Behandeld door adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care"

Transcriptie

1 Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan BX Utrecht Postbus GA Utrecht T F E I Behandeld door adres Directie Zorgmarkten Cure Directie Zorgmarkten Care Onderwerp Datum Overheveling GRZ en invoering DBC-zorgproducten 29 juni 2012 In deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over de overheveling van de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en over de invoering van integrale DBC-zorgproducten voor de GRZ per 1 januari Geachte heer, mevrouw, De NZa heeft een aantal beleidsregels en regelingen vastgesteld ten behoeve van de (voorgenomen) overheveling van de GRZ van de AWBZ naar de Zvw die per 1 januari 2013 zal plaatsvinden. Gelijktijdig wordt een DBC-productstructuur voor de GRZ ingevoerd. De volgende nieuwe beleidsregels en nadere regels treden per 1 januari 2013 in werking: BR/CU-2074 Transitie geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw BR/CU-2075 Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg NR/CU-219 Nadere regel informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg De volgende beleidsregels en nadere regels zijn aangepast in verband met de overheveling van de GRZ: BR/CA Beleidsregel Invoering normatieve huisvestigingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Verder heeft de NZa enkele wijzigingen vastgesteld die per 1 januari 2013 zullen worden verwerkt in de dan geldende versie van: BR/CU Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Regeling medisch specialistische zorg 1 Van deze beleidsregel en regeling verschijnen voorafgaand aan de versie waarin GRZ zal zijn opgenomen ook per 1 september 2013 nog gewijzigde versies.

2 Tot slot is er een regeling waar de GRZ onder gaat vallen door de overheveling: Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS) In deze circulaire wordt de overheveling van de GRZ toegelicht aan de hand van de beleidsregels. 2 van 7 Beleidsregel Transitie Geriatrische Revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw In de transitieperiode, het jaar 2013, is een transitiemodel van toepassing voor bestaande zorgaanbieders om de met de overgang samenhangende risico s zoveel mogelijk te verkleinen. Een bestaande zorgaanbieder wordt gedefinieerd als een zorgaanbieder die geriatrische revalidatiezorg biedt, die vóór 1 januari 2012 productieafspraken over GRZ heeft gemaakt met een zorgkantoor en die in 2013 deze zorg ook nog levert. Voor nieuwe zorgaanbieders geldt geen transitiemodel. Gelijktijdig met de overheveling worden de DBC-zorgproducten ingevoerd. Voor bestaande zorgaanbieders worden deze gebruikt voor de financiering van deze zorg en voor de nieuwe zorgaanbieders ook voor de bekostiging. Transitiemodel Het transitiemodel voor bestaande zorgaanbieders houdt in dat voor hen in 2013 de financiering gebaseerd wordt op de DBC-zorgproducten en de bekostiging zal plaatsvinden op basis van de oude AWBZ-parameters. Met oude parameters worden de parameters bedoeld waarmee de GRZ onder de AWBZ bekostigd werd. Het verschil tussen de omzet uit DBC-zorgproducten en omzet uit oude parameters is het verrekenbedrag. Het verrekenbedrag wordt na afloop van 2013 door de NZa vastgesteld. Is de omzet uit DBC-zorgproducten hoger dan de omzet uitgedrukt in oude parameters, dan betaalt de zorgaanbieder dit verschil (het verrekenbedrag) aan de betreffende zorgverzekeraars. Is de omzet in DBC-zorgproducten lager, dan brengt de zorgaanbieder bij de verschillende zorgverzekeraars hun (op grond van het marktaandeel bepaalde) aandeel in het verrekenbedrag in rekening. Tot slot kan het verrekenbedrag ook nul zijn, in dat geval gebeurt er niets. Het berekenen van het verrekenbedrag begint bij de berekening van de omzet uit DBC-zorgproducten. De omzet is gelijk aan het totaal van de gefactureerde DBC-zorgproducten, de afgesloten maar nog te factureren DBC-zorgproducten en de mutatie in het onderhanden werk per 31 december Vervolgens wordt de omzet uit DBC-zorgproducten vergeleken met de waarde van de zorgproductie die aan die omzet ten grondslag ligt, maar dan uitgedrukt in oude parameters. In (bijlagen bij) de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg zal worden vermeld welke DBC-zorgproducten gelden voor de GRZ. De omzet in oude parameters wordt door de NZa afgeleid uit de (mede door de zorgverzekeraar(s) getekende) opgave van de zorgaanbieder op grond van de regeling informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg. Voorbeeld Omzet in oude AWBZ-parameters Gefactureerde DBC-zorgproducten (t/m ) /- Afgesloten nog niet gefactureerde zorgproducten /- Waarde onderhanden werk per /- Verrekenbedrag

3 De oude parameters bestaan uit: ZZP 9A-VV geriatrische revalidatiezorg Toeslag Cerebrovasculair Accident (CVA) Transitietarief CVA Transitietarief (heup)fractuur Transitietarief electieve orthopedie Transitietarief amputatie Transitietarief overigen Toeslag invasieve beademing Toeslag non-invasieve beademing Mutatiedag V&V Dagactiviteit ouderen speciaal revalidatie (H801) Vervoer dagbesteding V&V Inventaris Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen 3 van 7 Voor de oude parameters gelden maximumtarieven met een bandbreedte met uitzondering van Dagactiviteit ouderen speciaal en vervoer V&V extramuraal, waarvoor de beleidsregelwaarde een maximumbedrag is. De bandbreedte is %. Voor inventaris en voor de kosten van zorggebonden materiaal en geneesmiddelen zijn geen beleidsregelwaarden vastgesteld. Inventaris Over inventaris kunnen geen afspraken worden gemaakt. Deze worden op grond van de NHC-beleidsregel doorbelast vanuit de AWBZ op basis van de productieafspraken Dure geneesmiddelen. Extreme kosten van zorggebonden materiaal en geneesmiddelen als bedoeld in de beleidsregel Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen 2 kunnen door de zorgaanbieder in het overgangsjaar voor GRZ-cliënten worden geregistreerd onder de voorwaarden die in die beleidsregel zijn beschreven. Alle medicatie kan boven een bepaald drempelbedrag geregistreerd worden. Voor de DBC-zorgproducten is het uitgangspunt dat de kosten van alle geneesmiddelen onderdeel zijn van de integrale tarieven. In de DBC-tarieven voor de GRZ zijn deze kosten ook meegenomen. In de ziekenhuiszorg wordt ook gesproken van dure geneesmiddelen. Deze zijn apart opgenomen op een add-onlijst. Deze geneesmiddelen kunnen (naast het DBC-zorgproduct) alleen door instellingen voor medisch specialistische zorg gedeclareerd worden. De verstrekking van deze geneesmiddelen vindt plaats in het kader van een somatische diagnose en niet voor de GRZ-behandeling. Instellingen voor medisch specialistische zorg kunnen deze kosten declareren via de zogenaamde add-ons. De GRZ aanbieders kunnen dat niet. Voor hen vallen de kosten voor dure geneesmiddelen in 2013 nog onder het transitiemodel, mits deze niet dubbel gedeclareerd worden. De definitie van dure geneesmiddelen is in de ziekenhuiszorg dus anders dan in de AWBZ. Beleidsregel Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders Naast de overheveling van de loon- en materiële kosten worden ook de kapitaallasten, die samenhangen met de GRZ, ten laste gebracht van de Zvw. overgeheveld. Het gaat hierbij om de kapitaallasten van de intramurale zorg GRZ (ZZP 9A) en van de extramurale zorg GRZ (H801). De bekostiging van de kapitaallasten van de extramurale zorg verschilt van de bekostiging van de kapitaallasten van de intramurale zorg. In CA : Extreme zorggebonden materiaal- en geneesmiddelen

4 zijn de kapitaallasten voor de extramurale zorg genormeerd en opgenomen in de tarieven waardoor er sprake is van integrale tarieven. Deze kunnen daarom volledig worden overgeheveld, zonder verrekening of overgangsregeling. De bekostiging van de intramurale kapitaallasten is tot en met 2011 nog volledig gebaseerd op nacalculatie. Per 2012 wordt de bekostiging stapsgewijs genormeerd. Het invoertraject (2012 t/m 2017) van de genormeerde intramurale kapitaallasten valt samen met de overheveling van de GRZ van AWBZ naar Zvw (vanaf 2013). In de overgangsperiode wordt de bekostiging volgens het bestaande regime (nacalculeerbare kapitaallasten) afgebouwd en de NHC opgebouwd. De bekostiging wordt vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de nacalculeerbare kapitaallasten en de NHC, conform de wegingsfactoren in onderstaande tabel. 4 van 7 Jaar Nacalculeerbare NHC kapitaallasten % 10% % 20% % 30% % 50% % 70% % 85% % 100% Voor de GRZ is een model gekozen, waarbij de kapitaallasten op basis van de volledige NHC (100%) worden overgeheveld naar de Zvw. Zorgaanbieders declareren vanaf 2013 integrale tarieven inclusief de volledige normatieve huisvestingscomponent aan de zorgverzekeraar. Ook aan de oude parameter is de volledige NHC toegerekend. Op grond van de beleidsregel Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders heeft de zorgaanbieder, die al voor 2013 onder de AWBZ GRZ-zorg leverde, echter recht op een gedeeltelijk normatieve en voor het overige na te calculeren kapitaallastenvergoeding. Het verschil tussen de (volledige) NHC opbrengsten (inbegrepen in de omzet op basis van oude parameters) en de kapitaallastenvergoeding waar bestaande zorgaanbieders op grond van de overgangsregeling recht op hebben, wordt bij de afhandeling van de nacalculatie berekend en in mindering gebracht op het AWBZ budget. Om dubbele bekostiging in 2013 te voorkomen wordt het AWBZ budget geschoond voor de intramurale kapitaallasten die betrekking hebben op GRZ. De schoning voor 2013 vindt plaats bij de budgetafhandeling 2013 en wordt gebaseerd op verhouding van de NHC waarde van de productieafspraak 2012 van ZZP 9A en de overige intramurale productie.

5 Voorbeeld Stel ZZP V&V NHC (AWBZ) is , Omzet NHC GRZ (Zvw) is en kapitaal is De procentuele verhouding o.b.v. NHC waarde is 89,66% ( / ) AWBZ en 10,34% (30.000/ ) Zvw GRZ. 5 van 7 Bij de budgetafhandeling van de AWBZ: totaal Kapitaal (AWBZ én Zvw) Kapitaal Zvw GRZ 10,34% Kapitaal AWBZ De nieuwe kapitaallastenvergoeding AWBZ voor 2013 is (20%* %* ). Bij de nacalculatie 2013: Budget 2013 (aanvaardbare kosten) totaal ZZP V&V NHC (AWBZ) 20% Omzet NHC GRZ (Zvw) 20% Kapitaal (AWBZ én Zvw) 80% Nieuwe kapitaallastenvergoeding Omzet NHC GRZ (Zvw) Beleidsregel Macrobeheersmodel Geriatrische Revalidatiezorg Over het jaar 2013 voert de NZa op aanwijzing van de minister het zogenoemde macrobeheersmodel uit. De tariefopbrengst voor verzekerde geriatrische revalidatiezorg zal aan een jaarlijks maximum worden gebonden. Als (achteraf) blijkt dat dit maximum is overschreden, dienen de zorgaanbieders die onder deze beleidsregel vallen hun aandeel in de overschrijding terug te storten in het Zorgverzekeringsfonds. De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de hand van het aandeel van de omzet, voor zover het verzekerde zorg betreft, van de individuele zorgaanbieder in het totaal van de (onder de beleidsregel vallende) omzet van alle zorgaanbieders van geriatrische revalidatiezorg. De vaststelling van een eventuele overschrijding en van de omzet van individuele zorgaanbieders vindt plaats ná toepassing van de opbrengstverrekening die is beschreven in de beleidsregel Transitie Geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar ZVW. In april 2013 zal de NZa monitoren in hoeverre de productieafspraken passen binnen het vastgestelde kader. Nadere regel Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Deze nadere regel beschrijft de aanlevering van gegevens van zowel oude als nieuwe parameters (zorgproducten GRZ). Op basis hiervan wordt het verrekenbedrag vastgesteld. Daarnaast kan op basis van deze gegevens getoetst worden of het financieel kader overschreven wordt, inzake de beleidregel Macrobeheersmodel Geriatrische Revalidatiezorg. Tevens heeft deze nadere regel tot doel om gegevens op te vragen om de kapitaallasten in het jaar te schonen, te toetsen en aan het einde de kapitaallasten bij de nacalculatie te verrekenen. Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Deze beleidsregel beschrijft het beleid met betrekking tot de prestaties en tarieven voor de medisch specialistische zorg. De voor 2013 geldende versies van de (beleids)regel over DBC-zorgproducten zullen in oktober 2012 bekend worden gemaakt. Om (toekomstige) aanbieders van GRZ en zorgverzekeraars voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op het werken met de nieuwe DBC-systematiek, heeft de NZa een memo opgesteld met daarin het voorgenomen besluit over de aanpassingen in de

6 beleidsregel Beleidsregel Prestaties en tarieven curatieve somatische zorg (BR-CU 2068) en de bijbehorende regeling specifiek voor de GRZ. Als gevolg van de overheveling van de GRZ van de AWBZ naar de GRZ worden de prestaties en tarieven vastgelegd in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6 van 7 Voor de GRZ zijn vanaf 2013 in principe alleen de DBC-zorgproducten, als prestatie in het kader van de specialistische zorg die valt onder de Zvw, relevant. Dit betreft achttien integrale DBC-zorgproducten conform de vastgestelde productstructuur voor de GRZ. Een toelichting op de productstructuur en zorgproducten staat beschreven in de Handleiding DBC-productstructuur geriatrische revalidatie en terug te vinden op de website van DBC-Onderhoud (www.dbconderhoud.nl). Voor de DBC-zorgproducten gelden maximumtarieven. Dit betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars onder een vastgestelde maximum afspraken kunnen maken over de prijs van het DBC-zorgproduct. De maximumtarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde kostprijzen van zorgaanbieders, geïndexeerd naar de voorlopige cijfers 2013 en inclusief een gedifferentieerde opslag voor de kapitaallasten Binnen de AWBZ.-systematiek is sprake van bevoorschotting. Met de overheveling van de GRZ naar de Zvw worden deze bevoorschottingsafspraken niet automatisch overgenomen. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om afspraken te maken over de betaling van onderhanden werk (ook wel bevoorschottingsafspraken genoemd) voor Nadere Regel Prestaties en tarieven curatieve somatische zorg Deze regeling bevat algemene registratiebepalingen 3 en regels voor het afleiden, declareren en betalen van DBC-zorgproducten. Voor de GRZ zullen een paar specifieke aanpassingen worden gemaakt in deze regeling. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS) Tevens bestaat het voornemen om per 1 januari 2013 (de dan geldende versie van) de regeling Verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS) (NR/CU-211) ook op aanbieders van GRZ van toepassing te verklaren. De regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS), beschrijft welke informatie de NZa nodig heeft om haar wettelijke taken (onderhoud prestaties, informatieverstrekking aan VWS en monitoren en analyseren van marktontwikkelingen) te kunnen uitvoeren. In deze regeling wordt procedureel en inhoudelijk geregeld welke zorgaanbieders periodiek een zogenoemde minimale dataset (MDS) dienen te leveren aan een derde, het DBC-infomatiesysteem (DIS). Het DIS levert de MDS-gegevens vervolgens door aan de NZa. De NZa is voornemens om per 1 januari 2013 (de dan geldende versie van) de regeling Verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS) (NR/CU-211) ook op aanbieders van GRZ van toepassing te verklaren. Meer informatie over de MDS en het DIS is beschikbaar op 3 Een gedetailleerde uitwerking en toelichting op de registratieregels voor 2013 is opgenomen in het document Handleiding DBC-productstructuur geriatrische revalidatie en te vinden op de website van DBC-Onderhoud (www.dbconderhoud.nl).

7 Tot slot Met het voorgenomen besluit en de vaststelling van de beleidsregels is het beleid van de GRZ in 2013 vormgegeven. De verantwoordelijkheid om de invoering van de productstructuur GRZ gereed te maken en de administratieve organisatie op orde te krijgen, ligt nu bij lokale partijen. Om de noodzakelijke wijzigingen in de ICT-systemen door te voeren, verwijzen wij u naar de website van DBC-Onderhoud voor de desbetreffende tabellen. De invoering van de productstructuur zal dan ook de nodige inspanningen van partijen vragen. De NZa hoopt dat dit proces voortvarend ter hand wordt genomen. 12D van 7 Met vriendelijke groet, Nederlandse Zorgautoriteit drs. K. Noorlag plv. directeur Zorgmarkten Cure

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015

BELEIDSREGEL CA-BR-1510a Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013

Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014 Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen) Datum 20 september 2013 Planning & Control 2014: Handleiding Forensisch Psychiatrische Centra (Rijksinrichtingen),

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2015 1 Algemeen 2 1.1 Indeling Handboek 3 1.2 Aanlevering van gegevens 5 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten per jaar 14 2 Specifieke Informatie

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep

Jaarrekening 2012. Stichting Rijnland Zorggroep Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Stichting Rijnland Zorggroep 1.1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Organisatie DBCsystematiek

Organisatie DBCsystematiek Advies Organisatie DBCsystematiek Scheiden van publieke en private taken en verantwoordelijkheden: model voor 2015 maart 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2014

HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 2014 HANDBOEK ZORGVERZEKERAARS INFORMATIE ZORGVERZEKERINGSWET 214 1 Algemeen 2 1.1 Indeling Handboek 3 1.2 Aanlevering van gegevens 5 1.3 Wijzigingen en aandachtspunten per jaar 13 2 Specifieke Informatie A

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie