werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG Weg bij de politie op gunstige voorwaarden EINDELIJK Uitbetaling van de OVWperiodieken jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Vooruitgang Op de avond dat ik dit schrijf ligt het tweedaagse bondscongres op het terrein van de Amsterdamse dierentuin Artis precies een week achter ons. Ik kijk er met een tevreden gevoel op terug. Het hoofdbestuur had een stuk of vijftien congresvoorstellen ingediend met de bedoeling onze vereniging eens flink op te schudden en dat is zonder meer gelukt. Inhoudelijk hebben we lang niet in alle gevallen onze zin gekregen en op sommige punten zelfs volledig bakzeil moeten halen. Maar daar liggen we niet wakker van, aangezien uit de gevoerde discussies duidelijk werd dat er geen licht zat tussen de ambities van de afgevaardigden namens de leden en het team van hoofdbestuurders. Onze ideeën over de beste aanpak waren niet altijd hetzelfde, maar onze neuzen stonden in dezelfde richting: de NPB moet zich aanpassen om de verbinding met zijn leden op peil te houden en bij voorkeur te verstevigen. Al met al kunnen we binnenkort naar de notaris om onze statuten op een aantal cruciale punten te laten wijzigen. Ik zal me hier beperken tot de twee belangrijkste veranderingen waarmee het congres heeft ingestemd. Om te beginnen zal de NPB vanaf 2015 niet langer uit negenentwintig afdelingen bestaan maar uit dertien. Het congres bleek gevoelig voor de argumenten van de huidige NPB-afdelingen KLPD, vtspn en Politieacademie om binnen de nieuwe afdelingsstructuur ook ruimte te laten voor drie landelijke afdelingen juist omdat die constructie in de praktijk erg succesvol is gebleken in het binden van de betreffende collega s aan onze vereniging. Onbezoldigde hoofdbestuurders Ook heel verfrissend vind ik het genomen besluit om elke afdeling het recht te geven op een eigen onbezoldigde hoofdbestuurder. Die wordt dan gekozen door de leden van de afdeling. Ik ben blij dat het congres dit (geamendeerde) voorstel van het hoofdbestuur heeft aangenomen. Ons oorspronkelijke voorstel voorzag ook in het kiezen van de onbezoldigde hoofdbestuurders door de leden (in plaats van door het congres), maar dan tijdens landelijke verkiezingen. Het daarop door de afdeling Midden- en West-Brabant ingediende amendement (verkiezingen per afdeling) maakte ons voorstel wat mij betreft alleen maar sterker. Een door de leden zelf gekozen (lees: herkenbare) afgevaardigde in het hoofdbestuur lijkt mij een prima impuls voor een sterkere band met de bond. Het congres heeft ook een aantal voorstellen aangenomen die zullen zorgen voor een structurele verversing van de leden van de bondsraad en de onbezoldigde hoofdbestuurders. In beide gevallen is de zittingsduur beperkt tot maximaal twee opeenvolgende congresperioden. Ook deze ontwikkeling is volgens mij in het belang van de vereniging. Die wordt er interessanter en aantrekkelijker door en dat is een voorwaarde voor (een betere) verbinding. Een van de gasten op ons congres was korpschef Gerard Bouman. De NPB en de andere politiebonden hadden hem kort daarvoor gemeld zich grote zorgen te maken over de voortdurende optredende vertragingen bij het uitvoeren van gemaakte afspraken met de bonden. Inmiddels heeft de korpschef maatregelen genomen die tot verbeteringen moeten leiden. Hopelijk zal de komende maanden dan ook tempo gemaakt kunnen worden met het uitwerken van het in december 2013 (!) gesloten hoofdlijnenakkoord over de aanpak van de personele reorganisatie. Aan ons zal het niet liggen! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

3 bladwijzer 4 UITSTROOMFACILITEITEN Politiemedewerkers met een leidinggevende of ondersteunende LFNP-functie krijgen in de aanloop naar de personele reorganisatie extra mogelijkheden om met financiële ondersteuning van de werkgever uit eigen beweging hun baan bij de politie op te geven. Vanaf begin juni kunnen ze een beroep doen op de voorzieningen in het Landelijk Sociaal Statuut (LSS) die bedoeld zijn om een vrijwillig vertrek uit het korps aantrekkelijk(er) te maken. In dit bondsblad een gedetailleerde beschrijving van de opengestelde vertrekfaciliteiten. UITLOOPPERIODIEKEN Vanaf juni 2014 worden de OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen, met terugwerkende kracht tot 1 januari In de periode daarna wordt berekend op welke nabetalingen aan overuren, toelagen en vergoedingen deze collega s door hun salarisstijgingen recht hebben. Dat hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding. Die had aanvankelijk voorgesteld om de gehele nabetaling eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar. 8 VASTE PRIK BUSKER 2 De Blauwe Diender 25 Puzzel 35 FNV Voordeel 36 Contact met de NPB 38 NPB Contactpersonen 39 Maak een collega lid! 41 Computerhoek 43 coverfoto RON RUTTEN Het volgende bondsblad verschijnt op 12 juli Kopij uiterlijk dinsdag 24 juni aanleveren bij de redactie (zie pagina 39). Werk en inkomen algemeen Vertrekfaciliteiten LSS opengesteld 4 Bonden forceren uitbetaling OVW-periodieken 8 Project Oncopol verloopt voorspoedig 10 NPB met duidelijke stem in medezeggenschap ABP 11 Nachtdiensten, wat doet dat met je? 26 Individuele Belangenbehartiging NPB-juristen druk bezig met LFNP-beroepszaken 9 Rechter: extra mobiliteitseisen voor GGP-promotie unfair 24 Rechtszaak AOW-gat: NPB in hoger beroep 31 NPB Jong Nieuwe taaltoets aangepast na overleg met bonden 23 Verenigingsnieuws Oprichting NPB-afdeling Noord Nederland 7 Lintje voor Jaap van de Graaf 11 NPB-congres 2014 in Amsterdam 12 Koerdische politiebond een stap dichterbij 32 In memoriam Wim van t Sant 33 jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 tekst dick harte foto ron rutten Vertrekfaciliteiten opengesteld voor leiding en ondersteuning Politiemedewerkers met een leidinggevende of ondersteunende LFNP-functie krijgen in de aanloop naar de personele reorganisatie extra mogelijkheden om met financiële ondersteuning van de werkgever uit eigen beweging hun baan bij de politie op te geven. Vanaf begin juni kunnen zij een beroep doen op de voorzieningen in het Landelijk Sociaal Statuut (LSS) die bedoeld zijn om een vrijwillig vertrek uit het korps aantrekkelijk(er) te maken. Zoals bekend staat de politie aan de vooravond van een historische operatie: het plaatsen van de huidige politiemedewerkers in de personeelsformatie die korpschef Gerard Bouman heeft uitgestippeld voor de Nationale Politie: zoveel mensen in functie A, zoveel mensen in functie B enzovoort. Over de aanpak van deze personele reorganisatie hebben de korpsleiding en de politiebonden vorig jaar behoorlijk in de clinch gelegen. Uiteindelijk werd op donderdag 12 december 2013 een hoofdlijnenakkoord bereikt tussen het korps, de bonden, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Centrale Ondernemingsraad het zogenaamde Vierpartijenoverleg. Voorfase Een van de afspraken in dat akkoord ging over het afkondigen van een aparte voorfase. Daarin zouden medewerkers met een leidinggevende of ondersteunende functie gestimuleerd worden vrijwillig hun baan bij de politie op te geven. In die twee functiegroepen heeft de Nationale Politie namelijk aanzienlijk minder werkgelegenheid te bieden dan de voormalige regiopolitie. Voor de betreffende collega s is de kans dat ze binnen het nieuwe korps niet in hun huidige functie aan de slag kunnen blijven dan ook veel groter dan voor de operationele medewerkers. Met andere woorden: als je klakkeloos gaat herplaatsen kun je erop wachten dat op leidinggevend en ondersteunend gebied een forse overbezetting moet worden opgelost. Gunstige voorwaarden Vandaar dat de werkgever en de bonden in december afspraken dat de medewerkers in deze functiegroepen vooraf extra mogelijkheden zouden krijgen om op gunstige voorwaarden bij de politie te vertrekken uiteraard alleen op vrijwillige basis. Tijdens een nader in te vullen Voorfase zouden zij een beroep kunnen doen op uitstroomfaciliteiten uit het Landelijk Sociaal Statuut. Deze voorzieningen zijn eigenlijk bedoeld voor medewerkers die tijdens een reorganisatie hun oude functie verliezen en tot herplaatsingskandidaat benoemd worden. Bij wijze van uitzondering zouden ze dit keer echter ook beschikbaar komen voor collega s die bereid waren vooraf vrijwillig hun leidinggevende of ondersteunende baan bij de politie op te geven, zonder af te wachten of ze wel of niet herplaatsingskandidaat zouden worden. Op donderdag 8 mei zijn de minister van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding van de Nationale Politie en de politiebonden het eens geworden over de precieze invulling van de Voorfase. Afgesproken is dat medewerkers met een leidinggevende of ondersteunende functie vanaf juni een aanvraag kunnen indienen voor de volgende voorzieningen in het LSS. Loonaanvulling (art 55t Barp) Wie een lager gewaardeerde functie accepteert bij een andere werkgever kan zijn nieuwe salaris minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar aangevuld krijgen tot zijn huidige politiesalaris. De aanvullingsduur boven de vijf jaar hangt af van het aantal politiedienstjaren. De aanvulling op het loon wordt eenmaal per jaar vastgesteld en uitgekeerd. Vertrekstimuleringspremie (art 55y Barp) Wie in de Voorfase uit zichzelf ontslag neemt krijgt een vertrekstimuleringspremie toegekend. Die bestaat uit twee componenten. Ten eerste: één bruto maandsalaris voor ieder dienstjaar bij de politie, met een maximum van tien. Ten tweede: driekwart bruto maandsalaris voor ieder jaar dat je langer dan tien jaar bij de politie in dienst bent geweest. De premie voor een vertrek in de voorfase is maximaal bruto of maximaal het bruto jaarsalaris inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering bij een salaris van meer dan bruto. Voor wie wacht totdat hij als herplaatsingskandidaat is benoemd geldt de standaardregeling in het Barp. In dat geval is de maximale hoogte van de premie in het eerste jaar na aanwijzing als herplaatsingskandidaat Het bedrag loopt daarna in vijf stappen terug naar Collega s die inzetten op deze hogere premie moeten dus afzien van solliciteren naar een baan buiten de politie. 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

5 werk en inkomen algemeen Voorwaardelijk pensioen In principe moet over de premie belasting worden betaald. Het is echter ook mogelijk het bedrag rechtstreeks onder te brengen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen (art 55z Barp) Wie een baan buiten de politie accepteert wordt bij ontslag kwijtschelding verleend van uitstaande terugbetalingsverplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van studiekosten. Outplacement (art 15 Regeling LSS) Wie een professioneel extern outplacementtraject wil doorlopen om op die manier een functie buiten de politie te bemachtigen, krijgt een budget toegekend voor de daaraan verbonden kosten. Opleidingskosten (art 16 Regeling LSS) Wie een baan buiten de politie kan krijgen op voorwaarde dat hij een bepaalde opleiding gaat volgen, kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten daarvan. De eis van de nieuwe werkgever moet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld door een schriftelijke verklaring. LET OP: De twee bovengenoemde vergoedingen worden niet betaald aan de medewerker maar aan de dienstverlener, op basis van een gespecificeerde factuur. Dit om te voorkomen dat het bedrag tot het belastbaar loon wordt gerekend. Voor 2023 uit eigen beweging ontslag nemen bij de politie kan voor oudere collega s leiden tot het verlies van een flink bedrag aan extra pensioenrechten. Die zijn hen in 1999 door de werkgever toegekend, toen besloten werd dat ook politieambtenaren vanaf 2001 zelf gingen sparen voor hun vervroegd pensioen (samen met de werkgever). De toenmalige medewerkers kregen voor de eerdere dienstjaren dat ze niet hadden kunnen sparen garantierechten voor hun vervroegde uittreding toegekend. Een paar jaar later besloot de overheid het langer blijven werken te stimuleren door de mogelijkheden voor het belastingvrije sparen voor een vervroegde uittreding drastisch terug te schroeven. Daardoor moest ook de nog redelijke nieuwe vroegpensioenregeling voor de politiesector weer worden omgebouwd. De eerder toegekende garantierechten werden voorzover dat belastingvrij nog mogelijk was omgezet in extra pensioenopbouw (inkoopmax). Deze voorziening wordt aangeduid als het voorwaardelijk pensioen, aangezien ze alleen beschikbaar komt als mensen tot 2023 onafgebroken bij de politie blijven werken of voor die tijd met pensioen gaan. (Was de fiscale ruimte niet voldoende om alle garantierechten te verzilveren, dan kreeg men het restant uitbetaald in de vorm van een inhaal-toelage Belastende Functie.) Bij het overwegen van een voortijdig ontslag vanwege een of meer gunstige voorwaarden van het LSS moet u dus ook bekijken hoeveel voorwaardelijk pensioen u daardoor inlevert. Dat kunt u gemakkelijk nagaan op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het ABP ontvangt en dat u ook digitaal kunt raadplegen via mijnabp, onder het kopje voorwaardelijk pensioen. Het eerste bedrag is het voorwaardelijk pensioen van de algemene ABP-regeling en het tweede bedrag het speciale politiebedrag aan voorwaardelijk pensioen. lees verder op pagina 7 jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Ondanks de specialist hield ik last van mijn knie. Via mijn Politie Zorgpolis een second opinion, bleek mijn meniscus beschadigd. Dat is verholpen, nu ben ik weer superfit. Mijn PZP Zorgzaam en Betrouwbaar Kijk voor alle voordelen op of bel het Accountteam PZP

7 Verhuiskosten en reiskosten woon-werkverkeer (art 17 Regeling LSS) Wie een functie buiten de politie accepteert kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de extra kosten van zijn woon-werkverkeer gedurende twaalf maanden. Uitgangspunt is het maandbedrag dat hem voor de nieuwe reisafstand zou zijn toegekend door het korps. Dat bedrag wordt afgezet tegen de vergoeding die hij van zijn nieuwe werkgever ontvangt. Bij een negatieve uitkomst wordt het verschil aangevuld. Wie een functie buiten de politie aanvaardt en in verband daarmee verhuist, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Sollicitatieverlof (art 20 Regeling LSS) Voor het in werktijd solliciteren naar een baan buiten de politie wordt op verzoek buitengewoon verlof toegekend. Die tijd moet gebruikt worden voor het reizen naar en het voeren van een sollicitatiegesprek, niet voor de voorbereiding daarop of voor het zoeken van vacatures. Ontheffing van werkzaamheden voor maximaal anderhalf jaar (artikel 55aa Barp) De werkgever kan een politieambtenaar op zijn eigen verzoek tot het einde van zijn loopbaan bij de politie ontheffen van zijn werkzaamheden met behoud van zijn rechtspositionele aanspraken. Deze ontheffing mag maximaal achttien maanden duren. Dat wil zeggen: er moet een ontslagbesluit liggen op basis waarvan de gevrijwaarde ambtenaar na maximaal achttien maanden de dienst verlaat of er moet zijn vastgelegd dat hij binnen anderhalf jaar tot aan zijn pensioen met eindeloopbaanverlof gaat. Tijdens de Voorfase geldt NIET dat de vrijkomende functie moet kunnen worden benut door een herplaatsingskandidaat. Aan één medewerker kunnen meerdere voorzieningen worden toegekend. Uitgesloten is echter dat tegelijkertijd een vertrekstimuleringspremie, loonsuppletie en ontheffing van werkzaamheden worden toegekend. De voorfase loopt tot aan het einde van Fase 1 van de personele reorganisatie: de snelle plaatsingsprocedure op basis van functievergelijking. Met andere woorden: de voorfase duurt totdat de medewerkers zijn benoemd tot functievolger (iemand die binnen de Nationale Politie hun huidige functie kan behouden) of tot herplaatsingskandidaat (iemand voor wie een andere functie gezocht moet worden). LET OP: Medewerkers moeten voorzieningen zelf aanvragen. Het korps treedt vervolgens in overleg met de aanvrager, toetst of aan de voorwaarden is voldaan en bepaalt of en zo ja welke voorziening kan worden toegekend. De uitkomst wordt vastgelegd in een besluit. De aanvraagprocedure en toekenningproces worden eind mei/begin juni via intranet bekendgemaakt. Kijk voor de meest actuele informatie op Oprichting NPB-afdeling Noord Nederland tekst renske hoekstra foto ben donkers Op woensdagavond 2 april 2014 hield de NPB-afdeling Noord Nederland haar oprichtingsvergadering. Daarbij was ook het oudste lid van de afdeling aanwezig, de heer Leekstra (95 jaar). Namens het hoofdbestuur was bondspenningmeester Albert Springer naar deze historische bijeenkomst gekomen, samen met regiobestuurder Rianne Wisselink. De aanwezige leden gaven unaniem hun goedkeuring aan de samenvoeging van de drie voormalige afdelingen Groningen, Fryslân en Drenthe. Ook werd het nieuwe afdelingsbestuur in functie gekozen. Na deze formaliteiten gaf Arjan Mengerink namens het projectteam Noord Nederland een uiteenzetting over de vorming van de Nationale Politie in dit deel van het land. Als aandenken kregen alle aanwezige leden een leuk NPB-lampje mee. De NPB-afdeling Noord Nederland is per te bereiken via Dinsdag 13 mei: twee afgevaardigden uit Noord Nederland arriveren bij het NPB-congres in Amsterdam. Het afdelingsbestuur roept alle NPB-leden binnen de eenheid op dit adres te gebruiken om hun eigen adres door te geven. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 tekst dick harte Politiebonden forceren uitbetaling OVW-periodieken Vanaf juni 2014 worden de OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen, met terugwerkende kracht tot 1 januari In de periode daarna wordt berekend op welke nabetalingen aan overuren, toelagen en vergoedingen deze collega s door hun salarisstijgingen recht hebben. Dat hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding. Die had aanvankelijk voorgesteld om de gehele nabetaling eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar. In de politie-cao zijn twee afspraken opgenomen over LFNP-functies die in totaal 24 of meer OVW-punten scoren. Zo n functie wordt voortaan bestempeld als een frontliniefunctie. En collega s die zo n functie vervullen krijgen vanaf 2012 recht op uitloopperiodieken als ze hun schaalmaximum hebben bereikt. Hun salaris groeit dan nog een aantal jaren door tot aan het maximumbedrag in de schaal boven hun officiële functieschaal. Stevige klus Zowel de politiebonden als de werkgever realiseerden zich al in een vroeg stadium dat de afspraak over het met terugwerkende kracht toekennen van de OVWuitloopperiodieken een stevige rekenklus met zich meebracht. Om te beginnen zou van tienduizenden collega s niet alleen het salaris sinds 1 januari 2012 opnieuw moeten worden berekend, maar ook alle aan het salaris gekoppelde toelagen, vergoedingen en uitkeringen zoals de overwerkvergoeding. Bovendien moest worden uitgezocht welke collega s sinds 1 januari 2012 waren bevorderd of van functie veranderd en daardoor aanspraak hadden gekregen op OVW-periodieken. De bonden hebben de werkgever dan ook vele malen geadviseerd tijdig te beginnen met de voorbereiding van deze operatie. De werkgever heeft steeds gemeld aangegeven alles op tijd op orde te zullen hebben, maar in het overleg van donderdag 17 april bleek helaas het tegendeel. Tot grote verontwaardiging van de bonden werd toen duidelijk dat de module om alle salarissen te herrekenen nog gemaakt moest worden. Onbespreekbaar Als gevolg van de vertraging meldde de werkgever dat hij weliswaar in juni wilde starten met het uitbetalen van de maandelijkse OVW-periodieken, maar dan zonder het bedrag waarop collega s met terugwerkende kracht recht hadden. Die nabetaling zou aan het einde van 2014 volgen. Een voor de bonden volstrekt onbespreekbaar voorstel. De uitbetaling had immers al grote vertraging opgelopen en de minister had toegezegd om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 te zullen uitbetalen met terugwerkende kracht. Het salaris van juni was voor hem de laatste mogelijkheid om die belofte na te komen. Grote bulk uitbetaald De politiebonden hebben afgedwongen dat in juni ook de periodieken worden uitbetaald waarop met terugwerkende kracht recht bestaat. Dat is de grote bulk aan achterstallig salaris. Omdat het voor de salarisadministraties onmogelijk is om in juni voor iedere collega een berekening op maat te hebben gemaakt (dus inclusief toelagen, vergoedingen en uitkeringen) zal later nog een herrekening moeten plaatsvinden. Zodra de daarvoor benodigde rekenmodule klaar is, zullen de vakbonden hem bestuderen en met de werkgever bespreken. De nu gevonden oplossing is voor de bonden de minst slechte optie. NPB-voorzitter Han Busker: Wij hadden graag gezien dat alles in één keer was uitbetaald. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de werkgever pas zo laat is gestart met het voorbereiden van de uitvoering van deze CAO-afspraak, die voor veel collega s een flinke salarisverbetering betekent. 8 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

9 tekst dick harte foto alex groothedde individuele belangenbehartiging NPB-juristen druk bezig met LFNP-beroepszaken Vanaf eind april is het juridisch aanvechten van LFNP-besluiten in een volgende fase terechtgekomen. Toen is de werkgever namelijk begonnen zijn officiële reactie (afwijzen of instemmen) op de ingediende bezwaarschriften te versturen. Na ontvangst daarvan heeft een ambtenaar zes weken de tijd om bij de bestuursrechter tegen het besluit in beroep te gaan. NPB-leden kunnen dat klusje overlaten aan de eigen juristen en advocaten van hun bond. Gezien de enorme berg ingediende bezwaarschriften zal de korpsleiding vermoedelijk nog tot eind juni bezig zijn met het versturen van beslissingen op bezwaar. Het aanspannen van beroepsprocedures voor NPB-leden zal dan ook tot ver in de zomer doorgaan, vermoedt Pauline de Casparis, hoofd van de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de NPB. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben we voor meer dan NPB-leden een bezwaarschrift opgesteld en een digitaal LFNP-dossier aangelegd. In veel gevallen kunnen we op basis van dat dossier vrij snel een beroepsprocedure aanspannen. Soms blijken we daarvoor nog wat extra informatie of documenten nodig te hebben. Bezwaar op eigen houtje De NPB beschikt dus over de LFNP-gegevens van ruim leden voor wie de NPB een bezwaarschrift heeft ingediend of die dat in overleg met de NPB zelf hebben gedaan. Met die collega s is afgesproken dat ze zich bij de bond melden als ze hun beslissing op bezwaar van het korps hebben ontvangen. Maar hoe zit het met de NPB-leden die zonder overleg met de bond een bezwaarschrift hebben ingediend en die nu een afwijzende beschikking krijgen? De Casparis: Ik hoop dat die collega s zo verstandig zijn om zich alsnog bij ons te melden. Wij hebben een juridisch team klaar zitten van wie ze gratis gebruik kunnen maken. Bij deze doe ik een oproep aan alle NPB-leden die hun LFNP-zaak nog niet bij ons hebben laten registreren en inmiddels een afwijzing hebben ontvangen: meld je bij de NPB! Wacht niet tot in de laatste fase van de bezwaartermijn van zes weken: gewoon meteen even en! Proefprocessen Half mei is duidelijk geworden dat de werkgever bereid is mee te werken aan het voeren van proefprocessen over LFNP-zaken die in alle opzichten identiek zijn. Dat is goed nieuws, aldus De Casparis. Maar het betekent niet dat collega s achterover kunnen leunen en de uitkomst van een identieke zaak kunnen afwachten. De werkgever moet namelijk binnen de beroepstermijn de toezegging doen dat hij de uitkomst van een procedure ook op andere concreet aangeduide zaken toepast. Meld je dus zo snel mogelijk bij de NPB nadat je een afwijzend besluit op je LFNP-bezwaar hebt ontvangen! De NPB bekijkt per geval wat voor de collega in kwestie juridisch zinvol is en zal waar mogelijk met de werkgever afspreken dat de uitkomst van een gerechtelijke procedure eveneens van toepassing is op andere zaken. Pauline de Casparis: Sowieso zullen er heel veel zaken overblijven waarvoor een afzonderlijke beroepsprocedure moet worden gevoerd. Die zaken zijn voor de NPB net zo belangrijk en krijgen van ons evenveel aandacht. Stuur uw LFNP-meldingen naar het spe ciaal daarvoor in het leven geroepen adres Ons juridische team neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 Proefproject Oncopol verloopt voorspoedig Politiemedewerkers ervaren de vroegtijdige kankerrevalidatie die ze tijdens het proefproject Oncopol op maat krijgen aangeboden als een grote meerwaarde. Deze nieuwe behandelwijze moet ertoe leiden dat collega s tijdens hun ziekteproces zo veel mogelijk onderdeel blijven uitmaken van hun vertrouwde (werk)omgeving. De eerste succesjes op dat punt zijn een feit. Op initiatief van de NPB, ACP en VMHP ging Oncopol in oktober 2013 van start in de politie-eenheid Amsterdam, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de Nationale Politie en financiële steun van zorgverzekeraar CZ. Sinds januari 2014 is Rotterdam bij de pilot betrokken. En inmiddels hebben ook andere eenheden belangstelling getoond voor de mogelijkheden van de nieuwe behandelwijze, die als motto heeft Stay Fit, Stay at Work. Tot op heden is de politie de eerste beroepsgroep in Nederland die hierop aanspraak kan maken. Oncopol staat voor de combinatie van zorg en vroegtijdige revalidatie bij kanker. Dat houdt in dat al tijdens de fase van de diagnose -bij voorkeur voor de aanvang van de chemo en/of bestraling met revalideren wordt gestart. Het programma daarvoor bestaat uit sportmedische en beroepsgerichte activiteiten op maat, arbeidsrelevante en psychosociale advisering en begeleiding, en waar nodig politie-specifieke operationele begeleiding en training. Herstelproces Dat hele pakket moet politiemedewerkers stimuleren om vanaf de eerste dag van hun ziekteproces het herstelproces zelf actief en functiegericht ter hand te nemen. Op die manier blijft het werk behouden als een rode draad door hun leven. Na afloop van de behandelingen kunnen ze daardoor op medisch verantwoorde wijze sneller terugkeren naar het (eigen) werk en dus zo spoedig mogelijk weer gaan functioneren als politiemedewerker. Stay Fit, Stay at Work De collega s die zich voor de pilot hebben aangemeld hebben één ding met elkaar gemeen: ze willen niet bij de pakken neer zitten en het liefst zo snel mogelijk de draad van hun leven weer oppakken al dan niet in aangepaste vorm. Enerzijds wil men na afloop van de behandeling zo spoedig mogelijk terugkeren in de maatschappij en in de vertrouwde werkomgeving, anderzijds wil men ook tijdens het ziekteproces onderdeel blijven uitmaken van de eigen (werk) omgeving: Stay Fit, Stay at Work. Betrokken partijen De NPB, ACP en VMHP zijn aan de voorkant actief betrokken bij deze pilot. Namens de politiebonden heeft Saskia Dorrestein, bondssecretaris van de NPB, zitting in de projectorganisatie. Die bestaat daarnaast uit medici en adviseurs. Het gezamenlijke streven is een bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van politiecollega s en de ontwikkeling van specifieke zorg voor politiemensen met kanker. Oncopol wordt op dit moment uitgevoerd in samenwerking met de belangrijkste kankercentra en revalidatie-instellingen in de twee regio s: het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut en het Erasmus Medisch Centrum/Daniel den Hoed. Daarnaast stelt de werkgever de benodigde faciliteiten beschikbaar, denk daarbij aan Fysiopol en Psychopol. Binnen de pilot zijn al verschillende succesjes geboekt en misschien nog belangrijker de betreffende collega s ervaren de vroegtijdige revalidatie als een grote meerwaarde. Toch zijn we er nog lang niet. Het beoogde doel is een uitrol binnen de totale politieorganisatie en Nederland bewuster maken van de meerwaarde van vroegtijdige kankerrevalidatie. Niet iedere vorm van kanker is hetzelfde en niet iedere politiemedewerker is hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk dat Oncopol ruimte biedt voor maatwerk en samen met de patiënt bekijkt welke vorm van revalidatie het meest geschikt is. Wil je meer informatie over de pilot Oncopol of wil je je daarvoor aanmelden? Surf dan naar www. oncopol.nl. Ook op de NPB-website kun je informatie vinden (onder de knop IN ACTIE). 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014

11 verenigingsnieuws NPB met duidelijke stem in medezeggenschap ABP De NPB heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in de nieuwe medezeggenschapsraad van pensioenfonds ABP. De bonden van FNV Veiligheid de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. De binnengehaalde zetels zijn verdeeld over twee fracties binnen het Verantwoordingsorgaan. Binnen de fractie actieve deelnemers zal de NPB vertegenwoordigd worden door Richard Bronswijk en Jeroen Maat; binnen de fractie pensioengerechtigden door Peter Rutten. Vanaf 1 juli 2014 wordt het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl, operationeel. Van de in totaal 48 zetels worden er zestien bezet door vertegenwoordigers van de werkgevers, negentien door vertegenwoordigers van de deelnemers (personen die nog pensioen aan het opbouwen zijn) en dertien door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het ABP-bestand. Het VO mag kandidaten voordragen voor de leden van het ABP-bestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad van Toezicht. Die houdt onder andere de risico s die het bestuur neemt op beleggingsgebied in de gaten. Ook heeft het VO adviesrecht op het gebied van het premie-en indexatiebeleid, de communicatie en het beleggingsbeleid. NPB-voorzitter Han Busker is zeer te spreken over het behaalde resultaat. De leden van de bonden van FNV Veiligheid waren goed voor 2,7 procent van het aantal stemgerechtigden bij deze eerste rechtstreekse medezeggenschapsverkiezingen. Met dit kleine percentage hebben we toch bijna tien procent van het totaal aantal zetels binnengehaald. Dat mag een groot succes genoemd worden! Een maand lang is er intensief campagne gevoerd door de kandidaten en de nodige vrijwilligers. Al die mensen willen we ontzettend bedanken voor hun inzet. Dit resultaat hadden wij niet behaald zonder hun inzet en enthousiasme. Lintje voor Jaap van de Graaf Tot zijn grote verrassing hoorde NPB-kaderlid Jaap van de Graaf zichzelf op vrijdag 25 april ineens benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis te Goirle spelde burgemeester Machteld Rijsdorp hem namens koning Willem- Alexander het bijbehorende lintje op, onder het toeziend oog van zijn vrouw Marlies en zijn twee dochters Eefje en Ymke. Jaap kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de leden van de NPB als afdelingsbestuurder, als individuele belangenbehartiger en ook als personeelsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad. De burgemeester noemde Jaap een teamspeler, een bruggenbouwer en een echt mensenmens. Van dat laatste getuigen ook zijn onbaatzuchtige hulp aan buren en familie en zijn inzet voor inzamelacties. Frisse oppepper Op zaterdag 26 april werd in Nederland de verjaardag van koning Willem Alexander gevierd. Vanaf half vijf s ochtends deelden kaderleden van de NPB-afdeling Amsterdam rolletjes pepermunt uit aan collega s die op deze eerste Koningsdag in de hoofdstad aan het werk waren. Motto van deze actie: Jij zorgt voor de kroon op deze dag. jaargang 70 - nummer 3 - juni 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie