LSS) die bedoeld zijn om een vrijwillig vertrek uit het korps aantrekkelijk(er) te maken. Zoals bekend staat de politie aan de vooravond van een historische operatie: het plaatsen van de huidige politiemedewerkers in de personeelsformatie die korpschef Gerard Bouman heeft uitgestippeld voor de Nationale Politie: zoveel mensen in functie A, zoveel mensen in functie B enzovoort. Over de aanpak van deze personele reorganisatie hebben de korpsleiding en de politiebonden vorig jaar behoorlijk in de clinch gelegen. Uiteindelijk werd op donderdag 12 december 2013 een hoofdlijnenakkoord bereikt tussen het korps, de bonden, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Centrale Ondernemingsraad het zogenaamde Vierpartijenoverleg. Voorfase Een van de afspraken in dat akkoord ging over het afkondigen van een aparte voorfase. Daarin zouden medewerkers met een leidinggevende of ondersteunende functie gestimuleerd worden vrijwillig hun baan bij de politie op te geven. In die twee functiegroepen heeft de Nationale Politie namelijk aanzienlijk minder werkgelegenheid te bieden dan de voormalige regiopolitie. Voor de betreffende collega s is de kans dat ze binnen het nieuwe korps niet in hun huidige functie aan de slag kunnen blijven dan ook veel groter dan voor de operationele medewerkers. Met andere woorden: als je klakkeloos gaat herplaatsen kun je erop wachten dat op leidinggevend en ondersteunend gebied een forse overbezetting moet worden opgelost. Gunstige voorwaarden Vandaar dat de werkgever en de bonden in december afspraken dat de medewerkers in deze functiegroepen vooraf extra mogelijkheden zouden krijgen om op gunstige voorwaarden bij de politie te vertrekken uiteraard alleen op vrijwillige basis. Tijdens een nader in te vullen Voorfase zouden zij een beroep kunnen doen op uitstroomfaciliteiten uit het Landelijk Sociaal Statuut. Deze voorzieningen zijn eigenlijk bedoeld voor medewerkers die tijdens een reorganisatie hun oude functie verliezen en tot herplaatsingskandidaat benoemd worden. Bij wijze van uitzondering zouden ze dit keer echter ook beschikbaar komen voor collega s die bereid waren vooraf vrijwillig hun leidinggevende of ondersteunende baan bij de politie op te geven, zonder af te wachten of ze wel of niet herplaatsingskandidaat zouden worden. Op donderdag 8 mei zijn de minister van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding van de Nationale Politie en de politiebonden het eens geworden over de precieze invulling van de Voorfase. Afgesproken is dat medewerkers met een leidinggevende of ondersteunende functie vanaf juni een aanvraag kunnen indienen voor de volgende voorzieningen in het LSS. Loonaanvulling (art 55t Barp) Wie een lager gewaardeerde functie accepteert bij een andere werkgever kan zijn nieuwe salaris minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar aangevuld krijgen tot zijn huidige politiesalaris. De aanvullingsduur boven de vijf jaar hangt af van het aantal politiedienstjaren. De aanvulling op het loon wordt eenmaal per jaar vastgesteld en uitgekeerd. Vertrekstimuleringspremie (art 55y Barp) Wie in de Voorfase uit zichzelf ontslag neemt krijgt een vertrekstimuleringspremie toegekend. Die bestaat uit twee componenten. Ten eerste: één bruto maandsalaris voor ieder dienstjaar bij de politie, met een maximum van tien. Ten tweede: driekwart bruto maandsalaris voor ieder jaar dat je langer dan tien jaar bij de politie in dienst bent geweest. De premie voor een vertrek in de voorfase is maximaal bruto of maximaal het bruto jaarsalaris inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering bij een salaris van meer dan bruto. Voor wie wacht totdat hij als herplaatsingskandidaat is benoemd geldt de standaardregeling in het Barp. In dat geval is de maximale hoogte van de premie in het eerste jaar na aanwijzing als herplaatsingskandidaat Het bedrag loopt daarna in vijf stappen terug naar Collega s die inzetten op deze hogere premie moeten dus afzien van solliciteren naar een baan buiten de politie. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

5 werk en inkomen algemeen Voorwaardelijk pensioen In principe moet over de premie belasting worden betaald. Het is echter ook mogelijk het bedrag rechtstreeks onder te brengen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen (art 55z Barp) Wie een baan buiten de politie accepteert wordt bij ontslag kwijtschelding verleend van uitstaande terugbetalingsverplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van studiekosten. Outplacement (art 15 Regeling LSS) Wie een professioneel extern outplacementtraject wil doorlopen om op die manier een functie buiten de politie te bemachtigen, krijgt een budget toegekend voor de daaraan verbonden kosten. Opleidingskosten (art 16 Regeling LSS) Wie een baan buiten de politie kan krijgen op voorwaarde dat hij een bepaalde opleiding gaat volgen, kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten daarvan. De eis van de nieuwe werkgever moet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door een schriftelijke verklaring. LET OP: De twee bovengenoemde vergoedingen worden niet betaald aan de medewerker maar aan de dienstverlener, op basis van een gespecificeerde factuur. Dit om te voorkomen dat het bedrag tot het belastbaar loon wordt gerekend. Voor 2023 uit eigen beweging ontslag nemen bij de politie kan voor oudere collega s leiden tot het verlies van een flink bedrag aan extra pensioenrechten. Die zijn hen in 1999 door de werkgever toegekend, toen besloten werd dat ook politieambtenaren vanaf 2001 zelf gingen sparen voor hun vervroegd pensioen (samen met de werkgever). De toenmalige medewerkers kregen voor de eerdere dienstjaren dat ze niet hadden kunnen sparen garantierechten voor hun vervroegde uittreding toegekend. Een paar jaar later besloot de overheid het langer blijven werken te stimuleren door de mogelijkheden voor het belastingvrije sparen voor een vervroegde uittreding drastisch terug te schroeven. Daardoor moest ook de nog redelijke nieuwe vroegpensioenregeling voor de politiesector weer worden omgebouwd. De eerder toegekende garantierechten werden voorzover dat belastingvrij nog mogelijk was omgezet in extra pensioenopbouw (inkoopmax). Deze voorziening wordt aangeduid als het voorwaardelijk pensioen, aangezien ze alleen beschikbaar komt als mensen tot 2023 onafgebroken bij de politie blijven werken of voor die tijd met pensioen gaan. (Was de fiscale ruimte niet voldoende om alle garantierechten te verzilveren, dan kreeg men het restant uitbetaald in de vorm van een inhaal-toelage Belastende Functie.) Bij het overwegen van een voortijdig ontslag vanwege een of meer gunstige voorwaarden van het LSS moet u dus ook bekijken hoeveel voorwaardelijk pensioen u daardoor inlevert. Dat kunt u gemakkelijk nagaan op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het ABP ontvangt en dat u ook digitaal kunt raadplegen via mijnabp, onder het kopje voorwaardelijk pensioen. Het eerste bedrag is het voorwaardelijk pensioen van de algemene ABP-regeling en het tweede bedrag het speciale politiebedrag aan voorwaardelijk pensioen. lees verder op pagina 7 jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Ondanks de specialist hield ik last van mijn knie. Via mijn Politie Zorgpolis een second opinion, bleek mijn meniscus beschadigd. Dat is verholpen, nu ben ik weer superfit. Mijn PZP Zorgzaam en Betrouwbaar Kijk voor alle voordelen op of bel het Accountteam PZP

7 Verhuiskosten en reiskosten woon-werkverkeer (art 17 Regeling LSS) Wie een functie buiten de politie accepteert kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de extra kosten van zijn woon-werkverkeer gedurende twaalf maanden. Uitgangspunt is het maandbedrag dat hem voor de nieuwe reisafstand zou zijn toegekend door het korps. Dat bedrag wordt afgezet tegen de vergoeding die hij van zijn nieuwe werkgever ontvangt. Bij een negatieve uitkomst wordt het verschil aangevuld. Wie een functie buiten de politie aanvaardt en in verband daarmee verhuist, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Sollicitatieverlof (art 20 Regeling LSS) Voor het in werktijd solliciteren naar een baan buiten de politie wordt op verzoek buitengewoon verlof toegekend. Die tijd moet gebruikt worden voor het reizen naar en het voeren van een sollicitatiegesprek, niet voor de voorbereiding daarop of voor het zoeken van vacatures. Ontheffing van werkzaamheden voor maximaal anderhalf jaar (artikel 55aa Barp) De werkgever kan een politieambtenaar op zijn eigen verzoek tot het einde van zijn loopbaan bij de politie ontheffen van zijn werkzaamheden met behoud van zijn rechtspositionele aanspraken. Deze ontheffing mag maximaal achttien maanden duren. Dat wil zeggen: er moet een ontslagbesluit liggen op basis waarvan de gevrijwaarde ambtenaar na maximaal achttien maanden de dienst verlaat of er moet zijn vastgelegd dat hij binnen anderhalf jaar tot aan zijn pensioen met eindeloopbaanverlof gaat. Tijdens de Voorfase geldt NIET dat de vrijkomende functie moet kunnen worden benut door een herplaatsingskandidaat. Aan één medewerker kunnen meerdere voorzieningen worden toegekend. Uitgesloten is echter dat tegelijkertijd een vertrekstimuleringspremie, loonsuppletie en ontheffing van werkzaamheden worden toegekend. De voorfase loopt tot aan het einde van Fase 1 van de personele reorganisatie: de snelle plaatsingsprocedure op basis van functievergelijking. Met andere woorden: de voorfase duurt totdat de medewerkers zijn benoemd tot functievolger (iemand die binnen de Nationale Politie hun huidige functie kan behouden) of tot herplaatsingskandidaat (iemand voor wie een andere functie gezocht moet worden). LET OP: Medewerkers moeten voorzieningen zelf aanvragen. Het korps treedt vervolgens in overleg met de aanvrager, toetst of aan de voorwaarden is voldaan en bepaalt of en zo ja welke voorziening kan worden toegekend. De uitkomst wordt vastgelegd in een besluit. De aanvraagprocedure en toekenningproces worden eind mei/begin juni via intranet bekendgemaakt. Kijk voor de meest actuele informatie op Oprichting NPB-afdeling Noord Nederland tekst renske hoekstra foto ben donkers Op woensdagavond 2 april 2014 hield de NPB-afdeling Noord Nederland haar oprichtingsvergadering. Daarbij was ook het oudste lid van de afdeling aanwezig, de heer Leekstra (95 jaar). Namens het hoofdbestuur was bondspenningmeester Albert Springer naar deze historische bijeenkomst gekomen, samen met regiobestuurder Rianne Wisselink. De aanwezige leden gaven unaniem hun goedkeuring aan de samenvoeging van de drie voormalige afdelingen Groningen, Fryslân en Drenthe. Ook werd het nieuwe afdelingsbestuur in functie gekozen. Na deze formaliteiten gaf Arjan Mengerink namens het projectteam Noord Nederland een uiteenzetting over de vorming van de Nationale Politie in dit deel van het land. Als aandenken kregen alle aanwezige leden een leuk NPB-lampje mee. De NPB-afdeling Noord Nederland is per te bereiken via Dinsdag 13 mei: twee afgevaardigden uit Noord Nederland arriveren bij het NPB-congres in Amsterdam. Het afdelingsbestuur roept alle NPB-leden binnen de eenheid op dit adres te gebruiken om hun eigen adres door te geven. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 tekst dick harte Politiebonden forceren uitbetaling OVW-periodieken Vanaf juni 2014 worden de OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen, met terugwerkende kracht tot 1 januari In de periode daarna wordt berekend op welke nabetalingen aan overuren, toelagen en vergoedingen deze collega s door hun salarisstijgingen recht hebben. Dat hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding. Die had aanvankelijk voorgesteld om de gehele nabetaling eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar. In de politie-cao zijn twee afspraken opgenomen over LFNP-functies die in totaal 24 of meer OVW-punten scoren. Zo n functie wordt voortaan bestempeld als een frontliniefunctie. En collega s die zo n functie vervullen krijgen vanaf 2012 recht op uitloopperiodieken als ze hun schaalmaximum hebben bereikt. Hun salaris groeit dan nog een aantal jaren door tot aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal. Stevige klus Zowel de politiebonden als de werkgever realiseerden zich al in een vroeg stadium dat de afspraak over het met terugwerkende kracht toekennen van de OVWuitloopperiodieken een stevige rekenklus met zich meebracht. Om te beginnen zou van tienduizenden collega s niet alleen het salaris sinds 1 januari 2012 opnieuw moeten worden berekend, maar ook alle aan het salaris gekoppelde toelagen, vergoedingen en uitkeringen zoals de overwerkvergoeding. Bovendien moest worden uitgezocht welke collega s sinds 1 januari 2012 waren bevorderd of van functie veranderd en daardoor aanspraak hadden gekregen op OVW-periodieken. De bonden hebben de werkgever dan ook vele malen geadviseerd tijdig te beginnen met de voorbereiding van deze operatie. De werkgever heeft steeds gemeld aangegeven alles op tijd op orde te zullen hebben, maar in het overleg van donderdag 17 april bleek helaas het tegendeel. Tot grote verontwaardiging van de bonden werd toen duidelijk dat de module om alle salarissen te herrekenen nog gemaakt moest worden. Onbespreekbaar Als gevolg van de vertraging meldde de werkgever dat hij weliswaar in juni wilde starten met het uitbetalen van de maandelijkse OVW-periodieken, maar dan zonder het bedrag waarop collega s met terugwerkende kracht recht hadden. Die nabetaling zou aan het einde van 2014 volgen. Een voor de bonden volstrekt onbespreekbaar voorstel. De uitbetaling had immers al grote vertraging opgelopen en de minister had toegezegd om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 te zullen uitbetalen met terugwerkende kracht. Het salaris van juni was voor hem de laatste mogelijkheid om die belofte na te komen. Grote bulk uitbetaald De politiebonden hebben afgedwongen dat in juni ook de periodieken worden uitbetaald waarop met terugwerkende kracht recht bestaat. Dat is de grote bulk aan achterstallig salaris. Omdat het voor de salarisadministraties onmogelijk is om in juni voor iedere collega een berekening op maat te hebben gemaakt (dus inclusief toelagen, vergoedingen en uitkeringen) zal later nog een herrekening moeten plaatsvinden. Zodra de daarvoor benodigde rekenmodule klaar is, zullen de vakbonden hem bestuderen en met de werkgever bespreken. De nu gevonden oplossing is voor de bonden de minst slechte optie. NPB-voorzitter Han Busker: Wij hadden graag gezien dat alles in één keer was uitbetaald. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de werkgever pas zo laat is gestart met het voorbereiden van de uitvoering van deze CAO-afspraak, die voor veel collega s een flinke salarisverbetering betekent. 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

9 tekst dick harte foto alex groothedde individuele belangenbehartiging NPB-juristen druk bezig met LFNP-beroepszaken Vanaf eind april is het juridisch aanvechten van LFNP-besluiten in een volgende fase terechtgekomen. Toen is de werkgever namelijk begonnen zijn officiële reactie (afwijzen of instemmen) op de ingediende bezwaarschriften te versturen. Na ontvangst daarvan heeft een ambtenaar zes weken de tijd om bij de bestuursrechter tegen het besluit in beroep te gaan. NPB-leden kunnen dat klusje overlaten aan de eigen juristen en advocaten van hun bond. Gezien de enorme berg ingediende bezwaarschriften zal de korpsleiding vermoedelijk nog tot eind juni bezig zijn met het versturen van beslissingen op bezwaar. Het aanspannen van beroepsprocedures voor NPB-leden zal dan ook tot ver in de zomer doorgaan, vermoedt Pauline de Casparis, hoofd van de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de NPB. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben we voor meer dan NPB-leden een bezwaarschrift opgesteld en een digitaal LFNP-dossier aangelegd. In veel gevallen kunnen we op basis van dat dossier vrij snel een beroepsprocedure aanspannen. Soms blijken we daarvoor nog wat extra informatie of documenten nodig te hebben. Bezwaar op eigen houtje De NPB beschikt dus over de LFNP-gegevens van ruim leden voor wie de NPB een bezwaarschrift heeft ingediend of die dat in overleg met de NPB zelf hebben gedaan. Met die collega s is afgesproken dat ze zich bij de bond melden als ze hun beslissing op bezwaar van het korps hebben ontvangen. Maar hoe zit het met de NPB-leden die zonder overleg met de bond een bezwaarschrift hebben ingediend en die nu een afwijzende beschikking krijgen? De Casparis: Ik hoop dat die collega s zo verstandig zijn om zich alsnog bij ons te melden. Wij hebben een juridisch team klaar zitten van wie ze gratis gebruik kunnen maken. Bij deze doe ik een oproep aan alle NPB-leden die hun LFNP-zaak nog niet bij ons hebben laten registreren en inmiddels een afwijzing hebben ontvangen: meld je bij de NPB! Wacht niet tot in de laatste fase van de bezwaartermijn van zes weken: gewoon meteen even en! Proefprocessen Half mei is duidelijk geworden dat de werkgever bereid is mee te werken aan het voeren van proefprocessen over LFNP-zaken die in alle opzichten identiek zijn. Dat is goed nieuws, aldus De Casparis. Maar het betekent niet dat collega s achterover kunnen leunen en de uitkomst van een identieke zaak kunnen afwachten. De werkgever moet namelijk binnen de beroepstermijn de toezegging doen dat hij de uitkomst van een procedure ook op andere concreet aangeduide zaken toepast. Meld je dus zo snel mogelijk bij de NPB nadat je een afwijzend besluit op je LFNP-bezwaar hebt ontvangen! De NPB bekijkt per geval wat voor de collega in kwestie juridisch zinvol is en zal waar mogelijk met de werkgever afspreken dat de uitkomst van een gerechtelijke procedure eveneens van toepassing is op andere zaken. Pauline de Casparis: Sowieso zullen er heel veel zaken overblijven waarvoor een afzonderlijke beroepsprocedure moet worden gevoerd. Die zaken zijn voor de NPB net zo belangrijk en krijgen van ons evenveel aandacht. Stuur uw LFNP-meldingen naar het spe ciaal daarvoor in het leven geroepen adres Ons juridische team neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 Proefproject Oncopol verloopt voorspoedig Politiemedewerkers ervaren de vroegtijdige kankerrevalidatie die ze tijdens het proefproject Oncopol op maat krijgen aangeboden als een grote meerwaarde. Deze nieuwe behandelwijze moet ertoe leiden dat collega s tijdens hun ziekteproces zo veel mogelijk onderdeel blijven uitmaken van hun vertrouwde (werk)omgeving. De eerste succesjes op dat punt zijn een feit. Op initiatief van de NPB, ACP en VMHP ging Oncopol in oktober 2013 van start in de politie-eenheid Amsterdam, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de Nationale Politie en financiële steun van zorgverzekeraar CZ. Sinds januari 2014 is Rotterdam bij de pilot betrokken. En inmiddels hebben ook andere eenheden belangstelling getoond voor de mogelijkheden van de nieuwe behandelwijze, die als motto heeft Stay Fit, Stay at Work. Tot op heden is de politie de eerste beroepsgroep in Nederland die hierop aanspraak kan maken. Oncopol staat voor de combinatie van zorg en vroegtijdige revalidatie bij kanker. Dat houdt in dat al tijdens de fase van de diagnose -bij voorkeur voor de aanvang van de chemo en/of bestraling met revalideren wordt gestart. Het programma daarvoor bestaat uit sportmedische en beroepsgerichte activiteiten op maat, arbeidsrelevante en psychosociale advisering en begeleiding, en waar nodig politie-specifieke operationele begeleiding en training. Herstelproces Dat hele pakket moet politiemedewerkers stimuleren om vanaf de eerste dag van hun ziekteproces het herstelproces zelf actief en functiegericht ter hand te nemen. Op die manier blijft het werk behouden als een rode draad door hun leven. Na afloop van de behandelingen kunnen ze daardoor op medisch verantwoorde wijze sneller terugkeren naar het (eigen) werk en dus zo spoedig mogelijk weer gaan functioneren als politiemedewerker. Stay Fit, Stay at Work De collega s die zich voor de pilot hebben aangemeld hebben één ding met elkaar gemeen: ze willen niet bij de pakken neer zitten en het liefst zo snel mogelijk de draad van hun leven weer oppakken al dan niet in aangepaste vorm. Enerzijds wil men na afloop van de behandeling zo spoedig mogelijk terugkeren in de maatschappij en in de vertrouwde werkomgeving, anderzijds wil men ook tijdens het ziekteproces onderdeel blijven uitmaken van de eigen (werk) omgeving: Stay Fit, Stay at Work. Betrokken partijen De NPB, ACP en VMHP zijn aan de voorkant actief betrokken bij deze pilot. Namens de politiebonden heeft Saskia Dorrestein, bondssecretaris van de NPB, zitting in de projectorganisatie. Die bestaat daarnaast uit medici en adviseurs. Het gezamenlijke streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van politiecollega s en de ontwikkeling van specifieke zorg voor politiemensen met kanker. Oncopol wordt op dit moment uitgevoerd in samenwerking met de belangrijkste kankercentra en revalidatie-instellingen in de twee regio s: het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en het Erasmus Medisch Centrum/Daniel den Hoed. Daarnaast stelt de werkgever de benodigde faciliteiten beschikbaar, denk daarbij aan Fysiopol en Psychopol. Binnen de pilot zijn al verschillende succesjes geboekt en misschien nog belangrijker de betreffende collega s ervaren de vroegtijdige revalidatie als een grote meerwaarde. Toch zijn we er nog lang niet. Het beoogde doel is een uitrol binnen de totale politieorganisatie en Nederland bewuster maken van de meerwaarde van vroegtijdige kankerrevalidatie. Niet iedere vorm van kanker is hetzelfde en niet iedere politiemedewerker is hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk dat Oncopol ruimte biedt voor maatwerk en samen met de patiënt bekijkt welke vorm van revalidatie het meest geschikt is. Wil je meer informatie over de pilot Oncopol of wil je je daarvoor aanmelden? Surf dan naar www. oncopol.nl. Ook op de NPB-website kun je informatie vinden (onder de knop IN ACTIE). 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

11 verenigingsnieuws NPB met duidelijke stem in medezeggenschap ABP De NPB heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in de nieuwe medezeggenschapsraad van pensioenfonds ABP. De bonden van FNV Veiligheid de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. De binnengehaalde zetels zijn verdeeld over twee fracties binnen het Verantwoordingsorgaan. Binnen de fractie actieve deelnemers zal de NPB vertegenwoordigd worden door Richard Bronswijk en Jeroen Maat; binnen de fractie pensioengerechtigden door Peter Rutten. Vanaf 1 juli 2014 wordt het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl, operationeel. Van de in totaal 48 zetels worden er zestien bezet door vertegenwoordigers van de werkgevers, negentien door vertegenwoordigers van de deelnemers (personen die nog pensioen aan het opbouwen zijn) en dertien door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het ABP-bestand. Het VO mag kandidaten voordragen voor de leden van het ABP-bestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad van Toezicht. Die houdt onder andere de risico s die het bestuur neemt op beleggingsgebied in de gaten. Ook heeft het VO adviesrecht op het gebied van het premie-en indexatiebeleid, de communicatie en het beleggingsbeleid. NPB-voorzitter Han Busker is zeer te spreken over het behaalde resultaat. De leden van de bonden van FNV Veiligheid waren goed voor 2,7 procent van het aantal stemgerechtigden bij deze eerste rechtstreekse medezeggenschapsverkiezingen. Met dit kleine percentage hebben we toch bijna tien procent van het totaal aantal zetels binnengehaald. Dat mag een groot succes genoemd worden! Een maand lang is er intensief campagne gevoerd door de kandidaten en de nodige vrijwilligers. Al die mensen willen we ontzettend bedanken voor hun inzet. Dit resultaat hadden wij niet behaald zonder hun inzet en enthousiasme. Lintje voor Jaap van de Graaf Tot zijn grote verrassing hoorde NPB-kaderlid Jaap van de Graaf zichzelf op vrijdag 25 april ineens benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis te Goirle spelde burgemeester Machteld Rijsdorp hem namens koning Willem- Alexander het bijbehorende lintje op, onder het toeziend oog van zijn vrouw Marlies en zijn twee dochters Eefje en Ymke. Jaap kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de leden van de NPB als afdelingsbestuurder, als individuele belangenbehartiger en ook als personeelsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad. De burgemeester noemde Jaap een teamspeler, een bruggenbouwer en een echt mensenmens. Van dat laatste getuigen ook zijn onbaatzuchtige hulp aan buren en familie en zijn inzet voor inzamelacties. Frisse oppepper Op zaterdag 26 april werd in Nederland de verjaardag van koning Willem Alexander gevierd. Vanaf half vijf s ochtends deelden kaderleden van de NPB-afdeling Amsterdam rolletjes pepermunt uit aan collega s die op deze eerste Koningsdag in de hoofdstad aan het werk waren. Motto van deze actie: Jij zorgt voor de kroon op deze dag. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

Congresvoorstellen. Verenigingsaangelegenheden 73 t/m 114 Collectieve belangenbehartiging 114 t/m 132

Congresvoorstellen. Verenigingsaangelegenheden 73 t/m 114 Collectieve belangenbehartiging 114 t/m 132 Congresvoorstellen Verenigingsaangelegenheden 73 t/m 114 Collectieve belangenbehartiging 114 t/m 132 CONGRESVOORSTELLEN VERENIGINGSAANGELEGENHEDEN Leeswijzer Congresvoorstel 1 is door de bondsraad al

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding Alternatief scenario korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Nieuwsbrief - Oktober 2011 Towers Watson Pensioennieuws Eerste nieuwsbrief voor alle medewerkers! Sinds 1 januari 2011 voert Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Reglement Centrale ouderraad Kids2b

Reglement Centrale ouderraad Kids2b Reglement Centrale Ouderraad Pagina 1 van 5 Reglement Centrale ouderraad Kids2b Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen Koninklijke en Nieuwegeinse onderscheidingen Nieuwegein kent vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, mensen die veel betekenen voor de samenleving. Deze mensen

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst

Datum 5 augustus 2015 Onderwerp Reactie op uw brief van 30 juli 2015 over de loonruimteovereenkomst 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitters van de politievakorganisaties ACP, ANPV, NPB en VMHP Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 Vut-regeling voor deelnemers FWG geboren in de periode 1946-1949 Voor deelnemers aan het FWG (Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische

Nadere informatie

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Leerlingenraadreglement Voor de leesbaarheid zijn in dit reglement alle functies in mannelijke vorm geschreven.

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 08 DECEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: REORGANISATIE Afgesproken garanties en plaatsingsprocedure

Nadere informatie