Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De dienst Boekwinkeltjes Webwinkel bestaande uit het verschaffen van een webwinkel inclusief beheeromgeving, hosting en domeinnaam. De webwinkel zal bestaan uit het bestand met productgegevens zoals aanwezig op de website Via de webwinkel kunnen bezoekers het aanbod zoeken, raadplegen en bestellen. 1.3 Boekwinkeltjes: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekwinkeltjes B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Drenthe onder dossiernummer , zijnde de leverancier van de Dienst. 1.4 Overeenkomst: De overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden tussen Boekwinkeltjes en de Webwinkelhouder op grond waaraan Boekwinkeltjes de Dienst verleent. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Boekwinkeltjes en Webwinkelhouder zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Boekwinkeltjes Webwinkel van toepassingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 2.2 Boekwinkeltjes is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e mail bekendgemaakt en treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking. Indien de Webwinkelhouder de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Boekwinkeltjes tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van Boekwinkeltjes zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien (14) dagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 3.2 De Overeenkomst tussen Boekwinkeltjes en Webwinkelhouder komt tot stand middels het aanmelden voor de Dienst en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden. 3.3 Boekwinkeltjes heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Webwinkelhouder te weigeren.

2 Artikel 4 Rechten en verplichtingen Boekwinkeltjes 4.1 Boekwinkeltjes streeft ernaar om de Dienst te allen tijde beschikbaar te stellen maar garandeert niet dat de Dienst continu beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar is, geldt het in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 4.2 Boekwinkeltjes behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Dienst, dit zonder voorafgaand overleg met de Webwinkelhouder. 4.3 Indien de Webwinkelhouder niet akkoord wenst te gaan met een wijziging van de Dienst, zoals genoemd in dit artikel, is de Webwinkelhouder gerechtigd binnen veertien (14) dagen na de kennisneming daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e mail op te zeggen. 4.4 Boekwinkeltjes kan de Dienst mogelijk uitbreiden met onderdelen die nieuwe functionaliteiten bevatten. Onderdelen die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien de Webwinkelhouder gebruik wenst te maken van deze modules dient zij hierover nadere afspraken te maken met Boekwinkeltjes. Artikel 5 Rechten en verplichtingen Webwinkelhouder 5.1 De Webwinkelhouder verkrijgt met de Overeenkomst het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) winkel op het internet zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. 5.2 De Webwinkelhouder dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen en stelt Boekwinkeltjes steeds onverwijld schriftelijk danwel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e mail, bestuurderswijzigingen bij rechtspersonen en de overige gegevens zoals gevraagd bij het registratieproces. 5.3 De Webwinkelhouder is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back ups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten, gebruiken en onderhouden van de Webwinkel. 5.4 De Webwinkelhouder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Boekwinkeltjes mag worden verwacht van een zorgvuldige gebruiker. Hierbij enige niet als uitputtende opsomming bedoelde voorbeelden, de Webwinkelhouder zal: geen gegevens openbaar maken danwel te verveelvoudigen, verspreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of in strijd zijn met wettelijke bepalingen, openbare orde of goede zeden. geen producten aanbieden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden. niet opzettelijk virussen of andere programma s verspreiden of laten verspreiden die schade kunnen toebrengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij/zij niet geautoriseerd is. zich houden aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving met betrekking tot de informatieplichten, die onder andere voortvloeien uit de Wet koop op afstand.

3 alle aanwijzigen van Boekwinkeltjes die worden gegeven in verband met het gebruik van de Dienst opvolgen. 5.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Boekwinkeltjes zich het recht voor haar verplichtingen jegens Webwinkelhouder op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Boekwinkeltjes uit hoofde van die ontbinding, onmiddellijke beëindiging of opschorting jegens Webwinkelhouder tot enige schadevergoeding is gehouden. Artikel 6 Prijzen en betaling 6.1 Tenzij op het domein boekwinkeltjes.nl anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro s en exclusief 19% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 6.2 Boekwinkeltjes is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e mail aan de Webwinkelhouder met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. 6.3 De Webwinkelhouder zal de door Boekwinkeltjes verzonden kwartaalfactuur of jaarfactuur voldoen via tijdige bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de in factuur genoemde bankrekening van Boekwinkeltjes. 6.4 Bij niet tijdige betaling is de Webwinkelhouder aan Boekwinkeltjes verschuldigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a Burgerlijk Wetboek) te vermeerderen met een opslag op die rente van 1% per maand. Daarnaast is de Webwinkelhouder gehouden tot een volledige vergoeding aan Boekwinkeltjes van zowel buitengerechtelijke al gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 6.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Boekwinkeltjes bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Webwinkelhouder tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn. Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten 7.1 De Webwinkelhouder is met deze Overeenkomst en zijn duur uitsluitend het niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht van de Boekwinkeltjes Webwinkel gegund en voorts uitsluitend de bevoegdheden die bij Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan de Webwinkelhouder worden toegekend. 7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst berusten bij Boekwinkeltjes respectievelijk bij haar licentiegevers. 7.3 Het is de Webwinkelhouder niet toegestaan om in zijn/haar Webwinkel enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Boekwinkeltjes, Dienst danwel de programmatuur van Boekwinkeltjes te verwijderen of te wijzigen.

4 Artikel 8 Privacy 8.1 De Webwinkelhouder verklaart alle gegevens, aangegeven bij het aanmelden, volledig en naar waarheid te hebben opgegeven. Webwinkelhouder heeft de plicht Boekwinkeltjes per omgaande op de hoogte te stellen van enige wijziging in die gegevens. 8.2 De Webwinkelhouder wordt er bij dezen uitdrukkelijk op gewezen dat Boekwinkeltjes gelast kan worden de ten deze bedoelde gegevens van Webwinkelhouder en de overige gegevens rondom de webwinkel te verstrekken aan justitiële gerechtelijke en overige ambtelijke autoriteiten. Indien Boekwinkeltjes gelast wordt de ten deze bedoelde gegevens te verstrekken aan de voormelde autoriteiten, dan zal Webwinkelhouder die verstrekking door Boekwinkeltjes nooit tegenwerpen. Artikel 9 Duur en beëindiging 9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) kalendermaanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) kalendermaanden. 9.2 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. 9.3 Boekwinkeltjes is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade. 9.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid(sbeperkingen). Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht 10.1 Het risico op uitval van de webwinkel (en de gevolgen daarvan) rust op de Webwinkelhouder Boekwinkeltjes is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Webwinkelhouder of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet gebruiken van de Dienst Boekwinkeltjes is nimmer aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten indien, volgens de Webwinkelhouder, een algemene Boekwinkeltjes lay out (opmaak) te veel overeenkomsten vertoond met de lay out (opmaak) die door de Webwinkelhouder is gemaakt Boekwinkeltjes is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Webwinkelhouder worden aangeboden in de webwinkel en staat feitelijk als juridisch geheel los van ieder aspect van de exploitatie door de Webwinkelhouder van de Dienst. De Webwinkelhouder exploiteert de Dienst uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico.

5 10.5 De Webwinkelhouder gaat ermee akkoord dat Boekwinkeltjes de door de Webwinkelhouder verkregen domeinnaam op naam van en voor eigen risico van de Webwinkelhouder laat registreren bij een Internet Service Provider. De Webwinkelhouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Webwinkelhouder vrijwaart Boekwinkeltjes tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam die voor de Webwinkelhouder staat geregistreerd De aansprakelijkheid van Boekwinkeltjes jegens de Webwinkelhouder, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de door Webwinkelhouder op van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan Boekwinkeltjes is niet gehouden tot nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Boekwinkeltjes en onderbreking of storingen in de stroom en/of telecommunicatievoorzieningen Wanneer de overmachtsituatie langer dan twee (2) kalendermaanden heeft geduurd, heeft de Webwinkelhouder het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding per e mail te beëindigen zonder dat Boekwinkeltjes tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Artikel 11 Toepasselijk recht / Slotbepalingen 11.1 Op deze Overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Webwinkelhouder en Boekwinkeltjes is het Nederlandse recht van toepassing Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Assen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen Het is de Webwinkelhouder verboden de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekwinkeltjes aan enige derde, waaronder uitdrukkelijk begrepen mede entiteiten binnen het bedrijf waar Webwinkelhouder onderdeel van is, over te dragen Boekwinkeltjes is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Webwinkelhouder verleent reeds nu voor alsdan zijn toestemming aan een dergelijke overdracht Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.