Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen"

Transcriptie

1 O N D E R W I J S V I S I T A T I E Projectmanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c h o l e n r a a d 14 juni 2011

2 De o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op > evaluatieorgaan > visitatierapporten > huidige visitatieronde Wettelijk depot: D/2011/8696/19 2

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement in Vlaanderen. De visitatiecommissie heeft hierbij de vernieuwde visitatieprocedure Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september 2008 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Bert Hoogewijs voorzitter 3

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Projectmanagement inleiding de betrokken opleidingen de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Projectmanagement inleiding domeinspecifieke competenties deel Hoofdstuk 1 XIOS Hogeschool Limburg bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t

9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Projectmanagement 1.1 inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de master-na-masteropleiding Projectmanagement van de XIOS Hogeschool Limburg, die zij op 20 en 21 december 2010 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 de betrokken opleidingen De opleiding Projectmanagement wordt door één hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: - 20 en 21 december 2010 XIOS Hogeschool Limburg 1.3 de visitatiecommissie samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in haar vergadering van 1 oktober 2010 en door het bestuursorgaan van de VLIR in de vergadering van 28 mei De commissie voor de opleiding Projectmanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg. Voorzitter en domeindeskundige: Onderwijsdeskundige: Domeindeskundige: Domeindeskundige: Student: Allard Van Riel Antonia Aelterman Noël Derdaele Stephan Vandevoorde Chris Callewaert Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Projectmanagement waren dit: Projectbegeleider: Filip Lammens o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t 9

10 Secretaris: XIOS Hogeschool Limburg Dries Froyen De waarnemer namens de VLIR was Steven Van Luchene taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering werkwijze De visitatie van de opleiding Projectmanagement aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 de installatie van de visitatiecommissie Op 29 september 2010 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september 2008 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. Fase 2 de voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding bezorgd. 10 o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t

11 Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 4. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 de schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp opleidingsrapport werd aan de hogeschool gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport werd door de commissie in een slotvergadering besproken oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t 11

12 De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, aangevuld protocol ter ondersteuning van de opleidingen in academisering, september Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 1.4 indeling van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding. 12 o n d e r w i j s v i s i t a t i e P r o j e c t m a n a g e m e n t

13 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Projectmanagement 2.1 inleiding Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 2.2 domeinspecifieke competenties 1 gehanteerde input - referentiekaders van de opleidingen: XIOS Hogeschool Limburg - internationale referentiekaders A Guide to the project managment body of knowledge (PMBOK Guide) Third Edition Projectmanagementinstitute, Four Campus Boulevard, Newton Square, PA USA. 2 domeinspecifiek referentiekader voor de academisch gerichte masteropleiding 2.1 de gemeenschappelijke domeinspecifieke competenties De master-na-master in het Projectmanagement - kan effectief communiceren; - is in staat een organisatie te beïnvloeden en wijzigingen te realiseren; - kan de leiding van een team op zich nemen; - is in staat mensen te motiveren; - is in staat tot onderhandelde oplossingen te komen; - is in staat problemen op te lossen; - kan omgaan met complexe en wijzigende situaties; - is in staat te modereren tussen stakeholders met tegenstrijdige belangen. 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r 13

14 2.2 opleidingsgebonden domeinspecifieke competenties 1. Een projectmanager heeft kennis van en inzicht in projecten. a. Hij heeft kennis van verschillende projectstandaarden en soorten projecten. b. Hij kan een project opdelen in fasen, overgangscriteria bepalen en acties en resources plannen. c. Hij kan gebruik maken van ondersteunende software tools. d. Hij heeft inzicht in de wetgeving, relevant voor de projectomgeving. 2. Een projectmanager heeft bedrijfs- en marktinzicht. a. Hij heeft kennis van de werking van een bedrijf. b. Hij heeft kennis van en inzicht in de markt. c. Hij heeft kennis van en inzicht in bedrijfsbeleid. d. Hij is in staat voortgang te meten en prestaties af te wegen. e. Hij begrijpt wat de klant wil en kan dat vertalen in doelstellingen en technische specificaties. f. Hij kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen. 3. Een projectmanager heeft kennis van en inzicht in financieel management. a. Hij kan middelen en budgetten inschatten, beheren, met regelmaat opvolgen en bijsturen in functie van de te bereiken objectieven. b. Hij kan kosten berekenen. c. Hij kan rentabiliteitsberekeningen uitvoeren. 4. Een projectmanager heeft kennis van en inzicht in kwaliteitsmanagement. a. Hij is kwaliteitsbewust. b. Hij heeft kennis van en inzicht in kwaliteitszorgsystemen. c. Hij is op de hoogte van de tools en kan deze gebruiken. 5. Een projectmanager heeft kennis van en inzicht in timemanagement. a. Hij kan tijd inschatten en bijsturen in functie van de te bereiken objectieven. 6. Een projectmanager heeft kennis van en inzicht in risicomanagement. a. Hij kan risico s inschatten en beheersen. b. Hij kan beslissingen nemen. 7. Een projectmanager heeft inzicht in wetenschappelijk-technische aspecten van het onderwerp van het project. 14 d o m e i n s p e c i f i e k r e f e r e n t i e k a d e r

15 deel 2 opleidingsrapport opleidingsrapport 15

16 16 o p l e i d i n g s r a p p o r t

17 Hoofdstuk 1 XIOS Hogeschool Limburg Algemene toelichting bij de academisch gerichte master-na-masteropleiding Projectmanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg De opleiding master-na-master Projectmanagement behoort tot de XIOS Hogeschool Limburg en valt binnen het departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW). De opleiding werd in 1995 opgericht en is uniek in Vlaanderen. Het departement TIW biedt naast de master-na-masterprojectmanagement nog vijf academische bachelor- en masteropleidingen aan: Verpakkingstechnologie, Bouwkunde, Elektronica-ICT, Elektromechanica en Nucleaire technologie. Het departement TIW valt samen met vier andere departementen onder de XIOS Hogeschool Limburg: N- Technologie, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal-agogisch werk. De departementen N-technologie en TIW bevinden zich op de campus Diepenbeek, de departementen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal-agogisch werk op de campus Hasselt. De XIOS Hogeschool Limburg is ontstaan in 1995 na een Vlaamse fusieoperatie ingevolge het Hogescholendecreet van juli Ze ontstond uit vier hogescholen van het gemeenschapsonderwijs: de Industriële Hogeschool van het Gemeenschapsonderwijs Limburg, de Normaalschool, het Hoger Instituut voor Handelswetenschappen en de Sociale School Demergouw van Diest. De XIOS Hogeschool Limburg behoort samen met de Provinciale Hogeschool Limburg en de Universiteit Hasselt tot de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL). Bij de oprichting in 1995 was de opleiding Projectmanagement specifiek gericht op de bouw. Tussen academiejaren en werd de opleiding niet ingericht wegens te weinig inschrijvingen. Vanaf academiejaar werd de opleiding opnieuw ingericht als een master-na-masteren niet langer enkel gericht op de bouw. De opleiding biedt zowel een voltijds als een deeltijds programma aan. In het eerste jaar van de herinrichting waren er acht studenten, het jaar daarop vier. Vorig jaar waren er dertien studenten. Dit academiejaar waren er slechts vier kandidaten waardoor de opleiding niet is ingericht. opleidingsrapport 17

18 Onderwerp 1 Doelstellingen van de opleiding Facet 1.1 Niveau en oriëntatie van de academisch gerichte master Beoordelingscriteria master: De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: - het beheersen van algemene competenties op een gevorderd niveau als het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen, het om kunnen gaan met complexe problemen, het kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar de ontwikkeling van meer adequate oplossingen, het vermogen tot het communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken en het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context; - het beheersen van algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau als het kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek, het kunnen ontwerpen van onderzoek, het kunnen toepassen van paradigma s in het domein van de wetenschappen of kunsten en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma s, het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten en het samen kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving; - een gevorderd begrip en inzicht in de wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan een bepaald domein van de wetenschappen of de kunsten, inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan, in staat zijn om de wijze waarop de theorievorming beweegt te volgen en te interpreteren, in staat zijn om in een of enkele delen van het vakgebied een originele bijdrage aan de kennis te leveren en het bezitten van specifieke bij het vakgebied horende vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, analyseren en diagnosticeren; - hetzij het beheersen van de competenties nodig voor het zelfstandig kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek of de zelfstandige beoefening van de kunsten op het niveau van een beginnend onderzoeker of kunstenaar, hetzij het beheersen van de algemene en specifieke beroepsgerichte competenties nodig voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke of artistieke kennis op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het oordeel van de visitatiecommissie: onvoldoende De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De hogeschool wil in het kader van levenslang leren een vervolgopleiding aanbieden met een sterke toegevoegde waarde voor de (regionale) industrie. De algemene doelstelling van de opleiding is om masters in de industriële wetenschappen, in de ingenieurswetenschappen, in de toegepaste economische wetenschappen, in de wetenschappen of in de informatica te vormen tot projectmanagers die meteen kunnen ingezet worden in innovatie-, installatie- en verbeteringsprojecten. Het competentieprofiel is tot stand gekomen na consultatie van de decretaal voorgeschreven kwaliteitswaarborgen en competenties van het Structuurdecreet, het HogeschoolOnderwijsOntwikkelingsPlan (HOOP) en het Departementaal OnderwijsOntwikkelingsplan (DOOP). Daarnaast werden internationaal erkende standaardhandboeken als ProjectmanagementBody of Knowledge (PMBOK) en Projects in Controlled Environment (PRINCE2) gebruikt. De opleiding vermeldt 15 hoofdcompetenties die onderverdeeld worden in meer concrete en meetbare deelcompetenties. Er wordt in de beschrijving van het competentieprofiel geen onderscheid gemaakt tussen algemene, algemeen wetenschappelijke en domeinspecifieke competenties. Volgens de hoofdcompetenties heeft een projectmanager kennis van en inzicht in projecten, in financieel management, in kwaliteitsmanagement, in 18 o p l e i d i n g s r a p p o r t

19 timemanagement, in risicomanagement, in verbetermanagement, in changemanagement, en in innovation management. Een projectmanager heeft bedrijfs- en marktinzicht en inzicht in wetenschappelijk-technische aspecten van het onderwerp van het project. Daarnaast kan een projectmanager een reëel project initiëren, opstarten, leiden, opvolgen en afronden, efficiënt communiceren, onderhandelen, een team leiden en motiveren, en vooropgestelde doelen bereiken. De commissie merkt op dat de opleiding een breed gamma aan Projectmanagementaspecten wil aanbieden. Uit de omschrijving van de deelcompetenties blijkt dat de opleiding een groot aantal van die aspecten uitgebreid wil behandelen, steeds tot op het niveau van een beginnend projectmanager. Over het algemeen is de commissie tevreden over het niveau dat nagestreefd wordt. Wel is de commissie van mening dat er meer nadruk zou kunnen gelegd worden op de diversiteit in projecttypen: innovatieprojecten, infrastructuurprojecten, softwareprojecten, onderzoeksprojecten, implementatie van organisatieverandering,... Hoewel er bij de opmaak van het competentieprofiel ook rekening gehouden werd met de decretale bepalingen merkt de commissie op dat een beschrijving van onderzoekscompetenties als onderzoeksmethoden kunnen toepassen, kunnen uitvoeren van empirisch onderzoek of kunnen gebruiken van kennistheorie in de doelstellingen ontbreekt. De competentie inzicht in wetenschappelijk-technische aspecten blijft volgens de commissie te oppervlakkig en is een van de weinige competenties die niet is onderverdeeld of geconcretiseerd in deelcompetenties. In het DOOP is er wel aandacht voor competenties als het zelfstandig kunnen verrichten van onderzoek, maar dergelijke competenties zijn niet vertaald naar de opleiding toe. De opleiding geeft aan dat onderzoekscompetenties niet expliciet zijn opgenomen in het competentieprofiel, maar inherent aanwezig zijn in verschillende andere competenties. De commissie is echter van mening dat het voor een master-namasteropleiding noodzakelijk is dat de onderzoekscompetenties expliciet geformuleerd worden in het competentieprofiel. In het zelfevaluatierapport wordt geargumenteerd dat de nodige onderzoekscompetenties reeds verworven dienen te zijn, vermits de studenten al een masteropleiding gevolgd hebben. De commissie meent echter dat dit niet wegneemt dat onderzoek over Projectmanagement eigen onderzoeksmethodes en -technieken vraagt en specifieke onderzoeksvragen oproept. Het ontwikkelen van een kritische onderzoekshouding, bijvoorbeeld het op grond van degelijke kennis van onderzoeksmethoden kunnen inschatten van de validiteit, en de grenzen daaraan, van wetenschappelijke resultaten, en de integrale kennis van wetenschappelijke resultaten in het domein van Projectmanagement zijn volgens de commissie noodzakelijke competenties voor een master Projectmanagement. Daarnaast worden binnen Projectmanagement, naast meer op operations research (OR) georiënteerde methoden, ook veel sociaalwetenschappelijke methoden gebruikt. Ingenieurs, het merendeel van de instroom, worden verondersteld de meer OR-geïnspireerde methoden te kennen, maar veel minder de sociaalwetenschappelijke methoden. Om de binnen de opleiding gebruikte wetenschappelijke literatuur te kunnen interpreteren, en wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren in de masterproef, is het volgens de commissie belangrijk dat de studenten voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen binnen de twee domeinen. Momenteel is geen enkele docent betrokken bij onderzoek in Projectmanagement en werd er tijdens de gesprekken met OP-leden geen indicatie gegeven van plannen hieromtrent. De visie van de OP-leden op het onderzoek binnen de opleiding Projectmanagement beperkt zich tot creatief kunnen omgaan met problemen en kritisch kunnen nadenken over de toepasbaarheid van Projectmanagementmethodologie in uiteenlopende situaties. De vermelding in het zelfevaluatierapport het is niet de bedoeling de studenten voor te bereiden op een academische carrière, toont een eenzijdige professionele gerichtheid die niet past binnen een academische masteropleiding. De commissie is van mening dat overleg en samenwerking met onderzoekers in Projectmanagement zal bijdragen tot het totstandkomen van een aangepaste visie en een aangepast competentieprofiel. Het expliciet formuleren van onderzoekscompetenties als het kunnen stellen van een onderzoeksvraag en een unieke bijdrage kunnen leveren aan het vakgebied zou ook de visie van de OP-leden over onderzoek in Projectmanagement moeten bijsturen. opleidingsrapport 19

20 Aanbevelingen ter verbetering: De commissie beveelt aan in de doelstellingen ook aandacht te schenken aan sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden, naast op operations research (OR) georiënteerde methoden. De commissie vraagt competenties met een academisch niveau en een academische oriëntatie in het competentieprofiel op te nemen. Facet 1.2 Domeinspecifieke eisen Beoordelingscriteria: - De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. - Voor academisch gerichte bacheloropleidingen en masteropleidingen zijn de eindkwalificaties ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke en/of artistieke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en voor daarvoor in aanmerking komende opleidingen de praktijk in het relevante beroepenveld. Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: Voor de doorstart van de opleiding in academiejaar werd een volledig nieuw competentieprofiel opgesteld in nauwe samenwerking met het werkveld. Om een goede vertaling van de domeinspecifieke eisen in competenties te realiseren, heeft een groep uit het werkveld en een groep betrokken bij onderwijs intensief overlegd over de opmaak van het competentieprofiel. De commissie waardeert de betrokkenheid van het werkveld en ziet dit ook terug in de aansluiting van de doelstellingen bij de eisen van het werkveld. Doordat de meeste docenten uit het werkveld gecertificeerd zijn door het internationaal erkende Projectmanagement Institute (PMI), heeft er automatisch een vorm van internationale benchmarking plaatsgevonden. Recent heeft de opleiding een samenwerking gestart met een opleiding Projectmanagement aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens de driedaagse die er voor de studenten is georganiseerd zullen ook de OP-leden onderling overleggen over het competentieprofiel en curriculum. Verder zijn er plannen om het competentieprofiel van de opleiding te toetsen aan het competentieprofiel projectmanager dat door het ProjectmanagementInstitute (PMI) is opgesteld. De commissie moedigt dergelijke initiatieven aan. De commissie is van mening dat de doelstellingen aansluiten bij internationale standaarden betreffende Projectmanagementmethodologie (PMI en Office of Government Commerce (OGC)) zoals beschreven in de PMBOK en PRINCE2. De commissie waardeert vooral dat de opleiding zich tot doel stelt verder te gaan dan het aanreiken van Projectmanagement methodologie en ook oog heeft voor onderdelen als business intelligence, financial management en het ontwikkelen van soft skills. Hiermee gaat de opleiding veel verder dan andere (postgraduaat) opleidingen Projectmanagement en profileert ze zich hiertegenover. Desondanks kampt de opleiding met een heel geringe instroom. De commissie is van mening dat de opleiding haar communicatie over de doelstellingen te weinig differentieert in functie van de doelgroep, namelijk masters uit verschillende domeinen. De opleiding zou bij het communiceren van de doelstellingen nog meer nadruk kunnen leggen op de toegevoegde waarde van een masterdiploma. De bezitter van een masterdiploma heeft immers meer overzicht, wordt verondersteld expertise in het vakdomein te hebben verworven, en leiding te kunnen geven. Als de doelstellingen explicieter, meer helder en ruimer worden gedefinieerd, zouden ook kandidaten van buiten de regio of met een andere vooropleiding de interessante kansen die deze opleiding biedt, kunnen ontdekken. 20 o p l e i d i n g s r a p p o r t

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Intercultureel management

Intercultureel management De onderwijsvisitatie Intercultureel management Een onderzoek naar de kwaliteit van de bachelor-na-bacheloropleiding Intercultureel management aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be Brussel - 8 december

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration

Christelijke Hogeschool Windesheim. Executive Master of Business Administration Christelijke Hogeschool Windesheim Executive Master of Business Administration Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2011 2/63 NQA Chr. Hs. Windesheim: hbo-masteropleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie