Consultatiereactie Wet Pensioencommunicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatiereactie Wet Pensioencommunicatie"

Transcriptie

1 Consultatiereactie Wet Pensioencommunicatie Naar effectieve wettelijke pensioencommunicatie Bij pensioencommunicatie hoort de klant altijd centraal te staan. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten als het gaat om effectieve pensioencommunicatie. Wat dit betreft valt er nog een wereld te winnen. Om die reden onderschrijft het Verbond de noodzaak tot wijziging van de wettelijke pensioencommunicatie. Over-informatie en doorgeschoten uniformiteit gaan ten koste van het overzicht en inzicht en sluiten niet aan bij de beleving van de klant. Er moet voorkomen worden dat de pensioendeelnemer een veelheid aan informatie toegezonden krijgt. Te veel informatie en te veel scenario s jaagt de deelnemer immers weg, terwijl we er juist naar moeten streven de deelnemer geïnteresseerd te maken. 1 Kortom: less is more. Niet alleen de pensioendeelnemer, maar ook de pensioensector is gebaat bij toekomstbestendige wettelijke middelen. Uitgebalanceerde wetgeving over pensioencommunicatie voorkomt bovendien onnodige en hoge uitvoeringskosten. Dit is de zienswijze van verzekeraars op effectieve wettelijke pensioencommunicatie: Een bepaalde mate van uniformiteit van informatie is wenselijk, maar een communicatiedwangbuis is beslist af te wijzen. Om de juiste mate van uniformiteit te borgen, pleiten verzekeraars voor principle based informatiebepalingen. Dit zijn duidelijke afspraken over open normering in de wetgeving, die de behandeling van de verschillende onderwerpen en de mogelijkheid tot digitale verstrekking van informatie regelt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelnemers de huidige pensioencommunicatie, zoals de startbrief en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), onvoldoende begrijpelijk vinden. Begrijpelijkheid is een essentiële voorwaarde voor overzicht en inzicht. Verdere digitalisering van pensioeninformatie biedt de deelnemer meer mogelijkheden tot inzicht en overzicht. Het nu goed bezochte Pensioenregister ( speelt hierin een centrale rol. Voor de deelnemer is het een essentieel station om online een totaaloverzicht te hebben van de informatie. Gelaagdheid in informatie zorgt ervoor dat de informatie beter is toegesneden op de specifieke ontvanger en diens behoefte. Door digitalisering is gelaagdheid goed mogelijk. Het vergroten van het pensioenbewustzijn is een gezamenlijke ambitie, die effect heeft als hier vanuit verschillende stakeholders aan wordt gewerkt. Ook werkgevers vormen een essentiële informatieschakel tussen de uitvoerder en de deelnemer. Uitvoeringslasten: deelnemers zijn gebaat bij zo laag mogelijke kosten. Bij verbetering van de communicatie moet hierop worden gelet. Dit zijn de belangrijkste toetspunten waarop wij het wetsvoorstel hebben beoordeeld. Het Verbond is van mening dat de huidige wettelijke pensioencommunicatie nog onvoldoende effectief is en wil meewerken aan verdere verbetering ervan. Welkome wijzigingen Op een aantal onderdelen ziet het Verbond zeer welkome wijzigingsvoorstellen. Dit zijn: Digitale pensioencommunicatie als uitgangspunt. Het Pensioenregister als het scharnierpunt voor pensioeninformatie en interactie. De wijziging van de startbrief, zodat de nieuwe aanpak van Pensioen123 mogelijk wordt gemaakt. Het niet meer op uniforme wijze informeren over het arbeidsongeschiktheidspensioen. 1 TNS NIPO (2012), Pensioencommunicatie: behoeften en barrières /MWEST

2 Te veel informatie in plaats van inspelen op behoefte Desondanks zal volgens het Verbond een aantal beoogde wetswijzigingen niet leiden tot een verhoging van het pensioenbewustzijn, of helpen bij het toegankelijk maken van pensioeninformatie voor deelnemers. Dit betreft vooral het vaker versturen van het UPO voor ex-partners en gewezen deelnemers, in plaats van het op het juiste moment inspelen op de behoefte van deelnemers. Wij zien daar een essentiële rol voor het Pensioenregister. Flinke lastenverzwaring in het vooruitzicht Het Verbond moet helaas constateren dat een groot aantal onderdelen van de wetsvoorstellen een flinke lastenverzwaring in de uitvoering tot gevolg heeft. Op dit moment zijn de uitvoeringskosten van de wettelijke pensioencommunicatie al aanzienlijk. Op basis van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg is naar schatting t/m ,26 miljard euro uitgeven aan het Uniform Pensioenoverzicht. Aan het toeslagenlabel, dat inmiddels weer is afgeschaft, ruim 97 miljoen euro. 2 Een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel zal tot hogere uitvoeringslasten leiden. Dit, terwijl deze onderdelen aantoonbaar weinig toegevoegde waarde bieden voor de deelnemer. Het is immers gebleken dat de huidige aanpak van zenden van allerhande pensioeninformatie ineffectief is. De volgende onderdelen vinden wij vanuit het oogpunt van effectiviteit, proportionaliteit en de te verwachten hogere uitvoeringslasten daarom niet wenselijk: Het ontsluiten van alle informatie over iedere pensioenregeling, waaronder de (57.000) juridische overeenkomsten op een website, in plaats van het verstrekken op verzoek van de deelnemer zoals nu gebeurt. Het 3-jaarlijks, in plaats van 5, versturen van een Uniform Pensioenoverzicht aan gewezen deelnemers en ex-partners. Dit voorstel gaat niet uit van communicatie maar van zenden". De gewezen deelnemers kunnen zelf de stand van zaken bekijken in het Pensioenregister. Het aansluiten van de pensioengerechtigden in het Pensioenregister. Pensioengerechtigden krijgen al informatie over hun pensioenuitkering van de uitvoerder. Sluit dit voorstel wel aan bij de behoefte van pensioengerechtigden? Het ontwikkelen van een tijdelijke AO-portal. Beter is om de benodigde inspanning te investeren in een definitieve oplossing en tussentijds de werkgever te stimuleren meer aandacht aan deze arbeidsvoorwaarde te geven. Nog veel open einden Het Verbond pleit voor wetsbepalingen aan de hand van open maar duidelijke normeringen, zonder dat de specifieke invulling van de communicatiemiddelen in lagere regelgeving tot op de letter wordt vastgelegd. Het is voor verzekeraars op basis van dit wetsvoorstel onmogelijk om in te schatten wat de totale impact zal zijn, omdat voor alle artikelen de mogelijkheid wordt voorzien om met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels te stellen. Het is nog niet bekend wat deze regels inhouden en wat de consequenties daarvan zijn. Een voorbeeld hiervan is de wijze van berekening van de drie scenario s. Daarbij is in de afgelopen jaren geen goede ervaring opgedaan met al te specifieke invulling, zoals bij het toeslagenlabel. Deze is na een paar jaar weer afgeschaft vanwege gebleken ineffectiviteit. In de Pensioenwet wordt de zinsnede dat pensioenuitvoerders verantwoordelijk zijn voor het Uniform Pensioenoverzicht geschrapt. Wij zien hiervoor geen onderbouwing en er zal onduidelijkheid ontstaan over de verantwoordelijkheid. 2 Bron: /MWEST 2.

3 Digitalisering: voorstel van wet sluit niet aan bij de praktijk Het Verbond is een groot voorstander van een digitaliseringslag van de pensioencommunicatie. Het uitgangspunt digitaal tenzij zal voor pensioencommunicatie moeten gelden. Voor de deelnemer is het prettig om online een totaaloverzicht te hebben van de informatie. Gelaagdheid in informatie zorgt ervoor dat de informatie beter is toegesneden op de specifieke ontvanger en diens behoefte. Daarom willen verzekeraars investeren en toewerken naar oplossingen in het pensioenregister. Het Verbond heeft bezwaren bij het volgende onderdeel (artikel 46a nieuw). In zijn streven naar maximale transparantie stelt het kabinet voor om alle regelingsspecifieke informatie via een website openbaar te maken. Dit leidt zeker niet tot verbetering van de communicatie. Verzekeraars voeren verschillende regelingen uit. In het wetsvoorstel wordt gesproken over de website van de pensioenuitvoerder. Graag vernemen wij of hiermee ook een portal van de pensioenuitvoerder bedoeld wordt. Indien dit niet het geval is, dan zal een deelnemer via een website van een verzekeraar tussen vele regelingen moeten zoeken naar de informatie over zijn pensioenregeling. Bovendien zijn deze overeenkomsten gesloten tussen private partijen, en horen daarom alleen ter inzage te zijn voor de drie partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn: de werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder. Op het moment dat iemand nog niet in dienst is, heeft deze geen toegang tot een webportal van de verzekeraar. Dit kan pas na aanmelding door de werkgever. De werkgever zal de potentiële werknemer deze informatie moeten geven in het arbeidsvoorwaardengesprek, met ondersteuning van het Pensioen123. Daarnaast hebben niet alle pensioenuitvoerders voor alle contracten webportals. Het voornemen van het kabinet om de regelingsspecifieke informatie en uitvoeringsovereenkomsten verplicht openbaar via het web te ontsluiten zal dus niet alleen aan het doel van betere communicatie voorbij schieten, maar leidt ook tot hoge uitvoeringslasten. Op dit moment kan een pensioendeelnemer verzoeken om deze informatie te ontvangen. Wij bepleiten daarom: laat het huidige wetsartikel ongewijzigd. Het nieuwe wetsartikel is niet proportioneel en leidt niet tot betere communicatie. Inwerkingtreding Hoe eerder de communicatie verbeterd kan worden, des te beter. Maar de pensioensector kan pas aan de slag als bekend is wat er daadwerkelijk moet gebeuren. De inhoud van een groot deel van de wettelijke middelen is nog niet bekend, mede door het voornemen om met nadere regelgeving per AMvB de invulling vast te leggen. Bovendien zal de impact van de wijzigingen groot zijn. De beoogde inwerkingtreding binnen een jaar is daarom niet realistisch en lijkt zelfs onverstandig. Er ontstaat bovendien een samenloop met andere (voorgenomen) wetswijzigingen, zoals de verdere inperking van het Witteveenkader, het invoeren van netto staffels en de herziening van het FTK. Het Verbond wil graag overleggen over een realistische inwerkingtreding en overgangstermijnen voor specifieke onderdelen die meer tijd vergen /MWEST 3.

4 Commentaar artikelsgewijs Wijziging artikel 21 (startbrief) Verkorten termijn: alleen mogelijk indien de gegevens direct verstrekt worden aan de pensioenuitvoerder In plaats van de huidige 3 maanden, moet er binnen 2 maanden een startbrief door de pensioenuitvoerder worden verstrekt. Het Verbond is in principe voorstander van deze wijziging, maar alleen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de werkgever een wettelijke plicht krijgt bij aanvang van het verwerven van de pensioenaanspraken de gegevens van de pensioendeelnemer terstond te melden aan de pensioenuitvoerder. Nu wordt er geen termijn aan de werkgever gesteld om de gegevens tijdig te verstrekken. In de praktijk worden gegevens te laat aangeleverd. Het is dan onmogelijk voor verzekeraars om aan de gestelde termijn van 2 maanden te voldoen. Het opnemen van een plicht en een termijn voor werkgevers zal bovendien extra duidelijkheid scheppen rond de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een andere mogelijkheid die uitvoerders helpt om tijdig de deelnemer te informeren is standaardisering van gegevensuitwisseling met overheidsinstanties, zoals het UWV. In dat geval krijgt de uitvoerder automatisch de gegevens die nodig zijn voor het administreren van de pensioenregeling. De inhoud van de startbrief Met de wijzigingen ten aanzien van de inhoud van de startbrief wordt de Pensioen123 mogelijk gemaakt. Pensioen123 is een initiatief van de pensioensector en zal de deelnemer, die vaak niet geïnteresseerd is in het onderwerp pensioen, op een toegankelijke wijze informeren over de inhoud en keuzes binnen zijn/haar pensioenregeling. Sollicitanten kunnen van hun werkgever de Pensioen123 ontvangen om al tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek de pensioenregeling te beoordelen. Het Verbond pleit ervoor dat in de wet de verplichting wordt opgenomen dat de werkgever deze informatie aan de werknemer verstrekt. Artikel 21 nieuw bepaalt onder andere dat de startbrief moet verwijzen naar het Pensioenregister. Dit zou logischerwijs alleen moeten gelden voor zover de pensioenregelingen in het Pensioenregister vermeldt moeten worden. Pensioenvergelijker moet ingevuld worden met de Pensioen123 Omdat de opzet en beschrijving van de Pensioen123 gelijk is voor alle pensioenuitvoerders en is voorzien van herkenbare iconen, kunnen (aspirant) deelnemers de onderdelen van de pensioenregeling met elkaar vergelijken. In de concept Memorie van Toelichting wordt door het kabinet de pensioenvergelijker beschreven. Het Verbond ziet hierin geen toegevoegde waarde, sterker: vindt het onverstandig om opnieuw een extra communicatiemiddel te introduceren naast de Pensioen123 en het Pensioenregister. Deze informatieovervloed zal bij de deelnemers alleen maar tot extra verwarring leiden. Wijziging artikel 38 (Uniform Pensioenoverzicht) Van UPO naar Pensioenregister Het voorstel van Wet lijkt te hinken op twee gedachten en oogt een tussenoplossing. Verzekeraars willen investeren in -en toewerken naar- een toekomstbestendige oplossing in het Pensioenregister en niet achterhaald worden door de tijd. De meeste pensioendeelnemers hebben typemachine en fax allang vervangen door smartphone en mailbox. Wij pleiten ervoor om de deelnemer optimaal te bedienen door hem op het zelf gekozen moment een pensioenoverzicht te laten raadplegen in het Pensioenregister. Dit zal de huidige periodieke verstrekking van informatie vervangen in de toekomst. Periodiek zal de pensioenuitvoerder de deelnemer stimuleren het Pensioenregister te bezoeken en attendering zou plaats kunnen vinden via een berichtenbox. Hiermee wordt invulling gegeven aan ons uitgangspunt van effectieve communicatie: dit is toegesneden informatie op het moment dat de deelnemer dit /MWEST 4.

5 wenst. Dit vereist dat op de juiste momenten, actualiseren van de pensioengegevens een ontwikkeling zal zijn. Zo geeft het actualiseren van de gegevens na een life event en wijzigingen meer inzicht, handelingsperspectief en sluit het beter aan bij de informatiebehoefte. De deelnemer bepaalt immers zelf wanneer en hoe vaak hij inzicht in zijn pensioensituatie wil hebben. Met dit toekomstbeeld zal de vraag hoe het Uniform Pensioenoverzicht verstrekt moet worden niet meer aan de orde zijn: het UPO is dan vervangen door het Pensioenregister. De wet zal op dit punt dan een ruime implementatietijd moeten bieden om naar deze systematiek over te gaan. Informatie arbeidsongeschiktheidspensioen niet meer via een UPO De Pensioenwet is niet alleen van toepassing voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, maar ook op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Verzekeraars voeren een breed assortiment aan collectieve arbeidsongeschiktheidsdekkingen die onder de Pensioenwet vallen, bijvoorbeeld: de WIA-Excedentregelingen en de WGA-hiaatregelingen. Verzekeraars vinden het een welkome wijziging dat de jaarlijkse informatieverstrekking over het arbeidsongeschiktheidspensioen niet volgens een uniform model verstrekt moet worden. De U (Uniform) knelt met de wens van verzekeraars om deelnemers op maat te kunnen informeren over de verschillende dekkingen in 1 regeling: er is geen combi-upo waarin alle dekkingen passen. Dat leidt tot onbegrip bij de klant en klachten van hun werkgevers. Het Verbond ziet geen enkele meerwaarde van het versturen van een jaarlijkse attendering over de aanwezigheid van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook dit gaat uit van het zendprincipe. Zeker voor pensioenuitvoerders die uitsluitend arbeidsongeschiktheidspensioen uitvoeren (inkomensverzekeraars) lijkt het hier te gaan om informeren om het informeren. Dit betekent namelijk dat werknemers jaarlijks aan de hand van dezelfde informatie geïnformeerd worden over het bestaan van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is niet klantgericht. Anders dan het voorgestelde portal voor het arbeidsongeschiktheidspensioen zal de sector toewerken naar een toekomstbestendige oplossing. Zo zal het Verbond de mogelijkheid onderzoeken hoe voor deze producten op termijn aansluiting gevonden kan worden bij het Pensioenregister. Hierbij denken wij nu aan een vermelding van de verzekering in het Pensioenregister met het doorlinken naar de webpagina van de verzekeraar. Op die webpagina kan de verzekerde de voor hem geldende (actuele) individuele situatie opvragen. Daarnaast is het van belang dat werkgevers worden gestimuleerd om meer aandacht aan deze arbeidsvoorwaarde te geven. Verantwoordelijkheid pensioenuitvoerders De pensioenuitvoerders zijn nu verantwoordelijk voor het opstellen van het Uniform Pensioenoverzicht. Bij het schrappen van dit onderdeel ontstaat hier onduidelijkheid over. Verzekeraars pleiten ervoor om de verantwoordelijkheid, zoals ze die nu hebben samen met de pensioenfondsen, te behouden. Wijziging artikel 40 (informatie voor gewezen deelnemers) Verhogen frequentie UPO voor gewezen deelnemer: weinig toegevoegde waarde Ten aanzien van de gewezen deelnemers wordt de frequentie van het versturen van informatie verhoogd van eens in de vijf naar eens in de drie jaar. Bovendien moet deze informatie straks volgens een uniform overzicht worden verstrekt. Momenteel is dit vormvrij. Gewezen deelnemers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid een pensioenoverzicht op ieder moment te onttrekken van het Pensioenregister. Het Verbond ziet, zowel in het verhogen van de frequentie, als het verplicht uniform verstrekken, voor de deelnemer geen toegevoegde waarde /MWEST 5.

6 Wijziging artikel 42 (ex-partner periodiek) Verhogen frequentie UPO voor ex-partner weinig toegevoegde waarde Ook ten aanzien van de ex-partners gaat de frequentie van het versturen van informatie omhoog van één in de vijf naar één in de drie jaar. Op dit punt hebben wij dezelfde bezwaren als tegen de informatie voor gewezen deelnemers. Wijziging artikel 45 (informatie vrijwillige pensioenregeling) Vooraf moet voor de vrijwillige pensioenregeling de pensioenaanspraken worden weergegeven in een pessimistisch, verwacht en optimistisch scenario. Op dit moment wordt dit verstrekt op dezelfde wijze als de scenario s van de financiële bijsluiter om een vergelijking met derde pijler-producten mogelijk te maken. Om te waarborgen dat die vergelijking mogelijk blijft, hechten we vanuit het klantperspectief op dit punt aan eenduidigheid in wet- en regelgeving. Wijziging artikel 46 (informatie op verzoek) Door de wijziging van dit artikel wordt het mogelijk om een opgave van de opgebouwde aanspraken en het (verwachte) te bereiken pensioen op basis van een pessimistisch, verwacht en optimistisch scenario op te vragen. Het Pensioenregister is het enige middel waarmee de pensioendeelnemer een totaaloverzicht kan krijgen van de risico s op het toekomstige pensioeninkomen. Het Pensioenregister zal een uitbreiding krijgen waar de drie scenario s al zichtbaar zullen zijn. Om die reden zien wij geen toegevoegde waarde in deze bepaling. Ook dit artikel zal zorgen voor extra lasten in de uitvoering. Toevoeging na artikel 46 (informatie op verzoek) In het wetsvoorstel is een nieuw artikel toegevoegd over de informatie die een pensioenuitvoerder via de website ter beschikking moet stellen. Voorheen was deze informatie voor pensioendeelnemers op verzoek opvraagbaar. Het betreft: informatie over de regeling, effecten partnerpensioen, uitvoeringskosten, premie, financieel crisisplan, jaarverslag, jaarrekening, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. Het Verbond is van mening dat het verplicht ontsluiten van al deze informatie op een website zijn doel voorbij schiet. Daarvoor zien wij de volgende vier bezwaren: Als eerste zal informatie over de regeling, en de relevante onderdelen uit de regeling, al gecommuniceerd worden in de Pensioen123. Dit maakt artikel 46a overbodig. Ten tweede zullen (aspirant) pensioendeelnemers via zoekmachines bij de verzekeraar moeten graven tussen duizenden pensioenregelingen welke documenten voor hem/haar van toepassing zijn. Dit staat haaks op het uitgangspunt van het kabinet om de pensioeninformatie goed toegankelijk te maken. De uitvoeringsovereenkomsten zijn private contracten die toegankelijk moeten zijn voor de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en moeten niet toegankelijk zijn voor volstrekte derden. Nu is de uitkeringsovereenkomst al opvraagbaar voor pensioendeelnemers. Het voornemen van het kabinet om de regelingsspecifieke informatie en uitvoeringsovereenkomsten openbaar via web te ontsluiten zal tot torenhoge lasten leiden. Op dit moment kan een pensioendeelnemer (op basis van huidig artikel 46 PW) verzoeken om de informatie uit dit artikel, zoals het jaarverslag en de uitvoeringsovereenkomst, te ontvangen. Het Verbond pleit voor handhaving van het bestaande wetsartikel /MWEST 6.

7 Wijziging artikel 48 (Eisen aan de informatieverstrekking) Eisen informatie verstrekking: nieuwe normen op basis van principle based De eisen aan de informatieverstrekking worden verruimd met de principes correct, evenwichtig en aansluitend bij de informatiebehoefte. Verzekeraars vinden dit goede en voor de hand liggende principes. Dit is ook waar verzekeraars naar streven bij de pensioencommunicatie. Ook hier opent de regering de mogelijkheid om ten aanzien van deze principes nadere regels te stellen door middel van een AMvB. Het Verbond merkt op dat indien de principle based open normen worden ingekaderd met allerlei beleidsregels dit de communicatie niet ten goede komt. Het is nieuw dat de informatie op basis van artikelen 40, 42, 44 ook in een Uniform Pensioenoverzicht verstrekt moeten worden. Het gaat hier om berichten naar gewezen deelnemers, ex-partners en pensioengerechtigden. Op dit moment is deze informatieverstrekking vormvrij en kunnen uitvoerders uniforme modellen gebruiken. Er wordt geen toelichting gegeven waarom deze wijziging nodig is. Wij streven naar herkenbaarheid voor de deelnemer, maar ook deze wijziging zal gepaard gaan met extra uitvoeringslasten. Om die reden zijn wij geen voorstander van dit voorstel. Zoals wij hebben beschreven bij artikel 38, over het UPO: wij vinden dit geen toekomstbestendige oplossing. Als de (gewezen) deelnemer op ieder moment zijn gegevens in het Pensioenregister kan raadplegen, dan is er geen sprake van extra informatie en wel van herkenbaarheid en overzicht. Wijziging artikel 49 (informatie schriftelijk tenzij) De bedoeling van dit artikel vinden wij positief. Ons uitgangspunt is digitaal tenzij. Het zou ook mogelijk moeten worden om digitaal te wijzen op de mogelijkheid om de informatie schriftelijk te ontvangen, bijvoorbeeld bij contracten waarbij de digitale communicatie is afgestemd met de werkgever. Wijziging artikel 51 (Pensioenregister) Uit metingen blijkt dat het Pensioenregister ( een betrouwbare en goed gekende naam is. De bezoekersaantallen zijn in korte tijd tot grote hoogte gestegen en blijven stabiel. De site biedt overzicht en daardoor inzicht. Verzekeraars zien, net als het kabinet, een primaire rol voor het Pensioenregister bij de doorontwikkeling van de informatiebepalingen. De komende jaren zullen dan vol in het teken staan van de nieuwe en welkome uitbreidingen in het Pensioenregister ten aanzien van het tonen van de effecten van later of eerder met pensioen gaan, verschillende risico s in scenario s en het uitbreiden op gezinsinkomen. Uiteraard is nauw overleg met de pensioensector hiervoor van belang. Ontsluiten pensioengerechtigden omvangrijke operatie. Sluit dit aan bij de behoefte? In het nieuwe artikel 51 wordt een uitbreiding van de materiële werkingssfeer voorgesteld naar pensioengerechtigden. Dit betekent een omvangrijke, kostbare en impactvolle uitbreiding van miljoenen mensen. Pensioenuitvoerders hebben momenteel al directe communicatie met de pensioengerechtigden. Zij ontvangen jaarlijks een overzicht van de uitkeringen en bij wijziging van de toeslag worden ze geïnformeerd. Wij vragen ons af of deze uitbreiding aansluit bij de behoefte. Een pensioenplanner zal naar verwachting nauwelijks door deze doelgroep worden gebruikt. Bij aansluiting van pensioengerechtigden zullen andere verversingen van het register nodig zijn. Statistisch gezien is kans op overlijden immers groter. Het Verbond is van mening dat de kosten en (maatschappelijke) baten niet in verhouding staan /MWEST 7.

8 Overgangsmaatregelen: De beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2015 achten wij helaas niet realistisch. Bovendien zal de impact van de wijzigingen groot zijn, met name omdat een grote hoeveelheid aan wijzigingen beoogd is. Daarnaast is niet duidelijk wat de impact zal zijn door de vele verwijzingen naar invulling in lagere regelgeving. Het Verbond gaat graag in overleg met de betrokken partijen over een realistischer inwerkingtreding en overgangstermijnen voor specifieke onderdelen die meer tijd vergen. Voor verzekeraars gaat het ontsluiten van de informatie via de website op basis van artikel 46 (nieuw) 1 jaar later in. Het Verbond is het kabinet erkentelijk dat wordt geconstateerd dat het ontsluiten van regelingsinformatie op de website voor verzekeraars een complexe operatie is vanwege het grote aantal pensioenregelingen. Wij stellen echter voor om dit artikel ongewijzigd te laten in informatie op verzoek. 17 januari /MWEST 8.

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Tt Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Agenda Aanleiding en doel van het wetsvoorstel Belangrijkste wijzigingen algemene eisen aan pensioencommunicatie meer mogelijkheden voor digitale

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

Position paper Pensioencommunicatie

Position paper Pensioencommunicatie Position paper Pensioencommunicatie Met interesse hebben wij kennisgenomen van het wetsvoorstel Wet Pensioencommunicatie dat op 2 september jl. door staatssecretaris Klijnsma is ingediend bij de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Reactie Consultatiedocument

Reactie Consultatiedocument Reactie Consultatiedocument Voorontwerp Wet Pensioencommunicatie Algemeen Het centraal stellen van de deelnemer is het begin van begrip en inzicht in de persoonlijke pensioen situatie Het centraal stellen

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum: 17 januari 2014 Betreft: Reactie Pensioenfonds Metaal en Techniek, Pensioenfonds

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

De Wet Pensioencommunicatie

De Wet Pensioencommunicatie Kennisupdate SPO De Wet Pensioencommunicatie Er opereren veel groepen op het terrein van pensioencommunicatie en er zijn net zoveel initiatieven en middelen om de deelnemer zijn pensioenregeling duidelijk

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1.Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1.Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1.Inleiding Het merendeel van de Nederlanders is onvoldoende op de hoogte van zijn inkomenspositie na pensionering. Uit de pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken (oktober

Nadere informatie

Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014

Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie: kansen voor Financieel Planners mr Onno de Lange secretaris IVP donderdag 9 oktober 2014 Agenda - Introductie - In zevenmijlslaarzen door pensioenland - Wat is pensioencommunicatie

Nadere informatie

Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?!

Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?! Wet pensioencommunicatie: een stap vooruit?! 01-07-2015 Door Jos Gielink werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V. Op 19 mei 2015 is het wetsvoorstel "Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Nadere informatie

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang. 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nota van wijziging Het voorstel wordt

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Nadere reactie van de Stichting van de Arbeid op het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie

Nadere reactie van de Stichting van de Arbeid op het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie 16 januari 2013 Nadere reactie van de Stichting van de Arbeid op het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie Op 29 november 2013 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Pensioencommunicatie, maar dan anders. Johan de Groot

Pensioencommunicatie, maar dan anders. Johan de Groot Pensioencommunicatie, maar dan anders Johan de Groot Pensioencommunicatie tot nu toe Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (2007) Instrumenten: UPO en het Pensioenregister Startbrief Stopbrief

Nadere informatie

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33110 Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet 32043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatie Meerjarenplan 2015-2017 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Doelgroepen...

Nadere informatie

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever 2. Pensioenwet (PW) 2.1 Pensioenovereenkomst 1 ¾ Pensioenovereenkomst is ¾ hetgeen tussen werkgever en werknemer over pensioen is overeengekomen ¾ navolgende gelijkgestelde rechtsbetrekkingen uit dienstbetrekking

Nadere informatie

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren,

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren, Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid Den Haag : 4 juli 2013 Ons kenmerk : S.A.13.030.62 EH/JS Uw kenmerk : Betreft : Aanbeveling pensioencommunicatie

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1.Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1.Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1.Inleiding Het merendeel van de Nederlanders is onvoldoende op de hoogte van zijn inkomenspositie na pensionering. Uit de pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken (oktober

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Samenvatting reactie Syntrus Achmea op het voorontwerp van Wet pensioencommunicatie

Samenvatting reactie Syntrus Achmea op het voorontwerp van Wet pensioencommunicatie Notitie Reactie op hoofdlijnen Syntrus Achmea vindt het voorontwerp van de Wet pensioencommunicatie een stap in de goede richting. Wij zijn positief over het constructieve voorstel van staatssecretaris

Nadere informatie

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK

Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK Roadshow Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord / FTK 2 De essentie: Eerlijke verdeling van lasten en lusten tussen generaties krijgt volop aandacht; Er worden twee contracten voorgesteld. Beide behoeven verdere

Nadere informatie

handreiking Pensioencommunicatie

handreiking Pensioencommunicatie PF handreiking Pensioencommunicatie april 2015 handreiking Pensioencommunicatie 2015 x 1 handreiking Pensioencommunicatie 2015 Overzicht wijzigingen Wet Pensioen communicatie X X 10 x Pensioenfederatie

Nadere informatie

DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW. ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie

DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW. ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie Inleiding De Commissie Gegevensverstrekking van de Pensioenfederatie

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Graag geven wij gehoor aan de uitnodiging te reageren op het voorontwerp Wet pensioencommunicatie en de bijbehorende memorie van toelichting.

Graag geven wij gehoor aan de uitnodiging te reageren op het voorontwerp Wet pensioencommunicatie en de bijbehorende memorie van toelichting. Aan Van Mevrouw drs. J. Klijnsma AZL Onderwerp Consultatie voorontwerp Wet pensioencommunicatie Datum 16 januari 2014 Zeer geachte mevrouw Klijnsma, Graag geven wij gehoor aan de uitnodiging te reageren

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

wekt dat jouw nieuwsgierigheid

wekt dat jouw nieuwsgierigheid Pensioencommunicatie Effectieve communicatie is dichterbij dan je denkt Wet pensioencommunicatie: correct, evenwichtig, duidelijk en tijdig Wetteksten, parlementaire behandeling, voorbeelden en creatieve

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Datum

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Datum 797 ; AFM De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Datum l6januan 4 2Ol Pagina 1 van 10 Betreft Reactie consultatie wetsvoorstel

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het Fonds ), dient het Fonds te beschikken over

Nadere informatie

Inflatie en koopkracht pensioen

Inflatie en koopkracht pensioen Inflatie en koopkracht pensioen De afgelopen maanden zijn een aantal deelnemers geïnformeerd over het mogelijk afstempelen van pensioen. De gegarandeerde pensioenaanspraken zijn dus minder zeker als gedacht.

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2015-2017 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV

Communicatiebeleidsplan 2015-2017 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Communicatiebeleidsplan 2015-2017 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV Bestuur Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV 17 juni 2015 INHOUD BLAD INLEIDING 3 1 UITGANGSPUNTEN EN CONTEXT 4 2 STAKEHOLDERS 4 3

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag 13 januari 2014 P.C./MVE/2014.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag 13 januari 2014 P.C./MVE/2014. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag 13 januari 2014 Betreft : Reactie op het consultatiedocument Wet Pensioencommunicatie Geachte

Nadere informatie

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM)

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) 1. Achtergrond Dit Beleidsplan Communicatie van Pensioenfonds AFM beoogt inzicht

Nadere informatie

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX 30 januari 2015 Marja Maassen AZL Communicatie Marja Maassen Programma Tijd Onderwerp Spreker 10.00 10.10 Welkom Freek Lanz 10.10 10.30 Nieuwe wet pensioencommunicatie en

Nadere informatie

6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten

6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten 6 Suggesties om het pensioenbewustzijn te vergroten Uit de panelbijeenkomsten die de Pensioencommissie heeft georganiseerd, is gebleken dat op het terrein van de communicatie veel in beweging is en dat

Nadere informatie

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 INHOUD Inleiding pagina 3 Logo en header pagina 5 Iconen pagina 6 Laag 1 pagina 7 Laag 2 pagina 9 Laag 3 pagina 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 259 Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Digitale Pensioencommunicatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Digitale Pensioencommunicatie Beoordelingskader Dashboardmodule Digitale Pensioencommunicatie Deze module bevat de volgende onderdelen: I. Bereik en gebruik (weging 20%) II. Algemene informatie (inclusief algemene productinformatie)

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS COMMUNICATIEBELEIDSPLAN Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, communicatiebeleidsplan pagina 1

STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS COMMUNICATIEBELEIDSPLAN Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, communicatiebeleidsplan pagina 1 STICHTING SPORTFONDSEN PENSIOENFONDS COMMUNICATIEBELEIDSPLAN 2016-2019 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, communicatiebeleidsplan 140916 pagina 1 1 INHOUD 1 INHOUD... 2 2 INLEIDING... 3 3 DOEL COMMUNICATIEBELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Voorontwerp Wet pensioencommunicatie

Voorontwerp Wet pensioencommunicatie Voorontwerp Wet pensioencommunicatie Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgezette consultatie Utrecht, 17 januari 2014 Koninklijk

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik 2012 3 2 Communicatie in 2013 2.1 Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH 4

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

Open normen een toelichting

Open normen een toelichting Open normen een toelichting De open normen in de Pensioenwet. Hoe ziet de AFM deze normen? - Johan de Groot, Hoofd afdeling Pensioen & AIFM - Jan van Miltenburg, Manager Toezicht Pensioenuitvoerders Amsterdam,

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 5 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 5 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 5 maart 2015 Betreffende wetsvoorstel: 34008

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

een pensioenuitvoerder te veel betaald pensioen terugvorderen?

een pensioenuitvoerder te veel betaald pensioen terugvorderen? Mag een pensioenuitvoerder te veel betaald pensioen terugvorderen? Essay SPO Leergang Collectieve Pensioenen Datum: 13 januari 2015 Aantal woorden: 1699 Mag een pensioenuitvoerder te veel betaald pensioen

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl

7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl Zandpoort 14 7411 BM Deventer T 0570-61 96 23 M 06 506 95 887 info@chardes.nl www.chardes.nl Charles Beugelink Chardes pensioencommunicatie Organisatie gericht op informatie en communicatie aan werkgevers

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Arjaan den Ouden. Auteur. Datum 17 januari 2014. GYBA BV Postbus 1009 3000 BA Rotterdam. Groothandelsgebouw, Unit B7.023 Weena 695 3013AM Rotterdam

Arjaan den Ouden. Auteur. Datum 17 januari 2014. GYBA BV Postbus 1009 3000 BA Rotterdam. Groothandelsgebouw, Unit B7.023 Weena 695 3013AM Rotterdam Auteur Arjaan den Ouden Datum 17 januari 2014 GYBA BV Postbus 1009 3000 BA Rotterdam Groothandelsgebouw, Unit B7.023 Weena 695 3013AM Rotterdam Tel 010 286 24 11 info@gyba.nl www.gyba.nl Inleiding GYBA

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Nieuwsbericht / 5 augustus Wet verbeterde premieregeling

Nieuwsbericht / 5 augustus Wet verbeterde premieregeling Nieuwsbericht / 5 augustus 2016 Wet verbeterde premieregeling Op 14 juni 2016 nam de Eerste Kamer de Wet verbeterde premieregeling aan. Per brief van 4 juli 2016 heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma laten

Nadere informatie

Betreft Advies standaardmodel vast-variabel pensioen

Betreft Advies standaardmodel vast-variabel pensioen Per post en per e-mail verstuurd Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG NeeSandtke - BruggemanA.P.VArjanneke Sandtke - BruggemanArjannekeAeSe-17071259

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Collec&ef Pensioen. Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen

Collec&ef Pensioen. Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen Collec&ef Pensioen Liesbeth Hardeman Tanh Nguyen Agenda 1 Adviestraject collec&ef pensioen 2 Actualiteiten pensioen 3 Mogelijke risico s accountant i.v.m. collec&ef pensioen Adviestraject Pensioenadvies

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC)

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC) Communicatieplan 2018 Stichting (SPTGC) 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Missie, visie en doel van het fonds...4 2. Uitgangspunten en doelstellingen van het fonds voor communicatie.5 3. Communicatie met

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]:

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]: Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenwijzer/ Pensioenbijsluiter

Pensioenwijzer/ Pensioenbijsluiter Pensioenwijzer/ Pensioenbijsluiter Visie AFM en visie Pensioenfederatie op een nieuw instrument voor pensioencommunicatie Lies van Rijssen (Pensioenfederatie) Jeroen van den Bosch (AFM) 2 Doelen van deze

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid

versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid I Inleiding De Pensioenwet stelt strenge eisen aan de manier waarop pensioenfondsen hun (ex-) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 348 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

DE NIEUWE PENSIOENWET

DE NIEUWE PENSIOENWET DE NIEUWE PENSIOENWET Invoering nieuwe Pensioenwet In deze brochure hebben wij beschreven wat de gevolgen zijn voor uw pensioenregeling. Aangezien de wet per 1 januari 2007 is ingevoerd en gefaseerd in

Nadere informatie