Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen"

Transcriptie

1 ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010

2 De onderwijsvisitatie Logistiek Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op visitatieronde Wettelijk depot: D/2010/8696/17

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek in Vlaanderen. De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Toon Martens voorzitter

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Logistiek inleiding de betrokken opleidingen de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Logistiek inleiding domeinspecifieke competenties besluit deel Hoofdstuk 1 Katholieke Hogeschool Kempen bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 Onderwijsvisitatie Logistiek

9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Logistiek 1.1 inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logisitiek, die zij zij op 5, 6 en 7 oktober 2009 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 de betrokken opleidingen De opleiding Logistiek wordt door 1 hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: - 5, 6 en 7 oktober 2009 Katholieke Hogeschool Kempen 1.3 de visitatiecommissie samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in zijn vergadering van 13 februari Gezien het aantal betrokken hogescholen werden 1 commissie samengesteld. De visitatiecommissie: Voorzitter en onderwijsdeskundige: Onderwijsdeskundige: Vakdeskundige: Vakdeskundige: Marcel Ceulemans Peter Verleg Willy Van Erck Kurt Vanbrabant Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Onderwijsvisitatie Logistiek 9

10 Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Logistiek waren dit: Projectbegeleider: Sofie Landuyt Secretaris: Katholieke Hogeschool Kempen Wim De Cleyn taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering werkwijze De visitatie van de opleiding Logistiek aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 3 april 2009 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. 10 Onderwijsvisitatie Logistiek

11 Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 3. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie op 31 mei De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. Onderwijsvisitatie Logistiek 11

12 1.3.4 oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 1.4 indeling van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleiding heeft beoordeeld. In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding. Het rapport bevat de aanbevelingen die de commissie doet ten aanzien van de hogeschool. 12 Onderwijsvisitatie Logistiek

13 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Logistiek 2.1 inleiding Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 2.2 domeinspecifieke competenties Gehanteerde input - referentiekader van de opleiding: Katholieke Hogeschool Kempen - brondocumenten onderschreven door het werkveld: Opleidingsprofiel bedrijfsbeheer opties: accountancy-fiscaliteit, financie- & verzekeringswezen, marketing; milieuadministratie, rechtspraktijk, expeditie, transport & logistiek, VLOR (studie 92 jan 1998) Opleidingsprofiel logistiek en economie, HBO-raad (mei 2000) Opleidingsprofiel Logisitek en technische vervoerskunde, HBO-raad (mei 2000) Beroepsprofiel bedrijfsbeheer; opties boekhouder-fiscalist, technisch-commercieel medewerker, maraketeer, milieu-administratie, rechtspracticus, verantwoordelijke transport en logistiek transport, VLOR (studie 80 jan 1199) Beroepsprofiel logistieke technologie, VLOR (studie 82 jan 1998 Beroepsopleidingsprofiel logistiek manager, VLOR (studie 136 okt 1999) Beroepsopleidingsprofiel logistiek assistent(e) in de algemene en universitaire ziekenhuizen, VLOR (studie 117 jan 1999) Beroepsprofiel Magazijnier goederenvervoer, Serv (sep 1999). Beroepsprofiel Beroepencluster goederenbehandeling, Serv (dec 1998). Beroepsprofiel Magazijnier goederenvervoer, Serv (sep 1999). Beroepsprofiel Beroepencluster goederenbehandeling, Serv (dec 1998) 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. Domeinspecifiek referentiekader 13

14 Domeinspecifieke competenties Competenties waarover elke bachelor in de Logistiek moet beschikken, onafhankelijk van de rol die hij/zij inneemt. De bachelor in de Logistiek is: - in staat om klantgericht te denken en te handelen; - assertief, doortastend; - pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst; - in staat te presteren in een stressvolle situatie; - in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen; - in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren; - in staat een taak op een verantwoorde wijze uitvoeren of laten uitvoeren; - zich bewust van de impact van zijn handelen, keuzes en beslissingen op het milieu, de kwaliteit en de veiligheid en houdt rekening met de van kracht zijnde reglementering; - in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, , ; - in staat te werken met logistieke bedrijfssoftware; - in staat taken te plannen en te organiseren; - in staat mondeling en schriftelijk te communiceren in andere taal met o.a. leveranciers, klanten, logistieke partners. Customer service: De bachelor in Logistiek, in zijn rol van customer services, is in staat logistieke processen op de markt af te stemmen, een klantgerichte werkwijze te ontwikkelen en administratief organisatorisch uit te voeren. Logistiek advies: De bachelor in Logistiek, in zijn rol van logistiek adviseur, is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling. Inkoop: De bachelor in Logistiek, in zijn rol van inkoper, is in staat het inkoopproces te ontwikkelen en inkoop te relateren aan de totale logistieke beheersing. Voorraad: De bachelor in de Logistiek, in zijn rol van voorraadbeheer, is in staat de voorraad integraal te besturen, beheren, administreren, te optimaliseren en is in staat voorraadbesturingssystemen te ontwikkelen. Magazijn: De bachelor in Logistiek, in zijn functie in het magazijn, is in staat leiding te geven aan magazijnoperaties, een magazijn te beheren en een magazijnontwerp (lay-out, installaties, hulpmiddelen, werkwijzen en informatiesystemen) te maken en te implementeren. Transport: De bachelor in Logistiek, in zijn functie in het transport, is in staat leiding te geven aan transportactiviteiten, transportactiviteiten te plannen, contacten te onderhouden met logistieke dienstverleners en de keuze voor een modaliteit te onderbouwen. Hierbij is een gedegen kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende transportmodi vereist. Logistieke ICT: De bachelor in de Logistiek, in zijn rol van logistiek ICTer, is in staat adviezen en ondersteuning te geven t.a.v. selectie, implementatie en beheer van logistieke automatisering en informatisering. Materials handling: De bachelor in de logistiek is in staat leiding te geven aan het interne transportproces, kan hulpmiddelen beheren en de functionele eisen ervan aangeven. 14 Domeinspecifiek referentiekader

15 Waardetoegevoegde activiteit: De bachelor in Logistiek is in staat processen van waardetoevoegende activiteiten te relateren aan de besturing van de keten, planningen te maken in uiteenlopende bedrijfstypen en de processen van de waardetoevoegende activiteiten te besturen. 2.3 besluit Bijkomend aan de domeinspecifieke competenties die in dit document zijn opgenomen, vraagt de commissie de opleiding aandacht te hebben voor de trends in de ontwikkeling van het beroep en de uitoefening ervan. Een eerste trend betreft de toenemende behoefte aan flexibiliteit als gevolg van de steeds wijzigende behoeftes en verlangens van de consument op het vlak van kost en ook op het vlak van dienstverlening. Hierdoor wordt logistiek meer en meer een commerciële dienst. Ten tweede staat kostenbeheersing voorop. De commissie merkt hierbij op dat logistiek nagaat welke diensten of processen er kunnen geoutsourced worden binnen een takenpakket. Dit maakt een betere beheersing van processen nog belangrijker. Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de toename van wet en regelgeving. Deze worden sterk beïnvloed door de perceptie die een buitenstaander heeft over logistiek (bijvoorbeeld congestie wegen en ongevallen). Deze trend vraagt dat men zich voortdurend aanpast en op relatief korte termijnen er een terugverdieneffect van investeringen wordt gerealiseerd. Hierbij aansluitend is het opvolgen van Europese en internationale wetgeving belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Men spreekt van sustainable supply chains. Verpakkingen, gewicht en CO 2 worden belangrijke factoren in het logistieke beslissingsproces. Als laatste punt geeft de commissie mee dat logistiek meer en meer en virtueel karakter krijgt. Op het vlak van competenties wil dit zeggen dat er aandacht dient gegeven te worden aan: - organisatiesensitiviteit: weten wat de organisatie vandaag en vooral morgen behoeft om zijn posities te behouden of versterken; - zeer goede kennis van financiële drivers; - multiculturaliteit (op het vlak van tewerkstelling) omwille van de verdere globalisering van het logistiek gebeuren; - kunnen samenwerken met de andere afdelingen in het bedrijf; - resultaatsgerichtheid; - synthetisch denken, oordeelsvorming; - verantwoordelijkheidzin (empatisch vermogen in de dienstverlening); - het conceptueel denkvermogen. Domeinspecifiek referentiekader 15

16 16 Opleidingsrapport

17 deel 2 opleidingsrapport Opleidingsrapport 17

18 18 Opleidingsrapport

19 Hoofdstuk 1 Katholieke Hogeschool Kempen Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding Logistiek in de Katholieke Hogeschool Kempen In 1995 is de Katholieke Hogeschool Kempen opgericht met 4 vestigingen in Geel, Lier, Vorselaar en Turnhout. In 2003 is de Bachelor-Masterstructuur ingevoerd en de professionele bachelor in de logistiek gestart als omvorming van het graduaat logistieke technologie. De opleiding logistiek telt sinds 2003 een 50-tal studenten. De Katholieke Hogeschool Kempen gaat de uitdaging aan om haar logistieke opleidingen te hervormen ten dienste van de snel evoluerende sector. Momenteel zijn er twee logistieke opleidingen in de hogeschool. Enerzijds is logistiek management een afstudeerrichting van de driejarige professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, anderzijds is de opleiding professionele bachelor in de logistiek een volwaardige driejarige opleiding in de logistiek. De opleiding professionele bachelor in de logistiek is gericht op de ruime logistieke dienstverlening: innovatie van de logistieke processen, concepten en infrastructuur en dit om de expertise te verwerven teneinde tegemoet komen aan de behoeften van de Europese distributie- en logistieke centra. De opleiding professionele bachelor in het bedrijfsmanagement beoogt het vormen van een breed inzetbare bedrijfseconomisch gevormde student, de studenten logistiek management worden opgeleid binnen de context van mobiliteit, distributie en transport, internationale handel en wetgeving. Wat het maatschappelijk belang van de opleiding betreft, bleek uit een studie van Cushman & Wakefield in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Logistiek dat Vlaanderen en vooral de provincies Limburg en Antwerpen absolute toplocaties zijn voor logistiek en distributie in Europa. Teneinde de vooraanstaande positie van Vlaanderen te bestendigen en te verbeteren dient Vlaanderen actief te werken aan de verdere uitbouw van haar logistieke opleidingen om het competitief voordeel in de toekomst niet te verliezen. Met dit doel voor ogen werd Flanders Logistics opgericht dat de voorsprong verder zal uitbouwen, met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Hiervoor werden zeven pilootprojecten opgestart. In het pilootproject Onderwijs en arbeidsmarkt activeren wil de Vlaamse Regering de logistieke opleidingen op de agenda plaatsen en aantrekkelijk maken. De Katholieke Hogeschool Kempen is een multisectorale instelling die lid is van de Associatie K.U.Leuven. Ze biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal agogisch werk. Er zijn ruim 6100 studenten ingeschreven en er werken ruim 600 voltijdse personeelsleden. De hogeschool heeft vier vestigingen en elf departementen. Bachelor in de logistiek behoort tot het departement Technische wetenschappen. Tot het departement Technische wetenschappen behoren vijf opleidingen: - professionele bachelor in de logistiek, - professionele bachelor in de elektromechanica, - professionele bachelor in de elektrotechniek, - professionele bachelor in de elektronica-ict met afstudeerrichtingen elektronica en ICT, - professionele bachelor in de bouw. De Katholieke Hogeschool Kempen heeft gekozen voor het EFQM-model als managementmodel. Er zijn raden, comités en clusters ingesteld die de indeling van de voorwaarden uit het EFQM-model volgen met de velden leiderschap, beleid en strategie, medewerkers, partners en middelen, en processen. Opleidingsrapport 19

20 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor Beoordelingscriteria: De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: - het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; - het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk; - het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het oordeel van de visitatiecommissie: voldoende De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De bachelor in de logistiek is een professioneel gerichte bacheloropleiding die de hogeschool onderbrengt in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie. De commissie is van oordeel dat de visie van de hogeschool en de opleiding duidelijk is. De opleidingsdoelstellingen zijn degelijk geformuleerd. Zij zijn gericht op het beheersen van algemene competenties, algemeen beroepsgerichte competenties en beroepsspecifieke competenties. Het niveau van de opleiding heeft hierbij de in Europa gangbare niveaubepaling voor een bacheloropleiding in rekening gebracht zoals omschreven in de Dublin Descriptoren (brede multidisciplinaire basis, probleemgericht werken, methodisch en reflectief denken en handelen, sociaalcommunicatieve bekwaamheid en professionalisering). De commissie vindt dat de opleiding een ambitieniveau nastreeft waarbij de pas afgestudeerde en beginnende beroepsbeoefenaar bachelor in de logistiek in de eerste plaats functies zal kunnen opnemen op operationeel management niveau. De commissie stelde vast dat door de brede vorming de afgestudeerde op middellange termijn (3-5 jaar) de functie logistiek manager zal kunnen innemen. Ook een (interne) logistieke consultancyrol kan vlot tot de mogelijkheden behoren. Dit ambitieniveau stemt overeen met het niveau dat in Nederland door het Landelijk Platform Logistiek werd vastgelegd voor de bacheloropleidingen Logistiek & Economie en Logistiek & Technische Vervoerskunde. De Katholieke Hogeschool Kempen stemde de algemene en de algemeen beroepsgerichte competenties voor de opleiding af met de Associatie van de Katholieke Universiteit Leuven. Docenten logistiek van de Katholieke Hogeschool Kempen hebben de beroepsspecifieke competenties opgesteld. De commissie vindt dat de doelstellingen met betrekking tot de te verwerven competenties duidelijk zijn De commissie stelde vast dat de opleiding haar doelstellingen heeft afgetoetst aan het structuurdecreet en dat de algemene competenties en de algemene beroepsgerichte competenties overeenstemmen met het structuurdecreet. 20 Opleidingsrapport

21 Met betrekking tot de beroepsspecifieke competenties stelde de commissie vast dat de opleiding ambieert dat de bachelor in de logistiek volwaardig en zelfstandig kan functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in de domeinen inkoop, productie, voorraad en magazijn en distributie. Hierbij werden de volgende rollen gedefinieerd waarin een afgestudeerde kan terecht komen: logistiek medewerker, customer service, logistiek advies, inkoop, voorraadbeheer, magazijn, transport, waardetoevoegende activiteit, logistieke ICT, materials handling. De commissie stelde vast dat de opleiding zich voor het opstellen en up-to-date houden van de beroepsspecifieke competenties heeft gebaseerd op een grondig onderzoek van diverse bronnen en het betrekken van het werkveld zoals beschreven in 1.2. De commissie adviseert wel een intensivering en verbreding van de internationale oriëntatie op beroepsgerichte competenties. De commissie vindt tevens de doelstellingen van de maatschappelijke dienstverlening door innovatief en wetenschappelijk onderzoek versterkt kunnen worden. De opleiding is gericht op de innovatie van de logistieke processen, concepten en infrastructuur. Ze zal zich richten op de ruime logistieke dienstverlening. Door dit kwalitatieve en brede aanbod kan de hogeschool expertise aanreiken en tegemoet komen aan de behoeften van de Europese distributiecentra en de Europese logistieke centra. De commissie vindt dat de opleiding een duidelijk en realistisch beeld heeft van de marktvereisten voor de afgestudeerde. Toch wil de commissie de noodzaak van de samenwerking met het werkveld benadrukken. Door een deelname van het docentenkorps in het bedrijfsleven, inspraak van het werkveld en de participatie van gastdocenten kan ingespeeld worden op de continue veranderingen in het logistieke werkveld. De commissie wenst het ontwikkelen van een beleid met de participatie van docenten in de bedrijfstak verder aan te moedigen. Het beleid voor competentiegericht onderwijs is in geconcretiseerd in een opleidingsconcept. In dit concept streeft men naar het begeleiden van de student naar zelfsturing, naar verticale groeilijnen in pijlers evenals naar een horizontale samenhang in een programmajaar, en tenslotte naar een doorgedreven integratie van beroepscontexten in de opleiding. Om dit te realiseren en de vorming af te stemmen op de verschillende leerstijlen van de studenten besteedt de opleiding aandacht aan het gebruik van vakoverschrijdende projecten waarin teamwork en projectwerk centraal staan. Ze besteedt tevens aandacht aan een evenwicht tussen theorie en praktijk, het gebruik van permanente evaluatie, een duidelijke groeilijn naar zelfsturing, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en beroepspraktijk. De commissie waardeert de rode draad doorheen de opleiding via een demobedrijf K&S NV die voor de onderwijsactiviteiten dient als kapstok voor de verschillende voorbeelden, oefeningen en opdrachten. Wat betreft de organisatorische structuur begreep de commissie dat de opleidingscoördinator en zijn opleidingswerkgroep de opleidingsdoelstellingen opstellen die de directie goedkeurt. De onderwijsraad en het beleidsteam ondersteunen de groei naar competentiegericht onderwijs. In het departement ondersteunt de onderwijswerkgroep het beleid en het opleidingsteam. De commissie vraagt aandacht te hebben voor de mogelijkheden die de associatie biedt. Aanbevelingen ter verbetering: De commissie wenst een intensivering en verbreding van de internationale oriëntatie op beroepsgerichte competenties. De commissie wenst het ontwikkelen van een beleid met de participatie van docenten in de bedrijfstak verder aan te moedigen. De commissie vindt de doelstellingen van de maatschappelijke dienstverlening door innovatief en wetenschappelijk onderzoek versterkt kan worden. De commissie vraagt aandacht te hebben voor de mogelijkheden die de associatie biedt. Opleidingsrapport 21

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management

Hogeschool Zuyd, Heerlen. HBO-Bachelor Facility Management Hogeschool Zuyd, Heerlen HBO-Bachelor Facility Management Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Zuyd: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Facility Management Managementsamenvatting

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie