Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier: Het door de Softwareleverancier ingevulde en ondertekende formulier behorende bij de algemene gebruiksvoorwaarden van de Stichting betreffende de ICS, met de titel "Gebruiksrechtovereenkomst Softwareleverancier voor de Installatie Classificatie", waarvan een exemplaar bij de Overeenkomst is gevoegd als annex 1; b. Gebrek: een niet of niet volledig functioneren van de ICS; c. Gebruiker de (rechts)persoon die met de Stichting een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van de ICS en wiens software door de Softwareleverancier ICS compatibel wordt gemaakt; d. Handboek: Het handboek Regelgeving ICS deel 1, waarvan een uittreksel is bijgevoegd als annex 2 bij de Overeenkomst, waarin aanvullende rechten en plichten van de Stichting en de Softwareleverancier zijn opgenomen betreffende het gebruik van de ICS; e. ICS: Installatie Classificatie Structuur: de verzameling door de Stichting systematisch geordende en toegankelijk gemaakte afspraken en beschrijvingen voor het eenduidig inrichten van productbestanden en uitwisselen van productbestanden tussen afnemer en leverancier in de installatiebranche, de daarin vervatte (resultaten van de) beheerapplicatie en andere materialen zoals documentatie, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en ontwikkelingen hiervan en de eventueel van tijd tot tijd door de Stichting aan de Softwareleverancier ter beschikking gestelde Nieuwe Versie(s) hiervan; f. Nieuwe Versie(s): de eventueel van tijd tot tijd door de Stichting aangepaste, gewijzigde of verbeterde versie van de ICS; g. Overeenkomst: de wederkerige verbintenis(sen) tussen de Stichting en de Softwareleverancier met betrekking tot (het gebruik van) de ICS onder de algemene gebruiksvoorwaarden van de Stichting, alsmede de daarbij behorende bijlagen, die daarvan onverbrekelijk deel uitmaken; h. Softwareleverancier: de rechtspersoon die software ontwikkelt en die met de Stichting een Overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van de ICS zoals vermeld op het formulier teneinde door haar ontwikkelde of nog door haar te ontwikkelen software ICS compatibel te kunnen maken; i. de Stichting: Stichting Instalnet, gevestigd te Rosmalen, alsmede aan haar gelieerde (rechts)personen, waaronder begrepen licentiegevers; j. Branchevereniging Stichting Instalnet wordt gevormd door de stichting Electronische Communicatie Electrotechnische Groothandel (ECEG), stichting Stichting Instalnet Westeind 5 B Postbus AE Rosmalen T:( 073) F:(073)

2 Artikel 2 - Voorlopig karakter Elektrotechnische productinformatie (EPRODIN), de Technische Groothandelsfederatie (TGF) en stichting Technische Producenten en Informatiestructuren (TEPRODIN), vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (UNETO-VNI). 2.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, zoals nader bepaald in artikel 9. Reden hiervoor is dat de ICS in deze periode op de markt geïntroduceerd wordt. De Stichting zal, onverminderd het bindende karakter van de Overeenkomst, aan de hand van haar ervaringen met de ICS, haar gebruikers en Softwareleveranciers een aantal zaken nader bezien en de nieuwe gebruiksrechtovereenkomst al naar gelang haar bevindingen aanpassen. De aanvullingen en/of wijzigingen zullen met name de volgende onderwerpen betreffen: a) de regelgeving in het Handboek; b) onderhoudskosten; c) de structuur en vorm van de ICS; d) de eigendom van de ICS; e) het verstrekken van Nieuwe Versies; f) duur en beëindiging van de Overeenkomst; g) ondersteuning van Softwareleverancier door de Stichting bij gebruik van de ICS. 2.2 Ten aanzien van het hierboven sub b, e en g genoemde, behoudt de Stichting zich het recht voor wijzigingen tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te brengen, zoals nader bepaald in de artikelen 4 en 5. Artikel 3 - Gebruiksrecht ICS 3.1 Zodra de Stichting van de Softwareleverancier het Formulier heeft ontvangen, verleent de Stichting aan de Softwareleverancier het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ICS te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst. De Softwareleverancier aanvaardt dit gebruiksrecht. 3.2 Het gebruiksrecht strekt zich uit tot het gebruiken van de ICS teneinde door haar ontwikkelde en nog door haar te ontwikkelen software aan te kunnen passen aan de ICS. 3.3 De Softwareleverancier is daarnaast toegestaan de ICS te gebruiken voor promotionele activiteiten teneinde de door haar ontwikkelde software te demonstreren en presenteren, als ook de ICS uit te dragen en te promoten naar de markt. 3.4 Tot enig ander gebruik dan bij de Overeenkomst toegestaan aan de Softwareleverancier is de Softwareleverancier uitdrukkelijk niet bevoegd. Artikel 4 - Nieuwe Versie(s) en ondersteuning 4.1 De Stichting zal de ICS conform het Handboek beheren en onderhouden. Indien dit onderhoud aanleiding geeft tot het uitgeven van (een) Nieuwe Versie(s), zal de Stichting deze aan de Softwareleverancier verstrekken. 4.2 De Softwareleverancier dient het functioneren van de Nieuwe Versie(s) na aflevering te controleren en de Stichting steeds binnen drie werkdagen na aflevering van eventuele Gebreken op de hoogte te stellen. Indien de gegevensdrager(s) waarop de Nieuwe Versie(s) is (zijn) vastgelegd of de Nieuwe Versie(s) zelf Gebreken vertoont (vertonen), zal de Stichting de gebrekkige gegevensdrager(s) na melding van Gebreken door de Softwareleverancier zo spoedig mogelijk en binnen uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het verzoek vervangen door (een) nieuwe gegevensdrager(s) waarop de Nieuwe Versie(s) is (zijn) vastgelegd. Bij of na aflevering Voorwaarden gebruikersovereenkomst_sw_040603_1 4 juni 2003 Pagina 2 van 5

3 van de vervangende gegevensdrager(s) zal de Softwareleverancier de gebrekkige gegevensdrager aan de Stichting overdragen. Vervolgens zal de Softwareleverancier de gegevensdrager en de daarop vastgelegde Nieuwe Versies opnieuw controleren en de Stichting binnen drie werkdagen na de vervangingsaflevering van eventuele Gebreken op de hoogte stellen. 4.3 Het in dit artikel bepaalde ten aanzien van (een) gegevensdrager(s) waarop de Nieuwe Versie(s) is (zijn) vastgelegd, geldt uitdrukkelijk niet voor (een) gegevensdrager(s) die niet door de Stichting ter beschikking is (zijn) gesteld. 4.4 Indien het gebruik van de ICS door de Softwareleverancier daar aanleiding toe geeft kan de Stichting tegen vergoeding aan Softwareleveranciers ondersteuning in de vorm van trainingen en een helpdesk aanbieden, al dan niet door derden uit te voeren. De Stichting zal Softwareleveranciers hiervoor separaat factureren conform artikel 5. Artikel 5 - Kosten 5.1 De Installatie Classificatie Structuur wordt de Softwareleverancier om niet ter beschikking gesteld, zolang de Gebruiker een gebruiksrechtovereenkomst heeft met de Stichting, voor zover het bestuur van de Stichting niet anders beslist. Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten 6.1 Alle door de Stichting aan de Softwareleverancier geleverde gegevensdragers blijven eigendom van de Stichting. Artikel 7 - Rechten van intellectuele of industriële eigendom 7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op en vervat in de ICS berusten uitsluitend bij de Stichting. De Softwareleverancier verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de ICS niet verveelvoudigen en/of openbaar maken. Deze bepaling blijft na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en vanwege welke reden dan ook, van kracht. 7.2 De Softwareleverancier is ermee bekend dat de ICS vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Stichting bevat. De Softwareleverancier verbindt zich de ICS geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de ICS hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Softwareleverancier, die niet noodzakelijkerwijs de ICS behoeven te gebruiken. 7.3 Het is de Softwareleverancier niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de ICS te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de ICS. 7.4 Het is de Stichting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de ICS. Indien de Stichting door middel van technische bescherming de ICS heeft beveiligd, is de Softwareleverancier niet gerechtigd deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Artikel 8 - Medewerking door en verplichtingen van de Softwareleverancier 8.1 De Softwareleverancier zal de Stichting steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Voorwaarden gebruikersovereenkomst_sw_040603_1 4 juni 2003 Pagina 3 van 5

4 8.2 De Softwareleverancier zal zich ervan vergewissen dat de Gebruiker wiens software ICS compatibel wordt gemaakt een gebruiksrechtovereenkomst heeft gesloten met de Stichting. 8.3 De Softwareleverancier is eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de ICS en van alle door de Stichting te verlenen diensten. 8.4 De Softwareleverancier zal in geen geval de (structuur van de) ICS wijzigen, kopiëren of aan derden ter beschikking stellen. Artikel 9 - Duur en beëindiging van de Overeenkomst 9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Indien na afloop van dit jaar de Stichting geen nieuwe overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 van de Overeenkomst voorhanden heeft, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd tot aan het moment dat de Stichting wel een nieuwe overeenkomst voorhanden heeft en de Overeenkomst conform dit artikel opzegt. 9.2 Het staat partijen vrij tijdens de looptijd van de Overeenkomst deze op te zeggen, met inachtneming van een termijn van één (1) maand. 9.3 Indien de Softwareleverancier de Overeenkomst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk en aangetekend te laten weten aan de Stichting op het volgende adres: Stichting Instalnet, Postbus 228, 5240 AE ROSMALEN. 9.4 Indien de Stichting de Overeenkomst wenst op te zeggen, dient zij dit de Softwareleverancier schriftelijk te laten weten op het adres dat op het Formulier staat vermeld. 9.5 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, heeft de Stichting de bevoegdheid met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen, indien: a. de Gebruiker geen gebruiksrechtovereenkomst (meer) heeft met de Stichting; b. de Stichting weet of vermoedt dat de Softwareleverancier inbreuk maakt op de rechten van intellectuele of industriële eigendom op en vervat in de ICS; Artikel 10 - Gevolgen van beëindiging van de Overeenkomst 10.1 In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd of eindigt op welke manier en vanwege welke reden(en) dan ook, zal de Softwareleverancier geen verder gebruik maken van de ICS en op het eerste verzoek van de Stichting alle gegevensdragers binnen vijf (5) dagen aan de Stichting retourneren De Stichting zal wegens beëindiging op welke wijze dan ook nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de Stichting 11.1 De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet door haar geleverde software, gebreken daarin van welke aard dan ook, en evenmin voor gegevensdragers die niet door de Stichting ter beschikking zijn gesteld en waarop dergelijke software en/of de ICS is (zijn) vastgelegd. Evenmin aanvaardt de Stichting enige aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de ICS De Softwareleverancier vrijwaart de Stichting voor iedere aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van gebruik van apparatuur en ICS compatibele software door Gebruiker en/of (een) derde(n). Voorwaarden gebruikersovereenkomst_sw_040603_1 4 juni 2003 Pagina 4 van 5

5 11.3 Indien de ICS een gebrek vertoont en de Softwareleverancier heeft, na tijdige melding conform artikel 4.2, aangetoond dat deze zijn aan te merken als een Gebrek, is de Stichting slechts gehouden de Softwareleverancier nieuwe gegevensdragers waarop de ICS is vastgelegd te verschaffen, zoals bepaald in artikel De Stichting spant zich in om de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan de Softwareleverancier ter beschikking te stellen ICS zo groot mogelijk te doen zijn. De Stichting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid en onjuistheid of andere Gebreken van de ICS, daaronder begrepen gevolgschade als gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en door het niet kunnen gebruiken van de ICS door de Softwareleverancier, behoudens grove schuld of opzet van de Stichting De totale aansprakelijkheid van de Stichting is in ieder geval beperkt tot vergoeding van het bedrag dat Gebruiker aan de Stichting verschuldigd is ingevolge de Overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding echter meer bedragen dan , Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Softwareleverancier de schade binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk bij de Stichting meldt, op straffe van verval van enige aanspraak jegens de Stichting op schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook De Stichting garandeert niet dat de door de Softwareleverancier ontwikkelde en/of nog te ontwikkelen software ICS compatibel kan worden gemaakt en er rust op de Stichting geen enkele verplichting om daarvoor te zorgen. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten indien het niet mogelijk blijkt de door de Softwareleverancier ontwikkelde en/of nog te ontwikkelen software ICS compatibel te maken. Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen 12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht De geschillen welke tussen de Stichting en de Softwareleverancier mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in 's-gravenhage, doch niet dan nadat de procedure conform het Handboek aan de Geschillencommissie / College van Beroep is voorgelegd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen. Artikel 13 - Rechten en verplichtingen 13.1 De Stichting kan de ICS en zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde De Softwareleverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan (een) ander(en) overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Voorwaarden gebruikersovereenkomst_sw_040603_1 4 juni 2003 Pagina 5 van 5

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier: Het door Gebruiker

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

tijd tot tijd zullen luiden; de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst of offerte; op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte;

tijd tot tijd zullen luiden; de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst of offerte; op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte; ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis: Opdrachtnemer : de V.O.F Hello Purpose; Opdrachtgever : de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Algemeen. Artikel 3. Prijs, facturering en betaling

Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Algemeen. Artikel 3. Prijs, facturering en betaling Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden Stratech zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Stratech Holding bv, gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 123opzeggen.nl (versie 2018)

Algemene voorwaarden 123opzeggen.nl (versie 2018) 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende betekenissen gegeven aan de navolgende definities: Afnemer: Consument: Dienst: Herroepingsrecht: Leverancier: Overeenkomst: Website: de contractuele

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: , hierna: Sumatra. licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker

Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: , hierna: Sumatra. licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66809932 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV.

ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV. ALGEMENE VOORWAARDEN BALABANOVA BV. Algemene voorwaarden van BALABANOVA BV, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 11 april 2011 onder nummer 52048977. 1. OFFERTE EN

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; Algemene Voorwaarden Van Winkoop Reclame B.V. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert en de Algemene Voorwaarden gebruikt, te weten Van Winkoop

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com

Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com ARTIKEL 1 DEFINITIES - Aanbod Kapper: Het aanbod van de op het Platform aangesloten Kapper, waarvoor, en onder welke voorwaarden, de Klant, Reserveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: algemeen Deze algemene voorwaarden, betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 65879880. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V. 1. Definities 1. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 2. Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die met opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V.

Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V. Algemene voorwaarden Loonsomsisters B.V. 1. Definities en toepasbaarheid 1.1. Aanbieding/Offerte is de offerte zoals opgesteld door Loonsomsisters B.V. en overeengekomen door Loonsomsisters B.V. en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Itude: de besloten vennootschap Itude B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30 23 70

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE

ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE 1. Definities en toepasbaarheid 1.1 Aanbieding/Offerte is de offerte zoals opgesteld door SistersChange en overeengekomen door SistersChange en de opdrachtgever, waarin

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN Algemene voorwaarden overeenkomsten op afstand Artikel 1. Definities 1. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Croon Elektrotechniek B.V. ( Croon )

Aanvullende Voorwaarden Croon Elektrotechniek B.V. ( Croon ) Aanvullende Voorwaarden Croon Elektrotechniek B.V. ( Croon ) 1. Toepasselijkheid Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 BCK: Budgetcoach Keurmerk B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden uitgeverij Boekwriter4all Lutten.

Aanvullende algemene voorwaarden uitgeverij Boekwriter4all Lutten. Aanvullende algemene voorwaarden uitgeverij Boekwriter4all Lutten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boekwriter4all en Klant met betrekking tot de levering van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEXELNET

ALGEMENE VOORWAARDEN HEXELNET ALGEMENE VOORWAARDEN HEXELNET Bedrijf : Hexelnet Website : www.hexelnet.com Telefoonnummer : +31 (0)634793819 E-mailadres : info@hexelnet.com Datum : 28 januari 2017 Artikel 1 - Algemeen 1.1. Bij twijfel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve 1. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Direct2Improve; Opdrachtgever: de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie