Van Telefoonnummer adres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014"

Transcriptie

1 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer adres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven april 2014 Inleiding Per 2015 gaat de jeugdzorg over naar de gemeenten. De zorg voor (het systeem van) patiënten onder de 18 jaar gaat naar de gemeenten, de zorg voor patiënten vanaf 18 jaar blijft in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de. Dit betekent niet alleen iets voor deze zorg, maar ook voor de bekostiging van de gespecialiseerde GGZ (DBC s), en. In deze notitie gaan wij voornamelijk in op de gevolgen voor de gespecialiseerde GGZ-zorg in de Zvw per Maar ook de en de komen aan de orde. We gaan in op vier aspecten: de prestaties, de tarieven, de eenmalige knip op en de structurele knip 18-/ Gevolgen voor prestaties 2015 We hebben onderzocht of de overheveling gevolgen heeft voor de bestaande productstructuur. Hierbij hebben we gekeken of (a) er prestaties moeten vervallen en (b) er behandelgroepen moeten vervallen of samengaan. Moeten er prestaties vervallen? In principe kan op elke prestatie zowel voor volwassenen als voor jeugd worden geschreven. Er zijn geen prestaties die enkel voor volwassenen zijn. Wel zijn er 2 diagnostiekprestaties die enkel voor jeugd bedoeld zijn: Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 187, Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 291, Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 581, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 1.102, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.893, Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (jeugd) 2.871, Diagnostiek - vanaf 1800 minuten (jeugd) 4.343,59 Figuur 1: diagnostiekprestaties Deze productgroepen zijn alleen af te leiden voor patiënten tot 18 jaar, waarvoor op diagnostiek meer dan 1200 minuten tijd geregistreerd zijn. Hierbij is de leeftijd dus de voorwaarde om in de productgroep te kunnen vallen. Technisch gezien was het de afgelopen jaren al niet mogelijk om deze tijdsklassen voor volwassenen te selecteren. Dit blijft zo. In de registratie, zowel voor volwassenen als jeugd zal er niets veranderen. De tijdsklassen staan momenteel nog wel in onze tariefbeschikking. Hieruit zullen ze per 1 januari 2015 verdwijnen omdat we geen bevoegdheden meer hebben voor de Jeugd GGZ.

2 Moeten er behandelgroepen vervallen of samengaan? Binnen de andere producten van de intensieve behandelgroepen, worden sommige behandelgroepen vaak als typisch kinderen en jeugd geoormerkt, hoewel dit niet uitsluitend patiënten tot 18 jaar betreft. Dit zijn de volgende behandelgroepen Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Pervasieve stoornissen Overige stoornissen in de kindertijd 2 van 6 In deze behandelgroepen is het aandeel patiënten onder de 18 jaar erg hoog: respectievelijk 62,0%, 63,2% en 96,2% 1. Er zijn dus wel volwassen patiënten die deze zorg afnemen. Zo kunnen volwassenen ook gebruik maken van de productgroep Overige stoornissen in de kindertijd. Laten vervallen van deze behandelgroepen is daarom niet aan de orde. Samenvoegen van deze behandelgroepen ligt in de rede bij het vaststellen van nieuwe tarieven, aangezien het aantal waarnemingen anders te klein is om statistisch verantwoorde tarieven vast te stellen. Dat is voor 2015 echter nog geen issue. Wij zullen daarom verder niets wijzigen aan de prestaties. - Heeft u nog vragen of opmerkingen over de gevolgen van de overheveling van de jeugd GGZ voor de prestaties van volwassenen? Ook voor de geldt dat we de prestaties niet zullen aanpassen. De huidige vier prestaties (licht, midden, zwaar en chronisch) zullen ook voor 2015 van toepassing zijn. De GGZ prestaties die speciaal voor jeugdigen zijn, zoals de oude intramurale prestaties (Beleidsregel loon en materiele kosten, definities en prestatiebeschrijvingen kind en jeugd GGZ intramuraal met bijbehorende NHC en NIC) en enkele extramurale prestaties gericht op de jlvg doelgroep, vervallen en worden niet meer door ons vastgesteld voor het jaar Daarnaast zijn er prestaties, zoals veel extramurale prestaties, dagbesteding en de (L)VG-ZZP s, die niet specifiek van toepassing zijn op jeugdigen. Deze worden wel vastgesteld door ons voor de WLZ-gerechtigden en de verzekerden die onder het WLZovergangsrecht vallen. 2. Gevolgen voor tarieven 2015 De huidige tarieven zijn gebaseerd op een mix van volwassen en jeugd. Dit geldt voor zowel de kostprijzen als de profielen. Vanaf 2015 gaan de maximumtarieven alleen gelden voor volwassenen GGZ. Dit roept de vraag op of de maximumtarieven aangepast moeten worden. Wij kiezen ervoor de tarieven 2015 niet aan te passen als gevolg van de overheveling van de Jeugd GGZ. De huidige maximumtarieven zullen alleen geïndexeerd worden. Hiervoor hebben wij verschillende redenen. Gezien het tijdstip van vaststelling van de Jeugdwet, ontbreekt de tijd om een gedegen kostprijsonderzoek uit te voeren. Op 1 juli dienen alle prestaties en tarieven vastgesteld te zijn door ons. Daarbij is het zeer 1 Bron: DBC-O.

3 twijfelachtig of aanbieders überhaupt in staat zijn om de kosten voor volwassenen en jeugd te scheiden. Een optie is om alleen de profielen aan te passen. De profielen voor volwassenen worden vermenigvuldigt met de kostprijzen uit het vorig jaar uitgevoerde kostprijsonderzoek. Ook hier kiezen we niet voor om een aantal redenen: - De tarieven blijven vervuild. De gemeten kostprijsgegevens zijn niet gedifferentieerd naar volwassen en jeugd; - DBC-O heeft een analyse uitgevoerd naar de effecten op de productprijzen van behandel-dbc s met profielen van enkel DBC s van patiënten van 18 jaar en ouder. 2 Overall is het effect op de productprijzen zeer klein. Zeker de in de productgroepen waar het aandeel kinderen en jeugd in de totale DBC s gering is, wijzigen de productprijzen nauwelijks. Bij de productgroepen met een hoog percentage aan kinderen en jeugd zijn de uitkomsten niet consistent. Dat wil zeggen dat de productprijzen in sommige tijdsklassen stijgen en andere dalen. - Een ander effect dat bij aanpassing van de profielen optreedt is dat voor productgroepen met veel kinderen en jeugd de maximumtarieven voor volwassenen bij de hoogste tijdsklassen gebaseerd zijn op slechts enkele DBC s. Deze kleine aantallen hebben een negatief effect op de betrouwbaarheid van de productprijzen in deze DBC groepen. 3 van 6 Op basis van de bovenstaande redenen kiezen wij ervoor de tarieven niet te herijken en alleen te indexeren. De tijd ontbreekt om een kostprijsonderzoek uit te voeren. Alleen de profielen aanpassen kiezen wij ook niet voor. De kostprijzen blijven vervuild en er treedt slechts een verwaarloosbare wijziging op. Waar de wijziging wel substantieel zou zijn, ontbreken de brongegevens om een statistisch betrouwbare productprijs te bepalen. Ook voor 2016 passen wij de tarieven niet aan. In de gehele gespecialiseerde GGZ worden de tarieven per 2017 herijkt. De herijking van deze prestaties loopt hierin mee waardoor die tarieven geheel zijn gebaseerd op de volwassenen GGZ. - Heeft u nog vragen of opmerkingen over het besluit om de tarieven voor de volwassenen niet aan te passen van als gevolg van de overheveling van de Jeugd GGZ? Voor de geldt dat de tarieven niet herijkt worden. De huidige (maximum)tarieven worden niet herijkt. Alleen geïndexeerd voor zover de prestaties niet zijn komen te vervallen. 3. Knip als gevolg van introductie Jeugdwet Met de overheveling van de jeugd GGZ naar de gemeenten ontstaat er op twee momenten een knip in de bekostiging. De eerste is een eenmalige knip tussen 2014 en De tweede betreft een structurele knip als een patiënt tijdens een zorgtraject 18 jaar wordt. Hieronder zijn beide vraagstukken beschreven. 2 De productprijzen van de verblijf DBC s en verrichtingen zijn enkel op kostprijzen gebaseerd.

4 Voor de eenmalige knip leggen wij uit hoe, conform onze regelgeving, omgegaan dient te worden met DBC s die op 31 december 2014 open staan voor patiënten jonger dan 18 jaar. Voor de structurele knip leggen wij uit, hoe conform onze regelgeving, een DBC moet worden geopend als een patiënt 18 jaar is geworden. 4 van 6 a. Sluiten DBC s per Per 2015 wordt de Jeugd GGZ overgeheveld naar de gemeenten. Vanaf dat moment hebben wij géén bevoegdheid meer op het gebied van de Jeugd GGZ. Al onze beleids- en nadere regels en tariefbeschikkingen zijn dan niet meer van toepassing op de jeugd GGZ. Volgens de huidige registratieregels (zie hiervoor NR/CU-538) sluit een aanbieder een DBC af als het zorgtraject is afgelopen maar ook als de patiënt overgaat naar een andere bekostigingssystematiek. 3 Bij doorlopende zorgtrajecten van patiënten onder de 18 jaar, die over de jaargrens gaan, is er sprake van het overgaan naar een andere bekostigingssystematiek. Dit betekent dat volgens de registratieregels op 31 december 2014 alle openstaande DBC s voor patiënten onder de 18 jaar moeten worden gesloten. De gesloten DBC kan, na validatie, gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Dit is onafhankelijk van het eventueel nog doorlopen van het zorgtraject vanaf 1 januari. - Heeft u nog vragen of opmerkingen over het sluiten van DBC s op 31 december 2014 voor jeugdigen onder de 18 jaar die overgaan naar de Jeugdwet? Ter info Onder leiding van VWS proberen partijen momenteel afspraken te maken over de manier hoe met deze eenmalige knip om te gaan. Zoals beschreven moeten de alle DBC s voor 18- ers op worden afgesloten. De (beleids)wens is om de afgesloten DBC s door te laten lopen. Dat wil zeggen dat er op slechts een administratieve afsluiting plaatsvindt en geen harde afsluiting. 4 Bij een administratieve afsluiting loopt de DBC op 1 januari door met het aantal reeds uitgevoerde (en gedeclareerde) minuten. Als de DBC definitief wordt afgesloten, declareert de aanbieder het tarief van de DBC waarin de patiënt op dat moment valt minus het reeds gedeclareerde tarief (bij de zorgverzekeraar). Dit bedrag declareert de aanbieder bij de gemeente. Gemeenten nemen de afspraken, dus inclusief het tarief, dat zorgverzekeraars met de aanbieder hebben gemaakt over. Dit geldt voor patiënten waarbij het zorgtraject start in 2014 en eindigt in Voor nieuwe patiënten die starten in 2015, maken gemeenten nieuwe afspraken. VWS heeft het voortouw in dit traject. Partijen zijn bezig te inventariseren wat de consequenties zijn van de hierboven beschreven beleidswens. Een definitief besluit moet nog genomen worden. Wij hebben geen besluitvormende verantwoordelijk in dit traject. Alle DBC s voor 18- ers die op openstaan dienen te worden afgesloten en gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 3 Daarnaast zijn er nog andere afsluitredenen, bijvoorbeeld als de patiënt is overleden. Zie hiervoor regeling NR/CU Bij een harde afsluiting, wordt op 1 januari 2015 een nieuwe DBC geopend en wordt er weer geteld vanaf nul minuten

5 Voorbeeld, zorgtraject voor depressieve stoornis van minuten 5 van minuten minuten Declaratie (uitgaande van maximumtarieven): - De aanbieder brengt het (maximum)tarief behorend bij de tijdsklasse 800 min min. in rekening bij de zorgverzekeraar. Het maximumtarief is 2.486,- - De aanbieder brengt de DBC depressie minuten in rekening bij de gemeenten. Hij brengt in rekening bij de gemeente is de uitkomst van / ,-, zijnde het (maximumtarief) in de tijdsklasse ( 7.732,-) minus het bedrag dat reeds bij de zorgverzekeraars is gedeclareerd ( 2.486,-). Op 23 april vindt er een technisch overleg plaats over de knelpunten in de. De problematiek van het afsluiten van een doorlopende prestatie voor een minderjarige staat daar geagendeerd. Probleem speelt niet. Financiering is in dagen, dagdelen of uren. Kan tot gewoon op dagbasis worden gefactureerd. Op 1-1 wordt nieuw product geopend. Dit hoeft niet een in 2014 van toepassing zijnde prestatie te zijn. Gemeenten kunnen ook andere bekostigingssystemen kiezen. b. Overgang 18-/18+ Met de introductie van de Jeugdwet ontstaat er een structurele knip voor patiënten die 18 jaar worden. Patiënten onder de 18 jaar zijn een zorgtraject begonnen onder de Jeugdwet maar gaan als ze gedurende het zorgtraject 18 jaar worden over naar de Zvw of de. Volgens de huidige registratieregels openen aanbieders bij de eerste (in)direct patiëntgebonden activiteit na het bereiken van de 18 jarige leeftijd een DBC. Deze manier van openen van een DBC houdt geen rekening met het zorgtraject dat reeds gestart is voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Er is sprake van een harde opening van de DBC. Wij hebben geen bevoegdheid om de Jeugd GGZ te reguleren.

6 Na drie jaar zorg gaat de patiënt over naar de WLZ. Een openstaande vraag is vanaf wanneer er gestart wordt met het tellen van de drie jaar. Is dit vanaf de start in het jeugddomein of pas vanaf de start in de Zvw? In dat laatste geval komt een patiënt nooit eerder dan zijn 21 ste verjaardag in de WLZ. 6 van 6 - Heeft u nog vragen of opmerkingen over de structurele knip voor 18-/18+ en de gevolgen voor het openen van DBC s? Voor de geldt hetzelfde als voor de gespecialiseerde GGZ. Bij een reeds gestart zorgtraject in het jeugddomein, wordt hier geen rekening gehouden. Een eerste prestatie wordt geopend na het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Probleem speelt niet. Bij overgang naar /WLZ wordt een nieuwe indicatie aangevraagd bij het CIZ waardoor recht op WLZ ontstaat waarop de bekostiging volgt.

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Twee varianten februari 2010 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Geschiedenis GGZ kinderen en jeugdigen 9 1.2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles

Kostenstijging GGZ Bevindingen controles Kostenstijging GGZ De gestegen zorgkosten in de verslavingszorg zijn er de reden van dat DSW Zorgverzekeraar (DSW) heeft besloten in deze sector nadere controles uit te voeren. Deze controles hebben zich

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Organisatie DBCsystematiek

Organisatie DBCsystematiek Advies Organisatie DBCsystematiek Scheiden van publieke en private taken en verantwoordelijkheden: model voor 2015 maart 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24278 6 augustus 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie