Communicatiejaarplan Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel"

Transcriptie

1 Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik Communicatie in Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH Wettelijk verplichte communicatie (reguliere communicatie) Fondscommunicatie (aanvullende communicatie) 5 3 Begroting 3.1 Overzicht begroting 6 2

3 1 Inleiding Dit communicatieplan start met een korte terugblik op de communicatie van het Vroegpensioenfonds voor de Technische Groothandel (verder: VPTECH) in In hoofdstuk 2 staan de communicatieactiviteiten voor 2013 en in hoofdstuk 3 de verwachte kosten. 1.1 Terugblik 2012 Ook in 2012 was de communicatie voor VPTECH een belangrijk aandachtspunt. De website is daarbij ØØn van de belangrijkste middelen die het fonds hanteert. Het is daarom van belang om de inhoud van de website zoveel mogelijk up to date te houden. Dit is een aanhoudend aandachtspunt. In de regel telt de website elk kwartaal tussen de 1500 en 2000 bezoekers. Eind 2011 is evenwel het vijfjaarlijkse pensioenoverzicht naar alle (ex-) deelnemers verzonden. Dit heeft eind 2011 al in een verhoogd bezoek van de website geresulteerd en in het eerste kwartaal van 2012 was het aantal boven de 5000 bezoeken. Nadien is het aantal weer teruggezakt naar de gebruikelijke ca bezoekers. Overigens geeft de Pensioenwet weliswaar aan dat slapers bij een pensioenfonds eens in de vijf jaar een pensioenbericht toegestuurd dienen te krijgen, maar die verplichting betreft slechts de nieuwe slapers van na Het bestuur heeft in het verleden echter al besloten om ook de slapers van de VPTECH eens in de vijf jaar zon pensioenbericht toe te sturen. Vanaf 2012 wordt het nieuwe UPO-model door de pensioenfondsen gebruikt. In dat van de VPTECH is ook zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het model van de koepels. Bij de start van het pensioenregister is op de website van het fonds een speciale landingspagina ingericht, met veel gestelde vragen en een directe link naar In veel communucatie met deelnemers, uitkeringsgerechtigden en werkgevers wordt aandacht aan het pensioenregister besteed. Medio 2011 heeft de AFM getoetst of pensioenfondsen voldoen aan de wettelijke communicatiebepalingen in de Pensioenwet en of hun aanvullende communicatie duidelijk en begrijpelijk is. Het VPTECH pensioenfonds scoorde 77% uit 100. In 2012 heeft een dergelijke toets niet plaatsgevonden. Gezien de financiºle positie van het fonds en het daaruit voortvloeiende lean and mean-beleid kan het bestuur ook in 2013 geen grote bedragen voor communicatie reserveren. Niettemin heeft het fonds de ambitie om zo transparant en begrijpelijk mogelijk te communiceren met de doelgroep. Naast communicatie-uitingen richting de werkgevers, zal vooral de website het instrument hiervoor blijven. Het bestuur wil desondanks een poging doen om de tevredenheid van de deelnemers over de (effectiviteit van de) communicatie te meten. Een grootschalige enquœte staat niet voor ogen. Veeleer wordt gedacht aan het raadplegen van in de technische groothandel bestaande overlegplatforms. 3

4 2. Communicatie in Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH Het bestuur van VPTECH wil het beleid en de beleidsbeslissingen die zij voor de stichting en de deelnemers neemt, zo goed mogelijk communiceren met de bedrijfstak, de (ex-)deelnemers en de uitkeringsgerechtigden. Tegelijkertijd is het bestuur zich bewust dat de VPTECH in veel opzichten niet vergelijkbaar is met een actief bedrijfstakpensioenfonds. VPTECH heeft voor de deelnemers slechts vijf jaar pensioenaanspraken opgebouwd, heft sinds 2005 geen premie meer en voor een steeds groter deel van de populatie is de toekomstige VPTECH-uitkering geen (deel van een) inkomensvervangende uitkering. De uitkering is beperkt en duurt slechts enkele jaren tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Gezien deze bijzondere positie is veel van de gebruikelijke pensioencommunicatie die door pensioenfondsen wordt gevoerd, minder op de relatie tussen VPTECH en haar deelnemers van toepassing. Bovendien kent de stichting buiten de beleggingsopbrengsten geen andere inkomsten en moet de stichting aan vrijwel alle (vaak kostbare) verplichtingen voldoen waar ook een gewoon pensioenfonds aan moet voldoen. Daarom ligt de nadruk bij de communicatie-uitingen van VPTECH, mede vanuit kostenoverwegingen, vooral op die aspecten waarover wettelijk verplicht gecommuniceerd moet worden en bij het zo actueel mogelijk houden van de website van de stichting. Daarnaast worden de werkgevers zo goed mogelijk benut als kanaal om de deelnemers te bereiken. In de communicatie van VPTECH maken we onderscheid tussen reguliere communicatie (de wettelijk verplichte communicatie) (paragraaf 2.2) en de aanvullende communicatie die de fondsspecifieke communicatieactiviteiten omvat (paragraaf 2.3). 2.2 Wettelijk verplichte communicatie (reguliere communicatie) VPTECH is wettelijk verplicht de onderstaande communicatie uit te voeren: Beºindiging relatie Wanneer een deelnemer zijn/haar relatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving) beºindigt, ontvangt de ex-partner een scheidingsbericht. Jaaropgave Aan pensioengerechtigden wordt elk jaar uiterlijk in februari de jaaropgave verzonden. Pensioeninformatie aan pensioengerechtigden Elk jaar ontvangen pensioengerechtigden een opgave van hun pensioenrecht en informatie over de toeslagverlening. Statuten- en Reglementswijzigingen VPTECH is verplicht om statuten- en reglementswijzigingen te communiceren zodra deze betrekking hebben op een of meer van zijn doelgroepen. De communicatie vindt plaats binnen drie maanden na accorderen van de wijziging. 4

5 Z-score Elk jaar publiceert VPTECH zijn z-score in het jaarverslag. Toeslag VPTECH informeert zijn doelgroepen ieder jaar over de beslissing om wel of geen toeslag te verlenen. Dekkingsgraad versus herstelplan VPTECH communiceert met zijn doelgroepen over het herstelplan bij een dekkingsgraad die onder de 104% ligt. Informatie bij waardeoverdracht 2.3 Fondscommunicatie (aanvullende communicatie) VPTECH vindt communicatie met zijn doelgroepen belangrijk. Vanwege het specifieke karakter van de regeling maar ook vanwege de beperkte financiºle middelen, maakt VPTECH naast de wettelijk verplichte communicatie, vooral gebruik van de website om de achterban te informeren. Ook in 2013 zal hier ruime aandacht aan besteed worden. Bij situaties die daartoe aanleiding geven, zal ook schriftelijke communicatie met en via de werkgevers plaatsvinden. De communicatie over pensioen wordt steeds meer centraal georganiseerd en gefaciliteerd. Vanuit overheden en koepels is een aantal campagnes gelanceerd: - Wijzer in Geldzaken (Rijksoverheid) - (Stichting Pensioenregister) - Samenstajijsterk (VB) Deze landelijke acties en campagnes zijn er vooral op gericht om het pensioenbewustzijn van de Nederlandse burgers te vergroten. En om het vertrouwen in het Nederlandse pensioensysteem van collectiviteit en solidariteit te versterken. VPTECH is, vanwege het specifieke karakter van het fonds, sinds enkele jaren geen lid meer van de VB en neemt dan ook niet deel aan dit soort gezamenlijke campagnes. Daar waar mogelijk en/of zinvol, kan evenwel besloten worden om aansluiting te zoeken. Onderwerpen die in het jaar 2013 (mogelijk) extra informatie behoeven zijn: o de mogelijkheden en onmogelijkheden van waardeoverdrachten. Door de schommelende dekkingsgraad rond de 100% zal in 2013, met name via de website, extra aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen hiervan voor de uitvoering van waardeoverdrachten alsmede aan de procedure die wordt gehanteerd bij staken resp. weer starten van waardeoverdracht. o de uitwerking van het pensioenakkoord. Het nieuwe kabinet zal ongetwijfeld met maatregelen en beleid komen, waarover vragen in de bedrijfstak ontstaan. Er zal zeker behoefte ontstaan aan informatie over de gevolgen voor het vroegpensioen; 5

6 o afkoop resterende kleine pensioenen. Op de website en in circulaires zal wederom aandacht aan dit punt worden gegeven. o deelnemers zonder recht op overgangsregeling. In de circulaires die jaarlijks aan 61 en 64-jarigen worden gestuurd kan aandacht worden besteed aan samenloop van VPTECH met andere uitkeringen. o Overgang van het administratiesysteem PBS naar MAIA. Hieronder zijn de communicatievormen per doelgroep samengevat weergegeven. Primaire doelgroepen Werkgevers Kenmerk Niet alleen een belangrijke doelgroep, maar ook een goed communicatiekanaal naar de deelnemers. Communicatiemiddel De website heeft een portaal waar werkgevers specifieke informatie kunnen krijgen; Jaarlijkse circulaire (vanuit de VUTECH). Slapers Voor deze groep wordt de communicatieverplichting vanuit de pensioenwet gevolgd. Incidentele benadering indien de situatie hierom vraagt. De website heeft een portaal waar slapers specifieke informatie kunnen krijgen; UPO 1 keer per 5 jaar; Circulaires 61-jarigen en 64-jarigen. Gepensioneerden Voor deze groep wordt de communicatieverplichting vanuit de pensioenwet gevolgd. Incidentele benadering indien de situatie hierom vraagt. De website heeft een portaal waar (vroeg)gepensioneerden doelgroepspecifieke informatie kunnen krijgen; Jaaropgave; Pensioeninformatie. 6

7 3 Begroting 3.1 Overzicht begroting Zoals aangegeven ligt voor het bestuur van VPTECH de hoogste prioriteit om bij zo beperkt mogelijke kosten een zo goed mogelijk (vroeg)pensioen voor de mensen in de bedrijfstak te verzorgen. Communicatie is van wezenlijk belang, doch binnen de beperkingen van de noodzakelijke kostenbeheersing. In de begroting van het fonds worden de volgende bedragen uitgetrokken voor communicatie te weten: 2.891,- ten behoeve van pensioencommunicatie (vast bedrag) ,- ten behoeve van onderhoud en het up to date houden van de website (vast bedrag) ,- ten behoeve van een brief aan deelnemers en werkgevers met informatie over onderwerpen waarover mogelijk in 2013 gecommuniceerd moet worden. Deze bedragen (totaal ,-) komen overeen met de bedragen die het fonds in voorgaande jaren aan communicatie heeft uitgegeven. Een eventuele extra afkoopactie is niet in deze begroting meegenomen. De hierboven vermelde tarieven zijn, zoals in de tariefsaanspraken met het VPTECH-bestuur is overeengekomen, niet ge ndexeerd voor 2013 en zijn gebaseerd op de tarieven voor

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het Fonds ), dient het Fonds te beschikken over

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Communicatie Strategie 2018

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Communicatie Strategie 2018 Stichting Pensioenfonds Communicatie Strategie 2018 Stichting Pensioenfonds Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement

Nadere informatie

1 Missie, visie Doelgroepen Communicatiedoelstellingen Kernboodschap van de communicatie Communicatiestrategie...

1 Missie, visie Doelgroepen Communicatiedoelstellingen Kernboodschap van de communicatie Communicatiestrategie... Communicatiebeleidsplan 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1 Missie, visie... 3 2 Doelgroepen... 4 3 Communicatiedoelstellingen... 4 4 Kernboodschap van de communicatie... 5 5 Communicatiestrategie... 6 6 Jaarlijks

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NEG Nederland. Communicatieplan Pensioenfonds NEG v

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NEG Nederland. Communicatieplan Pensioenfonds NEG v Communicatieplan Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 19 januari 2017 Eerste revisie vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 januari 2018 Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland November Versie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland November Versie Communicatieplan Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland November 2017 Versie 2 2017 Inhoudsopgave Doelstelling... 3 Terugblik 2016/2017... 3 Ambities van SPPN... 4 Evaluatie van het Communicatieplan...

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland (het

Nadere informatie

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15

Communicatiebeleid. 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Communicatiebeleid 22 september 2016 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen en uitvoering... 4 2.1 Doelstellingen... 4 2.2 Uitvoering... 4 3. Relevante aandachtsgebieden... 6

Nadere informatie

Communicatiebeleid. 16 januari 2017 Pagina 1 van 17

Communicatiebeleid. 16 januari 2017 Pagina 1 van 17 Communicatiebeleid 16 januari 2017 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen en uitvoering... 4 2.1 Doelstellingen... 4 2.2 Uitvoering... 4 3. Relevante aandachtsgebieden... 6 3.1

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2016 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 21 april 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen... 3

Nadere informatie

Communicatie-beleidsplan Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland maart 2017

Communicatie-beleidsplan Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland maart 2017 Inleiding Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland vind het van groot belang dat de deelnemers tijdig de juiste en toereikende informatie krijgen over hun pensioen. Dit communicatieplan beschrijft op

Nadere informatie

COMMUNICATIEBELEID Eigenaar: Document: Versie: Datum: Auteur: Versie Status Datum Omschrijving

COMMUNICATIEBELEID Eigenaar: Document: Versie: Datum: Auteur: Versie Status Datum Omschrijving COMMUNICATIEBELEID Eigenaar: Bestuur pensioenfonds Scildon Document: Communicatiebeleid Versie: Definitief Datum: 31.05.2017 Auteur: Antoinette Ankone Versie Status Datum Omschrijving 0.1 Concept 01-08-2016

Nadere informatie

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC)

Communicatieplan 2018 Stichting Pensioenfonds Grond- en Cabinepersoneel Transavia (SPTGC) Communicatieplan 2018 Stichting (SPTGC) 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Missie, visie en doel van het fonds...4 2. Uitgangspunten en doelstellingen van het fonds voor communicatie.5 3. Communicatie met

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2015 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Communicatieplan Stichting Brocacef Pensioenfonds Communicatieplan 2018 Stichting Brocacef Pensioenfonds Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 14 december 2017 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 1. Informatieverplichtingen...

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2013-2016. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiebeleidsplan 2013-2016. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiebeleidsplan 2013-2016 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Aanleiding van het communicatiebeleidsplan Het bestuur van Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (hierna:

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan Pensioenfonds Wonen

Communicatiebeleidsplan Pensioenfonds Wonen Communicatiebeleidsplan Pensioenfonds Wonen 2018 2020 Pagina 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afbakening van het plan... 3 1.2 Duur van het plan... 3 1.3 Organisatie van de communicatie... 3 2.

Nadere informatie

Communicatiekalender 2017 en 2018

Communicatiekalender 2017 en 2018 Communicatiekalender 2017 en 2018 Wettelijk verplichte activiteit Doelgroep Wet- en regelgeving DEELNEMERS/GEWEZEN DEELNEMERS/GEWEZEN PARTNERS/GEPENSIONEERDEN Pensioen 1-2-3 over kenmerken pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds. Financieel crisisplan

Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds. Financieel crisisplan Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds Financieel crisisplan Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel en kader van het financieel crisisplan... 4 2.1 Crisissituatie... 4 2.2 Kritische dekkingsgraad... 5 2.3 Richtlijn...

Nadere informatie

Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatiestrategie en -beleid inclusief jaarplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen/Strategie Huidige Situatie Volgens het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Deutsche

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij

Communicatiebeleidsplan 2014-2016. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Communicatiebeleidsplan 2014-2016 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Dit plan is in opdracht van en samenspraak met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij tot stand

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2013-2015

Communicatiebeleidsplan 2013-2015 Communicatiebeleidsplan 2013-2015 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Colofon Dit plan is in opdracht van en in samenwerking met Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2014 2015. Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP)

Communicatiebeleidsplan 2014 2015. Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) Communicatiebeleidsplan 2014 2015 Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1 Afbakening van het plan... 4 1.3 Duur van het plan... 4 1.4 Plaats van het plan... 4

Nadere informatie

In de Pensioenwet is vastgelegd dat wanneer een pensioenfonds niet langer voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van:

In de Pensioenwet is vastgelegd dat wanneer een pensioenfonds niet langer voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van: Financieel Crisisplan 1. Elementen crisisplan In de Pensioenwet is vastgelegd dat wanneer een pensioenfonds niet langer voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van: vereist eigen vermogen (ultimo 2011

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Wet Pensioencommunicatie White Paper

Wet Pensioencommunicatie White Paper White Paper December 15 Wat houdt deze wet in en wat is het doel? Deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan, wijzigt de Pensioenwet en de Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen. De Wet is in het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2017 Pensioenfonds Cargill

Verkort jaarverslag 2017 Pensioenfonds Cargill Verkort jaarverslag 2017 Pensioenfonds Cargill Pensioenfonds Cargill 2017 in beeld Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2017 van Pensioenfonds Cargill? U leest het in dit verkort jaarverslag. Financiële

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Grontmij. December 2016

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Grontmij. December 2016 Communicatieplan 2017 Stichting Pensioenfonds Grontmij December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Missie, visie en ambitie van het fonds...4 2. Doelstelling en beleidsuitgangspunten van het fonds voor

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan

Communicatiebeleidsplan Communicatiebeleidsplan 2018-2020 Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Laetitia Niemantsverdriet, communicatieadviseur

Nadere informatie

Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring RBS 2017 Hoofdstukindeling

Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring RBS 2017 Hoofdstukindeling Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring RBS 2017 Hoofdstukindeling Het financieel crisisplan van Centraal Beheer APF Collectiviteitskring RBS bevat de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC

Communicatieplan. Stichting Pensioenfonds NIBC Communicatieplan Stichting Pensioenfonds NIBC September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verantwoordelijkheid, doelstelling en uitvoering communicatiebeleid... 3 3. Doelgroepen... 4 4. Wettelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Norit Pensioenfonds

Stichting Norit Pensioenfonds Stichting Norit Pensioenfonds Communicatieplan 2017-2019 Dit communicatieplan is voorbereid door de werkgroep communicatie van Stichting Norit Pensioenfonds en vastgesteld door het bestuur. Amersfoort,

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM)

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (Pensioenfonds AFM) 1. Achtergrond Dit Beleidsplan Communicatie van Pensioenfonds AFM beoogt inzicht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit:

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit: Ons kenmerk 2011-002716 Behandeld door Afdeling Communicatie Doorkiesnummer +31 (0)45 5788100 E-mailadres info.pdn@dsm.com Heerlen juli 2011 Onderwerp Toeslagverlening (Indexatie) Beste heer, mevrouw,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Communicatiebeleidsplan 2015. Pensioenstichting Transport

Communicatiebeleidsplan 2015. Pensioenstichting Transport Communicatiebeleidsplan 2015 Pensioenstichting Transport Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 februari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Communicatie 9 2.1.Organisatie van de communicatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB) Communicatiebeleidsplan , editie 2018

Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB) Communicatiebeleidsplan , editie 2018 Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB) Communicatiebeleidsplan 2016 2018, editie 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening van het communicatiebeleidsplan 1.3 Duur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch.

1. In het eerste en tweede lid wordt schriftelijk vervangen door: schriftelijk of elektronisch. CONCEPT Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg

Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen / Marianne Meijer-Zaalberg 17 december 2014 Pensioen Flash Onderwerpen van deze Pensioenflash: Wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader aangenomen Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd ingediend Wetsvoorstel pensioencommunicatie

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2015

Communicatiejaarplan 2015 Communicatiejaarplan 2015 Dit communicatieplan is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Kirsten Wesselius, communicatieadviseur

Nadere informatie

Informatiemomenten Pensioen

Informatiemomenten Pensioen Informatiemomenten Pensioen Hierbij treft u een checklist aan van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging dienstverband. U ziet precies

Nadere informatie

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Beleidsplan Communicatie en jaarplannen Communicatie Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten 1. Achtergrond Dit Beleidsplan Communicatie van Stichting Pensioenfonds AFM (Pensioenfonds AFM)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 008 Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling NN. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl,

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets

Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Doelstellingen, risicohouding en haalbaarheidstoets Conform de Pensioenwet dient het bestuur van een pensioenfonds de doelstellingen en beleidsuitgangspunten (waaronder de risicohouding) van het pensioenfonds

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren,

Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid. Geachte dames en heren, Aan de centrale organisaties van werkgevers en werknemers aangesloten bij de Stichting van de Arbeid Den Haag : 4 juli 2013 Ons kenmerk : S.A.13.030.62 EH/JS Uw kenmerk : Betreft : Aanbeveling pensioencommunicatie

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Hoe vaak denkt u aan uw pensioen? Jacobs Pensioenperspectief 9 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Nieuwsbericht 27 maart 2018

Nieuwsbericht 27 maart 2018 Nieuwsbericht 27 maart 2018 Dit is de meest recente actualisering van ons eerdere nieuwsbericht over het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen van 28 december 2017. Waardeoverdracht klein pensioen

Nadere informatie

Pensioencommunicatie, maar dan anders. Johan de Groot

Pensioencommunicatie, maar dan anders. Johan de Groot Pensioencommunicatie, maar dan anders Johan de Groot Pensioencommunicatie tot nu toe Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (2007) Instrumenten: UPO en het Pensioenregister Startbrief Stopbrief

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2. Recht op waardeoverdracht... 4 1.3. Redenen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Voor wie is deze toelichting? Het Uniform Pensioenoverzicht. Uw persoonlijke gegevens

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Voor wie is deze toelichting? Het Uniform Pensioenoverzicht. Uw persoonlijke gegevens Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent gewezen deelnemer (slaper), u neemt niet meer deel aan deze pensioenregeling; - U bent gewezen deelnemer

Nadere informatie

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever

uit dienstbetrekking voortvloeiende rechtsbetrekking tussen overheidswerkgever 2. Pensioenwet (PW) 2.1 Pensioenovereenkomst 1 ¾ Pensioenovereenkomst is ¾ hetgeen tussen werkgever en werknemer over pensioen is overeengekomen ¾ navolgende gelijkgestelde rechtsbetrekkingen uit dienstbetrekking

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Communicatieplan Communicatieplan Versie: 4 Goedgekeurd door bestuur Datum: 08-04-2016 Inhoud Definities... 3 1. Inleiding en communicatiedoelstelling... 3 2. Omvang en Segmentatie Pensioenfonds Deelnemers... 3 3. Eisen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring Bavaria Hoofdstukindeling

Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring Bavaria Hoofdstukindeling Financieel crisisplan Centraal Beheer APF Collectiviteitskring Bavaria - 2018 Hoofdstukindeling Het financieel crisisplan bevat de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding 2. Beschrijving financiële crisissituaties

Nadere informatie