BIS BenW adviezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIS BenW adviezen - 5611"

Transcriptie

1 BIS BenW adviezen

2 BIS BenW adviezen

3 BIS BenW adviezen

4 Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert, gemeente Weert en Risse Groep Versie

5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Visie op het project Doelstellingen Beoogde resultaten Doelgroep Werkproces Organisatie Management en bestuurlijke aansturing Samenwerkingsvorm Verantwoordelijkheden doorverwijzer Beleid t.a.v. instrumenten Arbeidsmarktperspectieven De werkgeversbenadering Systemen Risico s Locatie Tijdspad en planning Begroting Personeelsreductie Bijlage 1. Taakbeschrijvingen Bijlage 2: Diagnostische setting Bijlage 3. Uitkeringen doelgroepen

6 Managementsamenvatting In dit document is beschreven hoe de gemeenten Weert, Nederweert en Risse Groep vanaf 1 april 2013 gezamenlijk gaan optrekken om de WWB en WSW adequaat en toekomstbestendig uit te voeren binnen de beschikbare budgetten in een bovenlokale samenwerking. De samenwerking krijgt vorm onder de naam Werk.Kom. Uitgangspunt voor de samenwerking is het Position Paper waarin de belangrijkste keuzes ten aanzien van de uitvoering van de aankomende Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) zijn onderbouwd. Inmiddels is de WWNV vervangen door de Participatiewet. Deze nieuwe wet vormt geen belemmering voor de reeds voorgenomen gezamenlijke werkwijze. Door nu dit initiatief te nemen laten de partijen zien actief vorm en inhoud te geven aan toekomstig participatie en bemiddeling. In de uitvoering van de activiteiten zal rekening gehouden worden met de specifieke uitwerkingen van de nieuwe wet zodra deze bekend zijn. Naast de ontstane samenwerking tussen Weert, Nederweert en Risse Groep zijn er op Midden- Limburgse schaal ook diverse ontwikkelingen gaande inzake het regionale arbeidsmarktbeleid die raakvlakken hebben met dit plan van aanpak. Werk.Kom zal zoveel mogelijk op het Midden- Limburgse beleid en de verschillende uitgangspunten anticiperen. Andersom kan Werk.Kom een voorbeeldwerking hebben voor het Midden-Limburgse uitvoeringsplan als haar ervaringen worden ingebracht en gedeeld. Voordeel is dat gewerkt kan worden vanuit een groeimodel waarbij reeds ervaring kan worden opgedaan met de samenwerking en de gezamenlijke aanpak werkgeversbenadering en re-integratie. De doelstelling van de samenwerking is als volgt: Het tot stand brengen van bovenlokale samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeente Weert en Nederweert en SW-organisatie Risse Groep om te zorgen voor een adequate en toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de WwB (straks Participatiewet) binnen de beschikbare budgetten gericht op bemiddeling, aansluitend bij het regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Deze doelstelling bestaat uit drie subdoelstellingen: 1. Het vormgeven van een gezamenlijke aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering, re-integratie en acquisitie van werkplekken welke per 1 april 2013 operationeel is (op één locatie). 2. Het terugdringen van de totale uitkeringslasten van de samenwerkingspartners. 3. De noodzakelijke personeelsreductie die hieruit voortkomt, is gerealiseerd/in gang gezet. De te behalen resultaten over de periode april 2013 december 2014, conform het Position Paper, zijn als volgt: 200 aantal externe werkplekken (met loondispensatie, SW-detachering of regulier), waarvan 100 opgevuld middels het detacheren van de huidige SW-populatie met daarbij een toename van de gerealiseerde loonwaarde. Deze werkplekken zullen o.a. vervuld worden middels: o Personele invulling inbesteding van gemeentelijke opdrachten voor o Personele invulling Social Return voor De doelgroepen zijn: 1. Personen met een economische verdiencapaciteit 100% van het Wettelijk Minimum Loon. 2. Personen met een economische verdiencapaciteit van 20 tot 100 % van het Wettelijk Minimum Loon (tijdelijk of permanent). 3

7 3. Specifieke doelgroepen: jongeren tot 27 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 56 jaar. Er wordt prioriteit gegeven aan mensen met een hoge economische verdiencapaciteit, dit met het oog op het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke lasten. Het werkproces heeft als belangrijkste uitgangspunt dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de werkgeverscontacten zoveel mogelijk worden ontlast van overige taken. Op deze manier kunnen ze optimaal de focus leggen op de contacten met werkgevers en het zoeken naar plaatsingsmogelijkheden. De werkgever staat centraal: de oude caseload-gedachte en de methodiek Individuele Trajectbegeleiding worden losgelaten. De instroom van klanten vindt plaats vanuit de gemeenten, Risse Groep en Pluspunt. Om de werkzaamheden volgens dit werkproces uit te voeren zal gewerkt worden met de volgende soorten medewerkers: adviseurs werkgeversdiensten, consulenten activering & diagnose, werkcoaches, een manager en een financieel administratief medewerkster. Om een goed inzicht te krijgen en te houden over alle klanten en de contacten met werkgevers zal er gewerkt worden met zowel een goed cliëntvolgsysteem als een CRM-systeem. De samenwerking tussen de partijen geschiedt op basis van een bestuursovereenkomst. Dit is een lichte vorm van samenwerking tussen partijen waarbij er geen sprake is van een eigen rechtspersoonlijkheid. Alle bevoegdheden blijven bij de organen en partijen die op grond van de Wet bevoegd zijn. Er wordt wel gewerkt met één begroting en manager. De bestuursovereenkomst is apart van dit plan van aanpak opgesteld en wordt vastgesteld middels een collegebesluit. Om de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren is het nodig dat gedurende het hele proces een aantal randvoorwaarden georganiseerd zijn. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende instroom komt vanuit de gemeenten en Risse Groep, moet Werk.Kom zich kunnen richten op het plaatsen van mensen en geen hinder ondervinden van bijvoorbeeld inkomenszaken en dient er goed contact te zijn met de doorverwijzers van de gemeenten en Risse Groep in het kader van overdracht, nazorg, inkomen etc. 4

8 Het doel van de samenwerking is het plaatsen van klanten uit de diverse doelgroepen bij werkgevers. Voordat een klant bij een werkgever aan de slag gaat kan het nodig zijn één of meerdere instrumenten in te zetten die de klant beter toerusten. Deze instrumenten vallen onder drie categorieën: testen en onderzoek, scholing en workfirst. Bij het benaderen van werkgevers zal Werk.Kom inspelen op kansen geboden door de actuele arbeidsmarktperspectieven voor de doelgroep. Sectoren die op dit moment kansrijk zijn voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn de detailhandel, financiële en zakelijke diensten, zorg/welzijn, transport en de industrie. Werk.Kom zal deze sectoren als speerpuntsectoren beschouwen. Bij het uitvoeren van de werkgeversbenadering is gekozen voor een branchegerichte benadering. Dit houdt in dat de branches verdeeld worden over de adviseurs werkgeversdiensten. Ten behoeve van de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het eerste jaar is een voorinvestering nodig om de klanten goed in beeld te brengen zodat ze goed gematcht kunnen worden op de vacatures en de voorgenomen resultaten worden bereikt. Het eerste jaar is tevens het meeste participatiebudget beschikbaar. Vanaf 2014 zal dit minder worden, hoeveel is nog niet bekend. Dat betekent dat de gevraagde investeringen in 3 jaar tijd af dienen te nemen. Mede om deze redenen is uitgegaan van een kostenraming over 3 jaar, waarbij in het eerste jaar de meeste klanten instromen t.b.v. de diagnosefase. Voor 2013 is hierbij een concrete begroting opgenomen waarop projectgroep en stuurgroep kunnen sturen. Werk.Kom zal worden gevestigd bij de Risse Groep in Weert. Werk.Kom moet operationeel zijn per 1 april Tot die tijd zullen de volgende fasen worden doorlopen: Fase 1. Goedkeuring van het plan van aanpak door projectgroep en stuurgroep (afgerond). Fase 2. Doorlopen besluitvormingsproces in gemeenten Weert en Nederweert. Fase 3. Organiseren randvoorwaarden; huisvesting, systemen, samenstellen team etc. Fase 4. Start Werk.Kom, tevens start werkproces en realisatie doelstellingen. 5

9 1. Inleiding In dit document is beschreven hoe de gemeenten Weert, Nederweert en Risse Groep vanaf 1 april 2013 gezamenlijk gaan optrekken om de WWB en WSW adequaat en toekomstbestendig uit te voeren binnen de beschikbare budgetten in een bovenlokale samenwerking. Dit plan is tot stand gekomen met intensieve medewerking en betrokkenheid van alle partijen. Alvorens verder te gaan met de concrete uitwerking van de beoogde samenwerking eerst een korte weergave van de achtergronden en ontwikkelingen die hebben geleid tot dit plan van aanpak. Position Paper De wethouders van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert die tevens lid zijn van het bestuur van Risse Groep en de Raad van Commissarissen en de directie van Risse Groep hebben besloten om in januari 2012 een Position Paper te laten uitwerken. In het Position Paper zijn de belangrijkste keuzes ten aanzien van de uitvoering van de (op dat moment) aankomende Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) onderbouwd. De doelstelling van het Position Paper werken naar vermogen was om de belangrijkste keuzes voor de uitvoering van de wet op een rij te zetten, aan te geven uit welke alternatieven bij deze keuzes gekozen kon worden en de consequenties van deze alternatieven. Cruciale onderwerpen in dit verband waren: komen tot een uitvoering binnen het beschikbare budget, vormgeven van de bovenlokale uitvoering van werken naar vermogen en de rolverdeling en samenwerking tussen sociale diensten en de huidige uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening. Het eindrapport bevatte aanbevelingen over het best passende scenario en de te nemen maatregelen om de WWNV financieel gezond uit te voeren. In het eerste kwartaal van 2012 is het Position Paper aan de raden en colleges van gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck voorgelegd en vastgesteld. Daarin is de voorkeur uitgesproken om verder te gaan met het uitwerken van scenario 4 1 uit het Position Paper om de WWNV zo goed mogelijk uit te voeren. Maar op 23 april viel het 1 e kabinet Rutte en als gevolg hiervan werd de WWNV controversieel verklaard. In de daarop volgende periode hebben de gemeenten Weert, Nederweert en Risse Groep 2 besloten toch verder te gaan op de ingeslagen weg en is de opdracht van het succesvol uitvoeren van de WWNV omgevormd naar het streven naar een integrale aanpak rondom de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie tussen de drie partijen. Het besluit om door te gaan heeft geleid tot een actief samenwerkingsverband tussen alle partijen met als resultaat dit plan van aanpak dat uitgaat van een start van de bovenlokale gezamenlijke activiteiten per 1 april 2013 onder de naam Werk.Kom. Participatiewet Inmiddels is het nieuwe regeerakkoord bekend. In dit akkoord is een Participatiewet aangekondigd die per 1 januari 2014 ingevoerd moet worden en die de WWB, de WSW en een deel van de Wajong samenvoegt. Hierin wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd zoals dat nu al in de Wajong bestaat. Instroom in de WSW in de huidige vorm en onder de huidige voorwaarden stopt. Daarnaast geldt per 1 januari 2015 een verplicht quotum voor middelgrote en grote werkgevers in bepaalde sectoren voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten. Deze nieuwe wet vormt geen belemmering voor de reeds voorgenomen werkwijze in Werk.Kom. Door nu dit initiatief te 1 Scenario 4: intergemeentelijke samenwerking sociale diensten Nederweert en Weert en De Risse Groep met behoud van zelfstandigheid; projectopdracht 2 De gemeente Cranendonck kiest ervoor in de regionale aanpak aan te sluiten bij de regio Zuidoost Brabant en Brainport en zal daarom geen verdere directe betrokkenheid meer hebben bij de het initiatief van Weert, Nederweert en De Risse Groep. 6

10 nemen laten de partijen zien actief vorm en inhoud te geven aan toekomstig participatie en bemiddeling. In de uitvoering van de activiteiten zal rekening gehouden worden met de specifieke uitwerkingen van de nieuwe wet zodra deze bekend zijn. Situatieschets ontwikkelingen in de regio Naast de ontstane samenwerking tussen Weert, Nederweert en Risse Groep zijn er op Midden- Limburgse schaal de afgelopen maanden ook diverse ontwikkelingen gaande die raakvlakken hebben met dit plan van aanpak. Hieronder een kort situatieschets van deze ontwikkelingen: Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Eind juni 2012 zijn de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert aangewezen als arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Dit betekent dat vanuit deze regio door gemeenten en UWV Werkbedrijf de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden wordt vormgegeven. Gemeenten en UWV kunnen zelf afspraken maken over de wijze van samenwerking en dienstverlening in hun regio, binnen de budgettaire kaders. Binnen de arbeidsmarktregio moeten onderwerpen als regionale werkgeversdienstverlening, registratie van vacatures en werkzoekenden tussen UWV en gemeenten worden opgepakt en verder uitgewerkt. Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg Vooruitlopend op het besluit om de regio Midden-Limburg aan te wijzen als arbeidsmarktregio is in het voorjaar van 2012 door de colleges van de Midden-Limburgse gemeenten het regionale arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg vastgesteld. Dit document maakt onderdeel uit van de intensieve lobby om als Midden Limburg een aparte arbeidsmarktregio te vormen. In het beleidsplan regionaal arbeidsmarktbeleid zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: De zeven Midden-Limburgse gemeenten voeren samen arbeidsmarktbeleid; Economische profielen bepalen de ontwikkeling van het arbeidspotentieel; Gecoördineerde werkgeversbenadering; Passend opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Met deze doelstellingen beogen de samenwerkende gemeenten bij te dragen aan het stimuleren van de economische groei en het verhogen van de participatiegraad in Midden-Limburg. Regionaal visiedocument Werken naar vermogen In het najaar van 2012 hebben de raden van de zeven Midden-Limburgse gemeenten het regionale visiedocument Werken naar Vermogen vastgesteld. In eerste instantie was deze visienota gericht op de implementatie van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen. Nadat het wetsvoorstel controversieel werd verklaard is de nota omgevormd. Het accent vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening is verschoven naar een herbezinning van re-integratie van de Wet Werk en Bijstand. Een herijking van het re-integratiebeleid is noodzakelijk om de bezuinigingen en de nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid op te vangen. Het regionale visiedocument geeft richting en bepaalt de koers om nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid doeltreffend in te richten. In het regionale stuk worden een tweetal doelstellingen uiteengezet, namelijk: Iedereen levert een bijdrage aan de economische- en maatschappelijke groei, naar vermogen; De gemiddelde en totale uitkeringslast- lokaal en regionaal- wordt in de beleidsperiode jaarlijks teruggebracht. Naast deze doelstellingen hanteren de zeven gemeenten de volgende uitgangspunten bij de uitwerking van het beleid gericht op re-integratie en werk: 7

11 De werkgever als start van de keten; Wij spreken mensen aan op de eigen verantwoordelijkheid; Iedereen heeft (naar vermogen) een participatieverplichting, bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt; Het principe van omgedraaide bewijslast; Van zorgen voor, naar zorgen dat. Samenwerking Weert, Nederweert en Risse Groep Bovengenoemde ontwikkelingen lopen parallel aan de ontwikkelingen in Weert en Nederweert. Er liggen een aantal overeenkomsten in visie, beleid en doelstellingen die congruent zijn met elkaar. De verschillen tussen Werk.Kom en de voorgestelde aanpak in het visiedocument voor Midden- Limburg zitten met name in de samenwerkingspartners die meedoen; een samenwerkings-verband waaraan men lokaal in Werk.Kom werkt terwijl in het Midden-Limburgse dit proces zich nog verder moet uitkristalliseren. Werk.Kom zal zoveel mogelijk op het Midden-Limburgse beleid en de verschillende uitgangspunten anticiperen. Andersom kan Werk.Kom een voorbeeldwerking hebben voor het Midden-Limburgse uitvoeringsplan als haar ervaringen worden ingebracht en gedeeld. Voordeel is dat gewerkt kan worden vanuit een groeimodel waarbij reeds ervaring kan worden opgedaan met de samenwerking en de gezamenlijke aanpak werkgeversbenadering en re-integratie. De SW-doelgroep wordt al meteen meegenomen in de aanpak van Werk.Kom, vooruitlopend op de Participatiewet. Risse Groep doet al veel re-integratieactiviteiten voor de gemeenten en heeft een breed werkgeversnetwerk. Door samen te werken conform het Position Paper en ook de toename van detacheringen vanuit de SW-doelgroep mee te nemen in een gezamenlijke aanpak, kan deze aanpak al snel goedkoper en efficiënter worden dan nu het geval is. Het UWV Werkbedrijf (UWV) wordt de komende tijd benaderd om aan te sluiten. Daarbij is dit plan van aanpak het uitgangspunt en zal de regie op hoe de aansluiting eruit komt te zien liggen bij de gemeenten Weert en Nederweert en de Risse Groep. Dit plan van aanpak vormt voor 2013 de basis voor samenwerking in Werk.Kom. De gevolgen van de invoering van de nieuwe Participatiewet en de andere decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ) zijn nu nog niet bekend. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk vanaf 2014 aanpassingen vergen op dit plan. Weert, Nederweert en Risse Groep zullen zich hierop voorbereiden. 2. Visie op het project De gezamenlijke visie van de gemeente Weert, Nederweert en Risse Groep op het terrein van de werkgeversbenadering, detachering en re-integratie is gebaseerd op: 1. Het beleidsplan regionaal arbeidsmarktbeleid 2. Het regionale visiedocument Werken naar vermogen 3. Lokale uitgangspunten (bv. coalitieprogramma, beleidsplan Wmo, re-integratiebeleid) Rekening houdend met deze kaders is de visie: 8

12 Visie Elke burger van Weert en Nederweert participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we de verantwoordelijkheid hiervoor neerleggen bij de burgers zelf. Het hebben van een afstand tot de arbeidsmarkt maakt ondersteuning nodig om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever. Aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden de gemeenten Nederweert, Weert en De Risse een gezamenlijke en integrale aanpak op het gebied van de werkgeversbenadering, de acquisitie van werkplekken, detachering en re-integratie. Bij de dienstverlening vormt de vraag van de werkgever het uitgangspunt en staat het zoveel mogelijk terugdringen van de uitkeringslasten centraal. 3. Doelstellingen Werk.Kom heeft de volgende doelstelling: Het tot stand brengen van bovenlokale samenwerking tussen de sociale diensten van de gemeente Weert en Nederweert en SW-organisatie Risse Groep om te zorgen voor een adequate en toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Wwb 3 binnen de beschikbare budgetten gericht op bemiddeling, aansluitend bij het regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Deze doelstelling bestaat uit drie subdoelstellingen: 1. Het vormgeven van een gezamenlijke aanpak 4 van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering, re-integratie en acquisitie van werkplekken welke per 1 april 2013 operationeel is (op één locatie). 2. Het terugdringen van de totale uitkeringslasten van de samenwerkingspartners. 3. De noodzakelijke personeelsreductie die hieruit voortkomt, is gerealiseerd/in gang gezet. 4. Beoogde resultaten Het realiseren van bovengenoemde doelstellingen draagt bij aan de te behalen resultaten voor Werk.Kom over de periode april 2013 december Het resultaat dat in deze periode conform het Position Paper bereikt dient te worden, is als volgt: 200 aantal externe werkplekken (met loondispensatie, SW-detachering of regulier), waarvan 100 opgevuld middels het detacheren van de huidige SW-populatie met daarbij een toename van de gerealiseerde loonwaarde. Deze werkplekken zullen o.a. vervuld worden middels: o Personele invulling inbesteding van gemeentelijke opdrachten voor o Personele invulling Social Return voor Doelgroep Het regionaal visiedocument Werken naar vermogen onderscheid de volgende doelgroepen: 1. Personen met een economische verdiencapaciteit 100% van het Wettelijk Minimum Loon. 2. Personen met een economische verdiencapaciteit van 20 tot 100 % van het Wettelijk Minimum Loon (tijdelijk of permanent). 3 De WSW en de WWB worden straks vervangen door de Participatiewet. 4 Hieronder wordt tevens verstaan de inrichting van het samenwerkingsverband (bv. vorm entiteit, aansturing, personeels(reductie)) 5 Betreft een percentage van de loonkosten als onderdeel van de aanbestedingssom (SROI). 9

13 3. Personen met een maatschappelijke verdiencapaciteit en een economische verdiencapaciteit < 20 % van het Wettelijk Minimum Loon (tijdelijk of permanent). 4. Specifieke doelgroepen: jongeren tot 27 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 56 jaar. Voorstel is om hier in Werk.Kom bij aan te sluiten en te kiezen voor doelgroep 1, 2 en 4 waarbij we prioriteit geven aan mensen met een hoge economische verdiencapaciteit, dit met het oog op het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke lasten. Conform de afspraken uit de geldende reintegratie-verordeningen bij de gemeenten Weert en Nederweert wordt doelgroep 3 in Werk.Kom niet meegenomen. De doelgroepen kunnen beschreven worden volgens een aantal algemene kenmerken. Dit gebeurt volgens de categorieën die de gemeenten op dit moment nog hanteren omdat de verdeling in 4 doelgroepen zoals hierboven beschreven en gehanteerd in het regionale visiedocument in de praktijk nog niet doorgevoerd zijn 6. De categorieën zien er als volgt uit: Categorie 1: personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt < 1 jaar werkloos, recente werkervaring EN/OF Werknemersvaardigheden EN/OF Arbeidsmarktrelevante opleiding EN/OF Geen, beperkte of hanteerbare sociale, medische of psychische beperking(en) EN/OF Leefgebieden op orde EN/OF Intrinsieke motivatie EN/OF Zelfredzaam EN/OF Representatief voorkomen Categorie 2: personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Beperkte of verouderde werkervaring EN/OF Beperkte werknemersvaardigheden EN/OF Beperkte, niet relevantie of verouderde opleiding EN/OF Overbrugbare of hanteerbare sociale, medische en/of psychische beperking(en) EN/OF Eén of enkele leefgebieden niet op orde Mogelijke belemmeringen voor beide categorieën zijn: Beperkingen (lichamelijk, sociaal, psychisch, verstandelijk Schuldenproblematiek Taalbeheersing Opleidingsniveau sluit niet aan op capaciteit Zorg voor kinderen Vervoer Zelfoverschatting Aan nieuwe instroom worden eisen gesteld. Nieuwe kandidaten moeten voldoen aan de volgende kenmerken: Moeten binnen 1 jaar bemiddelbaar zijn Geen ontheffing van de arbeids- en/of re-integratieplicht. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de soorten uitkeringen die deze doelgroep ontvangt. 6 Deze verdeling wordt momenteel nog niet bij gemeenten gehanteerd, men werkt momenteel met een re-integratieverordening met 3 categorieën. De verdeling in dit document is wel de stip op de horizon. 10

14 De inschatting is dat er een potentieel is van circa 720 werkzoekenden die vanuit de gemeenten gebruik zouden kunnen gaan maken van Werk.Kom, aangevuld met 300 SW-medewerkers vanuit de Risse Groep (200 reeds gedetacheerden en 100 nieuw te detacheren medewerkers). 6. Werkproces De werkwijze is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 1. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de werkgeverscontacten worden zoveel mogelijk ontlast van overige taken om zo optimaal mogelijk de focus te kunnen leggen op de contacten met werkgevers en het zoeken naar plaatsingsmogelijkheden. 2. De werkgever staat centraal: de oude caseload-gedachte en de methodiek Individuele Trajectbegeleiding worden losgelaten. 3. Er wordt bij de instroom een goede diagnose van de klant gesteld zodat duidelijk is wie bij een werkgever wordt voorgesteld. 4. Er wordt gewerkt in 3 sporen; spoor 1 voor klanten uit categorie 1, spoor 2 voor klanten uit categorie 2 en spoor 3 voor jongeren tot 27 jaar. 5. Jongeren tot 27 jaar vormen een bijzondere doelgroep waarvoor een apart spoor wordt ingericht. De specifieke wet- en regelgeving en voorgeschreven aanpak binnen de WWB maakt dit noodzakelijk. 6. Er worden moderne digitale middelen ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken en het klantenbestand en de werkgeverscontacten goed te beheren. 7. De mogelijkheid wordt geboden voor partners om aan te sluiten (UWV, uitzendbureaus, etc.). 8. Werk.Kom zal rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen betreffende de 3 decentralisaties en de voorgenomen werkwijze daarin: één gezin, één plan, één contactpersoon. Vanuit deze uitgangspunten is het volgende werkproces voor Werk.Kom ontstaan: 11

15 Toelichting Hier volgt per onderdeel uit het werkproces een korte beschrijving. Aanmelding vanuit gemeente: de gemeente bepaalt welke klanten in Werk.Kom terecht komen, daarbij is het uitgangspunt doelgroep 1, 2 & 4 uit hoofdstuk 5 die binnen 1 jaar bemiddelbaar zijn naar werk (regulier of detachering). Het gaat hierbij om zowel bestaande als nieuwe klanten. Het is belangrijk dat dit op een eenduidige manier gebeurt door beide gemeenten, op basis van vooraf bepaalde criteria (voorlopige diagnose). Het realiseren van de juiste en genoeg instroom is een belangrijke kritische succesfactor. Diagnose en mogelijke diensten: Na aanmelding bij Werk.Kom wordt er eerst een diagnose gesteld, afhankelijk van wat er al bekend is over de klant kan dit kort of uitgebreider zijn. Uitgangspunt is dat niemand richting een werkgever gaat zonder een diagnose in Werk.Kom. De diagnose kan uitgevoerd worden in 3 sporen, de gemeente bepaalt dit bij de aanmelding: Spoor 1: De gemeente heeft aangegeven dat de klant behoort tot categorie 1 (hiertoe behoort ook de doelgroep vanaf 56 jaar). Deze groep gaat Werk.Kom faciliteren en stimuleren. Indien nodig volgt een korte diagnose. Doel is om deze groep binnen 4 weken aan het werk te hebben, zeker daar waar het nieuwe WWB-klanten betreft. Faciliteren: - In staat stellen om op locatie te zoeken naar werk (computer, haag van vacatures en sollicitatiebegeleiding). - Speeddates met werkgevers, onderwijsinstellingen en uitzendbureaus - Sollicitatietraining. Diagnostiseren: - Indien nodig inzetten diagnostische setting (zie bijlage 2) gedurende maximaal 4 weken. Stimuleren & controleren: 12

16 - aanspreken op gewenst gedrag, houding, motivatie en werknemersvaardigheden middels intensief contact met de klant gedurende deze periode. - Controle op naleving gemaakte afspraken en terugkoppeling inkomensconsulent. Specifieke instrumenten: - Sollicitatietraining, speeddates etc. Doorlooptijd: - 4 weken + verlenging met maximaal 6 maanden. Indien geen resultaat door naar spoor 2. Mogelijk partners: - UWW (speeddates, vacatures, advies werkgevers), uitzendbureaus (bemiddeling), payrollorganisaties, werkgevers, gemeentelijk aanbestedende dienst. Spoor 2: De gemeente heeft aangegeven dat de klant behoort tot categorie 2 (hiertoe behoort ook de doelgroep vanaf 56 jaar) of de huidige WSW-populatie. Deze groep gaat Werk.Kom gedurende 4 weken faciliteren, diagnostiseren, stimuleren en doorverwijzen. Faciliteren: - In staat stellen om op locatie te zoeken naar werk (computer, haag van vacatures en sollicitatie begeleiding) - speeddates met werkgevers, onderwijsinstellingen en uitzendbureaus - Sollicitatietraining. Diagnostiseren: - Binnen een diagnostische setting gedurende maximaal 4 weken Stimuleren & controleren: - aanspreken op gewenst gedrag, houding, motivatie en werknemersvaardigheden middels intensief contact met de klant gedurende deze periode. - Controle op naleving gemaakte afspraken en terugkoppeling inkomensconsulent. Doorverwijzen: - Doorverwijzen naar de sociale kaart. Loonwaardebepaling: - Zodra bekend is hoe de economische verdiencapaciteit precies moet worden bepaald, zal die voor de groep binnen dit spoor met < 100% WML worden ingezet bij uitplaatsing. Specifieke instrumenten: - Arbeidsactivering, medische keuring, scholing, coaching etc. Doorlooptijd: - De looptijd wordt bepaald in relatie tot de beoordeling of iemand in staat is tot arbeid. Periodieke evaluaties zullen monitoren of dit spoor nog passend is voor de klant. Mogelijke partners: - UWV, uitzendbureaus, payroll-organisaties, sociale kaart, organisaties voor vrijwilligerswerk, werkgevers, gemeentelijk aanbestedende dienst. Spoor 3: De gemeente heeft aangegeven dat de klant behoort tot de doelgroep jongeren. Jongeren tot 27 jaar die zich melden voor bijstand, moeten eerst vier weken zelf zoeken naar werk of scholing. Alleen als de jongere zich voldoende heeft ingespannen om werk te vinden (en dit niet is gelukt) en het regulier onderwijs geen mogelijkheden meer biedt, bestaat recht op algemene bijstand. Van jongeren wordt verwacht dat ze de mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs zoveel mogelijk benutten. Studiefinanciering is een passende en toereikende voorliggende voorziening. Faciliteren: - In staat stellen om op locatie te zoeken naar werk of scholing (computer, haag van vacatures en sollicitatie begeleiding) 13

17 - Speeddates met werkgevers, onderwijsinstellingen (voor jongeren) en uitzendbureaus - Sollicitatietraining. Specifieke instrumenten: - Schooladvies Doorverwijzen: - Doorverwijzen naar RMC of Pluspunt Doorlooptijd: - 4 weken. Indien geen resultaat, door richting spoor 1 of 2. Mogelijke partners: - UWV, uitzendbureaus, payroll-organisaties, sociale kaart, organisaties voor vrijwilligerswerk, onderwijsinstellingen, RMC, Pluspunt, werkgevers, gemeentelijk aanbestedende dienst. Digitaal platform: op basis van de diagnose wordt van iedere klant een aantal zaken vastgelegd die relevant zijn voor het vinden van een goede werkplek. Dit is een digitale omgeving waar alle klanten in staan en die beheerd wordt door Werk.Kom. Dit is tevens het clientvolgsysteem voor alle ondernomen activiteiten en resultaten 7. Wanneer klanten in diagnose zitten komen ze automatisch in het digitale platform terecht. Hier kunnen direct een aantal instrumenten worden ingezet, zoals activering, training en verplichte sollicitatieworkshops. Het doel hierbij is om mensen actief te houden en te voorkomen dat ze thuis gaan zitten wachten. Work First projecten kunnen daarbij van toegevoegde waarde zijn. Klanten kunnen zelf ook aan de slag op het platform met zelftests en het opzoeken van vacatures. Indien klanten hulp nodig hebben bij andere problemen (schulden, medische klachten) wordt er doorverwezen, belangrijk daarbij is een goede kennis en beschikbaarheid van de sociale kaart. Hulp op andere terreinen kan nodig zijn maar het uitgangspunt blijft dat iemand binnen 1 jaar bemiddelbaar is naar werk. In het onderhavige werkproces is, gedurende de periode dat klanten in het platform verblijven, de consulent activering & diagnose verantwoordelijk voor de klant 8. Plaatsingsmogelijkheden: dit onderdeel betreft de werkgeversbenadering. Een aantal adviseurs werkgeversdiensten heeft dit als hoofdtaak. Het doel is dat zij 80% van hun tijd besteden aan het onderhouden van contacten met werkgevers en het zoeken naar plaatsingsmogelijkheden met loonwaarde. Dit kunnen vacatures zijn, maar belangrijker nog is dat de adviseurs plaatsen creëren want de ervaring leert dat vacatures ophalen te weinig resultaat oplevert omdat de doelgroep hier niet bij past. Samenvattend zoeken de adviseurs naar plaatsingsmogelijkheden met loonwaarde in de breedste zin van het woord. Het plaatsen van mensen in het kader van Social Return en inbesteding behoort hierbij ook tot de taken. Het goed leren kennen van de werkgever, het opbouwen van een relatie en weten wat hij nodig heeft is het belangrijkste doel van de adviseur werkgeversdiensten. Omdat meerdere adviseurs deze taak hebben is een relatiebeheersysteem noodzakelijk om werkgeverscontacten goed bij te houden. Zodra er plaatsingsmogelijkheden ontstaan gaat de adviseur werkgeversdiensten richting het platform en zoekt in overleg met de verantwoordelijke consulenten activering & diagnose naar geschikte kandidaten. De consulenten activering & diagnose kunnen hierbij advies geven over de geschiktheid. Voordat de geselecteerde kandidaten worden voorgesteld aan de werkgever spreekt de adviseur werkgeversdiensten de kandidaten zelf. Hiermee wordt vastgehouden aan het principe dat de adviseur werkgeversdiensten moet weten wie hij/zij naar een werkgever stuurt en of deze kandidaten zeker geschikt zijn. Voor specifieke klanten blijft wellicht de behoefte bestaan om te 'jobfinden'. In zo'n situatie is het denkbaar dat deze persoon toch gekoppeld wordt aan een adviseur werkgeversdiensten (max. 5 per 7 Zie ook hoofdstuk 14 Systemen voor de keuze van ICT-ondersteuning. 8 Zie hoofdstuk 7 Organisatie voor meer uitleg over de taken. 14

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, (t.a.v. R.J. Bolt) Vergadering: 10 februari 2015 Agendanummer: 6a Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar R.J. Bolt, 0595-447704 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.J. Bolt) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werken naar vermogen in Midden-Limburg

Werken naar vermogen in Midden-Limburg Werken naar vermogen in Midden-Limburg Elk Talent aan Zet Regionale visie Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden Limburg Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Businesscase Floriade Werkbedrijf

Businesscase Floriade Werkbedrijf Businesscase Floriade Werkbedrijf UWV, Randstad en de gemeente Almere gaan een samenwerking aan om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van de Floriade 2022, duurzaam aan het werk te helpen.

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie