VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 Stuk 6A ( ) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar

2 ONTWERP Collegebesluit nr Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr van 3 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Gelet op het collegebesluit nr van 31 maart 2011 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt. De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 1

3 ONTWERP Verordening nr Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2011 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 15 november 2010 en door het College bekrachtigd op 3 december De verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2011 sloot af met een overschot van ,82 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van ,06 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2011 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2010 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2010 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van ,32 EUR of ,32 EUR meer dan geraamd. Hierbij dient aangestipt te worden dat ,08 EUR gerecupereerd dient te worden uit dit overschot voor uitgaven in het huidig dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorig jaar werden gerealiseerd. Het gaat hier om middelen voor Kunst, cultureel erfgoed en musea, Sport, Gezin en het LOGO. Tevens is er de verlaging van de toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, dewelke in 2010 in rekening zou worden gebracht, doch in 2011 plaatsvindt en dit ten bedrage van EUR. Dit brengt het reëel supplementair overschot op ,24 EUR. Van dit bedrag worden eenmalig middelen in mindering gebracht voor een minnelijke schikking inzake weddenbijslag. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Uit het geraamde overschot op de rekening 2010 wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds en EUR naar het Onderwijsfonds. Bovendien wordt EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenfonds. Deze middelen worden ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken EUR wordt minder overgeboekt naar de buitengewone dienst. Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt ,94 EUR genomen voor de financiering van technische werkingskosten. 1

4 ADMINISTRATIE Conform de vraag van het College en de besprekingen in Commissie en de Raad, in het kader van de begroting 2011, werd aan de leidinggevende van de administratie gevraagd om een recurrente besparing door te voeren ten belope van EUR. De besparing is verdeeld over verschillende begrotingshoofdstukken en artikelen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de kredieten van de verschillende beleidsdomeinen. PERSONEEL Een aantal personeelskredieten wordt herschikt zonder dat dit in globo bijkomende uitgaven tot gevolg heeft. Zo zijn er meer middelen nodig voor vergoedingen en verplaatsingskosten voor het personeel en worden er middelen voorzien voor bijkomende personeelsleden in de sectoren Onderwijscentrum Brussel, Kasterlinden en Gemeenschapscentra. COMMUNICATIE De middelen voor overheids- en bedrijfscommunicatie worden verhoogd met EUR. Deze middelen zullen worden bestemd voor de realisatie van de talentmix-brochure en de Vrijetijds-campagne. ONDERWIJS en VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor promotie van het onderwijs, meer bepaald voor de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Extra middelen worden ingeschreven voor de ondersteuning van de inschrijvingsprocedure en een motiverend beleid gericht op de leerkrachten in het Brussels onderwijs. Met betrekking tot de subsidies worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de ondersteuning van de onderwijskoepels, het uitbouwen van acties om de doelstelling brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel te realiseren. Tevens worden er middelen vrijgemaakt ter bevordering van begeleidingsprogramma s die kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en het kwalitatief onderwijs in Brusselse Nederlandstalige scholen, alsook voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs. Er wordt extra krediet voorzien voor een verhoging van de tussenkomst bij de doorstromingsprogramma s waaraan de Vlaamse Gemeenschapscommissie deelneemt. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden middelen voorzien voor 2 personeelsleden in het kader van Brede School, alsook worden er kredieten ingeschreven voor technische werkingskosten. Binnen de onderwijsinstellingen wordt een aantal kredieten, waar correlatieve ontvangsten tegenover staan, opgetrokken. CULTUUR, JEUGD en SPORT Op het vlak van cultuur worden bijkomende middelen voorzien voor culturele participatiebevordering, nieuwe uitzonderlijke initiatieven en subsidies voor kunsten. Binnen de sector van de gemeenschapscentra stijgen de personeelskosten met EUR. De subsidies aan sociaal culturele verenigingen stijgen met EUR. Binnen de sector jeugd worden extra middelen voorzien voor vernieuwende jeugdinitiatieven, worden er binnen de sector van de speelpleinen meer middelen voorzien voor technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen. Verder zijn er nog verschuivingen van middelen over verschillende begrotingsartikelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zonder dat dit in globo leidt tot meer- of minder uitgaven. WELZIJN, GEZONDHEID en GEZIN 2

5 Binnen dit beleidsdomein worden een aantal kredieten herschikt. Zo zijn er meer middelen nodig voor initiatieven in verband met jeugdwelzijnsprojecten en voor samenlevingsprojecten. Binnen de sector Thuiszorg- en ouderwelzijn wordt voor het realiseren van een woonzorgproject EUR extra ingeschreven. Tevens zijn er meer middelen nodig voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sectoren gezin en gezondheid. Zo stijgen de subsidies voor voorschoolse initiatieven alsook deze voor de nieuwe initiatieven. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met ,08 EUR. Het betreft hier een recuperatie van restmiddelen van ONTVANGSTEN Er zijn bijkomende ontvangsten voorzien uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt EUR minder als oorspronkelijk voorzien. Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten voor de sector onderwijs, alsook voor de onderwijsinstellingen, voor cultuur voor de gemeenschapscentra en voor sport. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,00 EUR Verhoging van de ontvangsten ,08 EUR Verlaging van de ontvangsten ,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,08 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,18 EUR Verhoging van de uitgaven ,84 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,02 EUR Het batig saldo van de gewone dienst blijft bijgevolg ,06 EUR. B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst, dat initieel afsloot met een overschot van ,87 EUR, bedraagt na onderhavige begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding. 3

6 De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, bibliotheken, sportinfrastructuur en welzijnsinstellingen worden verhoogd voor een totaal van EUR. De middelen voor de werken aan de COOVI-campus en de werken aan de voorschoolse instellingen worden eveneens verhoogd. Verder worden er middelen voorzien voor de aankoop van diverse uitrusting voor de COOVI-campus, Zaveldal, Kunst, cultureel erfgoed en musea, Jeugd, Speelpleinen en Sport. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting Zo zijn er meer middelen nodig uit het Onderwijsfonds ( EUR) en uit het Lambermontfonds ( EUR). Minder middelen dienen geput te worden uit het Stedenfonds ( EUR). Tenslotte dienen er ook meer leningen te worden voorzien ( EUR). Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,87 EUR Verhoging van de ontvangsten ,00 EUR Verlaging van de ontvangsten ,44 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,43 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,00 EUR Verhoging van de uitgaven ,43 EUR Verlaging van de uitgaven - 0,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,43 EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 4

7 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. 5

8 II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Vorige dienstjaren , , ,32 Overboekingen , , ,94 Dotaties , , ,00 Onderwijs , , ,00 CVO Elishout - COOVI , , ,00 Kasterlinden , , ,00 Algemeen cultuurbeleid , , ,00 Gemeenschapscentra , , ,82 Sport , , ,00 Totaal van de wijziging ,08 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,08 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: omschrijving krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Overboekingen , , ,00 Algemene administratie , , ,00 Administratie , , ,00 Materieelverhuur , , ,00 Communicatie, Media en IT , , ,00 Onderwijs , , ,00 Onderwijscentrum Brussel , , ,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding ,00-100, ,00 Elishout - COOVI , , ,00 6

9 CVO-Elishout-COOVI , , ,00 Elishout- school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren , , , ,00-100, ,00 Kasterlinden , , ,00 Zaveldal , , ,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren ,00-50, ,00 Algemeen cultuurbeleid , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea , , ,00 Gemeenschapscentra , , ,82 Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening , , ,00 Bibliotheekwerking , , ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein , , ,00 Sport , , ,00 Algemeen welzijnsbeleid , , ,00 Jeugdwelzijn ,00 0, ,00 Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg- en ouderenwelzijn Welzijn voor personen met een handicap ,00 0, , , , , , , ,00 Gezin , , ,00 Revalidatiecentrum De Poolster ,00-100, ,00 Gezondheid , , ,08 Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,84 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,02 7

10 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Vorige dienstjaren , , ,43 Overboekingen , , ,00 Algemene uitgaven en ontvangsten , , ,00 Totaal van de wijziging ,56 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,43 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Onderwijs , , ,00 Elishout - COOVI , , ,00 Zaveldal , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea 0, , ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein 0, , ,00 Sport 0, , ,00 Patrimonium , , ,43 Totaal van de wijziging ,43 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,43 Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. 8

11 Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 9

12 BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 1

13 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,00 Er wordt EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds EUR is afkomstig van het resultaat van de begrotingsrekening 2010 en de verhoogde trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EUR is het resultaat van de meerontvangsten uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 Er wordt EUR meer overgeboekt naar de buitengewone dienst in het kader van het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven op artikel 84004/ Tevens wordt voor artikel 85000/ EUR minder overgeboekt. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds 0, , ,00 Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds EUR is afkomstig van resultaat van de begrotingsrekening 2010 en wordt bestemd voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ( EUR) en voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport ( EUR) EUR heeft betrekking op een correctie van Stedenfondsuitgaven. Het betreft uitgaven die in 2010 werden gefinancierd met reguliere middelen terwijl deze met stedenfondsmiddelen gefinancierd diende te worden. Vanwege de recurrente besparing binnen de administratie, kan EUR terug worden overgeheveld naar het Lambermontfonds. 1

14 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Algemene Administratie Artikel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen , , ,00 Er wordt een verhoing van het krediet voorzien omwille van volgende aanpassingen: * 2 personeelsleden voor Brede School Nieuwland (financiering saldo stedenfonds 2010 doelstelling SD3-OD1 'Ouderbetrokkenheid'); * 4 personeelsleden Gemeenschapscentra (financiering van 2 VTE via sociale maribel). Artikel 300/ Verplaatsingskosten , ,00 Voor de motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 300/ ,00 Artikel 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 Artikel 300/ Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen , , ,00 Artikel 300/ Andere administratiekosten , , ,00 Artikel 300/ Verzekeringen , , ,00 Als gevolg van een onverwacht hoge afrekening door de verzekeraar dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd. Artikel 300/ Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de verhoging van de (subsidie)enveloppes van de beleidsdomeinen in het kader van de social profit ,00 2

15 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Administratie Artikel 310/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , , ,00 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici , , ,00 Artikel 310/ Auteursrechten,erelonen en vergoedingen ,00-350, ,00 Artikel 310/ Presentiegelden van commissies en jury's 9.000, , ,00 Artikel 310/ Kantoorbenodigdheden , ,00 Het krediet op dit artikel kan, in combinatie met een recurrente besparing, worden verminderd. Artikel 310/ Frankeringskosten , , , ,00 Artikel 310/ Telefoonkosten , , ,00 Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd. Artikel 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal , , ,00 3

16 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 310/ Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing , , ,00 Artikel 310/ Procedure- en vervolgingskosten , , ,00 De uitgaven voor de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van Kasterlinden worden op de betreffende personeelsartikelen (497/ en 497/113-12) aangerekend. 110 EUR wordt voorzien voor de betaling van een verkeersboete. De boete wordt uitzonderlijk door de VGC betaald. Artikel 310/ Receptie- en representatiekosten , , ,00 Artikel 310/ Kosten voor vorming van het personeel , , ,00 Artikel 310/ Andere administratiekosten , , ,00 Artikel 310/ Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk 8.000,00-300, ,00 Artikel 310/ Verzekeringen ,00-850, ,00 Artikel 310/ Andere technische kosten ,00-900, ,00 Artikel 310/ Olie en brandstof voor voertuigen , , ,00 4

17 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen , , ,00 Artikel 310/ Verzekeringen van voertuigen , , ,00 Artikel 310/ Andere kosten voor voertuigen , , ,00 Artikel 31000/ Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement , , ,00 Artikel 31000/ Werkingskosten archiefwerking 0, , ,00 Op dit artikel wordt een krediet van EUR voorzien voor werkingskosten in het kader van de digitale archiefwerking binnen de administratie. Artikel 31001/ Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid , , ,00 Artikel 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel , , ,00 Het project rond een datawarehouse kon in 2010 niet worden gerealiseerd en wordt in 2011 opnieuw ingeschreven. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. 5

18 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Materieelverhuur Artikel 320/ Vergoedingen , , ,00 Artikel 320/ Technische benodigdheden ,00-700, ,00 Artikel 320/ Herstelling van het materieel ,00-400, ,00 Artikel 320/ Verzekeringen 8.000,00-400, ,00 6

19 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Communicatie, Media en IT Artikel 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met EUR voor de realisatie van de brochure Talentmix en voor de Vrijetijds-campagne. Deze middelen komen in evenredige mate van de 3 beleidsdomeinen. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 330/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , , ,00 Artikel 330/ Kosten swap-huur informatica-apparatuur , , ,00 Artikel 33001/ Kosten toegang Rijksregister , , ,00 Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd. Artikel 33002/ Kosten voor digitale communicatie , , ,00 Artikel 33002/ Subsidies voor mediaprojecten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de subsidiëring van een initiatief in de Ancienne Belgique. De bijkomende middelen zijn afkomstig van het artikel 33003/ (Kosten voor communicatieprojecten). Artikel 33003/ Kosten voor communicatieprojecten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met EUR en overgeheveld naar het artikel 33002/ (Subsidies voor mediaprojecten). Tevens wordt het krediet neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 33004/ Kosten voor evenementiële communicatie , , ,00 7

20 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Onderwijs Artikel 400/ Promotie van het onderwijs , , ,00 In 2010 werden een aantal kosten rond de uitgaven van het kookboek Samen aan tafel voorgefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming EUR van het begrotingshoofdstuk Elishout, school voor voeding wordt overgeheveld naar dit artikel. Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid (zie ook artikel 40003/ Subsidies voor projecten van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid ). Artikel 400/ Technische werkingskosten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met EUR voor de opmaak, de druk en de verspreiding van de cursusbrochure 'Talentmix' ( EUR) en werkingskosten voor de Nieuwlandsite ( EUR). Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning, de aanpassing en de bijsturing van de aanmeldingsprocedure. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd via het saldo van de stedenfondsmiddelen. Het krediet op dit artikel wordt na deze wijziging ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Om het leerkrachtentekort in Brussel op te vangen worden verschillende acties voorzien. 'Blijvende' leerkrachten hebben voeling met de Brusselse context en vertonen een grote betrokkenheid met de specifieke Brusselse schoolpopulatie. Beginnende leerkrachten hebben nood aan antwoorden om efficiënt te kunnnen functioneren in een Brusselse klas. De acties moeten dan ook gericht zijn op deze elementen. Het doel is om via promotieactiviteiten en informatiemomenten de instroom van Brusselse studenten in de lerarenopleidingen te verhogen en leerkrachten in opleiding voor te bereiden op lesgeven in Brussel. Via ondersteunende maatregelen wil men de uitstroom van beginnende leraren tegengaan. Alle acties worden in samenwerking met de Brusselse lerarenopleidingen, het OCB en andere relevante partners georganiseerd. Artikel 40002/ Diverse subsidies , , ,00 Een deel van het krediet wordt gebruikt om het tekort op het artikel 40004/ (Subsidies voor projecten i.v.m. onderwijs) aan te vullen. Tevens wordt een deel van het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40003/ (Verenigingen werkzaam in het onderwijs). Vanaf het begrotingsjaar 2011 worden drie hoofdstedelijke verenigingen erkend en gesubsidieerd. 8

21 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 40003/ Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs , , ,00 De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de nadruk leggen op de rol van aanspreekpunt, ondersteuner, coördinator van de organisaties t.a.v. het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De onderwijskoepels KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel), OVSG (Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten) en Scholengroep Brussel kunnen die rol waarmaken voor (nagenoeg) het hele werkveld van het Brussels Nederlandstalig onderwijs en meer specifiek voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. De VGC heeft de inhoud van de regelgeving geactualiseerd en aangepast. Vanaf het werkjaar 2011 worden 3 onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd, een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Artikel 40003/ Subsidies voor schoolverbreding , , ,00 Er zijn bijkomende middelen nodig voor het uitbouwen van een aantal acties in het kader van het realiseren van de doelstelling 'brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel'. Enerzijds zijn er een aantal beleidsdomeinspecieke acties, zoals het 'verbreden van de naschoolse opvang' (ondersteunen van een breed aanbod aan materiaal en activiteiten, stimuleren van professionalisering, aandacht voor breed leren etc.). Anderzijds zijn er een aantal beleidsdomeinoverschrijdende acties in het kader van 'Brede School' (aanstellen van lokale coördinatoren Brede School, financiële ondersteuning van de lokale werking, communicatie en sensibilisering rond Brede School etc.). Artikel 40004/ Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs , , ,00 Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Voor dit schooljaar worden meer subsidieaanvragen verwacht. Artikel 40005/ Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs , , ,00 Begeleidingsprogramma's kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en tot kwalitatief onderwijs in Brusselse scholen. Zo sluit de subsidiëring van begeleidingsprogramma's aan bij de beleidsopties zoals voorzien in de beleidsnota van VGC-Onderwijs en Vorming. Ondermeer de financiële ondersteuning van projecten zoals 'Time-Out' en 'Tutoring Brussel (Brutus, Smaart)' krijgen hierbij bijzondere aandacht. De in de begroting 2011 ingeschreven middelen zijn net voldoende voor de continuering van de subsidies toegekend voor het schooljaar Artikel 40007/ Subsidie voor onderwijstrajecten , , ,00 Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs: concreet wordt opleiding PLC- technieken ingericht in dagonderwijs, daarnaast wordt de vraag voor uitbreiding met aanbod van Boekhouden-Informatica onderzocht. In 2011 wordt tevens een eenmalige subsidiering toegekend voor de opleiding Begeleider buitenschoolse kinderopvang. De bijkomende middelen worden gehaald uit het stedenfonds saldo Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. 9

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID

HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID HET JUSTITIEPLAN EEN EFFICIËNTERE JUSTITIE VOOR MEER RECHTVAARDIGHEID Koen Geens Minister van Justitie 1 No battle was ever won according to plan, but no battle was ever won without one. - Dwight D. Eisenhower

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/2005 31/12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie