Toelichting. ggz-prof ielen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting. ggz-prof ielen 2013"

Transcriptie

1 Toelichting ggz-prof ielen 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Wijzigingen productstructuur Verantwoording data 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen 3.2 Behandeling en verblijf 3.3 Nadere toelichting productgroepen Bijzondere productgroepen Kortdurende behandeling Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Pervasief Overig kindertijd Delirium, dementie en overige geheugenstoornissen Alcohol Overige aan middelen geboden stoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Depressieve stoornissen Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Angststoornissen Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn Restgroepdiagnoses Persoonlijkheidsstoornissen Somatoforme stoornissen Eetstoornissen Bijlage 1a: Overzicht verdeling behandelgroepen Bijlage 1b: Behandeling en 24-uursverblijf Bijlage 1c: Behandeling en 24-uursverblijf Bijlage 2a: Toelichting op de kenmerken in de profielen productgroepen Bijlage 2b: Toelichting op de kenmerken in de profielen productgroepen per patiëntgroep Bijlage 2c: Toelichting op de kenmerken in de profielen productgroepen per circuit DBC-Onderhoud brengt net als vorig jaar de landelijke ggz-profielen uit. De landelijke ggz-profielen kunt u als ondersteuning gebruiken bij de zorginkoop- en zorgverkoopgesprekken. Naast de profielen biedt DBC-Onderhoud dit document aan om u te helpen bij het lezen van de ggz-profielen. Daarnaast bevat het informatie over de wijzigingen in de productstructuur, bewerkingsslagen op de DIS-data en de zorgprofielen. Nadat in dit hoofdstuk de wijzigingen in de productstructuur kort zijn besproken, zal hoofdstuk 2 ingaan op de gemaakte bewerkingsslagen op de data. Hoofdstuk 3 is het kwantitatieve hoofdstuk en start met een beschrijving van de verdelingen van de behandelgroepen en de relatie met 24-uurs verblijf. Het overige deel van het hoofdstuk beschrijft voor de algemene profielen de cijfermatige opvallendheden in de verschillende profielen. Voor meer informatie over de wijzigingen in de productstructuur of schoning op de data verwijzen wij u naar de verantwoordingsdocumenten van de RG13a release, die u op de website van DBC-Onderhoud vindt. 1.1 Wijzigingen productstructuur 2013 Diverse wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat de productstructuur 2013 er anders is gaan uitzien. Er zijn productgroepen weggevallen als gevolg van de doorontwikkeling van verblijf. Er zijn productgroepen verdwenen bij de DBC s in de productgroepen Indirect, Behandeling kort en Diagnostiek. De ggz-productstructuur 2013 bestaat uit twintig hoofdgroepen met 141 behandelgroepen (inclusief de behandelgroep geen behandeling ) en elf deelprestaties, bestaande uit Verblijf met overnachting (zeven groepen), Verblijf zonder overnachting (één groep), ECT (één groep), AMV (één groep) en een Beschikbaarheids Component Crisiszorg (één groep). Verblijf zonder overnachting Verblijf zonder overnachting (VZO) maakte onderdeel uit van de verblijfscategorie, maar werd niet als verblijfsprestatie gedeclareerd en geregistreerd zoals de verblijfprestaties van 24-uursverblijf (verblijf met overnachting). In de productstructuur voor 2013 is VZO als aparte verblijfsprestatie opgenomen in de systematiek. (Niet-)verzekerde zorg Met ingang van 1 januari 2013 zal zorg die niet onder de aanspraak van het basispakket volgens de Zvw valt, zichtbaar zijn binnen de DBC-systematiek. Verbetering productstructuur De indeling en opbouw van de productstructuur is aangepast om de productstructuur te verbeteren. Onder productstructuur wordt verstaan: het geheel aan deelprestaties behandeling (behandelgroepen), deelprestaties verblijf en overige deelprestaties. ECT en methadon Er zijn met ingang van 1 januari 2013 een aantal aanpassingen gedaan om de registratie van Ambulante methadon verstrekking (AMV) en Electroconvulsietherapie (ECT) duidelijker te specificeren. Ook zijn de verrichtingen AMV en ECT als deelprestatie met een eigen tarief opgenomen in de productstructuur van DBC-Onderhoud

3 2 Verantwoording data Crisis Binnen dit project zijn wijzigingen doorgevoerd aan de crisis-dbc s die nu al binnen de DBCsystematiek bestaan. Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen instellingen met een 24-uurscrisisdienst met een regionale functie crisis-dbc s openen, typeren, registeren en sluiten. Een crisis-dbc zal ook altijd afleiden naar een crisisproduct. Voor de ontwikkeling van de ggz-zorgprofielen 2013 is gebruik gemaakt van een dataset uit het DBC Informatie Systeem (DIS). Om een zo consistent mogelijk beeld te presenteren is zowel voor de productstructuur 2013 als voor de profielen 2013 exact dezelfde DIS-dataset gebruikt. Onderstaande figuur 1 geeft aan welke stappen er gezet zijn om tot de gebruikte dataset te komen. OVP-tabel Met ingang van 1 januari 2013 wordt de OVP-tabel niet meer onderhouden door Vektis, maar door DBC-Onderhoud. Deze tabel bevat alle verrichtingen en producten waarvan curatieve ggz-aanbieders in de tweede lijn gebruik (kunnen) maken, maar die geen onderdeel zijn van de reguliere DBCsystematiek in de ggz. Figuur 1. Bewerkingsslagen op de data. De DIS-set bevat DBC s met sluitdatum in het kalenderjaar Na het valideren van de DIS-dataset blijven er DBC-trajecten over. In verband met de wijziging in de productstructuur voor crisis-dbc s is een simulatie op deze laatste dataset gedraaid, wat tot een toename van het aantal crisis-dbc s heeft geleid. Daarnaast zijn er in het project Verbetering productstructuur enkele productgroepen verdwenen bij de DBC s in de productgroepen Indirect, Behandeling kort en Diagnostiek. Deze wijzigingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat er in de nieuwe situatie meer ( ) DBC s bijkomen dan met de productstructuur van Daarnaast zijn er DBC s niet meegenomen in verband met de inperking van de behandelgroepen kort, diagnostiek, crisis en indirect. Na deze correctie komt het totaal aantal DBC s, gebruikt voor het draaien van de profielen, in totaal uit op Dit laatste aantal DBC s is ook gebruikt voor de productprijsberekening 2. 2 Voor een uitgebreidere uitleg over de dataset die gebruikt is voor de Productprijsberekening verwijzen wij u naar het 2013 Verantwoordingsdocument, dat bij uitlevering te vinden is op de website van DBC-Onderhoud. 4 4 DBC-Onderhoud

4 3 Profielen kwantitatief 3.1 Behandelgroepen De verdeling van de DBC s over de clusters staat in tabel 1. Deze tabel laat zien dat het merendeel (49,6%) van de DBC s in de lange/intensieve behandelgroepen zit. Cluster Aantal DBC s Percentage Bijzonder ,6% Kort ,8% Lang/Intensief ,6% Totaal ,0% Tabel 1. Verdeling DBC s over de clusters. Bijlage 1a geeft de volledige verdeling van DBC s over alle behandelgroepen weer. Daarin is te zien dat 18% van alle DBC s korte DBC s zijn met minder dan 400 minuten. De stijging van het percentage in het cluster Bijzonder ten opzichte van de profielen 2012 heeft te maken met een toename in de crisis-dbc s (van 3% naar 15%) als gevolg van de nieuwe definitie van deze groep. 3.2 Behandeling en verblijf In bijlagen 1b en 1c staat opnieuw een verdeling van de DBC s naar hoofdgroep. De tabel in bijlage 1b laat vervolgens een onderverdeling zien van DBC s met en zonder 24-uurs verblijf (respectievelijk klinisch en ambulant). Wat ook dit jaar blijft opvallen is dat maar 7% van het aantal DBC s een klinische periode (minimaal één verblijfsdag) kent. Hieruit is af te leiden dat 93% van de behandelingen in de tweedelijns ggz ambulante trajecten zijn. Het aandeel klinische trajecten is net als in de profielen 2012 het hoogst bij de diagnosegroepen gerelateerd aan verslavingsstoornissen (26% bij alcohol gerelateerde stoornissen en 22% bij overige middelgebonden stoornissen), schizofrenie (21%) en bipolaire stoornissen (18%). Als er in opvolgende kolommen wordt uitgesplitst naar de circuits is te zien dat bij schizofrenie voornamelijk de opname plaatsvindt in het circuit volwassenen (volwassenen kort en volwassenen lang zijn samen 87%). Opvallend is de stijging van het aantal verblijfsdagen bij crisis-dbc s (20%) ten opzichte van de profielen Dit heeft te maken met de nieuwe definitie van de crisis-dbc s die met de RG13a wordt ingevoerd. Bijlage 1c geeft het gemiddelde aantal opnamedagen weer per DBC-hoofdgroep. Dit is voor alle klinische DBC s 65 dagen. De stoornissen in de kindertijd (Aandachtstekort, Pervasief en Overig kindertijd) kennen gemiddeld de langste klinische periodes (respectievelijk 87, 102 en 101 opnamedagen). 3.3 Nadere toelichting productgroepen De volgende sectie gaat per productgroep dieper in op de kwantitatieve bevindingen in de algemene zorgprofielen. Hierbij moet vooraf worden vermeld dat voornamelijk de meest opvallende waarnemingen worden vermeld en dat deze sectie is bedoeld om de lezer te ondersteunen in het beoordelen van de landelijke zorgprofielen. Verschillen met de profielen 2012 worden voor een groot deel door de simulatie op de nieuwe crisis-dbc s en de toevoeging van Puk- en Paaz-afdelingen veroorzaakt Bijzondere productgroepen De bijzondere groepen bestaan uit de drie subgroepen Indirect, Diagnostiek en Crisis en de groep Geen behandeling bij 24-uurs verblijf. Deze laatste groep wordt hier niet besproken. Indirecte groepen Voor de Indirect groepen valt het op dat veruit de meeste DBC s tussen de 0 en 49 minuten bevatten. De enige twee activiteiten in deze DBC s bestaan uit Algemene indirecte tijd (act 7.x)en pre-intake (act 1). 71% tot 88% van deze activiteiten bestaat daarbij uit Algemene indirecte tijd. De doorlooptijd van de activiteiten is gemiddeld kort (27 dagen) en de doorlooptijd van de DBC is in verhouding lang (98 dagen). Dit duidt erop dat DBC s nog lang open staan na de laatste activiteit (circa 70 dagen), voordat ze worden gesloten. Diagnostiek Diagnostische DBC s zijn voor 95% Initiële DBC s. Dat betekent dat ze als eerste DBC binnen in het zorgtraject voorkomen en dat het traject niet langer dan een jaar duurt. De doorlooptijd van de activiteiten is ook voor deze groep relatief kort (65 dagen) ten opzichte van de doorlooptijd van de DBC s. In Diagnostiek DBC s met minder dan 100 minuten wordt gemiddeld 25% van de tijd geschreven door SPV-ers. Met het oplopen van de tijd daalt de inzet van SPV-ers (tot minder dan 3% bij meer dan 1800 minuten) en stijgt de inzet van de psycholoog (geen verdere specialisatie) en GZ-psycholoog tot gezamenlijk 51% bij de groep meer dan 1800 minuten. De activiteit Psychodiagnostisch onderzoek stijgt gelijk met de inzet van de psychologen. Het relatieve percentage algemene indirecte tijd (act 7.x) loopt op met het aantal minuten. Opvallend is dat in de jeugdgroepen (vanaf 1800 en meer minuten) diagnostiek voornamelijk voor mannen wordt gebruikt. Crisis De meeste crisis-dbc s bevatten tussen de 200 en 800 minuten. De doorlooptijd van crisis-dbc s is gemiddeld 26 dagen en de doorlooptijd van de activiteiten 16 dagen. Er komen gemiddeld 15 opnamedagen voor bij crisis-dbc s. Bij de meeste crisis-dbc s worden meer dan twee beroepen ingezet. Veruit de drie meest voorkomende beroepen bij crisis-dbc s zijn de Arts (waaronder Agio/Agnio), de Psychiater en een SPV-er. De SPV-er levert het grootste aandeel in de tijd (40%), daarna de arts (23%) en daarna de psychiater (22%). 6 6 DBC-Onderhoud

5 3.3.2 Kortdurende behandeling Het verschil tussen de lange en de korte behandelgroepen is dat deze laatste groepen geen indeling in diagnoseclassificatie hebben en dat de directe tijd maximaal 250 minuten is. 61% van de korte behandelgroepen is een vervolg-dbc. Bij de korte behandelingen tot 100 minuten is het percentage vervolg-dbc s zelfs 83%. Bij de korte behandelingen tot 100 minuten is in 79% van de DBC s maar één functie betrokken en in 36% is dat een psychiater. Dit relatief hoge aandeel psychiater verklaart zeer waarschijnlijk het hoge aandeel (22%) van farmacotherapieactiviteiten. Voor het lage aantal directe minuten in deze groep valt zowel de lange doorlooptijd van de DBC (213 dagen), als de tijd tussen de eerste en laatste activiteit (148 dagen) op. Bijna 2% van de DBC s heeft ook verblijfsdagen, met een gemiddelde van vijftien klinische opnamedagen, wat opvallend is vanwege het lage aandeel directe tijd (maximaal 250 minuten) binnen de prestatie Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Patiënten met deze diagnose hebben relatief vaak een behandeling kort DBC (meer dan 30%). Opvallend aan de verdeling van de diagnose aandachtstekort- en gedragsstoornissen over de tijdsgroepen is, dat meer dan 68% van de lange/intensieve DBC s minder dan 1800 minuten behandeling bevatten. De stoornis komt relatief vaak voor bij mannen (circa 70%) tussen de 5 en de 20 jaar. Deze jonge doelgroep verklaart het hoge voorkomen van de As4-diagnoses Studie-/ scholingsproblematiek. Opvallend is de hoge inzet (14 tot 27%) van de gedragstherapeut bij de DBC-groepen vanaf 6000 tot minuten. Bij de groepen tussen de 6000 en minuten komen relatief vaak (20 tot 25%) verblijfsdagen voor en dit verblijf is vaak voor een lange periode (125 tot 205 dagen) Pervasief Vergelijkbaar met de aandachtstekort- en gedragsstoornissen komt de diagnose pervasieve stoornissen voor het merendeel voor bij mannen (circa 80%) tussen de 5 en de 20 jaar (circa 70%). Deze jonge doelgroep verklaart ook het voorkomen van de As4-diagnose van de relatief hoge Studie/scholingsproblematiek De afsluitreden van deze DBC s is in 80% van de gevallen een administratieve reden, wat er op kan wijzen dat veel zorgtrajecten meer dan één DBC bevatten. Opvallend is de stijging van het aantal DBC s met zowel 24-uurs verblijfsdagen als verblijf zonder overnachting vanaf de groepen met meer dan 6000 minuten Overig kindertijd Patiënten met de diagnose Overige kindertijd komen relatief weinig in de behandeling kort DBC s voor (minder dan 20%), maar weer veel in de groepen diagnostiek. Vergelijkbaar met Pervasief en Aandachtstekort- en Gedrag, komt de productgroep Overige kindertijd voor het merendeel voor bij jeugdigen (tussen de 5 en 20 jaar). Deze doelgroep verklaart ook het voorkomen van de As4-diagnose van de relatief hoge Studie/ scholingsproblematiek. Opvallend is de volledige afwezigheid van farmacotherapie. Ook valt op dat de productgroepen tot 6000 minuten relatief veel diagnostiek (exclusief psychodiagnostiek) kennen en dat de groepen met meer dan 6000 minuten relatief veel verblijfsdagen met en zonder overnachting kennen Delirium, dementie en overige geheugenstoornissen De productgroep Delirium dementie en overige geheugenstoornissen komt veelal voor bij patiënten ouder dan 40 jaar. De productgroepen tot 3000 minuten worden zelfs voor circa 90% afgenomen door patiënten ouder dan 65 jaar. Bij de productgroep met meer dan 1800 minuten valt het op dat bij meer dan 80% van de DBC s meer dan vier verschillende functies betrokken zijn. Bij alle tijdsklassen komt de sociaal geriater in circa 50% van de DBC s voor in het functieprofiel. De SPV-er wordt bij de productgroepen met minder dan 6000 minuten als meest voorkomende functie ingezet en deze koppositie wordt bij de producten vanaf 6000 minuten overgenomen door de inzet van de verpleegkundige (art. 3). Bij de producten met meer dan 6000 minuten loopt het aandeel DBC s met 24-uurs verblijfsdagen op tot meer dan 50%, met een gemiddelde tot boven de 200 dagen verblijf Alcohol Bijna 60% van de patiënten met een alcoholgerelateerde stoornis valt in de lange/intensieve productgroepen. Opvallend is dat 60 tot 70% van de patiënten met een alcoholstoornis tussen de 40 en 65 jaar is. In 71% van de gevallen betreft het mannen. Bij de groep tot 800 minuten ligt de reden van afsluiting van de DBC relatief vaak bij de patiënt (18% ten opzichte van 5% bij de referentiegroep). In meer dan 80% van de DBC s in deze groep wordt een maatschappelijk werker ingezet die samen met de verpleegkundige (Art. 3) 30 tot 40% van de tijd van de DBC vullen. De behandeling gaat vaak gepaard met 24-uursverblijf dat oploopt van 8% in de groep tot 800 minuten tot rond de 75% bij de hoogste tijdsgroepen. Activerende begeleiding komt in alle groepen Alcohol opvallend vaker (tot 40%) voor dan in de referentiegroep behandeling lang. Het zorgtype is relatief vaak een voortgezette behandeling ten opzichte van de referentiegroep behandeling lang. 8 8 DBC-Onderhoud

6 3.3.8 Overige aan middelen gebonden stoornissen Vergelijkbaar met alcoholstoornissen valt bijna 60% van de patiënten met deze diagnose in de lange/intensieve productgroepen. Vergelijkbaar met alcoholstoornissen ligt bij de groep tot 800 minuten de reden van het sluiten van een DBC vaak bij de patiënt en niet bij de behandelaar. Bij patiënten met deze DBC zijn veel vaker meer dan één As4 stoornissen aanwezig dan bij andere DBC s. Vergelijkbaar met alcoholstoornissen is de inzet van de maatschappelijk werker en de verpleegkundige (art 3) opvallend hoog ten opzichte van de referentiegroep. In tegenstelling tot alcoholstoornissen ligt de leeftijd van de patiënten lager, meer dan de helft van de patiënten is tussen de 20 en 40 jaar. Het aandeel vervolg-dbc s is relatief hoog, wat erop duidt dat zorgtrajecten vaak langer dan een jaar duren. De producten vanaf 1800 minuten kenmerken zich door het hoge aandeel DBC s met verblijf. De producten vanaf 3000 minuten kenmerken zich door het oplopende aandeel dagbesteding. Hiermee komen deze producten wederom sterk overeen met DBC s alcoholstoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Opvallend is het hoge aandeel (circa 75%) vervolg-dbc s bij de lange/intensieve groepen. Dit hoge percentage duidt er ook op dat patiënten met deze stoornis vaak langer dan een jaar in zorg zijn. Het percentage psychiater neemt af met het oplopen van het aantal minuten. Het aandeel verpleegkundige (art 3.) neemt juist toe. Hiermee lijkt het erop dat de focus minder op geneeskundige behandeling en meer op verzorging en verpleging komt te liggen. Het aandeel dagbesteding bij deze diagnosegroepen is relatief hoog ten opzichte van de referentiegroep. Het aandeel activerende en ondersteunende begeleiding is ook hoger dan in de referentiegroep. Het aandeel groepsactiviteiten is bij patiënten met schizofrenie laag ten opzichte van de andere diagnoses. Opvallend is het hoge aandeel mannen tussen de 20 en de 40 jaar dat deze producten afneemt ten opzichte van de referentiegroep Depressieve stoornissen Meer dan 50% van de patiënten met een diagnose depressie vallen in de lange/intensieve productgroepen. Opvallend is dat 71% van de DBC s Depressie minder dan 1800 minuten tijd bevat. Het aandeel vrouwen is significant hoger bij alle producten depressie ten opzichte van de referentiegroep. Opvallend is het hoge aantal betrokken functies bij DBC s vanaf 3000 minuten, welke oploopt tot wel 96% van de DBC s waar meer dan vier functiegroepen zijn betrokken bij de behandeling. De betrokken functies zijn, naast een psychiater en een SPV-er, in de meeste gevallen ook een arts en verpleegkundige (art. 3). Het is extra opvallend dat het aandeel indirecte tijd niet afwijkt van de referentiegroep. Ook het percentage Algemene indirecte tijd (act 7 x) neemt relatief niet toe, wat erop wijst dat er geen extra tijd in overleggen plaats vindt Bipolaire en overige stemmingsstoornissen De patiënten met een diagnose bipolaire of overige stemmingsstoornissen hebben relatief vaak een korte vervolg-dbc. Vergelijkbaar met de diagnose schizofrenie is het aandeel vervolg-dbc s bij patiënten met bipolaire en overige stemmingsstoornissen over het algemeen opvallend hoog. Dit duidt erop dat een groot deel van deze zorgtrajecten meer dan 1 DBC bevat. Opvallend is dat het aantal nevendiagnoses (comorbiditeit) bij deze stoornis laag is. Vergelijkbaar met de diagnose Depressie is het aantal DBC s vanaf 3000 minuten met meer dan vier betrokken functies boven de 90%, wat wijst op een multidisciplinaire aanpak. De stoornis komt opvallend vaak voor bij patiënten tussen de 40 en 65 jaar. Bij de groepen vanaf 3000 tot minuten komen opvallend vaak begeleidingscontacten voor ten opzichte van de referentiegroep Angststoornissen Bijna 90% van de lange/intensieve groepen bevat minder dan 3000 minuten. DBC s met als diagnose een angststoornis komen opvallend vaker voor bij vrouwen (68%) dan bij mannen. Bij DBC s tot 3000 minuten wordt vaker psychotherapie ingezet dan in de referentiegroep. DBC s vanaf 6000 minuten bevatten vaker groepscontacten dan de referentiegroep Aanpassingsstoornissen Patiënten met de diagnose aanpassingsstoornissen vallen relatief vaak (bijna 25%) in de korte DBC-groepen. DBC s in de groep aanpassingsstoornissen hebben een relatief laag aandeel vervolg-dbc s, wat erop duidt dat de zorgtrajecten vaak niet langer dan een jaar duren. 93% van de DBC s in de langere/intensieve groepen heeft minder dan 3000 minuten zorg. De 7% DBC s die langer duren kenmerken zich voornamelijk door het hoge aandeel groepsactiviteiten en activerende en ondersteunende activiteiten. Het merendeel van de patiënten met minder dan 800 minuten zorg heeft geen nevendiagnose DBC-Onderhoud

7 Andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen zijn Meer dan 10% van de patiënten met deze diagnose vallen in de productgroep diagnostiek. 92% van de DBC s met als diagnose Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn bevatten minder dan 3000 minuten zorg. Het aandeel vervolg-dbc s is relatief laag, wat er op wijst dat de zorgtrajecten meestal niet langer dan een jaar duren. De patiënten met meer dan 1800 minuten behandeling zijn, voor een opvallend groot deel, tussen de 5 en 20 jaar Restgroepdiagnoses Vergelijkbaar met de diagnosegroep Andere aandoeningen en problemen, valt meer dan 10% van patiënten met deze diagnose ook in de diagnostiekproductgroepen. Patiënten in de Restgroep zijn vaker man dan in de referentiegroep. Vanaf 1800 minuten worden vaker meer dan vier functies betrokken bij de zorglevering. De soorten functies die worden ingezet verschillen over de DBC s. Bij veel DBC s is echter wel een psychiater betrokken. Bij groepen vanaf 3000 minuten wordt in circa 75% van de gevallen een psychiater betrokken. Bij de groepen vanaf 1800 minuten is in meer dan 30% van de gevallen een nevendiagnose gesteld. Bij DBC s met meer dan 3000 minuten zijn in bijna alle gevallen meer dan vier verschillende functiegroepen betrokken. Bij 80% van de DBC s komt een diagnostiekactiviteit voor. In de DBC s tot 1800 minuten komt psychotherapie vaker voor dan in de referentiegroep Eetstoornissen Ongeveer 65% van de patiënten met deze diagnose valt in de lange/intensieve groepen. In negen op de tien gevallen zijn het vrouwen bij wie deze diagnose wordt vastgesteld. De stoornis komt bij alle producten met deze diagnose vaker voor bij patiënten tussen de 20 en 40 jaar dan bij de referentiegroep. In meer dan 64% van de groepen met meer dan 800 minuten is het gemiddelde aantal betrokken functies per DBC hoger dan vier. De zorg die geboden wordt kenmerkt zich door een groot aandeel groepsactiviteiten. Het is opvallend dat behandeling met meer dan 3000 minuten in meer dan 76% van de DBC s een administratieve sluitreden kent, welk percentage zeer hoog is ten opzichte van de referentiegroep Persoonlijkheidsstoornissen 79% van de DBC s in deze lange/intensieve behandelgroepen ontvangt minder dan 3000 minuten zorg. Dit is laag in verhouding tot de andere diagnosegroepen De diagnose komt relatief vaak voor bij vrouwen en bij patiënten tussen de 20 en 40 jaar. DBC s met minder dan 3000 minuten kenmerken zich door het hoge aandeel psychotherapie. Bij DBC s met meer dan 3000 minuten stijgt het aantal DBC s waarbij ook een psychiater betrokken is. Bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis wordt in meer dan 45% van de gevallen een nevendiagnose vastgesteld. Bij de hoogste groepen (meer dan minuten) van persoonlijkheidstoornis stijgt het aandeel van de verpleegkundige (art 3). De hoogste groepen van persoonlijkheidsstoornissen kenmerken zich ook door een relatief hoog aandeel DBC s met 24-uursverblijf Somatoforme stoornissen Opvallend is dat somatoforme stoornissen relatief vaker voorkomen bij vrouwen en bij patiënten tussen de 40 en 65 jaar. Patiënten met deze diagnose hebben vaker ook problemen op het werk dan patiënten in de referentiegroep DBC-Onderhoud

8 Bijlage 1a: Overzicht verdeling behandelgroepen Behandelgroep Aantal DBC s Percentage Geen behandeling 495 0,1% Indirect - vanaf 1 tot en met 49 minuten ,4% Indirect - vanaf 50 tot en met 99 minuten ,8% Indirect - vanaf 100 minuten ,4% Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten ,1% Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten ,1% Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten ,3% Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten ,9% Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten ,7% Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (jeugd) ,2% Diagnostiek - vanaf 1800 minuten (jeugd) ,1% Crisis - vanaf 1 tot en met 99 minuten ,6% Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten ,6% Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten ,2% Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten ,8% Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten ,3% Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten ,7% Crisis - vanaf 1800 minuten ,3% Behandeling kort - vanaf 1 tot en met 99 minuten ,7% Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten ,4% Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten ,6% Behandeling kort - vanaf 400 minuten ,1% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,0% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,8% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,8% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,4% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten 975 0,1% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten 233 0,0% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten 67 0,0% Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten 40 0,0% Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,5% Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,1% Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,6% Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,4% Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten ,1% Behandelgroep Aantal DBC s Percentage Pervasief - vanaf tot en met minuten 252 0,0% Pervasief - vanaf tot en met minuten 76 0,0% Pervasief - vanaf minuten 73 0,0% Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,2% Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,5% Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,4% Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,2% Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten 304 0,0% Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten 47 0,0% Overige kindertijd - vanaf minuten 31 0,0% Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,4% Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,9% Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,3% Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,1% Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 419 0,0% Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten 76 0,0% Delirium dementie en overig - vanaf minuten 15 0,0% Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,5% Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,7% Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,3% Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,3% Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten ,1% Alcohol - vanaf tot en met minuten 159 0,0% Alcohol - vanaf minuten 41 0,0% Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,4% Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,7% Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,4% Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,3% Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten ,1% Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten 219 0,0% Overige aan een middel - vanaf minuten 59 0,0% Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,6% Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,2% Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,7% Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,7% Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten ,4% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 562 0,1% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 127 0,0% Schizofrenie - vanaf tot en met minuten 16 0,0% Schizofrenie - vanaf minuten 12 0,0% DBC-Onderhoud

9 Behandelgroep Aantal DBC s Percentage Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,4% Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,3% Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,3% Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,7% Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten ,3% Depressie - vanaf tot en met minuten 501 0,1% Depressie - vanaf tot en met minuten 105 0,0% Depressie - vanaf minuten 29 0,0% Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,5% Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,5% Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,2% Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,2% Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 802 0,1% Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten 136 0,0% Bipolair en overig - vanaf minuten 32 0,0% Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,7% Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,6% Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,0% Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,5% Angst - vanaf 6000 tot en met minuten ,1% Angst - vanaf tot en met minuten 269 0,0% Angst - vanaf tot en met minuten 52 0,0% Angst - vanaf minuten 26 0,0% Aanpassing - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,8% Aanpassing - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,0% Aanpassing - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,6% Aanpassing - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,2% Aanpassing - vanaf 6000 tot en met minuten 670 0,1% Aanpassing - vanaf tot en met minuten 101 0,0% Aanpassing - vanaf minuten 41 0,0% Andere aandoeningen - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,8% Andere aandoeningen - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,0% Andere aandoeningen - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,6% Andere aandoeningen - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,3% Andere aandoeningen - vanaf 6000 tot en met minuten 721 0,1% Andere aandoeningen - vanaf tot en met minuten 116 0,0% Andere aandoeningen - vanaf minuten 30 0,0% Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,4% Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,5% Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,2% Behandelgroep Aantal DBC s Percentage Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,1% Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten 363 0,0% Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten 64 0,0% Restgroep diagnoses - vanaf minuten 15 0,0% Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,9% Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,7% Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,8% Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,5% Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten ,3% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 560 0,1% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 144 0,0% Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 37 0,0% Persoonlijkheid - vanaf minuten 19 0,0% Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,3% Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,4% Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,1% Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 614 0,1% Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 210 0,0% Somatoforme - vanaf minuten 63 0,0% Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,1% Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,2% Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,1% Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 887 0,1% Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten 530 0,1% Eetstoornis - vanaf tot en met minuten 117 0,0% Eetstoornis - vanaf minuten 42 0,0% Totaal ,00% DBC-Onderhoud

10 DBC hoofdproductgroep Bijlage 1b: Behandeling en 24-uursverblijf Omschrijving productgroep Aantal ambulante DBC s Geen behandeling bij Geen behandeling bij 24 uurs verblijf % 0% 80% 0% 0% 20% 0% 0% Indirect Indirect % 37% 50% 2% 4% 6% 0% 1% Diagnostiek Diagnostiek % 12% 58% 4% 6% 20% 0% 0% Crisis Crisis % 28% 43% 11% 4% 13% 0% 1% Behandeling kort Behandeling kort % 15% 51% 9% 6% 18% 0% 1% Behandeling lang Aandachtstekort en gedrag % 8% 21% 1% 64% 3% 1% 1% Behandeling lang Pervasief % 13% 17% 1% 66% 1% 2% 1% Behandeling lang Overige kindertijd % 3% 10% 0% 84% 1% 1% 0% Behandeling lang Deliriumdementie en overig % 9% 24% 65% 0% 2% 0% 0% Behandeling lang Alcohol % 5% 19% 3% 0% 73% 0% 1% Behandeling lang Overig aan een middel % 3% 12% 1% 2% 81% 0% 1% Behandeling lang Schizofrenie % 41% 45% 9% 2% 2% 0% 2% Behandeling lang Depressie % 17% 55% 24% 4% 0% 0% 0% Behandeling lang Bipolair en overig % 26% 54% 18% 1% 1% 0% 0% Behandeling lang Angst % 19% 60% 9% 10% 1% 0% 1% Behandeling lang Aanpassing % 14% 66% 13% 6% 1% 0% 0% Behandeling lang Andere aandoeningen % 12% 41% 7% 37% 1% 0% 1% Behandeling lang Restgroep diagnoses % 20% 48% 12% 7% 10% 0% 3% Behandeling lang Persoonlijkheid % 25% 63% 5% 5% 1% 0% 1% Behandeling lang Somatoforme stoornissen % 10% 73% 10% 6% 0% 0% 0% Behandeling lang Eetstoornissen % 12% 70% 0% 17% 1% 0% 0% Totaal % Tabel 1. Voorkomen van deelprestaties 24-uursverblijf met DBC-hoofdproductgroepen procentueel Aantal klinische DBC s % klinische DBC s % volwassenen lang % volwassenen kort % ouderen % kinder en jeugd % verslavingszorg %forensisch jeugd % forensisch volwassenen niet sk DBC hoofdproductgroep Bijlage 1c: Behandeling en 24-uursverblijf Omschrijving productgroep productgroep Aantal klinische DBC s Geen behandeling bij Geen behandeling bij 24 -uurs verblijf Indirect Indirect Diagnostiek Diagnostiek Crisis Crisis Behandeling kort Behandeling kort Behandeling lang Aandachtstekort - en gedrag Behandeling lang Pervasief Behandeling lang Overige kindertijd Behandeling lang Deliriumdementie en overig Behandeling lang Alcohol Behandeling lang Overig aan een middel Behandeling lang Schizofrenie Behandeling lang Depressie Behandeling lang Bipolair en overig Behandeling lang Angst Behandeling lang Aanpassing Behandeling lang Andere aandoeningen Behandeling lang Restgroep diagnoses Behandeling lang Persoonlijkheid Behandeling lang Somatoforme stoornissen Behandeling lang Eetstoornissen Totaal Totaal aantal 24-uurs verblijfsdagen Gemiddeld aantal dagen totaal Gemiddeld aantal dagen bij volwassenen lang Gemiddeld aantal dagen bij volwassenen kort Gemiddeld aantal dagen bij ouderen Gemiddeld aantal dagen bij kinder en jeugd Gemiddeld aantal dagen bij verslavingszorg Gemiddeld aantal dagen bij forensisch jeugd Gemiddeld aantal dagen bij forensisch volwassenen niet sk Tabel 2. Voorkomen van deelprestaties 24-uursverblijf bij DBC-hoofdproductgroep naar aantal dagen DBC-Onderhoud

11 Bijlage 2a: Toelichting op de kenmerken in de profielen productgroepen Het onderstaande overzicht bevat alle kenmerken die mogelijk in een informatieset terecht kunnen komen. Niet al deze kenmerken komen dus voor in ieder productgroep-profiel. Voor het productgroepprofieloverzicht wordt de waarde van ieder kenmerk berekend voor de productgroep en voor de referentiegroep waarmee de productgroep vergeleken wordt. Wanneer wordt een kenmerk getoond op het overzicht? Van ieder kenmerk is aangegeven of deze altijd op het overzicht moet voorkomen (bv. Aantal DBC s, (Gemiddeld) Tarief) of dat deze alleen op het overzicht moet voorkomen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: Het kenmerk (of kenmerkwaarde) komt bij 40% van de DBC s in de productgroep voor. De waarde van het kenmerk voor de productgroep is opvallend ten opzichte van de referentiegroep. Wanneer is een waarde opvallend? Een waarde is opvallend als: De waarde meer dan 10% afwijkt van de waarde in de referentiegroep. Er minimaal vijf DBC s zijn waarop de waardes berekend zijn. De waarde significant verschilt van de waarde in de referentiegroep. - Als de waarde numeriek is wordt de significantie door middel van een t-toets bepaald. - Als de waarde uit categorieën bestaat, dan wordt de significantie door middel van een Chi2-test bepaald. Er wordt getoetst met een betrouwbaarheid van 95%. Definitie tijd Bij de kenmerken betreffende tijd wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: Kenmerk Berekenwijze Directe tijd aantal minuten directe tijd + aantal uren dagbesteding * 6 Indirecte tijd aantal minuten indirecte tijd + aantal minuten reistijd Totale tijd aantal minuten directe tijd + aantal uren dagbesteding * 6 + aantal minuten indirecte tijd + aantal minuten reistijd Voorbeeld Stel een DBC bevat 700 minuten directe tijd, 60 minuten indirecte tijd, geen reistijd en acht uur dagbesteding. De kenmerken directe tijd, indirecte tijd en totale tijd hebben dan de volgende waarde: Definitie restgroep diagnoses De volgende tabel bevat de diagnoses uit de DSM-IV-classificatie die onder de diagnoseclassificatiegroep een restgroep diagnose vallen. Alle diagnoses die hiërarchisch onder de diagnose vallen, horen bij de restgroepdiagnoses. De tabel bevat de codes die voorkomen in de CL_DIAGNOSES codelijst. Diagnose Diagnose Diagnose code niveau omschrijving as1_3 1 Psychische stoornissen door een somatische aandoening as1_9 1 Nagebootste stoornissen as1_10 1 Dissociatieve stoornissen as1_11 1 Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen as1_13 1 Slaapstoornissen as1_14 1 Stoornissen in de impulsbeheersing as1_18 1 Bijkomende codes/geen diagnose (1) as1_19 1 DC: 0-3 Kinder- & Jeugdstoornissen primaire diagnosen as2_01 1 Stoornissen in de kindertijd (LET OP: As II) (2) as2_17 1 Bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (As II) as2_18 1 Bijkomende codes/geen diagnose (3) as2_19 1 DC: 0-3 Kinder- & jeugdstoornissen ouder/ kindrelatiestoornissen Ad (1) Hier vallen de volgende codes niet onder (ondanks dat ze er wel hiërarchisch onder vallen): - as1_18.02 / Geen diagnose of aandoening op As I - as1_18_03 / Diagnose of aandoening op As I uitgesteld Ad (2) Dit is niet de Stoornissen in de kindertijd op As I. Het betreft hier de verstandelijk gehandicapten. De volgende codes vallen er onder: - as2_01.01 / Zwakbegaafdheid/zwakzinnigheid - as2_ / Lichte zwakzinnigheid - as2_ / Matige zwakzinnigheid - as2_ / Ernstige zwakzinnigheid - as2_ / Diepe zwakzinnigheid - as2_ / Zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd Ad (3) Hier vallen de volgende codes niet onder (ondanks dat ze er wel hiërarchisch onder vallen): - as2_18.02 / Geen diagnose of aandoening op As II - as2_18_03 / Diagnose of aandoening op As II uitgesteld Directe tijd = (8 * 6) = 748 minuten Indirecte tijd = = 60 minuten Totale tijd = (8 * 6) = 808 minuten DBC-Onderhoud

12 Kenmerken In de tabel wordt, als er een verzameling DBC s bedoeld wordt, verwezen naar de dataset. Als een kenmerk berekend wordt voor een productgroep, dan is de dataset de verzameling DBC s die tot de productgroep behoort. Als een kenmerk berekend wordt voor een referentiegroep, dan is de dataset de verzameling DBC s die tot de referentiegroep behoort. Algemene kenmerken Onderscheidend kenmerk Aantal DBC s Gemiddelde kosten (Gemiddeld) Tarief Aandeel vervolg zorgtype Tijdsbesteding Doorlooptijd DBC (dagen) Doorlooptijd Act (dagen) Gem. totale tijd (minuten) Gem. totale tijd functies (minuten) Gemiddelde tijd direct (minuten) Gemiddelde tijd indirect: (minuten) Mediaan totale tijd (minuten) Berekenwijze Als een productgroep twee varianten heeft, dan wordt dit kenmerk getoond. Als de variant het onderscheidende kenmerk wel heeft dan wordt er met Activiteit vermeld. Als de variant het onderscheidende kenmerk niet heeft dan wordt er zonder Activiteit vermeld. Het onderscheidende kernmerk is altijd een activiteit. De activiteit hoeft niet op het laagste hiërarchische niveau te zijn. Een hoger hiërarchisch niveau kan ook voorkomen. het aantal DBC s in de dataset. De kosten van iedere DBC in de dataset worden opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. het voor de productgroep vastgestelde tarief. Voor de referentiegroep wordt het (gewogen) gemiddelde tarief getoond. het aantal DBC s in de dataset met een vervolg zorgtype wordt gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. Een DBC kan hoogstens één zorgtype hebben. Berekenwijze Van iedere DBC in de dataset wordt het aantal dagen bepaald tussen de sluitdatum en de opendatum. De duur die hoort bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. Van iedere DBC in de dataset wordt het aantal dagen bepaald tussen de datum van de eerste activiteit en de datum van de laatste activiteit. De duur die hoort bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. De totale tijd die hoort bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. De totale tijd, besteed door functies, bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset, exclusief de tijd die besteed wordt aan dagbesteding (die onderdeel is van de totale tijd). De directe tijd die hoort bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. De indirecte tijd die hoort bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. De mediaan van de totale tijd van de DBC s in de dataset. Aandeel indirecte tijd Aantal betrokken functies Aandeel groepsactiviteiten DBC typering Zorgtype Zorgvraag Aantal zorgvragen Diagnose As3 Aantal As3-diagnosen As4 Aantal As4-diagnosen Start GAF Hoogste GAF Eind GAF Gemiddelde GAF toename Aandeel DBC s toename GAF De indirecte tijd van de DBC s in de dataset gedeeld door de totale tijd van de DBC s in de dataset. Indirecte tijd en totale tijd volgens de eerder geformuleerde definitie. het aantal verschillende functies dat betrokken is bij iedere DBC in de dataset wordt opgeteld en gedeeld door het aantal DBC s in de dataset. het aantal geregistreerde groepsactiviteiten van de DBC s in de dataset gedeeld door het totale aantal geregistreerde activiteiten van de DBC s in de dataset. Berekenwijze Per zorgtype wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Per zorgvraagwaarde wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Omdat er meer dan één zorgvraag bij een DBC geregistreerd kan worden, kan de som van de berekende percentages per zorgvraag een waarde van meer dan 100% opleveren. het aantal verschillende zorgvragen dat bij een DBC uit de dataset is geregistreerd. Per diagnose op productstructuurniveau wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Per as3-waarde wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. het aantal verschillende as3-waardes dat bij een DBC uit de dataset is geregistreerd. Per as4-waarde wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. het aantal verschillende as4-waardes dat bij een DBC uit de dataset is geregistreerd. De volgende GAF-categorieën zijn gedefinieerd: Laag (GAF tussen 0 en 30) Middel (GAF tussen 31 en 70) Hoog (GAF tussen 71 en 100) Per GAF-categorie wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Per GAF-categorie wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Per GAF-categorie wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. GAF-score wordt in categorieën geregistreerd. Van iedere categorie wordt de middelste waarde genomen als nominale GAF-score. Van de categorie Begin GAF-score is 45.5 de nominale waarde. Voor iedere DBC in de dataset wordt de nominale GAF-score berekend voor de GAF start en de GAF eind. De gemiddelde GAF-toename is het verschil tussen de nominale GAF eind en de nominale GAF start gedeeld door de nominale GAF start. het aantal DBC s in de dataset met een toename van de GAF-score wordt gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. Een toename van de GAF-score betekent dat het kenmerk As5: gemiddelde GAF toename groter dan 0 moet zijn DBC-Onderhoud

13 Nevendiagnose Aantal nevendiagnosen Sluitreden Per nevendiagnose (As1 of As2) op productstructuurniveau wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Omdat er meer dan één nevendiagnose bij een DBC geregistreerd kan worden, kan de som van de berekende percentages per nevendiagnose een waarde van meer dan 100% opleveren. het aantal verschillende nevendiagnosen op productstructuurniveau dat bij een DBC uit de dataset is geregistreerd. Per sluitreden wordt aangegeven welk percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Ondersteunende Begeleiding (min) het percentage voorkomen van de activiteit Ondersteunend begeleidingscontact (in minuten). Het aantal DBC s met de activiteit gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. De gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit van de DBC s waarop meer dan 0 minuten (totale tijd) van de activiteit is geregistreerd. Totaal aantal minuten geregistreerd op de activiteit in de dataset gedeeld door het aantal DBC s waar meer dan 0 minuten op geregistreerd is. Voor de kenmerken die onder Algemene behandelkenmerken vallen wordt meer getoond dan de tijdsbesteding in de productgroep en de tijdsbesteding in de referentiegroep. Voor ieder van deze activiteiten wordt het percentage van de DBC s in de dataset vermeld met de activiteit. Voor de DBC s in de dataset met de activiteit wordt de gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit vermeld. Er wordt dus alleen op basis van de DBC s met de activiteit berekend wat de gemiddelde tijdsbesteding is. Patiëntkenmerken Geslacht Leeftijdsklasse Berekenwijze Per geslacht wordt aangegeven welke percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Per leeftijdsklasse wordt aangegeven welke percentage van de DBC s in de dataset dit heeft. Algemene behandelingskenmerk Berekenwijze Dagbesteding (uren) het percentage voorkomen van de activiteit Dagbesteding (in uren). Het aantal DBC s met de activiteit gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. De gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit van de DBC s waarop meer dan 0 uur van de activiteit is geregistreerd. Totaal aantal uur geregistreerd op de activiteit in de dataset gedeeld door het aantal DBC s waar meer dan 0 uur op geregistreerd is. Verblijf het percentage voorkomen van de activiteit Verblijf (in dagen). Het aantal DBC s met de activiteit gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. De gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit van de DBC s waarop meer dan 0 dagen van de activiteit is geregistreerd. Totaal aantal dagen geregistreerd op de activiteit in de dataset gedeeld door het aantal DBC s waar meer dan 0 dagen op geregistreerd is. Verblijf zonder nacht (dagen) het percentage voorkomen van de activiteit Verblijf zonder nacht (in dagen). Het aantal DBC s met de activiteit gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. De gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit van de DBC s waarop meer dan 0 dagen van de activiteit is geregistreerd. Totaal aantal dagen geregistreerd op de activiteit in de dataset gedeeld door het aantal DBC s waar meer dan 0 dagen op geregistreerd is. Activerende begeleiding (min) het percentage voorkomen van de activiteit Activerend begeleidingscontact (in minuten). Het aantal DBC s met de activiteit gedeeld door het totale aantal DBC s in de dataset. De gemiddelde tijdsbesteding aan de activiteit van de DBC s waarop meer dan 0 minuten (totale tijd) van de activiteit is geregistreerd. Totaal aantal minuten geregistreerd op de activiteit in de dataset gedeeld door het aantal DBC s waar meer dan 0 minuten op geregistreerd is. Daarnaast bevat het productgroepprofiel informatie over het voorkomen van activiteiten en functies bij het productgroepprofiel. Activiteiten en functies Een activiteit wordt getoond in het productgroepprofiel als: de activiteit deel uitmaakt van de verzameling activiteiten die samen 90% van de geregistreerde tijd verklaren. De activiteiten worden gesorteerd op het aantal minuten dat ze bijdragen aan de totale tijd. Van deze gesorteerde lijst worden de activiteiten getoond die samen 90% van de geregistreerde tijd verklaren. De volgorde waarin de activiteiten getoond worden is in de volgorde waarin ze in de activiteitenhiërarchie voorkomen. de activiteit opvallend meer of minder voorkomt in het profiel van de productgroep ten opzichte van de referentiegroep (zie definitie Wanneer is een waarde opvallend? ) Per activiteit wordt ook de Gemiddelde tijd in productgroep per DBC getoond (evenzo voor de referentiegroep). Dit is de tijd die gemiddeld per DBC besteed wordt aan de activiteit (in minuten). Dit staat los van het Percentage DBC s waarbij de activiteit voorkomt. Het is dus niet zo dat de gemiddelde tijd die getoond wordt alleen geldt voor de DBC s waarbij de activiteit voorkomt. De getoonde tijd geldt voor de gemiddelde DBC in de productgroep. Als de getoonde tijd in het activiteitenprofiel van de productgroep opgeteld wordt, dan bedraagt dit 90% (of iets meer) van de tijd die onder het kenmerk Gemiddelde totale tijd (min) getoond wordt. De activiteiten worden op een van tevoren ingesteld hiërarchisch niveau geaggregeerd. Dit niveau is niet hetzelfde voor iedere activiteit. Sommige activiteiten worden op een lager niveau weergegeven dan andere activiteiten. In Bijlage 2 wordt de activiteitenhiërarchie getoond. Er wordt aangegeven welke activiteit op welk niveau terug kan komen in de overzichten. Functies worden op dezelfde wijze getoond als activiteiten. Voor functies wordt altijd het laagste hiërarchische niveau gehanteerd. Omdat dagbesteding niet gekoppeld is aan een functie, kan de tijd die besteed wordt aan dagbesteding niet getoond worden onder Voorkomende functies. De som van de tijd per functie bedraagt 90% (of iets meer) van de tijd die onder het kenmerk Gemiddelde totale tijd functies (min) getoond wordt. 3 Een DBC met afsluitreden = 5 heeft geen hoofddiagnose DBC-Onderhoud

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ

De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ De Informatieset bij de Productstructuur DBC GGZ 1 Inleiding De vorige editie van de kwartaalmailing stond geheel in het teken van de Productstructuur DBC GGZ. De ontwikkelde productgroepen, die samen

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren

GGZ in de Zorgverzekeringswet. tabellen over de jaren tabellen over de jaren 8- Inhoudsopgave Introductie Gemiddeld aantal behandelingen per patiënt, 8 Gebruik ggz naar leeftijd en geslacht, Patiënten in behandeling per circuit, 8 Doorstroming per circuit,

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Dienst 25B660 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 155,83 102,26 25B007 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 322,14 211,40

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5041-01 1 januari 2011 21 februari 2011 23 februari 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 EOUN/ymem/Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz

Aanleiding. Werkgroep ZVZ. Zorgvraagzwaarte. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Bestuurlijk akkoord toekomst ggz Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Bea van Esch 29 november 23 2 Aanleiding Bestuurlijk akkoord toekomst ggz 23-24 Afspraken over introduceren zorgvraagzwaarte Werkgroep zorgvraagzwaarte

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010

Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending januari oktober januari 2010 TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 450-2010-01 1 januari 2010 1 oktober 2009 8 januari 2010 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Vergoedingen niet- zorg Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2014 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01 Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 5088

BELEIDSREGEL BR/CU 5088 BELEIDSREGEL BR/CU 5088 PRESTATIES EN TARIEVEN TWEEDELIJNS CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp (L)VB Regionaal Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB Z430 dag 84,47 Z415 -

Nadere informatie

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013

Zorgvraagzwaarte. Congres Implementatie DBC-pakket Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 2013 Zorgvraagzwaarte Congres Implementatie DBC-pakket 24 Richard Boxem & Bea van Esch 7 oktober 23 2 Opzet analyses Stap Effecten en operationalisatie van variabelen o Aard van diagnose o Aanwezigheid nevendiagnosen

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Productcategorie 2017 1 1.01 Advies en expertise 1.01 Advies en expertise 1.02 GB-GGZ 1.02 GB-GGZ 1.03 S-GGZ 1.03 hulp crisis Consultatie (opleiding WO en WO+) 49201 n.v.t.

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING tweedelijns 1 curatieve GGZ Kenmerk Datum inwerkingtreding Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5062-01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 -

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie Spelregels ggz 2015 DBC-registratie ggz Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 42931. Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland. 18 mei 2015. Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland.

GEMEENTEBLAD. Nr. 42931. Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland. 18 mei 2015. Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 42931 18 mei 2015 Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland Omschrijving prestatie

Nadere informatie