Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen dd. 6 juli 2015 Aanbestedende dienst: Aanbesteding: Referentienummer: Nota van Inlichtingen Luchtverkeersleiding Nederland Service Management Systeem PRJ2019 Nr. Document / Bijlage Pagina Paragraaf Vragen / Opmerkingen Antwoord LVNL heeft besloten een tweede vragenronde in te lassen. T.a.v. deze tweede vragenronde kunnen er vragen over de eerste nota van inlichtingen worden gesteld. Gegadigden kunnen tot uiterlijk 10 juli uur vragen stellen. De nota van inlichtingen wordt 16 LVNL Mededeling LVNL 4.1. Planning juli uur gepubliceerd Onze infrastructuur is voor de leverancier een gegeven waar niet van afgeweken kan Hoe hard zijn de infrastructurele richtlijnen zoals genoemd op worden(heeft o.a. met onze uitwijkbaarheid 1 pagina 14 van de PSA? te maken). 2 Is het ook mogelijk om implementatie van de oplossing te doen plaatsvinden op hardware/infra die de fabikant aanbeveelt en zich als "best practice" heeft bewezen? zie vraag en antwoord #1 3 4 De fabrikant heeft in de partnerovereenkomst bepaald dat zij zelf de infra ten behoeve van de oplossing implementeren, inclusief de out-of-the-box software, ivm de garanties die afgegeven worden op bv de performance. De partner zal in dit traject meelopen om diepgaande kennis op te doen betreffende de onderliggende infra en vervolgens zal de partner het technisch-en applicatiebeheer gaan uitvoeren. Hoe dient in dit geval ingeschreven te worden: partner in samenwerkingsverband met de fabrikant, of partner in combinatie met fabrikant als genomineerde derde partij? (zie svp Selectieleidraad en 4.2.3) Is het toegestaan dat de onderaannemer (in dit geval de fabrikant) referenties aanbrengt voor technisch beheer van een LVNL kan hierover niets zeggen, maar wij adviseren om de meest duidelijke samenwerkingsvorm te kiezen, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Ja; dit is toegestaan.

2 Er is sprake dat de algemene inkoopvoorwaarden van LVNL van toepassing zijn. Mogen we hier meer info over? Wat wil dit 5 Selectiedraad concreet zeggen voor de inschrijvers? Aanvullend rekent LVNL op een compliance (wet-en regelgeving) module.' De algemene inkoopvoorwaarden van LVNL zijn van toepassing op de gevraagde dienstverlening, In de gunningsfase wordt u in de gelegenheid gesteld om commentaar, een reactie te geven op de algemene inkoopvoorwaarden. Zie link 6 Selectiedraad Selectiedraad PSA 6 2 Maakt dit deel uit van dit project/de gezochte oplossing of zal dit een externe oplossing zijn waarmee geïntegreerd moet worden? Hoe moeten we dit zien? Heeft LVNL meer specifieke info over de requirements wat dit betreft? U dient te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsbewakingsysteem (ISO of gelijkwaardig). ' Mag dit een intern systeem zijn? Moet dit werkelijk certified zijn en indien dit niet zo is, is dit dat een blokkerende factor? Kwaliteitskenmerken: aansluiting op het te realiseren compliancysysteem.' Maakt dit systeem onderdeel uit van het project? Zie ook vraag Nr. 2 in dit verband. Ja; dit betreft geen externe oplossing, maar is nu integraal onderdeel van de werkwijze middels workorders. Tijdens de gunningsfase zal hier inhoudelijk op ingegaan worden. Met ISO bedoelt LVNL, ISO Dit mag ook een vergelijkbaar kwaliteitsysteem zijn. Het mag ook een intern systeem zijn, echter uw intern systeem moet wel door een gerenomeerd, onhankelijk certificeringsinstituut zijn gecertificieerd. Ja; dit betreft geen externe oplossing, maar is nu integraal onderdeel van de werkwijze middels workorders. Tijdens de gunningsfase zal hier inhoudelijk op ingegaan worden. 9 PSA PSA 20 6 Kan er eventueel extra toelichting gegeven worden bij het compliancy proces architectuurmodel? Er is sprake van een 'resultaatsverbintenins'. Mogen we hieruit afleiden dat LVNL een fixed-price project wenst? Van nieuwe of gewijzigde en gepubliceerde (inter)natioanle wet- en regelgeving die van toepassing is op LVNL, wordt een registratie (record) gemaakt in het huidige systeem in de module Legislation. (betreft een apart scherm) Werkzaamheden in het kader van de behandeling worden middels workorders uitgezet. Als de wet- en regelgeving tot een wijziging leidt, dan treedt het standaard change proces op. Nee; het belang van de resultaatsverbintenis is dat een Gegadigde zich commiteert aan de gewenste en afgesproken doelstelling(en) van LVNL

3 De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de aanbestedingsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij LVNL in de aanbestedingsstukken specifiek anders heeft bepaald, de Nederlandse taal.' 11 Selectiedraad Algemene vraag We hebben alle documenten beschikbaar in het Nederlands en ook onze aanmedling en communicatie verloopt vanzelfsprekend in het Nederlands. Is het voor LVNL in dit kader echter een probleem indien een deel van de technische documentatie (administrator guides, enz...), die bij de software komen, in het Engels zijn? Nee; technische documentatie mag in het Engels zijn Vorig jaar (2014) is er door LVNL een soortgelijk traject gestart. We zijn nieuwsgierig naar de reden(en) van de opschorting van het traject van vorig jaar. Kunt u toelichten waarom de vorige selectieprocedure niet als uitgangspunt voor een vervolg is gebruikt? Onderstaand treft u de exacte motivering voor het intrekken van de Europese aanbestedingsprocedure [Hierbij informeren wij u als volgt. Op basis van gewijzigde inzichten heeft LVNL moeten besluiten om de lopende aanbestedingsprocedure voor de verwerving van een service management systeem per direct in te trekken. In de gepubliceerde scope van de aanbesteding is de volgende zinsnede opgenomen Het nieuwe systeem mag als SAAS of als on-premise oplossing worden aangeboden. Op basis van voortschrijdend inzicht staat LVNL geen SAAS oplossing meer toe. Op grond van deze wezenlijke wijziging van de scope wordt de aanbesteding ingetrokken. LVNL beraadt zich thans of, hoe en op welke wijze de vervolgstappen vorm worden gegeven. Wij realiseren ons terdege dat het een heel vervelend besluit is voor alle partijen. 12 In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd danken wij u nogmaals voor alle geleverde inspanning tot dusver]... De reden waarom LVNL de procedure opnieuw start is vanwege de verandering van de scope.

4 Algemene vraag 13 PSA PRJ Hoofststuk 2 14 Mogen wij ervan uitgaan dat de functionele requirements en LVNL voorwaarden in de gunningsfase aan bod komen? Met dit project wordt beoogd een oplossing te realiseren die het beheer van zowel de operationele als de niet-operationele ICT componenten geautomatiseerd ondersteund. Onder operationeel verstaat LVNL die zaken, die direct ondersteunend zijn aan het verlenen van luchtverkeersdiensten. Kunt u een concrete omschrijving van voorgenoemde zaken geven? Wat verstaat LVNL in deze context onder geautomatiseerd ondersteunen dan wel automatisering? Ja; deze komen in de gunningsfase aan bod. Zie ook vraag en antwoord #5 Ter ondersteuning aan "operationeel" wordt ondersteuning geboden op de operationele verkeersleiding systemen. Dit betreft een ict afdeling die gericht is op deze ondersteuning en niet op enige vorm van kantoorautomatisering. Om dit te ondersteunen wordt gebruikt gemaakt van ITIL processen die wij geautomatiseerd in een standaard systeem willen hebben. 15 Wij zijn ISO gecertficeerd voor Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging hironder vallen ook de eisen due voortkomen uit de wet- en regelgeving en overige instanties die voor onze organisatie van belang zijn voor de verwerking, opslag en de communicatie van informatie. Wij treffen deze maatregelen die noodzakelijk zijn om de continuiteit van onze bedrijfsvoering voor onze klanten te waarborgen aangaande de producten die wij ontwikelen en in projecten gebruikt. Daar wordt onder andere verstaan: alle zaken m.b.t. ontwerp, bouw, implementatie, support en beheer en de security policy ten aanzien van productontwikkeling van onze applicaties en de uitvoering van inze projecten. Wordt een bovenstaande certificering als afdoende geacht in het voldoen aan de geschiktheidseis om als Gegadigde onderaannemer of als genomineerde derde deel te nemen? zie vraag en antwoord #7 16 Onze organisatie kan zich inschrijven als Vanuit de aanbestedingswet is het mogelijk om je te beroepen op de technischeberoepsbekwaamheid van derden en of financiele- economische draagkracht van derden. Dit recht van een gegadigde staat los Gegadigde, van de verwachting of alle partijen kunnen onderaannemer of als genomineerde derde, Kunt U een voldoen aan de geschiktheidsen. Het verschil toelichting geven op het verschil tussen Onderaannemer en tussen een onderaannemer en een genomineerde derde. Wij begrijpen dat bijvoorbeeld een genomineerde derde is een hoofdaannemer en onderaannemer zich kunnen inschrijven aansprakelijkheidsvraag, waarbij in het geval waarbij er gespecificeerd wordt voor welke geschiktheidseisen een van een onderaannemer de hoofd aannemer partij zich inschrijft. Betekent dit dan ook dat niet verwacht wordt ten alle tijden volledig verantwoordelijkdat alle partijen voldoen aan alle geschiktheidseisen. aansprakelijk is.

5 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Luchtverkeerleiding Nederland (hierna LVNL ) geeft aan op pagina 3 bij hoofdstuk 1: definities uit artikel 1.1. van de Aanbestedingswet 2012 van overeenkomstige toepassing. Deze Inschrijver heeft op de informatiesessie op 26 juni 2015 begrepen dat LVNL de opdrachtsom ingeschat op ,- EURO, kan LVNL dit bevestigen? Indien LVNL het voorgaande onverhoopt niet kan bevestigen kan LVNL de geschatte opdrachtsom aangeven? De opdrachtsom is op basis van de huidige kosten vastgesteld. Dit bedrag is noodzakelijk om de aantoonbaarheid van de Europese aanbesteding in omvang vast te stellen en te motiveren Op pagina 5 bij paragraaf 2.3 staat aangegeven dat de algemene inkoopvoorwaarden van LVNL (hierna de AIV ) van toepassing zouden zijn op de eventueel nader overeen te komen overeenkomst na de offerte fase. De AIV zijn door LVNL niet ter hand gesteld bij de selectieleidraad, tevens is het in de selectiefase van deze offerte aanvraag uiterst prematuur om reeds de AIV te positioneren. LVNL vraagt hiernaast standaardsoftware functionaliteit uit, bij standaardsoftware behoren standaard SLA s en generieke voorwaarden, deze matchen per definitie niet met de AIV. Deze Inschrijver stelt hierom voor om pas na definitieve gunning door LVNL de standaard SLA en generieke voorwaarden behorende bij desbetreffende door LVNL gekozen standaardsoftware onderwerp van bespreking te laten zijn. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5 Op pagina 6 laatste alinea van paragraaf 2.4 staat dat een inschrijver door het indienen van een aanmelding in de selectiefase zonder voorbehoud akkoord gaat met de AIV en het gestelde in de Selectieleidraad inclusief de bijlagen hiervan. Zoals eerder aangegeven zijn de AIV niet ter hand gesteld en is het in dit stadium van deze offerteaanvraag niet proportioneel noch doelmatig om dergelijke bepalingen eenzijdig op te leggen. Hierom het verzoek deze bepaling te schrappen. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5

6 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Het systeem dient de modules standaard aan te bieden, maar met de mogelijkheid om de modules aan te passen en uit te breiden voor de specifieke informatie behoefte. In aanvulling hierop kent LVNL specifiek ingerichte workflows en notificaties die het nieuwe systeem moet ondersteunen. In hoeverre zijn deze specifieke workflows beschreven en beschikbaar te stellen? Kan LVNL aangegeven wat er onder Risk Management module wordt verstaan en welke functionaliteiten minimaal aanwezig moeten zijn? Kan LVNL aangegeven welke Wet- en regelgeving van toepassing is en welke functionaliteiten minimaal aanwezig moeten zijn om aan de betreffende compliance eisen te voldoen? Nee de workflows zijn deels beschreven en worden in de selectie fase niet ter beschkking gesteld. Het huidige systeem is volgens de ITIL V2 ingericht, maar kent bijv. in de module problem management een extra flow waarin diverse datum en tijdstippen momenten worden vastgelegd met een mogelijke onderbouwing ter ondersteuning aan een problem. Of een RfC leidt tot een change, maar waarbij in dit geval het nummer niet veranderd en de rfc en change hetzelfde blijven, maar met andere informatiebehoefte. Risk management is nu ondergebracht in workorders en heeft betrekking op onderhoud van de operationele systemen. Inschatting van risico en gevolgen bij uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden aan deze systemen. Het systeem dient wel de mogelijkheid te hebben voor het opvoeren van een formule om de risico inschatting te bepalen. Het betreft wetgeving die voortkomt uit ICAO, Europese Unie, en Nederlandse Overheid dat gericht is op de luchtvaart e.d. Er zal een apart scherm worden ingericht voor de legislation module die gekoppeld moet worden aan workorders en changes en op die processen moet aansluiten. In het scherm dient het mogeljjk te zijn enkele informatievelden in te richten, datumvelden en statussen. Daarbij is er een koppeling met een externe database nodig waarin de weten regelgeving wordt overgehaald naar het nieuwe systeem.

7 Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad Selectieleidraad en 4.2 en Gezien het aantal vragen aangaande de procedure en de niet ter hand gestelde documenten is het proportioneel en evenredig in het belang van alle betrokken partijen dat een tweede vragenronde wordt ingelast voor de planning zoals beschreven in paragraaf 4.1 kan LVNL een tweede vragenronde inlassen, alle LVNL heeft de betreffende gegadigde partijen een redelijke termijn geven om hun vragen goed voor te verzocht om een verduidelijking van gestelde bereiden en daarna een redelijke termijn om de antwoorden van vraag. De gevraagde verduidelijking is niet LVNL op deze tweede vragenronde te bekijken. Kan LVNL (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit de gegagdigde om de gevraagde dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL verduidelijking voor dd. Juli uur in aanvaardbaar alternatief? te dienen. De geplande datum voor het uitsturen van de Gunningleidraad. Wat is de verwachting voor wat betreft de planning van de procedure van het gunningsproces? De geplande datum voor het uitsturen van de Gunningleidraad. Wanneer verwacht LVNL daadwerkelijk te gaan starten met de implementatie? Q De derde alinea van paragraaf en de vierde alinea van paragraaf evenals de tweede alinea van paragraaf bevat de volgende zinsnede het verzoek om wijziging za in ieder geval worden afgewezen als de wijziging volgens LVNL in strijd is met het (Europese)aanbestedingsrecht. Kan LVNL aangeven welk soort verzoeken zij hier op doelt? De planning is om begin oktober de gunningsdocumentatie uit te zenden waarop de leveranciers half november de documentatie dienen in te leveren. Eind november en begin december zullen de presentaties plaatsvinden waarop half december de voorlopige gunning bekend zal worden gemaakt. LVNL bedoelt met wijzigingen; wijzigingen van de combinatie (een partnership van leveranciers) die samen een inschrijvingen van een Europese aanbesteding uitvoeren.

8 Selectieleidraad Selectieleidraad LVNL vraagt offertes voor standaardsoftware, zoals eerder gemotiveerd zijn aan standaardsoftware onlosmakelijk standaard SLA s en generieke algemene voorwaarden verbonden. Hetgeen LVNL in paragraaf stelt is aldus niet uitvoerbaar. In een samenwerking is een dergelijke eenzijdige bepaling ook niet proportioneel noch evenwichtig, bij offerte aanvragen inzake standaardsoftware zijn de voorwaarden onderwerp van goed onderling overleg na definitieve keuze van de uitvragende partij. Kan LVNL hierom bevestigen dat paragraaf geschrapt wordt dan wel zal worden aangepast zodat na definitieve selectie van een offerte met desbetreffende inschrijver door LVNL in goed onderling overleg de standaard SLA s en generieke algemene voorwaarden verbonden aan de standaardsoftware worden besproken? Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? zie vraag en antwoord #5 Hetgeen in paragraaf staat is niet uitvoerbaar aangezien LVNL diverse documenten niet heeft aangeleverd bij de Selectieleidraad en in redelijkheid een Aanmelding niet anders dan onder voorwaarden van.. kan worden ingediend. Hierom het verzoek paragraaf dienovereenkomstig aan te passen. Kan LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL aanvaardbaar alternatief? Selectieleidraad In paragraaf wordt gevraagd naar de gewogen gemiddelden over de jaren 2012, 2013 en LVNL heeft de betreffende gegadigde verzocht om een verduidelijking van gestelde vraag. De gevraagde verduidelijking is niet (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt de gegagdigde om de gevraagde verduidelijking voor dd. Juli uur in te dienen. 29 De jaarrekening 2014 van deze inschrijver wordt pas in september 2015 opgeleverd. Voldoet het gewogen gemiddelde over de jaren 2011, 2012 en 2013 ook? Ja dit is akkoord; een gewogen gemiddelde over de jaren 2011, 2012 en 2013 voldoet ook

9 Selectieleidraad algemeen 30 Bijlage 4 PSA PRJ 2019v De Rijksoverheid heeft bij de implementatie van de Aanbestedingswet 2012 (de Nederlandse implementatie van de Europese Aanbestedingswetgeving) een richtsnoer Gids proportionaliteit uitgevaardigd waarbij richtlijnen zijn gegeven ter bepaling van onder ander proportionele en evenredige procedurevoorwaarden. Dit richtsnoer is uitgevaardigd voor de Rijksoverheid, decentrale overheden en de semi-zelfstandige en bijzondere bestuursorganen (zoals LVNL). Deze Inschrijver ziet de uitgangspunten en concrete voorschriften uit dit richtsnoer niet LVNL heeft de betreffende gegadigde terug in de selectieleidraad van LVNL, deze Inschrijver verzoekt verzocht om een verduidelijking van gestelde LVNL alsnog dit richtsnoer toe te passen en de selectieleidraad en vraag. De gevraagde verduidelijking is niet de vervolgprocedure dienovereenkomstig aan te passen. Kan (tijdig) door LVNL ontvangen. LVNL verzoekt LVNL hiermee instemmen en indien dit onverhoopt niet kan wilt de gegagdigde om de gevraagde LVNL dit dan nader motiveren en voorzien van een voor LVNL verduidelijking voor dd. Juli uur in aanvaardbaar alternatief? te dienen. ATM dient op korte termijn over te gaan op de nieuwe applicatie. Ter vermijden van risico s (tijd, geld en complexiteit) bij de implementatie gaat ICT niet parallel over. Vraag: op welke moment wenst u ATM danwel ICT met de nieuwe applicatie te kunnen laten werken? 32 Informatiesessie Is er sprake van 1 op 1 vervanging De planning is om in Q1 van 2016 de start van de implementatie van ATM te laten plaatsvinden en daar waar mogelijk ICT in Q Maar dit is afhankelijk van de implementatie tijd van het nieuwe systeem. In principe is er sprake van een 1 op 1 vervanging, Tenzij het nieuwe systeem beter kan aansluiten/alternatieven heeft. De processen hoeven niet vanaf 0 te worden opgezet, maar zijn al geruime tijd met tevredenheid in gebruik. 33 Informatiesessie Het wordt geclassificeerd als speciale module, maar in feite is het dat niet De compliance module betreft een apart scherm voor legislation en is gekoppeld aan de workorders en change management.

10 Waarom kiest u voor standaard als u aangeeft dat het systeem 34 Informatiesessie moet kunnen worden aangepast 35 Informatiesessie Hoe is de ervaring met het huidige pakket Wij kiezen voor een standaard Service Management systeem die de diverse ITIL processen ondersteunt. Het systeem dient echter de mogelijkheid te geven om binnen deze processen extra informatievelden aan te bieden waarop kleine workflows mogelijk zijn. Dit in verband met een wat uitgebreidere informatiebehoefte tov een standaard kantoor automatisering. Wij zijn van mening en kijkend naar de huidige inrichting dat dit goed past in een standaard systeem. De ervaringen zijn op zich goed met het huidige systeem, maar het is wel zeer beperkt in rapportage mogelijkheden en snelle flexibele inrichting. 36 Informatiesessie Relevante referenten, kunt u relevante referenten specificeren. Presentatie gedeeld worden en kunnenafkortingen gedefinieerd 37 Informatiesessie worden 38 Informatiesessie Heeft u op dit moment monitoringstool, geen eventmanagement 39 Informatiesessie Inrichten selfservice portal, geautomatiseerd worden 40 Informatiesessie Compliancy en policy, mogen afdelingen elkaars tickets inzien 41 Informatiesessie Als ICT gaat aansluiten, demand en portfoliomanagement 42 Informatiesessie Mededeling LVNL ITIL v2 processen Dit staat ook vermeld in de selectieleidraad op pagina Wij zoeken naar referenten waarbij de ondersteuning gericht is op het operationele proces, zoals bijv een ziekenhuis, een industriele omgeving of Traffic Management omgeving. Ja dat is mogelijk Wij hebben op dit moment geen monitoring tools die aangesloten dienen te worden aan het nieuwe systeem. ICT maakt gebruik van een self service portal in tegenstelling tot de ATM omgeving. Daar is de helpdesk verantwoordelijk voor de opvoer van tickets. Afdelingen mogen inderdaad elkaars informatie inzien. Maar wij zouden deze informatiestromen wel graag willen scheiden. ICT wil graag de mogelijkheden van Portfoliomanagement onderzoeken. LVNL maakt nu gebruik van ITIL versie 2 en de ICT omgeving van ITIL v3. 43 Informatiesessie Hoeveel gebruikers 14 ICT gebruikers en 300 ATM gebruikers

11 Hoe wordt de CMDB gevuld en up 2 date gehouden. Geen 44 Informatiesessie discovery tool De CMDB eigenaar vult kleine zaken handmatig in en grote wijzigingen gebeuren nu middels het importeren van excelsheets door de beheerpartij. 45 Informatiesessie Mededeling LVNL, beheren spare parts. Interface met bijvoorbeeld telefoon qr codes etcs LVNL beheert een uitgebreide CMDB catalogus met diverse artikelen en software. Op dit moment wordt het beheer van spare parts vormgegevens middels QR codes. Hierbij wordt uitgegaan van een nieuwe scanfunctionaliteit in het nieuwe systeem.

Voor de beoogde contractsperiode.

Voor de beoogde contractsperiode. Nota van Inlichtingen Behorende bij de Selectieleidraad en de Aankondiging als onderdeel van de niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de verwerving van een service management systeem. TenderNed-nummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn?

Nr: Categorie Planning Betreft Demonstratie 3 Vraag Kunt u aangeven welke rollen en/of functionarissen bij de demonstratie aanwezig zijn? Nota van Inlichtingen Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbesteding Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 1100027898 Omschrijving:

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus uur WPC Rotterdam

Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus uur WPC Rotterdam Verslag Marktinformatiebijeenkomst Europese Aanbesteding Havengelden Maandag 7 augustus 2017 10.00 12.00 uur WPC Rotterdam Vragen met betrekking tot het havengeldenproces Havenbedrijf Rotterdam richt zich

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering Nota van Inlichtingen Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Instandhouden Beveiligingsinfrastructuur Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie.

2. Bij Aanmelding geeft de Gegadigde aan met welke programmatuur hij mogelijk zal Inschrijven na een eventuele selectie. Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking: centralisatie markt faciliterende systemen Meetdata Periodiek, Allocatie & Reconciliatie en Meetdata

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts

«JAAN» Commissie van Aanbestedingsexperts. Commissie van Aanbestedingsexperts 24 februari 2017, Advies 401 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. M.M. Fimerius en mr. M. Turk Proportionaliteit geschiktheidseisen. Proportionaliteit selectiecriteria. Referentie-eisen. Stapeling

Nadere informatie

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg

FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Nota van Inlichtingen FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: FOBO Digitaal Ritformulier (DRF) en Back-office Ambulancezorg Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase

Nota van Inlichtingen Selectiefase Niet Openbare Europese aanbesteding Communicatieadviseurs en diensten 2015 1 ste Nota Nota van Inlichtingen Selectiefase Datum: 7-12-2017 1 Nr. Document/ Hoofdstuk/ paragraaf/ artikel Pagina nr. Vraag

Nadere informatie

Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop"

Europese aanbesteding Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbesteding Europese aanbesteding "Mediadiensten, waaronder mediastrategie en mediainkoop" Aanbestedende

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 11 JUNI 2014 1. Pag. 11, par. 1.3 Wat wordt bedoeld met dienstverlening? Op systeemniveau of breder met betrekking tot kennis van de diverse CAO s en andere wet- en regelgeving. Met dienstverlening wordt bedoeld het

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:

Advies 308. De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: Advies 308 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 8 oktober 2015 een aankondiging geplaatst voor een nationale openbare aanbesteding voor de infrastructurele reconstructie van een weg. 1.2. In onderdeel 0 (

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015

1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 1 e Nota van Inlichtingen Servers, core- en SAN switches Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2015 Betreft 1. WA.5 De leverancier dient voor de aangeboden onderdelen in deze aanbesteding

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest

Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Regeling behandeling aanbestedingsklachten waterschap Noorderzijlvest Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij een aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Icoon Afsluitdijk Concept 2, 3 en 4

Icoon Afsluitdijk Concept 2, 3 en 4 Concept 2, 3 en 4 Informatiebijeenkomst Aanbesteden en TenderNed 22 februari 2016 Bart van der Roest Rudolf Rijkens Marjolijn Guijt Doel bijeenkomst Informeren over Aanbesteden Procedure van concurrentiegerichte

Nadere informatie

Betreft Eerste Nota van Inlichtingen Datum 21 oktober Van KPO Roosendaal Ref. KQPN/ 2016/110

Betreft Eerste Nota van Inlichtingen Datum 21 oktober Van KPO Roosendaal Ref. KQPN/ 2016/110 Nota van inlichtingen Betreft Eerste Nota van Inlichtingen Datum 21 oktober 2016 Van KPO Roosendaal Ref. KQPN/ 2016/110 Project Europese aanbesteding Onderwijs Leer Pakket Deze nota van inlichtingen wordt

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU)

Nota van Inlichtingen 1. Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Nota van Inlichtingen 1 Nationale openbare aanbesteding levering laptops GGD regio Utrecht (GGDrU) Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 21 maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie:

Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp. Referentie: Nota van Inlichtingen Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Realisatie zorgcentrum De Ring te Hoofddorp Stichting Ons Tweede Thuis Omschrijving: Stichting

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren , europese aanbesteding

Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren , europese aanbesteding Nota van Inlichtingen Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren 2017-2019, europese aanbesteding Aanbesteding Accountantsdienst voor gemeente Heerhugowaard, boekjaren 2017-2019, europese

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Referentie:

Nota van Inlichtingen. Referentie: Nota van Inlichtingen E-Hrm Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: E-Hrm Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen inzake IUC Nr. Locatie (document, hoofdstuk, pagina) 1. Beschrijvend Document 2.1. pagina 7

Nota van Inlichtingen inzake IUC Nr. Locatie (document, hoofdstuk, pagina) 1. Beschrijvend Document 2.1. pagina 7 Nota van Inlichtingen inzake IUC16-018 Nr. Locatie (document, 1. Beschrijvend Document 2.1. pagina 7 2. Beschrijvend Document 2.1.-2.3. pagina 7, 5.2 pagina 15, Bijlage 1, 5, A Programma van Eisen en SLA

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Aanbestedingsnummer:

Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Aanbestedingsnummer: Opmerking C Opmerking b Opmerking a Europese aanbesteding: EA LAN/WLAN, netwerk security en tokens en aanvullende dienstverlening. Deze Nota van Inlichtingen 3 bevat 3 opmerkingen van de SVB (a en b),

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting

Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting Nota van Inlichtingen Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Adviesdiensten Huisvesting 2 juni 2017 Dit document is de Nota van Inlichtingen Selectieleidraad betreffende de Europese niet-openbare

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen nr 3 d.d. 12 maart 2013 Aanbesteding INK11-40 ICT Expertise

Nota van Inlichtingen nr 3 d.d. 12 maart 2013 Aanbesteding INK11-40 ICT Expertise Mededeling: Naar aanleiding van diverse vragen, opmerkingen en bezwaren vanuit de markt via de Nota van inlichtingen op de Europese aanbesteding ICT Expertise heeft de Belastingdienst besloten om twee

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN NOTA VAN INLICHTINGEN Deze maakt integraal onderdeel uit van het Aanbestedingsdocument behorend bij de Europese aanbesteding medische adviezen gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald:

Advies In paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument is het volgende bepaald: Advies 220 1. Feiten 1.1. Beklaagde is op 5 maart 2015 een meervoudig onderhandse aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot de aanleg van een parkeerterrein. 1.2. In paragraaf 1.4 van het

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken

Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Nota van Inlichtingen Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht werken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Midoffice omgeving ter ondersteuning van digitaal en zaakgericht

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad

Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad Nota van Inlichtingen behorende bij de Niet-Openbare aanbestedingsprocedure Facilitair Management Nummer Pagina nummer Paragraafnummer Vraagstelling Vragen inzake de Selectieleidraad 1. 5 1.1 Gaat het

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 16 oktober 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Gemeente Vlaardingen, Sectie Voorbereiding & Realisatie November 2016 Inleiding Deze leidraad

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie:

Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: Nota van Inlichtingen Software Doelgroepenvervoer Aanbesteding Software Doelgroepenvervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn Referentie: 1222483 Omschrijving: Software voor het gebundelde Doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie