Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Afbakening van de ggz in Methodiek Wijzigingen productstructuur Dataselectie Profielen Behandelgroepen Behandeling en Verblijf Nadere toelichting productgroepen Bijzondere behandelgroepen Korte behandelgroepen Langdurende / intensieve behandelgroepen Bijlage 1: Overzicht verdeling behandelgroepen Bijlage 2: Overzicht verdeling behandeling bij 24-uurs verblijf Bijlage 3: Overzicht verdeling behandeling bij 24-uurs verblijf Bijlage 4: Toelichting op de kenmerken in de profielen productgroepen DBC-Onderhoud 2 37

3 1 Inleiding DBC-Onderhoud brengt, net als voorgaande jaren, de landelijke ggz-profielen uit. De landelijke ggzprofielen kunnen als ondersteuning worden gebruikt bij de zorginkoop- en verkoopgesprekken. In dit document is een beschrijving van de gemaakte bewerkingsslagen als het gevolg van de wijzigingen aan de productstructuur en de gebruikte dataset (hoofdstuk 2). Hierna wordt gestart met een beschrijving van de verdeling van de behandelgroepen in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden de algemene profielen en cijfermatige opvallendheden beschreven. Meer informatie over de wijzigingen in de productstructuur of schoning van de data, kunt u vinden in de verantwoordingsdocumenten van de RG14a release, die op de website van DBC-Onderhoud gepubliceerd zijn. 1.1 Afbakening van de ggz in 2014 Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de bekostiging ervan. Door het onder andere afsluiten van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord zijn er een aantal afspraken gemaakt die de afbakening van de verschillende vormen van ggz dient te verduidelijken, zoals het verplaatsen van zorg naar de eerste lijn (ook wel: generalistische basis ggz), het inzichtelijk maken van de complexiteit van de zorgvraag en veranderingen met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap. Dit alles heeft invloed op de structurering van de geestelijke gezondheidszorg en daarmee de bekostiging. Hieronder enkele korte beschrijvingen van deze ontwikkelingen die vanaf 1 januari 2014 gaan gelden. Generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz Waarvan er voorheen over de eerstelijns en tweedelijns ggz werd gesproken, is dit vanaf 1 januari 2014 veranderd. Een herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 2014 sprake is van generalistische basis ggz (hierna: basis ggz) en gespecialiseerde ggz (figuur 1.1). Huisarts Generalistische basis ggz (basis ggz) Gespecialiseerde ggz Figuur 1.1 Overzicht geneeskundige ggz DBC-Onderhoud 3 37

4 De huisarts heeft een cruciale rol; deze verwijst de patiënt naar de basis ggz ofwel naar de gespecialiseerde ggz. Basis ggz is bedoeld voor die patiënten die een stoornis hebben waarvan de behandeling binnen de gespecialiseerde ggz niet noodzakelijk of te zwaar is. Waar voorheen maximaal vijf consulten golden binnen de eerstelijns ggz, biedt de basis ggz een aantal producten die een gehele behandeltraject omvatten (van intake tot ontslag). Hierdoor zal de gespecialiseerde ggz voor die patiënten ingezet worden die een complexe zorgvraag hebben. De zorgprofielen zoals in dit document beschreven zijn alleen de producten die gelden voor de gespecialiseerde ggz (voorheen: tweedelijns curatieve ggz). Hoofdbehandelaarschap De hoofdbehandelaar is degene die, in overleg met de patiënt, het behandelplan opstelt en daardoor verantwoordelijk is voor alle acties omtrent de behandeling van de patiënt. Dit betekent ook dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties met betrekking tot de declaratie en registratie van de zorg. Met ingang van 1 januari 2014 zijn er nadere specificaties over de hoofdbehandelaar en medebehandelaren binnen de ggz. Er is een limitatieve lijst van beroepen beschikbaar, waarvan alleen die beroepen hoofdbehandelaar mogen zijn. Dit moet de kwaliteit en controleerbaarheid van de ggz vergroten. Daarnaast komt op de declaratie te staan wie de hoofdbehandelaar is, wat het beroep is en hoeveel tijd de hoofdbehandelaar en medebehandelaar aan de patiënt hebben besteedt. Een hoofdbehandelaar dient BIG-geregistreerd te zijn en heeft een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. De volgende beroepen kunnen hoofdbehandelaar zijn: psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog. Zorgvraagzwaarte Binnen de gespecialiseerde ggz bestaat de overtuiging dat verschillen in complexiteit van de zorgvraag van patiënten aanwezig is. Het inzichtelijk maken van verschillen in mate van complexiteit van de zorgvraag, staat ook wel bekend als zorgvraagzwaarte. Zorgvraagzwaarte zou een directe relatie hebben met de mate van behandelinzet. Deze informatie is van belang voor de sturingsmogelijkheden van zorgverzekeraars op het in- en verkoopproces. Daarom is, in het kader van het hoofdlijnenakkoord, zorgvraagzwaarte inzichtelijk gemaakt op basis van de patiëntkenmerken binnen de beschikbare DIS-data. Meer informatie over de uitwerking van zorgvraagzwaarte binnen de DBC-systematiek, kunt u vinden in de verantwoordingsdocumenten van de RG14a release, die op de website van DBC-Onderhoud gepubliceerd zijn. DBC-Onderhoud 4 37

5 Zorg die niet onder de aanspraak valt Besloten is dat, vanaf 1 januari 2014, diagnosen en activiteiten die niet onder de aanspraak van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen, niet langer door middel van de DBCsystematiek geregistreerd en gedeclareerd dienen te worden. Dit betekent dat de DBC-sytematiek bedoeld is voor de producten die onder de aanspraak van de Zvw vallen. De producten die niet onder de aanspraak vallen, dienen door middel van een OVP gedeclareerd te worden. DBC-Onderhoud 5 37

6 2 Methodiek 2.1 Wijzigingen productstructuur In de productstructuur 2014 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Er zijn productgroepen weggevallen als gevolg van de afbakening van zorg die niet onder de aanspraak valt, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Daarnaast zijn de productgroepen indirect en geen behandeling bij 24-uurs verblijf komen te vervallen. Zorg die niet onder de aanspraak valt Zoals beschreven bij de algemene ontwikkelingen, is besloten dat vanaf 1 januari 2014 zijn de activiteiten en diagnosehoofdgroepen die niet onder de aanspraak vallen, niet meer binnen de DBCsystematiek opgenomen. Deze dienen door middel van een OVP te worden geregistreerd en gedeclareerd. Dit heeft tot gevolg dat activiteiten 1 met de primaire diagnose vallend onder de volgende diagnosehoofdgroepen geen onderdeel meer van de DBC-systematiek zijn: Aanpassingstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Indirecte tijd De productgroep Indirecte tijd maakt onderdeel uit van de DBC-productstructuur. De productgroep wordt gebruikt voor registreren van indirecte tijd, waarbij geen directe behandeling of diagnostiek heeft plaatsgevonden. Er is besloten om vanaf 1 januari 2014 zowel initiële als vervolg-dbc s waarin alleen maar indirecte tijd is geregistreerd te laten uitvallen. DBC s gestart op of na 1 januari 2014 moeten minimaal directe tijd bevatten om goedgekeurd en daarmee gefactureerd te kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat de productgroep Indirecte tijd hierbij komt te vervallen. Geen behandeling bij 24-uurs verblijf In de productstructuur van de ggz bestaat de productgroep Geen behandeling bij 24-uurs verblijf. Verblijf zonder behandeling in de tweedelijns ggz is geen verzekerde zorg en daarom is besloten om vanaf 1 januari 2014 deze productgroep af te schaffen. Vanaf 1 januari 2014 moet een DBC minimaal directe tijd bevatten waardoor afleiden naar de productgroep Geen behandeling bij 24-uurs verblijf niet meer mogelijk is. 2.2 Dataselectie Voor de ontwikkeling van de ggz-zorgprofielen 2014 is gebruik gemaakt van een dataset uit het DBC Informatie Systeem (DIS). Om een zo consistent mogelijk beeld te presenteren is zowel voor de totstandkoming van de productstructuur 2014 als voor de profielen 2014 exact dezelfde DIS-dataset gebruikt. Figuur 2.1 geeft de stappen weer die gezet zijn om tot de gebruikte dataset te komen. 1 Met uitzondering van de activiteiten uit de groepen pré intake, diagnostiek en indirecte tijd. DBC-Onderhoud 6 37

7 Selectie: DBC s gesloten in november 2011 t/m oktober 2012 ongeschoond: na validatie: na correctie: Figuur 2.1: Aantal DBC s in de dataset De zorgprofielen zijn gebaseerd op de dataset van DBC s gesloten in november 2011 tot en met oktober Deze dataset bestaat ui DBC s. Na het valideren van de DIS-dataset blijven er DBC s over. In verband met de bovengenoemde wijzigingen in de productstructuur, zijn er correcties toegepast. Daartoe zijn er bepaalde productgroepen uit de dataset verwijderd, als gevolg van afbakening van zorg die niet onder de aanspraak valt. Daarnaast zijn de productgroepen indirect en geen behandeling bij 24-uurs verblijf verwijderd uit de dataset. Na deze correctie komt het totaal aantal DBC s uit op DBC s. Dit aantal is ook gebruikt voor de productprijsberekening. NB :Doordat vorig jaar de definitie van Crisis-DBC s is aangescherpt en deze nieuwe DBC s nog niet in de dataset van DBC-Onderhoud zitten is een simulatie toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de doorlooptijd in de profielen van Crisis-DBC s een andere (te hoge) waarde heeft dan de 28 dagen die het maximaal kan hebben. Meer informatie over de dastaset die gebruikt is voor de productprijsberekening, kunt u vinden in de verantwoordingsdocumenten van de RG14a release, die op de website van DBC-Onderhoud gepubliceerd zijn. 2 In de PPB zijn vier DBC s extra geschoond waardoor het aantal in het verantwoordingsdocument op komt te staan. DBC-Onderhoud 7 37

8 3 Profielen 3.1 Behandelgroepen De verdeling van de DBC s over de clusters van behandelgroepen staat in tabel 3.1. Deze tabel laat zien dat het merendeel (52,4%) van de DBC s in de lange/intensieve behandelgroepen zit. Cluster Aantal DBC s Percentage Bijzondere behandelgroepen ,30% Korte behandelgroepen ,50% Lange / intensieve behandelgroepen ,20% Totaal ,0% Tabel 3.1 Verdeling DBC s over clusters In figuur 3.1 is te zien hoe er een onderverdeling is binnen de bijzondere, korte en lange behandelgroepen. In de volgende paragraaf wordt nader uitgelegd wat alle subgroepen inhouden en wat de opvallende waarnemingen zijn. Figuur 3.1 Onderverdeling binnen de behandelgroepen DBC-Onderhoud 8 37

9 3.2 Behandeling en Verblijf In bijlagen 2 en 3 staan opnieuw een verdeling van de DBC s naar hoofdgroep. De tabel in bijlage 2 laat vervolgens een onderverdeling zien van DBC s met (klinisch) en zonder 24-uurs verblijf (ambulant). Wat ook dit jaar blijft opvallen is dat maar 6,3 % van het aantal DBC s een klinische periode (minimaal 1) verblijfsdag kent. Hiermee is af te leiden dat 94% van de behandelingen in de 2 e lijns ggz ambulante trajecten zijn. Het aandeel klinische trajecten is net als in de profielen 2013 het hoogst bij de diagnosegroepen gerelateerd aan verslavingsstoornissen (28,1% bij alcohol gerelateerde stoornissen en 22,0% bij aan overige aan middel gebonden stoornissen ) schizofrenie (21,5%) en bipolaire stoornissen (17,9%). Als er in opvolgende kolommen wordt uitgesplitst naar de circuits is te zien dat het bij schizofrenie voornamelijk de opname plaatsvindt in het circuit volwassenen (volwassene kort en volwassenen lang zijn samen 63,9%). Bijlage 3 geeft het gemiddelde aantal opname dagen weer per DBC hoofdgroep. Deze is voor alle klinische DBC s gemiddeld 54 dagen dit aantal is 9 dagen lager dan in De stoornissen in de kindertijd (Aandachtstekort, Pervasief en Overig kindertijd) kennen gemiddeld de langste klinische periodes (respectievelijk 85, 932 en 107 opnamedagen). Daarnaast kennen de groepen Delirium, dementie overig en schizofrenie ook lange opnametrajecten (respectievelijk 84 en 76 opnamedagen). 3.3 Nadere toelichting productgroepen De volgende sectie gaat per productgroep dieper in op de kwantitatieve bevindingen in de algemene zorgprofielen. Hierbij moet vooraf worden vermeld dat de meest opvallende waarnemingen worden vermeld en dat deze sectie is bedoeld om de lezer te ondersteunen in het beoordelen van de landelijke zorgprofielen Bijzondere behandelgroepen De bijzondere behandelgroepen bestaan, vanaf 1 januari 2014, uit productgroep diagnostiek en productgroep crisis. Dit zijn DBC s met specifieke kenmerken, waar het ofwel om een crisissituatie gaat ofwel om DBC s waar geen directe tijd behandeling of begeleiding is geregistreerd, maar alleen activiteiten diagnostisch van aard. Diagnostiek De DBC s die binnen de diagnostiek productgroepen vallen, zijn DBC s die activiteiten bevatten zoals pre-intake, diagnostiek en algemeen indirecte tijd. Binnen deze DBC s is geen behandeling geregistreerd. Binnen de productgroep zit een onderscheid tussen producten voor volwassenen en producten voor kinderen en jeugdigen; de producten voor volwassenen lopen tot meer dan 800 minuten, waarbij de productgroepen van kinderen en jeugdigen tot meer dan 1800 minuten lopen. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep diagnostiek staat in tabel 3.2. Dit laat zien dat de totale verdeling van de diagnostische DBC s ten opzichte van alle productgroepen 16,0% is. DBC-Onderhoud 9 37

10 Productgroep Tarief Verdeling DBC s Diagnostiek vanaf 1 tot en met 99 minuten 8,8% Diagnostiek vanaf 100 tot en met 199 minuten 14,1% Diagnostiek vanaf 200 tot en met 399 minuten 17,7% Diagnostiek vanaf 400 tot en met 799 minuten 10,8% Diagnostiek vanaf 800 tot en met 1199 minuten 3,2% Diagnostiek vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (jeugd) 1,3% Diagnostiek vanaf 1800 minuten (jeugd) 0,6% 16,0% van totale dataset Tabel 3.2 Verdeling DBC s De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: De meeste diagnostische DBC s liggen tussen de 100 en 800 minuten, namelijk ruim 40%. Het aandeel vervolg-dbc s is laag; rond de 95% van de DBC s zijn initiële DBC s. Dit betekent dat diagnostische DBC s als eerste binnen een zorgtraject voorkomen. De initiële DBC s hebben ook een doorlooptijd die ver onder de 365 dagen ligt; over de gehele referentiegroep is het 164 dagen. Veelal van de diagnostische DBC s wordt multidisciplinaire behandelinzet gehanteerd. Met het oplopen van de tijd, zijn er ook meerdere beroepen (4 of meer) betrokken bij de diagnostische DBC s. De inzet van de GZ-psycholoog en de algemeen psycholoog stijgt naarmate de tijdsbesteding binnen de diagnostiekfase ook stijgt (gezamenlijk 42% bij meer dan 1800 minuten). De inzet van de psychiater en de SPV-er daalt echter met het oplopen van de tijd. Het relatieve percentage algemeen indirecte tijd (act 7.x) loopt op met het aantal minuten. Er wordt over het algemeen geen verblijf, dagbesteding of begeleiding binnen de diagnostiekfase ingezet. Het merendeel van diagnostische DBC s die bij kinderen en jeugdigen worden ingezet, zijn voor mannen. DBC-Onderhoud 10 37

11 3.3.2 Korte behandelgroepen Veel DBC s zullen niet in één van de bijzondere productgroepen vallen. Als er sprake is van direct patiëntcontact op activiteiten zoals behandeling en begeleiding, dan komen DBC s in één van de groepen voor de korte of voor de langdurende behandelingen terecht. Afhankelijk van de hoeveelheid directe tijd valt deze binnen de productgroep categorieën behandeling kort of langdurende en/of intensieve behandeling. De korte behandelgroepen zijn DBC s waar tot 250 minuten directe tijd (inclusief dagbesteding) voorkomt. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep behandeling kort staat in tabel 3.4. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 19,4% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Behandeling kort vanaf 1 tot en met 99 minuten 18,4% Behandeling kort vanaf 100 tot en met 199 minuten 26,4% Behandeling kort vanaf 200 tot en met 399 minuten 39,6% Behandeling kort vanaf 400 minuten 15,6% 19,4% van totale dataset Tabel 3.4 Verdeling DBC s De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Veel van de kortdurende productgroepen zijn vervolg-dbc s. Wanneer de tijd oploopt, neemt het aandeel vervolg-dbc s af; respectievelijk 90% in de laagste groep tot 50% in de hoogste groep. Gemiddeld heeft een kortdurende productgroep een doorlooptijd van 233 dagen. De doorlooptijd van de activiteiten is korter, namelijk 191 dagen. Dit is echter opvallend te noemen door het lage aantal directe minuten die besteedt mag worden in deze groepen (maximaal 250 minuten). Het relatieve aandeel van indirecte tijd neemt toe wanneer de tijd oploopt binnen de behandelgroep, van 39 % in de laagste groep tot 62% in de hoogste groep. In de laagste groep wordt er vooral monodisciplinair behandeld (inzet van 1 functie is 77%). Wanneer de tijd oploopt, is er een verschuiving naar multidisciplinair te zien. Het aandeel van farmacotheraptie is in de laagste groep hoog (30%); dit daalt naar 7% in de hoogste groep. Dit aandeel in de laagste groep kan hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven aan de psychiater. Het aandeel van de psychiater is namelijk hoog in de laagste groep (45%). Deze neemt echter ook af naarmate de tijd oploopt. Het relatieve aandeel van algemeen indirecte tijd stijgt naarmate de tijdsbesteding ook toeneemt. Respectievelijk van 18% in de laagste groep naar 37% in de hoogste groep. Binnen de kortdurende groepen is er een aandeel van begeleiding te vinden. Gemiddeld wordt gezamenlijk 4% begeleiding geregistreerd. Ook zijn er verblijfsdagen geregistreerd op kortdurende behandelgroepen. Gemiddeld worden er nog 15 verblijfsdagen geregistreerd Langdurende / intensieve behandelgroepen Indien een DBC directe tijd heeft op bijvoorbeeld behandeling of begeleiding en er minimaal 250 minuten directe tijd (inclusief dagbesteding) is geregistreerd, valt de DBC in de langdurende DBC-Onderhoud 11 37

12 behandelgroepen. Deze behandelgroepen zijn opgedeeld op basis van de diagnosen. Dit betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt in totaal 14 subgroepen: Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Pervasief Overige stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie en overig Alcohol Overig aan een middel Schizofrenie Depressie Bipolair en overig Angst Restgroep diagnoses Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornissen DBC-Onderhoud 12 37

13 Aandachtstekort- en gedragsstoornissen De productgroepen aandachtstekort- en gedragstoornissen zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk stoornissen in de kindertijd. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep aandachtstekort- en gedragsstoornissen staat in tabel 3.5. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 5,4% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 23,3% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 44,8% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 18,7% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 9,5% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten 2,9% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten 0, 6% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten 0,1% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten 0,1% Tabel 4.5 Verdeling DBC s 5,4% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: De meeste DBC s vallen onder de productgroep van 800 tot en met 1799 minuten, namelijk bijna 45%. Een groot deel van de patiënten met een diagnose vallend onder deze productgroep hebben een korte ofwel lange behandelgroep, waarvan relatief vaak een vervolg-dbc die in behandeling kort valt. Het aandeel van indirecte tijd laat een afwijkend patroon zien; de productgroepen tot minuten laten een stijgende lijn zien met het oplopen van de tijd. Vanaf minuten daalt het aandeel van het aandeel indirecte tijd echter bij oplopen van de tijdsbesteding. Over het algemeen wordt over bij alle productgroepen multidisciplinair behandeld (2 of meer betrokken functies bij de behandeling). In de patiëntenpopulatie vallend onder deze productgroepen komen vaak studie/scholingsproblemen en problemen binnen de primaire steungroep voor bij de psychosociale factoren. De studie/scholingsproblemen is te verklaren door de lage leeftijdspopulatie; veelal hebben patiënten een leeftijd tussen de 5 en 20 jaar. Daarvan zijn het merendeel van deze patiënten man (circa 65%). Tot 6000 minuten wordt veelal diagnostiek en algemeen indirecte tijd geregistreerd. Opvallend is de relatieve hoge inzet van de psycholoog (zonder specialisatie) tot 3000 minuten. Vanaf 6000 minuten valt de inzet van de gedragstherapeut en SPV-er op. Daarbij worden in de groepen vanaf 6000 minuten meer activerende begeleiding geregistreerd. DBC-Onderhoud 13 37

14 Pervasief De productgroepen pervasieve stoornissen zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk stoornissen in de kindertijd. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep pervasieve stoornissen staat in tabel 3.6. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 3,9% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 18,8% Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 38,1% Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 22,0% Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 14,2% Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten 5,2% Pervasief - vanaf tot en met minuten 1,1% Pervasief - vanaf tot en met minuten 0,4% Pervasief - vanaf minuten 0,3% Tabel 5.6 Verdeling DBC s 3,9% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: De meeste DBC s vallen onder de productgroepen tot 6000 minuten, gezamenlijk beslaat dit ruim 90% van alle DBC s binnen pervasieve stoornissen. Een groot deel van de patiënten met een diagnose vallend onder deze productgroep hebben een korte ofwel lange behandelgroep, waarvan relatief vaak een vervolg-dbc die in behandeling kort valt. De doorlooptijd van de activiteiten ligt tussen de 300 en dagen. Vooral bij de productgroepen van 6000 tot minuten ligt de doorlooptijd van activiteiten relatief hoog. Vergelijkbaar met aandachtstekort- en gedragsstoornissen komt de diagnose pervasieve stoornissen voor het merendeel voor bij mannen (circa 80%) en zijn de patiënten vaak tussen de 5 en de 20 jaar (circa 65%). Daarnaast komen ook hier vaak studie/scholingsproblemen en problemen binnen de primaire steungroep voor op as 4 (aanwezigheid van psychosociale factoren). Bij patiënten met een diagnose vallend onder pervasieve stoornissen, wordt er over het algemeen multidisciplinair behandeld (2 of meer betrokken functies bij de behandeling). Opvallend is het hoge gebruik van de administratieve sluitreden, wat er op kan wijzen dat er sprake is van zorgtrajecten met meer dan één DBC. De inzet van de GGZ-agoog en SPV-er stijgt bij productgroepen vanaf minuten. Opvallend is de stijging van het aantal verblijfsdagen vanaf minuten. DBC-Onderhoud 14 37

15 Overige stoornissen in de kindertijd De productgroep overige stoornissen in de kindertijd zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk stoornissen in de kindertijd. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep overige stoornissen in de kindertijd staat in tabel 3.7. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 2,3% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 10,8% Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 33,8% Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 36,8% Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 16,1% Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten 1,9% Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten 0,4% Overige kindertijd - vanaf minuten 0,2% Tabel 6.7 Verdeling DBC s 2,3% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: De meeste DBC s vallen onder de productgroepen tot minuten, gezamenlijk beslaat dit ruim 90% van alle DBC s binnen overige stoornissen in de kindertijd. Opvallend is dat een relatief groot deel van de patiënten met een diagnose vallend onder overige stoornissen in de kindertijd een diagnostiek DBC hebben. Dit is ook te zien in de productgroepen tot minuten; hier is het aandeel diagnostiek groot. Het patiëntenprofiel is vergelijkbaar met pervasieve ontwikkelingsstoornissen en aandachtstekorten gedragsstoornissen; het merendeel is man (circa 60%) en de patiënten zijn vaak tussen de 5 en de 20 jaar (circa 90%). Daarnaast komen ook hier vaak studie/scholingsproblemen en problemen binnen de primaire steungroep voor op as 4 (aanwezigheid van psychosociale factoren). Wel is opvallend dat ook vaak geen factor op as 4 is geregistreerd. De inzet van een pedagoog (waaronder orthopedagoog) is relatief hoog bij groepen tot minuten. Bij groepen vanaf minuten is de inzet van SPV-ers relatief hoog. Opvallend is de stijging van het aantal verblijfsdagen bij groepen vanaf minuten. DBC-Onderhoud 15 37

16 Delirium, dementie en overig De productgroep delirium, dementie en overig zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep delirium, dementie en overig staat in tabel 3.8. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 2,0% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 22,2% Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 50,3% Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 16,0% Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 8,2% Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 2,7% Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten 0,4% Delirium dementie en overig - vanaf minuten 0,2% Tabel 7.8 Verdeling DBC s 2,0% van de gehele dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: De meeste DBC s vallen onder de productgroepen tot minuten, gezamenlijk beslaat dit bijna 90% van alle DBC s binnen delirium, dementie en overig. Naast de korte en lange behandelingen, is het opvallend dat er ook relatief vaak diagnostiek en crisis DBC s voorkomen bij patiënten met een diagnose vallend onder delirium, dementie en overig. Ongeveer 90% van de patiënten zijn ouder dan 40 jaar. De inzet van een SPV-er is relatief hoog. Bij de groepen vanaf minuten wordt de koppositie van de SPV-er gedeeld met de verpleegkundige (art. 3). Vanaf minuten wordt er relatief veel dagbesteding en activerende begeleiding gegeven. Ook is er een stijging in het aantal verblijfsdagen te zien, tot ongeveer 85% met een gemiddelde van 259 dagen in de hoogste groep. Het aandeel groepsactiviteiten is vanaf minuten relatief hoog. Opvallend is dat vanaf bij alle DBC s 4 of meerfuncties worden ingezet bij de behandeling. DBC-Onderhoud 16 37

17 Alcohol De productgroep alcohol zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Aan een middel gebonden stoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep alcohol staat in tabel 3.9. Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 2,1% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 21,6% Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 37,4% Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 17,1% Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 15,6% Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten 6,9% Alcohol - vanaf tot en met minuten 1,1% Alcohol - vanaf minuten 0,3% Tabel 8.9 Verdeling DBC s 2,1% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Opvallend is dat er relatief veel crisis-dbc s worden geregistreerd bij patiënten met een diagnose vallend onder aan alcohol gebonden stoornissen. Patiënten zijn vaak mannelijk en de leeftijd van de patiënten ligt over het algemeen tussen de 20 en 65 jaar (circa 90%). Te zien is dat DBC s in de laagste groep vaker worden afgesloten met de reden liggend bij de patiënt (ongeveer 20% ten opzichte van 6% van de referentiegroep). Dit kan er op wijzen dat er bij deze patiënten vaker sprake is van drop-out. In de hogere groepen wordt de DBC administratief afgesloten, wat er op kan wijzen dat er sprake is van een behandeling langer dan 365 dagen. Er wordt vaak multidisciplinair behandeld. Het aantal functies dat wordt ingezet bij de behandeling loopt zelfs op tot 98% bij de productgroepen tot minuten. Een van de functies die dan relatief vaak wordt ingezet is de maatschappelijk werkende en verpleegkundige (art. 3). Vanaf minuten zijn er relatief veel verblijfsdagen te zien, dat oploopt tot 81% met gemiddeld 120 dagen. Ook wordt er veel dagbesteding en activerende begeleiding gegeven. DBC-Onderhoud 17 37

18 Overig aan een middel De productgroep overig aan een middel zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Aan een middel gebonden stoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep alcohol staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 2,3% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 18,5% Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 35,7% Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 18,9% Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 17,9% Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten 7,1% Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten 1,3% Overige aan een middel - vanaf minuten 0,5% Tabel 9.10 Verdeling DBC s 2,3% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Er is een vergelijkbaar patiëntenprofiel te zien als aan alcohol gebonden stoornissen ; patiënten zijn vaak mannelijk en de leeftijd van de patiënten ligt over het algemeen tussen de 20 en 65 jaar (circa 90%). Ook hier is te zien dat in de laagste groep vaker wordt afgesloten met een reden liggend bij de patiënt (ongeveer 20% ten opzichte van 6% van de referentiegroep). Dit kan er op wijzen dat er bij deze patiënten vaker sprake is van drop-out. In de hogere groepen wordt de DBC administratief afgesloten, wat er op kan wijzen dat er sprake is van een behandeling langer dan 365 dagen. Er wordt vaak multidisciplinair behandeld. Het aantal functies dat wordt ingezet bij de behandeling loopt zelfs op tot 93% bij de productgroepen tot minuten. Ook bij deze groep is een van de functies die dan relatief vaak wordt ingezet is de maatschappelijk werkende en verpleegkundige (art. 3). Vanaf minuten zijn er relatief veel verblijfsdagen bij veel DBC s te zien, dat oploopt tot 80% met gemiddeld 163 dagen. Ook wordt er veel dagbesteding, activerende en structurerende begeleiding gegeven. Bij dagbesteding hebben ongeveer de helft van het aantal DBC s in de hoogste groepen dagbesteding, die oploopt tot gemiddeld 487 uur tegenover gemiddeld 107 uur dagbesteding bij de referentiegroep. DBC-Onderhoud 18 37

19 Schizofrenie De productgroep overig aan een middel zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Schizofrenie en andere psychotische stoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep schizofrenie staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 4,9% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 15,0% Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 32,3% Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 19,9% Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 20,2% Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten 10,6% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 1,7% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 0,3% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 0,1% Schizofrenie - vanaf minuten 0,0% Tabel Verdeling DBC s 4,9% van de totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Opvallend is het relatief hoge aandeel van crisis-dbc s (circa 30%) en bij de lange behandelgroepen het grote aandeel van vervolg-dbc s (circa 55% waarvan 30% vervolg DBC s). Het patiëntenprofiel is over het algemeen dat er vaak sprake is van mannelijke patiënten (circa 60%) en dat de gemiddelde leeftijd tussen de 20 en 65 jaar ligt. Er wordt veelal multidisciplinair behandeld, namelijk ongeveer 80% van de DBC s hebben 2 of meer betrokken functies bij de behandeling. Daarbij zijn de meest betrokken functies die van de psychiater en SPV-er (gezamenlijk ongeveer 60%). Het aandeel van de psychiater verschuift in de hogere groepen echter naar de verpleegkundige. Naast reguliere zorg, is het opvallend dat er ook relatief vaak sprake is van bemoeizorg bij patiënten met schizofrenie. Er lijken langere trajecten te zijn dan 365 dagen; veel DBC s worden namelijk afgesloten vanwege administratie redenen. Dit lijkt er op te duiden dat er vaak sprake is van meerdere DBC s in één zorgtraject. Vanaf minuten is er relatief meer sprake van verblijf, dagbesteding en begeleiding. DBC-Onderhoud 19 37

20 Depressie De productgroep overig aan een middel zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Stemmingsstoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep depressie staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 10,2% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 27,6% Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 42,1% Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 16,3% Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 9,4% Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten 3,8% Depressie - vanaf tot en met minuten 0,7% Depressie - vanaf tot en met minuten 0,1% Depressie - vanaf minuten 0,1% Tabel Verdeling DBC s 10,2% van de gehele dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Depressieve stoornissen is een veelvoorkomende diagnose bij patiënten. Het merendeel van alle DBC s valt onder de minuten, namelijk ongeveer 70%. Veelal is er sprake van lange, intensieve behandelgroepen, waar ongeveer de helft bestaat uit initiële DBC s. De patiënten die een depressieve stoornis hebben, zijn merendeels vrouwelijk (circa 60%). Monodisciplinaire behandeling neemt af naarmate de minuten oplopen. In de hoogste groepen heeft ongeveer 80% van de DBC s meer dan twee betrokken functies. De inzet van psychiaters is hoog in de laagste groepen. Deze inzet neemt echter af bij het oplopen van de minuten. Het aandeel van psychotherapie in de groep van tot minuten is relatief hoog. DBC-Onderhoud 20 37

21 Bipolair en overig De productgroep overig aan een middel zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Stemmingsstoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep bipolair en overig staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 2,0% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 29,4% Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 35,4% Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 15,3% Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 12,6% Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 6,1% Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten 0,9% Bipolair en overig - vanaf minuten 0,2% Totaal 2,0% Tabel Verdeling DBC s De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Net als bij schizofrenie, is bij deze diagnose te zien dat er relatief vaker sprake is van een crisissituatie. Ongeveer 20% van de patiënten heeft een crisis-dbc. Daarnaast zijn er bij de korte en lange/intensieve behandelgroepen relatief vaak vervolg-dbc s. Dit lijkt erop dat zorgtrajecten langer duren dan 365 dagen. Een hoog percentage van het aantal patiënten is tussen de 40 en 65 jaar (circa 60%). Ook is een groot deel van de patiënten vrouwelijk. De gemiddelde doorlooptijd is relatief lang; van gemiddeld 324 dagen in de kortste groep tot 355 dagen in de langste groep. De GAF-score ligt in 80% van de DBC s tussen de 31 en 70. De inzet van de psychiater en SPV-er is relatief hoog; gezamenlijk bieden zij ongeveer 40% van de behandeling. In de hogere groepen is er ook een lichte verschuiving naar de verpleegkundige (art. 3) te zien. Vanaf minuten is er sprake van veel verblijf, dagbesteding en begeleiding. Verblijf loopt zelfs op naar gemiddeld 187 dagen en begeleiding is in 70% van de DBC s te vinden met gemiddeld minuten. DBC-Onderhoud 21 37

22 Angst De productgroep angst zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Angststoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep bipolair en overig staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 7,8% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 25,7% Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 43,9% Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 17,6% Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 9,3% Angst - vanaf 6000 tot en met minuten 2,7% Angst - vanaf tot en met minuten 0,5% Angst - vanaf tot en met minuten 0,1% Angst - vanaf minuten 0,0% Tabel Verdeling DBC s 7,8% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Naast depressieve stoornissen is angststoornissen ook een veelvoorkomende diagnose bij patiënten. Patiënten met een angststoornis zijn vaak vrouwelijk (circa 65%) en vallen in de leeftijdscategorie tussen de 20 en 40 jaar. Het merendeel van de patiënten zit in de productgroep 800 tot 1800 minuten. Bijna 65% heeft een lange / intensieve behandelgroep, waar ongeveer 60% een initiële DBC heeft en ongeveer 40 % een vervolg-dbc. In de productgroepen tot minuten wordt de afsluitreden afsluiten DBC administratief of vanwege openen vervolg-dbc minder gebruikt in vergelijking met de referentiegroep. Binnen deze groepen wordt de DBC vaker gesloten omdat het in onderling overleg is beëindigd (circa 50% tegenover 28% bij de referentiegroep). Wanneer de tijdsbesteding oploopt wordt de DBC echter wel vanwege administratieve redenen gesloten. Dit wijst erop dat wanneer patiënten in hogere productgroepen vallen ze ook vaker te maken hebben met zorgtrajecten met meer dan één DBC. Psychotherapie wordt relatief vaker gegeven bij patiënten met een angststoornis. Hierdoor is het hogere aandeel van de psychotherapeut ook te verklaren. Bij het oplopen van de tijdsbesteding, stijgt tevens het aantal verblijfsdagen en het aandeel dagbesteding en begeleiding (activerend en ondersteund). Dit loopt op naar rond de 200 verblijfsdagen, minuten begeleiding en 400 uur dagbesteding. Vanaf minuten is het aandeel groepscontacten relatief groot in vergelijking met de referentiegroep. DBC-Onderhoud 22 37

23 Restgroep diagnoses De productgroep restgroep diagnoses is een verzamelnaam voor verschillende diagnosehoofdgroepen op As1 en As2 van de DSM-IV-TR. De hoofdgroepen die hier onder vallen zijn: Psychische stoornissen door een somatische aandoening Nagebootste stoornissen Dissociatieve stoornissen Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen Slaapstoornissen Stoornissen in de impulsbeheersing Zwakzinnigheid (stoornissen inde kindertijd) Zwakbegaafdheid (bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn) DC;03 Kinder- en jeugdstoornissen De verdeling van de DBC s binnen de productgroep restgroep diagnoses staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 1, 7% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 30,4% Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 40,0% Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 15,5% Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 10,1% Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten 2,9% Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten 0,7% Restgroep diagnoses - vanaf minuten 0,2% Tabel Verdeling DBC s 1,7% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Patiënten met een primaire diagnose vallend onder de restgroep diagnoses, vallen ze vaak in de productgroep van 250 tot minuten (circa 70%). Bijna 60% van de patiënten heeft een lange / intensieve behandelgroep, waar het vaak een initiële DBC betreft. Ook zijn er relatief vaak diagnostiekproducten, namelijk rond de 10%. De productgroep 250 tot 800 minuten zijn vaak diagnostiekproducten; het aandeel diagnostiek is relatief hoog en er is vaak sprake van een initiële DBC. Hoe hoger de productgroepen, hoe vaker de afsluitreden afsluiten DBC administratief of vanwege openen vervolg-dbc wordt gebruikt. Dit kan betekenen dat dit patiënten zijn die langer dan een jaar behandeld zijn en worden. Bij de groepen vanaf 3000 minuten zijn er relatief meer nevendiagnosen en psychosociale factoren aanwezig bij patiënten. Rond de 45%heeft meer dan 1 nevendiagnose en heeft rond de 60% psychosociale factoren die van invloed zijn op de behandeling. Daarvan is dit vaak problemen binnen de primaire steungroep. DBC-Onderhoud 23 37

24 Persoonlijkheid De productgroep persoonlijkheid zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Persoonlijkheidsstoornissen op As 2. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep persoonlijkheid staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 5,7% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 19,7% Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 38,0% Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 20,0% Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 13,9% Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten 6,5% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 1,4% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 0,3% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 0,1% Persoonlijkheid - vanaf minuten 0,0% Totaal Tabel Verdeling DBC s 5,7% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Het merendeel van de DBC s vallen in de productgroepen tussen de 800 en minuten (circa 60%). De patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn over het algemeen vrouwelijk (ongeveer 70%) tussen de 20 en 40 jaar. Veelal hebben patiënten met een persoonlijkheidsstoornis een lange / intensieve behandelgroep, waarvan het aandeel initieel en vervolg ongeveer even groot is. Ook is opvallend dat er relatief vaak sprake is van crisis-dbc s. Opvallend is dat er relatief vaker sprake is van monodisciplinaire behandeling tegenover multidisciplinaire behandeling. Vanaf 800 minuten wordt er steeds meer multidisciplinair behandeld, waar het aantal functies grotendeels 4 of meer functies zijn. Het aandeel van psychotherapeuten is relatief groot (circa 20%) in de groepen tot minuten. Na minuten verandert het functieprofiel, waarin de verpleegkundige ook een steeds groter aandeel krijgt. Bij het oplopen van de tijdsbesteding, wordt het aandeel van verblijf, dagbesteding en begeleiding ook steeds groter. DBC-Onderhoud 24 37

25 Somatoform De productgroep somatoform zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Somatoforme stoornis op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep somatoform staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 1,3% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 29,1% Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 44,7% Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 15,3% Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 8,0% Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 2,4% Somatoforme - vanaf minuten 0,6% Totaal Tabel Verdeling DBC s 1,3% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Veel van de patiënten met een somatoforme stoornis hebben een lange / intensieve behandelgroep, waar het aandeel initiële DBC s groot is. Opvallend is dat het vaak vrouwelijke patiënten betreft (ongeveer 60%), waar de leeftijd over het algemeen hoger ligt dan de andere groepen (tussen 40 en 65 jaar). De patiënten met een somatoforme stoornis hebben vaak te maken met werkproblemen op psychosociaal gebied. Tot minuten word veelal door één functie behandeld. Naarmate de tijdsbesteding oploopt, is te zien dat er meerdere functies worden ingezet bij de behandeling. De functies die een groot aandeel hebben bij de behandeling van somatoforme stoornissen zijn: psycholoog (geen verdere specialisatie) en GZ psycholoog. Het aandeel van de verpleegkundigen is opvallend laag tot minuten. Na de minuten is echter ook te zien dat het aantal verblijfsdagen stijgt en daarbij de inzet van de verpleegkundigen. Dit lijkt te wijzen op dat de patiënten in de hogere groepen een behandeling krijgen met een verplegend karakter. Het valt op dat tot minuten er relatief veel psychotherapie wordt geboden. Vanaf minuten is te zien dat de patiënten vaak te maken hebben met een nevendiagnose. Ongeveer 40% heeft één nevendiagnose, waarvan ruim 60% zelfs meerdere nevendiagnosen heeft. DBC-Onderhoud 25 37

26 Eetstoornissen De productgroep eetstoornissen zijn DBC s waarbij de primaire diagnose is gesteld in het kader van een specifiek onderdeel binnen de DSM-IV-TR, namelijk Eetstoornissen op As 1. De verdeling van de DBC s binnen de productgroep eetstoornissen staat in tabel Dit laat zien dat de totale verdeling van deze productgroep ten opzichte van de gehele dataset 1,0% is. Productgroep Tarief Verdeling DBC s Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 14,7% Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 31,7% Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 19,6% Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 18,9% Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten 12.0% Eetstoornis - vanaf tot en met minuten 2,2% Eetstoornis - vanaf minuten 1,0% Totaal Tabel Verdeling DBC s 1,0% van totale dataset De meest opvallende waarnemingen zijn als volgt: Veel van de patiënten met een somatoforme stoornis hebben een lange / intensieve behandelgroep, waar het aandeel initiële DBC s groot is. Opvallend is dat het vaak vrouwelijke patiënten betreft (ongeveer 90%), waar de leeftijd merendeels tussen de 20 en 40 jaar ligt. Opvallend is dat er na minuten ook een verschuiving te zien is in leeftijd; er is dan steeds meer sprake van jongere patiënten tussen de 5 en 20 jaar. Er is vaak sprake van problemen op psychosociaal gebied (circa 70%), waar het vaak gaat om problemen binnen de primaire steungroep. De patiënten hebben relatief minde sprake van een nevendiagnose. Opvallend is dat de behandeling psychologisch van aard is; de inzet van de psycholoog (zonder verdere specialisatie) en GZ-psycholoog beslaat ongeveer 30% van de totale inzet. Het aandeel van het aantal verblijfsdagen wordt na minuten relatief groot; in ongeveer 1 op de 5 behandeling is er dan sprake van verblijf oplopend naar 1 op de 2 behandelingen, waarvan de gemiddelde aantal verblijfsdagen rond de 100 dagen ligt. Daarbij wordt veel ondersteunende behandeling geboden met ongeveer minuten gemiddeld. Na minuten is er ook vaak sprake van een administratieve sluitreden. Dit wijst erop dat er bij de hoogste groepen zorgtrajecten zijn die langer dan een jaar duren. Het aandeel van groepsactiviteiten is bij hoogste groepen relatief hoog (tussen de 30 en 50%). DBC-Onderhoud 26 37

27 Bijlage 1: Overzicht verdeling behandelgroepen Behandelgroep Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten Diagnostiek (jeugd) - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten Diagnostiek (jeugd) - vanaf 1800 minuten Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten Crisis - vanaf 1800 minuten Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten Behandeling kort - vanaf 400 minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten Pervasief - vanaf tot en met minuten Pervasief - vanaf tot en met minuten Pervasief - vanaf minuten Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten Overige kindertijd - vanaf minuten Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten Aantallen DBC-Onderhoud 27 37

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Toelichting. ggz-prof ielen 2013

Toelichting. ggz-prof ielen 2013 Toelichting ggz-prof ielen 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Wijzigingen productstructuur 2013 2 Verantwoording data 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen 3.2 Behandeling en verblijf

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ 1 Inleiding De vorige editie van de kwartaalmailing stond geheel in het teken van de Productstructuur DBC GGZ. De ontwikkelde productgroepen, die samen

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Restitutie 180001 Kort 487,26 327,41 180002 Middel 830,23 557,87 180003 Intensief 1.301,85 874,77 180004 Chronisch 1.201,50 807,35 180005 Onvolledig

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2014 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Avéro Achmea vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Avéro Achmea vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Avéro Achmea vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Basis Basis 180001 Kort 487,26 327,41 180002 Middel 830,23 557,87 180003 Intensief 1.301,85 874,77 180004 Chronisch 1.201,50 807,35

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Dienst 25B660 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 155,83 102,26 25B007 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 322,14 211,40

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling 180001 Kort 327,41 180002 Middel 557,87 180003 Intensief 874,77 180004 Chronisch 807,35 180005 Onvolledig behandeltraject 133,63 270011 ZZP 3B

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Vergoedingen niet- zorg Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Generalistische basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap

Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Analyse declaratiegegevens hoofdbehandelaarschap Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Opzet onderzoek 6 3.1 Doel van het onderzoek 6 3.2 Aanpak onderzoek 6 3.3 Data van het onderzoek

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01 Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013 Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 23 2 Opzet analyses Stap Effecten en operationalisatie van variabelen o Aard van diagnose o Aanwezigheid nevendiagnosen

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie