Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de verwerving van een on premise service management systeem"

Transcriptie

1 Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer Versie Datum Omschrijving Definitief LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 1 van 30

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. BEGRIPPENLIJST 3 Hoofdstuk 2. ALGEMEEN Bedrijfsprofiel Doel Contractvorm Voorwaarden Motiveringen Correspondentie Klachten 6 Hoofdstuk 3. OPDRACHTOMSCHRIJVING Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht Huidige situatie Huidig gebruik beiden omgevingen De gewenste situatie 9 Hoofdstuk 4. SELECTIEPROCDURE De Planning De Aanmelding Nadere inlichtingen Toets volledigheid Toets uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen Toets selectiecriteria Selectiebeslissing Uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde Gegadigden Overige procedurevoorschriften ICT-Voorwaarden 16 Hoofdstuk 5. EIGEN VERKLARING Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden 20 Hoofdstuk 6. CRITERIA VOOR SELECTIE Beoordeling criteria voor selectie De Criteria voor selectie 21 Bijlage 1 - Eigen Verklaring en toelichting 26 Bijlage 2 - Template te stellen vragen tbv de Nota van Inlichtingen 27 Bijlage 3 - Referentieverklaring 28 Bijlage 4 - Referentieverklaring 30 LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 2 van 30

3 Hoofdstuk 1. BEGRIPPENLIJST De definities uit artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 zijn van overeenkomstige toepassing. Voor zover in deze Selectieleidraad aanvullende definities worden gebruikt worden deze met een beginhoofdletter gebruikt. Aanmelding Changemanagement (incl. release management) het indienen van een rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring, inclusief bijbehorende documenten, in overeenstemming met de procedurevoorschriften, zoals beschreven in de Selectieleidraad. Zie voor een nadere toelichting op de aanmeldingsprocedure hoofdstuk 4.2 heeft bij LVNL betrekking op het geïntegreerd wijzigen van de ATMdienstverlening, waarvoor wijzigingen nodig zijn in: a. technische systemen zoals computers, netwerken, voice communicatie, radar, navigatie, gebouwsystemen b. het trainen van bestaande verkeersleiders voor elke change in een release en het aanpassen van de opleiding van nieuwe verkeersleiders.enz. c. statische informatie en voorschriften voor luchtverkeersleiders en vliegers zoals documenten over systeem gebruik, werkvoorschriften, luchtruimstructuur, routes, procedures voor bijzondere omstandigheden. De Compliance module wordt gebruikt voor het behandelen van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving waaruit RFC s kunnen ontstaan zodat Change Management wordt gebruikt om compliant te worden. Current Ratio Eigen Verklaring Gegadigde vlottende activa gedeeld door het kort vreemd vermogen. Indien een combinatie optreedt als Gegadigde is de Current Ratio het gemiddelde van de individuele Current Ratio s van de respectievelijke leden van de Combinatie. het formulier waarin Gegadigde zonder voorbehoud verklaart dat geen van de door LVNL aangeduide uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Gegadigde en dat zij voldoet aan alle door LVNL aangeduide geschiktheidseisen. De Eigen Verklaring en toelichting zijn opgenomen in bijlage 1. de ondernemer die een Aanmelding indient of voornemens is een Aanmelding in te dienen om in aanmerking te komen voor een uitnodiging tot inschrijving. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 3 van 30

4 Gewogen Gemiddelde Inschrijver een begrip dat wordt gebruikt in verband met een financieel kengetal (bijvoorbeeld Current Ratio) en dat het gewogen gemiddelde van dat financiële kengetal over de laatste 3 (drie) beschikbare boekjaren tot uitdrukking brengt en dat in formule luidt: ((FK2012*1) + (FK2013*2) + (FK2014*3)) / 6. (FK = het financiële kengetal) De Gegadigde die met toepassing van de selectieprocedure, zoals beschreven in de Selectieleidraad, door LVNL is geselecteerd voor de inschrijvingsfase. De geselecteerde Gegadigden ( Inschrijvers ) ontvangen van LVNL een uitnodiging tot inschrijving. LVNL Luchtverkeersleiding Nederland, de publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht bij de Wet Luchtverkeer van 18 juni 1992 (Staatsblad 1992, 368), en gevestigd te Schiphol Oost (1117 CV) aan het Stationsplein Zuid West Opdracht De opdracht zoals omschreven in Hoofdstuk 3. Risk Management Module Is nu ondergebracht in workorders en heeft betrekking op onderhoud van de operationele systemen en met maken van impact analyses.) Selectieleidraad Dit document, inclusief bijbehorende bijlagen. Service Management Systeem Een Service Management Software Systeem is een software systeem dat gebaseerd dat de ITIL (v2) processen ondersteund om de IT services te managen en te verbeteren en de overall performance en effectiviteit van de ICT organisaties te vergroten. Solvabiliteit Het totaal eigen vermogen gedeeld door totaal vreemd vermogen, waarbij onder vreemd vermogen in ieder geval dient te worden verstaan: zowel kortals langlopende schulden, alsmede voorzieningen. Indien een Combinatie optreedt als Gegadigde is de Solvabiliteit het gemiddelde van de individuele solvabiliteit kengetallen van de respectievelijke leden van de Combinatie. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 4 van 30

5 Hoofdstuk 2. ALGEMEEN 2.1 Bedrijfsprofiel Het verlenen van luchtverkeersdiensten is de kernactiviteit en primaire wettelijke taak van LVNL. In de Wet Luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het verlenen van communicatie-, navigatie en plaatsbepalingsdiensten, het verlenen van luchtvaartinlichtingendiensten en het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersdiensten. Anders gezegd: LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim boven Nederland en een deel van de Noordzee en alles wat daarbij komt kijken. LVNL doet dit sinds 1923 en sinds 1983 als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Op de site kunt u alle relevante informatie over LVNL lezen en downloaden. De aanbesteding betreft de verwerving van een service management systeem, zoals nader beschreven in Hoofdstuk Doel Het doel van deze Selectieleidraad is het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde ondernemers over de Opdracht (Hoofdstuk 3), de te doorlopen selectieprocedure (Hoofdstuk 4), en de wijze waarop de selectie plaatsvindt (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6). LVNL wil aan de hand van deze Selectieleidraad komen tot een selectie van maximaal 5 Gegadigden die in staat zijn en ook bewezen hebben, soortgelijke opdrachten met succes te realiseren. Deze geselecteerde Gegadigden komen vervolgens in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. 2.3 Contractvorm De overeenkomst on premise servce management systeem zal initieel worden aangegaan voor de duur van drie (3) jaar met de optie om drie (3) keer met een periode van twee (2) jaar te verlengen onder gelijkblijvende condities. Op de uitvoering van de opdracht zullen de Algemene Inkoopvoorwaarden van LVNL, versie 1.0, datum van toepassing zijn. 2.4 Voorwaarden Op deze Aanbesteding zijn de Aanbestedingswet 2012 en de Richtsnoer Leveringen en Diensten van LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 5 van 30

6 toepassing. U kunt beide documenten vinden op: respectievelijk Door indiening van uw Aanmelding op de wijze zoals in deze Selectieleidraad beschreven, wordt u Gegadigde voor de aanbestedingsprocedure van LVNL en aanvaardt u zonder voorbehoud alle in deze Selectieleidraad (inclusief bijlagen) en in de Nota(s) van Inlichtingen gestelde voorwaarden. 2.5 Motiveringen Keuze aanbestedingsprocedure: LVNL heeft gekozen voor een niet-openbare procedure met aankondiging. Aan deze keuze liggen de volgende overwegingen c.q. redenen ten grondslag: LVNL verwacht een marktsituatie met veel potentiële leveranciers. Het aantal te ontvangen inschrijvingen is derhalve ongewis en op voorhand moeilijk in te schatten. LVNL streeft naar een goed beheersbare aanbestedingsprocedure waarbij tevens rekening wordt gehouden met de marktpartijen. Zodat ook voor hen niet onnodig veel inschrijvingskosten worden gemaakt. Derhalve is gekozen voor een niet-openbare procedure Eén perceel: De Opdracht van LVNL bestaat uit één geheel en is niet opgedeeld in meerdere percelen. Aan deze keuze liggen de volgende overwegingen c.q. redenen ten grondslag. Naar het inzicht van LVNL leent de scope van de Opdracht zich niet voor opdeling in meerdere percelen. De gevraagde dienstverlening bestaat uit nauw samenhangende activiteiten. Bovendien wenst LVNL een overeenkomst af te sluiten met één contractpartij die verantwoordelijk zal zijn voor het geheel van de gevraagde dienstverlening. 2.6 Correspondentie Al uw correspondentie (waaronder Aanmelding, bevestigingen van ontvangst, vragen, klachten en overige mededelingen) dient u uitsluitend per te richten aan: Contactpersoon adres Dhr. B.L. Goedhoop/ Inkoper aan: in cc: en In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ Klachten Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen en of inbreuk op de algemene aanbestedingsbeginselen. U dient duidelijk en gemotiveerd aan te geven op welke aspect(en) van de aanbestedingsprocedure uw klacht betrekking heeft. Uw klacht wordt behandeld door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij deze aanbestedingsprocedure. LVNL streeft ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Klachten met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure kunt u uitsluitend richten aan: adres In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ2019 LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 6 van 30

7 Hoofdstuk 3. OPDRACHTOMSCHRIJVING 3.1 Aanleiding, aard en omvang van de Opdracht Bij LVNL dragen luchtverkeersleiders zorg voor het veilig en efficiënt afhandelen van het luchtverkeer in het aan LVNL toegewezen civiele luchtruim. De benodigde technische systemen, procedures en vakbekwaam personeel, aangeduid als Air Traffic Management (ATM) system worden door LVNL gerealiseerd, gewijzigd en onderhouden. Bij de hiervoor benodigde bedrijfsprocessen zijn diverse afdelingen van LVNL betrokken. Voor een eenduidige werkwijze zijn hiervoor de bedrijfsprocessen ingericht op basis van ITIL en worden deze ondersteund met een Service Management Systeem. Op dit moment wordt gewerkt met BMC Service Desk Express. Dit systeem dient echter vervangen te worden in verband met een aangekondigde End of Life. De organisatie is tevreden over het gebruik van het huidige systeem, hoewel het wel enige flexibiliteit mist voor mogelijke inrichtingen. Daarnaast is de informatie behoefte groot in relatie tot rapportages en het systeem mist ook daarin haar flexibiliteit en is niet gebruikersvriendelijk. 3.2 Huidige situatie Bij de bedrijfsprocessen zijn diverse afdelingen binnen de organisatie betrokken. Dit betreffen: Operationele technische afdelingen, Procedures, Human Factor (opleidingen), Regionale Unit en Gebouw & Infrastructuur. In totaal zijn er zo n 300 medewerkers actief in het Service Management Systeem waarvan een zeer klein gedeelte de eerstelijns functie vertegenwoordigt. Een belangrijk deel is actief in Change- en Release Management. Bij LVNL wordt ITIL toegepast op de Air Traffic Management (ATM)-dienstverlening. Deze dienstverlening wordt door intern opgeleide luchtverkeersleiders geleverd waarbij gebruik wordt gemaakt van technische systemen, gebruiksvoorschriften en werkvoorschriften. Bij LVNL zijn er op basis van ITIL generieke bedrijfsprocessen gemodelleerd en ingericht voor Incident-, Problem-, Risk Management, Compliance-, Change- en Release Management gericht op de ATM-dienstverlening. Deze generieke processen vormen de basis voor het service management systeem. In het huidige systeem is alleen in workorders differentiatie aangebracht voor de toepassing in verschillende afdelingen in de vorm van extra gegevensvelden. De registratie van incidents, problems, gewijzigde regelgeving en changes is in het huidige systeem voor de afdelingen gelijk. Het is niet wenselijk dat deze in afdelingsspecifieke modules worden geregistreerd. Wel is het wenselijk dat workorders geschikt zijn voor de specifieke registratie- en informatiebehoefte horende bij verschillende soorten werkzaamheden. De ICT kantoorautomatiserings-afdeling (ICT) is echter niet geïntegreerd in het huidige systeem en draait op een separate SDE omgeving. Ook dit systeem dient vervangen te worden. Echter, in tegenstelling tot de huidige situatie zal ICT juist integreren in een volgende fase in het nieuwe Service LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 7 van 30

8 Management Systeem. Hierbij is het van belang dat er separate inrichtingsmogelijkheden moeten zijn, indien nodig, zoals afwijkende CMDB wensen, workflows e.d. De bedrijfsprocessen voor realisatie, wijzigen en het onderhoud van het operationele ATM systeem zijn op dit moment ingericht op basis van de volgende ITIL V2 processen: Incident Management Problem Management Change Management (incl. Release Management) Configuration Management Availability Management (exclusief real life interfaces) Aanvullend hierop kent LVNL: Risk Management module Complicance (Wet- en regelgeving) module De inrichting van het Service Management Systeem voor het operationele ATM systeem kent diverse ITIL processen en volgt het standaard ITIL proces en voorziet ook in werkopdrachten. LVNL heeft op dit moment elke module aangepast naar de specifieke informatiebehoefte van LVNL. Deze informatiebehoefte wijkt dan ook af van de ICT informatiebehoefte die op dit moment een standaard ITIL inrichting kent. 3.3 Huidig gebruik beiden omgevingen ATM systeem: Meldingen kunnen betrekking hebben op verstoringen, informatie verzoeken en veranderingen. Per maand zijn er totaal circa 60 meldingen, waarvan bij benadering 40 verstoringen en 10 RFC s. De verstoringen worden door de helpdesk geregistreerd in de applicatie. De RFC s worden nu direct in het systeem geregistreerd door de aanvrager, in de toekomst zou dit via een Self Service Portal mogelijk moeten zijn. Het systeem kent op dit moment 300 gebruikers en wordt 24x7 gebruikt. ICT: Meldingen kunnen direct gemeld worden bij ICT-Support, maar 80% wordt gemeld via de Self Service Portal. Meldingen kunnen betrekking hebben op verstoringen, bestellingen, informatie verzoeken, veranderingen, complimenten en klachten. Per maand zijn er totaal circa 450 meldingen, waarvan bij benadering 120 verstoringen, 300 fulfillments (standaard verzoeken) en 30 RFC s. Het systeem kent op dit moment 25 gebruikers, en zo n 900 gebruikers voor de Self Service module. Het systeem wordt alleen tijdens kantoortijden gebruikt en de Self Service 24x De gewenste situatie LVNL is nu op zoek naar een nieuw Service Management Systeem die de bedrijfsprocessen op basis van bovenstaande ITIL processen minimaal als basis kan ondersteunen. Het systeem dient de modules standaard aan te bieden, maar met de mogelijkheid om de modules aan te passen en uit te breiden voor de specifieke informatie behoefte. In aanvulling hierop kent LVNL specifiek ingerichte workflows en notificaties die het nieuwe systeem moet ondersteunen. Het systeem dient flexibel en uitbreidbaar te zijn met custom modules waarbij toekomstige wensen eenvoudig kunnen worden ondersteund. Een customized module betekent in de optiek van LVNL dat de organisatie in staat is om aanpassingen aan bedrijfsprocessen te laten ondersteunen door dit systeem. Waarbij deze nieuwe functionaliteit past binnen de ITIL of gerelateerd zijn aan de ITIL processen en toekomstige LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 8 van 30

9 wijzigingen op ITIL processen. Belangrijk hierbij is dat deze wijzigingen passen in de visie van de leverancier van het nieuwe Service Management Systeem. In de eerste fase zal het systeem worden ingericht zoals deze nu draait voor de huidige afdelingen en processen. ICT zal pas in een latere fase worden geïmplementeerd. Het nieuwe systeem dient als onpremise oplossing te worden aangeboden vanwege het informatiebeveiligingsbeleid van LVNL. Het applicatie- en technisch beheer is onderdeel van de scope en voor de beoogde periode. In aanvulling op de bovenstaande ITIL processen kent de organisatie nog een uitgebreidere behoefte voor de eerste fase, te weten de volgende elementen: Self Service Portal Onderhoudsplanning / Resource management Interface mogelijkheden met in- en uitleesmedia, zoals QR code scanning middels smartphones Rapportage mogelijkheden (die de klant zelf kan ontwikkelen) Audittrail op ingerichte processen Zoals aangegeven zal ICT in een volgende fase aansluiten op het nieuwe Service Management Systeem. ICT heeft daarbij specifiek de volgende wensen: Portfolio Management SLA Management Life Cycle Management Software Indien mogelijk in de toekomst uit te bouwen naar Facilitaire modules, zoals zaalreserveringsmodule, bezoekersmodule en ruimte onderhoud. (Dit levert geen grote groepen nieuwe gebruikers op) LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 9 van 30

10 Hoofdstuk 4. SELECTIEPROCEDURE 4.1 De planning Publicatie 16 juni 2015 Aanmelden informatiesessie 25 juni uur Informatie sessie 26 juni uur tot uur Nadere inlichtingen over de Selectieleidraad en selectieprocedure kunt u per (zie 2.5) aanvragen tot uiterlijk: Over de gegeven inlichtingen, die dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de aanbestedingsdocumenten verstuurt LVNL een Nota van inlichtingen Inlichtingen Uw Aanmelding (NvI) kunt aan u Gegadigden, indienen tot uiterlijk: op: 2 juli uur 6 juli uur 17 augustus :00 uur Aanmeldingen worden geopend op: 17 augustus13:00 uur LVNL maakt de voorlopige selectie bekend aan Gegadigden 7 september 2015 uiterlijk op: LVNL maakt de definitieve selectie bekend aan Gegadigden 27 september 2015 uiterlijk op: Geplande datum uitsturen Gunningleidraad: 1 oktober 2015 (N.B. De data in deze tabel zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.) 4.2 De aanmelding Aan uw Aanmelding als Gegadigde verbindt LVNL de volgende voorwaarden: De Aanmelding geschiedt uitsluitend door het indienen van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring aangevuld met de bijbehorende Referentieverklaringen (bijlage 3). LVNL hanteert als indieningsdatum/-tijd het moment van ontvangst van de . Het niet (tijdig) aankomen van de Aanmelding is voor uw risico. De Aanmelding dient op de voorgeschreven wijze, compleet en correct te zijn ingevuld en op tijd te zijn ingeleverd. Als de Aanmelding incorrect, incompleet, te laat of niet op de voorgeschreven wijze is ingediend, leidt dit tot uitsluiting van uw deelname aan deze aanbesteding. De Aanmelding en alle te voeren correspondentie dient te geschieden in de Nederlandse taal, dan wel te zijn voorzien van een vertaling in de Nederlandse taal. Correspondentie en/of stukken gesteld in een andere dan de Nederlandse taal of niet voorzien van een deugdelijke vertaling in de Nederlandse taal, dan behoudt LVNL zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen. LVNL zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn voor het indienen van de Aanmelding en/of aanleveren van de informatie Aanmelding door samenwerkingsverband Een samenwerkingsverband van ondernemingen ( combinatie ) kan zich aanmelden als één Gegadigde. In dat geval is het afzonderlijk aanmelden als Gegadigde voor hetzelfde perceel door één LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 10 van 30

11 van de deelnemers in het samenwerkingsverband ( combinanten ), alleen of in combinatie met anderen, niet toegestaan. Elk van de deelnemers van het samenwerkingsverband moet een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen Verklaring indienen. Voorts dient elke combinant bij punt 8.1 van de Eigen Verklaring aan te geven aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Na de datum van Aanmelding is het niet meer mogelijk om een al gevormde combinatie te wijzigen, tenzij dit geschiedt na schriftelijke toestemming van LVNL. Het verzoek om wijziging zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. Ondernemingen die zich in combinatie aanmelden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bij eventuele gunning van de Opdracht aan een combinatie, zal deze combinatie moeten aantonen dat de verplichtingen vanuit deze Europese aanbesteding gedurende looptijd van de overeenkomst zijn vastgelegd in een gezamenlijke vaststellingsovereenkomst Aanmelden met beroep op derde(n) U kunt zich voor het voldoen aan de gestelde eisen ook beroepen op de financiële en/of economische draagkracht dan wel technische en/of beroepsbekwaamheid van derden (hierna te noemen: genomineerde derde ). Een voorwaarde bij het beroep op deze genomineerde derde(n) is dat de Gegadigde kan aantonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over de voor die Opdracht noodzakelijke middelen van deze genomineerde derde(n) (zie hiervoor bijlagen 4 en 5). Zowel in geval van intra-concernrelaties als in geval van een genomineerde derde dient u onder punt 8.2 van de Eigen Verklaring aan te geven voor welke geschiktheidseisen u een beroep op deze derde(n) doet. Met het invullen van onderdeel 8.2 en de ondertekening van de Eigen Verklaring verklaart Gegadigde dat hij daadwerkelijk over de derde kan beschikken om de Opdracht uit te voeren. Het beroep op een derde ten behoeve van de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid brengt met zich mee dat de Gegadigde deze derde daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de Opdracht. Het wijzigen van een genomineerde derde gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van LVNL. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan LVNL. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. Het is niet toegestaan dat een Gegadigde als derde door andere Gegadigden wordt ingezet voor dezelfde Opdracht Onderaanneming U dient in uw Aanmelding tevens op te geven of, en zo ja wie, u voornemens bent voor de uitvoering van de Opdracht in te zetten als onderaannemer (niet te verwarren met een genomineerde derde). Het wijzigen van een onderaannemer gedurende de aanbestedingsprocedure of de looptijd van de overeenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van LVNL. U dient hierom tijdig schriftelijk een verzoek te doen aan LVNL. Het verzoek zal in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 11 van 30

12 4.3 Nadere inlichtingen Indienen van vragen en/of opmerkingen Na ontvangst van de Selectieleidraad kunt u vragen stellen over de Selectieleidraad en selectieprocedure. Deze dient u uitsluitend aan de contactpersoon van LVNL te stellen via het e- mailadres zoals genoemd in 2.6. U dient daartoe de als bijlage 2 meegeleverde Template te stellen vragen voor de Nota van Inlichtingen te gebruiken. U kunt uw vragen tot uiterlijk op de in 4.1 genoemde datum indienen. Alleen tijdig ontvangen vragen zullen door LVNL worden beantwoord. Het is niet toegestaan functionarissen, anders dan de genoemde contactpersoon van LVNL, rechtstreeks te benaderen. Dit leidt direct tot uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure Informatiebijeenkomst/beantwoording vragen Er wordt in deze fase een informatiebijeenkomst georganiseerd. Indien u aanwezig wilt zijn voor bij de informatiebijeenkomst kunt U zich per aanmelden bij mevrouw I. Huijbregts- van Sluis. Contactpersoon adres Mevrouw. I. Huijbregts van Sluis aan: in cc: In onderwerp LVNL EA Service management system PRJ2019 aanmelding informatiebijeenkomst Per gegadigde kunnen er maximaal 2 personen deelnemen aan de informatiebijeenkomst. Daarnaast dient u vragen die u tijdens de informatiebijeenkomst wilt stellen schriftelijk mee te nemen en achter te laten. De vragen worden indien mogelijk tijdens de informatiesessie beantwoord. Tevens zal LVNL de vragen schriftelijk beantwoorden via de Nota van inlichtingen conform artikel Deze vragen en antwoorden zullen een integrale aanvulling van deze Selectieleidraad vormen. Hierbij zal het gestelde in de Nota van Inlichtingen prevaleren boven het gestelde in de Selectieleidraad. 4.4 Toets volledigheid Na het uiterste tijdstip voor Aanmelding start de selectieprocedure. De Aanmeldingen worden geopend op het moment zoals vermeld in paragraaf 4.1. Allereerst controleert LVNL of de door u ingevulde Eigen Verklaring met de daarbij behorende bijlagen en de overige te verstrekken gegevens tijdig, compleet en rechtsgeldig ondertekend zijn ontvangen. LVNL wijst er met klem op dat Eigen Verklaringen, die achteraf (al dan niet na verificatie) onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen die niet (kunnen) worden waargemaakt, door LVNL kunnen worden opgevat als valse verklaringen. Dit leidt direct tot uitsluiting van de verdere aanbestedingsprocedure en kan uitsluiting van opvolgende aanbestedingsprocedures tot gevolg hebben Verduidelijkingen Aanmeldingen Op verzoek van LVNL kan na ontvangst van uw Aanmelding een bespreking met u plaatsvinden met het oog op een verduidelijking van de inhoud van uw Aanmelding. 4.5 Toets uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen De volledige en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaringen toetst LVNL vervolgens inhoudelijk aan de uitsluitingsgronden. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 12 van 30

13 Als deze toets geen aanleiding geeft tot uitsluiting, toetst LVNL de Eigen Verklaring aan de geschiktheidseisen en/of technische specificaties/uitvoeringsvoorwaarden, zoals nader omschreven in Hoofdstuk 5 van de Selectieleidraad en onderdeel 5 en 6 van de Eigen Verklaring. Voldoet u niet aan deze eisen, dan wordt u uitgesloten van verdere deelneming aan deze aanbestedingsprocedure. Als het aantal Gegadigden dat voldoet aan deze eisen gelijk is aan of lager is dan 5, dan worden deze allen aangemerkt als geselecteerde Gegadigden. 4.6 Toets selectiecriteria Als het aantal Gegadigden dat voldoet aan de eisen hoger is dan 5, dan vindt er tussen de Gegadigden een nadere selectie plaats op basis van de selectiecriteria. Alleen de vijf 5 hoogst scorende Aanmeldingen komen in aanmerking voor een uitnodiging tot inschrijving. De selectiecriteria en selectiemethode staan vermeld in Hoofdstuk Selectiebeslissing Zo spoedig mogelijk na de beoordeling van de Aanmeldingen, bericht LVNL elke Gegadigde gelijktijdig en onder opgaaf van redenen over de selectie. De (voorlopig) geselecteerde Gegadigden ontvangen van LVNL een schriftelijk verzoek om binnen 5 werkdagen de formele bewijsstukken ter onderbouwing van de Eigen Verklaring te overleggen. De overige Gegadigden ontvangen per een gemotiveerd bericht van afwijzing. LVNL verstrekt daarbij geen gegevens voor zover dat: a) met enig wettelijk voorschrift in strijd zou zijn; b) met het openbaar belang in strijd zou zijn; c) de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of d) afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers zou doen. Afgewezen Gegadigden die het niet eens zijn met de selectiebeslissing hebben de mogelijkheid om binnen een termijn van 20 kalenderdagen door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan LVNL in beroep te gaan tegen de selectiebeslissing bij de bevoegde rechter. Overschrijding van deze termijn van 20 kalenderdagen heeft tot gevolg dat een eventuele aanspraak op uitnodiging voor de inschrijvingsfase vervalt. Tot definitieve selectie zal pas worden overgegaan na het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen en als de voorlopig geselecteerde Gegadigde(n) binnen deze termijn de juistheid van zijn/hun Eigen Verklaring door middel van overlegging van bewijsstukken heeft/hebben aangetoond. In het geval van een gebrek in de Eigen Verklaring of de bewijsmiddelen stelt LVNL de betreffende Gegadigde in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending daartoe. De Gegadigde(n) die niet in staat is/zijn om tijdig middels de gevraagde bewijsmiddelen de juistheid van hun Eigen Verklaring aan te tonen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname in deze aanbestedingsprocedure. In dat geval zal de eerstvolgende Gegadigde (nummer 6 in rang) in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende bewijsmiddelen te overleggen. In voorkomende, goed beargumenteerde gevallen kan LVNL ook besluiten het gebrek aan overgelegde gegevens door de Gegadigde te laten herstellen, voor zover dit volgens LVNL niet in strijd is met het (Europese) aanbestedingsrecht. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 13 van 30

14 4.8 Uitnodiging tot inschrijving aan de geselecteerde Gegadigden De geselecteerde Gegadigden die (tijdig) aan de hand van de gevraagde bewijsmiddelen de juistheid van hun Eigen Verklaring hebben aangetoond, ontvangen van LVNL de uitnodiging tot inschrijving, inclusief alle beschikbare specificaties. In de uitnodiging tot inschrijving staan de eisen en subgunningscriteria vermeld op basis waarvan de gunning van de Opdracht zal plaatsvinden. 4.9 Overige procedurevoorschriften Aanvullingen en/of wijzigingen Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de Aanmelding dient door LVNL, via het adres als genoemd in 2.5, ontvangen te zijn vóór de sluitingsdatum zoals hierboven onder paragraaf 4.1 en 4.2 genoemd. Alleen die aanvullende informatie en/of wijzigingen die op deze wijze ingediend is zal door LVNL worden geaccepteerd. Aanvullende informatie en/of wijzigingen die verstrekt worden na het uiterste inlevermoment zal niet geaccepteerd worden, tenzij daarom uitdrukkelijk is verzocht door LVNL Blijvend voldoen aan eisen Indien op enig moment gedurende deze aanbestedingsprocedure blijkt dat Gegadigde niet langer voldoet aan de in de selectiefase genoemde eisen, zal LVNL de Gegadigde uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure Opschorting of beëindiging aanbestedingsprocedure LVNL behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen. LVNL heeft geen verplichting tot gunning. De Gegadigden hebben in een dergelijke situatie geen recht op enige (schade)vergoeding Verwijzing naar merken, types, fabricaten, herkomst e.d. LVNL heeft geen voorkeur voor een bepaalde Gegadigde, dienstverlener of aannemer, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Mocht in deze Selectieleidraad een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient hierbij gelezen te worden of gelijkwaardig Geen vergoeding Aanmeldingskosten LVNL vergoedt geen kosten verbonden aan de Aanmelding Eenmaal aanmelden Een Gegadigde mag zich slechts eenmaal aanmelden voor de aanbestedingsprocedure, hetzij als individuele ondernemer, hetzij als deelnemer in een samenwerkingsverband of als onderaannemer Meerdere Gegadigden van één concern Van één concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich aanmelden voor de aanbesteding (zelfstandig, in samenwerkingsverband of als onderaannemer), mits zij de Inschrijvingen onafhankelijk van elkaar opstellen en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Op verzoek van LVNL zullen deze Gegadigden dit ook moeten kunnen aantonen. Als één van de betreffende Gegadigden dit niet kan aantonen, leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Gegadigden. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 14 van 30

15 4.9.8 Informatieplicht Indien zich wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Inschrijver voordoen of dreigen voor te doen, die van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, dient de Gegadigde dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de in paragraaf 2.5 genoemde contactpersoon van LVNL Termijnen Een in deze Selectieleidraad genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan. Indien een in deze Selectieleidraad in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen. Indien de laatste dag van een in deze Selectieleidraad genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van de uitvoering van de opdracht erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens een voor LVNL van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, eindigt de termijn bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag Fouten, contradicties, opmerkingen en vragen Alle documenten met bijbehorende bijlagen die naar aanleiding van de onderhavige aanbestedingsprocedure door of namens LVNL zijn samengesteld en opgesteld, zijn met de grootste zorg opgesteld. In het geval de Gegadigde niettemin fouten, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, of opmerkingen en/of vragen heeft, dan dient hij LVNL hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien de Gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze LVNL aldus heeft geattendeerd, is die Gegadigde niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen een vermeende fout, onrechtmatigheid, onregelmatigheid, tegenstrijdigheid of onduidelijkheid anderszins. Als de Gegadigde opmerkingen heeft aangaande de Selectieleidraad, de bijlagen of de procedures, dan dient Gegadigde deze duidelijk te formuleren en tijdig in te dienen, zoals hiervoor ook aangegeven onder fouten en contradicties Vertrouwelijkheid Zowel LVNL als Gegadigde zullen de over een weer verstrekte informatie in het kader van deze aanbestedingsprocedure vertrouwelijk behandelen. LVNL is niet verplicht om interne documenten, zoals resultaten van evaluaties, vergelijkingen, alsmede adviezen aangaande gunning aan Gegadigde bekend te maken, met uitzondering van hetgeen waartoe zij ten behoeve van de motivering van een afwijzing op grond van de Aanbestedingswet verplicht is Intellectueel eigendom aanbestedingsstukken Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door LVNL verstrekte documenten en informatie in het kader van de aanbestedingsprocedure, waaronder in ieder geval te begrijpen de onderhavige Selectieleidraad evenals bijlagen en verstrekte toelichtingen, berusten uitsluitend bij LVNL. Dit geldt voor de gehele aanbestedingsprocedure. Behoudens uitzonderingen door de Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van LVNL niets uit de door LVNL verstrekte documenten alsmede daarbij behorende bijlagen worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, behoudens indien en voor zover dit in redelijkheid noodzakelijk is voor het juist en volledig kunnen beantwoorden van de vragen, LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 15 van 30

16 dan wel het kunnen doen van een inschrijving Gebruiksrecht Aanmelding De Aanmelding en alle bijlagen die in het kader van deze selectieprocedure aan LVNL worden verstrekt, worden op het moment van ontvangst eigendom van LVNL. De Gegadigde verleent LVNL het recht om ideeën, suggesties, (tekst)voorstellen, tekeningen en andere verstrekte informatie en documenten in het kader van deze aanbesteding te gebruiken, te bewerken, dan wel te modelleren, ook al wordt uiteindelijk de Opdracht niet aan de Gegadigde gegund. Het gebruik, de bewerking of andersoortige modellering geeft de Gegadigde geen recht op enige vergoeding onder welke naam of titel dan ook. LVNL staat er voor in dat informatie afkomstig van de Gegadigde, waarvan hij de vertrouwelijkheid kent, dan wel behoort te kennen, vertrouwelijk zal behandelen waarbij rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van de Gegadigde Retourneren Aanmeldingen LVNL zal de ontvangen Aanmeldingen en de daarbij behorende stukken niet retourneren Uitsluiting algemene (verkoop/leverings)voorwaarden Gegadigde De toepassing van algemene (verkoop-/leverings)voorwaarden van de Gegadigden worden door LVNL uitdrukkelijk uitgesloten Aanmelding onder voorwaarden Een Aanmelding waaraan voorwaarden zijn verbonden of die is gedaan onder voorbehoud is ongeldig Bedragen Alle bedragen moeten worden aangeboden in Euro s, exclusief BTW Voertaal De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij LVNL in de aanbestedingsstukken specifiek anders heeft bepaald, de Nederlandse taal ICT-voorwaarden De gegadigde dient zich te conformeren aan de LVNL ICT voorwaarden en uitgangspunten. In bijlage 4 treft u een uitgebreide PSA aan met hierin de richtlijnen die specifiek op dit project van toepassing zijn. Inhoudelijke vragen over de PSA kunnen uitsluitend via de vragenronde worden gesteld. LVNL zal deze vragen beantwoorden via de Nota van inlichtingen. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 16 van 30

17 Hoofdstuk 5. EIGEN VERKLARING In bijgevoegde Eigen Verklaring (bijlage 1) dient u aan te geven: a) of de door LVNL van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn; b) of u voldoet aan de door LVNL van toepassing verklaarde geschiktheidseisen; c) of u voldoet aan de door LVNL van toepassing verklaarde technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden. 5.1 Uitsluitingsgronden Met de ondertekening van de Eigen verklaring verklaart u dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn. Als de Aanmelding plaatsvindt door een samenwerkingsverband van ondernemers (zie paragraaf 4.2.1), dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband afzonderlijk te verklaren dat de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Wanneer een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond op u van toepassing is, legt LVNL de Inschrijving ter zijde en komt u niet voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking Bewijsstukken: Om de juistheid van uw Eigen verklaring met betrekking tot de uitsluitingsgronden te toetsen, dient u, als u voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking komt, op een daartoe strekkend eerste verzoek van LVNL onderstaande bewijsstukken zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen te overleggen. Als de Aanmelding door een samenwerkingsverband van ondernemers plaatsvindt (zie paragraaf 4.2.1), dient elke ondernemer in het samenwerkingsverband onderstaande stukken te overleggen binnen bovengenoemde termijn van 5 werkdagen. 1) Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel dan wel een bewijs van Inschrijving in het beroeps- of handelsregister uit het land van vestiging, met betrekking tot de facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Eigen Verklaring. Het uittreksel of bewijs van Inschrijving mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum. 2) Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden als bedoeld in de 2.1 tot en met 2.4 en 3.2, 3.3 van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat geen van de uitsluitingsgronden van toepassing zijn op Gegadigde (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een GVA geaccepteerd). De GVA of daarmee gelijkwaardig document uit het land van vestiging mag niet ouder zijn dan twee jaar, gerekend vanaf de sluitingsdatum. 3) Een verklaring van de belastingdienst met betrekking tot de criteria zoals bedoeld in paragraaf: 3.4 van de Eigen verklaring of, indien in het land van vestiging deze verklaring niet wordt afgegeven, een gelijkwaardig document afgegeven door een gerechtelijke of bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat Gegadigde niet in deze situatie verkeert (van een Nederlandse onderneming wordt enkel een verklaring van de belastingdienst geaccepteerd). De verklaring van de belasting of een daarmee gelijkwaardige verklaring uit het land van LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 17 van 30

18 vestiging mag niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de sluitingsdatum. N.B. Indien Gegadigde respectievelijk de deelnemer in een samenwerkingsverband niet in staat is om binnen 5 werkdagen middels bovengenoemde bewijsmiddelen de juistheid van zijn Eigen verklaring aan te tonen, komt deze Gegadigde respectievelijk het samenwerkingsverband niet meer voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking en zal de Aanmelding terzijde worden geschoven. In dat geval wordt de eerstvolgende Gegadigde die in aanmerking komt voor een uitnodiging tot inschrijving in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen. 5.2 Geschiktheidseisen De eisen in deze paragraaf zijn bedoeld om uw geschiktheid als Gegadigde in relatie tot de Opdracht te toetsen. Met de ondertekening van de Eigen verklaring (bijlage 1) verklaart u dat u voldoet aan de geschiktheidseisen, zoals vermeld in paragraaf t/m van deze Selectieleidraad. Ondernemers in een samenwerkingsverband dienen in de Eigen verklaring onderdeel 8.1 aan te geven aan welke geschiktheidseisen hun onderneming voldoet. Voldoet u niet aan een of meer van deze geschiktheidseisen, dan wordt uw Aanmelding niet verder beoordeeld en zal u niet in aanmerking komen voor de uitnodiging tot inschrijving. In dat geval wordt de eerstvolgende Gegadigde die in aanmerking komt voor de uitnodiging tot inschrijving in de gelegenheid gesteld om de gevraagde bewijsmiddelen te overleggen Met betrekking tot de financiële en economische draagkracht: Eigen Verklaring: onderdeel U dient over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. a) Current Ratio Het Gewogen Gemiddelde van de Current Ratio van Gegadigde over de jaren 2012, 2013 en 2014 is groter of gelijk aan 1,2 (CR 1,2) wat blijkt uit de jaarrekening van desbetreffende jaren. b) Solvabiliteit Het Gewogen gemiddelde van de Solvabiliteit van Gegadigde over de jaren 2012, 2013 en 2014 is groter of gelijk aan 0,25 (S 0,25), wat blijkt uit de jaarrekeningen van desbetreffende jaren. c) Verzekering Gegadigde heeft een verzekeringspolis afgesloten voor dekking van aansprakelijkheid (inclusief algemene, beroeps- en productaansprakelijkheid) met een verzekerde som per enkel incident of ongeval van minimaal ,- (zegge: één miljoen Euro). LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 18 van 30

19 5.2.2 Met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid Eigen Verklaring: onderdeel U dient te beschikken over voldoende kennis, ervaring en organisatievermogen om de Opdracht uit te voeren. In het bijzonder dient u over de volgende (kern)competenties te beschikken: Kerncompetentie 1: Levering en implementatie van een soortgelijke Opdracht; Kerncompetentie 2: Technisch- en applicatiebeheer van een soortgelijke Opdracht; Bewijsstukken: Om aan te tonen dat u voldoet aan bovengenoemde kerncompetenties, dient u bij uw Aanmelding per kerncompetentie een referentie op te geven waaruit blijkt dat uw organisatie voldoende ervaring heeft met betrekking tot de betreffende kerncompetentie. Indien beide kerncompetenties zijn vertegenwoordigd in één (1) referentie dan kunt u volstaan met één (1) referentie. Het is dus mogelijk om 1 of 2 referenties in te dienen. U dient duidelijk aan te geven welke referentie bij welke kerncompetentie hoort. Door indiening van deze bijlage verklaart u de referentieprojecten op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en de verklaring naar waarheid te hebben ingevuld. Referentieprojecten die nog niet zijn opgeleverd/afgerond worden niet geaccepteerd. Referentieprojecten dienen afgerond te zijn vóór de datum van Aanmelding, maar ná 1 januari Als een referentieproject in samenwerkingsverband (combinatie) of in onderaanneming is uitgevoerd zal het eigen aandeel dat door uw organisatie is uitgevoerd moeten voldoen aan de geschiktheidseisen. N.B. LVNL behoudt zich het recht voor om zonder uw tussenkomst contact op te nemen met de referenten en uw verklaring te verifiëren. Indien uit deze verificatie volgt dat u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, komt u niet meer voor de uitnodiging tot inschrijving in aanmerking en zal de Aanmelding terzijde worden geschoven. In dat geval zal LVNL de verklaring van de eerstvolgende Gegadigde toetsen aan de gestelde voorwaarden U dient te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem (ISO of gelijkwaardig) Gegadigde beschikt over een voldoende grote pool aan medewerkers die de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn. Voor LVNL zijn dit in ieder geval de implementatie consultants en de medewerkers met gebruikersorganisatie in aanraking komen. LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 19 van 30

20 5.2.3 Met betrekking tot maatschappelijke/ beroepsbevoegdheid Eigen Verklaring: onderdeel U dient ingeschreven te staan in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van de lidstaat waar uw onderneming is gevestigd. 5.3 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden Eigen Verklaring: onderdeel 6.1 (niet van toepassing) LVNL SELECTIE LEIDRAAD V1.0 - NIET-OPENBARE PROCEDURE Pagina 20 van 30

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Voor de verwerving van Connectivity voor Luchtverkeersleiding Nederland

Voor de verwerving van Connectivity voor Luchtverkeersleiding Nederland Selectieleidraad Voor de verwerving van Connectivity voor Luchtverkeersleiding Nederland Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam LVNL Connectivity TenderNed-nummer 351981909 Classificatie

Nadere informatie

Voor de beoogde contractsperiode.

Voor de beoogde contractsperiode. Nota van Inlichtingen Behorende bij de Selectieleidraad en de Aankondiging als onderdeel van de niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de verwerving van een service management systeem. TenderNed-nummer

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Luchtverkeersleiding Nederland Nationale identificatie: 351981909 Postadres: StationspleinZW 1001 Plaats: Schiphol Postcode:

Nadere informatie

Voor de aanbesteding van de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in de regio Zuidoost Brabant

Voor de aanbesteding van de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in de regio Zuidoost Brabant SELECTIEDOCUMENT Voor de aanbesteding van de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in de regio Zuidoost Brabant 2017-2019 Aanbestedingsprocedure: MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad

Selectieleidraad. Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement. Selectieleidraad Selectieleidraad Datum: 1 juli 2016 Status: Definitief Versie: 2.0 Eigenaar: Procurement Selectieleidraad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Doel selectieleidraad... 1 2 Selectieprocedure...

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1

Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Gemeente Almere Stadhuisplein 1 Almere 1300 AE Nederland Contactpersoon: Age Graham Salverda

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016

ARN Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 ARN 2016 Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 Considerans - speciale-sectorbedrijven zijn verplicht om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 te plaatsen; - uit de Aanbestedingswet

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: E-mail: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 contracting@lvnl.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Document : Leidraad DAS Auteur : Chantal Lopulalan / Jeantine Zethof Versie : 0.3 Datum : 17 juni 2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Dynamisch

Nadere informatie

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK

Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Aanbesteding realisatie Multifunctionele Accommodatie De Wijert BIJLAGENBOEK Europese nietopenbare aanbesteding Versie definitief 8 april 2016 Inhoudsopgave Bijlage 1 Uniforme Eigen Verklaring... 3 Bijlage

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam ( Nederland ) Ter attentie van: A.M. Koop Telefoon: +31 102484015, Email: inkoop@vlaardingen.nl,

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase

Nota van Inlichtingen Selectiefase Niet Openbare Europese aanbesteding Communicatieadviseurs en diensten 2015 1 ste Nota Nota van Inlichtingen Selectiefase Datum: 7-12-2017 1 Nr. Document/ Hoofdstuk/ paragraaf/ artikel Pagina nr. Vraag

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 11/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Noorderzijlvest 202044728 Stedumermaar

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924

Concept Overeenkomst. Tussen. <Naam Opdrachtgever> <Naam Opdrachtnemer> project DIG-1924 Concept Overeenkomst Voor de levering, implementatie en het onderhoud van een systeem voor aansluiten op het stelsel van Basisregistraties en een gegevensmagazijn voor interne opslag en distributie Tussen

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1

Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 Bijlage 13 - Concept Raamovereenkomst Arbo Zorg, perceel 1 De Concept Raamovereenkomst is tezamen met de Offerteleidraad gepubliceerd. GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST HOLLANDS NOORDEN CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam

Tabel 1. Mededelingen. Tabel 2. Vragen en antwoorden. Versie 1 29 juli 2016 Pagina 1 van 7. Gemeente Amsterdam Pagina 1 van 7 Deze nota van inlichtingen behoort bij de selectieleidraad voor het project Energieneutraal Centrumeiland d.d. 5 juli 2016. In het kader van de selectiefase zijn door geïnteresseerde ondernemingen

Nadere informatie

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam

Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Handreiking Dynamisch Aankoop Systeem Inhuur Gemeente Schiedam Document : Leidraad DAS Auteur : Chantal Lopulalan / Jeantine Zethof Versie : 0.2 Datum : 17 mei 2017 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Dynamisch

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Voor de aanbesteding van Levering koolzuur

Voor de aanbesteding van Levering koolzuur OFFERTELEIDRAAD Voor de aanbesteding van Levering koolzuur Aanbestedingsprocedure: OPENBARE PROCEDURE Projectnaam Levering Koolzuur TenderNednummer 54423 Distributielijst Auteurs Maarten Nijman Controle

Nadere informatie