Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de verwerving van een on premise service management systeem"

Transcriptie

1 Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer Versie Datum Omschrijving Definitief LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 1 van 30

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. BEGRIPPENLIJST 3 Hoofdstuk 2. ALGEMEEN Bedrijfsprofiel Doel Contractvorm Voorwaarden Motiveringen Correspondentie Klachten 6 Hoofdstuk 3. OPDRACHTOMSCHRIJVING Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht Huidige situatie Huidig gebruik beiden omgevingen De gewenste situatie 9 Hoofdstuk 4. SELECTIEPROCDURE De Planning De Aanmelding Nadere inlichtingen Toets volledigheid Toets uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Toets selectiecriteria Selectiebeslissing Uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde Gegadigden Overige procedurevoorschriften ICT-Voorwaarden 16 Hoofdstuk 5. EIGEN VERKLARING Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden 20 Hoofdstuk 6. CRITERIA VOOR SELECTIE Beoordeling criteria voor selectie De Criteria voor selectie 21 Bijlage 1 - Eigen Verklaring en toelichting 26 Bijlage 2 - Template te stellen vragen tbv de Nota van Inlichtingen 27 Bijlage 3 - Referentieverklaring 28 Bijlage 4 - Referentieverklaring 30 LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 2 van 30

3 Hoofdstuk 1. BEGRIPPENLIJST De definities uit artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 zijn van overeenkomstige toepassing. Voor zover in deze Selectieleidraad aanvullende definities worden gebruikt worden deze met een beginhoofdletter gebruikt. Aanmelding Changemanagement (incl. release management) het indienen van een rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring, inclusief bijbehorende documenten, in overeenstemming met de procedurevoorschriften, zoals beschreven in de Selectieleidraad. Zie voor een nadere toelichting op de aanmeldingsprocedure hoofdstuk 4.2 heeft bij LVNL betrekking op het geïntegreerd wijzigen van de ATMdienstverlening, waarvoor wijzigingen nodig zijn in: a. technische systemen zoals computers, netwerken, voice communicatie, radar, navigatie, gebouwsystemen b. het trainen van bestaande verkeersleiders voor elke change in een release en het aanpassen van de opleiding van nieuwe verkeersleiders.enz. c. statische informatie en voorschriften voor luchtverkeersleiders en vliegers zoals documenten over systeem gebruik, werkvoorschriften, luchtruimstructuur, routes, procedures voor bijzondere omstandigheden. De Compliance module wordt gebruikt voor het behandelen van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving waaruit RFC s kunnen ontstaan zodat Change Management wordt gebruikt om compliant te worden. Current Ratio Eigen Verklaring Gegadigde vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen. Indien een combinatie optreedt als Gegadigde is de Current Ratio het gemiddelde van de individuele Current Ratio s van de respectievelijke leden van de Combinatie. het formulier waarin Gegadigde zonder voorbehoud verklaart dat geen van de door LVNL aangeduide uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Gegadigde en dat zij voldoet aan alle door LVNL aangeduide geschiktheidseisen. De Eigen Verklaring en toelichting zijn opgenomen in bijlage 1. de ondernemer die een Aanmelding indient of voornemens is een Aanmelding in te dienen om in aanmerking te komen voor een uitnodiging tot inschrijving. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 3 van 30

4 Gewogen Gemiddelde Inschrijver een begrip dat wordt gebruikt in verband met een financieel kengetal (bijvoorbeeld Current Ratio) en dat het gewogen gemiddelde van dat financiële kengetal over de laatste 3 (drie) beschikbare boekjaren tot uitdrukking brengt en dat in formule luidt: ((FK2012*1) + (FK2013*2) + (FK2014*3)) / 6. (FK = het financiële kengetal) De Gegadigde die met toepassing van de selectieprocedure, zoals beschreven in de Selectieleidraad, door LVNL is geselecteerd voor de inschrijvingsfase. De geselecteerde Gegadigden ( Inschrijvers ) ontvangen van LVNL een uitnodiging tot inschrijving. LVNL Luchtverkeersleiding Nederland, de publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht bij de Wet Luchtverkeer van 18 juni 1992 (Staatsblad 1992, 368), en gevestigd te Schiphol Oost (1117 CV) aan het Stationsplein Zuid West Opdracht De opdracht zoals omschreven in Hoofdstuk 3. Risk Management Module Is nu ondergebracht in workorders en heeft betrekking op onderhoud van de operationele systemen en met maken van impact analyses.) Selectieleidraad Dit document, inclusief bijbehorende bijlagen. Service Management Systeem Een Service Management Software Systeem is een software systeem dat gebaseerd dat de ITIL (v2) processen ondersteund om de IT services te managen en te verbeteren en de overall performance en effectiviteit van de ICT organisaties te vergroten. Solvabiliteit Het totaal eigen vermogen gedeeld door totaal vreemd vermogen, waarbij onder vreemd vermogen in ieder geval dient te worden verstaan: zowel kortals langlopende schulden, alsmede voorzieningen. Indien een Combinatie optreedt als Gegadigde is de Solvabiliteit het gemiddelde van de individuele solvabiliteit kengetallen van de respectievelijke leden van de Combinatie. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 4 van 30

5 Hoofdstuk 2. ALGEMEEN 2.1 Bedrijfsprofiel Het verlenen van luchtverkeersdiensten is de kernactiviteit en primaire wettelijke taak van LVNL. In de Wet Luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het verlenen van communicatie-, navigatie en plaatsbepalingsdiensten, het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersdiensten. Anders gezegd: LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim boven Nederland en een deel van de Noordzee en alles wat daarbij komt kijken. LVNL doet dit sinds 1923 en sinds 1983 als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Op de site kunt u alle relevante informatie over LVNL lezen en downloaden. De aanbesteding betreft de verwerving van een service management systeem, zoals nader beschreven in Hoofdstuk Doel Het doel van deze Selectieleidraad is het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde ondernemers over de Opdracht (Hoofdstuk 3), de te doorlopen selectieprocedure (Hoofdstuk 4), en de wijze waarop de selectie plaatsvindt (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6). LVNL wil aan de hand van deze Selectieleidraad komen tot een selectie van maximaal 5 Gegadigden die in staat zijn en ook bewezen hebben, soortgelijke opdrachten met succes te realiseren. Deze geselecteerde Gegadigden komen vervolgens in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. 2.3 Contractvorm De overeenkomst on premise servce management systeem zal initieel worden aangegaan voor de duur van drie (3) jaar met de optie om drie (3) keer met een periode van twee (2) jaar te verlengen onder gelijkblijvende condities. Op de uitvoering van de opdracht zullen de Algemene Inkoopvoorwaarden van LVNL, versie 1.0, datum van toepassing zijn. 2.4 Voorwaarden Op deze Aanbesteding zijn de Aanbestedingswet 2012 en de Richtsnoer Leveringen en Diensten van LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 5 van 30

6 toepassing. U kunt beide documenten vinden op: respectievelijk Door indiening van uw Aanmelding op de wijze zoals in deze Selectieleidraad beschreven, wordt u Gegadigde voor de aanbestedingsprocedure van LVNL en aanvaardt u zonder voorbehoud alle in deze Selectieleidraad (inclusief bijlagen) en in de Nota(s) van Inlichtingen gestelde voorwaarden. 2.5 Motiveringen Keuze aanbestedingsprocedure: LVNL heeft gekozen voor een niet-openbare procedure met aankondiging. Aan deze keuze liggen de volgende overwegingen c.q. redenen ten grondslag: LVNL verwacht een marktsituatie met veel potentiële leveranciers. Het aantal te ontvangen inschrijvingen is derhalve ongewis en op voorhand moeilijk in te schatten. LVNL streeft naar een goed beheersbare aanbestedingsprocedure waarbij tevens rekening wordt gehouden met de marktpartijen. Zodat ook voor hen niet onnodig veel inschrijvingskosten worden gemaakt. Derhalve is gekozen voor een niet-openbare procedure Eén perceel: De Opdracht van LVNL bestaat uit één geheel en is niet opgedeeld in meerdere percelen. Aan deze keuze liggen de volgende overwegingen c.q. redenen ten grondslag. Naar het inzicht van LVNL leent de scope van de Opdracht zich niet voor opdeling in meerdere percelen. De gevraagde dienstverlening bestaat uit nauw samenhangende activiteiten. Bovendien wenst LVNL een overeenkomst af te sluiten met één contractpartij die verantwoordelijk zal zijn voor het geheel van de gevraagde dienstverlening. 2.6 Correspondentie Al uw correspondentie (waaronder Aanmelding, bevestigingen van ontvangst, vragen, klachten en overige mededelingen) dient u uitsluitend per te richten aan: Contactpersoon adres Dhr. B.L. Goedhoop/ Inkoper aan: in cc: en In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ Klachten Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen en of inbreuk op de algemene aanbestedingsbeginselen. U dient duidelijk en gemotiveerd aan te geven op welke aspect(en) van de aanbestedingsprocedure uw klacht betrekking heeft. Uw klacht wordt behandeld door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij deze aanbestedingsprocedure. LVNL streeft ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Klachten met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure kunt u uitsluitend richten aan: adres In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ2019 LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 6 van 30

7 Hoofdstuk 3. OPDRACHTOMSCHRIJVING 3.1 Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht Bij LVNL dragen luchtverkeersleiders zorg voor het veilig en efficiënt afhandelen van het luchtverkeer in het aan LVNL toegewezen civiele luchtruim. De benodigde technische systemen, procedures en vakbekwaam personeel, aangeduid als Air Traffic Management (ATM) system worden door LVNL gerealiseerd, gewijzigd en onderhouden. Bij de hiervoor benodigde bedrijfsprocessen zijn diverse afdelingen van LVNL betrokken. Voor een eenduidige werkwijze zijn hiervoor de bedrijfsprocessen ingericht op basis van ITIL en worden deze ondersteund met een Service Management Systeem. Op dit moment wordt gewerkt met BMC Service Desk Express. Dit systeem dient echter vervangen te worden in verband met een aangekondigde End of Life. De organisatie is tevreden over het gebruik van het huidige systeem, hoewel het wel enige flexibiliteit mist voor mogelijke inrichtingen. Daarnaast is de informatie behoefte groot in relatie tot rapportages en het systeem mist ook daarin haar flexibiliteit en is niet gebruikersvriendelijk. 3.2 Huidige situatie Bij de bedrijfsprocessen zijn diverse afdelingen binnen de organisatie betrokken. Dit betreffen: Operationele technische afdelingen, Procedures, Human Factor (opleidingen), Regionale Unit en Gebouw & Infrastructuur. In totaal zijn er zo n 300 medewerkers actief in het Service Management Systeem waarvan een zeer klein gedeelte de eerstelijns functie vertegenwoordigt. Een belangrijk deel is actief in Change- en Release Management. Bij LVNL wordt ITIL toegepast op de Air Traffic Management (ATM)-dienstverlening. Deze dienstverlening wordt door intern opgeleide luchtverkeersleiders geleverd waarbij gebruik wordt gemaakt van technische systemen, gebruiksvoorschriften en werkvoorschriften. Bij LVNL zijn er op basis van ITIL generieke bedrijfsprocessen gemodelleerd en ingericht voor Incident-, Problem-, Risk Management, Compliance-, Change- en Release Management gericht op de ATM-dienstverlening. Deze generieke processen vormen de basis voor het service management systeem. In het huidige systeem is alleen in workorders differentiatie aangebracht voor de toepassing in verschillende afdelingen in de vorm van extra gegevensvelden. De registratie van incidents, problems, gewijzigde regelgeving en changes is in het huidige systeem voor de afdelingen gelijk. Het is niet wenselijk dat deze in afdelingsspecifieke modules worden geregistreerd. Wel is het wenselijk dat workorders geschikt zijn voor de specifieke registratie- en informatiebehoefte horende bij verschillende soorten werkzaamheden. De ICT kantoorautomatiserings-afdeling (ICT) is echter niet geïntegreerd in het huidige systeem en draait op een separate SDE omgeving. Ook dit systeem dient vervangen te worden. Echter, in tegenstelling tot de huidige situatie zal ICT juist integreren in een volgende fase in het nieuwe Service LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 7 van 30

8 Management Systeem. Hierbij is het van belang dat er separate inrichtingsmogelijkheden moeten zijn, indien nodig, zoals afwijkende CMDB wensen, workflows e.d. De bedrijfsprocessen voor realisatie, wijzigen en het onderhoud van het operationele ATM systeem zijn op dit moment ingericht op basis van de volgende ITIL V2 processen: Incident Management Problem Management Change Management (incl. Release Management) Configuration Management Availability Management (exclusief real life interfaces) Aanvullend hierop kent LVNL: Risk Management module Complicance (Wet- en regelgeving) module De inrichting van het Service Management Systeem voor het operationele ATM systeem kent diverse ITIL processen en volgt het standaard ITIL proces en voorziet ook in werkopdrachten. LVNL heeft op dit moment elke module aangepast naar de specifieke informatiebehoefte van LVNL. Deze informatiebehoefte wijkt dan ook af van de ICT informatiebehoefte die op dit moment een standaard ITIL inrichting kent. 3.3 Huidig gebruik beiden omgevingen ATM systeem: Meldingen kunnen betrekking hebben op verstoringen, informatie verzoeken en veranderingen. Per maand zijn er totaal circa 60 meldingen, waarvan bij benadering 40 verstoringen en 10 RFC s. De verstoringen worden door de helpdesk geregistreerd in de applicatie. De RFC s worden nu direct in het systeem geregistreerd door de aanvrager, in de toekomst zou dit via een Self Service Portal mogelijk moeten zijn. Het systeem kent op dit moment 300 gebruikers en wordt 24x7 gebruikt. ICT: Meldingen kunnen direct gemeld worden bij ICT-Support, maar 80% wordt gemeld via de Self Service Portal. Meldingen kunnen betrekking hebben op verstoringen, bestellingen, informatie verzoeken, veranderingen, complimenten en klachten. Per maand zijn er totaal circa 450 meldingen, waarvan bij benadering 120 verstoringen, 300 fulfillments (standaard verzoeken) en 30 RFC s. Het systeem kent op dit moment 25 gebruikers, en zo n 900 gebruikers voor de Self Service module. Het systeem wordt alleen tijdens kantoortijden gebruikt en de Self Service 24x De gewenste situatie LVNL is nu op zoek naar een nieuw Service Management Systeem die de bedrijfsprocessen op basis van bovenstaande ITIL processen minimaal als basis kan ondersteunen. Het systeem dient de modules standaard aan te bieden, maar met de mogelijkheid om de modules aan te passen en uit te breiden voor de specifieke informatie behoefte. In aanvulling hierop kent LVNL specifiek ingerichte workflows en notificaties die het nieuwe systeem moet ondersteunen. Het systeem dient flexibel en uitbreidbaar te zijn met custom modules waarbij toekomstige wensen eenvoudig kunnen worden ondersteund. Een customized module betekent in de optiek van LVNL dat de organisatie in staat is om aanpassingen aan bedrijfsprocessen te laten ondersteunen door dit systeem. Waarbij deze nieuwe functionaliteit past binnen de ITIL of gerelateerd zijn aan de ITIL processen en toekomstige LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 8 van 30

9 wijzigingen op ITIL processen. Belangrijk hierbij is dat deze wijzigingen passen in de visie van de leverancier van het nieuwe Service Management Systeem. In de eerste fase zal het systeem worden ingericht zoals deze nu draait voor de huidige afdelingen en processen. ICT zal pas in een latere fase worden geïmplementeerd. Het nieuwe systeem dient als onpremise oplossing te worden aangeboden vanwege het informatiebeveiligingsbeleid van LVNL. Het applicatie- en technisch beheer is onderdeel van de scope en voor de beoogde periode. In aanvulling op de bovenstaande ITIL processen kent de organisatie nog een uitgebreidere behoefte voor de eerste fase, te weten de volgende elementen: Self Service Portal Onderhoudsplanning / Resource management Interface mogelijkheden met in- en uitleesmedia, zoals QR code scanning middels smartphones Rapportage mogelijkheden (die de klant zelf kan ontwikkelen) Audittrail op ingerichte processen Zoals aangegeven zal ICT in een volgende fase aansluiten op het nieuwe Service Management Systeem. ICT heeft daarbij specifiek de volgende wensen: Portfolio Management SLA Management Life Cycle Management Software Indien mogelijk in de toekomst uit te bouwen naar Facilitaire modules, zoals zaalreserveringsmodule, bezoekersmodule en ruimte onderhoud. (Dit levert geen grote groepen nieuwe gebruikers op) LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 9 van 30

10 Hoofdstuk 4. SELECTIEPROCEDURE 4.1 De planning Publicatie 16 juni 2015 Aanmelden informatiesessie 25 juni uur Informatie sessie 26 juni uur tot uur Nadere inlichtingen over de Selectieleidraad en selectieprocedure kunt u per (zie 2.5) aanvragen tot uiterlijk: Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten verstuurt LVNL een Nota van inlichtingen Inlichtingen Uw Aanmelding (NvI) kunt aan u Gegadigden, indienen tot uiterlijk: op: 2 juli uur 6 juli uur 17 augustus :00 uur Aanmeldingen worden geopend op: 17 augustus13:00 uur LVNL maakt de voorlopige selectie bekend aan Gegadigden 7 september 2015 uiterlijk op: LVNL maakt de definitieve selectie bekend aan Gegadigden 27 september 2015 uiterlijk op: Geplande datum uitsturen Gunningleidraad: 1 oktober 2015 (N.B. De data in deze tabel zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.) 4.2 De aanmelding Aan uw Aanmelding als Gegadigde verbindt LVNL de volgende voorwaarden: De Aanmelding geschiedt uitsluitend door het indienen van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring aangevuld met de bijbehorende Referentieverklaringen (bijlage 3). LVNL hanteert als indieningsdatum/-tijd het moment van ontvangst van de . Het niet (tijdig) aankomen van de Aanmelding is voor uw risico. De Aanmelding dient op de voorgeschreven wijze, compleet en correct te zijn ingevuld en op tijd te zijn ingeleverd. Als de Aanmelding incorrect, incompleet, te laat of niet op de voorgeschreven wijze is ingediend, leidt dit tot uitsluiting van uw deelname aan deze aanbesteding. De Aanmelding en alle te voeren correspondentie dient te geschieden in de Nederlandse taal, dan wel te zijn voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal. Correspondentie en/of stukken gesteld in een andere dan de Nederlandse taal of niet voorzien van een deugdelijke vertaling in de Nederlandse taal, dan behoudt LVNL zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen. LVNL zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn voor het indienen van de Aanmelding en/of aanleveren van de informatie Aanmelding door samenwerkingsverband Een samenwerkingsverband van ondernemingen ( combinatie ) kan zich aanmelden als één Gegadigde. In dat geval is het afzonderlijk aanmelden als Gegadigde voor hetzelfde perceel door één LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 10 van 30

11 van de deelnemers in het samenwerkingsverband ( combinanten ), alleen of in combinatie met anderen, niet toegestaan. Elk van de deelnemers van het samenwerkingsverband moet een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen Verklaring indienen. Voorts dient elke combinant bij punt 8.1 van de Eigen Verklaring aan te geven aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Na de datum van Aanmelding is het niet meer mogelijk om een al gevormde combinatie te wijzigen, tenzij dit geschiedt na schriftelijke toestemming van LVNL. Het verzoek om wijziging zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. Ondernemingen die zich in combinatie aanmelden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij eventuele gunning van de Opdracht aan een combinatie, zal deze combinatie moeten aantonen dat de verplichtingen vanuit deze Europese aanbesteding gedurende looptijd van de overeenkomst zijn vastgelegd in een gezamenlijke vaststellingsovereenkomst Aanmelden met beroep op derde(n) U kunt zich voor het voldoen aan de gestelde eisen ook beroepen op de financiële en/of economische draagkracht dan wel technische en/of beroepsbekwaamheid van derden (hierna te noemen: genomineerde derde ). Een voorwaarde bij het beroep op deze genomineerde derde(n) is dat de Gegadigde kan aantonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor die Opdracht noodzakelijke middelen van deze genomineerde derde(n) (zie hiervoor bijlagen 4 en 5). Zowel in geval van intra-concernrelaties als in geval van een genomineerde derde dient u onder punt 8.2 van de Eigen Verklaring aan te geven voor welke geschiktheidseisen u een beroep op deze derde(n) doet. Met het invullen van onderdeel 8.2 en de ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart Gegadigde dat hij daadwerkelijk over de derde kan beschikken om de Opdracht uit te voeren. Het beroep op een derde ten behoeve van de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid brengt met zich mee dat de Gegadigde deze derde daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de Opdracht. Het wijzigen van een genomineerde derde gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van LVNL. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan LVNL. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. Het is niet toegestaan dat een Gegadigde als derde door andere Gegadigden wordt ingezet voor dezelfde Opdracht Onderaanneming U dient in uw Aanmelding tevens op te geven of, en zo ja wie, u voornemens bent voor de uitvoering van de Opdracht in te zetten als onderaannemer (niet te verwarren met een genomineerde derde). Het wijzigen van een onderaannemer gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van LVNL. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan LVNL. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 11 van 30

12 4.3 Nadere inlichtingen Indienen van vragen en/of opmerkingen Na ontvangst van de Selectieleidraad kunt u vragen stellen over de Selectieleidraad en selectieprocedure. Deze dient u uitsluitend aan de contactpersoon van LVNL te stellen via het e- mailadres zoals genoemd in 2.6. U dient daartoe de als bijlage 2 meegeleverde Template te stellen vragen voor de Nota van Inlichtingen te gebruiken. U kunt uw vragen tot uiterlijk op de in 4.1 genoemde datum indienen. Alleen tijdig ontvangen vragen zullen door LVNL worden beantwoord. Het is niet toegestaan functionarissen, anders dan de genoemde contactpersoon van LVNL, rechtstreeks te benaderen. Dit leidt direct tot uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure Informatiebijeenkomst/beantwoording vragen Er wordt in deze fase een informatiebijeenkomst georganiseerd. Indien u aanwezig wilt zijn voor bij de informatiebijeenkomst kunt U zich per aanmelden bij mevrouw I. Huijbregts- van Sluis. Contactpersoon adres Mevrouw. I. Huijbregts van Sluis aan: in cc: In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ2019 aanmelding informatiebijeenkomst Per gegadigde kunnen er maximaal 2 personen deelnemen aan de informatiebijeenkomst. Daarnaast dient u vragen die u tijdens de informatiebijeenkomst wilt stellen schriftelijk mee te nemen en achter te laten. De vragen worden indien mogelijk tijdens de informatiesessie beantwoord. Tevens zal LVNL de vragen schriftelijk beantwoorden via de Nota van inlichtingen conform artikel Deze vragen en antwoorden zullen een integrale aanvulling van deze Selectieleidraad vormen. Hierbij zal het gestelde in de Nota van Inlichtingen prevaleren boven het gestelde in de Selectieleidraad. 4.4 Toets volledigheid Na het uiterste tijdstip voor Aanmelding start de selectieprocedure. De Aanmeldingen worden geopend op het moment zoals vermeld in paragraaf 4.1. Allereerst controleert LVNL of de door u ingevulde Eigen Verklaring met de daarbij behorende bijlagen en de overige te verstrekken gegevens tijdig, compleet en rechtsgeldig ondertekend zijn ontvangen. LVNL wijst er met klem op dat Eigen Verklaringen, die achteraf (al dan niet na verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden waargemaakt, door LVNL kunnen worden opgevat als valse verklaringen. Dit leidt direct tot uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure en kan uitsluiting van opvolgende aanbestedingsprocedures tot gevolg hebben Verduidelijkingen Aanmeldingen Op verzoek van LVNL kan na ontvangst van uw Aanmelding een bespreking met u plaatsvinden met het oog op een verduidelijking van de inhoud van uw Aanmelding. 4.5 Toets uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen De volledige en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaringen toetst LVNL vervolgens inhoudelijk aan de uitsluitingsgronden. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 12 van 30

13 Als deze toets geen aanleiding geeft tot uitsluiting, toetst LVNL de Eigen Verklaring aan de geschiktheidseisen en/of technische specificaties/uitvoeringsvoorwaarden, zoals nader omschreven in Hoofdstuk 5 van de Selectieleidraad en onderdeel 5 en 6 van de Eigen Verklaring. Voldoet u niet aan deze eisen, dan wordt u uitgesloten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure. Als het aantal Gegadigden dat voldoet aan deze eisen gelijk is aan of lager is dan 5, dan worden deze allen aangemerkt als geselecteerde Gegadigden. 4.6 Toets selectiecriteria Als het aantal Gegadigden dat voldoet aan de eisen hoger is dan 5, dan vindt er tussen de Gegadigden een nadere selectie plaats op basis van de selectiecriteria. Alleen de vijf 5 hoogst scorende Aanmeldingen komen in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. De selectiecriteria en selectiemethode staan vermeld in Hoofdstuk Selectiebeslissing Zo spoedig mogelijk na de beoordeling van de Aanmeldingen, bericht LVNL elke Gegadigde gelijktijdig en onder opgaaf van redenen over de selectie. De (voorlopig) geselecteerde Gegadigden ontvangen van LVNL een schriftelijk verzoek om binnen 5 werkdagen de formele bewijsstukken ter onderbouwing van de Eigen Verklaring te overleggen. De overige Gegadigden ontvangen per een gemotiveerd bericht van afwijzing. LVNL verstrekt daarbij geen gegevens voor zover dat: a) met enig wettelijk voorschrift in strijd zou zijn; b) met het openbaar belang in strijd zou zijn; c) de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of d) afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers zou doen. Afgewezen Gegadigden die het niet eens zijn met de selectiebeslissing hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 20 kalenderdagen door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan LVNL in beroep te gaan tegen de selectiebeslissing bij de bevoegde rechter. Overschrijding van deze termijn van 20 kalenderdagen heeft tot gevolg dat een eventuele aanspraak op uitnodiging voor de inschrijvingsfase vervalt. Tot definitieve selectie zal pas worden overgegaan na het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen en als de voorlopig geselecteerde Gegadigde(n) binnen deze termijn de juistheid van zijn/hun Eigen Verklaring door middel van overlegging van bewijsstukken heeft/hebben aangetoond. In het geval van een gebrek in de Eigen Verklaring of de bewijsmiddelen stelt LVNL de betreffende Gegadigde in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending daartoe. De Gegadigde(n) die niet in staat is/zijn om tijdig middels de gevraagde bewijsmiddelen de juistheid van hun Eigen Verklaring aan te tonen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname in deze aanbestedingsprocedure. In dat geval zal de eerstvolgende Gegadigde (nummer 6 in rang) in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende bewijsmiddelen te overleggen. In voorkomende, goed beargumenteerde gevallen kan LVNL ook besluiten het gebrek aan overgelegde gegevens door de Gegadigde te laten herstellen, voor zover dit volgens LVNL niet in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 13 van 30

14 4.8 Uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde Gegadigden De geselecteerde Gegadigden die (tijdig) aan de hand van de gevraagde bewijsmiddelen de juistheid van hun Eigen Verklaring hebben aangetoond, ontvangen van LVNL de uitnodiging tot inschrijving, inclusief alle beschikbare specificaties. In de uitnodiging tot inschrijving staan de eisen en subgunningscriteria vermeld op basis waarvan de gunning van de Opdracht zal plaatsvinden. 4.9 Overige procedurevoorschriften Aanvullingen en/of wijzigingen Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de Aanmelding dient door LVNL, via het adres als genoemd in 2.5, ontvangen te zijn vóór de sluitingsdatum zoals hierboven onder paragraaf 4.1 en 4.2 genoemd. Alleen die aanvullende informatie en/of wijzigingen die op deze wijze ingediend is zal door LVNL worden geaccepteerd. Aanvullende informatie en/of wijzigingen die verstrekt worden na het uiterste inlevermoment zal niet geaccepteerd worden, tenzij daarom uitdrukkelijk is verzocht door LVNL Blijvend voldoen aan eisen Indien op enig moment gedurende deze aanbestedingsprocedure blijkt dat Gegadigde niet langer voldoet aan de in de selectiefase genoemde eisen, zal LVNL de Gegadigde uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure Opschorting of beëindiging aanbestedingsprocedure LVNL behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen. LVNL heeft geen verplichting tot gunning. De Gegadigden hebben in een dergelijke situatie geen recht op enige (schade)vergoeding Verwijzing naar merken, types, fabricaten, herkomst e.d. LVNL heeft geen voorkeur voor een bepaalde Gegadigde, dienstverlener of aannemer, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Mocht in deze Selectieleidraad een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient hierbij gelezen te worden of gelijkwaardig Geen vergoeding Aanmeldingskosten LVNL vergoedt geen kosten verbonden aan de Aanmelding Eenmaal aanmelden Een Gegadigde mag zich slechts eenmaal aanmelden voor de aanbestedingsprocedure, hetzij als individuele ondernemer, hetzij als deelnemer in een samenwerkingsverband of als onderaannemer Meerdere Gegadigden van één concern Van één concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich aanmelden voor de aanbesteding (zelfstandig, in samenwerkingsverband of als onderaannemer), mits zij de Inschrijvingen onafhankelijk van elkaar opstellen en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Op verzoek van LVNL zullen deze Gegadigden dit ook moeten kunnen aantonen. Als één van de betreffende Gegadigden dit niet kan aantonen, leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Gegadigden. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 14 van 30

15 4.9.8 Informatieplicht Indien zich wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Inschrijver voordoen of dreigen voor te doen, die van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, dient de Gegadigde dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de in paragraaf 2.5 genoemde contactpersoon van LVNL Termijnen Een in deze Selectieleidraad genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan. Indien een in deze Selectieleidraad in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen. Indien de laatste dag van een in deze Selectieleidraad genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van de uitvoering van de opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor LVNL van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag Fouten, contradicties, opmerkingen en vragen Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de onderhavige aanbestedingsprocedure door of namens LVNL zijn samengesteld en opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval de Gegadigde niettemin fouten, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, of opmerkingen en/of vragen heeft, dan dient hij LVNL hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien de Gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze LVNL aldus heeft geattendeerd, is die Gegadigde niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen een vermeende fout, onrechtmatigheid, onregelmatigheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid anderszins. Als de Gegadigde opmerkingen heeft aangaande de Selectieleidraad, de bijlagen of de procedures, dan dient Gegadigde deze duidelijk te formuleren en tijdig in te dienen, zoals hiervoor ook aangegeven onder fouten en contradicties Vertrouwelijkheid Zowel LVNL als Gegadigde zullen de over een weer verstrekte informatie in het kader van deze aanbestedingsprocedure vertrouwelijk behandelen. LVNL is niet verplicht om interne documenten, zoals resultaten van evaluaties, vergelijkingen, alsmede adviezen aangaande gunning aan Gegadigde bekend te maken, met uitzondering van hetgeen waartoe zij ten behoeve van de motivering van een afwijzing op grond van de Aanbestedingswet verplicht is Intellectueel eigendom aanbestedingsstukken Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door LVNL verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbestedingsprocedure, waaronder in ieder geval te begrijpen de onderhavige Selectieleidraad evenals bijlagen en verstrekte toelichtingen, berusten uitsluitend bij LVNL. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure. Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van LVNL niets uit de door LVNL verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 15 van 30

16 dan wel het kunnen doen van een inschrijving Gebruiksrecht Aanmelding De Aanmelding en alle bijlagen die in het kader van deze selectieprocedure aan LVNL worden verstrekt, worden op het moment van ontvangst eigendom van LVNL. De Gegadigde verleent LVNL het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen, tekeningen en andere verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken, te bewerken, dan wel te modelleren, ook al wordt uiteindelijk de Opdracht niet aan de Gegadigde gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft de Gegadigde geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. LVNL staat er voor in dat informatie afkomstig van de Gegadigde, waarvan hij de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal behandelen waarbij rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de Gegadigde Retourneren Aanmeldingen LVNL zal de ontvangen Aanmeldingen en de daarbij behorende stukken niet retourneren Uitsluiting algemene (verkoop/leverings)voorwaarden Gegadigde De toepassing van algemene (verkoop-/leverings)voorwaarden van de Gegadigden worden door LVNL uitdrukkelijk uitgesloten Aanmelding onder voorwaarden Een Aanmelding waaraan voorwaarden zijn verbonden of die is gedaan onder voorbehoud is ongeldig Bedragen Alle bedragen moeten worden aangeboden in Euro s, exclusief BTW Voertaal De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij LVNL in de aanbestedingsstukken specifiek anders heeft bepaald, de Nederlandse taal ICT-voorwaarden De gegadigde dient zich te conformeren aan de LVNL ICT voorwaarden en uitgangspunten. In bijlage 4 treft u een uitgebreide PSA aan met hierin de richtlijnen die specifiek op dit project van toepassing zijn. Inhoudelijke vragen over de PSA kunnen uitsluitend via de vragenronde worden gesteld. LVNL zal deze vragen beantwoorden via de Nota van inlichtingen. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 16 van 30

17 Hoofdstuk 5. EIGEN VERKLARING In bijgevoegde Eigen Verklaring (bijlage 1) dient u aan te geven: a) of de door LVNL van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn; b) of u voldoet aan de door LVNL van toepassing verklaarde geschiktheidseisen; c) of u voldoet aan de door LVNL van toepassing verklaarde technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden. 5.1 Uitsluitingsgronden Met de ondertekening van de Eigen verklaring verklaart u dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Als de Aanmelding plaatsvindt door een samenwerkingsverband van ondernemers (zie paragraaf 4.2.1), dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband afzonderlijk te verklaren dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Wanneer een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond op u van toepassing is, legt LVNL de Inschrijving ter zijde en komt u niet voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking Bewijsstukken: Om de juistheid van uw Eigen verklaring met betrekking tot de uitsluitingsgronden te toetsen, dient u, als u voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking komt, op een daartoe strekkend eerste verzoek van LVNL onderstaande bewijsstukken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen te overleggen. Als de Aanmelding door een samenwerkingsverband van ondernemers plaatsvindt (zie paragraaf 4.2.1), dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband onderstaande stukken te overleggen binnen bovengenoemde termijn van 5 werkdagen. 1) Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel dan wel een bewijs van Inschrijving in het beroeps- of handelsregister uit het land van vestiging, met betrekking tot de facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Eigen Verklaring. Het uittreksel of bewijs van Inschrijving mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum. 2) Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in de 2.1 tot en met 2.4 en 3.2, 3.3 van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat geen van de uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Gegadigde (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een GVA geaccepteerd). De GVA of daarmee gelijkwaardig document uit het land van vestiging mag niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend vanaf de sluitingsdatum. 3) Een verklaring van de belastingdienst met betrekking tot de criteria zoals bedoeld in paragraaf: 3.4 van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat Gegadigde niet in deze situatie verkeert (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een verklaring van de belastingdienst geaccepteerd). De verklaring van de belasting of een daarmee gelijkwaardige verklaring uit het land van LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 17 van 30

18 vestiging mag niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum. N.B. Indien Gegadigde respectievelijk de deelnemer in een samenwerkingsverband niet in staat is om binnen 5 werkdagen middels bovengenoemde bewijsmiddelen de juistheid van zijn Eigen verklaring aan te tonen, komt deze Gegadigde respectievelijk het samenwerkingsverband niet meer voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking en zal de Aanmelding terzijde worden geschoven. In dat geval wordt de eerstvolgende Gegadigde die in aanmerking komt voor een uitnodiging tot inschrijving in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen. 5.2 Geschiktheidseisen De eisen in deze paragraaf zijn bedoeld om uw geschiktheid als Gegadigde in relatie tot de Opdracht te toetsen. Met de ondertekening van de Eigen verklaring (bijlage 1) verklaart u dat u voldoet aan de geschiktheidseisen, zoals vermeld in paragraaf t/m van deze Selectieleidraad. Ondernemers in een samenwerkingsverband dienen in de Eigen verklaring onderdeel 8.1 aan te geven aan welke geschiktheidseisen hun onderneming voldoet. Voldoet u niet aan een of meer van deze geschiktheidseisen, dan wordt uw Aanmelding niet verder beoordeeld en zal u niet in aanmerking komen voor de uitnodiging tot inschrijving. In dat geval wordt de eerstvolgende Gegadigde die in aanmerking komt voor de uitnodiging tot inschrijving in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen Met betrekking tot de financiële en economische draagkracht: Eigen Verklaring: onderdeel U dient over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. a) Current Ratio Het Gewogen Gemiddelde van de Current Ratio van Gegadigde over de jaren 2012, 2013 en 2014 is groter of gelijk aan 1,2 (CR 1,2) wat blijkt uit de jaarrekening van desbetreffende jaren. b) Solvabiliteit Het Gewogen gemiddelde van de Solvabiliteit van Gegadigde over de jaren 2012, 2013 en 2014 is groter of gelijk aan 0,25 (S 0,25), wat blijkt uit de jaarrekeningen van desbetreffende jaren. c) Verzekering Gegadigde heeft een verzekeringspolis afgesloten voor dekking van aansprakelijkheid (inclusief algemene, beroeps- en productaansprakelijkheid) met een verzekerde som per enkel incident of ongeval van minimaal ,- (zegge: één miljoen Euro). LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 18 van 30

19 5.2.2 Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Eigen Verklaring: onderdeel U dient te beschikken over voldoende kennis, ervaring en organisatievermogen om de Opdracht uit te voeren. In het bijzonder dient u over de volgende (kern)competenties te beschikken: Kerncompetentie 1: Levering en implementatie van een soortgelijke Opdracht; Kerncompetentie 2: Technisch- en applicatiebeheer van een soortgelijke Opdracht; Bewijsstukken: Om aan te tonen dat u voldoet aan bovengenoemde kerncompetenties, dient u bij uw Aanmelding per kerncompetentie een referentie op te geven waaruit blijkt dat uw organisatie voldoende ervaring heeft met betrekking tot de betreffende kerncompetentie. Indien beide kerncompetenties zijn vertegenwoordigd in één (1) referentie dan kunt u volstaan met één (1) referentie. Het is dus mogelijk om 1 of 2 referenties in te dienen. U dient duidelijk aan te geven welke referentie bij welke kerncompetentie hoort. Door indiening van deze bijlage verklaart u de referentieprojecten op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en de verklaring naar waarheid te hebben ingevuld. Referentieprojecten die nog niet zijn opgeleverd/afgerond worden niet geaccepteerd. Referentieprojecten dienen afgerond te zijn vóór de datum van Aanmelding, maar ná 1 januari Als een referentieproject in samenwerkingsverband (combinatie) of in onderaanneming is uitgevoerd zal het eigen aandeel dat door uw organisatie is uitgevoerd moeten voldoen aan de geschiktheidseisen. N.B. LVNL behoudt zich het recht voor om zonder uw tussenkomst contact op te nemen met de referenten en uw verklaring te verifiëren. Indien uit deze verificatie volgt dat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, komt u niet meer voor de uitnodiging tot inschrijving in aanmerking en zal de Aanmelding terzijde worden geschoven. In dat geval zal LVNL de verklaring van de eerstvolgende Gegadigde toetsen aan de gestelde voorwaarden U dient te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem (ISO of gelijkwaardig) Gegadigde beschikt over een voldoende grote pool aan medewerkers die de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn. Voor LVNL zijn dit in ieder geval de implementatie consultants en de medewerkers met gebruikersorganisatie in aanraking komen. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 19 van 30

20 5.2.3 Met betrekking tot maatschappelijke/ beroepsbevoegdheid Eigen Verklaring: onderdeel U dient ingeschreven te staan in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van de lidstaat waar uw onderneming is gevestigd. 5.3 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden Eigen Verklaring: onderdeel 6.1 (niet van toepassing) LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 20 van 30

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie