Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding registratie geriatrische revalidatie"

Transcriptie

1 Handleiding registratie geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2014 Versie 1.0 v

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inhoud en afbakening geriatrische revalidatiezorg Definitie geriatrische revalidatiezorg Beschrijving patiënten doelgroep Beschrijving zorgaanbod Zorg die wel onder DBC-systematiek voor de grz valt Zorg die niet onder DBC-systematiek voor de grz valt Afbakening geriatrische revalidatie en medische specialistische revalidatie Ziekenhuisverplaatste zorg De DBC-systematiek voor de grz Het kader: de DBC-systematiek Positionering van de grz binnen de zorgketen Overzicht soorten prestaties voor de grz Algemeen Specifiek voor de grz De te registreren gegevens in kader van DBC-systematiek Zorgtraject Subtraject Zorgactiviteiten Gewenste toekomstige aanpassingen DBC-registratiegegevens Vastlegging zorgvraag Vastlegging verwijsgegevens zorgtraject verwijzend specialisme Vastlegging nevendiagnosen De grz-productstructuur Gehanteerde uitgangspunten voor de aanpassing van de productstructuur Inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling Gehanteerde algemene uitgangspunten Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling CVA Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling Overige diagnosen Aanpassing van de productstructuur Overzicht van de zorgproducten Profielinformatie Nadere toelichting vergoeding kosten geneesmiddelen, hulpmiddelen en vervoer Geneesmiddelen DBC-Onderhoud 2 50

3 4.6.2 Hulpmiddelen Vervoer Openen en sluiten van zorg- en subtrajecten Overzicht zorgtypen Algemeen Specifieke toelichting voor de grz Het openen van een DBC-zorgtraject Algemene regels Specifieke toelichting voor de grz Het openen van een subtraject Het sluiten van een subtraject Algemene regels Specifieke toelichting voor de grz Het sluiten van een zorgtraject De vast te leggen zorgtypering Algemeen De diagnosetypering Koppeling ICD9-DE-REV De vast te leggen zorgactiviteiten Algemeen Verpleegdagen, ambulante behandeldagen en huisbezoeken Behandelvormen Te hanteren definities Registratie patiëntgebonden behandeltijd Overzicht vast te leggen tijdsbesteding per behandelaar Specialist ouderengeneeskunde Klinische verpleegkundigen Overige para(peri)medische behandeldisciplines Transmurale begeleiding Inzet praktijkverpleegkundige Vastlegging onderlinge dienstverlening Definitie onderlinge dienstverlening Registratie en declaratie onderlinge dienstverlening Toelichting registratie onderlinge dienstverlening Triage Ziekenhuisverplaatste zorg Overgang van 2013 naar DBC-Onderhoud 3 50

4 9.1 Beëindiging transitieregeling Invoering nieuwe productstructuur, registratieregels en zorgactiviteiten Bijlage 1: Definities van DBC-begrippen Bijlage 2: DBC-typeringslijst Bijlage 3: Zorgactiviteiten grz DBC-Onderhoud 4 50

5 1 Inleiding Dit document is een toelichting op de DBC-zorgproductstructuur en registratieregels die per 1 januari 2014 van toepassing zijn voor registratie en declaratie van de geriatrische revalidatiezorg. De handleiding is gebaseerd op de door de NZa vastgestelde beleidsregels en nadere regels over de declaratie en op het document Registratieregels van DBC-Onderhoud dat per 1 januari 2014 voor de ziekenhuiszorg en daarmee de geriatrische revalidatiezorg geldt. Bij het opstellen van de handleiding is waar mogelijk aansluiting gezocht bij al eerder gecommuniceerde informatie van andere betrokken partijen. Voor de aanspraak is dit informatie van VWS en het CVZ, en voor de bekostiging van de NZa. Zie ook de website van het CVZ ( de NZa ( en voor casuïstiek ( ). Ten opzichte van 2013 zijn voor 2014 de volgende belangrijke aanpassingen in de handleiding verwerkt: Toelichting grz-productstructuur voor Aanpassing registratie afwezigheidsdag. Wijziging zorgactiviteiten voor vastlegging ambulante behandelsetting. Uitzondering op afsluitregel voor 2e zorgvraag binnen 6 maanden. Wijziging regeling medicatie, hulpmiddelen en vervoer. Beëindiging transitiemodel en invoering bekostiging op basis van DBC s. Dit document is bedoeld als handleiding voor behandelaren en anderen die betrokken zijn bij de DBCregistratie en -declaratie binnen uw zorginstelling. Het onderliggende DBC-model (het zogeheten RSAD-model) en de bijbehorende ICT-eisen voor de DBC-systematiek zijn niet in dit document opgenomen. Hiervoor zijn aparte documenten beschikbaar op de website van DBC-Onderhoud. DBC-Onderhoud 5 50

6 2 Inhoud en afbakening geriatrische revalidatiezorg 2.1 Definitie geriatrische revalidatiezorg VWS heeft de formulering van de aanspraak voor de grz zoals gaat gelden met ingang van 2013 in juli 2012 formeel vastgesteld. Bij de formulering in het besluit zorgverzekering onder artikel 2.5c is een toelichting verstrekt. De formulering van de aanspraak en de toelichting staan hieronder. VWS besluit aanspraak grz 1. Geriatrische revalidatie omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg zoals specialisten ouderengeneeskunde die plegen te bieden in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid, gericht op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen van de verzekerde dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. 2. De geriatrische revalidatie valt slechts onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, indien: a. de zorg aansluit op verblijf als bedoeld in artikel 2.10 in verband met geneeskundige zorg zoals medischspecialisten die plegen te bieden, waarbij dat verblijf niet vooraf is gegaan aan verblijf als bedoeld in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ gepaard gaande met behandeling als bedoeld in artikel 8 van dat besluit in dezelfde instelling, en b. de zorg bij aanvang gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel De duur van de geriatrische revalidatie, bedoeld in het tweede lid, bedraagt maximaal zes maanden. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar een langere periode toestaan. Achtergrond van de overheveling In de Tweede Kamerbrief van mei 2011 staat in bijlage 1 welke zorg is overgeheveld. Ook is aangegeven dat er sprake is van macroneutrale overheveling van zorg. De verwachting is dat de zorg binnen de Zvw efficiënter geboden wordt, waardoor vanaf 2015 een structurele besparing van 50 miljoen wordt gerealiseerd. Ad 1. Kwetsbaarheid en complexe multimorbiditeit zijn omschreven in de Toelichting bij het Besluit van houdende wijziging van onder meer het Besluit zorgverzekering, en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met maatregelen 2013 in het zorgpakket (Stb. 2012, 512). Omschrijving kwetsbaarheid: er is sprake van kwetsbaarheid als er een gelijktijdige afname is op meer gebieden van het vermogen om weerstand te bieden aan fysieke belasting en bedreigingen door omgevingsinvloeden, waarbij sprake is van verlies aan vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk. Omschrijving complexe multimorbiditeit: er is sprake van complexe multimorbiditeit als de aanwezigheid van ziekten, stoornissen, beperkingen en handicaps leidt tot het verlies van welbevinden, waarbij de oorzaken van de problemen moeilijk te ontrafelen zijn en de effecten van de behandeling van de afzonderlijke ziekten anders kunnen zijn dan verwacht. Ad. 2a Er bestaat aanspraak op grz als voorafgaand aan de (acute) ziekenhuisopname geen verblijf in combinatie met behandeling in een verpleeghuis plaatsvond. DBC-Onderhoud 6 50

7 Deze voorwaarde is opgenomen omdat grz is gericht op revalidatie van cliënten die kunnen terugkeren naar de thuissituatie (dat kan ook een verzorgingshuis zijn). Van cliënten die voorafgaand aan de (acute) ziekenhuisopname al verblijf en behandeling in een verpleeghuis kregen, wordt niet verwacht dat ze na de revalidatiefase naar de thuissituatie (zijnde zelfstandig wonen of een verzorgingshuis) zullen terugkeren. Als een cliënt voor de ziekenhuisopname al verblijf en behandeling in een verpleeghuis ontvangt, dan bestaat er dus geen aanspraak op grz. Deze cliënten gaan na de acute ziekenhuisopname terug naar de AWBZ-instelling. Cliënten met een ZZP 1 t/m 4 die thuis of in een verzorgingshuis wonen en waarbij terugkeer naar die thuissituatie mogelijk is, hebben wel aanspraak op grz. Ad. 2b Er bestaat alleen aanspraak op grz als een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op multidisciplinaire geriatrische revalidatiebehandeling die in aanvang gecombineerd gaat met verblijf. Cliënten die geen multidisciplinaire zorg nodig hebben, hebben aanspraak op extramurale eerstelijns medische en paramedische zorg. Op dit moment is er nog geen onafhankelijk instrument dat inzichtelijk maakt wie aangewezen is op extramurale grz-zorg, wat deze zorg inhoudt en in hoeverre deze afwijkt van de bestaande eerstelijns medische en paramedische zorg. Het hiervoor bedoelde triage-instrument is nog onvoldoende ontwikkeld en niet gevalideerd met onderzoek. Efficiency en vernieuwing van de zorg vindt plaats doordat specifieke dagbehandeling in aansluiting op de intramurale opname beschikbaar komt. Snellere overgang naar de thuissituatie kan bijdragen aan een succesvolle terugkeer naar zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. De huidige dagbehandeling binnen de AWBZ voldeed niet voor deze groep. In de toelichting op de AMVB staat dat de bepaling 2b op termijn mogelijk kan vervallen als de zorg op basis van cliëntkenmerken en zorgpaden geleverd kan worden. Ad. 3 De aanspraak op grz bedraagt maximaal zes maanden. Dit sluit aan bij de indicatiestelling in 2012 in de AWBZ (indicatiestelling van drie maanden die verlengd kan worden met nogmaals drie maanden). De gemiddelde grz-behandeling duurt momenteel 42 dagen. Als terugkeer naar de thuissituatie in zes maanden niet is bereikt, is de kans klein dat dit na de zes maanden wel lukt. In bijzondere gevallen kan de verzekeraar een langere periode toestaan. Er is geen limitatieve lijst van uitzonderingsgevallen omdat er onvoldoende zicht is op de mogelijke uitzondering. 2.2 Beschrijving patiënten doelgroep De grz richt zich op de groep van kwetsbare patiënten met complexe multi-morbiditeit waarbij de leeren trainbaarheid is afgenomen, die na ontslag uit het ziekenhuis in aanmerking komt voor revalidatiebehandeling. De revalidatiebehandeling is gericht op het verminderen van functionele beperkingen waardoor terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. Van terugkeer naar de thuissituatie is sprake als de patiënt terugkeert naar de oude thuissituatie zoals deze was voorafgaand aan de opname in het ziekenhuis (eigen woonsituatie of verblijf in verzorgingshuis) maar ook als sprake is van een nieuwe thuissituatie (nieuwe woning of plaatsing in een verzorgingshuis). DBC-Onderhoud 7 50

8 De patiënten worden verwezen vanuit het ziekenhuis 1 met behulp van het triage-instrument. In de geriatrische revalidatie worden vijf hoofdpatiëntengroepen onderscheiden: 1. CVA. 2. Electieve orthopedie (geplande knie- /heup- en schouderoperaties). 3. Trauma. 4. Amputaties. 5. Overige aandoeningen (waaronder longziekten, hartziekten, neurologische aandoeningen e.d.). Bovenstaande patiëntengroepen vormen de basis voor de vast te leggen DBC-diagnosen. Voor de uitwerking van de diagnosetypering verwijzen wij u naar hoofdstuk Beschrijving zorgaanbod Ter afbakening van de zorg die valt onder de DBC-systematiek wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd: De zorg die voldoet aan de aanspraakformulering voor de grz en wordt verstrekt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Deze zorg kan worden aangeboden in een zorginstelling met een toelating voor verblijf met behandeling. Deze paragraaf is onderverdeeld in twee subparagrafen waarbij aangegeven wordt welke zorg wel en welke niet onder de aanspraak en daarmee DBC-systematiek valt Zorg die wel onder DBC-systematiek voor de grz valt De volgende zorg wordt binnen de DBC-systematiek voor de grz vastgelegd: Het zorgaanbod bestaat uit intramurale behandeling en ambulante behandeling waarbij de ambulante behandeling alleen onder de grz- aanspraak valt als deze voldoet aan de grz definitie en volgt op de intramurale behandeling. De maximale duur voor de revalidatiebehandeling in het kader van de grz aanspraak bedraagt in principe zes maanden. Als bij de patiënt na de initiële triage tijdens de grz-behandeling sprake is van een verandering in de situatie kan een wijziging van de behandelsituatie optreden. Als de revalidatiebehandeling wordt voortgezet maar de patiënt niet meer kan terugkeren naar de thuissituatie blijft de revalidatiebehandeling onder de grz aanspraak vallen en daarmee onder de DBC-systematiek. Zodra de revalidatiebehandeling is beëindigd, wordt het DBC-zorgtraject afgesloten en gaat de patiënt over naar de AWBZ. 1 Een klein aantal patiënten wordt verwezen vanuit een revalidatiecentrum. Dit kan voorkomen als na initiële triage van de patiënt de situatie van de patiënt wijzigt waardoor de specifieke zorgzwaarte (in verband met de frailty, trainbaarheid e.d. van de patiënt) de mogelijkheden van het revalidatiecentrum overstijgt of de belastbaarheid van de patiënt zodanig is dat deze het tempo en de intensiteit niet aankan. DBC-Onderhoud 8 50

9 Patiënt die niet direct belastbaar of minder belastbaar is Als de patiënt is getrieerd voor de grz, de medisch specialistische behandeling is afgerond (er is geen indicatie meer voor verblijf in verband met medisch-specialistische zorg) en de patiënt is overgedragen aan de specialist ouderengeneeskunde, valt de behandeling van de patiënt onder het DBC-zorgproduct voor de grz. De patiënt kan nog wel onder controle van de medisch-specialist zijn en het DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg hoeft dus nog niet te zijn afgesloten. Wel is de behandeling voor de aandoening waarvoor geriatrische revalidatie is aangewezen aan de specialist ouderengeneeskunde overgedragen. In de praktijk kan door de (zeer) geringe belastbaarheid van de patiënt meteen na de opname dikwijls nog geen echte revalidatiebehandeling plaatsvinden, maar deze zorg valt na de opname wel onder het DBC-zorgproduct voor de grz. Als de medisch specialistische behandeling nog niet is afgerond, dan valt de behandeling in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de medisch-specialist en valt deze zorg onder het DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg. Transfer van verpleeghuis naar thuissituatie Het verpleeghuis is verantwoordelijk voor de transfer van de patiënt naar huis en overdracht naar de eerste lijn; deze zorg valt binnen de het DBC-zorgproduct voor de grz. Behandeling in thuissituatie bij proefverlof Als een grz-patient met proefverlof gaat, valt de benodigde behandeling in de thuissituatie tijdens het verlof onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. De voor het proefverlof noodzakelijke behandeling in de thuissituatie valt onder het DBC-zorgproduct voor de grz Zorg die niet onder DBC-systematiek voor de grz valt De volgende zorg valt niet onder de DBC-systematiek voor de geriatrische revalidatiezorg: De revalidatiebehandeling van patiënten die vóór de medisch-specialistische interventie al langdurige behandeling met verblijf ontvingen of de patiënten waarbij bij opname in het verpleeghuis duidelijk is dat verblijf in een eigen woonsituatie of een verzorgingshuis niet haalbaar is. Deze zorg valt onder de prestatie VV9b. Op 12 december 2012 is de formulering voor de prestatie VV9b door VWS vastgesteld als bijlage bij de Regeling Zorgaanspraken voor Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de publicatie in de Staatcourant. Een patiënt herstelt aansluitend aan een ziekenhuisopname in het verpleeghuis zonder dat sprake is van kwetsbaarheid en multi-morbiditeit en/of integrale en multidisciplinaire behandeling (waarbij behandeling zich bijvoorbeeld beperkt tot alleen fysiotherapie). In dat geval is geen sprake van de beoogde doelgroep en/of een integrale en multidisciplinaire aanpak waardoor deze zorg niet voldoet aan de grz aanspraak. Deze zorg valt onder een van de overige VV prestaties in het kader van de AWBZ. De extramurale behandeling van patiënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts en de extramurale thuiszorg. Deze zorg valt onder de eerstelijnszorg of de thuiszorg in het kader van de WMO. Consult van een ander specialisme / revalidatiearts op verzoek van de specialist ouderengeneeskunde. Dit consult wordt door de medisch specialist vastgelegd binnen het al lopende ziekenhuis DBC-traject van de desbetreffende medisch specialist of als intercollegiaal consult (mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden). In beide gevallen maakt het consult onderdeel uit van de ziekenhuis-dbc. DBC-Onderhoud 9 50

10 Als een specialist oudergeneeskunde op verzoek van de huisarts een consult verleent. Dit consult valt onder de hiervoor beschikbare prestatie in het kader van de AWBZ en maakt geen onderdeel uit van de grz aanspraak. Als de grz revalidatiebehandeling is beëindigd en de patiënt in afwachting van terugkeer naar de thuissituatie nog in het verpleeghuis verblijft bestaat voor dit verblijf ( verkeerd bed problematiek) geen Zvw aanspraak meer. Deze (verkeerd bed) dagen maken geen onderdeel uit van de grz DBC-zorg en worden niet in het kader van de DBC-systematiek vastgelegd. Triage De triage is geen onderdeel van het DBC-zorgproduct voor de grz. De behandelend medisch specialist is verantwoordelijk voor de doorverwijzing van de patiënt, waardoor de triage onder het DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg valt. Dit geldt ook voor de transfer van de patiënt van het ziekenhuis naar het verpleeghuis; deze is onderdeel van de verwijzing en valt onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis en hiermee onder het DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg. Indien de SO / het verpleeghuis op verzoek van het ziekenhuis hieraan een bijdrage levert, valt dit onder onderlinge dienstverlening en worden de kosten onderling verrekend op basis van de hierover gemaakte afspraken met het ziekenhuis (voor de toelichting op de onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar hoofdstuk 8). Grz die niet direct aansluitend op ziekenhuisopname plaatsvindt Als er sprake is van een indicatie voor grz, maar de patiënt zelf besluit om naar huis te gaan, dan vervalt de aanspraak op grz. Dit betekent in principe dat voor deze patiënt geen DBC-zorgproduct voor de grz geopend mag worden. Het komt soms voor dat een patiënt met een indicatie voor grz ondanks goede voorlichting vanuit het ziekenhuis toch naar huis is gegaan. Als deze patiënt alsnog - bijvoorbeeld na een paar dagen - opgenomen moet worden, kan de verzekerde contact opnemen met de zorgverzekeraar om mogelijke oplossingen te vinden. Patiënt die niet in aanmerking komt voor grz, maar vanwege zijn thuissituatie niet direct vanuit ziekenhuis terug naar huis kan Deze zorg valt niet onder het DBC-zorgproduct voor de grz. Als er noodzaak is voor verpleging of verzorging, dient hiervoor een indicatie voor de AWBZ aangevraagd te worden. 2.4 Afbakening geriatrische revalidatie en medische specialistische revalidatie De geriatrische revalidatie en de medisch specialistische revalidatie richten zich ieder op eigen doelgroepen met een andere zorginhoud waardoor in de praktijk weinig sprake is van overlap. De geriatrische revalidatie richt zich op de (veelal) oudere patiënt en diens zorgsysteem. De revalidant wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid, complexe multi-morbiditeit en verminderde leer- en trainbaarheid. Dit alles betekent een andere complexiteit van de behandel/hersteluitgangssituatie van de patiënt. Mede als gevolg hiervan is sprake van een ander behandeldoel. Het doel van de grz behandeling is het dusdanig verminderen van de beperkingen dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. DBC-Onderhoud 10 50

11 De behandelmethodiek binnen de geriatrische en medisch specialistische revalidatie komt wel grotendeels overeen. 2.5 Ziekenhuisverplaatste zorg Soms worden grz-patiënten die medisch specialistisch nog niet zijn uitbehandeld overgeplaatst naar het verpleeghuis om aan te sterken. Deze herstelzorg maakt geen onderdeel uit van het DBCzorgproduct voor de grz. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënt totdat er geen indicatie meer is voor verblijf in verband met de medisch specialistische zorg en de overdracht naar de SO heeft plaats gevonden. Deze zorg valt onder het DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg. Als deze zorg op verzoek van het ziekenhuis plaats vindt in het verpleeghuis, is er sprake van onderlinge dienstverlening conform de NZa-regelgeving voor de medisch specialistische zorg. Voor de registratie van onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar hoofdstuk 8. DBC-Onderhoud 11 50

12 3 De DBC-systematiek voor de grz 3.1 Het kader: de DBC-systematiek Een DBC-zorgproduct in de grz kent twee componenten: 1. De typering van de zorgvraag en 2. De behandeling die wordt ingezet. De zorgvraag wordt door de specialist ouderengeneeskunde getypeerd met behulp van de zogenaamde typeringslijst en betreft het zorgtype en de diagnose. De behandeling van de patiënt wordt vastgelegd in de vorm van uitgevoerde zorgactiviteiten. Dit zijn zorgactiviteiten voor de behandelsetting (verpleegdag, ambulante behandeldag en huisbezoek) en voor de patiëntgebonden tijd per behandeldiscipline. Het DBC-zorgproduct wordt afgeleid uit de combinatie van de diagnose en de geregistreerde zorgactiviteiten. Na beëindiging van de behandeling wordt het subtraject afgesloten op basis van de geldende afsluitregels en wordt het subtraject aangeboden aan de grouper. De grouper leidt op basis van de beslisregels voor de productstructuur het bijbehorende zorgproduct af. Dit zorgproduct wordt voorzien van een tarief gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiernaast wordt deze informatie aangeleverd aan het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS). Meer informatie over het DBC-model (RSAD model) en de bijbehorende ICT-specificaties voor de DBC-systematiek kunt u vinden op de website van DBC-Onderhoud. 3.2 Positionering van de grz binnen de zorgketen De grz maakt onderdeel uit van een zorgketen die is onder te verdelen in een viertal fasen: 1. Voorbereidende fase. 2. Acute/operatiefase. 3. Revalidatiefase. 4. Behandeling, zorg en ondersteuning thuis. Binnen deze zorgketen is sprake van ziekenhuiszorg, grz en eerstelijnszorg/extramurale thuiszorg die ieder apart bekostigd worden. De DBC-zorg in het kader van de grz betreft de navolgende activiteiten. Fase Onderdelen Waarvan grz DBC-activiteiten 1. Voorbereidende fase 2. Acute / operatiefase Behandeling ziekenhuis Triage/doorverwijzing 3. Revalidatiefase Revalidatie behandeling Assessment / opstellen behandelplan Intramurale behandeling Aansluitende vervolg ambulante behandeling 4. Behandeling, zorg en ondersteuning thuis Thuiszorg 1e lijnszorg DBC-Onderhoud 12 50

13 De voorbereidende fase valt niet onder de grz aanspraak. Deze zorg vindt plaats vanuit de eerste lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts (eerstelijnszorg) of de behandelend medisch specialist van het ziekenhuis (DBC ziekenhuis). Opgemerkt wordt dat de prevalidatie zoals als term geïntroduceerd is binnen de proeftuinen, geen onderdeel uitmaakt van de grz-aanspraak. De medisch specialist opent voor de ziekenhuisbehandeling een DBC-zorgproduct voor de ziekenhuiszorg. De behandelend medisch specialist is tevens verantwoordelijk voor triage en doorverwijzing van de patiënt; dit is onderdeel van het DBC-zorgproduct van de betreffende medisch specialist. Indien sprake is van een grz-aanspraak voor de patiënt, opent de specialist ouderengeneeskunde bij de eerste activiteit in het kader van de grz-behandeling een DBC-zorgtraject voor de patiënt. Binnen dit DBC-zorgtraject worden alle zorgactiviteiten vastgelegd die onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde in het kader van de grz-behandeling worden verricht. Dit betreft onder meer het assessment, het opstellen van het behandelplan, het voorbereiden van het ontslag van de patiënt naar de thuissituatie, de intramurale revalidatiebehandeling en indien van toepassing de hierop volgende ambulante revalidatiebehandeling. De eventueel hierop volgende monodisciplinaire behandeling / thuiszorg vindt plaats vanuit de eerste lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts of in het kader van de WMO. 3.3 Overzicht soorten prestaties voor de grz Algemeen De DBC-systematiek voor de ziekenhuiszorg kent DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. De overige zorgproducten zijn onderverdeeld naar vier groepen: Supplementaire producten Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) Paramedische behandeling en onderzoek en Overige verrichtingen De grz kent geen overige zorgproducten waardoor voor de grz uitsluitend de DBC-zorgproducten van toepassing zijn Specifiek voor de grz Voor de grz zijn vanaf 2013 in principe alleen de DBC-zorgproducten als prestatie in het kader van de specialistische zorg die onder de Zvw valt relevant. Dit betreft de DBC-zorgproducten conform de vastgestelde productstructuur voor de grz zoals opgenomen in zorgproductgroep voor de Geriatrische revalidatie. DBC-Onderhoud 13 50

14 Prestaties die niet van toepassing zijn voor de grz Voor de grz gelden geen OZP s. Indien een specialist ouderengeneeskunde een consult op verzoek van de huisarts verricht, valt dit onder de hiervoor beschikbare AWBZ-prestatie. Deze is te vinden in de NZa beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg. In het kader van de Zvw is binnen de grz geen sprake van een verkeerd-beddag. Indien voor de grz-patiënt de revalidatiebehandeling is beëindigd, stopt de zorgaanspraak in het kader van de Zvw. 3.4 De te registreren gegevens in kader van DBC-systematiek Met de invoering van de DBC-systematiek per 1 januari 2013 dienen per patiënt de navolgende gegevens vastgelegd te worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar zorgtraject, subtraject en de zorgactiviteiten. Een zorgtraject bevat een of meer subtrajecten. Aan de subtrajecten worden de zorgactiviteiten gekoppeld. In onderstaand schema wordt de relatie tussen de begrippen zorgtraject, subtraject en zorgproduct en het DBC-proces in beeld gebracht. Registreren Zorgtraject = zorgactiviteit Subtraject 1 Subtraject 2 Samenvatten + Diagnose + Diagnose Afleiden Grouper Grouper ZP Zorgproduct ZP Zorgproduct Declareren Declaratiesysteem zorginstelling Figuur 1: Samenhang tussen de begrippen uit de registratie en de relatie met het DBC-proces. Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar het document Registratieregels zoals te vinden is op de website van DBC-Onderhoud Zorgtraject Bij een zorgtraject dienen de volgende gegevens te worden vastgelegd: 1. Patiëntnummer 2. Geslacht 3. Leeftijd DBC-Onderhoud 14 50

15 4. Zorgtrajectnummer Een uniek nummer waarmee het zorgtraject binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer kan automatisch worden gegenereerd door het registratiesysteem. 5. Verwijsgegevens Gegevens over de verwijzing van de patiënt naar het specialisme dat het zorgtraject opent. 6. Behandelend specialisme AGB-specialismecode van het specialisme dat het zorgtraject opent. 7. Begindatum De begindatum waarop de eerste activiteit plaatsvindt naar aanleiding van de zorgvraag van de patiënt. Dit kan de datum van de opname of het eerste onderzoek/activiteit zijn. 8. Einddatum Dit is de datum waarop het zorgtraject wordt afgesloten. In de meeste gevallen kan het ICTsysteem de einddatum automatisch invullen op basis van de vaste afsluitregels Subtraject Het subtraject is het resultaat van een geautomatiseerd samenvattingsproces binnen de zorginstelling. Dit proces levert de volgende gegevens op: 1. Subtrajectnummer Een uniek nummer waarmee het subtraject binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer kan automatisch worden gegenereerd door het registratiesysteem. 2. Begindatum De begindatum van een subtraject is: de datum waarop de eerste activiteit plaatsvindt bij het openen van het zorgtraject. Bij een subtraject met zorgtype 11 kan dit de datum van de opname of het eerste onderzoek/activiteit zijn; of bij een subtraject zorgtype 21 de dag na het afsluiten van het vorige subtraject. 3. Einddatum Dit is de datum waarop het subtraject wordt afgesloten. In voorkomende gevallen kan het ICTsysteem op basis van de afsluitregels de einddatum automatisch invullen. 4. Zorgtype De code van het zorgtype. 5. Specialismecode AGB-code van het specialisme dat deze behandeling uitvoert. 6. (Typerende) Zorgvraag Nog niet van toepassing voor de grz. De vastlegging van dit veld is afhankelijk van de nog vast te stellen uitwerking voor de zorgvraagzwaarteclassificatie. 7. (Typerende) Diagnose De typerende diagnose is de diagnose waarmee de geleverde zorg over de te declareren periode ( is het subtraject) het best kan worden getypeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diagnosecode uit de typeringslijst. 8. Afsluitreden subtraject De afsluitreden wordt gecodeerd vastgelegd. De lokale instellingsapplicaties kunnen de afsluitredenen volledig automatisch afleiden. DBC-Onderhoud 15 50

16 3.4.3 Zorgactiviteiten Zorgactiviteiten dienen gekoppeld te worden aan een zorgtraject. Het koppelen kan gebeuren: direct bij het registreren van de zorgactiviteit, of via het zogenaamde koppelmechanisme van het ICT-systeem. Het koppelen dient te gebeuren voordat de uiteindelijke declaratiedataset naar de grouper wordt gestuurd. Bij de zorgactiviteiten dienen de volgende gegevens vastgelegd te worden. 1. Zorgactiviteitnummer Een uniek nummer waarmee de zorgactiviteit binnen de instelling wordt geïdentificeerd. Dit nummer kan automatisch worden gegenereerd door het registratiesysteem. 2. Zorgactiviteit De code van de zorgactiviteit uit de Zorgactiviteitentabel. Het is toegestaan om bij registratie gebruik te maken van een eigen codestelsel. Bij het versturen van de zorgactiviteiten naar de grouper, het DIS of voor facturatie dienen deze codes echter wel te worden omgezet naar de bijbehorende codes uit de Zorgactiviteitentabel. 3. Datum van uitvoering zorgactiviteit Datum dat de zorgactiviteit is uitgevoerd. 4. Specialisme aanvrager AGB-code van het specialisme dat de zorgactiviteit heeft aangevraagd. 5. Specialisme uitvoerder AGB-code van het specialisme dat de zorgactiviteit heeft uitgevoerd. 6. Uitvoerende instelling Dit is de AGB-code van de instelling waar de zorgactiviteit is uitgevoerd in geval van uitbestede activiteiten (WDS). 7. Aantal Het aantal uitgevoerde zorgactiviteiten. Bij de geriatrische revalidatie is het mogelijk om bij het gebruik van zorgactiviteiten die een aantal minuten vertegenwoordigen een waarde tussen 1 en 999 op te geven. 3.5 Gewenste toekomstige aanpassingen DBC-registratiegegevens In het kader van verdere doorontwikkeling van de grz-productstructuur worden de volgende wijzigingen/ aanpassingen onderzocht. De onderstaand genoemde ontwikkelingen zijn dus nog niet van toepassing per 1 januari Vastlegging zorgvraag Op dit moment vindt binnen een expertgroep de uitwerking van een zorgvraagzwaarteclassificatie plaats. Uitgaande van de planning dient eind 2013 de inhoudelijke uitwerking van de zorgvraagzwaarte beschikbaar te zijn met als doel de zorgvraagzwaarte medio 2014 te gaan registreren Vastlegging verwijsgegevens zorgtraject verwijzend specialisme Om inzicht te krijgen in de zorgketen is het wenselijk om naast de verwijzende instelling en het verwijzende specialisme ook het DBC-zorgtrajectnummer van het verwijzende specialisme vast te leggen. Voor 2014 is dit nog niet verplicht in afwachting van de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. DBC-Onderhoud 16 50

17 3.5.3 Vastlegging nevendiagnosen Binnen de grz is veelvuldig sprake van multimorbiditeit die van invloed is op het behandelproces. Daarom wordt bekeken in hoeverre het wenselijk is om in de toekomst ook nevendiagnosen vast te leggen. Dit is mede afhankelijk van de uitwerking van de zorgvraagzwaarteclassificatie waarin mogelijk nevendiagnosen een rol spelen. In het huidige DBC-registratiemodel kunnen maximaal zeven nevendiagnosen worden vastgelegd. DBC-Onderhoud 17 50

18 4 De grz-productstructuur Per 1 januari 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (grz) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de zorgverzekeringswet (ZVW) en vindt de declaratie plaats op basis van DBC-zorgproducten. Met ingang van 1 januari 2014 vervalt het transitiemodel en dient de DBC-productstructuur, naast de declaratie, ook ter bekostiging van de grz. De productstructuur voor 2013 betrof een overgangsstructuur die in de komende jaren nog verder doorontwikkeld wordt richting het gewenste eindmodel. Naast de beoogde meer fundamentele doorontwikkeling richting het eindmodel, heeft voor 2014 een herijking van de productstructuur 2013 plaats gevonden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de grz-productstructuur voor 2013 is gebaseerd op de aangeleverde DBC-gegevens van voorloperinstellingen over 2011 waarin de ambulante behandeling nog nagenoeg niet is verdisconteerd. Om de verdere inhoudelijke invulling en innovatie van de ambulante grz-vervolgzorg mogelijk te maken zijn voor 2014 nieuwe zorgproducten aan de grz-productstructuur toegevoegd. Deze aanpassing wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. Hiernaast is voor 2014 een wijziging in de DBC-registratie doorgevoerd die betrekking heeft op de vastlegging van de ambulante behandeling en de afwezigheidsdag. De hiervoor doorgevoerde wijzigingen in de zorgactiviteiten worden toegelicht in hoofdstuk Gehanteerde uitgangspunten voor de aanpassing van de productstructuur 2014 Bij de uitwerking van de aanpassingen voor de productstructuur 2014 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De opzet van de productstructuur voor 2013 vormt het uitgangspunt voor de productstructuur Binnen de grz is sprake van integrale DBC-zorgproducten die zowel de intramurale grzbehandeling als de eventueel hierop volgende ambulante grz-behandeling voor de betreffende patiënt omvatten. Voor 2014 zijn geen nieuwe DBC-gegevens en kostprijzen uitgevraagd; de over 2011 aangeleverde DBC-data van de voorloperinstellingen en de over 2010 aangeleverde kostprijzen dienen als basis voor de zorgproductprofielen en tarieven De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de vastgestelde prijsindexcijfers. Door het ontbreken van data met betrekking tot de ambulante behandeling is voor de inhoudelijke uitwerking van de ambulante vervolgbehandeling gebruik gemaakt van de expertbenadering. Voor de nieuwe zorgproducten worden experttarieven bepaald op basis van de opgestelde expertprofielen voor de ambulante vervolgbehandeling en de bestaande kostprijzen. DBC-Onderhoud 18 50

19 4.2 Inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling Gehanteerde algemene uitgangspunten Met behulp van een expertgroep, bestaande uit inhoudelijke deskundigen vanuit het veld, is de ambulante grz-vervolgbehandeling inhoudelijk uitgewerkt. De expertgroep heeft de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van de inhoudelijke invulling van de ambulante behandeling geformuleerd: Betreft kortdurende op herstel gerichte revalidatiebehandeling die voldoet aan de aanspraakformulering. De gemiddelde behandelduur van de ambulante vervolgbehandeling bedraagt 6 weken met eventueel verlenging naar 12 weken. Behandeling vindt plaats op meerdere dagen per week. Hantering vooraf vastgestelde streefontslagdatum. Als stimulans voor de substitutie van klinisch naar ambulant is de ambulante vervolgbehandeling wenselijk voor alle diagnosegroepen. Op basis van verschil qua behandelintensiteit wordt onderscheid gemaakt naar de groep van CVA en de groep van overige diagnosen. Ambulante behandeling kan zowel in dagbehandeling, poliklinisch als thuis plaatsvinden. De ambulante vervolgbehandeling is inclusief de eventueel noodzakelijke dagbestedings- /verblijfsfaciliteiten. De afleiding naar zorgproduct vindt plaats op basis van het aantal uren; het aantal behandeldagen voor de ambulante vervolgbehandeling speelt geen rol in de afleiding. De am,bualnate behandeldag maakt wel onderdeel uit van het zorgprofiel dat als basis dient voor de tariefberekening voor het DBC-zorgproduct. Gegeven bovenstaande uitgangspunten heeft de expertgroep op basis van de huidige inzichten en praktijkervaring de volgende inhoudelijke uitwerking voor de ambulante vervolgbehandeling voor de CVA en de groep van Overige diagnosen gedefinieerd Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling CVA Opgemerkt wordt dat onderstaande uitwerking, die als basis is gehanteerd voor de bepaling van de uurgrenzen binnen de productstructuur, slechts dient als voorbeeld voor de invulling van deze zorg. Afhankelijk van de zorgvraag bepaald de specialist oudergeneeskunde welke zorg daadwerkelijk wordt ingezet waarbij het totaal aantal gerealiseerde behandeluren uiteindelijk bepaalt welk zorgproduct wordt afgeleid. Gemiddeld 5 individuele behandelingen van ieder een half uur per week (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psycholoog) en; gemiddeld 3 groepsbehandelingen (van elk 1 uur en groepsgrootte 4-6 personen) per week (bijvoorbeeld oefen-, cognitie- en afasiegroep) en; gemiddeld 130 minuten voor de intake en consulten specialist ouderengeneeskunde (130 minuten) uitgaande van een behandelduur van 6 weken en; gemiddeld 2 maal MDO en 2 maal zorgplanbespreking uitgaande van een behandelduur van 6 weken en; administratie en rapportage (opslag 30%). DBC-Onderhoud 19 50

20 Berekening van het gemiddeld aantal patiëntgebonden uren voor een CVA patiënt Uitgaande van bovenstaande invulling krijgt de gemiddelde CVA patiënt 5,5 uur revalidatiebehandeling per week (5 individuele behandelingen van een half uur en 3 groepsbehandelingen van ieder een uur). Dit betreft omgerekend gemiddeld 5,3 patiëntgebonden uren per week (na toepassing groepsfactor en opslag indirecte tijd). Bij een ambulante vervolgbehandeling van 6 weken bedraagt het gemiddeld aantal patiëntgebonden uren 32 en bij 12 weken 64 uur. Dit aantal patiëntgebonden uren zoals gebruikt wordt voor de afleiding binnen de grz-productstructuur is als volgt bepaald. Individuele behandeling: uitgangspunt 5 individuele behandelingen per week van elk een half uur. Dit betreft 150 minuten directe patiëntgebonden tijd per patiënt per week en 900 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Groepsbehandeling: uitgangspunt 3 groepsbehandelingen per week van ieder 1 uur. Uitgaande van de inzet hierbij van in totaal 4 behandelaren en een gemiddelde groepsgrootte van 5 patiënten betreft dit per patiënt 48 minuten (240 minuten behandeltijd / 5 patiënten) directe patiëntgebonden tijd per week en 288 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Tijdsbesteding specialist ouderengeneeskunde: uitgangspunt 130 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. MDO en/of zorgplan bespreking (ZPB): uitgangspunt 2 MDO s en 2 ZPB s per patiënt per 6 weken. Uitgaande van 10 minuten per MDO waarbij 4 behandeldisciplines aanwezig zijn betreft dit per patiënt 80 minuten indirecte patiëntgebonden tijd per 6 weken. Uitgaande van 30 minuten per ZPB betreft dit per patiënt 60 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Administratie en rapportage: uitgangspunt 30% opslag. Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de patiëntgebonden tijd per 6 weken 1458 minuten ( ). Uitgaande van een opslag van 30% bedraagt de totale patiëntgebonden tijd 1895 minuten per 6 weken. Afgerond bedraagt dit gemiddeld per patiënt 32 uur patiëntgebonden tijd bij een behandelperiode van 6 weken en 64 uur bij een behandelperiode van 12 weken Voorbeeld voor inhoudelijke uitwerking ambulante vervolgbehandeling Overige diagnosen Opgemerkt wordt dat onderstaande uitwerking, die als basis is gehanteerd voor de bepaling van de uurgrenzen binnen de productstructuur, slechts dient als voorbeeld voor de invulling van deze zorg. Afhankelijk van de zorgvraag bepaalt de specialist oudergeneeskunde welke zorg daadwerkelijk wordt ingezet, waarbij het totaal aantal gerealiseerde behandeluren uiteindelijk bepaalt welk zorgproduct wordt afgeleid. Gemiddeld 4 individuele behandelingen van ieder een half uur per week (bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie) en; gemiddeld 1 groepsbehandeling (1 uur en groepsgrootte 4-6 personen) per week (bijvoorbeeld oefengroep) en; gemiddeld 130 minuten voor de intake en consulten specialist ouderengeneeskunde (130 minuten) uitgaande van een behandelduur van 6 weken en; DBC-Onderhoud 20 50

21 gemiddeld 2 maal MDO en 2 maal zorgplanbespreking uitgaande van een behandelduur van 6 weken en; administratie en rapportage (opslag 30%). Berekening van het gemiddeld aantal patiëntgebonden uren voor een niet-cva patiënt Uitgaande van bovenstaande invulling krijgt de gemiddelde niet-cva patiënt 3 uur revalidatiebehandeling per week (4 individuele behandelingen van een half uur en 1 groepsbehandeling van een uur). Dit betreft omgerekend gemiddeld 3,8 patiëntgebonden uren per week(na toepassing groepsfactor en opslag indirecte tijd). Bij een ambulante vervolgbehandeling van 6 weken bedraagt het gemiddeld aantal patiëntgebonden uren 23 en bij 12 weken 46 uur. Dit aantal patiëntgebonden uren zoals gebruikt wordt voor de afleiding binnen de grz-productstructuur is als volgt bepaald. Individuele behandeling: uitgangspunt 4 individuele behandelingen per week van elk een half uur. Dit betreft 120 minuten directe patiëntgebonden tijd per patiënt per week en 720 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Groepsbehandeling: uitgangspunt 1 groepsbehandeling per week van 1 uur. Uitgaande van de inzet hierbij van 1 behandelaar en een gemiddelde groepsgrootte van 5 patiënten betreft dit per patiënt 12 minuten (60 minuten behandeltijd / 5 patiënten) directe patiëntgebonden tijd per week en 72 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Tijdsbesteding specialist ouderengeneeskunde: uitgangspunt 130 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. MDO en zorgplanbespreking (ZPB): uitgangspunt 2 MDO s en 2 ZPB s per patiënt per 6 weken. Uitgaande van 10 minuten per MDO waarbij 3 behandeldisciplines aanwezig zijn betreft dit per patiënt 60 minuten indirecte patiëntgebonden tijd per 6 weken. Uitgaande van 30 minuten per ZPB betreft dit per patiënt 60 minuten directe patiëntgebonden tijd per 6 weken. Administratie en rapportage: uitgangspunt 30% opslag. Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de patiëntgebonden tijd per 6 weken 1042 minuten ( ). Uitgaande van een opslag van 30% bedraagt de totale patiëntgebonden tijd 1355 minuten per 6 weken. Afgerond bedraagt dit gemiddeld per patiënt 23 uur patiëntgebonden tijd bij een behandelperiode van 6 weken en 46 uur bij een behandelperiode van 12 weken. 4.3 Aanpassing van de productstructuur Om invulling te geven aan de ambulante vervolgbehandeling zijn op basis van bovenstaand expertprofiel de bestaande zorgproducten nader gedifferentieerd door toevoeging van het aantal ambulante behandeluren. Bij de invulling van de ambulante vervolgbehandeling is op basis van het verschil qua behandelintensiteit onderscheid gemaakt in de groep van CVA-producten en de zorgproducten voor de overige diagnosen. Op basis van de huidige inzichten en praktijkervaring bedraagt de duur van de gemiddelde ambulante vervolgbehandeling gemiddeld circa zes weken waarbij de behandelduur eventueel verlengd kan worden tot twaalf weken. Uitgaande van de in de aanspraak vastgestelde maximale duur van de grz-behandeling van zes maanden zijn aan de huidige productstructuur DBC-Onderhoud 21 50

22 achttien (18) extra producten toegevoegd bestaande uit het (klinisch) aantal behandeluren opgehoogd met het aantal uren voor de ambulante vervolgbehandeling van respectievelijk 6 weken en 12 weken. Om tot een juiste afleiding te kunnen komen zijn de bestaande (klinische)producten die nog geen bovengrens kenden, voorzien van een bovengrens (maximaal aantal behandeluren) waardoor het gemiddelde profiel van deze zorgproducten licht wijzigt. Deze bovengrens is gebaseerd op de maximale behandelduur voor het desbetreffende zorgproduct en de gehanteerde norm ten aanzien van het aantal behandeluren per week. Voor de productstructuur 2014 zijn de volgende grenzen voor de verschillende zorgproducten vastgesteld. Tabel 1: Overzicht grenzen aantal behandeluren zorgproducten Bestaande producten Nieuwe producten Gehanteerde grens voor de behandeluren Regulier Intensief Klin met ambulant vervolg regulier Klin met ambulant vervolg lang CVA + 32 uren +64 uren Klinisch meer dan 19 weken N.v.t. N.v.t. N.v.t. Klinisch weken t/m 110 uren >110 uren N.v.t. Klinisch 8-13 weken t/m 75 uren >75 t/m107 uren >107 uren Klinisch 4-8 weken 6,5 uren/week <= 39 uren >39 t/m 52 uren >52 t/m 84 uren >84 uren Klinisch 2-4 weken 6,5 uren/week <= 20 uren >20 t/m 26 uren >26 t/m 58 uren >58 uren Klinisch t/m 2 weken 6,5 uren/week <= 7 uren >7 t/m 13 uren >13 t/m 45 uren >45 uren Overige diagnosen +23 uren +46 uren Klinisch meer dan 19 weken N.v.t. N.v.t. N.v.t. Klinisch weken t/m 76 uren >76 uren N.v.t. Klinisch 8-13 weken t/m 52 uren >52 t/m 75 uren >75 uren Klinisch 4-8 weken 4,5 uren/week <= 27 uren >27 t/m36 uren >36 t/m 59 uren >59 uren Klinisch 2-4 weken 4,5 uren/week <= 14 uren >14 t/m 18 uren >18 t/m 41 uren >41 uren Klinisch t/m 2 weken 4,5 uren/week <= 5 uren >5 t/m 9 uren >9 t/m 32 uren >32 uren 4.4 Overzicht van de zorgproducten In de productstructuur 2014 zijn ten opzichte van 2013 een aantal bestaande producten van een bovengrens voorzien, dit ter onderscheid van de nieuwe zorgproducten. Dit betreft de volgende zorgproducten. Overzicht gewijzigde zorgproducten per tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg DBC-Onderhoud 22 50

23 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 75 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 39 uren tot maximaal 52 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 39 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 20 uren tot maximaal 26 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 20 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 7 uren tot maximaal 13 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 7 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg Meer dan 133 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 76 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 52 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 27 uren tot maximaal 36 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 14 uren tot maximaal 18 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 5 uren tot maximaal 9 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg Hierna zijn voor 2014 de volgende nieuwe zorgproducten toegevoegd. Overzicht nieuwe zorgproducten per tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg DBC-Onderhoud 23 50

24 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 75 uren tot maximaal 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 84 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 52 uren tot maximaal 84 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 58 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 26 uren tot maximaal 58 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 45 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 13 uren tot maximaal 45 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 76 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 75 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 52 uren tot maximaal 75 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 59 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 36 uren tot maximaal 59 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 41 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 18 uren tot maximaal 41 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 32 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 9 uren tot maximaal 32 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg 4.5 Profielinformatie Per zorgproduct wordt een landelijk gemiddeld zorgprofiel bepaald op basis van de onderliggende data. De grz- zorgproductprofielen zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde en hierna door DBC-Onderhoud geschoonde DBC-gegevens over Deze dataset bevat afgesloten DBC-zorgtrajecten aangeleverd vanuit 32 zorginstellingen. De gemiddelde zorgprofielen geven aan in welke mate de verschillende zorgactiviteiten voorkomen binnen de voor grz-ontwikkelde zorgproducten. DBC-Onderhoud 24 50

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014

DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg. Overzicht wijzigingen 2014 DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg Overzicht wijzigingen 2014 DBC-Onderhoud Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mariette Kraayvanger Programma 1. Waar staan wij nu? 2. De

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

Aanvullingen handleiding DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg 2013 d.d. 26 juni 2012

Aanvullingen handleiding DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg 2013 d.d. 26 juni 2012 Aanvullingen handleiding DBC-productstructuur geriatrische revalidatiezorg 2013 d.d. 26 juni 2012 Versie 1.0 v20130311 Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer... 4 1 Inleiding... 4 2 Inhoud en afbakening

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2013 Versie 0.3

revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2013 Versie 0.3 Handleiding DBCproductstructuur geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2013 Versie 0.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inhoud en afbakening

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8 Beantwoording schriftelijke vragen bijeenkomst GRZ - 1 maart 2013 1 Wat is GRZ? 2 a. Hoe moet worden omgegaan met cliënten die na een ziekenhuisopname (voor bijvoorbeeld CVA) vanuit de thuissituatie GRZ

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Gerrie van der Pas BrabantZorg Kaderarts geriatrische revalidatie Inhoud presentatie Opname in het verpleeghuis Definitie GRZ en geschiedenis DBC, zorgpaden en visie Brabantzorg

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz

Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Op weg naar verbeterde kostprijzen grz Richtlijnen voor inrichting financiële administratie 2013 Versie 1.0 12 december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De richtlijnen... 4 2.1 Toerekening indirecte

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie Handleiding registratie geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en -spelregels voor de DBC-registratie 2015 Versie 1.0 13 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Inhoud en

Nadere informatie

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012

Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Memo Onderwerp Datum Voorgenomen beleid in verband met overheveling geriatrische revalidatiezorg 12 juni 2012 Met ingang van 2013 zal geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opgenomen worden in het Besluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Handleiding Geriatrische Revalidatiezorg. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Geriatrische Revalidatiezorg. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding Geriatrische Revalidatiezorg PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke registratie Norm Verantwoorde Zorg Paramedisch Toewijzing

Nadere informatie

0316 Kindergeneeskunde

0316 Kindergeneeskunde 0316 Kindergeneeskunde 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie. Versie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie. Versie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Reumatologie Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten van

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150624, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124 Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013 Versie v20130124 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 5 2.1 Toelichting openings- en sluitregels

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper

Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Thesra Hilte-olde Scheper Eerstelijnsverblijf 2017 Regulering in de zorgverzekeringswet NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Thesra Hilte-olde Scheper Disclosure belangen spreker De NZa is mijn enige werkgever.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Geriatrische Revalidatiezorg 3 1.1 Wat is GRZ? 3 1.2 Vervoer en hulpmiddelen 4 1.3 Financieel kader 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functionele ICT-ondersteuning registratie behandelmodules

Functionele ICT-ondersteuning registratie behandelmodules Inhoud INLEIDING... 2 ZORGPROCES MEDISCH SPECIALISTISCHE REVALIDATIEZORG... 2 Assessment... 2 Behandeling... 2 Monitoring (ontslag en nacontrole)... 2 ADMINISTRATIEF PROCES (VOOR 1 JULI 2015)... 3 Openen

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Breder perspectief op herstelzorg

Breder perspectief op herstelzorg Verenso jaarcongres 2011 Breder perspectief op herstelzorg Jan Coolen deze inleiding WAT VOOR WIE HOE 1. WAT tussen vitaal thuis en langdurig beperkt Herstelzorg: - bij kwetsbare ouderen - als gerichte

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20131114 Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten...

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en Informatie voor Huisartsen over Kortdurend Verblijf bij Carintreggeland Vanaf 1 januari 2015 is er het een en ander gewijzigd ten aanzien van Kortdurend Verblijf in Verzorgings- en Verpleeghuizen. Hieronder

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Toelichting Eerstelijns Verblijf

Toelichting Eerstelijns Verblijf Toelichting Eerstelijns Verblijf 12-12-2016 Er zijn diverse mogelijkheden van tijdelijk verblijf Vormen van tijdelijk verblijf Logeeropvang Respijtzorg (WMO) Crisisopvang Particulier kort verblijf Geriatrische

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis

Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Samenvatting voor huisartsen van het beleid Eerstelijns verblijf (ELV) van Menzis Omschrijving Eerstelijns verblijf Eerstelijns verblijf (ELV)is verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige

Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige 00 Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname 'Verkeerd bed' Transferverpleegkundige Algemeen Het kan gebeuren dat u na uw opname in het ziekenhuis, aanvullende zorg nodig heeft. Soms is meer zorg

Nadere informatie

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017

Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 Registratie en declaratie intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017 BBC - NOG Commissie FOZ-NVvO Maart 2017 1 Inhoud Inleiding..3 Relevante informatie vooraf.4 Zorgactiviteitencodes voor orthoptische

Nadere informatie

Advies Advies afbouw transitiemodel geriatrische revalidatiezorg

Advies Advies afbouw transitiemodel geriatrische revalidatiezorg Advies Advies afbouw transitiemodel geriatrische revalidatiezorg Analyse van de gevolgen van de overheveling geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw juni 2013 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie