Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12"

Transcriptie

1 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie Ingangsdatum: 1 januari 2012

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voor wie is dit document bedoeld Welke informatie is er in dit document te vinden Leeswijzer De productstructuur DBC GGZ Indeling naar productgroepen Behandelgroepen Deelprestaties verblijf Berekening verblijf zonder overnachting en dagbesteding Basistabellen productstructuur Toelichting basistabellen Tijdsgrenzen Diagnose Bijlagen: Basistabellen productgroepen DBC GGZ Behandelgroepen Deelprestaties verblijf... 15

3 1 Inleiding 1.1 Voor wie is dit document bedoeld Dit document is bedoeld voor alle gebruikers van de productstructuur in de GGZ. 1.2 Welke informatie is er in dit document te vinden In dit document wordt de DBC GGZ productstructuur 2012 toegelicht. Er wordt ingegaan op de wijzigingen die van invloed zijn geweest op de nieuwe productstructuur. Vervolgens komen de gevolgen van deze wijzigingen op de indeling van de behandelgroepen en de deelprestaties verblijf aan de orde. Achterin het document bevinden zich de nieuwe basistabellen met behandelgroepen en de deelprestaties verblijf. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaat in op de belangrijkste wijzigingen op de productstructuur. Hoofdstuk 3 behandelt de basistabellen van de productstructuur en hoofdstuk 4 bevat de bijlagen met alle basistabellen. DBC-Onderhoud Pagina 3 van 15

4 2 De productstructuur DBC GGZ 2012 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijzigingen van de productstructuur 2012 ten opzichte van de productstructuur De productstructuur DBC GGZ 2012 is gebaseerd op gesloten DBC s in 2009 die door de zorgaanbieders aan het DIS zijn aangeleverd. Dit betekent dat de productstructuur is gebaseerd op DBC-trajecten. De productstructuur 2012 bestaat uit 16 diagnosehoofdgroepen met 147 behandelgroepen en 7 deelprestaties verblijf. 2.1 Belangrijke wijzigingen De aanpassingen in de nieuwe productstructuur zorgen ervoor dat de behandelgroepen in aantal is afgenomen van 148 behandelgroepen in het jaar 2011 naar 147 behandelgroepen in het jaar De verblijfsgroepen zijn vervangen door 7 deelprestaties verblijf. De verandering van het aantal behandel- en verblijfsgroepen is het gevolg van vier soorten wijzigingen die zijn doorgevoerd ten aanzien van de productstructuur: 1. Alle varianten van de behandelgroepen zijn afgeschaft 2. Eetstoornissen en somatoforme stoornissen zijn als aparte diagnosehoofdgroep afgesplitst van de Restgroep diagnosen. 3. Er zijn behandelgroepen met hogere tijdsintervallen toegevoegd 4. Verblijf is op een andere manier ingericht. Onderstaande tabel geeft aan hoe de wijzigingen in het aantal behandelgroepen tot stand zijn gekomen. DBC-Onderhoud Pagina 4 van 15

5 Behandelgroepen Aantallen Mutaties PS2011 PS2012 afschaffen varianten afsplitsen diagnosehoofdgroepen toevoegen tijdsinterval Geen behandeling bij 24 - uursverblijf 1 1 Indirecte tijd 6 6 Diagnostiek Crisis Behandeling kort Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Pervasieve stoornissen Overige stoornissen in de kindertijd Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen Aan alcohol gebonden stoornissen 7 7 Aan overige middelen gebonden stoornissen 7 7 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Depressieve stoornissen Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Restgroep diagnoses Persoonlijkheidsstoornissen Somatoforme stoornissen 6 6 Eetstoornissen 7 7 TOTAAL Tabel 1: Vergelijking behandelgroepen PS2011 en PS2012 Aantal behandelgroepen In de productstructuur van 2012 komen geen varianten meer voor in de behandelgroepen. De systematiek, om op basis van onderscheidende activiteiten varianten van behandelgroepen te bepalen, wordt niet meer toegepast. Dit betekent dat bij 11 behandelgroepen de varianten niet meer voorkomen en daardoor het aantal behandelgroepen met 21 vermindert. Doordat eetstoornissen en somatoforme stoornissen zijn afgesplitst van de Restgroep diagnoses zijn er twee diagnosehoofdgroepen bijgekomen met in totaal 13 nieuwe behandelgroepen. Na herijking van de productstructuur is er aan zeven diagnosehoofdgroepen een nieuwe behandelgroep met een hoger tijdsinterval toegevoegd. Voor PS2012 is er een nieuwe indeling van verblijf ontwikkeld die bestaat uit zeven categorieën verblijfprestaties voor het 24-uursverblijf. Dit heeft ertoe geleid dat alle 71 verblijfsgroepen vervallen zijn. DBC-Onderhoud Pagina 5 van 15

6 2.1 Indeling naar productgroepen In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op de behandel- en verblijfsgroepen die samen de productstructuur vormen Behandelgroepen De productstructuur DBC GGZ 2012 bestaat uit 147 behandelgroepen. Deze zijn onderverdeeld in; Bijzondere groepen; o Geen behandeling bij 24-uurs verblijf(1); o Indirecte tijd (6); o Diagnostiek (7); o Crisis(7). Kortdurende behandelgroepen (7) Langdurende/ intensieve behandelgroepen (119). Voor de volledige basistabellen met alle behandelgroepen verwijzen wij u naar pagina 15. De behandelgroepen worden door middel van een beslisboom onderverdeeld. Figuur 1 laat zien hoe de indeling naar een productgroep binnen een beslisboom verloopt. Er worden vijf categorieën van behandelgroepen onderscheiden: Bijzondere groepen Groepen voor DBC s met alleen indirecte tijd; Groepen voor DBC s met alleen directe behandeltijd voor diagnostische activiteiten; Groepen voor DBC s met alleen directe tijd voor crisisactiviteiten; Behandelgroepen Groepen voor DBC s met een kortdurende behandeling; Groepen voor DBC s met een langdurende behandeling. DBC-Onderhoud Pagina 6 van 15

7 Is er sprake van een bijzondere groep? Directe tijd minder dan 250 minuten én verblijf zonder overnachting < 5 dagen? Bijzondere behandelgroepen Behandelgroepen lang / intensief Behandelgroepen kort Figuur 1: Verloop indeling naar productgroep De bijzondere behandelgroepen Er zijn drie bijzondere behandelgroepen: Indirecte tijd. Hier is sprake van als er geen behandeling, diagnostiek of crisisactiviteiten hebben plaatsgevonden. Diagnostiek. Hieronder vallen alle activiteiten onder de hoofdactiviteit diagnostiek in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Voor de diagnostiekgroepen geldt dat er naast diagnostiek ook indirecte tijd mag voorkomen. Er mag echter nooit tijd besteed zijn aan behandeling. Crisis. Voor de crisisgroepen geldt dat er naast crisisopvang ook diagnostiek of indirecte tijd geregistreerd mag worden. In totaal zijn er zes groepen indirecte tijd, zeven crisisgroepen en zeven groepen voor de diagnostiek opgesteld De korte en lange behandelgroepen Veel DBC s zullen niet in één van de bijzondere categorieën vallen. Wanneer sprake is van direct patiëntcontact op activiteiten zoals behandeling en begeleiding, dan komen DBC s in één van de groepen voor de korte of voor de langdurende behandelingen terecht. De grens tussen kort en lang ligt op 250 minuten direct patiëntcontact gedurende de looptijd van de DBC. Er zijn tien groepen opgesteld voor de kortdurende behandeling. Bij de langdurende zorg zijn afzonderlijke groepen gemaakt voor de verschillende diagnosehoofdgroepen binnen de DSMIV. Dit heeft geleid tot zestien diagnosehoofdgroepen. De primaire diagnose bij een DBC bepaalt voor de langdurende behandelingen (meer dan 250 minuten directe tijd) in welke diagnosehoofdgroep de DBC wordt ingedeeld. Voor een volledig overzicht van alle behandelgroepen verwijzen wij u naar de laatste pagina s van dit document. DBC-Onderhoud Pagina 7 van 15

8 2.1.2 Deelprestaties verblijf In de productstructuur DBC GGZ 2012 zijn de verblijfsgroepen van de productstructuur 2011 komen te vervallen. Voor 2012 is een nieuwe indeling voor de prestatie verblijf gemaakt die bestaat uit zeven deelprestaties voor het 24-uurs verblijf. De deelprestaties variëren in verzorgings- en verplegingsgraad op basis van de inzet van 24-uurs continuïteitpersoneel (fte VOV-personeel) per plaats op een verblijfssetting (berekening: aantal fte VOV/aantal plaatsten). Naast de inzet van het VOV-personeel zijn de prestatiebeschrijvingen van verblijf gebaseerd op de mate van verblijfszorg, de mate van toezicht en de fysieke kenmerken van de setting. De bekostiging van verblijf vindt plaats op dagbasis. Verblijfsdagen kunnen niet per stuk worden gefactureerd, maar alleen in een complete DBC. Voor een overzicht van de 7 deelprestaties verblijf verwijzen wij u naar de laatste pagina van dit document. 2.2 Berekening verblijf zonder overnachting en dagbesteding De registratie van verblijf zonder overnachting en dagbesteding wordt omgezet naar tijd. Daarmee is deze medebepalend voor de productgroepafleiding. Om die reden wordt de omzetting naar tijd hieronder voor de volledigheid toegelicht. De kosten van verblijfsdagen zonder overnachting worden in de bepaling van de productgroep meegenomen door per verblijfsdag zonder overnachting 81 minuten indirecte behandeltijd op te tellen bij de totale behandeltijd van een DBC. Op deze manier verzwaart het aantal dagen verblijf zonder overnachting de DBC, hetgeen ook correct is, omdat er ook meer kosten worden gemaakt. Eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd om de uren dagbesteding in de productgroepbepaling te laten meetellen. Een uur dagbesteding wordt gezien als 6 minuten behandeltijd (directe tijd). DBC-Onderhoud Pagina 8 van 15

9 3 Basistabellen productstructuur Bij de productstructuur DBC GGZ 2012 hoort een basistabel met daarin alle productgroepen. Deze tabel geeft inzicht in de producten en tarieven en kan helpen bij de interne informatievoorziening alsook in de onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Voor een uitgebreid overzicht van alle productgroepprofielen verwijzen wij naar de inkoopgids DBC GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze gids is te downloaden van de website Toelichting basistabellen 3.1 Toelichting basistabellen In de basistabellen met de behandelgroepen staan drie kolommen: de productgroepcode, de productgroepnaam en het tarief. Hieronder worden de verschillende kolommen kort toegelicht (zie ook figuur 3). Behandelgroepen Code Productgroepen behandeling kort Tarief behandelgroep 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 122, Behandeling kort vanaf 100 tot en met 199 minuten 286,60 Figuur 2: Gedeelte van productgroeptabel Tijdsgrenzen Voor de tijdsgrenzen staat hieronder welke berekenmethoden worden gebruikt. Soort tijd Berekenwijze Directe tijd aantal minuten directe tijd + aantal uur dagbesteding * 6 Indirecte tijd aantal minuten indirecte tijd + aantal minuten reistijd + aantal dagen verblijf zonder overnachting * 81 Totale tijd directe tijd + indirecte tijd Figuur 3: Berekening (in)directe tijd en totale tijd Voor alle productgroepen voor behandeling geldt dat in de productgroeptabel de totale tijd staat beschreven waarbinnen de registratie van de DBC valt. In de eerste kolom wordt de productgroepcode vermeld. Na registratie en validatie wordt de DBC afgeleid naar een productgroep. De tweede kolom geeft de naam van de behandelgroep voor behandeling weer. Hierin staat wat voor behandelgroep het betreft (indirect, diagnostiek, crisis, korte of langdurende behandeling onderverdeeld naar diagnose). Daarnaast staat daar de tijdscategorie die voor die productgroep geldt. Aan deze productgroepcode is een tarief gekoppeld, dat in de laatste kolom staat. In de volgende paragraaf worden de tijdsgrenzen en de diagnoses verder toegelicht. DBC-Onderhoud Pagina 9 van 15

10 Voorbeeld berekening totale tijd: Een DBC bevat 700 minuten directe tijd, 60 minuten indirecte tijd, geen reistijd, 8 uur dagbesteding en twee dagen verblijf zonder overnachting. De kenmerken directe tijd, indirecte tijd en totale tijd hebben dan de volgende waarde: Directe tijd = * 6 = 748 minuten Indirecte tijd = * 81 = 222 minuten Totale tijd = = 970 minuten Het is gebruikelijk dat deze tijdsberekeningen automatisch zijn ingebouwd in uw lokale softwaresysteem. Deze regels voor het toerekenen van tijd en het indelen van DBC s naar productgroepen zijn alleen van belang wanneer u wilt nagaan in welk productgroep een DBC terechtkomt Diagnose In de beschrijving van de productgroep voor lange behandeling staat ook een diagnose. Voor de lange behandeling zijn namelijk afzonderlijke groepen gemaakt in de verschillende diagnosehoofdgroepen binnen de DSMIV. Daarnaast is een aantal minder voorkomende diagnosegroepen samengenomen in de Restgroep diagnoses. Hieronder vallen stoornissen als dissociatieve stoornissen, seksuele stoornissen of slaapstoornissen. De primaire diagnose bij een DBC bepaalt voor de langdurende behandelingen (meer dan 250 minuten directe tijd) dus in welke categorie de DBC wordt ingedeeld. DBC-Onderhoud Pagina 10 van 15

11 4 Bijlagen: Basistabellen productgroepen DBC GGZ Behandelgroepen Behandelgroepen Bijzondere productgroepen en behandeling kort Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf Tarief behandelgroep 000 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0,00 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 41, Indirect - vanaf 50 tot en met 99 minuten 118, Indirect - vanaf 100 tot en met 199 minuten 230, Indirect - vanaf 200 tot en met 399 minuten 452, Indirect - vanaf 400 tot en met 799 minuten 914, Indirect - vanaf 800 minuten 1.826,12 Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 124, Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 261, Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 500, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 951, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.669, Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 2.442, Diagnostiek - vanaf 1800 minuten 4.030,97 Crisis 013 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 115, Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 256, Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 501, Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 948, Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.647, Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 2.426, Crisis - vanaf 1800 minuten 3.972,83 Behandeling kort 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 122, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 286, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 525, Behandeling kort - vanaf 400 tot en met 799 minuten 882, Behandeling kort - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.583, Behandeling kort - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 2.532, Behandeling kort - vanaf 1800 minuten 4.545,45 DBC-Onderhoud Pagina 11 van 15

12 Langdurende of intensieve productgroepen Tarief behandelgroep Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 27 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.082, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.141,02 30 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.838,86 31 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.587, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten ,79 Pervasieve stoornissen 33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.031, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.103, Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.780,97 38 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.456, Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten , Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf minuten ,56 Overige stoornissen in de kindertijd 40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.023,83 41 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.097,09 42 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.801, Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.421, Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf minuten ,29 Delirum, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen 228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.066, Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.005,41 48 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.744,39 49 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.645, Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten , Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten , Delirium dementie en overig - vanaf minuten ,57 Aan alcohol gebonden stoornissen 51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 951,44 52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.921,05 53 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.676,32 54 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.511, Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten , Alcohol - vanaf tot en met minuten , Alcohol - vanaf minuten ,35 DBC-Onderhoud Pagina 12 van 15

13 Langdurende of intensieve productgroepen Tarief behandelgroep Aan overige middelen gebonden stoornissen 56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 928, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.902,52 59 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.609,78 60 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.411, Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf minuten ,51 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.054, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.110,19 66 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.840,06 67 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.813,11 68 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf minuten ,97 Depressieve stoornissen 231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.060, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.129, Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten 3.912, Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.787, Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten , Depressie - vanaf tot en met minuten , Depressie - vanaf tot en met minuten , Depressie - vanaf minuten ,88 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.085, Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.167, Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.976,28 87 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 7.004, Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten , Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten , Bipolair en overig - vanaf minuten ,93 Angststoornissen 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.048, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.112, Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.896, Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.625, Angst - vanaf 6000 tot en met minuten , Angst - vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf minuten ,92 DBC-Onderhoud Pagina 13 van 15

14 Langdurende of intensieve productgroepen Tarief behandelgroep Aanpassingsstoornissen 240 Aanpassing - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.047, Aanpassing - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.135, Aanpassing - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4.006, Aanpassing - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.883, Aanpassing - vanaf 6000 tot en met minuten , Aanpassing - vanaf tot en met minuten , Aanpassing - vanaf minuten ,75 Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn 241 Andere aandoeningen - vanaf 250 tot en met 799 minuten 972, Andere aandoeningen - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.008, Andere aandoeningen - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.810, Andere aandoeningen - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.534, Andere aandoeningen - vanaf 6000 tot en met minuten , Andere aandoeningen - vanaf tot en met minuten , Andere aandoeningen - vanaf minuten ,17 Restgroep diagnoses 242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.010, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.063, Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.886, Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.743, Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf minuten ,82 Persoonlijkheidsstoornissen 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.042, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.152, Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.953, Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.848, Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf minuten ,06 Somatoforme stoornissen 246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.035, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.069, Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.857, Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.693, Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten , Somatoforme - vanaf minuten ,60 DBC-Onderhoud Pagina 14 van 15

15 Langdurende of intensieve productgroepen Eetstoornissen Tarief behandelgroep 252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.022, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.119, Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.881, Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.924, Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf minuten , Deelprestaties verblijf Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs verblijf) Deelprestaties verblijf Tarief verblijfsgroep Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 167,10 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 210,12 Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 237,29 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 244,29 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 318,71 Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 386,46 Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 770,88 DBC-Onderhoud Pagina 15 van 15

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING tweedelijns 1 curatieve GGZ Kenmerk Datum inwerkingtreding Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5062-01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 -

Nadere informatie

Toelichting. ggz-prof ielen 2013

Toelichting. ggz-prof ielen 2013 Toelichting ggz-prof ielen 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Wijzigingen productstructuur 2013 2 Verantwoording data 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen 3.2 Behandeling en verblijf

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 De navolgende partijen: De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC S EN OVERIGE PRODUCTEN GESPECIALISEERDE GGZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5070-2 19 november 2013 1 januari 2014 31 december 2014 vlgnr.

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5074-01 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 vlgnr. 1 De

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5114

BELEIDSREGEL BR/CU-5114 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC S EN OVERIGE PRODUCTEN GESPECIALISEERDE GGZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5070 13 september 2013 1 januari 2014 31 december 2014 vlgnr.

Nadere informatie

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling. Bijlage bij CT 15-29 REGELING Regeling publicatie wachttijden GGZ Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz Datum : 10 december 2015 Versie : 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Context... 1 2. Doel en scope van de handreiking... 2 2.1 Achtergrond berichtenverkeer jeugd... 2 2.2 Doel handreiking...

Nadere informatie

De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem

De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem De primaire diagnose op de factuur in de GGZ-sector: noodzakelijk en legitiem 2/2 4 Management samenvatting Algemeen In dit document wordt toegelicht waarom verplichtstelling van vermelding van de primaire

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009

BELEIDSREGEL BR/FZ-0009 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN DBBC S FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1 en- en verrichtingenlijst 1 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pré-intake Ja Nee Ja Nee Ja 2 Diagnostiek Nee 2.1 Intake & screening Ja Ja Ja Ja Ja 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars Ja Ja Ja Ja

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output

Behandeldienst A1_AZ. SAS Output Behandeldienst A1_AZ Aantal behandelperiodes naar hoofddiagnose Registratieperiode Aandacht-/gedragsst. % 0.1 Aanpassingsstoornis % 5.3 Alcohol geinduceerde st. % 0.7 Alcoholmisbruik % 14.5 Andere stoornis

Nadere informatie

ZKN Academie Workshop Zorginkoop

ZKN Academie Workshop Zorginkoop ZKN Academie Workshop Zorginkoop 20 november 2013 Aangenaam kennis te maken Jeroen Dokter, Interim management / beleid Aandachtsgebieden: Kwaliteit, Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken,

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5079 2015 1 januari 2016 31 december 2016 vlgnr. 01 De Nederlandse

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Sittard-Geleen Adres Markt 1 E-mailadres facturenwmo@sittard-geleen.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE BEEK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Beek Adres Raadhuisstraat 9 E-mailadres info@gemeentebeek.nl Telefoonnummer 046-4389222 Declaratieformat

Nadere informatie

Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ

Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ Nederlandse Zorgautoriteit Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ Een beeld van onregelmatigheden in de DIS data november 2014 2 Nederlandse Zorgautoriteit Managementsamenvatting We hebben

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 TARIEFBESCHIKKING DBBC s, EN OVERIGE PRODUCTEN FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0007 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 De Nederlandse

Nadere informatie

Achter de wachtlijst:

Achter de wachtlijst: Achter de wachtlijst: Inzicht in de vraag naar jeugd-ggz Van Montfoort Collegio Woerden, 6 mei 2010 Dr. F. Sondeijker Drs. P. Jansen Dr. I. van Meurs S. Hordijk MSc. Van Montfoort Collegio, 9116/06 mei

Nadere informatie

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16

Uniforme maatregel. Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Uniforme maatregel Aan de directies van de zorgverzekeraars Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, welke

Nadere informatie

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs

Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs Overlap in zorg voor de jeugd en speciaal onderwijs nulmeting multifocale zorg Stadsregio Amsterdam In opdracht van: Stadsregio Amsterdam i.s.m. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 13242

Nadere informatie

over tarieven en vergoedingen in 2015

over tarieven en vergoedingen in 2015 Informatie over type zorg en overige gegevens en over tarieven en vergoedingen in 2015 Naam organisatie: Samenwerkingsverband: APG, Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling Psycollectief Dichtbij Zorgactiviteit:

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Bijlage : Primaire DSM-IV diagnoses

Bijlage : Primaire DSM-IV diagnoses Bijlage : Primaire DSM-IV diagnoses DSM IV stoornis ZUIGELING-KIND-JEUGD Leerstoornissen - Leesstoornis - Rekenstoornis - Schrijfstoornis - Leerstoornis NAO Stoornissen in de motorische vaardigheden -Coördinatieontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12

Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Toelichting Validatieregels DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene gegevens van de tabel...4 3 Specificatie van de validatieregels...6 4 De validatieregels...8

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11 Mag? Bijlage 1: en- en verrichtingenlijst 11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pre-intake 2 Diagnostiek Tijdschrijven Nee 2.1 Intake & screening 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars 2.3 Anamnese

Nadere informatie

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp VNG Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties Patrick Tazelaar, Nilco van der Steege, Chiel Peters 9 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Wie is de klant. Peter Bakker

Wie is de klant. Peter Bakker Wie is de klant Peter Bakker Corry Filmpje Corry (RIBW Alliantie) Inhoud Wie is de klant (algemeen) GGZ landschap Feiten en cijfers Wie is de klant (specifiek) Hoe krijg je als gemeente de klant in beeld

Nadere informatie

Factsheet maatregelen curatieve GGZ

Factsheet maatregelen curatieve GGZ Factsheet maatregelen curatieve GGZ Op 10 juni 2011 heeft de minister van VWS een aantal maatregelen afgekondigd voor de curatieve GGZ. Deze maatregelen gaan in per 1 januari 2012. Deze factsheet is opgesteld

Nadere informatie