Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 Nr. Document / Bijlage Pagina Paragraaf Vragen / Opmerkingen Antwoord LVNL heeft besloten een tweede vragenronde in te lassen. T.a.v. deze tweede vragenronde kunnen er vragen over de eerste nota van inlichtingen worden gesteld. Gegadigden kunnen tot uiterlijk 10 juli uur vragen stellen. De nota van inlichtingen wordt 16 LVNL Mededeling LVNL 4.1. Planning juli uur gepubliceerd Onze infrastructuur is voor de leverancier een gegeven waar niet van afgeweken kan Hoe hard zijn de infrastructurele richtlijnen zoals genoemd op worden(heeft o.a. met onze uitwijkbaarheid 1 pagina 14 van de PSA? te maken). 2 Is het ook mogelijk om implementatie van de oplossing te doen plaatsvinden op hardware/infra die de fabikant aanbeveelt en zich als "best practice" heeft bewezen? zie vraag en antwoord #1 3 4 De fabrikant heeft in de partnerovereenkomst bepaald dat zij zelf de infra ten behoeve van de oplossing implementeren, inclusief de out-of-the-box software, ivm de garanties die afgegeven worden op bv de performance. De partner zal in dit traject meelopen om diepgaande kennis op te doen betreffende de onderliggende infra en vervolgens zal de partner het technisch-en applicatiebeheer gaan uitvoeren. Hoe dient in dit geval ingeschreven te worden: partner in samenwerkingsverband met de fabrikant, of partner in combinatie met fabrikant als genomineerde derde partij? (zie svp Selectieleidraad en 4.2.3) Is het toegestaan dat de onderaannemer (in dit geval de fabrikant) referenties aanbrengt voor technisch beheer van een LVNL kan hierover niets zeggen, maar wij adviseren om de meest duidelijke samenwerkingsvorm te kiezen, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Ja; dit is toegestaan.

2 Er is sprake dat de algemene inkoopvoorwaarden van LVNL van toepassing zijn. Mogen we hier meer info over? Wat wil dit 5 Selectiedraad concreet zeggen voor de inschrijvers? Aanvullend rekent LVNL op een compliance (wet-en regelgeving) module.' De algemene inkoopvoorwaarden van LVNL zijn van toepassing op de gevraagde dienstverlening, In de gunningsfase wordt u in de gelegenheid gesteld om commentaar, een reactie te geven op de algemene inkoopvoorwaarden. Zie link 6 Selectiedraad Selectiedraad PSA 6 2 Maakt dit deel uit van dit project/de gezochte oplossing of zal dit een externe oplossing zijn waarmee geïntegreerd moet worden? Hoe moeten we dit zien? Heeft LVNL meer specifieke info over de requirements wat dit betreft? U dient te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsbewakingsysteem (ISO of gelijkwaardig). ' Mag dit een intern systeem zijn? Moet dit werkelijk certified zijn en indien dit niet zo is, is dit dat een blokkerende factor? Kwaliteitskenmerken: aansluiting op het te realiseren compliancysysteem.' Maakt dit systeem onderdeel uit van het project? Zie ook vraag Nr. 2 in dit verband. Ja; dit betreft geen externe oplossing, maar is nu integraal onderdeel van de werkwijze middels workorders. Tijdens de gunningsfase zal hier inhoudelijk op ingegaan worden. Met ISO bedoelt LVNL, ISO Dit mag ook een vergelijkbaar kwaliteitsysteem zijn. Het mag ook een intern systeem zijn, echter uw intern systeem moet wel door een gerenomeerd, onhankelijk certificeringsinstituut zijn gecertificieerd. Ja; dit betreft geen externe oplossing, maar is nu integraal onderdeel van de werkwijze middels workorders. Tijdens de gunningsfase zal hier inhoudelijk op ingegaan worden. 9 PSA PSA 20 6 Kan er eventueel extra toelichting gegeven worden bij het compliancy proces architectuurmodel? Er is sprake van een 'resultaatsverbintenins'. Mogen we hieruit afleiden dat LVNL een fixed-price project wenst? Van nieuwe of gewijzigde en gepubliceerde (inter)natioanle wet- en regelgeving die van toepassing is op LVNL, wordt een registratie (record) gemaakt in het huidige systeem in de module Legislation. (betreft een apart scherm) Werkzaamheden in het kader van de behandeling worden middels workorders uitgezet. Als de wet- en regelgeving tot een wijziging leidt, dan treedt het standaard change proces op. Nee; het belang van de resultaatsverbintenis is dat een Gegadigde zich commiteert aan de gewenste en afgesproken doelstelling(en) van LVNL

3 De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij LVNL in de aanbestedingsstukken specifiek anders heeft bepaald, de Nederlandse taal.' 11 Selectiedraad Algemene vraag We hebben alle documenten beschikbaar in het Nederlands en ook onze aanmedling en communicatie verloopt vanzelfsprekend in het Nederlands. Is het voor LVNL in dit kader echter een probleem indien een deel van de technische documentatie (administrator guides, enz...), die bij de software komen, in het Engels zijn? Nee; technische documentatie mag in het Engels zijn Vorig jaar (2014) is er door LVNL een soortgelijk traject gestart. We zijn nieuwsgierig naar de reden(en) van de opschorting van het traject van vorig jaar. Kunt u toelichten waarom de vorige selectieprocedure niet als uitgangspunt voor een vervolg is gebruikt? Onderstaand treft u de exacte motivering voor het intrekken van de Europese aanbestedingsprocedure [Hierbij informeren wij u als volgt. Op basis van gewijzigde inzichten heeft LVNL moeten besluiten om de lopende aanbestedingsprocedure voor de verwerving van een service management systeem per direct in te trekken. In de gepubliceerde scope van de aanbesteding is de volgende zinsnede opgenomen Het nieuwe systeem mag als SAAS of als on-premise oplossing worden aangeboden. Op basis van voortschrijdend inzicht staat LVNL geen SAAS oplossing meer toe. Op grond van deze wezenlijke wijziging van de scope wordt de aanbesteding ingetrokken. LVNL beraadt zich thans of, hoe en op welke wijze de vervolgstappen vorm worden gegeven. Wij realiseren ons terdege dat het een heel vervelend besluit is voor alle partijen. 12 In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd danken wij u nogmaals voor alle geleverde inspanning tot dusver]... De reden waarom LVNL de procedure opnieuw start is vanwege de verandering van de scope.

4 Algemene vraag 13 PSA PRJ Hoofststuk 2 14 Mogen wij ervan uitgaan dat de functionele requirements en LVNL voorwaarden in de gunningsfase aan bod komen? Met dit project wordt beoogd een oplossing te realiseren die het beheer van zowel de operationele als de niet-operationele ICT componenten geautomatiseerd ondersteund. Onder operationeel verstaat LVNL die zaken, die direct ondersteunend zijn aan het verlenen van luchtverkeersdiensten. Kunt u een concrete omschrijving van voorgenoemde zaken geven? Wat verstaat LVNL in deze context onder geautomatiseerd ondersteunen dan wel automatisering? Ja; deze komen in de gunningsfase aan bod. Zie ook vraag en antwoord #5 Ter ondersteuning aan "operationeel" wordt ondersteuning geboden op de operationele verkeersleiding systemen. Dit betreft een ict afdeling die gericht is op deze ondersteuning en niet op enige vorm van kantoorautomatisering. Om dit te ondersteunen wordt gebruikt gemaakt van ITIL processen die wij geautomatiseerd in een standaard systeem willen hebben. 15 Wij zijn ISO gecertficeerd voor Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging hironder vallen ook de eisen due voortkomen uit de wet- en regelgeving en overige instanties die voor onze organisatie van belang zijn voor de verwerking, opslag en de communicatie van informatie. Wij treffen deze maatregelen die noodzakelijk zijn om de continuiteit van onze bedrijfsvoering voor onze klanten te waarborgen aangaande de producten die wij ontwikelen en in projecten gebruikt. Daar wordt onder andere verstaan: alle zaken m.b.t. ontwerp, bouw, implementatie, support en beheer en de security policy ten aanzien van productontwikkeling van onze applicaties en de uitvoering van inze projecten. Wordt een bovenstaande certificering als afdoende geacht in het voldoen aan de geschiktheidseis om als Gegadigde onderaannemer of als genomineerde derde deel te nemen? zie vraag en antwoord #7 16 Onze organisatie kan zich inschrijven als Vanuit de aanbestedingswet is het mogelijk om je te beroepen op de technischeberoepsbekwaamheid van derden en of financiele- economische draagkracht van derden. Dit recht van een gegadigde staat los Gegadigde, van de verwachting of alle partijen kunnen onderaannemer of als genomineerde derde, Kunt U een voldoen aan de geschiktheidsen. Het verschil toelichting geven op het verschil tussen Onderaannemer en tussen een onderaannemer en een genomineerde derde. Wij begrijpen dat bijvoorbeeld een genomineerde derde is een hoofdaannemer en onderaannemer zich kunnen inschrijven aansprakelijkheidsvraag, waarbij in het geval waarbij er gespecificeerd wordt voor welke geschiktheidseisen een van een onderaannemer de hoofd aannemer partij zich inschrijft. Betekent dit dan ook dat niet verwacht wordt ten alle tijden volledig verantwoordelijkdat alle partijen voldoen aan alle geschiktheidseisen. aansprakelijk is.

5 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Luchtverkeerleiding Nederland (hierna LVNL ) geeft aan op pagina 3 bij hoofdstuk 1: definities uit artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012 van overeenkomstige toepassing. Deze Inschrijver heeft op de informatiesessie op 26 juni 2015 begrepen dat LVNL de opdrachtsom ingeschat op ,- EURO, kan LVNL dit bevestigen? Indien LVNL het voorgaande onverhoopt niet kan bevestigen kan LVNL de geschatte opdrachtsom aangeven? De opdrachtsom is op basis van de huidige kosten vastgesteld. Dit bedrag is noodzakelijk om de aantoonbaarheid van de Europese aanbesteding in omvang vast te stellen en te motiveren Op pagina 5 bij paragraaf 2.3 staat aangegeven dat de algemene inkoopvoorwaarden van LVNL (hierna de AIV ) van toepassing zouden zijn op de eventueel nader overeen te komen overeenkomst na de offerte fase. De AIV zijn door LVNL niet ter hand gesteld bij de selectieleidraad, tevens is het in de selectiefase van deze offerte aanvraag uiterst prematuur om reeds de AIV te positioneren. LVNL vraagt hiernaast standaardsoftware functionaliteit uit, bij standaardsoftware behoren standaard SLA s en generieke voorwaarden, deze matchen per definitie niet met de AIV. Deze Inschrijver stelt hierom voor om pas na definitieve gunning door LVNL de standaard SLA en generieke voorwaarden behorende bij desbetreffende door LVNL gekozen standaardsoftware onderwerp van bespreking te laten zijn. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5 Op pagina 6 laatste alinea van paragraaf 2.4 staat dat een inschrijver door het indienen van een aanmelding in de selectiefase zonder voorbehoud akkoord gaat met de AIV en het gestelde in de Selectieleidraad inclusief de bijlagen hiervan. Zoals eerder aangegeven zijn de AIV niet ter hand gesteld en is het in dit stadium van deze offerteaanvraag niet proportioneel noch doelmatig om dergelijke bepalingen eenzijdig op te leggen. Hierom het verzoek deze bepaling te schrappen. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5

6 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Het systeem dient de modules standaard aan te bieden, maar met de mogelijkheid om de modules aan te passen en uit te breiden voor de specifieke informatie behoefte. In aanvulling hierop kent LVNL specifiek ingerichte workflows en notificaties die het nieuwe systeem moet ondersteunen. In hoeverre zijn deze specifieke workflows beschreven en beschikbaar te stellen? Kan LVNL aangegeven wat er onder Risk Management module wordt verstaan en welke functionaliteiten minimaal aanwezig moeten zijn? Kan LVNL aangegeven welke Wet- en regelgeving van toepassing is en welke functionaliteiten minimaal aanwezig moeten zijn om aan de betreffende compliance eisen te voldoen? Nee de workflows zijn deels beschreven en worden in de selectie fase niet ter beschkking gesteld. Het huidige systeem is volgens de ITIL V2 ingericht, maar kent bijv. in de module problem management een extra flow waarin diverse datum en tijdstippen momenten worden vastgelegd met een mogelijke onderbouwing ter ondersteuning aan een problem. Of een RfC leidt tot een change, maar waarbij in dit geval het nummer niet veranderd en de rfc en change hetzelfde blijven, maar met andere informatiebehoefte. Risk management is nu ondergebracht in workorders en heeft betrekking op onderhoud van de operationele systemen. Inschatting van risico en gevolgen bij uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden aan deze systemen. Het systeem dient wel de mogelijkheid te hebben voor het opvoeren van een formule om de risico inschatting te bepalen. Het betreft wetgeving die voortkomt uit ICAO, Europese Unie, en Nederlandse Overheid dat gericht is op de luchtvaart e.d. Er zal een apart scherm worden ingericht voor de legislation module die gekoppeld moet worden aan workorders en changes en op die processen moet aansluiten. In het scherm dient het mogeljjk te zijn enkele informatievelden in te richten, datumvelden en statussen. Daarbij is er een koppeling met een externe database nodig waarin de weten regelgeving wordt overgehaald naar het nieuwe systeem.

7 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad en 4.2 en Gezien het aantal vragen aangaande de procedure en de niet ter hand gestelde documenten is het proportioneel en evenredig in het belang van alle betrokken partijen dat een tweede vragenronde wordt ingelast voor de planning zoals beschreven in paragraaf 4.1 kan LVNL een tweede vragenronde inlassen, alle LVNL heeft de betreffende gegadigde partijen een redelijke termijn geven om hun vragen goed voor te verzocht om een verduidelijking van gestelde bereiden en daarna een redelijke termijn om de antwoorden van vraag. De gevraagde verduidelijking is niet LVNL op deze tweede vragenronde te bekijken. Kan LVNL (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit de gegagdigde om de gevraagde dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL verduidelijking voor dd. Juli uur in aanvaardbaar alternatief? te dienen. De geplande datum voor het uitsturen van de Gunningleidraad. Wat is de verwachting voor wat betreft de planning van de procedure van het gunningsproces? De geplande datum voor het uitsturen van de Gunningleidraad. Wanneer verwacht LVNL daadwerkelijk te gaan starten met de implementatie? Q De derde alinea van paragraaf en de vierde alinea van paragraaf evenals de tweede alinea van paragraaf bevat de volgende zinsnede het verzoek om wijziging za in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese)aanbestedingsrecht. Kan LVNL aangeven welk soort verzoeken zij hier op doelt? De planning is om begin oktober de gunningsdocumentatie uit te zenden waarop de leveranciers half november de documentatie dienen in te leveren. Eind november en begin december zullen de presentaties plaatsvinden waarop half december de voorlopige gunning bekend zal worden gemaakt. LVNL bedoelt met wijzigingen; wijzigingen van de combinatie (een partnership van leveranciers) die samen een inschrijvingen van een Europese aanbesteding uitvoeren.

8 Selectieleidraad Selectieleidraad LVNL vraagt offertes voor standaardsoftware, zoals eerder gemotiveerd zijn aan standaardsoftware onlosmakelijk standaard SLA s en generieke algemene voorwaarden verbonden. Hetgeen LVNL in paragraaf stelt is aldus niet uitvoerbaar. In een samenwerking is een dergelijke eenzijdige bepaling ook niet proportioneel noch evenwichtig, bij offerte aanvragen inzake standaardsoftware zijn de voorwaarden onderwerp van goed onderling overleg na definitieve keuze van de uitvragende partij. Kan LVNL hierom bevestigen dat paragraaf geschrapt wordt dan wel zal worden aangepast zodat na definitieve selectie van een offerte met desbetreffende inschrijver door LVNL in goed onderling overleg de standaard SLA s en generieke algemene voorwaarden verbonden aan de standaardsoftware worden besproken? Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5 Hetgeen in paragraaf staat is niet uitvoerbaar aangezien LVNL diverse documenten niet heeft aangeleverd bij de Selectieleidraad en in redelijkheid een Aanmelding niet anders dan onder voorwaarden van.. kan worden ingediend. Hierom het verzoek paragraaf dienovereenkomstig aan te passen. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? Selectieleidraad In paragraaf wordt gevraagd naar de gewogen gemiddelden over de jaren 2012, 2013 en LVNL heeft de betreffende gegadigde verzocht om een verduidelijking van gestelde vraag. De gevraagde verduidelijking is niet (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt de gegagdigde om de gevraagde verduidelijking voor dd. Juli uur in te dienen. 29 De jaarrekening 2014 van deze inschrijver wordt pas in september 2015 opgeleverd. Voldoet het gewogen gemiddelde over de jaren 2011, 2012 en 2013 ook? Ja dit is akkoord; een gewogen gemiddelde over de jaren 2011, 2012 en 2013 voldoet ook

9 Selectieleidraad algemeen 30 Bijlage 4 PSA PRJ 2019v De Rijksoverheid heeft bij de implementatie van de Aanbestedingswet 2012 (de Nederlandse implementatie van de Europese Aanbestedingswetgeving) een richtsnoer Gids proportionaliteit uitgevaardigd waarbij richtlijnen zijn gegeven ter bepaling van onder ander proportionele en evenredige procedurevoorwaarden. Dit richtsnoer is uitgevaardigd voor de Rijksoverheid, decentrale overheden en de semi-zelfstandige en bijzondere bestuursorganen (zoals LVNL). Deze Inschrijver ziet de uitgangspunten en concrete voorschriften uit dit richtsnoer niet LVNL heeft de betreffende gegadigde terug in de selectieleidraad van LVNL, deze Inschrijver verzoekt verzocht om een verduidelijking van gestelde LVNL alsnog dit richtsnoer toe te passen en de selectieleidraad en vraag. De gevraagde verduidelijking is niet de vervolgprocedure dienovereenkomstig aan te passen. Kan (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt de gegagdigde om de gevraagde LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL verduidelijking voor dd. Juli uur in aanvaardbaar alternatief? te dienen. ATM dient op korte termijn over te gaan op de nieuwe applicatie. Ter vermijden van risico s (tijd, geld en complexiteit) bij de implementatie gaat ICT niet parallel over. Vraag: op welke moment wenst u ATM danwel ICT met de nieuwe applicatie te kunnen laten werken? 32 Informatiesessie Is er sprake van 1 op 1 vervanging De planning is om in Q1 van 2016 de start van de implementatie van ATM te laten plaatsvinden en daar waar mogelijk ICT in Q Maar dit is afhankelijk van de implementatie tijd van het nieuwe systeem. In principe is er sprake van een 1 op 1 vervanging, Tenzij het nieuwe systeem beter kan aansluiten/alternatieven heeft. De processen hoeven niet vanaf 0 te worden opgezet, maar zijn al geruime tijd met tevredenheid in gebruik. 33 Informatiesessie Het wordt geclassificeerd als speciale module, maar in feite is het dat niet De compliance module betreft een apart scherm voor legislation en is gekoppeld aan de workorders en change management.

10 Waarom kiest u voor standaard als u aangeeft dat het systeem 34 Informatiesessie moet kunnen worden aangepast 35 Informatiesessie Hoe is de ervaring met het huidige pakket Wij kiezen voor een standaard Service Management systeem die de diverse ITIL processen ondersteunt. Het systeem dient echter de mogelijkheid te geven om binnen deze processen extra informatievelden aan te bieden waarop kleine workflows mogelijk zijn. Dit in verband met een wat uitgebreidere informatiebehoefte tov een standaard kantoor automatisering. Wij zijn van mening en kijkend naar de huidige inrichting dat dit goed past in een standaard systeem. De ervaringen zijn op zich goed met het huidige systeem, maar het is wel zeer beperkt in rapportage mogelijkheden en snelle flexibele inrichting. 36 Informatiesessie Relevante referenten, kunt u relevante referenten specificeren. Presentatie gedeeld worden en kunnenafkortingen gedefinieerd 37 Informatiesessie worden 38 Informatiesessie Heeft u op dit moment monitoringstool, geen eventmanagement 39 Informatiesessie Inrichten selfservice portal, geautomatiseerd worden 40 Informatiesessie Compliancy en policy, mogen afdelingen elkaars tickets inzien 41 Informatiesessie Als ICT gaat aansluiten, demand en portfoliomanagement 42 Informatiesessie Mededeling LVNL ITIL v2 processen Dit staat ook vermeld in de selectieleidraad op pagina Wij zoeken naar referenten waarbij de ondersteuning gericht is op het operationele proces, zoals bijv een ziekenhuis, een industriele omgeving of Traffic Management omgeving. Ja dat is mogelijk Wij hebben op dit moment geen monitoring tools die aangesloten dienen te worden aan het nieuwe systeem. ICT maakt gebruik van een self service portal in tegenstelling tot de ATM omgeving. Daar is de helpdesk verantwoordelijk voor de opvoer van tickets. Afdelingen mogen inderdaad elkaars informatie inzien. Maar wij zouden deze informatiestromen wel graag willen scheiden. ICT wil graag de mogelijkheden van Portfoliomanagement onderzoeken. LVNL maakt nu gebruik van ITIL versie 2 en de ICT omgeving van ITIL v3. 43 Informatiesessie Hoeveel gebruikers 14 ICT gebruikers en 300 ATM gebruikers

11 Hoe wordt de CMDB gevuld en up 2 date gehouden. Geen 44 Informatiesessie discovery tool De CMDB eigenaar vult kleine zaken handmatig in en grote wijzigingen gebeuren nu middels het importeren van excelsheets door de beheerpartij. 45 Informatiesessie Mededeling LVNL, beheren spare parts. Interface met bijvoorbeeld telefoon qr codes etcs LVNL beheert een uitgebreide CMDB catalogus met diverse artikelen en software. Op dit moment wordt het beheer van spare parts vormgegevens middels QR codes. Hierbij wordt uitgegaan van een nieuwe scanfunctionaliteit in het nieuwe systeem.

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn? Nota van Inlichtingen Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbesteding Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027898 Omschrijving:

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering Nota van Inlichtingen Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Nadere informatie

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie.

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie. Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: centralisatie markt faciliterende systemen Meetdata Periodiek, Allocatie & Reconciliatie en Meetdata

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad Nota van Inlichtingen behorende bij de Niet-Openbare aanbestedingsprocedure Facilitair Management Nummer Pagina nummer Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad 1. 5 1.1 Gaat het

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding Financieel pakket. 2 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Financieel pakket 2 e Nota van Inlichtingen # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 1e Nota van inlichtingen Antwoord op 2 1e Nota van inlichtingen Antwoord op vraag 6 3 1e Nota

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 21-8-2012 Raadsvragen nr R12.50 Naam raadslid Marianne Vos Fractie Velsen Lokaal Registratienummer Rs12.00644 Portefeuillehouder(s) W. Westerman

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Voorbeeldcasus aanbesteding Selectie, implementatie en beheer cloudoplossing voor Financiën (financieel pakket)

Voorbeeldcasus aanbesteding Selectie, implementatie en beheer cloudoplossing voor Financiën (financieel pakket) Voorbeeldcasus aanbesteding Selectie, implementatie en beheer cloudoplossing voor Financiën (financieel pakket) Hoe wordt er geleverd? On premise Clouddienst Public Private Hybride Private clouddienst

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN NOTA VAN INLICHTINGEN Deze maakt integraal onderdeel uit van het Aanbestedingsdocument behorend bij de Europese aanbesteding medische adviezen gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden.

Advies 247. 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. Advies 247 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft een Europese openbare aanbesteding voor de levering van een paraatheid- en beschikbaarheidssysteem gehouden. 1.2. In het Programma van Eisen is in eis 6.2 in hoofdstuk

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

de cloud, private cloud, On Premise of een hybride omgeving. 3. Kunt u een e-depot leveren aan overheidsinstellingen in Nederland?

de cloud, private cloud, On Premise of een hybride omgeving. 3. Kunt u een e-depot leveren aan overheidsinstellingen in Nederland? 1. Wat is volgens u de definitie van een e-depot? Een veilige bewaarplaats voor alle digitale documenten die voor langere of onbepaalde tijd duurzaam bewaard moeten blijven en die toegankelijk worden gemaakt

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen?

Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? Een half jaar Aanbestedingswet: eerste ervaringen of aanvaringen? (vertrouwelijk) Martine Vidal advocaat Aanbestedingsrecht 28 oktober 2013 Wie heeft al gewerkt met de Aanbestedingswet? Welke ervaringen

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv.

+ + Hoe is de vorm van aanbesteden bepaald? (bijv. InformatiE VOOR PROJECTEN AANBESTEDING van opdrachten in HET INTERREG V-ProgrammA Deutschland-nEderland Stand: 06-09-2016 Introductie In het Europese aanbestedingsrecht is vastgelegd dat opdrachten boven

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM 2014 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder G.A.J. Adams Zaak- \ Documentnummer \ INT/G/13/02669 Beslispunten

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente

(Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente TWENTS REGLEMENT KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN 2013 (Klachtenmeldpunt, - commissie en procedure ) van de 14 Twentse gemeenten - Regio Twente - Veiligheidsregio Twente Reglement Klachtenmeldpunt en

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie