Algemene voorwaarden Extranet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Extranet"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: Versie: 3.0

2 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAK: CAK gevestigd te Den Haag. Het CAK levert de mogelijkheid om in te loggen op het Extranet. Klant: een natuurlijk of rechtspersoon die onder de Algemene voorwaarden Extranettoegang tot het Extranet verkrijgen. Extranet: het Extranet is een ICT-omgeving die via de website kan worden benaderd. Via dit Extranet kan een klant toegang krijgen tot diverse applicaties. Single Sign On: is de methode waarmee het mogelijk is om gebruikers slechts eenmaal te laten inloggen om toegang te krijgen tot het Extranet en de applicaties daarvan. Schriftelijk: wijze van berichtgeving te weten hetzij elektronisch via de netwerken waarop de applicaties toegankelijk zijn, hetzij via de post of per fax verzonden. Artikel A.2 Algemene bepalingen Artikel A.2.1 Op de toegang tot het Extranet van het CAK zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de Algemene voorwaarden Extranet van toepassing. De hieronder onder B vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassingen tenzij uit de artikelen B het tegendeel onomstotelijk blijkt. Het CAK aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de Klant tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. Artikel A.2.2 De toegang tot het Extranet komt tot stand door het Schriftelijk aanvragen van deze toegang en de aanvaarding door het CAK hiervan. Gebruik van de toegang houdt aanvaarding van de Algemene voorwaarden Extranet door de Klant in. Artikel A.2.3 De gegevens aan u beschikbaar gesteld zijn niet bestemd voor derden. Het CAK is niet aansprakelijk voor de informatie die via de instelling aan derden wordt verstrekt. Artikel A.3 Klachten Artikel A.3.1 Klachten over de toegang tot het Extranet dienen uiterlijk binnen 14 dagen Schriftelijk te worden voorgelegd aan het CAK. Artikel A.4 Aansprakelijkheid Artikel A.4.1 De verwerking van gegevens binnen de applicaties van het Extranet is naar beste weten en met grootste zorg uitgevoerd. Het CAK kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die binnen de applicaties wordt gegeven en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van het CAK, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de via de applicaties aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Het CAK, de met haar verbonden organisaties of werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, beroepsschade, bijzondere schade, vermogensschade, indirecte schade aanvullende schade en overige schade van welke aard dan ook (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van het gebruik, gegevens, of voor winstderving), ongeacht de vorm die eventuele tegen het CAK te ondernemen stappen mochten hebben. Artikel A.4.2 Art. A.4.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van het CAK of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk voor is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma s, en gegevens bestanden daaronder inbegrepen).

3 Artikel A.4.3 De invoer door de Klant kan niet door medewerkers van het CAK gemuteerd of verwijderd worden, tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant en/of op aangeven van de zorgafnemer. In het laatste geval zal er contact opgenomen worden met de Klant, ter kennisgeving van de wijziging of tot afhandeling van de wijziging. Artikel A.4.4 De invoer, die wordt afgedrukt op papier en/of opgeslagen op een ander medium mag niet aan derden worden verschaft en dient buiten het bereik van derden te worden opgeslagen. Artikel A.5 Auteursrecht Artikel A.5.1 Alle rechten en intellectuele eigendom met betrekking door het CAK uitgegeven werken, tot het Extranet, applicaties en print-outs daarvan, de toegankelijkheidsstructuur van het Extranet etc. berusten bij CAK. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door het CAK of bij wet toegestaan, mag niets uit de door het CAK uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Artikel A.5.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen. Artikel A.6 Partiële nietigheid Artikel A.6.1 Indien een bepaling uit Algemene voorwaarden Extranet nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Extranet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) opstellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Artikel A.7 Apparatuur Artikel A.7.1 De Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Extranet te kunnen maken. Artikel A.7.2 Gebruik van het Extranet is slechts toegestaan op door CAK vastgestelde tijdstippen. Het CAK kan de toegang tot het Extranet tijdelijk zonder voorafgaande aankondiging stopzetten in verband met onderhoud of herstel. Het CAK streeft ernaar de Klant tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen van de tijdstippen. Artikel A.8 Wijzigingen Artikel A.8.1 Het CAK is gerechtigd om in de toekomst wijzigingen aanvullingen of veranderingen van de Algemene voorwaarden Extranet door te voeren. Artikel A.8.2 Het CAK kan, indien de uitvoeringsomgeving wijzigt en de veiligheid van de persoonsgegevens in het geding komen, de technische randvoorwaarden wijzigen.

4 B. Aanvullende voorwaarden Artikel B.1 Algemeen Artikel B.1.1 De navolgende voorwaarden (onder B) zijn aanvullend van toepassing (op A), tenzij uit de artikelen het tegendeel onomstotelijk blijkt. Artikel B.2 Aansprakelijkheid Artikel B.2.1 Onder de schade, waarvoor het CAK krachtens art. A.3.1 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van het Extranet of applicaties op het Extranet door storing of buitenwerkstelling van de apparatuur, programmatuur en faciliteiten van het CAK. Artikel B.2.2 Onder de schade, waarvoor het CAK krachtens art. 4.1 en 4.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van het Extranet of applicaties op het Extranet, het niet verlenen dan wel intrekken van toestemming tot gebruik door de database-eigenaar, en het niet langer beschikbaar stellen van het Extranet door de database-eigenaar. Artikel B.3 Gebruikersrecht Artikel B.3.1 In de navolgende aanvullende voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: Gebruiker: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie een Klant die onder de Algemene voorwaarden Extranet toegang tot het Extranet verkrijgen. Gebruiksrecht: toegang tot het Extranet, krachtens welke het CAK aan een (of meerdere) Gebruiker(s) via een persoonlijke toegangscode (bestaande uit een inlognaam, een wachtwoord en een beveiligingscertificaat) elektronisch toegang verleent tot het Extranet en de applicaties daarop. Database-eigenaar: de uitsluitend rechthebbende(n) op de desbetreffende Extranet en applicaties en/of op de in het Extranet of applicaties opgenomen gegevens voor zover dit een ander is dan CAK. Artikel B.3.2 Een Gebruikersrecht komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door het CAK is aanvaard. Met de aanvaarding ontvangt de gebruiker een toegangscode. Artikel B.3.3 Gebruikersrecht treedt in werking op de Schriftelijk vermelde datum en geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Er kan echter door de Gebruiker allen worden overgegaan op een andere vorm van elektronisch aanleveren. Aanleveringen op papier worden na het ondertekenen van de overeenkomst niet meer geaccepteerd (zie artikel A.2.3). Artikel B.3.4 Het CAK kan Gebruikersrecht Schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot het Extranet afsluiten, wanneer de Gebruiker zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt, en/of als derden inlognaam en wachtwoord van de Gebruiker gebruiken. Artikel B.3.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CAK rechten en/of plichten die hij aan Gebruikersrecht ontleent over te dragen aan een derde. Artikel B.3.6 Indien de database-eigenaar geen toestemming verleent tot het gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel het Extranet niet langer beschikbaar stelt, heeft het CAK het recht het Gebruikersrecht schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot het Extranet af te sluiten. Artikel B.3.7 De toegang is strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inlognaam en het wachtwoord aan derden bekend te maken en/of door derden te laten gebruiken.

5 Artikel B.3.8 De Gebruiker is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals is overeengekomen. De Gebruiker verklaart hierbij dat hij geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van andere bij het CAK aanwezige databases of daartoe pogingen zal ondernemen. Artikel B.3.9 Na afloop van het Gebruikersrecht is de Gebruiker niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De Gebruiker verklaart hierbij dat hij na afloop van het Gebruikersrecht geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van bij het CAK aanwezig database of daartoe pogingen zal ondernemen. Artikel B.3.10 Het CAK verleent de Gebruiker het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de toegang tot het Extranet. Artikel B.4 Extranet Artikel B.4.1 Een overeenkomst tot levering van Extranet komt tot stand door middel van het aangaan van een schriftelijke verplichting en de aanvaarding door het CAK hiervan. Artikel B.4.2 De overeenkomst tot levering van Extranet treedt in werking op de in de bevestiging van het CAK vermeldde datum en geldt tot wederopzegging. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Artikel B.4.3 Het CAK kan de overeenkomst tot levering van het Extranet schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden en de toegang tot het Extranet afsluiten, wanneer de Klant zijn bedrijf gehele of gedeeltelijk stopzet, dan wel ontbindt en/of als derden de toegangscode van de Klant gebruiken. Artikel B.4.4 Indien de database-eigenaar gen toestemming verleent tot het gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel Extranet niet langer beschikbaar stelt, heeft het CAK het recht de overeenkomst Schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de toegang tot het Extranet af te sluiten Artikel B.4.5 De toegang tot het Extranet is strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inlognaam en het wachtwoord aan derden bekend te maken en/of door derden te laten gebruiken. Artikel B.4.6 De Klant met wie een overeenkomst tot levering van het Extranet is aangegaan is niet tot meer gerechtigd dan tot gebruik zoals overeengekomen en verklaart hierbij dat hij geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van andere bij het CAK aanwezig database of daartoe pogingen zal ondernemen. Artikel B.4.7 Na afloop van een overeenkomst tot levering van het Extranet is de Klant niet langer gerechtigd tot gebruik zoals overeengekomen. De Klant verklaart hierbij dat hij na afloop van de overeenkomst tot levering van het Extranet geen ongeautoriseerd gebruik zal maken van de bij het CAK aanwezige databases of daartoe pogingen zal ondernemen. C. Garantie Artikel C.1 Het CAK streeft ernaar om de applicaties en het Extranet zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Het CAK garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting.

SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Algemene voorwaarden SVwebdesign en SVwebhosting zijn onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign of SVwebhosting. Artikel 1. Definities 1.1. SVwebservices:

Nadere informatie

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612.

1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Knoth Webmedia & Hosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217612. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Mitchell Online: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54519519. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mitchell

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie