uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever"

Transcriptie

1 2. Pensioenwet (PW) 2.1 Pensioenovereenkomst 1 ¾ Pensioenovereenkomst is ¾ hetgeen tussen werkgever en werknemer over pensioen is overeengekomen ¾ navolgende gelijkgestelde rechtsbetrekkingen uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer inzake pensioen bij verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever en overheidswerknemer inzake pensioen. ¾ Werkgever moet werknemer schriftelijk of (vanaf ) elektronisch informeren ¾ binnen 1 maand na aanvang van werkzaamheden of hij werknemer al dan niet aanbod tot sluiten van pensioenovereenkomst doet, en zo ja ¾ binnen welke termijn aanbod wordt gedaan ¾ wie pensioenuitvoerder is ¾ als werkgever aan werknemer bij aanvang werkzaamheden heeft medegedeeld dat hem geen aanbod zal worden gedaan tot sluiten van pensioenovereenkomst, maar op later tijdstip alsnog aanbod tot sluiten van pensioenovereenkomst doet met dien verstande dat ¾ bij niet nakomen van informatieplicht, werkgever geacht wordt aan werknemer onherroepelijk aanbod tot sluiten van pensioenovereenkomst gedaan te hebben, mits werknemer behoort tot dezelfde groep van werknemers, aan wie werkgever al aanbod heeft gedaan ¾ (vanaf ) voor elektronisch verstrekken van informatie uitdrukkelijke instemming van werknemer vereist is. ¾ Als pensioenovereenkomst is gesloten, maar werknemer nog geen pensioen verwerft, moet werkgever ¾ werknemer daarover schriftelijk informeren ¾ aangeven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om verwerving van pensioenaanspraken te laten beginnen, en welke diensttijd voor pensioenovereenkomst relevant is. Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op 27

2 2.1 PW ¾ Als werkgever aan 1 of meer werknemers aanbod doet tot sluiten van pensioenovereenkomst, mag werkgever doen van aanbod aan andere werknemer niet achterwege laten vanwege feit dat andere werknemer ¾ in deeltijd werkt bij arbeidsongeschiktheidspensioen mag wel rekening worden gehouden met WIA-uitkering uit dezelfde dienstbetrekking ¾ bepaalde leeftijd nog niet heeft bereikt, tenzij werknemer jonger is dan 21 jaar, of sprake is van vroegpensioen. ¾ Als bij verwerven van pensioenaanspraken minimumloongrens geldt, moet loon van deeltijdwerknemer worden herleid naar voltijdsarbeidstijd. ¾ Aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden voor deeltijdwerknemers naar rato vastgesteld. ¾ Verkrijger van onderneming wordt geacht bij overgang onderneming aanbod tot sluiten van zelfde pensioenovereenkomst te hebben gedaan aan werknemers van vervreemder van onderneming, mits ¾ verkrijger met zijn werknemers vóór overgangstijdstip pensioenovereenkomst heeft gesloten ¾ vervreemder met aan die onderneming verbonden werknemers geen pensioenovereenkomst heeft gesloten. ¾ Werkgever kan zich bij sluiten/wijziging van pensioenovereenkomst recht voorbehouden betaling werkgeverspremie te verminderen of beëindigen bij ingrijpende wijziging van omstandigheden (andere bedingen tot voorbehoud premiebetaling zijn nietig). ¾ Verwerven van ouderdomspensioenaanspraken op basis van pensioenovereenkomst ¾ begint (geldt niet voor vroegpensioen) uiterlijk op leeftijd 21 jaar van werknemer (geldt niet als werkgever voor eerste keer pensioenovereenkomst sluit voor bestaande werknemers), of op latere datum van indiensttreding ¾ kan worden uitgesteld (geldt niet voor nabestaandenpensioen/ arbeidsongeschiktheidspensioen) met maximaal 2 maanden, of tot werknemer in uitzenddienstverband meer dan 26 weken heeft gewerkt ¾ mits in pensioenovereenkomst is voorzien in wachttijd of drempelperiode. ¾ Ouderdomspensioen moet levenslang worden uitgekeerd aan gepensioneerde (geldt niet voor vroegpensioen). ¾ Voor partner met wie deelnemer niet gehuwd is/geen geregistreerd partner moet in partnerpensioen dezelfde rechten gelden als echtgenoot/ geregistreerd partner. ¾ Pensioenovereenkomst houdt in ¾ uitkeringsovereenkomst ¾ kapitaalovereenkomst ¾ premieovereenkomst. 28 Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op

3 PW 2.2 ¾ Verwerving van pensioenaanspraken in uitkeringsovereenkomst of kapitaalovereenkomst moet gedurende deelneming ten minste tijdsevenredig plaatsvinden. ¾ Kosten in premieovereenkomst moeten tijdsevenredig worden doorberekend. ¾ Bij verlaging van pensioengrondslag ¾ van werknemer moeten tot tijdstip van verlaging opgebouwde pensioenaanspraken ongewijzigd blijven ¾ moeten opgebouwde pensioenaanspraken behouden blijven en volledig gefinancierd zijn. ¾ Werkgever kan pensioenovereenkomst zonder instemming van werknemer wijzigen, mits ¾ bevoegdheid daartoe schriftelijk in pensioenovereenkomst is opgenomen, en ¾ sprake is van zodanig zwaarwichtig belang van werkgever dat belang van werknemer daarvoor in redelijkheid en billijkheid moet wijken. ¾ Bij wijziging van pensioenovereenkomst worden voor aanspraakgerechtigden tot wijzigingstijdstip opgebouwde pensioenaanspraken niet gewijzigd (behoudens bij (collectieve) waardeoverdracht). 1. Art. 1, 2 (2), 7-10, 12, 14, PW. 2.2 Startbrief, Pensioen en hoorplicht werkgever 1 ¾ Werkgever moet ¾ (t/m ) er voor zorgen dat werknemer van pensioenuitvoerder binnen 3 maanden na start verwerving pensioenaanspraken kosteloos startbrief ontvangt (als nieuwe pensioenovereenkomst binnen 6 maanden volgt op eerdere pensioenovereenkomst, alleen gewijzigde gegevens) ¾ (vanaf ) er voor zorgen dat werknemer door pensioenuitvoerder binnen 3 maanden na start verwerving pensioenaanspraken geïnformeerd wordt over (Pensioen 1-2-3) kenmerken van pensioenregeling uitvoering van pensioenregeling persoonlijke omstandigheden die actie van werknemer kunnen vergen met dien verstande dat werknemer daarbij ook gewezen moet worden op website van pensioenuitvoerder en op mogelijkheid pensioenregister te raadplegen als nieuwe pensioenovereenkomst binnen 6 maanden volgt op eerdere pensioenovereenkomst alleen informatie verstrekt moet worden die sinds vorige verstrekking is gewijzigd ¾ pensioenuitvoerder kosteloos over iedere wijziging in pensioenovereenkomst informeren. ¾ (T/m ) startbrief bevat informatie over ¾ inhoud verplicht deel van pensioenregeling (basispensioenregeling) (over inhoud van informatieverstrekking zijn nadere regels gegeven) ¾ toeslagverlening (zie 2.9) (over inhoud van informatieverstrekking zijn nadere regels gegeven) Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op 29

4 2.3 PW ¾ recht van werknemer om bij pensioenuitvoerder geldend pensioenreglement op te vragen ¾ bestaan van vrijwillige pensioenregeling ¾ omstandigheden die betrekking hebben op functioneren van pensioenuitvoerder ¾ recht van werknemer om bij pensioenuitvoerder verzoek in te dienen voor berekening van effecten van uitruil op zijn pensioen- aanspraak. ¾ Pensioenuitvoerder moet werknemer binnen 3 maanden na wijziging pensioenovereenkomst over wijziging informeren, inclusief mogelijkheid om gewijzigde pensioenreglement op te vragen. ¾ Bij meer dan 250 deelnemers in pensioenovereenkomst die wordt uitgevoerd door verzekeraar, mag vereniging van pensioengerechtigden oordeel geven over uitvoeringsovereenkomst, onder nader gegeven voorwaarden. 1. Art. 21, 22 PW; art. 2 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 2.3 Uitvoeringsovereenkomst 1 ¾ Werkgever moet pensioenovereenkomst onderbrengen ¾ uiterlijk wanneer werknemer pensioenaanspraken verwerft ¾ onmiddellijk ¾ door sluiten en in stand houden van schriftelijke uitvoeringsovereenkomst verplichting schriftelijke uitvoeringsovereenkomst geldt niet bij verplichte deelname in bedrijfstakpensioenfonds bij ¾ pensioenuitvoerder ¾ erkende pensioeninstelling uit lidstaat EU/EER ¾ verzekeraar met zetel buiten Nederland, mits verzekeraar in Nederland bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen. ¾ Werkgever mag PPI uitsluitend premieovereenkomst waarbij PPI geen risico draagt onderbrengen. ¾ Werkgever moet verschuldigde premie aan pensioenuitvoerder voldoen, met dien verstande dat in uitvoeringsovereenkomst moet worden vastgelegd ¾ hoe betaling geschiedt ¾ dat werkgever uiterlijk binnen 1 maand na afloop van elk kwartaal over dat kwartaal verschuldigde werkgeverspremie en op loon van werknemer ingehouden werknemerspremie voldoet (bij langere termijnen dan kwartaal gelden aanvullende bepalingen) uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van kalenderjaar totale jaarpremie voldoet binnen 13 weken na beëindiging deelneming nog verschuldigde premie voldoet. ¾ Gewezen werknemer moet verschuldigde premie aan pensioenuitvoerder voldoen, bij vrijwillige voortzetting (zie 2.7). 30 Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op

5 PW 2.4 ¾ Aan inhoud van uitvoeringsovereenkomst zijn nadere eisen gesteld. ¾ Pensioenfonds heeft meldingsplicht bij premieachterstand en tekort aan eigen vermogen aan ¾ verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan ¾ bij ontbreken van verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan/: (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden ¾ ondernemingsraad van onderneming die nog premie aan pensioenfonds verschuldigd is. ¾ Verzekeraar heeft meldingsplicht bij premieachterstand die leidt tot premievrijmaking of vervallen van pensioenaanspraken aan deelnemers en werkgever. ¾ Verpanding van uit uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende rechten door werkgever of andere handelingen die door hem worden verricht waardoor aan anderen dan aanspraak- of pensioengerechtigden rechten worden verleend, is nietig. 1. Art , 31 PW. 2.4 Pensioenuitvoerder 1 ¾ Pensioenuitvoerder is ¾ ondernemingspensioenfonds ¾ bedrijfstakpensioenfonds ¾ PPI ¾ verzekeraar die zetel heeft in Nederland. ¾ Pensioenuitvoerder heeft tot taak pensioenovereenkomst uit te voeren op basis van uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. ¾ Aan pensioenuitvoerder zijn nadere eisen gesteld, onder andere over ¾ waarborging goed bestuur volgens Code Pensioenfondsen (voor pensioenfondsen) en Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (voor verzekeraars), waardoor er in ieder geval verantwoording wordt afgelegd aan ¾ aanspraak- en pensioengerechtigden ¾ werkgever intern toezicht is ¾ uitbesteding ¾ opstellen en inhoud pensioenreglement ¾ registreren deelnemingsjaren ¾ informatieverstrekking (zie 2.5) ¾ pensioenregister (zie 2.6) ¾ zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid ¾ betaling van pensioen naar andere lidstaat EU/EER ¾ vrijwillige voortzetting door gewezen deelnemer (zie 2.7) ¾ behoud van aanspraak op pensioen (zie 2.8) ¾ toeslagverlening (zie 2.9) ¾ beschikken over pensioen (zie 2.10) ¾ informatie in jaarverslag. Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op 31

6 2.5 PW ¾ UWV moet arbeidsongeschiktheid van deelnemer aan pensioenuitvoerder melden. ¾ Rechtsvordering tegen pensioenuitvoerder tot doen van uitkering kan bij leven van pensioengerechtigde niet verjaren. ¾ Door pensioenuitvoerder benodigde inlichtingen/uittreksels uit BRP en registers burgerlijke stand zijn vrij van leges. ¾ Pensioenuitvoerder mag BSN opnemen in persoonsregistratie en bij verstrekken van gegevens hanteren. ¾ Gedetacheerde werknemer kan tijdens detachering blijven deelnemen aan pensioenregeling. ¾ Overlijdt (gewezen) deelnemer of gepensioneerde door van risico uitgesloten oorzaak en betrof het partnerpensioen op opbouwbasis, dan moet pensioenuitvoerder aan partner periodieke uitkering van partnerpensioen uitkeren die gebaseerd is op premievrije waarde berekend naar dag voorafgaand aan overlijden. ¾ Nederlandse sociale en arbeidswetgeving zijn niet van toepassing voor zover pensioenuitvoerder pensioenregeling uitvoert waarop voor bedrijfspensioenvoorziening geldende regels van andere staat gelden. 1. Art PW; art Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 2.5 Informatieverstrekking door pensioenuitvoerder 1 ¾ Uniform pensioenoverzicht ¾ moet jaarlijks door pensioenuitvoerder kosteloos aan deelnemers worden verstrekt ¾ bevat (volgens nader gegevens regels) opgave van verworven pensioenaanspraken (t/m 2015) opgave van reglementair te bereiken pensioenaanspraken opgave van aan voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken, benodigd voor fiscale aftrek uitgaven voor inkomensvoorzieningen informatie over toeslagverlening (zie 2.9) (vanaf 2016) informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten ¾ (t/m 2015) mag bij kleine pensioenaanspraak ook elektronisch worden verstrekt, tenzij deelnemer hiertegen bezwaar maakt. ¾ Pensioenuitvoerder moet deelnemer bij beëindiging van deelneming kosteloos verstrekken (volgens nader gegeven regels) ¾ opgave van opgebouwde pensioenaanspraken ¾ informatie over toeslagverlening (zie 2.9) ¾ informatie die voor deelnemer specifiek bij beëindiging relevant is ¾ informatie over omstandigheden die betrekking hebben op functioneren van pensioenuitvoerder 32 Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op

7 PW 2.5 ¾ (vanaf 2016) informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten met dien verstande dat (t/m 2015) informatie bij kleine pensioenaanspraak ook elektronisch mag worden verstrekt, tenzij deelnemer hiertegen bezwaar maakt. ¾ Pensioenuitvoerder moet degene die door scheiding gewezen partner wordt en aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen kosteloos verstrekken (volgens nader gegeven regels) ¾ opgave van opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen ¾ informatie over toeslagverlening (zie 2.9) ¾ informatie die voor gewezen partner specifiek van belang is ¾ (vanaf 2016) informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. ¾ Pensioenuitvoerder moet ¾ gewezen deelnemer ¾ gewezen partner (vanaf 2017) met bijzonder partnerpensioen ten minste 1 keer in 5 jaar kosteloos verstrekken (of na verzoek van betrokkene) ¾ opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, (t/m 2015) welke informatie bij kleine pensioenaanspraak ook elektronisch aan gewezen deelnemer mag worden verstrekt, tenzij gewezen deelnemer hiertegen bezwaar maakt ¾ informatie over toeslagverlening (zie 2.9), waarbij pensioenuitvoerder binnen 3 maanden over wijziging van toeslagbeleid moet informeren ¾ (vanaf 2016) informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. ¾ Pensioenuitvoerder moet degene die pensioengerechtigde wordt en daarna telkens jaarlijks kosteloos verstrekken ¾ opgave van zijn pensioenrecht ¾ opgave van opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet ¾ informatie over toeslagverlening (zie 2.9), waarbij pensioenuitvoerder binnen 3 maanden over wijziging van toeslagbeleid moet informeren ¾ (vanaf 2016) informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten (jaarlijkse verstrekking van deze informatie geldt vanaf 2017) ¾ (vanaf 2016) (alleen bij pensioeningang) informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek bij pensioeningang van belang is. ¾ Pensioenuitvoerder moet deelnemer voorafgaand aan deelneming in vrijwillige pensioenregeling kosteloos informeren over (volgens nader gegeven regels) ¾ inhoud van vrijwillige pensioenregeling ¾ opgave van reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van vrijwillige pensioenregeling, waarbij (vanaf nader te bepalen datum) (voor zover het ouderdomspensioen betreft) opgave ook wordt weergegeven op basis van pessimistisch scenario, verwacht scenario en optimistisch scenario Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op 33

8 2.5 PW ¾ toeslagverlening (zie 2.9) ¾ (vanaf ) vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. ¾ Pensioenuitvoerder moet op verzoek aan (t/m : vertegenwoordigers van) ¾ (gewezen) deelnemer ¾ gewezen partner ¾ pensioengerechtigde verstrekken (volgens nader gegeven regels) ¾ navolgende informatie (t/m ) geldend pensioenreglement (kosteloos) (t/m ) jaarverslag en jaarrekening van pensioenuitvoerder (t/m ) uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement (vanaf ) opgave van opgebouwde pensioenaanspraken, reglementair te bereiken pensioenaanspraken of pensioenrecht, waarbij (vanaf nader te bepalen datum) (voor zover het ouderdomspensioen betreft) gegevens ook worden weergegeven op basis van pessimistisch scenario, verwacht scenario en optimistisch scenario relevante informatie over beleggingen overige verplicht te verstrekken informatie ¾ specifiek relevante informatie waaronder indicatie (kosteloos) indicatie van mogelijk te bereiken kapitaal op pensioendatum, bij premieovereenkomsten waarbij premie wordt belegd indicatie van hoogte van in te kopen periodieke uitkeringen bij aanwending van mogelijk te bereiken kapitaal, bij kapitaalovereenkomsten en premieovereenkomsten waarbij (vanaf nader te bepalen datum) (voor zover het ouderdomspensioen betreft) indicaties ook worden weergegeven op basis van pessimistisch scenario, verwacht scenario en optimistisch scenario. ¾ (T/m ) pensioenuitvoerder moet gewezen deelnemer op verzoek opgave van hoogte van opgebouwde pensioenaanspraken verstrekken. ¾ (Vanaf voor deelnemer, vanaf of voor gewezen deelnemer, gewezen partner, pensioengerechtigde) pensioenuitvoerder moet op zijn website voor in ieder geval ¾ deelnemer ¾ gewezen deelnemer ¾ gewezen partner ¾ pensioengerechtigde volgens nader gegeven regels beschikbaar stellen ¾ informatie over kenmerken van pensioenregeling, uitvoering van pensioenregeling en persoonlijke omstandigheden die actie van werknemer kunnen vergen ¾ verdere informatie over pensioenregeling ¾ informatie uitvoeringskosten ¾ jaarverslag en jaarrekening (inclusief informatie in jaarverslag over haalbaarheidstoets en reële dekkingsgraad) 34 Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op

9 PW 2.5 ¾ (voor zover van toepassing) verklaring inzake beleggingsbeginselen ¾ (voor zover van toepassing) informatie over financieel crisisplan ¾ (voor zover van toepassing) informatie over (geactualiseerd) herstelplan ¾ pensioenreglement ¾ uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement met dien verstande dat ¾ hiervoor genoemde informatie en stukken op verzoek van betrokkene elektronisch/schriftelijk moeten worden verstrekt. ¾ Pensioenuitvoerder moet (gewezen) deelnemers en gepensioneerden die zich in andere lidstaat EU/EER vestigen informatie verstrekken over ¾ hun pensioenaanspraken en pensioenrechten ¾ mogelijkheden die hun op grond van pensioenregeling worden geboden. ¾ (T/m ) informatieverstrekking door pensioenuitvoerder ¾ moet voldoen aan nadere eisen omtrent tijdigheid, duidelijkheid en begrijpelijkheid ¾ moet schriftelijk geschieden, tenzij betrokkene instemt met elektronische verzending (behoudens uitzonderingen). ¾ geschiedt naar laatste bekende adres bij pensioenuitvoerder. ¾ (Vanaf ) informatie die pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt moet aan nadere eisen voldoen (onder andere correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig) (vanaf 2016: er gelden nadere eisen voor uniform pensioenoverzicht, verwijzing naar website pensioenuitvoerder en website pensioenregister, welke eisen voor gewezen deelnemer, gewezen partner, pensioengerechtigde pas vanaf 2017 gelden). ¾ (Vanaf ) pensioenuitvoerder ¾ moet informatie schriftelijk of elektronisch verstrekken (er mag maximaal 1 keer per jaar worden gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking) (vanaf : elektronische informatieverstrekking via externe berichtenbox gaat via mijnoverheid.nl) ¾ moet (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde schriftelijk over voornemen tot elektronische verstrekking informeren ¾ moet informatie schriftelijk verstrekken als (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde bezwaar maakt tegen elektronische verstrekking. ¾ Over inhoud van informatieverstrekking over toeslagverlening zijn nadere regels gegeven. 1. Art PW; art. IIA Stb. 2015, 193; art. 5-10, 52b, 52d Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; art. 15 Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op 35

10 2.6 PW 2.6 Pensioenregister 1 ¾ Pensioenregister ¾ wordt ingericht en in stand gehouden door pensioenuitvoerders ¾ heeft als doel op duidelijke en begrijpelijke wijze ¾ aanspraakgerechtigde, of ¾ (vanaf ) pensioengerechtigde die vanaf nog nader te bepalen datum in 2015 pensioengerechtigd is geworden gelegenheid te geven gegevens te raadplegen over ¾ pensioenaanspraken (gegevens te leveren door pensioenuitvoerder) ¾ (vanaf ) pensioenrechten (gegevens te leveren door pensioenuitvoerder) ¾ aanspraken, rechten en verzekeringstijdvakken AOW (gegevens te leveren door SVB) waarbij (vanaf ) (voor zover het ouderdomspensioen betreft) gegevens ook worden weergegeven op basis van pessimistisch scenario, verwacht scenario en optimistisch scenario (vanaf ) inzicht te geven in (volgens nader gegeven bepalingen en fasering) ¾ hoogte van te bereiken pensioen ¾ keuzes ten aanzien van pensioen ¾ gevolgen van keuzes ten aanzien van pensioen en van belangrijke gebeurtenissen op pensioen van aanspraakgerechtigde/ pensioengerechtigde ¾ wordt ontwikkeld en beheerd door Stichting Pensioenregister ¾ is te raadplegen op 1. Art. 51, 220a PW; art. IIA Stb. 2015, 193; art. 9e, 9f Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling; art. 1a Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. 2.7 Vrijwillige voortzetting door gewezen deelnemer 1 ¾ Pensioenuitvoerder kan voor deelnemer die gewezen werknemer wordt vrijwillige voortzetting van pensioenregeling uitvoeren ¾ vanaf beëindiging dienstbetrekking, ingaande uiterlijk 9 maanden na die beëindiging ¾ gedurende maximaal 3 jaar (verlenging mogelijk als werknemer bij einde dienstbetrekking arbeidsongeschikt is of ontslaguitkering ontvangt), of maximaal 10 jaar, indien werknemer aansluitend aan dienstbetrekking winst uit onderneming geniet. 1. Art. 54 PW. 36 Kijk voor meer informatie over de Memo-serie van Wolters Kluwer op

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Voorstel van wet houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen

Nadere informatie

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (Tekst geldend op: 19-12-2012) Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Pensioenwet. Ambtelijk Consultatiedocument. Wettekst

Pensioenwet. Ambtelijk Consultatiedocument. Wettekst Pensioenwet Ambtelijk Consultatiedocument en Artikelsgewijs Memorie van Toelichting Algemeen deel 01 Algemene bepalingen 02 Definities en Reikwijdte van de Pensioenwet 02 Toepassingsgebied 02 Definities

Nadere informatie

Pensioenwet. Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied. 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1. Definities

Pensioenwet. Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied. 1.1. Begripsbepalingen Artikel 1. Definities In deze uitgave is een markup opgenomen van de wetsartikelen die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel. Per wetsartikel worden de (voorgestelde) wijzigingen met een kleur getoond, waarbij de kleur afhankelijk

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Definities en toepassingsgebied

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Definities en toepassingsgebied Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang.

1. In het opschrift wordt aan pensioengerechtigden bij pensioeningang vervangen door: voorafgaand aan de pensioeningang. 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) Nota van wijziging Het voorstel wordt

Nadere informatie

De arbeidsvoorwaarde pensioen en de verplichtingen van de werkgever

De arbeidsvoorwaarde pensioen en de verplichtingen van de werkgever De arbeidsvoorwaarde pensioen en de verplichtingen van de werkgever Inleiding Een werkgever kan diverse arbeidsvoorwaarden aanbieden aan een werknemer. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde is pensioen. Een

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Pensioenwet Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij.

De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. De Pensioenwet. Zwitserleven zet de belangrijkste onderdelen voor u op een rij. 200.01.042 Broch Pensioenwet_195x195.indd.PDF - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Inhoudsopgave. De overeenkomst 03 Algemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord /V. Lijst van afkortingen / XVII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord /V. Lijst van afkortingen / XVII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V Lijst van afkortingen / XVII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 De pijlerindeling / 1 1.1.1 De eerste pijler / 2 1.1.2 De tweede pijler / 4 1.1.3 De derde pijler / 8 1.2 Het pensioenbegrip

Nadere informatie

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities Transponeringstabel van Pensioenwet naar Pensioen en spaarfondsenwet Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Wet van 6 oktober 2005, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling)

Wet van 6 oktober 2005, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling) Wet van 6 oktober 2005, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf)

Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Aandachtspuntenlijst reglementen (Brf) Art 28 WvB. Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte WvB artikelen Datum

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

DE NIEUWE PENSIOENWET

DE NIEUWE PENSIOENWET DE NIEUWE PENSIOENWET Invoering nieuwe Pensioenwet In deze brochure hebben wij beschreven wat de gevolgen zijn voor uw pensioenregeling. Aangezien de wet per 1 januari 2007 is ingevoerd en gefaseerd in

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 259 Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf)

Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf) Aandachtspuntenlijst reglementen (Bpf) Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen Datum in- Nr. Aard

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PENSIOENJURIDISCH

INHOUDSOPGAVE PENSIOENJURIDISCH INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE PENSIOENJURIDISCH 1 Pensioenwet / 1 1a Besluit tot inwerkingtreding van de Pensioenwet en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet / 65 1b Invoerings- en aanpassingswet

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen

Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen Een onderzoek naar de omvang van het aansprakelijkheidsrisico van de pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder?

Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Wat betekenen de nieuwe eisen voor pensioencommunicatie voor u als bestuurder? Programma van de workshop 1. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen: a) Algemene eisen aan pensioeninformatie b) Pensioenregister

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling [Rode tekst en doorhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het Concept besluit Algemeen Pensioenfonds, zoals dat ter consultatie door SZW is gepubliceerd op 7 mei 2015] Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC Communicatieplan Stichting Pensioenfonds NIBC September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verantwoordelijkheid, doelstelling en uitvoering communicatiebeleid... 3 3. Doelgroepen... 4 4. Wettelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS. Juli 2015

PENSIOENREGLEMENT 2015 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS. Juli 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE ARCHITECTENBUREAUS Juli 2015 HOOFDSTUK I Artikel 1.1 Inleidende bepaling Artikel 1.2 Vangnetbepaling Artikel 1.3 Vrijstelling van de verplichtstelling

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan Communicatieplan Versie: 4 Goedgekeurd door bestuur Datum: 08-04-2016 Inhoud Definities... 3 1. Inleiding en communicatiedoelstelling... 3 2. Omvang en Segmentatie Pensioenfonds Deelnemers... 3 3. Eisen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie