Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier: Het door Gebruiker of Softwareleverancier ingevulde en geaccepteerde digitale formulier behorende bij de algemene gebruiksvoorwaarden van de Stichting betreffende de ICS, welk op de website dient te worden ingevuld voor het aanvragen van autorisatie voor het downloaden van de ICS. b. Gebrek: een niet of niet volledig functioneren van de ICS; c. Gebruiker: de (rechts)persoon die met de Stichting een Overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van de ICS zoals vermeld in de voorwaarden; d. Softwareleverancier: de rechtspersoon die software ontwikkelt en die met de Stichting een Overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van de ICS teneinde door haar ontwikkelde of nog door haar te ontwikkelen software ICS compatibel te kunnen maken; e. Handboek: Het handboek Regelgeving ICS deel 1, wat te downloaden is via waarin aanvullende rechten en plichten van de Stichting en Gebruiker of Softwareleverancier zijn opgenomen betreffende het gebruik van de ICS; f. ICS: Installatie Classificatie Structuur: de verzameling door de Stichting systematisch geordende en toegankelijk gemaakte afspraken en beschrijvingen voor het eenduidig inrichten van productbestanden bij en uitwisselen van productbestanden tussen afnemer en leverancier in de installatiebranche, de daarin vervatte (resultaten van de) beheerapplicatie en andere materialen zoals documentatie, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en ontwikkelingen hiervan en de eventueel van tijd tot tijd door de Stichting aan Gebruiker of Softwareleverancier ter beschikking gestelde Nieuwe Versie(s) hiervan; g. Nieuwe Versie(s): de eventueel van tijd tot tijd door de Stichting aangepaste, gewijzigde of verbeterde versie van de ICS; h. Overeenkomst: de wederkerige verbintenis(sen) tussen de Stichting en Gebruiker of Softwareleverancier met betrekking tot (het gebruik van) de ICS onder de algemene gebruiksvoorwaarden van de Stichting, alsmede de daarbij behorende bijlagen, die daarvan onverbrekelijk deel uitmaken; i. Productinformatie: specificaties van door Gebruiker aangeboden producten; j. de Stichting: Stichting Instalnet, gevestigd te Rosmalen, alsmede aan haar gelieerde (rechts)personen, waaronder begrepen licentiegegevens; k. Branchevereniging Stichting Instalnet wordt gevormd door de stichting Electronische Communicatie Electrotechnische Groothandel (ECEG), stichting Elektrotechnische productinformatie (EPRODIN), de Technische Groothandelsfederatie (TGF) en stichting Technische Producenten Stichting Instalnet Westeind 5 B Postbus AE Rosmalen T:(073) F:(073)

2 Artikel 2 - Voorlopig karakter en Informatiestructuren (TEPRODIN), vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (UNETO-VNI). 2.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, zoals nader bepaald in artikel 9. Reden hiervoor is dat de ICS in deze periode op de markt geïntroduceerd wordt. De Stichting zal, onverminderd het bindende karakter van de Overeenkomst, aan de hand van haar ervaringen met de ICS en haar Gebruikers en Softwareleveranciers een aantal zaken nader bezien en de nieuwe gebruiksrechtovereenkomst al naar gelang haar bevindingen aanpassen. De aanvullingen en/of wijzigingen zullen met name de volgende onderwerpen betreffen: a) de regelgeving in het Handboek; b) de structuur en vorm van de ICS; c) de eigendom van de ICS; d) het verstrekken van Nieuwe Versies; e) duur en beëindiging van de Overeenkomst; f) ondersteuning van Gebruiker of Softwareleverancier door de Stichting bij gebruik van de ICS. 2.2 Ten aanzien van het hierboven sub b, e en g genoemde, behoudt de Stichting zich het recht voor wijzigingen tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te brengen, zoals nader bepaald in de artikelen 4 en 5. Artikel 3 - Gebruiksrecht ICS 3.1 Zodra de Stichting van Gebruiker of Softwareleverancier het Formulier heeft ontvangen, verleent de Stichting aan Gebruiker of Softwareleverancier het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de ICS te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst. Gebruiker of Softwareleverancier aanvaardt dit gebruiksrecht. 3.2 Het gebruiksrecht strekt zich voor Gebruiker uit tot het gebruiken van de ICS binnen de eigen onderneming bij de uitoefening en ter ondersteuning van het normale bedrijf van Gebruiker en voor Softwareleverancier tot het gebruiken van de ICS teneinde door haar ontwikkelde en nog door haar te ontwikkelen software aan te kunnen passen aan de ICS. 3.3 Tot enig ander gebruik dan bij door de voorwaarden toegestaan aan is Gebruiker of Softwareleverancier uitdrukkelijk niet bevoegd. Artikel 4 - Nieuwe Versie(s) en ondersteuning 4.1 De Stichting zal de ICS conform het Handboek beheren en onderhouden. Indien dit onderhoud aanleiding geeft tot het uitgeven van (een) Nieuwe Versie(s), zal de Stichting deze aan Gebruiker of Softwareleverancier verstrekken. 4.2 Gebruiker of Softwareleverancier dient het functioneren van de Nieuwe Versie(s) na aflevering te controleren en de Stichting steeds direct van eventuele geconstateerde Gebreken op de hoogte te stellen. 4.3 Indien het gebruik van de ICS door Gebruiker of Softwareleveranciers daar aanleiding toe geeft kan de Stichting tegen vergoeding aan Gebruiker of Softwareleveranciers ondersteuning in de vorm van trainingen en een helpdesk aanbieden, al dan niet door derden uit te voeren. De Stichting zal Gebruiker of Softwareleverancier(s) hiervoor separaat factureren conform artikel 5. Voorwaarden gebruiksovereenkomst-ics alg.doc Pagina 2 van 5

3 Artikel 5 - Kosten 5.1 De Installatie Classificatie Structuur wordt Gebruiker of Softwareleverancier na registratie en accepteren van de voorwaarden om niet ter beschikking gesteld voor zover het bestuur van de Stichting niet anders beslist. Artikel 6 - Voorbehoud van eigendom en rechten 6.1 Alle door de Stichting aan Gebruiker of Softwareleverancier geleverde gegevensdragers blijven eigendom van de Stichting. Artikel 7 - Rechten van intellectuele of industriële eigendom 7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op en vervat in de ICS berusten uitsluitend bij de Stichting. Gebruiker of Softwareleverancier verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 7.2 Gebruiker of Softwareleverancier is ermee bekend dat de ICS vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Stichting bevat. Gebruiker of Softwareleverancier verbindt zich de ICS slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de ICS hem ter beschikking is gesteld. 7.3 Het is Gebruiker of Softwareleverancier niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de ICS te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de ICS. 7.4 Het is de Stichting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de ICS. Indien de Stichting door middel van technische bescherming de ICS heeft beveiligd, is het Gebruiker of Softwareleverancier niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Artikel 8 - Medewerking door en verplichtingen van Gebruiker of Softwareleverancier 8.1 Gebruiker of Softwareleverancier zal de Stichting steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 8.2 Gebruiker of Softwareleverancier is eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de ICS en van alle door de Stichting te verlenen diensten alsmede voor het eigen systeembeheer. 8.3 Bij het classificeren van zijn productbestand in de ICS, is Gebruiker verplicht zich te houden aan hetgeen hieromtrent bepaald is in het Handboek. Gebruiker zal met name zoveel mogelijk informatie over het desbetreffende product verschaffen, en tenminste alle verplichte velden van desbetreffende productklasse invullen. 8.4 Gebruiker of Softwareleverancier zal in geen geval de (structuur van de) ICS wijzigen. 8.5 Indien Gebruiker zijn product niet in de ICS kan onderbrengen, kan bij dit aan de Stichting laten weten met het via te verkrijgen wijzigingsformulier. Indien de Stichting in het wijzigingsformulier voldoende grond aanwezig acht om de ICS hieraan te passen, laat de Stichting Voorwaarden gebruiksovereenkomst-ics alg.doc Pagina 3 van 5

4 dit aan Gebruiker weten en geeft de Stichting bij de volgende publicatie gevolg aan het verzoek van de Gebruiker. Artikel 9 - Duur en beëindiging van de Overeenkomst 9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. Indien na afloop van dit jaar de Stichting geen nieuwe overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 van de Overeenkomst voorhanden heeft, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd tot aan het moment dat de Stichting wel een nieuwe overeenkomst voorhanden heeft en de Overeenkomst conform dit artikel opzegt. 9.2 Het staat partijen vrij tijdens de looptijd van de Overeenkomst deze op te zeggen, met inachtneming van een termijn van één (1) maand. 9.3 Indien Gebruiker of Softwareleverancier de Overeenkomst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk en aangetekend te laten weten aan de Stichting op het volgende adres: Stichting Instalnet, Postbus 228, 5240 AE ROSMALEN. 9.4 Indien de Stichting de Overeenkomst wenst op te zeggen, dient zij dit de desbetreffende Gebruiker of Softwareleverancier schriftelijk te laten weten op het adres dat op het Formulier staat vermeld. 9.5 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, heeft de Stichting de bevoegdheid met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen, indien: a. de Stichting weet of vermoedt dat Gebruiker of Softwareleverancier inbreuk maakt op de rechten van intellectuele of industriële eigendom op en vervat in de ICS; b. de Stichting weet of vermoedt dat Gebruiker of Softwareleverancier niet voldoet aan zijn plichten uit het Handboek, met name die in artikel 8 van de Overeenkomst nog eens zijn benadrukt. 9.6 Indien Gebruiker of Softwareleverancier op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst op welke grond dan ook reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Artikel 10 - Gevolgen van beëindiging van de Overeenkomst 10.1 In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd of eindigt op welke manier en vanwege welke reden(en) dan ook, zal Gebruiker of Softwareleverancier geen verder gebruik maken van de ICS, alle eventueel door hem ingevulde product- of artikelinformatie verwijderen De Stichting zal wegens beëindiging op welke wijze dan ook nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de Stichting 11.1 De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet door haar geleverde software, gebreken daarin van welke aard dan ook, en evenmin voor gegevensdragers die niet door de Stichting ter beschikking zijn gesteld en waarop dergelijke software en/of de ICS is (zijn) vastgelegd. Evenmin aanvaardt de Stichting enige aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de ICS. Voorwaarden gebruiksovereenkomst-ics alg.doc Pagina 4 van 5

5 11.2 Gebruiker of Softwareleverancier vrijwaart de Stichting voor iedere aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van gebruik van apparatuur en ICS compatibele software zoals bedoeld in artikel 8 door Gebruiker of Softwareleverancier, alsmede van de door hem in de ICS ingevulde productinformatie en toepassing en gebruik daarvan Indien de ICS een gebrek vertoont en Gebruiker of Softwareleverancier heeft, na tijdige melding conform artikel 11.4, aangetoond dat deze zijn aan te merken als een Gebrek, is de Stichting slechts gehouden Gebruiker of Softwareleverancier nieuwe gegevensdragers waarop de ICS is vastgelegd te verschaffen De Stichting spant zich in om de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan Gebruiker of Softwareleverancier ter beschikking te stellen ICS zo groot mogelijk te doen zijn. De Stichting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid en onjuistheid of andere Gebreken van de ICS, daaronder begrepen gevolgschade als gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en door het niet kunnen gebruiken van de ICS door Gebruiker of Softwareleverancier, behoudens grove schuld of opzet van de Stichting De Stichting garandeert niet dat de door de softwareleverancier ontwikkelde en/of nog te ontwikkelen software ICS compatibel kan worden gemaakt en er rust op de Stichting geen enkele verplichting om daarvoor te zorgen. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten indien het niet mogelijk blijkt de door de softwareleverancier ontwikkelde en/of nog te ontwikkelen software ICS compatibel te maken. Artikel 12 - Bescherming Persoonsgegevens 12.1 De Stichting spant zich in de gegevens van Gebruiker voor zover van toepassing te bewerken conform de voorschriften vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker geeft de Stichting toestemming deze gegevens te gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst, doch zal deze gegevens niet aanwenden voor commerciële doeleinden. Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen 13.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht De geschillen welke tussen de Stichting en Gebruiker of Softwareleverancier mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in 's-gravenhage, doch niet dan nadat de procedure conform het Handboek aan de Geschillencommissie / College van Beroep is voorgelegd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen. Artikel 14 - Rechten en verplichtingen 14.1 De Stichting kan de ICS en zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde Gebruiker of Softwareleverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet aan anderen overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting. Voorwaarden gebruiksovereenkomst-ics alg.doc Pagina 5 van 5

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

OVEREENKOMST GEBRUIKSVOORWAARDEN DIENSTEN VAN ACTO INFORMATISERING B.V. INZAKE HOSTING, SOFTWARE EN ONDERSTEUNING ACTOCALCULATIE

OVEREENKOMST GEBRUIKSVOORWAARDEN DIENSTEN VAN ACTO INFORMATISERING B.V. INZAKE HOSTING, SOFTWARE EN ONDERSTEUNING ACTOCALCULATIE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIENSTEN VAN ACTO INFORMATISERING B.V. INZAKE HOSTING, SOFTWARE EN ONDERSTEUNING ACTOCALCULATIE OVEREENKOMST ACTO INFORMATISERING B.V. AMSTERDAMSWEG 51A 3812 RP AMERSFOORT WWW.ACTO.NL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden DECLA. consultancy

Algemene Leveringsvoorwaarden DECLA. consultancy Algemene Leveringsvoorwaarden DECLA consultancy 2 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: , hierna: Sumatra. licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker

Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: , hierna: Sumatra. licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker Sumatra Software B.V., gevestigd te Nootdorp. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen

Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Algemene Voorwaarden van Dienstverlening SPOOR 3 BV Artikel 1. Definities Opdrachtnemer: SPOOR 3 BV, gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de Stationsstraat 10 te Amstelveen Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor e-uitgaven Uitgeverij Delubas

Algemene Voorwaarden voor e-uitgaven Uitgeverij Delubas Algemene Voorwaarden voor e-uitgaven Uitgeverij Delubas Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten: Afspraken

Nadere informatie

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra

Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: , hierna: Sumatra Sumatra Software B.V., gevestigd te s-gravenhage. KvK: 27163136, hierna: Sumatra en licentiehouder als vermeld op de registratiekaart, hierna: Gebruiker hierna gezamenlijk aangeduid als: Partijen OVERWEGENDE

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com

Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com Eindgebruikersvoorwaarden Hairdresserforyou.com ARTIKEL 1 DEFINITIES - Aanbod Kapper: Het aanbod van de op het Platform aangesloten Kapper, waarvoor, en onder welke voorwaarden, de Klant, Reserveringen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst. ZorgOnline BVBA - Stadsplein 9 - B-3960 Bree - T: W: - E:

Licentieovereenkomst. ZorgOnline BVBA - Stadsplein 9 - B-3960 Bree - T: W:   - E: Licentieovereenkomst ZorgOnline BVBA - Stadsplein 9 - B-3960 Bree - T: 089 75 72 81 W: www.zorgonline.be - E: info@zorgonline.be BTW : BE 0846.055.774 - IBAN : BE85 0689 0304 8506 - BIC GKCCBEBB Partijen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Algemeen. Artikel 3. Prijs, facturering en betaling

Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Algemeen. Artikel 3. Prijs, facturering en betaling Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden Stratech zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Stratech Holding bv, gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede,

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Artikel 2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op arrangementen van waadpakken.nl en op alle overeenkomsten tussen waadpakken.nl en opdrachtgever. Artikel 2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

tijd tot tijd zullen luiden; de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst of offerte; op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte;

tijd tot tijd zullen luiden; de opdracht zoals beschreven in de overeenkomst of offerte; op dienst zoals bespreken in de overeenkomst of offerte; ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis: Opdrachtnemer : de V.O.F Hello Purpose; Opdrachtgever : de

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis: Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD Machtigen (Leverancier) Datum 12 juni 2018 Versie 1.9 Inhoud Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Toepasselijkheid en Voorwerp... 2 Artikel 3 Overleg... 3 Artikel 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BOB RIETHORST BEHEER B.V. 1. Definities 1. Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 2. Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die met opdrachtnemer

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 123opzeggen.nl (versie 2018)

Algemene voorwaarden 123opzeggen.nl (versie 2018) 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende betekenissen gegeven aan de navolgende definities: Afnemer: Consument: Dienst: Herroepingsrecht: Leverancier: Overeenkomst: Website: de contractuele

Nadere informatie

A l g e m e n e V o o r w a a r d e n K a b o o k U i t g e v e r s

A l g e m e n e V o o r w a a r d e n K a b o o k U i t g e v e r s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n K a b o o k U i t g e v e r s Artikel 1 Begrippenlijst Dienst Klant Leverancier Overeenkomst Product Rechten van Intellectuele vorm Een door de Leverancier te leveren

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1.

Let op: Artikel 1: Algemeen 1. Artikel 2: Overeenkomst Artikel 3: Gegevens 1. Let op: Verkoop aanvragen kunnen zonder opgaaf van redenen door Online-horecamakelaar worden geweigerd of van de diverse aanbodsites worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Computerconfiguratie: de hardware en het bijbehorend besturingssysteem waarop de Programmatuur initieel wordt geïnstalleerd.

Computerconfiguratie: de hardware en het bijbehorend besturingssysteem waarop de Programmatuur initieel wordt geïnstalleerd. Artikel 1 Definities 1.1 De in deze Licentieovereenkomst met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend. Computerconfiguratie: de hardware

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: : Deze algemene voorwaarden Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert. Deze handelsnaam is onderdeel van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Afnemer) Datum 1 januari 2015 Versie 5.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Bureau APS B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 70603642 (hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve

Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve Algemene Leveringsvoorwaarden Direct2Improve 1. Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Direct2Improve; Opdrachtgever: de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van Martijn Wesseling gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Martie Slooter Consultancy en Martie Slooter Academie. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014

Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014 Gebruiksvoorwaarden Informatieproducten PECT na registratie 27 mei 2014 Artikel 1 Begrippen In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a Aanvraagformulier informatieproducten PECT na registratie:

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66809932 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden systeembeheer zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE

ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE ALGEMENE VOORWAARDEN SISTERSCHANGE 1. Definities en toepasbaarheid 1.1 Aanbieding/Offerte is de offerte zoals opgesteld door SistersChange en overeengekomen door SistersChange en de opdrachtgever, waarin

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie