Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM)"

Transcriptie

1 Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) 1. Achtergrond Dit Beleidsplan Communicatie van Pensioenfonds AFM beoogt inzicht te geven in de doelstellingen van de communicatie, de communicatieprocessen richting de belanghebbenden en de communicatiemiddelen van het pensioenfonds. Dit beleidsplan bespreekt achtereenvolgens: de visie en doelstellingen van Pensioenfonds AFM (punt 2); communicatie met de media (punt 3); standaard communicatieprocessen (punt 4) informatie op verzoek (punt 5); communicatiemiddelen (punt 6). Vervolgens zijn de jaarplannen opgenomen waarin de specifieke aandachtspunten en acties voor het betreffende kalenderjaar zijn opgenomen: het communicatie jaarplan 2014 (punt 7) het communicatie jaarplan 2015 (punt 8). Het bestuur evalueert het beleidsplan communicatie jaarlijks en herziet dit plan waar nodig. Het bestuur evalueert jaarlijks het communicatie jaarplan van het voorafgaande kalenderjaar. Op basis van deze evaluatie en de prioriteiten die het bestuur voor het betreffende kalenderjaar heeft gesteld, stelt het bestuur het communicatie jaarplan op voor het betreffende kalenderjaar. Het communicatie jaarplan wordt met het Verantwoordingsorgaan besproken. Het bestuur is zich bewust dat de verwachtingen van belanghebbenden op het terrein van communicatie mogelijk hoog zijn, mede als gevolg van de activiteiten van de werkgever. Aan de andere kant streeft het bestuur naar een efficiënte uitvoering en acceptabele uitvoeringskosten. Het communicatiebeleid van Pensioenfonds AFM zoekt een balans tussen beide wensen. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

2 2. Visie en doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het pensioenfonds voor communicatie Pensioenfonds AFM streeft de volgende lange termijn doelstellingen na in zijn communicatie: - een open en rechtstreekse communicatie met alle belanghebbenden van het pensioenfonds; - (oud-)medewerkers van de AFM denken na over de financiële planning van hun oude dag; - een actieve dialoog met de leden van het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad en de werkgever; - (uitvoerings-)kosten die passen bij een klein ondernemingspensioenfonds van een zelfstandig bestuursorgaan; - heldere antwoorden op vragen vanuit het publieke domein over Pensioenfonds AFM; - een terughoudende opstelling om deel te nemen aan een maatschappelijke discussie of openbaar debat over pensioen in het algemeen of pensioenregelgeving. Gelet op deze doelstellingen hanteert Pensioenfonds AFM de volgende lange termijn beleidsuitgangspunten: - communicatie uitingen zijn primair gericht tot de belanghebbenden van Pensioenfonds AFM; - communicatie uitingen sluiten aan bij de behoefte aan informatie van belanghebbenden van Pensioenfonds AFM; - in schriftelijke communicatie uitingen hanteert Pensioenfonds AFM een duidelijke en begrijpelijke schrijfstijl; - algemene brieven en mailings aan belanghebbenden worden, naast verzending per post, ook op de website geplaatst; - communicatie met belanghebbenden vindt waar mogelijk digitaal plaats; - een beschrijving van het beleid van Pensioenfonds AFM is te vinden op de website; - fondsdocumenten zullen zoveel mogelijk aan belanghebbenden beschikbaar worden gesteld op de website; - aandacht vestigen op mijn pensioenoverzicht ; - onderzoeken van de mogelijkheden in het pensioenregister om belanghebbenden een totaal overzicht te verschaffen van hun pensioen ten behoeve van een financiële planning van de oude dag; - het bestuur gaat in gesprek met belanghebbenden over de toekomstbestendigheid van het AFM pensioen. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

3 3. Communicatie met de media Het bestuur communiceert primair met en legt verantwoording af aan de belanghebbenden van Pensioenfonds AFM. Voor zover vanuit het publieke domein vragen worden gesteld over Pensioenfonds AFM, geeft het bestuur in principe antwoord. Het bestuur onthoudt zich van het geven van antwoorden als het belang van de belanghebbenden van Pensioenfonds AFM en/of het belang van de werkgever zich daartegen verzet. Bij de beoordeling van een uitnodiging om deel te nemen aan een maatschappelijke discussie of openbaar debat over pensioen in het algemeen of pensioenregelgeving, stelt het bestuur zich terughoudend op. Het bestuur hecht aan een helder onderscheid tussen de activiteiten en verantwoordelijkheid van de werkgever en die van Pensioenfonds AFM. 4. Verplichte communicatie-uitingen per doelgroep Pensioenfonds AFM verstrekt uiteraard de wettelijk verplichte informatie aan belanghebbenden. De inhoud van deze wettelijk verplichte informatie uitingen wordt opgesteld door de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group (BSG) in overleg met het bestuur. Het gaat om de hieronder opgesomde informatie: 1. Startbrief: werkgever en Pensioenfonds AFM verstrekken nieuwe deelnemers een startbrief conform de wettelijke eisen. Pensioenfonds AFM stelt hiervoor een brochure op en stelt deze beschikbaar aan de werkgever. De werkgever verstrekt de brochure samen met het pensioenreglement aan potentiële deelnemers door deze mee te sturen met het arbeidscontract. Op die manier kan een werknemer van de AFM al voor indiensttreding kennis nemen van de inhoud van de AFM pensioenregeling. Na indiensttreding meldt de werkgever de nieuwe deelnemer aan bij Pensioenfonds AFM. Pensioenfonds AFM stuurt de nieuwe deelnemer zo spoedig mogelijk een brief met bevestiging van opname in de regeling. In deze brief wordt verwezen naar de brochure die bij indiensttreding is ontvangen en de website. 2. Uniform pensioenoverzicht: Pensioenfonds AFM verstrekt jaarlijks het uniform pensioenoverzicht (upo) aan deelnemers. Iedere vijf jaar verstrekt Pensioenfonds AFM een upo aan een gewezen deelnemer en een gewezen partner. Voor het upo model wordt aangesloten bij de standaard modellen van de Pensioenfederatie. Pensioenfonds AFM zal in alle upo s aandacht vestigen op mijn pensioenoverzicht. 3. Uitdienstbrief: Pensioenfonds AFM verstrekt bij uitdiensttreding van een werknemer een uitdienstbrief met daarin de wettelijk verplichte informatie. 4. Informatie aan gewezen partners: Pensioenfonds AFM verstrekt de partner, die gewezen partner wordt een bewijsstuk van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen met de wettelijk verplichte informatie. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

4 5. Pensioengerechtigden: Pensioenfonds AFM verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt drie maanden voor de feitelijke pensioendatum en bij ingang van het pensioen informatie over de hoogte van zijn pensioen. Pensioenfonds AFM zal indien gewenst de pensioengerechtigde uitleg geven over zijn keuzes voor zijn pensioen en de financiële consequenties van die keuzes (via BSG). Na pensionering verstrekt Pensioenfonds AFM een pensioengerechtigde jaarlijks informatie over zijn pensioen. Deze informatie wordt verstrekt in de vorm van een upo. Voor het upo model wordt aangesloten bij de standaard modellen van de Pensioenfederatie. 6. Nabestaanden: Pensioenfonds AFM verstrekt na overlijden van de gepensioneerde of gewezen deelnemer aan de nabestaande en/of de kinderen een bewijsstuk van de bestaande aanspraken. 7. Toeslag: Binnen drie maanden na een wijziging in het toeslagenbeleid, informeert Pensioenfonds AFM de gewezen deelnemer, pensioengerechtigde en gewezen partners over deze wijziging. 8. Langetermijnherstelplan: Pensioenfonds AFM heeft een langetermijnherstelplan. De startbrief en het upo melden dat een langetermijnherstelplan van toepassing is en legt uit wat het doel is dit herstelplan. De website beschrijft de inhoud van het langetermijnherstelplan. 9. Pensioenreglement: belanghebbenden kunnen een fysiek exemplaar van het pensioenreglement opvragen bij de pensioenuitvoerder van Pensioenfonds AFM. 5. Informatie op verzoek Pensioenfonds AFM streeft naar een open en rechtstreekse communicatie met alle belanghebbenden van het pensioenfonds. Voor vragen over hun pensioen kunnen belanghebbenden contact opnemen met de afdeling Pensioenservice via telefoon, of website. Op verzoek van een belanghebbende verstrekt Pensioenfonds AFM een opgave van de hoogte van zijn opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur geeft antwoord op een concrete vraag van een belanghebbende over de uitvoering door Pensioenfonds AFM, voor zover de vraag redelijkerwijs door het bestuur te beantwoorden is. 6. Communicatiemiddelen Pensioenfonds AFM beschikt over de hierna beschreven communicatiemiddelen. 6.1 Website Pensioenfonds AFM beschikt over een eigen website die onderhouden wordt door Blue Sky Group. Op de website staat zoveel mogelijk informatie generieke informatie over Pensioenfonds AFM, waaronder in elk geval de volgende informatie: PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

5 een beschrijving van het pensioenfonds beschrijving van de pensioenregeling informatie over life events actuele ontwikkelingen nieuwsberichten samenstelling van het bestuur samenstelling van verantwoordingsorgaan met beschrijving van taken samenstelling van visitatiecommissie met beschrijving van taken beschrijving van het beleid van het pensioenfonds ten aanzien van beleggingen, risico management, indexatie, premiebeleid en communicatiebeleid. Informatie over de dekkingsgraad Informatie over het langetermijnherstelplan. 6.2 Nieuwsalert Via een e-nieuwsbrief kunnen deelnemers op regelmatige basis geïnformeerd worden wanneer belangrijke informatie is geplaatst op de website. 6.3 Mailadres Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur is het adres beschikbaar. Dit mailadres wordt beheerd door de bestuurssecretaris. 6.4 AFM intranet Deelnemers kunnen via een bericht op AFM intranet worden geattendeerd op wijzigingen en punten die voor hen van belang zijn. Daarbij wordt een link naar de website van Pensioenfonds AFM opgenomen. 6.5 Bijeenkomsten Pensioenfonds AFM kan bijeenkomsten organiseren voor belanghebbenden om hen te infomeren over de actuele ontwikkelingen bij het pensioenfonds en andere relevante onderwerpen. De bijeenkomst kan worden gesplitst in een bijeenkomst voor actieve deelnemers en een aparte bijeenkomst voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. De bijeenkomst voor actieve deelnemers kan samenvallen met een AFM Pensioenplein bijeenkomst. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

6 7. Communicatie jaarplan 2014 Pensioenfonds AFM start op 1 januari 2014 start met de uitvoering van het AFM pensioen. Het bestuur beschouwt het eerste jaar van uitvoering als startfase. Voor communicatie in deze startfase ligt de nadruk op duidelijke communicatie met belanghebbenden over de overgang van de oude pensioenuitvoerder naar Pensioenfonds AFM en het inregelen van de standaard communicatieprocessen van Pensioenfonds AFM. Daarnaast wil het bestuur onderzoeken welke informatiebehoefte belanghebbenden hebben. Wat betreft generieke communicatie met belanghebbenden zal het bestuur in 2014 de volgende concrete acties ondernemen: - Het nader vullen en onderhouden van de website van het pensioenfonds: ii) Na definitieve vaststelling van fondsdocumenten en beleid van het fonds, worden fondsdocumenten en omschrijving van het beleid zoveel mogelijk op de website geplaatst. Uitzondering hierop vormen o.a. de ABTN en de uitvoeringsovereenkomst. iii) De website kent de mogelijkheid tot stellen van vragen. Veelgestelde vragen zullen met antwoord op de website worden geplaatst. Voor zover dit van belang is voor belanghebbenden, worden antwoorden op individuele vragen verwerkt in de algemene informatie op de website. iv) Algemene brieven van het pensioenfonds aan belanghebbenden worden op de website gezet. - Het bestuur gebruikt vragen en reacties van belanghebbenden als input voor onderwerpen waaraan het bestuur aandacht geeft en het communicatie middel dat het bestuur daarvoor gebruikt. - Het bestuur voert een actieve dialoog met het verantwoordingsorgaan over de gewenste communicatie vormen en initiatieven. - Het bestuur haalt actief input op van belanghebbenden door met hen in dialoog te treden over onderwerpen die hen raken. Evaluatie van jaarplan 2014: In 2014 heeft het pensioenfonds uitvoering gegeven aan het communicatie jaarplan door de volgende communicatie activiteiten te ondernemen: De wettelijk verplichte documenten zijn door BSG opgesteld. De website is gecomplementeerd met de fondsdocumenten en beschrijving van het beleid. Het bestuur heeft daarbij bijzondere aandacht gehad voor communicatie over de dekkingsgraad ontwikkeling. In december 2014 is de website geactualiseerd waarbij het accent lag op het nieuwe pensioenreglement per 1 januari Het bestuur heeft brieven verstuurd aan deelnemers over de korting per 1 april 2014 en in verband met de collectieve waarde overdracht en de upo in september. Het bestuur heeft in maart een bijeenkomst gehouden met pensioengerechtigden ten behoeve van de wet versterking bestuur. Deze bijeenkomst is bezocht door 3 personen. Het bestuur heeft op 3 april een bijeenkomst gehouden om met deelnemers in dialoog te gaan. Het bestuur heeft een toelichting gegeven op het strategisch beleggingsbleid, herstelperspectief en de communicatie met deelnemers. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

7 aangekondigd op intranet van de AFM en op de website van het pensioenfonds. Geïnteresseerden konden zich opgeven bij BSG en hun vragen voorafgaand indienen. Deze bijeenkomst is bezocht door ongeveer 20 personen. Het bestuur heeft in oktober meegedaan met activiteiten van de werkgever in het kader van de Pensioendriedaagse. Het bestuur heeft samen met de werkgever en de OR een plenaire bijeenkomst met alle AFM medewerkers (AFM plein) verzorgd over het AFM pensioen. De bijdrage van het bestuur bestond uit een presentatie over het verloop van de collectieve waarde overdracht, de toekomst van het pensioenfonds en de stand van zaken bij de beleggingen. Deze bijeenkomst is door ong150 personen bezocht. Tijdens de Pensioendriedaagse stond het Pensioenfonds met een stand in de espressobar van de AFM om vragen van deelnemers te beantwoorden. 9 personen hebben de stand bezocht met vragen over hun pensioen. Het bestuur heeft begin januari 2015 een kaart gestuurd aan deelnemers om hen te informeren over het nieuwe Pensioenreglement en hen te attenderen op de mogelijkheid om Nieuwsalerts te ontvangen. 27 personen hebben zich hiervoor ingeschreven. Uitgangspunt van voor generieke communicatie met deelnemers is dat dit zoveel mogelijk digitaal gebeurt via de website van het pensioenfonds. De website van het pensioenfonds wordt dagelijks bezocht. In 2014 is de website in totaal keer bezocht waarvan unieke bezoekers. Gemiddeld bekeken deze bezoekers 3,83 pagina s en bleven 2 minuten op de website. De top 5 bezochte pagina s zijn: Uw pensioen Dekkinggraden Algemeen Bestuur Nieuws De top 5 gedownloade documenten: Jaarverslag Pensioenreglement Statuten Waardeoverdrachtformulier Pensioenbrochure AFM Informatie via de website is een passieve vorm van communiceren: het wordt door het pensioenfonds aan de deelnemer aangeboden, waarbij het initiatief om de informatie te halen ligt bij de deelnemers. Het bestuur heeft ook actief informatie naar de deelnemer gebracht via brieven aan de deelnemer (zie hierboven). Door de hoeveelheid wettelijk verplichtte communicatie in verband met de korting en de collectieve waarde overdracht heeft het bestuur besloten om het aantal extra schriftelijke communicatie momenten met deelnemers te beperken. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

8 De deelnemers maken ook gebruik van de gelegenheid om hun individuele vragen over hun pensioen te stellen. In 2014 hebben in totaal 84 deelnemers telefonisch contact met de pensioenuitvoerder opgenomen. De meeste vragen ging over de inhoud van de regeling en de ingang van het pensioen. Het bestuur ontvangt op informele wijze feedback over haar schriftelijke communicatie uitingen, doordat zij door collega s op de werkplek worden aangesproken. Uit deze feedback blijkt dat brieven vaak niet (geheel) gelezen worden door deelnemers. Ook is gebleken dat de diversiteit aan oude pensioenaanspraken het voor deelnemers complex maakt om een goed inzicht te krijgen van hun daadwerkelijk te bereiken pensioen en welke keuze opties om het pensioen op maat te maken ook daadwerkelijk te realiseren zijn. Naast schriftelijke communicatie vindt het bestuur het nuttig om met deelnemers in dialoog te gaan. Het bestuur wil door middel van het dialoog het vertrouwen van deelnemers in hun pensioen herstellen door met name in te gaan op het beleggingsbeleid. De bijeenkomst die hiervoor in april is gehouden had een kleine opkomst en een beperkt dialoog. De bijeenkomst in het kader van de Pensioendriedaagse had een groter bereik en was meer succesvol; de bestuur ervaart dat het efficiënter en effectiever is om aan te sluiten bij communicatie activiteiten en initiatieven van de werkgever en OR dan om (extra) eigen bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur ervaart dat de deelnemers zeer betrokken zijn bij het fonds en oprechte interesse hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Een optimale vorm van communicatie met de deelnemers heeft het bestuur nog niet gevonden en daarom zal zij in 2015 blijven zoeken naar alternatieve vormen om haar lange termijndoelstellingen te realiseren. 8. Communicatie jaarplan 2015 Ook in 2015 is het AFM pensioen en Pensioenfonds AFM aan verandering onderhevig. Het bestuur ervaart dat de belangstelling van de actieve deelnemers uitgaat naar het volgende: de toekomstige inhoud van de AFM pensioenregeling, doordat sociale partners in gesprek zijn over de arbeidsvoorwaarden inclusief pensioen; de toekomstige uitvoering van het AFM pensioen, aangezien Pensioenfonds AFM een tijdelijk karakter heeft; de financiële positie en het beleggingsbeleid van het pensioenfonds, aangezien Pensioenfonds AFM een herstelplan heeft die voortvloeit uit een lange periode van onderdekking bij de vorige uitvoerder. De missie van het pensioenfonds ziet onder andere op het herstellen van het vertrouwen van de deelnemers in hun pensioen. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is daar op gericht. Het beleggingsbeleid wordt in 2015 aangepast om te voldoen aan het nieuw FTK. Het bestuur ziet het communiceren over de financiële soliditeit en stabiliteit van het fonds als haar eerste prioriteit voor communicatie in PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

9 Daarnaast vindt het bestuur dat de deelnemer zoveel mogelijk in staat moet worden gesteld om te kunnen beoordelen wat de op handen zijnde veranderingen zullen betekenen voor zijn individuele pensioen. Dit is de tweede prioriteit voor communicatie. Gelet op de tijdelijkheid van Pensioenfonds AFM ziet het bestuur op dit moment geen aanleiding om investeringen te doen in eigen tools om het pensioenbewustzijn van AFM deelnemers verder te verhogen. Wel wil het bestuur het bewustzijn van AFM deelnemers verhogen via generieke communicatie op de website over pensioenplanning. Voor tools ten behoeve van pensioenplanning wil het bestuur aansluiten bij het pensioenregister. Als derde prioriteit ziet het bestuur het voldoen aan de nieuwe eisen van de Wet pensioencommunicatie die medio 2015 in werking treedt. Het bestuur heeft in 2014 ervaring opgedaan met diverse vormen van communicatie met de belanghebbenden. Succesvolle communicatie activiteiten zal het bestuur in 2015 continueren. Een optimale vorm van communicatie met de deelnemers heeft het bestuur nog niet gevonden en daarom zal zij in 2015 blijven zoeken naar alternatieve vormen van communicatie. Om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van de communicatie zal het bestuur een onderzoek houden onder de doelgroep. Wat betreft generieke communicatie met belanghebbenden is het bestuur voornemens om in 2015 onder meer de volgende concrete acties ondernemen: actieve communicatie vanuit het bestuur (al dan niet samen met sociale partners) over de uitkomsten van de dialoog in het kader van de nftk; actieve communicatie vanuit het bestuur over de toekomstige uitvoering van het AFM pensioen; onderzoeken mogelijkheden in het pensioenregister om deelnemers meer tools te geven om hun pensioen te plannen; aanvullen van de website met informatie en suggesties voor deelnemers ten behoeve van hun pensioenplanning; aanpassingen verplichte communicatie uitingen aan Wet Pensioencommunicatie, met name startbrief; onderzoeken naar mogelijkheden om meer met deelnemers via te communiceren; plenaire bijeenkomst met pensioengerechtigden; deelname aan AFM plenaire bijeenkomst in het kader van de Pensioendriedaagse; informatiestand voor deelnemers in de espressobar tijdens Pensioendriedaagse; onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie van het pensioenfonds. PF AFM/Beleidsplan en jaarplannen Communicatie/versie zoals vastgesteld door het bestuur op 23 juni van 9

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Grontmij. December 2016

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Grontmij. December 2016 Communicatieplan 2017 Stichting Pensioenfonds Grontmij December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Missie, visie en ambitie van het fonds...4 2. Doelstelling en beleidsuitgangspunten van het fonds voor

Nadere informatie

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC)

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC) Communicatieplan 2018 Stichting (SPTGC) 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Missie, visie en doel van het fonds...4 2. Uitgangspunten en doelstellingen van het fonds voor communicatie.5 3. Communicatie met

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatie Meerjarenplan 2015-2017. Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatie Meerjarenplan 2015-2017 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Doelgroepen...

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC Communicatieplan Stichting Pensioenfonds NIBC September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verantwoordelijkheid, doelstelling en uitvoering communicatiebeleid... 3 3. Doelgroepen... 4 4. Wettelijk

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het Fonds ), dient het Fonds te beschikken over

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Communicatiebeleid 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen en uitvoering... 4 2.1 Doelstellingen... 4 2.2 Uitvoering... 4 3. Relevante aandachtsgebieden... 6

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik 2012 3 2 Communicatie in 2013 2.1 Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2014 2015. Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP)

Communicatiebeleidsplan 2014 2015. Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) Communicatiebeleidsplan 2014 2015 Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Afbakening van het plan... 4 1.3 Duur van het plan... 4 1.4 Plaats van het plan... 4

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 Informatiebijeenkomst deelnemers SPF 2016 1 Programma Agenda 1. Pensioenbewustzijn 2. Governance SPF 3. SPF 2015 4. SPF 2016 Q1 (recente ontwikkelingen) 5. Slotopmerkingen en rondvraag 2 1. Pensioenbewustzijn:

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Resultaten enquête communicatie Wat is uw geslacht? 89% man 11% vrouw Wat is uw leeftijd? 0% tot 25 jaar 1% 25-35 jaar 3% 35-45 jaar 5% 45-55 jaar 29% 55-65 jaar 50% 65-75 jaar 12% 75 jaar of ouder Voor

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Tt Toelichting op het wetsvoorstel pensioencommunicatie Agenda Aanleiding en doel van het wetsvoorstel Belangrijkste wijzigingen algemene eisen aan pensioencommunicatie meer mogelijkheden voor digitale

Nadere informatie

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014

COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT. November 2014 COLLECTIEVE WAARDE OVERDRACHT November 2014 PROGRAMMA VANDAAG Inleiding SABIC Presentatie Collectieve Waarde Overdracht PF SIP Samenvatting en afronding SABIC No. 1 INLEIDING SABIC WELKOM De bedoeling

Nadere informatie

Financieel crisisplan

Financieel crisisplan Financieel crisisplan Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur van Pensioenfonds AFM vooraf beschrijft welke maatregelen bij een financiële crisissituatie beschikbaar zijn, wat de impact

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Stichting Pensioenfonds Towers Perrin Nieuwsbrief - Oktober 2011 Towers Watson Pensioennieuws Eerste nieuwsbrief voor alle medewerkers! Sinds 1 januari 2011 voert Stichting Pensioenfonds Towers Perrin

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid

versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid versie januari 2014 Communicatieplan 2014 en 2015 pensioenfonds SPTGC Communicatiebeleid I Inleiding De Pensioenwet stelt strenge eisen aan de manier waarop pensioenfondsen hun (ex-) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen

Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX. 30 januari 2015 Marja Maassen Werkgeversbijeenkomst Bpf TEX 30 januari 2015 Marja Maassen AZL Communicatie Marja Maassen Programma Tijd Onderwerp Spreker 10.00 10.10 Welkom Freek Lanz 10.10 10.30 Nieuwe wet pensioencommunicatie en

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2015

VERKORT JAARVERSLAG 2015 VERKORT JAARVERSLAG 2015 Belangrijkste ontwikkelingen in 2015 De in 2014 opgerichte Stichting Pensioenfonds TNT Express beleefde in 2015 het eerste volledige jaar. Dit verkort jaarverslag is een samenvatting

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Communicatiebeleidsplan 2014-2016 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Dit plan is in opdracht van en samenspraak met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij tot stand

Nadere informatie

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren,

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren, Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid Den Haag : 4 juli 2013 Ons kenmerk : S.A.13.030.62 EH/JS Uw kenmerk : Betreft : Aanbeveling pensioencommunicatie

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan Communicatieplan Versie: 4 Goedgekeurd door bestuur Datum: 08-04-2016 Inhoud Definities... 3 1. Inleiding en communicatiedoelstelling... 3 2. Omvang en Segmentatie Pensioenfonds Deelnemers... 3 3. Eisen

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1

HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 HANDLEIDING Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars 2014 oktober 2014 1 INHOUD Inleiding pagina 3 Logo en header pagina 5 Iconen pagina 6 Laag 1 pagina 7 Laag 2 pagina 9 Laag 3 pagina 10 Voorbeelden

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Samenvatting communicatiebeleid

Samenvatting communicatiebeleid Samenvatting communicatiebeleid Het bestuur van SPA heeft het communicatiebeleid vastgelegd in een communicatiebeleidsplan voor de periode 2013-2016. Hieronder staat een korte samenvatting van dit beleidsplan.

Nadere informatie

Over onze communicatie

Over onze communicatie Over onze communicatie Stap Algemeen Pensioenfonds Heldere pensioenen, lage kosten, optimaal rendement, geen zorgen Stap komt tegemoet aan de moderne pensioenwensen van werknemers en werkgevers. Dit betekent

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 Geachte heer / mevrouw, In de nieuwsbrief die u begin april 2017 van ons hebt ontvangen wordt verwezen naar een document met meer

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave

Bijlage V Crisisplan. Inhoudsopgave 81 Bijlage V Crisisplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 82 2 Elementen van het crisisplan... 82 3 Crisisplan Stichting Pensioenfonds Holland Casino... 83 3.1 Wanneer is er sprake van een crisis... 83 3.2

Nadere informatie

Onjuiste pensioenopgaven

Onjuiste pensioenopgaven Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid voor pensioenfondsen en de rol van disclaimers Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. A.M.Z. Rondas (AZL) Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

handreiking Pensioencommunicatie

handreiking Pensioencommunicatie PF handreiking Pensioencommunicatie april 2015 handreiking Pensioencommunicatie 2015 x 1 handreiking Pensioencommunicatie 2015 Overzicht wijzigingen Wet Pensioen communicatie X X 10 x Pensioenfederatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2015

Communicatiejaarplan 2015 Communicatiejaarplan 2015 Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Kirsten Wesselius, communicatieadviseur

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Geachte mevrouw Klijnsma, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum: 17 januari 2014 Betreft: Reactie Pensioenfonds Metaal en Techniek, Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang. 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nota van wijziging Het voorstel wordt

Nadere informatie