VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 Stuk 6A ( ) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar

2 ONTWERP Collegebesluit nr Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr van 3 december 2010 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011; Gelet op het collegebesluit nr van 31 maart 2011 tot herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het College dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt. De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 1

3 ONTWERP Verordening nr Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2011 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 15 november 2010 en door het College bekrachtigd op 3 december De verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2011 sloot af met een overschot van ,82 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van ,06 EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2011 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2010 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2010 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van ,32 EUR of ,32 EUR meer dan geraamd. Hierbij dient aangestipt te worden dat ,08 EUR gerecupereerd dient te worden uit dit overschot voor uitgaven in het huidig dienstjaar, maar waarvan de ontvangsten in het vorig jaar werden gerealiseerd. Het gaat hier om middelen voor Kunst, cultureel erfgoed en musea, Sport, Gezin en het LOGO. Tevens is er de verlaging van de toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, dewelke in 2010 in rekening zou worden gebracht, doch in 2011 plaatsvindt en dit ten bedrage van EUR. Dit brengt het reëel supplementair overschot op ,24 EUR. Van dit bedrag worden eenmalig middelen in mindering gebracht voor een minnelijke schikking inzake weddenbijslag. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Uit het geraamde overschot op de rekening 2010 wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds en EUR naar het Onderwijsfonds. Bovendien wordt EUR overgeboekt uit het reservefonds Stedenfonds. Deze middelen worden ingezet voor diverse uitgaven over verschillende begrotingshoofdstukken EUR wordt minder overgeboekt naar de buitengewone dienst. Uit de reserve van het Onderwijsfonds wordt ,94 EUR genomen voor de financiering van technische werkingskosten. 1

4 ADMINISTRATIE Conform de vraag van het College en de besprekingen in Commissie en de Raad, in het kader van de begroting 2011, werd aan de leidinggevende van de administratie gevraagd om een recurrente besparing door te voeren ten belope van EUR. De besparing is verdeeld over verschillende begrotingshoofdstukken en artikelen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de kredieten van de verschillende beleidsdomeinen. PERSONEEL Een aantal personeelskredieten wordt herschikt zonder dat dit in globo bijkomende uitgaven tot gevolg heeft. Zo zijn er meer middelen nodig voor vergoedingen en verplaatsingskosten voor het personeel en worden er middelen voorzien voor bijkomende personeelsleden in de sectoren Onderwijscentrum Brussel, Kasterlinden en Gemeenschapscentra. COMMUNICATIE De middelen voor overheids- en bedrijfscommunicatie worden verhoogd met EUR. Deze middelen zullen worden bestemd voor de realisatie van de talentmix-brochure en de Vrijetijds-campagne. ONDERWIJS en VORMING Er worden bijkomende middelen voorzien voor promotie van het onderwijs, meer bepaald voor de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Extra middelen worden ingeschreven voor de ondersteuning van de inschrijvingsprocedure en een motiverend beleid gericht op de leerkrachten in het Brussels onderwijs. Met betrekking tot de subsidies worden bijkomende kredieten ingeschreven voor de ondersteuning van de onderwijskoepels, het uitbouwen van acties om de doelstelling brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel te realiseren. Tevens worden er middelen vrijgemaakt ter bevordering van begeleidingsprogramma s die kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en het kwalitatief onderwijs in Brusselse Nederlandstalige scholen, alsook voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs. Er wordt extra krediet voorzien voor een verhoging van de tussenkomst bij de doorstromingsprogramma s waaraan de Vlaamse Gemeenschapscommissie deelneemt. Voor het Onderwijscentrum Brussel worden middelen voorzien voor 2 personeelsleden in het kader van Brede School, alsook worden er kredieten ingeschreven voor technische werkingskosten. Binnen de onderwijsinstellingen wordt een aantal kredieten, waar correlatieve ontvangsten tegenover staan, opgetrokken. CULTUUR, JEUGD en SPORT Op het vlak van cultuur worden bijkomende middelen voorzien voor culturele participatiebevordering, nieuwe uitzonderlijke initiatieven en subsidies voor kunsten. Binnen de sector van de gemeenschapscentra stijgen de personeelskosten met EUR. De subsidies aan sociaal culturele verenigingen stijgen met EUR. Binnen de sector jeugd worden extra middelen voorzien voor vernieuwende jeugdinitiatieven, worden er binnen de sector van de speelpleinen meer middelen voorzien voor technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen. Verder zijn er nog verschuivingen van middelen over verschillende begrotingsartikelen binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport zonder dat dit in globo leidt tot meer- of minder uitgaven. WELZIJN, GEZONDHEID en GEZIN 2

5 Binnen dit beleidsdomein worden een aantal kredieten herschikt. Zo zijn er meer middelen nodig voor initiatieven in verband met jeugdwelzijnsprojecten en voor samenlevingsprojecten. Binnen de sector Thuiszorg- en ouderwelzijn wordt voor het realiseren van een woonzorgproject EUR extra ingeschreven. Tevens zijn er meer middelen nodig voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg. Tevens zijn er ook meer middelen nodig in de sectoren gezin en gezondheid. Zo stijgen de subsidies voor voorschoolse initiatieven alsook deze voor de nieuwe initiatieven. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd met ,08 EUR. Het betreft hier een recuperatie van restmiddelen van ONTVANGSTEN Er zijn bijkomende ontvangsten voorzien uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toegekende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt EUR minder als oorspronkelijk voorzien. Daarnaast zijn er bijkomende ontvangsten voor de sector onderwijs, alsook voor de onderwijsinstellingen, voor cultuur voor de gemeenschapscentra en voor sport. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,00 EUR Verhoging van de ontvangsten ,08 EUR Verlaging van de ontvangsten ,00 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,08 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,18 EUR Verhoging van de uitgaven ,84 EUR Verlaging van de uitgaven ,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,02 EUR Het batig saldo van de gewone dienst blijft bijgevolg ,06 EUR. B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst, dat initieel afsloot met een overschot van ,87 EUR, bedraagt na onderhavige begrotingswijziging 0 EUR. Om een oplossing te kunnen bieden aan de druk op het Nederlandstalig basisonderwijs, worden extra middelen ingezet op een doelgerichte en kwalitatieve capaciteitsuitbreiding. 3

6 De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, jeugdinfrastructuur, bibliotheken, sportinfrastructuur en welzijnsinstellingen worden verhoogd voor een totaal van EUR. De middelen voor de werken aan de COOVI-campus en de werken aan de voorschoolse instellingen worden eveneens verhoogd. Verder worden er middelen voorzien voor de aankoop van diverse uitrusting voor de COOVI-campus, Zaveldal, Kunst, cultureel erfgoed en musea, Jeugd, Speelpleinen en Sport. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting Zo zijn er meer middelen nodig uit het Onderwijsfonds ( EUR) en uit het Lambermontfonds ( EUR). Minder middelen dienen geput te worden uit het Stedenfonds ( EUR). Tenslotte dienen er ook meer leningen te worden voorzien ( EUR). Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting ,87 EUR Verhoging van de ontvangsten ,00 EUR Verlaging van de ontvangsten ,44 EUR Nieuwe raming van de ontvangsten ,43 EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting ,00 EUR Verhoging van de uitgaven ,43 EUR Verlaging van de uitgaven - 0,00 EUR Nieuwe raming van de uitgaven ,43 EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR. 2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 4

7 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. 5

8 II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Vorige dienstjaren , , ,32 Overboekingen , , ,94 Dotaties , , ,00 Onderwijs , , ,00 CVO Elishout - COOVI , , ,00 Kasterlinden , , ,00 Algemeen cultuurbeleid , , ,00 Gemeenschapscentra , , ,82 Sport , , ,00 Totaal van de wijziging ,08 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,08 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: omschrijving krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Overboekingen , , ,00 Algemene administratie , , ,00 Administratie , , ,00 Materieelverhuur , , ,00 Communicatie, Media en IT , , ,00 Onderwijs , , ,00 Onderwijscentrum Brussel , , ,00 Centrum voor leerlingenbegeleiding ,00-100, ,00 Elishout - COOVI , , ,00 6

9 CVO-Elishout-COOVI , , ,00 Elishout- school voor voeding Elishout verblijf voor jongeren , , , ,00-100, ,00 Kasterlinden , , ,00 Zaveldal , , ,00 Kasterlinden verblijf voor jongeren ,00-50, ,00 Algemeen cultuurbeleid , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea , , ,00 Gemeenschapscentra , , ,82 Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening , , ,00 Bibliotheekwerking , , ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein , , ,00 Sport , , ,00 Algemeen welzijnsbeleid , , ,00 Jeugdwelzijn ,00 0, ,00 Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg- en ouderenwelzijn Welzijn voor personen met een handicap ,00 0, , , , , , , ,00 Gezin , , ,00 Revalidatiecentrum De Poolster ,00-100, ,00 Gezondheid , , ,08 Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,84 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,02 7

10 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Vorige dienstjaren , , ,43 Overboekingen , , ,00 Algemene uitgaven en ontvangsten , , ,00 Totaal van de wijziging ,56 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,43 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet Verhoging/verlagin g Nieuw krediet Onderwijs , , ,00 Elishout - COOVI , , ,00 Zaveldal , , ,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea 0, , ,00 Jeugd , , ,00 Speelplein 0, , ,00 Sport 0, , ,00 Patrimonium , , ,43 Totaal van de wijziging ,43 Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging , , ,43 Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. 8

11 Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 9

12 BIJLAGE Bijlage nr. 1 tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2011 nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 1

13 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen , , ,00 Er wordt EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds EUR is afkomstig van het resultaat van de begrotingsrekening 2010 en de verhoogde trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EUR is het resultaat van de meerontvangsten uit dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikel 12000/ Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 Er wordt EUR meer overgeboekt naar de buitengewone dienst in het kader van het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven op artikel 84004/ Tevens wordt voor artikel 85000/ EUR minder overgeboekt. Artikel 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds 0, , ,00 Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds EUR is afkomstig van resultaat van de begrotingsrekening 2010 en wordt bestemd voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin ( EUR) en voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport ( EUR) EUR heeft betrekking op een correctie van Stedenfondsuitgaven. Het betreft uitgaven die in 2010 werden gefinancierd met reguliere middelen terwijl deze met stedenfondsmiddelen gefinancierd diende te worden. Vanwege de recurrente besparing binnen de administratie, kan EUR terug worden overgeheveld naar het Lambermontfonds. 1

14 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Algemene Administratie Artikel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen , , ,00 Er wordt een verhoing van het krediet voorzien omwille van volgende aanpassingen: * 2 personeelsleden voor Brede School Nieuwland (financiering saldo stedenfonds 2010 doelstelling SD3-OD1 'Ouderbetrokkenheid'); * 4 personeelsleden Gemeenschapscentra (financiering van 2 VTE via sociale maribel). Artikel 300/ Verplaatsingskosten , ,00 Voor de motivatie verwijzen wij naar de motivatie bij het artikel 300/ ,00 Artikel 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 Artikel 300/ Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen , , ,00 Artikel 300/ Andere administratiekosten , , ,00 Artikel 300/ Verzekeringen , , ,00 Als gevolg van een onverwacht hoge afrekening door de verzekeraar dient het krediet op dit artikel te worden verhoogd. Artikel 300/ Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de verhoging van de (subsidie)enveloppes van de beleidsdomeinen in het kader van de social profit ,00 2

15 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Administratie Artikel 310/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , , ,00 Het krediet op dit artikel kan verminderd worden met EUR. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici , , ,00 Artikel 310/ Auteursrechten,erelonen en vergoedingen ,00-350, ,00 Artikel 310/ Presentiegelden van commissies en jury's 9.000, , ,00 Artikel 310/ Kantoorbenodigdheden , ,00 Het krediet op dit artikel kan, in combinatie met een recurrente besparing, worden verminderd. Artikel 310/ Frankeringskosten , , , ,00 Artikel 310/ Telefoonkosten , , ,00 Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd. Artikel 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal , , ,00 3

16 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 310/ Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing , , ,00 Artikel 310/ Procedure- en vervolgingskosten , , ,00 De uitgaven voor de minnelijke schikking in het kader van de weddenbijslag van 15% voor personeelsleden van Kasterlinden worden op de betreffende personeelsartikelen (497/ en 497/113-12) aangerekend. 110 EUR wordt voorzien voor de betaling van een verkeersboete. De boete wordt uitzonderlijk door de VGC betaald. Artikel 310/ Receptie- en representatiekosten , , ,00 Artikel 310/ Kosten voor vorming van het personeel , , ,00 Artikel 310/ Andere administratiekosten , , ,00 Artikel 310/ Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk 8.000,00-300, ,00 Artikel 310/ Verzekeringen ,00-850, ,00 Artikel 310/ Andere technische kosten ,00-900, ,00 Artikel 310/ Olie en brandstof voor voertuigen , , ,00 4

17 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 310/ Prestaties van derden voor voertuigen , , ,00 Artikel 310/ Verzekeringen van voertuigen , , ,00 Artikel 310/ Andere kosten voor voertuigen , , ,00 Artikel 31000/ Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement , , ,00 Artikel 31000/ Werkingskosten archiefwerking 0, , ,00 Op dit artikel wordt een krediet van EUR voorzien voor werkingskosten in het kader van de digitale archiefwerking binnen de administratie. Artikel 31001/ Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid , , ,00 Artikel 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel , , ,00 Het project rond een datawarehouse kon in 2010 niet worden gerealiseerd en wordt in 2011 opnieuw ingeschreven. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR. 5

18 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Materieelverhuur Artikel 320/ Vergoedingen , , ,00 Artikel 320/ Technische benodigdheden ,00-700, ,00 Artikel 320/ Herstelling van het materieel ,00-400, ,00 Artikel 320/ Verzekeringen 8.000,00-400, ,00 6

19 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Communicatie, Media en IT Artikel 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt enerzijds verhoogd met EUR voor de realisatie van de brochure Talentmix en voor de Vrijetijds-campagne. Deze middelen komen in evenredige mate van de 3 beleidsdomeinen. Het krediet wordt tevens neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 330/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , , ,00 Artikel 330/ Kosten swap-huur informatica-apparatuur , , ,00 Artikel 33001/ Kosten toegang Rijksregister , , ,00 Op basis van een budgetcontrole en in combinatie met een recurrente besparing, kan het krediet op dit begrotingsartikel worden verminderd. Artikel 33002/ Kosten voor digitale communicatie , , ,00 Artikel 33002/ Subsidies voor mediaprojecten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met EUR voor de subsidiëring van een initiatief in de Ancienne Belgique. De bijkomende middelen zijn afkomstig van het artikel 33003/ (Kosten voor communicatieprojecten). Artikel 33003/ Kosten voor communicatieprojecten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verlaagd met EUR en overgeheveld naar het artikel 33002/ (Subsidies voor mediaprojecten). Tevens wordt het krediet neerwaarts aangepast in het kader van een recurrente besparing. Artikel 33004/ Kosten voor evenementiële communicatie , , ,00 7

20 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Onderwijs Artikel 400/ Promotie van het onderwijs , , ,00 In 2010 werden een aantal kosten rond de uitgaven van het kookboek Samen aan tafel voorgefinancierd door de algemene directie Onderwijs en Vorming EUR van het begrotingshoofdstuk Elishout, school voor voeding wordt overgeheveld naar dit artikel. Het goedgekeurde Federaal Impulsfondsproject 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel' omvat de uitwerking van een meertalige brochure en ondersteunend materiaal. Het doel is ouders met kinderen in het basisonderwijs een hulpmiddel te bieden om hun kind optimaal te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, met het accent op taalstimulering. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen van het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid (zie ook artikel 40003/ Subsidies voor projecten van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid ). Artikel 400/ Technische werkingskosten , , ,00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met EUR voor de opmaak, de druk en de verspreiding van de cursusbrochure 'Talentmix' ( EUR) en werkingskosten voor de Nieuwlandsite ( EUR). Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de ondersteuning, de aanpassing en de bijsturing van de aanmeldingsprocedure. De bijkomende uitgaven worden gefinancierd via het saldo van de stedenfondsmiddelen. Het krediet op dit artikel wordt na deze wijziging ten belope van EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Om het leerkrachtentekort in Brussel op te vangen worden verschillende acties voorzien. 'Blijvende' leerkrachten hebben voeling met de Brusselse context en vertonen een grote betrokkenheid met de specifieke Brusselse schoolpopulatie. Beginnende leerkrachten hebben nood aan antwoorden om efficiënt te kunnnen functioneren in een Brusselse klas. De acties moeten dan ook gericht zijn op deze elementen. Het doel is om via promotieactiviteiten en informatiemomenten de instroom van Brusselse studenten in de lerarenopleidingen te verhogen en leerkrachten in opleiding voor te bereiden op lesgeven in Brussel. Via ondersteunende maatregelen wil men de uitstroom van beginnende leraren tegengaan. Alle acties worden in samenwerking met de Brusselse lerarenopleidingen, het OCB en andere relevante partners georganiseerd. Artikel 40002/ Diverse subsidies , , ,00 Een deel van het krediet wordt gebruikt om het tekort op het artikel 40004/ (Subsidies voor projecten i.v.m. onderwijs) aan te vullen. Tevens wordt een deel van het krediet van dit artikel overgeheveld naar het artikel 40003/ (Verenigingen werkzaam in het onderwijs). Vanaf het begrotingsjaar 2011 worden drie hoofdstedelijke verenigingen erkend en gesubsidieerd. 8

21 Begroting 2011 Begrotingswijziging 1A Wijziging 1 Voorontwerp van 10/02/2011 tot 31/03/ /04/2011 Artikel 40003/ Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs , , ,00 De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de nadruk leggen op de rol van aanspreekpunt, ondersteuner, coördinator van de organisaties t.a.v. het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De onderwijskoepels KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel), OVSG (Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten) en Scholengroep Brussel kunnen die rol waarmaken voor (nagenoeg) het hele werkveld van het Brussels Nederlandstalig onderwijs en meer specifiek voor het kleuter- en leerplichtonderwijs. De VGC heeft de inhoud van de regelgeving geactualiseerd en aangepast. Vanaf het werkjaar 2011 worden 3 onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd, een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Artikel 40003/ Subsidies voor schoolverbreding , , ,00 Er zijn bijkomende middelen nodig voor het uitbouwen van een aantal acties in het kader van het realiseren van de doelstelling 'brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel'. Enerzijds zijn er een aantal beleidsdomeinspecieke acties, zoals het 'verbreden van de naschoolse opvang' (ondersteunen van een breed aanbod aan materiaal en activiteiten, stimuleren van professionalisering, aandacht voor breed leren etc.). Anderzijds zijn er een aantal beleidsdomeinoverschrijdende acties in het kader van 'Brede School' (aanstellen van lokale coördinatoren Brede School, financiële ondersteuning van de lokale werking, communicatie en sensibilisering rond Brede School etc.). Artikel 40004/ Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs , , ,00 Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Voor dit schooljaar worden meer subsidieaanvragen verwacht. Artikel 40005/ Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs , , ,00 Begeleidingsprogramma's kunnen bijdragen tot brede leerkansen van leerlingen en tot kwalitatief onderwijs in Brusselse scholen. Zo sluit de subsidiëring van begeleidingsprogramma's aan bij de beleidsopties zoals voorzien in de beleidsnota van VGC-Onderwijs en Vorming. Ondermeer de financiële ondersteuning van projecten zoals 'Time-Out' en 'Tutoring Brussel (Brutus, Smaart)' krijgen hierbij bijzondere aandacht. De in de begroting 2011 ingeschreven middelen zijn net voldoende voor de continuering van de subsidies toegekend voor het schooljaar Artikel 40007/ Subsidie voor onderwijstrajecten , , ,00 Er worden bijkomende middelen voorzien voor de uitbreiding van het aanbod binnen het Tweedekansonderwijs: concreet wordt opleiding PLC- technieken ingericht in dagonderwijs, daarnaast wordt de vraag voor uitbreiding met aanbod van Boekhouden-Informatica onderzocht. In 2011 wordt tevens een eenmalige subsidiering toegekend voor de opleiding Begeleider buitenschoolse kinderopvang. De bijkomende middelen worden gehaald uit het stedenfonds saldo Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. 9

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 18 april 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Nadere informatie

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 13.519.70 978.334,00 14.498.034,00 Omwille

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 15 november 2010 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 DEEL I:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (2011-2012) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 14 november 2011 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 DEEL I:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2014-2015) Nr.1(deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 18 NOVEMBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 DEEL I:

Nadere informatie

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 15.370.00 3.701.475,00 19.071.475,00 Er wordt

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Begroting 2008 Begrotingswijziging 1A

Begroting 2008 Begrotingswijziging 1A Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 71.000,00 2.825.962,63 2.896.962,63 De uitgaven

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD. ZITTING 2009-2010 26 mei 2010 ONTWERP VAN VERORDENING

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD. ZITTING 2009-2010 26 mei 2010 ONTWERP VAN VERORDENING Stuk 6A (2009-2010) Nr. 3 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2009-2010 26 mei 2010 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2010 VERSLAG

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 23 NOVEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017 1455 Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0727 22-06-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de goedkeuring van de meerwerken nr. 2 voor de fase 2 van de renovatie van Brede School

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/416 24 oktober 2002 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst en toekenning van een subsidie voor organisatie van multimediavormingsprojecten in het onderwijs tijdens het

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 9A (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 4 JULI 2017 Rekening 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds SAMENVATTEND

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017

Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad 23 augustus 2017 Molenstraat 160c 9900

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Jeugd Rode Kruis OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Collegebesluit nr. 04/201 22 april 2004 Besluit houdende subsidiëring en niet-subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2004 - Deel 4 - Het College,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid Tussen de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Vlaams minister

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 OKTOBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012 VERSLAG namens de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone GEWONE DIENST RAAD 10.03. GEWONE DIENST Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 1 Vorige

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Gemeenteraad 09.02. Conseil Communal 09.02. Gewone 1. Samenvattingstabel 1 Gewone dienst - Samenvattingstabel Ontvangsten Uitgaven

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Collegelidbesluit nr. 20092010-0065 11-03-2010 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2010 Het collegelid,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/459 29 november 2001 Collegebesluit nr. 01/459 houdende overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure voor de organisatie van een wetenschappelijk onderzoek naar de verbrusseling

Nadere informatie

OVEREENKOMST PROGRAMMA MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS) met ingang van 1 september 2013

OVEREENKOMST PROGRAMMA MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS) met ingang van 1 september 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst 'Programma Milieuzorg op School (MOS)' met de Vlaamse Overheid, met ingang van 1 september 2013 OVEREENKOMST tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0539 10-03-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de erkenning en de subsidiëring van regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk Het College,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Subsidiebesluit

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 03/566 18 december 2003 Besluit houdende subsidiëring van extra-murosactiviteiten voor het Nederlandstalig onderwijs tijdens het dienstjaar 2003 - Deel 11 - Het College, Gelet op de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2007 1767 [C 2007/31090] 15 DECEMBER 2006. Verordening nr. 06/04 tot vaststelling

Nadere informatie