Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/3c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c"

Transcriptie

1 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische centra (090) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg Newtonlaan BX Utrecht Postbus GA Utrecht T F E I OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac Zorgverzekeraars DBC Onderhoud Behandeld door Telefoonnummer adres Directie Zorgmarkten Cure Onderwerp Datum Toelichting regelgeving MSZ 21 februari 2014 Geachte heer, mevrouw, Op verzoek van partijen geven wij een toelichting op een aantal onderwerpen die zijn opgenomen in de regelgeving voor de medisch specialistische zorg vanaf de invoering van DOT (2012). Deze toelichting betreft geen nieuwe regelgeving, maar een nadere toelichting van het vigerende beleid, zoals geldt per 1 januari Wij gaan in op de volgende onderwerpen: A. Meerdere zorgtrajecten B. Definities zorgactiviteiten C. ICC, medebehandeling en MDO D. Onderlinge dienstverlening E. Verwijzing F. Overige onderwerpen Deze onderwerpen zijn ook besproken in een aantal bijeenkomsten met branchepartijen. In deze circulaire worden ook enkele veel gestelde vragen beantwoord. Uitgangspunt is de regelgeving Medisch Specialistische Zorg die beschreven wordt in: De beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (meest recente nummer BR/CU-2111). In deze circulaire spreken wij verder over de beleidsregel MSZ. De nadere regel Regeling medisch specialistische zorg, (meest recente nummer NR/CU-240). In deze circulaire spreken wij verder over de nadere regel MSZ.

2 Er is de afgelopen tijd ook gesproken over het onderwerp aanspraak. Hierover wordt binnenkort een aparte circulaire opgesteld, in samenwerking met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Deze circulaire gaat in op de regelgeving zoals die per 2012 is vorm gegeven. Sommige onderdelen van de regelgeving zijn relatief open geformuleerd. Dit betreft hoofdzakelijk de normen zoals opgenomen in paragraaf 1 van deze circulaire. Binnen deze relatief open normen kunnen lokale partijen afspraken maken over de nadere invulling hiervan. 2 van Meerdere zorgtrajecten 1.1 Parallelliteit We spreken in de regelgeving alleen van parallelliteit als twee of meer zorgtrajecten elkaar in looptijd overlappen binnen één specialisme. In de periode t/m 2011 (oude DBC-systematiek) was hierop de zogenaamde 40%-regel van toepassing. Bij de invoering van de DBC/DOT-systematiek per 2012 is de 40%-regel op verzoek van partijen afgeschaft. Hiervoor zijn de volgende regels in de plaats gekomen: A. Een algemene registratiebepaling dat voor een separaat zorgtraject wel sprake moet zijn van een nieuwe zorgvraag die ook separate diagnosestelling én behandeling vereist. B. De diagnosecombinatietabel (DCT) die per 2012 is opgenomen in de nadere regel MSZ. 1 C. Een set van minimale eisen voor het openen van een parallel subtraject. 2 In paragraaf 1.5 wordt verder ingegaan op de registratie van parallelle zorgtrajecten. 1.2 Meerdere zorgtrajecten van verschillende specialismen naast elkaar Soms zijn bij de zorg voor een patiënt meerdere specialismen betrokken. In bepaalde situaties mogen deze specialismen een eigen zorgtraject openen. De basisregel hiervoor staat in de nadere regel MSZ: Wanneer er bij de behandeling van de zorgvraag van de patiënt meer poortspecialismen zijn betrokken als hoofdbehandelaar, opent elk poortspecialisme een eigen zorgtraject als sprake is van een eigen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling. Om als specialisme een eigen zorgtraject te openen dient er dus altijd sprake te zijn van: hoofdbehandelaarschap van de medisch specialist, én; een zorgvraag, én; eigen diagnosestelling, én; eigen behandeling. 1 Alle combinaties die hierop staan zijn per definitie uitgesloten van parallelliteit. Dit is een niet-limitatieve lijst en bij de start van DOT heeft de NZa ook aangegeven deze tabel in de loop van de tijd te willen uitbreiden. 2 Deze eisen gaan in op welke zorgactiviteiten minimaal onderdeel moeten zijn van het profiel van een parallel DBC-zorgproduct.

3 Het element zorgvraag verschilt dan doorgaans per specialisme, behalve als er sprake is van multidisciplinaire behandeling. Dan is alleen het element zorgvraag gelijk over de specialismen. In de nadere regel MSZ is onder het kopje Toelichting DBC-registratie het volgende opgenomen ten aanzien van een multidisciplinaire behandeling: De DBC-registratie gaat uit van zorgtrajecten per specialisme. Bij sommige zorgvragen kan er sprake zijn van een multidisciplinaire behandeling waarbij meer poortspecialismen betrokken zijn. In dat geval opent elk poortspecialisme een eigen zorgtraject. Er dient voor elk specialisme wel sprake te zijn van een eigen diagnosestelling én behandeling. 3 van 13 In paragraaf 1.6 wordt verder ingegaan op de registratie van meerdere zorgtrajecten tussen verschillende specialismen naast elkaar. 1.3 Wat is een zorgvraag en wanneer is sprake van een nieuwe zorgvraag? Er is geen formele definitie van het begrip zorgvraag 3 opgenomen in de regelgeving, maar wij willen benadrukken dat het begrip zorgvraag primair benaderd moet worden vanuit het perspectief van de patiënt. Voor een nieuwe zorgvraag geldt daarnaast ook dat er sprake moet zijn van een separate diagnosestelling. Of er sprake is van een nieuwe zorgvraag wordt niet bepaald door: substantiële meerkosten van de primaire zorgvraag betrokkenheid van een andere (sub)specialist het wijzigen van de diagnose gedurende het zorgtraject of de aanwezigheid van een nevendiagnose (ondergeschikt aan hoofddiagnose) 1.4 Wanneer is er sprake van (eigen) behandeling? Over wat verstaan moet worden onder het begrip behandeling zijn veel vragen binnen gekomen. Behandelen is immers niet altijd operatief, maar kan ook conservatief van aard zijn. Of er sprake is van een separaat behandeltraject is primair de verantwoordelijkheid van de betreffende behandelaar. Richtlijnen en behandelprotocollen kunnen hiervoor goede handvatten bieden. Wij geven daarbij wel als kader dat dit separate behandeltraject moet worden uitgevoerd door een hoofdbehandelaar en moet blijken uit het medische dossier. 1.5 Interpretatie regelgeving ten aanzien van parallelliteit Parallelliteit gaat over het registeren van meerdere zorgtrajecten binnen één specialisme waarbij sprake is van overlap in looptijd. Wij benadrukken dat parallel registeren van zorgtrajecten wel een rechtvaardiging vereist vanuit het perspectief van de patiënt. Er moet dan ook vanuit dat perspectief sprake zijn van een extra zorgvraag. Wanneer alleen sprake is van diagnostiek zonder een bepaalde vorm van behandeling, is sprake van maximaal één zorgtraject. 3 De voorwaarde van een nieuwe zorgvraag moet niet verward worden met de component zorgvraag die in het subtraject van sommige specialismen (zoals medisch specialistische revalidatiezorg) ingevuld moet worden.

4 Twee zorgtrajecten binnen het zelfde specialisme is alleen toegestaan als er sprake is van twee verschillende zorgvragen met eigen behandeltrajecten. In onderstaand figuur is deze toelichting schematisch weergegeven. 4 4 van 13 Aantal zorgtrajecten binnen één specialisme (Parallelliteit) Aantal zorgvragen één X X twee X X Behandeltraject bij zelfde specialisme één X X twee X X Aantal zorgtrajecten Interpretatie regelgeving ten aanzien van meerdere zorgtrajecten van verschillende specialismen naast elkaar Ook als het gaat om meerdere zorgtrajecten van verschillende specialismen naast elkaar wordt in de regelgeving een duidelijke koppeling gelegd tussen de begrippen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling. Van multidisciplinaire behandeling is alleen sprake op het moment dat de patiënt door twee (of meer) poortspecialismen behandeld wordt voor dezelfde zorgvraag. Dit is dan ook een situatie waarin beide poortspecialismen hoofdbehandelaar zijn. Wanneer sprake is van diagnostiek door het ene specialisme en behandeling door het andere specialisme mag er volgens de huidige regelgeving één zorgtraject worden gedeclareerd. In onderstaand figuur is deze toelichting schematisch weergegeven. Aantal zorgtrajecten tussen verschillende specialismen Aantal zorgvragen één X X twee X X Behandeltraject bij verschillende specialismen één X X twee X X Aantal zorgtrajecten 1 1 2* 2 * Multidisciplinaire behandeling Op verzoek van zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben wij besloten op dit punt coulance toe te passen voor de jaren 2012 t/m 2014 ten aanzien van de situaties waarbij de patiënt na diagnosestelling definitief wordt doorverwezen naar een andere hoofdbehandelaar van een ander specialisme, zonder dat de patiënt behandeld is door de eerste hoofdbehandelaar. Indien in die situatie ook door de verwijzende hoofdbehandelaar een zorgtraject is geregistreerd, zal de NZa hier niet handhavend tegen optreden. Ook zal de NZa in haar toezicht op zorgverzekeraars hier rekening mee houden. 1.7 Conclusie Wij hebben hierboven een toelichting gegeven op de regelgeving over het registeren van meerdere zorgtrajecten. Wij hebben aangegeven dat het begrip zorgvraag vooral benaderd dient te worden vanuit het perspectief van de patiënt. Verder is duidelijk gemaakt dat wij de invulling van het begrip behandeling vooral als een verantwoordelijkheid van de medisch specialist zien. Daarnaast heeft de NZa een coulanceregeling getroffen voor een specifieke situatie (zie 1.6). 4 Behandelen zonder een voorafgaande vorm van diagnosestelling is niet mogelijk. Om die reden wordt de component behandeling hier niet separaat weergegeven.

5 Tot slot hebben wij in de verboden-toegestaanlijst die in juni 2013 door ons is gepubliceerd een voorbeeld opgenomen waarin het begrip behandeling nader wordt ingevuld. 5 In dit voorbeeld is echter een wat verdergaande invulling van het begrip behandeling weergegeven dan dat wij hierboven hebben geschetst (vanuit de aanname dat de chirurg niet behandeld tijdens dit traject). Om verwarring te voorkomen hebben wij dit voorbeeld verwijderd van de lijst. 5 van Definities zorgactiviteiten Zorgactiviteiten vormen de basis voor de registratie en afleiding van DBC-zorgproducten binnen de DOT-productstructuur. Ook spelen ze een rol bij de bepaling van aanspraak en om te bepalen of een Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) vergunning vereist is om een prestatie te mogen declareren. Gezien deze centrale rol van zorgactiviteiten in de DOT-productstructuur is het van belang duidelijkheid te creëren over wanneer, welke zorgactiviteit, onder welke voorwaarden kan worden vastgelegd. In de nadere regel MSZ is het volgende opgenomen: De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde zorgactiviteiten. Onder vastleggen wordt hier ook een juiste vertaling van lokale verrichtingen naar zorgactiviteiten bedoeld. Zorgaanbieders zijn zelf altijd verantwoordelijk voor een juiste vastlegging van deze zorgactiviteiten. Wij benadrukken dat niet voor elke handeling een specifieke zorgactiviteit beschikbaar is (bijvoorbeeld voor lichte handelingen) en dat niet elke zorgactiviteit leidt tot een zwaarder DBC-zorgproduct. Wij krijgen veel vragen binnen over de definities van zorgactiviteiten. Hieronder worden enkele veel gestelde vragen beantwoord. 2.1 Wat houdt het face-to-face criterium in en wanneer geldt dit? De verplichting van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist binnen een zorgtraject is logisch, aangezien het gaat om medisch specialistische zorg. Deze verplichting komt ook tot uitdrukking in de algemene registratiebepaling in de nadere regel, waarin wordt aangegeven dat de poortspecialist verantwoordelijk is voor de typering van het subtraject. De verplichting van een face-to-face contact wordt alleen expliciet benoemd in de definitie van een polikliniekbezoek. Bij de definitie van een dagverpleging of verpleegdag wordt dit face-to-face contact niet genoemd. Deze zorgactiviteiten impliceren echter een contact, op enig moment in het zorgtraject, tussen patiënt en poortspecialist. Dit geldt ook voor zorgactiviteiten uitgevoerd door, of in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist, en uitgevoerd in een door de medisch specialist opgesteld behandelplan. 5 Patiënt heeft voor een polsfractuur een polikliniekbezoek gehad (bijv. op de SEH) met een chirurg, en is hierna voor deze aandoening gezien en behandeld door de orthopeed. In dit voorbeeld mogen de chirurg en de orthopeed niet ieder een eigen DBCzorgproduct declareren. Immers is er voor de chirurg geen sprake van een eigen behandeling.

6 Er zijn enkele zorgproducten die afgeleid kunnen worden zonder een zorgactiviteit met zorgprofielklasse (ZPK) 1 (polikliniekbezoek), ZPK 2 (dagopname) of ZPK 3 (verpleegdag). Dit betekent niet dat de medisch specialist niet betrokken is bij het betreffende subtraject maar alleen dat dit niet tot uiting komt in een zorgactiviteit met ZPK 1, 2 of 3. Het is dus mogelijk om een zorgproduct zonder een zorgactiviteit met ZPK 1, 2 of 3 te declareren. Voorwaarde hierbij is dat elders binnen het zorgtraject wel het face-to-face contact in de vorm van een zorgactiviteit met ZPK 1, 2 of 3 zorgactiviteit aanwezig is en dat de zorgactiviteiten in het afgeleide subtraject door, of in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist zijn uitgevoerd. 6 van Wat kan er geregistreerd worden bij een one-stop-shop? Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Het uitgangspunt is dat er één polikliniekbezoek per specialisme per kalenderdag geregistreerd kan worden. Naar aanleiding van de ontwikkeling van one-stop-shops is onder strikte voorwaarden registratie van meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag mogelijk gemaakt. Het is enkel toegestaan om meerdere polikliniekbezoeken op één dag te registreren in het kader van het one-stop-shop principe als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden: - de twee aparte polikliniekbezoeken (en aanvullende onderzoek(en)) zijn vooraf ingepland, en; - de polikliniekbezoeken vinden op verschillende tijdstippen plaats (niet achtereenvolgens), en; - er bestaat een medische noodzaak om het herhaalpolikliniekbezoek later op de dag in te plannen, bijvoorbeeld omdat dit wordt gebruikt om uitslagen van tussentijdse onderzoeken te bespreken (de onderzoeken zijn uitgevoerd in de tijd tussen de twee polikliniekbezoeken). Er moet, kortom, een zorginhoudelijke reden zijn om een patiënt op dezelfde dag terug te laten komen voor een polikliniekbezoek. 2.3 Wat kan er geregistreerd worden bij handelingen uitgevoerd door een verpleegkundige? Voor het polikliniekbezoek geldt de voorwaarde van face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (medisch specialist of arts-assistent). Een consult door een verpleegkundige kan niet geregistreerd worden als polikliniekbezoek. Per 2015 is de NZa voornemens om ook verpleegkundig specialisten en physician assistents de mogelijkheid te geven een polikliniekbezoek vast te leggen. Een voorwaarde hiervoor is de invoering van integrale tarieven. Voor een dagverpleging geldt de voorwaarde dat er op die dag sprake moet zijn van een behandeling door een medisch specialist. Als er alleen sprake is van het op dezelfde dag plaatsvinden van een (be)handeling door een verpleegkundige is het niet toegestaan een dagverpleging vast te leggen. Per 2015 is de NZa voornemens om in het kader van taakherschikking door te vervangen door onder verantwoordelijkheid van. Een voorwaarde hiervoor is de invoering van integrale tarieven.

7 Voor de overige zorgactiviteiten geldt dat deze in beginsel functioneel zijn omschreven. Voor de registratie van deze zorgactiviteiten moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: De handeling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Het betreft immers medisch specialistische zorg. In de omschrijving of definitie is niet expliciet opgenomen dat de reikwijdte van de zorgactiviteit beperkt is tot een specifieke beroepsgroep. 7 van ICC, medebehandeling en MDO De medisch specialistische zorg wordt in toenemende mate multidisciplinair georganiseerd. Dit komt ook tot uitdrukking in de regelgeving. Hierbij kan grofweg onderscheid gemaakt worden in vier categorieën: Intercollegiaal consult (ICC) Medebehandeling Multidisciplinair consult Multidisciplinair overleg (MDO), teambespreking, overleg palliatieve zorg Hier zijn ook specifieke zorgactiviteiten voor gemaakt die zijn beschreven in de beleidsregel MSZ. Omdat ook hierover regelmatig vragen worden gesteld, hebben wij hieronder enkele veel gestelde vragen opgenomen en voorzien van antwoorden. 3.1 Wat is het onderscheid tussen ICC en medebehandeling? De belangrijkste overeenkomst is dat zowel een ICC als medebehandeling start na het in consult roepen van een medisch specialist tijdens een klinische opname voor een andere specialisme. Het belangrijkste verschil tussen ICC en medebehandeling is dat bij een ICC géén sprake is van een behandeltraject en bij medebehandeling wel. Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, mag geen ICC-subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet dan worden omgezet van zorgtype 13 (ICC) naar zorgtype 11 (regulier) en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag. 3.2 Hoe verhoudt zich ICC en medebehandeling tot de regel dat er sprake moet zijn van een eigen zorgvraag, diagnosestelling en behandeling? Voor ICC zijn in de nadere regel MSZ uitgebreide bepalingen opgenomen die specifiek op de ICC-DBC-zorgproducten van toepassing zijn. Voor deze ICC-prestaties geldt dus niet de algemene registratiebepaling dat er sprake moet zijn van een eigen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling. Voor alle overige DBC-zorgproducten geldt dit wel, dus ook voor DBCzorgproducten die geopend worden in het kader van medebehandeling. 3.3 Hoe moet de participatie van (poort)specialisten bij een multidisciplinair overleg en multidisciplinair consult worden geregistreerd? De zorgactiviteiten multidisciplinair overleg en multidisciplinair consult kunnen door iedere betrokken specialist worden vastgelegd in het traject van de hoofdbehandelaar. De poortspecialisten die geen hoofdbehandelaar zijn openen dus geen eigen DBC-zorgproduct.

8 Voor wat betreft de honorering dienen de betrokken specialisten achter de voordeur goede afspraken te maken. Er zijn ook situaties denkbaar waarin er meerdere specialismen hoofdbehandelaar zijn. In dat geval registreert iedere hoofdbehandelaar in zijn eigen traject het multidisciplinair overleg of multidisciplinair consult. 8 van Onderlinge dienstverlening In de beleidsregel en nadere regel MSZ worden een aantal relevante begrippen voor onderlinge dienstverlening genoemd. Zie onderstaand kader. Onderlinge dienstverlening Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Er is sprake van onderlinge dienstverlening indien geen sprake is van een eigen patiënt volgens de definitie, maar de prestatie (op verzoek van de hoofdbehandelaar) door een andere instelling of een andere medisch specialist (niet zijnde de hoofdbehandelaar) wordt geleverd. Er is dus sprake van onderlinge dienstverlening als zorg geleverd wordt tussen: instelling x en instelling y (één van beiden is hoofdbehandelaar), of; een medisch specialist en een andere instelling (één van beiden is hoofdbehandelaar). Indien deze prestatie is uitgedrukt in zorgactiviteiten behoren deze tot het zorgprofiel van de hoofdbehandelaar. Eigen patiënt Een patiënt geldt voor een medisch specialist of instelling als eigen patiënt als deze patiënt zich met een zorgvraag heeft gewend tot de medisch specialist. Deze medisch specialist wordt aangemerkt als hoofdbehandelaar wanneer deze specialist voor het verlenen van (medische) zorg op dat moment in de instelling zijn praktijk uitoefent. Hoofdbehandelaar Zorgaanbieder die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij een patiënt de diagnose stelt en die verantwoordelijk is voor de behandeling. Uit deze begrippen blijkt dat wanneer in het kader van een zorgtraject van een hoofdbehandelaar bepaalde activiteiten op verzoek van deze hoofdbehandelaar (al dan niet op verzoek van de patiënt) op een andere plek worden uitgevoerd dan waar de hoofdbehandelaar zijn praktijk uitoefent, er sprake is van onderlinge dienstverlening. Dit gaat niet alleen om diagnostische activiteiten, maar kan ook gaan om onderdelen van de behandeling. In deze situatie brengen instellingen/behandelaars onderling een tarief in rekening en mag alleen de hoofdbehandelaar een DBC-zorgproduct / overig zorgproduct in rekening brengen. 6 6 Indien er sprake is van WBMV-zorg geldt een uitzondering. In dat geval mag de uitvoerende instelling van het WBMV-deel van de behandeling wel een DBC-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels, ook al is er geen sprake van een definitieve overname door deze instelling.

9 4.1 Wanneer is er sprake van onderlinge dienstverlening? Er is sprake van onderlinge dienstverlening indien geen sprake is van een eigen patiënt volgens de definitie, maar de prestatie (op verzoek van de hoofdbehandelaar) door een andere instelling of een andere medisch specialist (niet zijnde de hoofdbehandelaar) wordt geleverd. Er is dus sprake van onderlinge dienstverlening als zorg geleverd wordt tussen: instelling x en instelling y (één van beiden is hoofdbehandelaar), of; een medisch specialist en een andere instelling (één van beiden is hoofdbehandelaar). Indien deze prestatie is uitgedrukt in zorgactiviteiten behoren deze tot het zorgprofiel van de hoofdbehandelaar. 9 van Wat mogen partijen declareren als er sprake is van diagnostiek bij instelling A en behandeling n.a.v. die diagnostiek bij instelling B? Er mogen alleen twee DBC-zorgproducten worden gedeclareerd als er sprake is van het doorverwijzen van de patiënt naar een andere instelling én naar een andere hoofdbehandelaar voor diagnostiek én behandeling. In andere situaties is sprake van onderlinge dienstverlening. Doorverwijzing naar dezelfde behandelaar in een andere instelling voldoet niet aan deze voorwaarden. 7 Het uitvoeren van een deel van de diagnostiek in een andere instelling is per definitie onderlinge dienstverlening. 4.3 Wanneer een patiënt in behandeling is bij een medisch specialist in instelling X maar (dure) medisch specialistische geneesmiddelen (geen onderdeel van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem) ontvangt als onderdeel van deze behandeling in instelling Y, is hier dan sprake van onderlinge dienstverlening? In dit voorbeeld is er inderdaad sprake van onderlinge dienstverlening. De toediening van medisch specialistische geneesmiddelen vindt plaats op verzoek, en onder verantwoordelijkheid, van de medisch specialist in instelling X. In het voorbeeld betekent dit dat enkel de medisch specialist in ziekenhuis X een DBC-zorgproduct en add-on declareert. Belangrijk in dergelijke casuïstiek is het begrip eigen patiënt. Zo kan het dus gebeuren dat een patiënt in een setting van instelling Y nog steeds eigen patiënt is van instelling X voor wat betreft dit deel van de behandeling. Op 18 november 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak gedaan die deze benadering bevestigt. Met deze uitspraak geeft het CBb aan dat een revalidatie-instelling patiënten niet als eigen patiënt kan zien voor ziektes waarvan ze de behandeling niet overnemen (bijvoorbeeld behandeling van oncologie). Deze uitspraak geeft nadere duiding aan de begrippen eigen patiënt en hoofdbehandelaar welke in lijn zijn met bovengenoemde uitleg van de NZa. 8 7 Met uitzondering van een specialist die vanuit een categorale instelling is gedetacheerd in een ziekenhuis en doorverwijst naar voor gespecialiseerde zorg in de categorale instelling. 8 Zie dossiernummer 11/749

10 5. Verwijzing Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht om op declaraties van medisch specialistische zorg (a) het type verwijzer en (b) de AGB-code van de verwijzer op te nemen. De informatieverplichtingen zijn opgenomen in de nadere regel MSZ. Deze maatregel is in opdracht van VWS ingevoerd en heeft als doel onnodig zorggebruik tegen te gaan en onrechtmatige declaraties ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te voorkomen. Hieronder worden enkele veel gestelde vragen beantwoord. 10 van Wie is een geldige eerstelijns verwijzer? Zorgverzekeraars bepalen welke zorgaanbieders zij (naast de huisarts) als geldige verwijzer opnemen in hun polisvoorwaarden. In artikel 14.2 van de Zorgverzekeringwet is het volgende opgenomen: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts. Het verschilt dus per zorgverzekeraar welke beroepsgroep wordt geaccepteerd als verwijzer. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. 5.2 Wat is een verwijzing? In lid 2 van artikel 14 van de Zorgverzekeringswet staat het volgende: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts. De Zorgverzekeringswet inclusief deze bepaling geldt sinds Vanuit dit artikel wordt duidelijk dat er formeel alleen sprake is van een verwijzing als de daartoe gerechtigde zorgaanbieder de zorg van een patiënt overdraagt aan een medisch specialist. In de praktijk (en in de regelgeving van de NZa) wordt de term verwijzing breder toegepast, namelijk ook wanneer een zorgaanbieder diagnostiek aanvraagt in een instelling voor medisch specialistische zorg. Hiermee wordt de patiënt niet overgedragen aan de medisch specialist, maar dienen wel de juiste aanvraaggegevens te worden ingevoerd. In deze situatie spreken we in onze regelgeving ook van verwijzers registratie. Kortom; ook in bepaalde situaties waarin er geen sprake is van een formele verwijzing conform Zvw dient verwijs registratie plaats te vinden. Wanneer uit de diagnostische onderzoeken blijkt dat medisch specialistische behandeling noodzakelijk is, dient er een formele verwijzing van een daartoe gerechtigde zorgaanbieder aanwezig te zijn. Een uitzondering hierop is acute zorg die direct volgt op de diagnostiek. 5.3 Is voor de toegang tot medisch specialistische zorg vóóraf een verwijzing nodig? In lid 2 van artikel 14 van de Zorgverzekeringswet staat het volgende: De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in

11 die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts. De Zorgverzekeringswet inclusief deze bepaling gelden sinds Om die reden is vooraf altijd een verwijzing nodig. Het kan echter voorkomen dat een zorgaanbieder (bijv. huisarts) diagnostiek aanvraagt bij een instelling voor medisch specialistische zorg. Wanneer uit de diagnostische onderzoeken blijkt dat medisch specialistische behandeling noodzakelijk is, dient er een formele verwijzing van een daartoe gerechtigde zorgaanbieder aanwezig te zijn. Indien deze overname binnen 7 dagen plaatsvindt valt deze diagnostiek onder het DBC-zorgproduct en is het niet toegestaan de diagnostiek te declareren in de vorm van een overig zorgproduct. In deze situatie ligt de datum van verwijzing na de begindatum van het DBC-zorgproduct. Wel moet de datum van verwijzing voor of op de dag van het eerste polikliniekbezoek liggen. 11 van Zijn er vormvereisten gesteld aan een verwijzing? Zoals onder 5.2 vermeld mag medisch specialistische zorg alleen vergoed worden als er sprake is van een verwijzing. Op grond van artikel 36 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg dient een zorgaanbieder een deugdelijke administratie bij te houden. Dit betekent dat het ziekenhuis ook over een vastlegging van de verwijzing dient te beschikken. Het is aan de zorgaanbieder om aan de hand van de administratie aan te tonen dat de verwijzing rechtmatig is. In onderling overleg hebben VWS en de NZa besloten niet handhavend op te treden over de jaren t/m 2014 als: a) sprake is van een geldige verwijzing volgens de Zvw, en; b) deze verwijzing juist is vastgelegd in de verplichte verwijzer registratie bij een declaratie, en; c) er wel een schriftelijke bewijs van deze verwijzing in het dossier aanwezig is. 5.5 Welke verwijzer dient geregistreerd te worden bij een vervolgtraject? Een patiënt wordt door een huisarts doorverwezen naar de chirurg voor een nieuwe zorgvraag. De chirurg opent een subtraject met zorgtype 11 (huisarts is verwijzer). Na verloop van tijd wordt er door de chirurg een vervolgsubtraject (zorgtype 21) geopend in het kader van dezelfde zorgvraag. Er zijn twee situaties mogelijk om de verwijzer te registreren: Indien de chirurg een vervolgtraject opent en de patiënt is nog niet uitbehandeld, moet er verwijzer type 7 (eigen patiënt) worden geregistreerd (chirurg is de verwijzer). Een patiënt is uitbehandeld bij de chirurg en wordt terug verwezen naar de huisarts. Indien de huisarts de patiënt opnieuw naar de chirurg verwijst voor dezelfde zorgvraag (en het reguliere subtraject is reeds afgesloten), opent de chirurg een vervolgtraject. In deze situatie is de huisarts de verwijzer. 6. Overige onderwerpen 6.1 Afwezigheidsdag bij revalidatie In de beleidsregel MSZ is de volgende bepaling opgenomen: Afwezigheidsdag (190034, ) De dag, niet zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht waarin de patiënt niet in het ziekenhuis/verpleeghuis verblijft, wordt niet als

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI-14-27c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud

OMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, NMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen Zorginstituut Nederland DBC-Onderhoud Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk. Inleiding

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk. Inleiding Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) instellingen voor geriatrische revalidatiezorg

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/27c /188648 Aan het bestuur van: algemene ziekenhuizen (010); categorale ziekenhuizen (011); academische ziekenhuizen (020); epilepsie-instellingen (040); dialysecentra (060); audiologische centra (070); radiotherapeutische

Nadere informatie

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst

Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Q&A's bij de verboden-toegestaan-lijst Achtergrond Op 16 juli heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verboden-toegestaan-lijst ten behoeve van het aanvullend omzetonderzoek gepubliceerd.

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten

REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten REGISTRATIEWIJZER Federatie Medisch Specialisten TOELICHTING Waarom een registratiewijzer? De Federatie Medisch Specialisten vindt de huidige registratiesystematiek en bijbehorende registratieregels zeer

Nadere informatie

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status:

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Handboek DOT controle regels Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Index Handboek DOT controle regels 29022... 6 Voorwoord... 6 Afkeurvolgorde... 7 Codering

Nadere informatie

Handboek DOT Controleregels

Handboek DOT Controleregels Handboek DOT Controleregels Release 2 (mei 2013) Handboek DOT controle regels Datum: 16 mei 2013 Naam: Handboek DOT controle regels versie 29 revisie 17 Inhoudsopgave Korte omschrijving DOT controleregels...

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v

Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie 20140717 Algemene Toelichting Registratieregels Versie 20140717 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen zorgtrajecten en subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014

Controleplan Correct Declareren. Versie 1.1 10-06-2014 Controleplan Correct Declareren Versie 1.1 10-06-2014 1 Voorwoord De NVZ, NFU en ZN bieden u met dit document een handreiking om te komen tot een zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek vormt onderdeel van de

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON GENEESMIDDELEN Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling TB/CU-2028-02 1 januari 2015 22 december 2014 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/13c /260310 Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet

Aanvraag MRI door een huisarts in de Zorgverzekeringswet Onderwerp: Samenvatting: Aanvraag voor een MRI door een huisarts in voorgeschreven situaties is zorg zoals huisartsen plegen te bieden Indien een MRI wordt aangevraagd door een huisarts voor indicaties

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten... 6 2.1.3 Afleiden...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON USTEKINUMAB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling (met terugwerkende kracht) 1 januari 2016 6 januari 2016 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel(s): - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING ADD-ON OLAPARIB Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling 1 maart 2015 26 februari 2015 Geldig tot onbepaald Behandeld door Directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse

Nadere informatie

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde

Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Release RZ15a + RZ15b Oogheelkunde Op 17 juli 2014 heeft DBC-onderhoud de RZ15a gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie is op 17 november 2014 de RZ15b gepubliceerd. De RZ15a en RZ15b bevatten de

Nadere informatie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie

Algemene Toelichting Registratieregels. Versie Algemene Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen Zorgtrajecten en Subtrajecten... 4 3 Openen en sluiten van zorgtrajecten en subtrajecten... 6 3.1 Openen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-266. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Reikwijdte... 3 Artikel 2. Doel van de regeling... 3 Artikel 3. Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk I Zorgtrajecten... 7 Artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124

Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013. Versie v20130124 Handleiding registratie revalidatiegeneeskunde 2013 Versie v20130124 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Uitzondering op de algemene registratieregels... 5 2.1 Toelichting openings- en sluitregels

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk MCAC/djon/TSZ 0900-7707070 vragencure@nza.nl CI/13/31c Aan het bestuur van: - Zorgaanbieders Cure en Care Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 088 7708770 vragencure@nza.nl CI/15/28c InEen Postbus 2672 3500 GR Utrecht Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 12D0021700. Onderzoek Europsyche/GGZ 20 juni 2012 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Handleiding toepassing en registratie modules msrz 2016. Ingangsdatum 1 juli 2016

Handleiding toepassing en registratie modules msrz 2016. Ingangsdatum 1 juli 2016 Handleiding toepassing en registratie modules msrz 2016 Ingangsdatum 1 juli 2016 Versie 20160519, 1 juli 2016 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Aanleiding en doel modules 7 3. Opbouw van de modulestructuur 9 3.1.1

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE

RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE RELEASE RZ17AB 0316 KINDERGENEESKUNDE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Deze releasedocumenten bevatten

Nadere informatie

Zorg dat je niet indot

Zorg dat je niet indot Zorg dat je niet indot Moderator Ineke van der Jagt 1st author / speaker Annet Duin, RZA Co-authors Bram Bexkens Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

DOT-handleiding SEH-artsen KNMG

DOT-handleiding SEH-artsen KNMG Auteurs: D. Bijlmakers en M.P. Gorzeman Datum: juli 2015 2 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het handboek DOT handleiding voor SEH-artsen KNMG (SEHarts). Per 1 januari 2015 is vastgelegd door

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 1 januari 2011 21 december 2010 21 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 4 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7025-01 1 januari 2012 16 december 2011 16 december 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 6 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie Handleiding registratie geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2014 Versie 1.0 v20131114 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Inhoud en afbakening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14b Versie 20131224 ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7134-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 28 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262)

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg (NR/CU-262) Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg () Ingevolge artikel 38, vierde en zevende lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie