De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset"

Transcriptie

1 De productstructuur DBC GGZ 2008 inclusief Informatieset

2 Voorwoord Gedurende een aantal jaar is er intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de DBC-systematiek voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit met als doel vraagsturing in en transparantie van de curatieve GGZ te bevorderen en ruimte te creëren voor ondernemerschap. Na de introductie van de DBC-registratie op 1 januari 2006, zal op 1 januari 2008 de volgende belangrijke stap voorwaarts worden gezet. Vanaf die datum wordt de curatieve GGZ overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en wordt deze gefinancierd op basis van DBC s. De productstructuur DBC GGZ speelt in deze financiering een cruciale rol. De eerste productstructuur DBC GGZ is in een special in juli 2006 aan u gepresenteerd. De tweede helft van 2006 en de eerste maanden van 2007 zijn gebruikt om de eerste productstructuur verder te optimaliseren. In deze special treft u aan de Productstructuur DBC GGZ 2008, inclusief de bijbehorende Informatieset. De onlangs door de NZa vastgestelde tarieven voor 2008 per productgroep zijn eveneens voor u in deze special opgenomen. Ik hoop van harte dat de productstructuur DBC GGZ 2008 bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland ten behoeve van alle cliënten die op deze zorg zijn aangewezen. Tot slot wil ik graag alle leden van de referentiegroep (instellingen en vrijgevestigde praktijken) én de leden van de Landelijke Werkgroep DBC Ontwikkeling GGZ onder leiding van professor Jan Swinkels zeer bedanken voor het vele werk dat zij ten behoeve van de hele sector in de afgelopen jaren hebben verzet. Namens de projectgroep DBC GGZ, M.J.Boereboom, voorzitter projectgroep DBC GGZ, Directeur Curatieve Zorg / plaatsvervangend Directeur- Generaal Gezondheidszorg van het ministerie van VWS Leeswijzer Allereerst wordt in hoofdstuk 1 de basis van de DBC systematiek voor de GGZ kort geschetst. Daarna wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de inhoud van de productstructuur DBC GGZ 2008 aan de hand van enkele voorbeelden en worden kort de belangrijkste wijzigingen opgesomd ten opzichte van de vorige versie van de productstructuur. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de bijbehorende Informatieset Utrecht, juli

3 1 Kader producten GGZ Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) in de GGZ bestaat uit twee onderdelen: de typering van de zorgvraag en de behandeling die wordt ingezet om aan de zorgvraag tegemoet te komen. De zorgvraag wordt door de hoofdbehandelaar getypeerd met behulp van de zogenaamde typeringslijst (zie Documentatie Registratie). De behandeling van de patiënt wordt geregistreerd met behulp van de Activiteiten en Verrichtingenlijst (zie Documentatie Registratie). Diagnose Behandeling Combinatie Typering zorgvraag Zorgtype Diagnose classificatie (DSMIV) Zorgprofiel Diagnostiek Behandeling etc. De DBC wordt afgeleid uit de combinatie van de zorgvraag en de elementen van de behandeling. Na afloop van de behandeling wordt de DBC afgesloten en gaat de DBC door naar de validatie. Tijdens de validatie wordt de DBC gecontroleerd op een aantal basisvoorwaarden én wordt bepaald in welke productgroep de DBC terecht komt. Er wordt dus pas achteraf bepaald in welke productgroep een DBC terecht komt en welk tarief hiervoor gedeclareerd kan worden. Registratie Validatie Productgroep Facturatie Productgroep & Tarief Naast de DBC s kunnen er voor de tweedelijns GGZ ook nog overige producten (zoals ambulante methadonverstrekking of individuele preventie) gedeclareerd worden. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de beleidsregel Overige producten GGZ van de NZa. 2 De productstructuur DBC GGZ 2008 De vorm, waarop de producten binnen de productstructuur 2008 tot stand komen, is gelijk gebleven. Dat betekent op basis van bijzondere behandelgroepen, korte en langdurende of intensieve behandelgroepen, tijdgrenzen én onderscheidende activiteiten en afzonderlijke groepen voor het 24-uurs verblijf. De productstructuur 2008 is herijkt op basis van de vernieuwde dataset van februari 2007 (met bijna voor analyse geschikte DBC s) en hernieuwde kostprijzen zoals aangeleverd door de referentiegroep in het kader van het landelijke DBC GGZ project. Een zeer belangrijke aanvulling die in de productstructuur DBC GGZ 2008 is doorgevoerd, is het samenvoegen van de ambulante en de klinische behandelgroepen. Hierdoor kunnen de kosten van zorg op meer gepaste wijze aan patiënten worden doorberekend. De structuur is daardoor vereenvoudigd en kwalitatief verbeterd. Belangrijkste wijzigingen Samenvoegen behandelgroepen Het samenvoegen van de ambulante en de klinische behandelgroepen resulteert erin dat er nog maar twee type productgroepen bestaan: de behandelgroepen en de verblijfsgroepen. In totaal zijn er 130 behandelgroepen (voorheen 114) en 51 verblijfsgroepen (voorheen 50). De behandelgroepen worden onderverdeeld naar de bijzondere groepen (17), de kortdurende behandelgroepen (9) en de langdurende behandelgroepen per diagnoseclassificatie (104). Ten opzichte van de versie van de productstructuur van mei vorig jaar zijn er extra productgroepen bijgekomen voor de langdurende of intensieve behandelingen. De 51 verblijfsgroepen kunnen met de behandelgroepen gecombineerd worden. Uitbreiden langdurende/intensieve behandelgroepen In de vorige productstructuur DBC GGZ was de bovengrens van de ambulante groepen gesteld op 1800 minuten. Uit het representativiteitsonderzoek is naar voren gekomen dat deze tijdsgrens niet overeenkomt met de praktijk. Daarom zijn de tijdsgrenzen uitgebreid tot en met de minuten tijdsgrens daar waar de dataset dit toeliet. Dat betekent dat de zeer langdurende of zeer intensieve behandelingen een betere plek krijgen in de productstructuur dan voorheen. Berekening verblijf zonder overnachting en dagbesteding De kosten van de dagen verblijf zonder overnachting werden in de vorige versie van de productstructuur nog niet goed meegenomen. Het toevoegen van een aparte groep Verblijf zonder overnachting zou voor de hand liggen, maar is om diverse redenen (explosie van het aantal groepen en combinaties, de mogelijkheid van het declareren van 3 producten tegelijk voor 1 patiënt met gevolgen voor EIstandaard) niet mogelijk. De oplossing is één dag verblijf zonder overnachting met behulp van een factor op te tellen bij de totale tijd van een DBC (in dit geval één dag verblijf zonder overnachting is gelijk aan één uur behandeltijd). 3

4 Op deze manier verzwaart het aantal dagen verblijf zonder overnachting de DBC hetgeen ook correct is omdat er ook meer kosten worden gemaakt. Een zelfde type oplossing is gebruikt om de uren dagbesteding op een betere manier in de productgroepbepaling te laten meetellen. Eerder werd één uur dagbesteding gelijk gesteld aan één uur behandeltijd terwijl de gemiddelde uurprijs maar een kwart van het mediane uurtarief is. Eén uur dagbesteding wordt nu gezien als 15 minuten behandeltijd. Deze tijdsdefinities zijn automatisch ingebouwd in de validatiemodule, die zorgt voor de afleiding naar de productgroepen. De regels van het toerekenen van tijd en indelen van DBC s naar productgroepen zijn alleen van belang wanneer men zelf wil nagaan in welk product één specifieke DBC terecht zou komen. Indeling naar productgroepen Het principe van het indelen van een DBC naar de juiste productgroep(en) wordt hieronder visueel weergegeven. Het belangrijkste is dat het 24-uurs verblijf apart wordt afgerekend; de rest (tijdschrijven, dagbesteding, verblijf zonder overnachting) wordt in de toedeling naar een behandelgroep meegenomen. Er wordt eerst gekeken of er sprake is van een bijzondere groep. Wanneer dit niet zo is, wordt gekeken of er sprake is geweest van een korte dan wel een langdurende of intensieve behandeling (op basis van grenzen op directe tijd (inclusief dagbesteding) en verblijf zonder overnachting). Is er sprake van 24uurs verblijf (minimaal 1 dag)? nee ja Is er sprake van een bijzondere groep (geen behandeling, geen verblijf zonder overnachting, geen dagbesteding, alleen indirecte tijd, diagnostiek of crisis)? Apart afrekenen 24-uurs verblijf in de Verblijfsgroepen nee ja Directe tijd (incl dagbesteding) minder dan 250 minuten én verblijf zonder overnachting < 5 dagen? Zie tabel bijzondere Behandelgroepen nee ja Zie tabel Behandelgroepen lang/intensief Zie tabel Behandelgroepen kort 4

5 2.1 Behandelgroepen In totaal zijn er 130 behandelgroepen opgesteld. Dit aantal bestaat uit 17 bijzondere groepen (geen behandeling naast verblijf, indirecte tijd, diagnostiek, crisis), 9 kortdurende behandelgroepen en 104 langdurende of intensieve behandelgroepen. Voor de volledige basistabellen productgroepen verwijzen wij naar de bijlage van deze special. In sommige tabellen zullen de aantallen niet altijd optellen tot 100%. Dit heeft te maken met afronding. Aantal Percentage van Percentage van groepen totaal aantallen totaal kosten Bijzondere groepen Indirecte tijd 5 4% 0% Diagnostiek 6 21% 8% Crisis 5 10% 4% Kort 9 26% 8% Langdurend of intensief (per diagnoseclassificatie) % 80% Geen behandeling naast Verblijf 1 0% 0% Totaal % 100% Voorbeeld casus Aan alcohol gebonden stoornissen Een patiënt is regulier binnengekomen (bijvoorbeeld via de huisarts) en wordt gediagnosticeerd met de diagnoseclassificatie aan alcohol gebonden stoornissen. Er hebben twee intake gesprekken plaatsgevonden en er is een psychodiagnostisch onderzoek verricht. Omdat de patiënt in verwarde toestand is binnengekomen, wordt zij de eerste dag overdag in de instelling opgevangen. Er vinden twee behandelsessies (communicatieve therapie) plaats; hierna komt de patiënt niet meer opdagen. In totaal wordt er één uur aan indirecte tijd (verslaglegging) geschreven. In totaal bevat de DBC 6 uur directe behandeltijd en 1 dag verblijf zonder overnachting; omgerekend naar minuten betekent dit (6 uur behandeling x uur indirect x dag vzo x 60 =) 480 minuten totale tijd. De DBC komt terecht in de behandelgroep < Alcohol - vanaf 250 tot 800 minuten>. Tabel 1. De behandelgroepen Aan alcohol gebonden stoornissen 1 Productgroep Tarief Verdeling Verdeling langdurende of per DBC s omzet productintensieve behandeling productgroep productgroepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Aan alcohol gebonden stoornissen Alcohol - vanaf 250 tot 800 minuten E 747 0,8% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 800 tot 1800 minuten E ,3% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 1800 tot 3000 minuten E ,1% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 3000 tot 6000 minuten E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 6000 minuten E ,0% 0,4% Steunend en structurerend behandelingcontact 1 Toelichting tabel: Bij deze tabel worden per groep de belangrijkste activiteiten getoond. Het gaat hierbij om de activiteiten die de meeste tijd veroorzaken in het profiel óf de onderscheidende factor zijn tussen twee groepen. De onderscheidende kenmerken (onderscheid tussen variant 1 en 2) worden vetgedrukt. In de hier getoonde tabel komen geen onderscheidende kenmerken voor. 5

6 Voorbeeld casus intensieve ambulante behandeling Een patiënt ondergaat ambulante psychotherapie voor de stoornis Schizofrenie. Het traject bestaat uit een zeer uitvoerige intake/diagnostiek (4 maanden doorlooptijd) met daarin onder andere een psychodiagnostisch onderzoek. De totale tijd (inclusief herbeoordeling en indirecte tijd) voor deze eerste fase komt neer op 1250 minuten. Hierna start de patiënt een traject waarin zij 2 maal per week gezien wordt voor de rest van het jaar. De totale tijd van het behandeltraject komt uit op 4500 behandelminuten. In totaal bevat de DBC dat jaar dus 5750 totale tijd. De DBC komt terecht in de behandelgroep < Schizofrenie vanaf 3000 tot 6000 minuten>. Tabel 2. De behandelgroepen Schizofrenie Productgroep Tarief Verdeling Verdeling langdurende of per DBC s omzet productintensieve behandeling productgroep productgroepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Schizofrenie en overige psychotische stoornissen Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 E 838 0,2% 0,2% Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 E 966 0,3% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E ,3% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E ,3% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 1800 tot 3000 minuten E ,3% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 3000 tot 6000 minuten E ,3% 1,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 6000 tot minuten E ,2% 1,5% Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf minuten E ,0% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact 6

7 2.2 Verblijfsgroepen De verblijfsgroepen zijn qua opzet gelijk gebleven aan de vorige versie van de productstructuur. Met de wijziging dat vanaf nu enkel nog maar de 24-uurs verblijfsdagen (dus niet meer verblijf zonder overnachting ) in deze groepen worden afgerekend. Voor de verblijfscomponent zijn 10 verblijfsdagcategorieën gedefinieerd (de eerste van 0 tot 3 dagen, en dan in weken: 1, 2, 3, 6, tot 9 weken en dan in maanden: 3, 6, 9 en 12 maanden). Er zijn 5 verblijfsdagzwaarteklassen gedefinieerd welke de kosten per verblijfsdag weergeven. In totaal levert dit (10x5=)50 verblijfsgroepen op. Hiernaast wordt er nog een verblijfsgroep geen 24-uurs verblijf gereserveerd voor de ambulante zorg waardoor het aantal formeel op 51 verblijfsgroepen uitkomt. In de huidige praktijk komt 80% van de klinische data voor in de 18 grootste groepen. Voor een overzicht van alle verblijfsgroepen verwijzen wij naar de bijlage Basistabellen productgroepen. Voorbeeld casus klinische behandeling Het gaat om een patiënt waar farmacotherapie wordt toegepast bij een psychotische depressie. De patiënt wordt hiervoor 20 dagen klinisch (gemiddelde kostenklasse 200 euro) opgenomen. De totale behandeltijd (los van de klinische verblijfsdagen) is 1500 minuten. Gemiddeld zijn er 2 tot 4 beroepsbeoefenaren bij betrokken; er vindt geen psychotherapie plaats. In totaal bevat de DBC dus 1500 minuten behandeltijd en 20 verblijfsdagen (24-uurs). De behandelminuten worden afgerekend in de behandelgroepen; de 24-uurs verblijfsdagen in de verblijfsgroepen. De DBC komt terecht in de langdurende of intensieve behandelgroepen per diagnoseclassificatie; de groep < Depressie vanaf 800 tot 1800 minuten variant 1>. Het 24-uurs verblijf komt terecht in verblijfsgroep < tussen 14 en 21 dagen tussen 100 en 200 euro>. Tabel 3. De behandelgroepen Depressie Productgroep Tarief Verdeling Verdeling langdurende of per DBC s omzet productintensieve behandeling productgroep productgroepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Depressieve stoornissen Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 E 877 2,3% 1,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 E ,7% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E ,9% 2,9% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E ,9% 1,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 E ,5% 1,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 E ,3% 0,9% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1 E ,2% 1,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 2 E ,3% 1,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Ergotherapie Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 1 E ,2% 2,0% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Ergotherapie Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 2 E ,1% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Depressie - vanaf minuten E ,1% 1,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact 7

8 Tabel 4. De verblijfsgroepen Verblijfsgroepen (24uurs). Deze groepen kunnen worden gecombineerd met één van de behandelgroepen. Deel verblijfsgroepen Tarief Verdeling Verdeling per van DBC s omzet verblijfsgroep verblijfsgroepen verblijfsgroepen Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 0 en 100 euro E ,0% 0,1% Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 100 en 200 euro E ,2% 0,9% Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 200 en 350 euro E ,2% 1,3% Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - tussen 350 en 500 euro E ,0% 0,1% Verblijf - tussen 14 en 21 dagen - meer dan 500 euro E ,0% 0,4% Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 0 en 100 euro E ,1% 0,2% Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 100 en 200 euro E ,5% 3,8% Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 200 en 350 euro E ,5% 6,7% Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - tussen 350 en 500 euro E ,0% 0,8% Verblijf - tussen 21 en 42 dagen - meer dan 500 euro E ,0% 0,7% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 0 en 100 euro E ,1% 0,5% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 100 en 200 euro E ,3% 4,3% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 200 en 350 euro E ,3% 5,1% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 350 en 500 euro E ,0% 0,6% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - meer dan 500 euro E ,0% 0,3% 8

9 3 De Informatieset bij de productstructuur DBC GGZ 2008 Bij de productstructuur DBC GGZ 2008 hoort net als bij de vorige productstructuur een Informatieset. Er is niets veranderd aan de vorm van de Informatieset, maar let wel: de inhoud (denk aan onderscheidende kenmerken en profielen) is gewijzigd. De Informatieset kan helpen bij de interne informatievoorziening als ook bij de onder-handelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Voor de volledige Informatieset met alle overzichten van de productgroepen en diagnosegroepen verwijzen wij naar de website (Documentatie Registratie Productstructuur). De Informatieset DBC GGZ bestaat uit drie soorten informatie: A. Profielen per productgroep B. Productgroepen per diagnoseclassificatie C. Basistabellen productgroepen De basistabellen productgroepen zijn in deze special als bijlage bijgevoegd. Hieronder worden de profielen per productgroep en de productgroepen per diagnoseclassificatie kort aan de hand van een voorbeeld toegelicht. 3.1 Profielen per productgroep Het profiel van een productgroep laat zien wat voor type DBC s er voorkomen in een groep en hoe deze DBC s zich onderscheiden van DBC s in andere groepen in termen van betrokken beroepen, typen patiënten, soorten problematiek, of belangrijkste activiteiten. De indeling per diagnose en het productgroepprofiel geven een eerste indruk van de typen inzichten die de DBC systematiek kan geven. Wel is het goed te beseffen dat de overzichten die bij de productstructuur worden opgeleverd, het gemiddeld voorkomen van behandelingen uit de referentie-instellingen vertegenwoordigen. Deze gemiddelde overzichten bieden een referentiepunt en daarmee een handvat voor vergelijking. De profielen per productgroepen hebben dus geen normatief karakter. Deze overzichten geven het veld de mogelijkheid op zoek te gaan naar herkenbare of juist afwijkende patronen. Hierna wordt een voorbeeld gegeven van het profiel van de productgroep Depressie van 6000 tot minuten variant 1 (zonder psychodiagnostisch onderzoek). 9

10 Profiel productgroep: Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 1 Profiel productgroep Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 1 Algemene kenmerken Eigenschappen Eigenschappen referentiegroep: Productgroep Behandeling lang Afwijking Onderscheidend kenmerk zonder Psychodiagnostisch onderzoek Aantal DBC s (Gemiddeld) tarief Aandeel vervolg zorgtype 26% 14% A Opvallend Tijdsbesteding Eigenschappen Eigenschappen productgroep referentiegroep: Behandeling lang Doorlooptijd DBC (dagen) Opvallend Doorlooptijd Act (dagen) Opvallend Gem. totale tijd (min) B Opvallend Gem. totale tijd functies (min) Opvallend Mediaan totale tijd (minuten) Opvallend Aandeel indirecte tijd 36% 33% Aantal betrokken functies 0 0% 0% 1 12% 20% 2 of 3 0% 43% 4 of meer 88% 38% Aandeel groepsactiviteiten 35% 9% Opvallend DBC Typering Meest voorkomende waarde Voorkomen van meest Voorkomen binnen voorkomende waarde in gehele groep Productgroep Behandeling lang Zorgtype Reguliere zorg 52% 81% As4 problemen prim. steungr. 60% 47% Aantal As4 diagnosen 1 aanwezig 58% 55% Start GAF Middel (GAF tussen 31 en 70) 94% 91% C Eind GAF Middel (GAF tussen 31 en 70) 88% 84% Gemiddelde toename GAF 24% 8% Aandeel DBC s toename GAF 44% 22% Opvallend Aantal nevendiagnosen niet aanwezig 41% 49% Sluitreden Afsluiten DBC administratief of 69% 51% vanwege openen vervolg-dbc Activiteiten profiel Percentage Verdeling van de tijd Verdeling van de tijd Gemiddelde tijd in Gemiddelde tijd in DBC s waarbij over de activiteiten over de activiteiten productgroep per referentiegroep: de activiteit binnen de productgroep binnen referentiegroep DBC (minuten) Behandeling lang voorkomt (samen meer dan 90%) Behandeling lang (minuten) Diagnostiek (excl Psychodiag.) 78% 4% 21% Opvallend Follow up behandelingcontact 72% 15% 8% Steunend en structurerend behandelingcontact 86% 18% 18% % 5% 12% % 8% 2% Ergotherapie 34% 4% 0% % 19% D 5% Opvallend 22% 5% 0% % 9% 14% % 4% 1% Activiteiten profiel Percentage Verdeling van de tijd Verdeling van de tijd Gemiddelde tijd in Gemiddelde tijd in DBC s waarbij over de functies over de functies productgroep per referentiegroep: de functie binnen de productgroep binnen referentiegroep DBC (minuten) Behandeling lang voorkomt (samen meer dan 90%) Behandeling lang (minuten) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 47% 10% 3% Arts (waaronder Agio/Agnio) 69% 10% 11% Psychiater 86% 6% 11% Ergotherapeut 34% 4% 0% Sociaal Psych. Verpleegkundige 48% 6% 17% Opvallend GGZ-agoog 14% 8% 1% GZ-psycholoog 36% 2% 8% Psychotherapeut 37% 3% 12% Verpleegkundige (art.3) 85% 32% D 6% Opvallend Vaktherapeut creatief 37% 3% 2% Vaktherapeut psychomotorisch 71% 4% 1% GGZ-vaktherapeut 34% 4% 1% Algemene behandelkenmerken Percentage van Percentage van de Gemiddelde tijd per Gemiddelde tijd per de DBC s met DBC s met de activiteit DBC bij voorkomen in DBC bij voorkomen in de activiteit in de referentiegroep: de productgroep de referentiegroep: in de productgroep Behandeling lang Behandeling lang (uren) 8% 2% uurs verblijf (dagen) 64% 12% Opvallend (dagen) 11% 2% Activerende begeleiding (min) 55% 10% Opvallend Ondersteunende begeleiding (min) 63% 13% Opvallend Patiëntkenmerken Eigenschappen Eigenschappen productgroep referentiegroep: Behandeling lang Geslacht onbekend 0% 0% man 43% 45% vrouw 57% 55% Leeftijd klasse tussen 0 en 5 0% 1% tussen 5 en 20 3% 21% tussen 20 en 40 25% 36% tussen 40 en 65 49% 31% vanaf 65 22% 11% 10 Zorgaanbieder Eigenschappen Eigenschappen productgroep referentiegroep: Behandeling lang Instellingstype niet ZGP 100% 97% ZGP 0% 3%

11 Het gemiddeld profiel van deze zware depressie groep laat een aantal interessante gegevens zien. Hieronder worden een aantal punten genoemd. A. In de CGAO-dataset komen er maar weinig van deze zware DBC s voor (99 DBC s). Met een gemiddeld tarief van rond de euro. Opvallend is het aandeel vervolg DBC s (26%) in relatie tot alle langdurende behandelingen (14%). Het zal hier veelal gaan om zeer langdurende trajecten die over het jaar heen lopen (zie ook het hoge percentage waarbij de DBC gesloten wordt om administratieve redenen/openen vervolg DBC (bijna 70%)). B. De gemiddelde en mediane tijd van de DBC s in deze groep ligt rond de 7500 en 8000 minuten. In vergelijking met de reikwijdte van de productgroep (vanaf 6000 tot minuten) ligt dit dus aan de onderzijde. In de categorie Tijdsbesteding staat ook dat bij dit type behandeling meestal (88%) veel functies (4 of meer) betrokken zijn. C. De DBC typering laat zien dat het aandeel van de DBC s waarvan de GAF score toeneemt hoog is (44%). D. Als gekeken wordt naar het activiteitenprofiel en de betrokken functies valt op dat bijna 20% van de tijd in deze DBC s gevormd wordt door begeleiding. En daarnaast dat 31% van de tijd geleverd wordt door een verpleegkundige (art.3). Dit kan een goed beeld geven van de type patiënten die in deze groep voorkomen. 3.2 Productgroepen per diagnoseclassificatie In veel instellingen is de zorg georganiseerd per stoornis. Er wordt in praktijk veel gewerkt met behandelprogramma s voor de meest voorkomende patiëntengroepen. Met behulp van de indeling per diagnose wordt ook per diagnose zichtbaar welke behandelgroepen nu het meest voorkomen. Hierbij is het van belang naast de verdeling in volume (aantallen) ook te letten op de verdeling van het kostenvolume. Zo kan het zijn dat een productgroep die wellicht relatief weinig voorkomt (stel 10%) wel een groot kostenvolume vertegenwoordigt (stel 30%). Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de indeling van de productgroepen voor de diagnoseclassificatie Persoonlijkheidsstoornissen. 11

12 Indeling productgroepen voor de diagnoseclassificatie Persoonlijkheidsstoornissen Hieronder worden alleen de belangrijkste behandelgroepen en verblijfsgroepen voor de DBC s persoonlijkheidsstoornissen getoond. Behandelgroepen Verdeling van Tarief Verdeling omzet DBC s over per over behandelgroepen behandelgroep behandelgroepen Indirect - vanaf 0 tot 50 minuten 2% 41 0% Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten 3% 119 0% Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten 5% 249 1% Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten 7% 460 1% Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 1 3% 841 1% Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 2 3% % Diagnostiek - vanaf 800 minuten 1% % C Crisis - vanaf 200 tot 400 minuten 1% 434 0% Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten - variant 1 4% 93 0% Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten - variant 1 4% 243 0% Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten - variant 1 7% 444 1% Behandeling kort - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 1 2% 754 1% Persoonlijkheid - vanaf 250 tot 800 minuten 13% 916 5% Persoonlijkheid - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 8% % Persoonlijkheid - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 7% % Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 3% % Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 4% % Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1 2% % Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 2 5% % Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot minuten - variant 2 5% % Persoonlijkheid - vanaf minuten 2% % 91% 95% Verblijfsgroepen Verdeling van Tarief Verdeling omzet DBC s over per over verblijfsgroepen verblijfsgroep verblijfsgroepen Verblijf - tussen 3 en 7 dagen - tussen 0 en 100 euro 6% 430 0% Verblijf - tussen 42 en 63 dagen - tussen 0 en 100 euro 6% % Verblijf - tussen 63 en 84 dagen - tussen 0 en 100 euro 19% % Verblijf - tussen 84 en 168 dagen - tussen 0 en 100 euro 15% % Verblijf - tussen 168 en 252 dagen - tussen 0 en 100 euro 7% % 53% 46% Additionele Informatie DBC productie Persoonlijkheidsstoornissen Totaal zijn er 3297 DBC s met de diagnose Persoonlijkheidsstoornissen. De verdeling over de categorieën behandelgroepen is als volgt: Categorieën behandelgroepen Verdeling van Gemiddeld Verdeling omzet DBC s per tarief per per categorie categorie categorie Groepen indirect 3% 89 0% Groepen diagnostiek 22% 452 8% Groepen crisis 5% A 480 2% Groepen behandeling kort 20% 356 6% Groepen behandeling lang 49% % 100% 100% B De totale verdeling over de behandelgroepen en verblijfsgroepen is als volgt: Productgroepen Verdeling van Gemiddeld Verdeling DBC s per groep tarief per groep omzet per groep Behandelgroepen 100% % Waarvan tevens 24-uurs verblijf 15% % 100% B 12

13 De indeling van de productgroepen voor de diagnosegroep persoonlijkheidsstoornissen laat de meest voorkomende productgroepen zien voor deze stoornis. Met name door naar het voorkomen in aantallen en in kosten te kijken kan een onderscheid gemaakt worden tussen de belangrijkste groepen voor deze stoornis. Een individuele instelling zal een dergelijk overzicht voor zichzelf moeten maken omdat de individuele situatie sterk kan afwijken van het landelijke gemiddelde beeld. Hieronder worden een aantal punten genoemd. A. Allereerst is het goed om naar de grote verhoudingen in aantallen en kosten te kijken. De verdeling van DBC s per categorie laat zien dat maar een klein deel van de DBC s met primaire diagnoseclassificatie persoonlijkheidsstoornissen in de indirecte tijd of crisisgroepen terechtkomen. De bijzondere groepen omvatten wel 33% van het volume. De langdurende of intensieve behandelingen komen relatief veel voor bij de persoonlijkheidsstoornissen (bijna 50%). B. De kostenverdeling laat voor de persoonlijkheidsstoornissen een duidelijk beeld zien; de langdurende of intensieve behandelingen nemen ruim 80% van de totale kosten in van de DBC s persoonlijkheidstoornissen. De bijzondere groepen nemen bijna 10% voor hun rekening en de kortdurende behandelingen 6%. Ook het klinische verblijf (enkel 24-uurs verblijfsdagen) neemt een groot kostenaandeel voor haar rekening (36% versus 64%). C. Ten aanzien van het voorkomen van de afzonderlijke productgroepen voor de persoonlijkheidsstoornissen is uiteraard de groep < minuten> opvallend die in aantallen maar liefst 13% inneemt. Voor de rest valt binnen de langdurende behandelingen op dat de zeer langdurende behandelingen (6000 tot en meer dan minuten) niet tot de meest voorkomende behandelgroepen behoren. Hier moet echter wel op gelet worden omdat hier wellicht wel heel veel kosten door gemaakt kunnen worden. 4 Hoe nu verder De productstructuur DBC GGZ 2008 is gereed voor de invoering per 1 januari Dat betekent ook dat de projectorganisatie DBC GGZ op dit onderdeel afscheid neemt en de analysewerkzaamheden zal overdragen aan de Stichting DBC Onderhoud. Een belangrijk aspect van de productstructuur is natuurlijk dat deze niet statisch behoort te zijn. Dat betekent dat op termijn de producten herijkt worden aan de hand van de dan beschikbare gegevens in het DBC Informatie Systeem (DIS). Er zullen in de loop der tijd namelijk verschuivingen plaatsvinden in het voorkomen van de stoornissen, de kosten en de typen behandelingen. Voor het herijken is allereerst een landelijk representatieve dataset nodig. Op dit moment wordt deze dataset opgebouwd in het DIS. Het is de vraag wanneer het DIS voldoende data beschikbaar heeft. Het is op dit moment de verwachting dat een nieuwe versie van de productstructuur niet eerder dan in 2010 geïntroduceerd zal worden. Dit heeft als voordeel dat er twee jaar met deze productstructuur gewerkt kan worden. Uiteraard is het voor een juiste werking van het systeem cruciaal dat er een goede DBC-registratie is en dat deze door de zorgaanbieders aangeleverd wordt aan het DIS. Op die manier kunnen bijvoorbeeld nieuwe behandelingen of veranderde kostprijzen ook op termijn steeds aangepast worden zodat de producten blijven aansluiten bij de praktijk. 13

14 Basistabellen productgroepen DBC GGZ 2008 Behandelgroepen Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Bijzondere productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf E 0 0,3% 0,0% Indirecte tijd Indirect - vanaf 0 tot 50 minuten E 41 2,3% 0,1% Indirect - vanaf 50 tot 100 minuten E 103 0,8% 0,1% Indirect - vanaf 100 tot 200 minuten E 213 0,3% 0,1% Pré intake Indirect - vanaf 200 tot 400 minuten E 459 0,1% 0,0% Pré intake Indirect - vanaf 400 minuten E ,0% 0,0% Pré intake Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten E 119 4,4% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten E 249 6,2% 1,3% Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten E 460 6,8% 2,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 1 E 841 2,3% 1,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 2 E ,9% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Diagnostiek - vanaf 800 minuten E ,9% 1,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Crisis Crisis - vanaf 0 tot 100 minuten E 94 1,5% 0,1% Crisis - vanaf 100 tot 200 minuten E 222 2,6% 0,5% Crisis - vanaf 200 tot 400 minuten E 434 3,5% 1,3% Crisis - vanaf 400 tot 800 minuten E 826 2,0% 1,4% Crisis - vanaf 800 minuten E ,6% 1,0% Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Productgroepen behandeling kort behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten - variant 1 E 93 4,3% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 0 tot 100 minuten - variant 2 E 125 1,1% 0,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten - variant 1 E 243 6,2% 1,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 100 tot 200 minuten - variant 2 E 303 1,4% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten - variant 1 E 444 8,7% 3,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 200 tot 400 minuten - variant 2 E 540 1,8% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 1 E 754 2,0% 1,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 400 tot 800 minuten - variant 2 E 841 0,4% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Behandeling kort - vanaf 800 minuten E ,1% 0,1% Pré intake Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Steunend en structurerend behandelingcontact Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Langdurende of intensieve productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Aandachtstekort- en gedragsstoornissen Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot 800 minuten E 928 1,3% 1,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Aandachtstekort - en gedrag - E ,6% 1,0% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 Aandachtstekort - en gedrag - E ,3% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Aandachtstekort - en gedrag - E ,3% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 1800 tot 3000 minuten Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Aandachtstekort - en gedrag - E ,1% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact vanaf 3000 tot 6000 minuten Aandachtstekort - en gedrag - E ,1% 1,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact vanaf 6000 minuten 14

15 Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Langdurende of intensieve productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Pervasieve stoornissen Pervasief - vanaf 250 tot 800 minuten E 940 0,7% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Pervasief - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E ,5% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Pervasief - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E ,2% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Pervasief - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 E ,1% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Pervasief - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 E ,1% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Pervasief - vanaf 3000 tot 6000 minuten E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Pervasief - vanaf 6000 minuten E ,0% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Overige stoornissen in de kindertijd Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten E 958 0,2% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten E ,3% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Overige kindertijd - vanaf 3000 minuten E ,1% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium, dementie en overige amnestische stoornissen Delirium dementie en overig - E 859 0,7% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - E 991 0,2% 0,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - E ,5% 0,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - E ,2% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 1800 tot 3000 minuten Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - E ,1% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 3000 tot 6000 minuten Steunend en structurerend behandelingcontact Delirium dementie en overig - vanaf 6000 minuten E ,1% 0,5% Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact 15

16 Basistabellen productgroepen DBC GGZ 2008 Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Langdurende of intensieve productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Aan alcohol gebonden stoornissen Alcohol - vanaf 250 tot 800 minuten E 747 0,8% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 800 tot 1800 minuten E ,3% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 1800 tot 3000 minuten E ,1% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 3000 tot 6000 minuten E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Alcohol - vanaf 6000 minuten E ,0% 0,4% Steunend en structurerend behandelingcontact Aan overige aan middelen gebonden stoornissen Overige aan een middel - E 769 0,5% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten Steunend en structurerend behandelingcontact Overige aan een middel - E ,2% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Overige aan een middel - E ,1% 0,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 Overige aan een middel - E ,1% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek vanaf 1800 tot 3000 minuten Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Overige aan een middel - E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 3000 tot 6000 minuten Steunend en structurerend behandelingcontact Overige aan een middel - E ,0% 0,4% Follow up behandelingcontact vanaf 6000 minuten Schizofrenie en overige psychotische stoornissen Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 E 838 0,2% 0,2% Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 E 966 0,3% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E ,3% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E ,3% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 1800 tot 3000 minuten E ,3% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 3000 tot 6000 minuten E ,3% 1,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf 6000 tot minuten E ,2% 1,5% Steunend en structurerend behandelingcontact Schizofrenie - vanaf minuten E ,0% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact 16

17 Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Langdurende of intensieve productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Depressieve stoornissen Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 E 877 2,3% 1,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 E ,7% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 E ,9% 2,9% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 E ,9% 1,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 E ,5% 1,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Depressie - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 E ,3% 0,9% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 1 E ,2% 1,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Depressie - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant 2 E ,3% 1,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Ergotherapie Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 1 E ,2% 2,0% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Ergotherapie Depressie - vanaf 6000 tot minuten - variant 2 E ,1% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Depressie - vanaf minuten E ,1% 1,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Bipolaire en overige stemmingsstoornissen Bipolair en overig - E 855 0,2% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 Bipolair en overig - E 995 0,1% 0,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 Bipolair en overig - E ,2% 0,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 Bipolair en overig - E ,1% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 Steunend en structurerend behandelingcontact Bipolair en overig - E ,0% 0,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 1 Bipolair en overig - E ,1% 0,2% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant 2 Bipolair en overig - E ,1% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 3000 tot 6000 minuten Steunend en structurerend behandelingcontact Bipolair en overig - E ,1% 0,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 6000 minuten Steunend en structurerend behandelingcontact 17

18 Basistabellen productgroepen DBC GGZ 2008 Verdeling DBC s Verdeling Tarief behandel- omzet behandel- Langdurende of intensieve productgroepen behandelgroep groepen groepen Belangrijkste kenmerken van de productgroep Angststoornissen Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant ,4% 1,1% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Angst - vanaf 250 tot 800 minuten - variant ,8% 0,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant ,2% 1,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Angst - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant ,0% 1,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Angst - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant ,4% 1,0% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Angst - vanaf 1800 tot 3000 minuten - variant ,2% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Angst - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant ,1% 0,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Angst - vanaf 3000 tot 6000 minuten - variant ,1% 0,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Angst - vanaf 6000 tot minuten - variant ,0% 0,3% Steunend en structurerend behandelingcontact Angst - vanaf 6000 tot minuten - variant ,1% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Angst - vanaf minuten ,0% 0,7% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Aanpassingsstoornissen Aanpassing - vanaf 250 tot 800 minuten - variant ,9% 1,3% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Aanpassing - vanaf 250 tot 800 minuten - variant ,5% 0,4% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact Aanpassing - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant ,0% 1,5% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Steunend en structurerend behandelingcontact Aanpassing - vanaf 800 tot 1800 minuten - variant ,4% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Psychodiagnostisch onderzoek Aanpassing - vanaf 1800 tot 3000 minuten ,3% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Aanpassing - vanaf 3000 tot 6000 minuten ,1% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact Aanpassing - vanaf 6000 minuten ,0% 0,4% Andere aandoeningen of problemen Andere aandoeningen ,2% 0,8% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 1 Steunend en structurerend behandelingcontact Andere aandoeningen ,7% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact vanaf 250 tot 800 minuten - variant 2 Andere aandoeningen ,6% 0,9% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Follow up behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 1 Steunend en structurerend behandelingcontact Andere aandoeningen ,4% 0,6% Diagnostiek (excl. Psychodiagnostisch onderzoek) Steunend en structurerend behandelingcontact vanaf 800 tot 1800 minuten - variant 2 18

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

De productstructuur DBC GGZ

De productstructuur DBC GGZ De productstructuur DBC GGZ 1 Achtergrond Ruim drie jaar geleden is besloten de bekostiging van de geneeskundige tweedelijns GGZ (verder te noemen GGZ) fundamenteel te wijzigen. Waar nu nog uitgevoerde

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011

DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 DB(B)C-Productstructuur voor Forensische Zorg in Strafrechtelijk Kader 2011 Gebaseerd op de landelijke dataset van 2 april 2010 Productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten Versie voor website Productstructuur

Nadere informatie

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars

Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars Handreiking Gebruik zorgvraagzwaarte-indicator GGZ Voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars September 2015 Utrecht 1 Handreiking zorgvraagzwaarte-indicator GGZ; Voor GGZinstellingen en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Verantwoording data-analyses

Verantwoording data-analyses Verantwoording data-analyses In het kader van werkgroep Zorgvraagzwaarte 2012/2013 Versie: definitief 1.0 Inhoudsopgave 1 Verantwoording data-analyses... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Onderzoeksobject... 4

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11

Bijlage 1: Activiteiten- en verrichtingenlijst 11 Mag? Bijlage 1: en- en verrichtingenlijst 11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pre-intake 2 Diagnostiek Tijdschrijven Nee 2.1 Intake & screening 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars 2.3 Anamnese

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons:

Vanaf 2014 wordt de geneeskundige GGZ aangeboden in drie echelons: Informatie over tarieven en vergoedingen in 2014 APG Praktijk voor Zelfonderzoek & Zelfbepaling (GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog, ZKM-consultant) sluit net als in vorige jaren - in 2014 geen contracten

Nadere informatie

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1

Activiteiten- en verrichtingenlijst 1 en- en verrichtingenlijst 1 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 1 Pré-intake Ja Nee Ja Nee Ja 2 Diagnostiek Nee 2.1 Intake & screening Ja Ja Ja Ja Ja 2.2 Verwerven informatie van eerdere behandelaars Ja Ja Ja Ja

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING

SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING SECTORRAPPORT GGZ 2013 FEITEN EN CIJFERS OVER EEN SECTOR IN BEWEGING Sectorrapport ggz 2013 Feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, december 2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ

Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ Uitwerking substitutiebomen ten behoeve van substitutiemodel generalistische basis GGZ In opdracht van Ministerie van VWS juli 2013 Stap 1 Stap 1: Substitutie per behandeling Op de volgende pagina s volgen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5114

BELEIDSREGEL BR/CU-5114 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling. Bijlage bij CT 15-29 REGELING Regeling publicatie wachttijden GGZ Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 20. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 35 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING tweedelijns 1 curatieve GGZ Kenmerk Datum inwerkingtreding Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5062-01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 -

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging

Sectorrapport ggz 2012. feiten en cijfers over een sector in beweging Sectorrapport ggz 2012 feiten en cijfers over een sector in beweging Amersfoort, mei 2014 uitgave GGZ Nederland copyrights GGZ Nederland 2014 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. bezoekadres

Nadere informatie

Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ

Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ Nederlandse Zorgautoriteit Tijdschrijven, verblijfsdagen en diagnoses in de GGZ Een beeld van onregelmatigheden in de DIS data november 2014 2 Nederlandse Zorgautoriteit Managementsamenvatting We hebben

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten

Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Hoe wordt mijn behandeling betaald? Informatie voor cliënten Inleiding U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Uw behandeling moet natuurlijk ook betaald worden. Deze folder legt uit

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ

Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ REGELING NR/CU-524 Regeling Declaratiebepalingen DBC s in de curatieve GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Factsheet maatregelen curatieve GGZ

Factsheet maatregelen curatieve GGZ Factsheet maatregelen curatieve GGZ Op 10 juni 2011 heeft de minister van VWS een aantal maatregelen afgekondigd voor de curatieve GGZ. Deze maatregelen gaan in per 1 januari 2012. Deze factsheet is opgesteld

Nadere informatie

Toelichting maatregelen ggz

Toelichting maatregelen ggz Toelichting maatregelen ggz 15 november 2011 Inleiding Dit werkdocument is opgesteld door VWS. Het is bedoeld ter ondersteuning van de veldpartijen in de GGZ, zoals vertegenwoordigd in het periodiek overleg

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake)

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake) Zorgpad Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Aanmelding Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz

Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Spelregels RG12a DBC-registratie ggz Versie 20110901 Ingangsdatum : 1 januari 2012 20120101 20120101 SPELREGELS GGZ V20110901 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011

Spelregels DBC-registratie GGZ. Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Spelregels DBC-registratie GGZ Versie 20101221 Ingangsdatum : 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Het typeren van de DBC... 4 1.1 Wie typeert de DBC?... 4 1.2 Wanneer een DBC typeren?... 4 1.3 Wat registeren

Nadere informatie

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Stemmingsstoornissen. Van DSM-IV-TR naar DSM-5. Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Stemmingsstoornissen Van DSM-IV-TR naar DSM-5 Johan van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut Max Güldner, klinisch psycholoog-psychotherapeut Inhoud Veranderingen in de DSM-5 Nieuwe classificaties

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011

Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011 Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009-2011 Utrecht, NIVEL: Marloes van Dijk Peter Verhaak Utrecht, DBC-Onderhoud: Richard Boxem Eindversie, mei2013 Dit rapport is opgesteld in opdracht van

Nadere informatie

Verschuivingen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg naar de eerstelijn en gevolgen daarvan voor de benodigde beroepsbeoefenaren: 2009-2012

Verschuivingen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg naar de eerstelijn en gevolgen daarvan voor de benodigde beroepsbeoefenaren: 2009-2012 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Verschuivingen van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg naar de eerstelijn en gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

Wie is de klant. Peter Bakker

Wie is de klant. Peter Bakker Wie is de klant Peter Bakker Corry Filmpje Corry (RIBW Alliantie) Inhoud Wie is de klant (algemeen) GGZ landschap Feiten en cijfers Wie is de klant (specifiek) Hoe krijg je als gemeente de klant in beeld

Nadere informatie

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008

Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording verslagjaar 2008 Branchespecifieke uitvraag voor lidinstellingen van GGZ Nederland bij het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 invullen via DigiMV, zie www.jaarverslagenzorg.nl Versie Datum omschrijving 1.0

Nadere informatie

EPA-vignettenstudie. Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik. Toelichting op het onderzoek

EPA-vignettenstudie. Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik. Toelichting op het onderzoek EPA-vignettenstudie Overzicht EPA-cliënten per gemeente, ingedeeld naar zorggebruik Toelichting op het onderzoek Datum: 7 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Welke resultaten zijn

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Functioneel ontwerp zorgvraagindex

Functioneel ontwerp zorgvraagindex Functioneel ontwerp zorgvraagindex Auteurs: projectteam DBC s, Revalidatie Nederland Achtergrond Wijzigingen per 1 januari 2013 Reeds enige tijd is bekend dat per 1 januari 2013 een nieuw bekostigingssysteem

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, welke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie