O N D E R W I J S V I S I T A T I E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N D E R W I J S V I S I T A T I E"

Transcriptie

1 O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d 22 september 2011

2 D e o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige ronde Wettelijk depot: D/2011/8696/27 2

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Bestuurskunde en publiek management in Vlaanderen. De visitatiecommissie heeft hierbij de vernieuwde visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Bert Hoogewijs voorzitter 3

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel hoofdstuk 1 de onderwijsvisitatie Bestuurskunde en publiek management inleiding de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader Bestuurskunde en publiek management inleiding domeinspecifieke competenties gehanteerde input domeinspecifieke competenties besluit deel Hogeschool Gent bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t

9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Bestuurskunde en publiek management 1.1 inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Bestuurskunde en publiek management, die zij op 26, 27 en 28 oktober 2010 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 de visitatiecommissie samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in haar vergadering van 2 april 2010 en door het bestuursorgaan van de VLIR in haar vergadering van 12 februari De visitatiecommissie: Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Domeindeskundige: Student: Trui Steen Jacques Perquy Georges Monard Sandra van Thiel Lesley Van den Brande Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Bestuurskunde en publiek management was dit Mieke Beckers. De waarnemer namens de VLIR was Peter Daerden taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t 9

10 1.2.3 werkwijze De visitatie van de opleiding Bestuurskunde en publiek management aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 De installatie van de visitatiecommissie Op 1 juni 2010 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. Fase 2 De voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 Het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. 10 o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t

11 Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 De schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken. Het definitieve opleidingsrapport en de bijlagen worden samengebracht in het visitatierapport van de academisch gerichte bachelor- en masteropleiding Bestuurskunde en publiek management oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t 11

12 1.3 indeling van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde Bestuurskunde en publiek management. 12 o n d e r w i j s v i s i t a t i e B e s t u u r s k u n d e e n p u b l i e k m a n a g e m e n t

13 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifiek referentiekader van de bachelor Bestuurskunde en publiek management 2.1 inleiding Voor iedere (groep van) opleiding(en) wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 2.2 domeinspecifieke competenties gehanteerde input Referentiekader van de opleiding: - Hogeschool Gent Wettelijke bronnen: - geen Brondocumenten onderschreven door het werkveld: - Beroepsprofielen VLOR: Studie Beroepsprofiel Bestuurskundige (1997) - Opleidingsprofielen VLOR: Studie Opleidingsprofiel Bestuurskundige (1997) domeinspecifieke competenties De commissie baseert zich voor de omschrijving van de domeinspecifieke eisen voor de afgestudeerde academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management op de indeling van de Dublindescriptoren. 1. Kennis en inzicht De academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management beschikt over kennis en inzicht op het gebied van: - Bestuurskunde: heeft kennis van en inzicht in het object van de bestuurskunde als multidisciplinaire en kennisintegrerende of interdisciplinaire toegepaste wetenschappelijke discipline; 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. domei n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 13

14 heeft kennis van en inzicht in de voornaamste stromingen in de bestuurskunde; heeft kennis van en inzicht in de gelijkenissen en verschillen tussen de organisaties en processen van publieke en private organisaties; heeft kennis van en inzicht in het openbaar bestuur als onderdeel van het sociale en politieke systeem; heeft kennis van en inzicht in de visies op de verhouding tussen de politieke en ambtelijke componenten in het openbaar bestuur; heeft kennis van en inzicht in bestuurskundige kwaliteitsbeoordeling van de institutionele organisatie, de beleidsvoering, de dienstverlening en het management van publieke organisaties; heeft kennis van en inzicht in de structuur en werking van het openbaar bestuur in eigen land. - Beleidskunde: heeft kennis van beleidswetenschappelijke theorieën over beleidsvorming en beleidsvoering; beschikt over een degelijke kennis van de concepten, methoden en technieken voor het analyseren van de fasen in de beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie). - Publiek management: heeft inzicht in sociologische en psychologische begrippen en theorieën op het functioneren van mens, groep en organisatie en van theorieën en modellen uit de organisatieleer; ziet de bestanddelen van publieke organisaties in interactie en samenhang met elkaar en heeft inzicht in de specifieke kenmerken van het publiek management; heeft kennis van modern human resource management; heeft inzicht in de essentiële verschillen tussen de overheidsorganisaties in EU- en OESO-landen. - Samenleving en politiek: heeft inzicht in de macrotrends en -evoluties in de samenleving vanuit een integraal maatschappelijk en historisch perspectief; heeft voldoende kennis van de maatschappijvisies in de verschillende filosofische leerstelsels, met in het bijzonder aandacht voor de opvattingen over de rol van de overheid in de samenleving; beheerst de basisconcepten van de politieke wetenschap; heeft een gedegen feitelijke kennis van de groei en de actuele werking van het politieke systeem in eigen land; heeft inzicht in de structuur en het functioneren van het politieke systeem op internationale schaal. - Recht: heeft kennis van en inzicht in de grenzen van de overheidsmacht, de fundamentele rechten en de bescherming van de burgers; heeft kennis van de publiekrechtelijke structuur, bevoegdheid en werking van en de verhoudingen tussen de verschillende overheden, met inbegrip van de structuur en werking van de sociale zekerheid; beheerst de basisbegrippen van het administratief recht van toepassing op het openbaar bestuur; heeft kennis van de basisregels in verband met het gebruik van de overheidsmiddelen, in het bijzonder de fundamentele principes inzake fiscaliteit; heeft inzicht in het statuut, de structuur en de werking van de verschillende privaatrechtelijke rechtspersoonsvormen, met inbegrip van het gebruik van deze juridische vormen in de publieke sector; beheerst de basisprincipes van toepassing op verbintenissen; beheerst de basisprincipes van zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht. - Economie: heeft kennis van de algemene beginselen van de economische wetenschap en de institutionele kaders van de economie; kent het economisch belang van de overheidsactiviteit; heeft een basisinzicht in het functioneren van de overheid volgens verschillende economische leerstelsels; heeft voldoende kennis van de sociaal-economische functies van de overheid en de werking en structuur van het sociaal-economische overheidsbeleid; 14 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

15 heeft voldoende kennis van de invloed van mondiale en Europese processen op het economische beleid in eigen land. - Informatica: beschikt over de basistechnologische achtergrond die vereist is om de eigenheid van de verwerking en interpretatie van gegevens binnen computersystemen te begrijpen en kent de belangrijkste termen en begrippen uit de informatietechnologie en datacommunicatie. 2. Toepassing van kennis en inzicht De academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management is in staat om: - onderwerpen die verband houden met organisaties en processen in de publieke sfeer om te zetten in bestuurskundige probleemstellingen en onderzoeksontwerpen; - basisprincipes van het materieel bestuursrecht toe te passen, het nuttige materiaal ter zake op te zoeken en te verwerken in functie van de studie van beleidsproblemen op geselecteerde beleidsterreinen en beleidsniveaus; - juridische problemen te herkennen, op een coherente en beknopte manier relevante informatie voor de oplossing van juridische problemen weer te geven en oplossingsgericht samen te werken met juristen binnen en buiten de eigen organisatie; - rechtsbronnen op te zoeken, te begrijpen en toe te passen; - gebruik te maken van basisprogramma s op personal computer en van toepassingen van de nieuwe communicatiemedia; - informaticagerelateerde problemen en behoeften te formuleren, samen te werken met informatici binnen en buiten de eigen organisatie en de aangereikte oplossingen te begrijpen en evalueren; - motiverend om te gaan met medewerkers; - een bijdrage te leveren tot beleidsnota s 3. Oordeelsvorming De academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management: - beschikt over de methodische kwaliteiten om bestuurskundige problematieken op een academisch verantwoorde wijze te onderzoeken en is in staat om op een elementair niveau onderzoeksmethoden toe te passen; - is vaardig om data over samenlevingsproblemen te verzamelen, analyseren en omschrijven in beleidstermen; - kan zelfstandig een geïnformeerd kritisch oordeel formuleren over de rol van de overheid, politiek en bestuur in het licht van actuele maatschappelijke trends en problemen; - beschikt over een uitgesproken interdisciplinaire oriëntatie bij de beschrijving en analyse van een onderzoeks- of beleidsprobleem. 4. Communicatie De academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management: - kan zich zowel mondeling als schriftelijk correct en vlot uitdrukken in het Nederlands en kan in het bijzonder rapporteren, eenvoudige academische papers schrijven, en presenteren en spreken in het openbaar; - beschikt over beroepsgerichte kennis van het Frans of Engels en kan zich in deze talen mondeling en schriftelijk beroepsgericht uitdrukken; - heeft een receptieve kennis en elementaire mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het gebruik van een tweede vreemde taal, te kiezen uit Frans, Engels of Duits. 5. Leervaardigheden De academische bachelor in de Bestuurskunde en het publiek management: - de elementaire basistechnieken voor de operationalisering van een onderzoeksprobleem (onderzoekseenheden, variabelen) kent, voor de principes en problematiek van meten, geldigheid en betrouwbaarheid en domei n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 15

16 voor de selectie van onderzoekseenheden (steekproeven, dataverzameling, vragenlijsten, interviews en eenvoudige schaaltechnieken); - elementaire technieken van onderzoek en van statistische dataverwerking toepast op cases; - de basistechnieken op het vlak van het verzamelen van academische literatuur en ander bronnenmateriaal kent; - is bereid zich permanent verder te bekwamen in de bestuurskundige discipline. 2.3 besluit Een performante overheid en een doelstreffende publieke sector zijn essentieel voor het realiseren van een meer rechtvaardige, een meer duurzame en een meer democratische samenleving. Een snel veranderende en complexe omgeving zet zowel druk op de rol van de overheid in de samenleving als op het interne functioneren van de overheid. Meer bepaald zien we dat: - de druk op de overheid om de eigen rol, werking en de effecten hiervan op de samenleving kritisch te analyseren toeneemt in relatie tot een kritische, veeleisende en snel wijzigende en globaliserende maatschappelijke omgeving; - de relatie politici ambtenaren grondig wijzigt, vooral als gevolg van toegenomen politieke en ambtelijke professionalisering, de verhoogde druk op het politieke milieu, de mediatisering, de trend tot verzelfstandiging, de informatisering en de informalisering van de relaties met de samenleving; - de interne organisatie van de overheid ter discussie staat op elk niveau afzonderlijk, maar ook vanuit het globale perspectief van de bestuurlijke organisatie; - zowel intern binnen de overheid, als vanuit de maatschappelijke omgeving de druk toeneemt tot het realiseren van good governance, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zowel traditionele publieke sector waarden (zoals rechtmatigheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, effectiviteit, integriteit,...) als economische waarden (zoals efficiëntie en zuinigheid); - bij de overheid in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van managementinstrumenten, ingebed in een beleids- en beheerscyclus; - de druk op de overheid toeneemt om binnen een governance perspectief nieuwe vormen van samenwerking en sturing op te zetten met andere actoren; - een steeds belangrijker deel van het management en het optreden van de overheid in het algemeen de omgang is met communicatie, zowel binnen publieke organisaties, tussen publieke organisaties, tussen publieke en private organisaties, als in en met de bredere samenleving; - het proces van beleidsvoering meer geprofessionaliseerd wordt en voorwerp is van specifieke beleidskundige methoden en technieken; - de druk op de overheid toeneemt om meer werk te maken van het opbouwen van een maatschappelijk draagvlak, wat onderhandelingscapaciteit, flexibiliteit en vaardigheid in omgang met de media vergt. Het is van groot belang dat de academische bachelor in Bestuurskunde kritisch inzicht heeft en vaardigheden bezit om deze maatschappelijke complexiteit en veranderende rol en functioneren van de overheid te begrijpen. Er is immers nood aan polyvalente stafmedewerkers en potentieel leidinggevenden die met een voldoende brede kijk op de samenleving, op de politiek en op de evoluties rond en in de publieke sector kunnen functioneren. 16 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

17 Hoofdstuk 3 Het domeinspecifiek referentiekader van de master Bestuurskunde en publiek management 3.1 inleiding Voor iedere (groep van) opleiding(en) wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 3.2 domeinspecifieke competenties gehanteerde input Referentiekader van de opleiding: - Hogeschool Gent Wettelijke bronnen: - geen Brondocumenten onderschreven door het werkveld: - Beroepsprofielen VLOR: Studie Beroepsprofiel Bestuurskundige (1997) - Opleidingsprofielen VLOR: Studie Opleidingsprofiel Bestuurskundige (1997) domeinspecifieke competenties De commissie baseert zich voor de omschrijving van de domeinspecifieke eisen voor de afgestudeerde master in de Bestuurskunde en het publiek management op de indeling van de Dublin-descriptoren. 1. Kennis en inzicht De master in de Bestuurskunde en het publiek management: - is in staat zelfstandig problematieken van bestuur, beleid en publiek management te analyseren, daarbij blijk gevend van academische vaardigheden; - is in staat zelfstandig problematieken die verband houden met organisaties en processen in de publieke sfeer van de verschillende overheidsniveaus te begrijpen vanuit hun historiek en maatschappelijke context; 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. domei n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 17

18 - is in staat zelfstandig maatschappelijk relevante problemen op de verschillende bestuursniveaus beleidskundig te onderzoeken en te analyseren; - is in staat zelfstandig publieke en social profitorganisaties in hun functioneren en beleidsopdrachten te analyseren; - is in staat tot kritische reflectie over de kerntaken van de overheid en de effecten van regelgeving op de samenleving; - is vertrouwd met het concept governance en heeft inzicht in het samenspel van overheden met andere actoren (moet m.i. naar categorie 3 : oordeelsvermogen); - beschikt over kennis en inzicht in de behoeften, problemen en oplossingen op het vlak van ICT voor bestuurs- en beleidsdoeleinden in overheidsadministraties op een niveau dat volstaat voor aansturing van ICT-departementen of consultants; - is vertrouwd met begrippen en systemen van kwaliteitsbeleid. 2. Toepassing van kennis en inzicht De master in de Bestuurskunde en het publiek management: - kan problematieken die verband houden met organisaties en processen in de publieke sfeer omzetten in wetenschappelijke bestuurskundige probleemstellingen, in een onderzoekstraject en in praktijkgerichte aanbevelingen en toepassingen; - is in staat zijn analyse van maatschappelijk relevante problemen om te zetten in voorstellen voor een beleidsontwerp, dit beleidsontwerp te onderbouwen met technieken van beleidsopvolging en beleidsevaluatie en dit alles voor te stellen in publiceerbare beleidsnota s; - kan zelfstandig beleidsbeslissingen omzetten in legistieke teksten; - is in staat zijn analyse van het functioneren van publieke organisaties om te zetten in ontwerpen voor strategisch management met aandacht voor het management van de organisatieverandering; - is in staat om organisaties, organisatieveranderingen en beleidsprocessen te sturen, daarbij kritisch gebruik makend van methoden en technieken uit het strategisch management, het financieel management, het personeelsmanagement, het organisatiemanagement en het informatiemanagement; - is in staat zelfstandig een beleidsprogramma om te zetten in een prestatiebegroting en een financieel programma; - is in staat zelfstandig de financiële cyclus van de verschillende overheidsniveaus te begrijpen (begroting, boekhouding, audit) op een toepassingsniveau dat volstaat voor aansturing van financiële departementen en consultants; - is in staat zelfstandig een cyclus van personeelsmanagement uit te werken en toe te passen op organisaties uit de publieke sector (instroom, doorstroom, uitstroom) op een toepassingsniveau dat volstaat voor aansturing van HRM-departementen en het werken met consultants; - is bekwaam om de organisatie van de overheid in andere EU- en OESO-landen te vergelijken met deze in eigen land. 3. Oordeelsvorming De master in de Bestuurskunde en het publiek management: - is in staat om onderzoeksmethoden zelfstandig toe te passen in het volledige traject van het uitwerken van een probleemstelling tot het formuleren van beleidsadviezen; - beschikt over een vermogen tot conceptueel en analytisch denken; - kan een ontwerp van een beleidsnota opstellen; - is zich bewust van de ethische, maatschappelijke,...aspecten van zijn vakgebied en zal er zich naar gedragen 4. Communicatie De master in de Bestuurskunde en het publiek management: - is in staat om zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren vanuit een rol en positie die hoort bij staffuncties of leidinggevenden; 18 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

19 - beschikt over communicatieve vaardigheden op een toepassingsniveau dat volstaat voor beginnende onderzoekers en leidinggevenden; - beschikt over beroepsgerichte kennis van het Frans of Engels en kan zich in deze talen mondeling en schriftelijk beroepsgericht uitdrukken; - heeft een receptieve kennis en elementaire mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het gebruik van een tweede vreemde taal, te kiezen uit Frans, Engels of Duits. 5. Leervaardigheden De master in de Bestuurskunde en het publiek management: - is in staat om samen te werken, ook in een multidisciplinaire en internationale omgeving; - beschikt over de attitude om zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het vakgebied of deelgebieden ervan. 3.3 besluit Een performante overheid en een doeltreffende publieke sector zijn essentieel voor het realiseren van een meer rechtvaardige, een meer duurzame en een meer democratische samenleving. Een snel veranderende en complexe omgeving zet zowel druk op de rol van de overheid in de samenleving als op het interne functioneren van de overheid. Meer bepaald zien we dat: - de druk op de overheid om de eigen rol, werking en de effecten hiervan op de samenleving kritisch te analyseren toeneemt in relatie tot een kritische, veeleisende en snel wijzigende en globaliserende maatschappelijke omgeving; - de relatie politici ambtenaren grondig wijzigt, vooral als gevolg van toegenomen politieke en ambtelijke professionalisering, de verhoogde druk op het politieke milieu,de mediatisering, de trend tot verzelfstandiging, de informatisering en de informalisering van de relaties met de samenleving; - de interne organisatie van de overheid ter discussie staat op elk niveau afzonderlijk, maar ook vanuit het globale perspectief van de bestuurlijke organisatie; - zowel intern binnen de overheid, als vanuit de maatschappelijke omgeving de druk toeneemt tot het realiseren van good governance, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zowel traditionele publieke sector waarden (zoals rechtmatigheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid, effectiviteit, integriteit,...) als economische waarden (zoals efficiëntie en zuinigheid); - bij de overheid in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van managementinstrumenten, ingebed in een beleids- en beheerscyclus; - de druk op de overheid toeneemt om binnen een governance perspectief nieuwe vormen van samenwerking en sturing op te zetten met andere actoren; - een steeds belangrijker deel van het management en het optreden van de overheid in het algemeen de omgang is met communicatie, zowel binnen publieke organisaties, tussen publieke organisaties, tussen publieke en private organisaties, als in en met de bredere samenleving; - het proces van beleidsvoering meer geprofessionaliseerd wordt en voorwerp is van specifieke beleidskundige methoden en technieken; - de druk op de overheid toeneemt om meer werk te maken van het opbouwen van een maatschappelijk draagvlak, wat onderhandelingscapaciteit, flexibiliteit en vaardigheid in omgang met de media vergt. Het is van groot belang dat de master in de Bestuurskunde kritisch inzicht heeft en vaardigheden bezit om deze maatschappelijke complexiteit en veranderende rol en functioneren van de overheid te begrijpen. Er is immers nood aan polyvalente stafmedewerkers en potentieel leidinggevenden die met een voldoende brede kijk op de samenleving, op de politiek en op de evoluties rond en in de publieke sector kunnen functioneren. domei n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 19

20 20

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Intercultureel management

Intercultureel management De onderwijsvisitatie Intercultureel management Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 8 december

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1)

De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1) De onderwijsvisitatie Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, TEW Handelsingenieur en Zij-instroom EW TEW HI ZIJ (boek 1) Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004

DE KUNST VAN HET BALANCEREN. Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 DE KUNST VAN HET BALANCEREN Eindrapport van de visitatiecommissie Bestuurskunde/Overheidsmanagement 2004 Netherlands Quality Agency Den Haag, maart 2004 Sectorale kwaliteitszorg hbo Eindrapport van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie