Geheimhoudingsovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geheimhoudingsovereenkomst"

Transcriptie

1 Dit is een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst (NDA) zoals gegenereerd met de NDA generator van ICTRecht: In dit voorbeeld wordt een NDA gesloten in verband met een nieuwe internetdienst die de ontvanger in vertrouwen moet beoordelen. De NDA is eenzijdig, de gedekte informatie is breed gedefinieerd, informatie mag alleen bedrijfsintern worden verspreid en er is geen boetebeding opgenomen. Al deze aspecten (en meer) zijn naar keuze in te stellen met de generator. De partijen, en Geheimhoudingsovereenkomst Philip Gerards, gevestigd te Eindhoven (hierna: Verstrekker) enerzijds, ICTRecht BV, gevestigd te Amsterdam (hierna: Ontvanger) anderzijds, overwegende, dat Ontvanger overweegt om "een online generator waarbij je zelf juridische documenten op maat maakt" (hierna: de Technologie) in licentie te nemen van Verstrekker; Ontvanger voor deze transactie op vertrouwelijke basis de Technologie wenst te testen en evalueren, en Verstrekker met Ontvanger in vertrouwelijke onderhandeling wenst te treden over een eventuele licentie (hierna: het Doel); Verstrekker ten behoeve van het Doel bepaalde informatie beschikbaar wil stellen aan Ontvangerwaaronder software, partijen hun onderlinge verplichtingen aangaande vertrouwelijke informatie wensen vast te leggen; zijn het volgende overeengekomen. Artikel 1. Verplichting tot geheimhouding 1.1 Ontvanger zal alle Vertrouwelijke Informatie die hij van Verstrekker ontvangt als strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken ten behoeve van het Doel. Deze plicht tot strikt vertrouwelijk behandelen geldt voor de looptijd van deze geheimhoudingsovereenkomst plus een 1

2 periode van een jaar daarna. 1.2 Ontvanger zal zorgen dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming. Ontvanger zal alle door Verstrekker gegeven redelijke aanwijzingen ter bescherming van de Vertrouwelijke Informatie strikt opvolgen. 1.3 Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle Informatie waarvan uit de context blijkt dat Verstrekker deze als vertrouwelijk beschouwde of waarvan Ontvanger het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had moeten kennen gezien de aard of inhoud van de Informatie. Informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter binnen 30 dagen na verstrekking wordt gemeld wordt hier in ieder geval onder gerekend. Mondelinge mededelingen zijn nimmer Vertrouwelijk. 1.4 Onder Informatie wordt verstaan alle informatie en gegevens bedrijfsvoering, marketing, onderzoek, ontwikkeling, uitvindingen, knowhow, software, specificaties van producten of diensten, relaties, klanten of leveranciers, ongeacht de vorm waarin deze is vastgelegd of aangeboden (dus inclusief , digitale bestanden, papieren bestanden, maar uitgezonderd mondelinge mededelingen). 1.5 Waar de Vertrouwelijke Informatie software betreft, verkrijgt Ontvanger een beperkte licentie om deze te mogen gebruiken voor het Doel. De software mag niet worden gedecompileerd (gereverse-engineerd) of gewijzigd zonder nadere schriftelijke toestemming van Verstrekker. Dit geldt ook als Ontvanger meent dat dit noodzakelijk zou zijn voor het Doel.Verstrekker zal deze software als internetdienst beschikbaar stellen op nader overeen te komen wijze. 1.6 Op eerste verzoek van Verstrekker alsmede direct na afloop van deze geheimhoudingsovereenkomst zal Ontvanger alle in haar bezit zijnde Vertrouwelijke Informatie vernietigen of verwijderen en rapporteren dat dit is gebeurd. Artikel 2. Geautoriseerde verstrekkingen 2.1 Vertrouwelijke Informatie mag uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers die een aantoonbare noodzaak hebben gezien het Doel. 2.2 Overige verstrekkingen van Vertrouwelijke Informatie vereisen aparte schriftelijke toestemming van Verstrekker. Deze dient vooraf te worden 2

3 verkregen. Verstrekker kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 2.3 Alle partijen die Vertrouwelijke Informatie ontvangen dienen zich schriftelijk te verbinden tot strikt vertrouwelijke behandeling daarvan. Ontvanger zal een lijst bijhouden met personen aan wie Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt, en Verstrekker hierin op eerste verzoek inzage in verschaffen. 2.4 Indien Ontvanger door een bevoegde instantie een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie ontvangt, is zij gerechtigd daartoe over te gaan. Ontvanger is echter verplicht om zo snel mogelijk Verstrekker over het bevel te informeren, tenzij het bevel of de wet zulks uitdrukkelijk verbiedt. Indien Verstrekker maatregelen (zoals een kort geding) neemt tegen het bevel, zal Ontvanger wachten met afgifte tot op deze maatregelen beslist is, voor zover dit mogelijk is binnen de wet. Artikel 3. Beperking aan vertrouwelijkheid 3.1 De plicht tot vertrouwelijk behandelen van bepaalde Informatie vervalt indien Ontvanger kan bewijzen dat deze Informatie: beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, vrij beschikbare software (zoals open source) of publiek toegankelijke websites of diensten (zoals Facebook of LinkedIn), reeds voor de datum van verstrekking in het bezit was van Ontvanger, verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsbepaling jegens Verstrekker zou schenden door deze verstrekking, onafhankelijk en zonder gebruikmaking van Informatie van Verstrekker is ontwikkeld door Ontvanger, of zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als bijzondere inspanning gezien wordt. 3.2 Informatie verliest echter niet haar vertrouwelijk karakter enkel omdat individuele aspecten daarvan beschikbaar zijn zoals in het vorige lid bedoeld. Artikel 4. Geen garanties 4.1 Alle Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt zonder enige aanspraak 3

4 op juistheid of garanties van welke aard dan ook. Verstrekker zal zich inspannen de als internetdienst beschikbaar gestelde software te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet daarover geen garanties. 4.2 Verstrekker aanvaardt geen aansprakelijkheid op welke grond dan ook voor enigerlei schade die Ontvanger mocht lijden als gevolg van het gebruik van Vertrouwelijke Informatie. Dit geldt tevens voor eventuele fouten in beschikbaar gestelde software. 4.3 Het gebruiksrecht voor de beschikbaar gestelde software is beperkt tot voor het Doel noodzakelijke handelingen. Het gebruiksrecht vervalt wanneer deze geheimhoudingsovereenkomst eindigt. Artikel 5. Aansprakelijkheid 5.1 Ontvanger is ten volle aansprakelijk voor alle schade die Verstrekker lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht van Vertrouwelijke Informatie. 5.2 Onder schade wordt hier mede verstaan gederfde omzet en winst, gemiste inkomsten, boetes en schadevergoedingen die Verstrekker aan derden moet betalen van wie bepaalde Vertrouwelijke Informatie afkomstig is. Artikel 6. Overige bepalingen 6.1 Deze geheimhoudingsovereenkomst wordt aangegaan op de laatste hieronder genoemde datum en heeft een looptijd van drie maanden vanaf die datum. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk met instemming van beide partijen. 6.2 Op deze geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze geheimhoudingsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Verstrekker gevestigd is. 6.3 In het geval enige bepaling uit deze geheimhoudingsovereenkomst in strijd blijkt met dwingend recht of om een andere reden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele geheimhoudingsovereenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 6.4 Deze geheimhoudingsovereenkomst en alle bijbehorende informatie- 4

5 uitwisseling zal niet worden gezien als een toezegging of plicht voor één der partijen om met de andere partij enige nadere overeenkomst te sluiten. Was getekend, Voor Philip Gerards: Voor ICTRecht BV: Naam: Functie: Datum: Plaats: Naam: Functie: Datum: Plaats: 5

Algemene voorwaarden XySoft

Algemene voorwaarden XySoft Dit is een voorbeeld van Algemene voorwaarden voor een ICT-dienstverlener zoals gegenereerd met de Algemene voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/algemene-voorwaarden-ictdienstverlener/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Cerenta te Schoonrewoerd, Kamer van Koophandel 54924820 en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F.

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Deli IT Automatisering V.O.F. te

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/softwareresellingovereenkomst/

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN!

ALGEMENE VOORWAARDEN! Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: Scrim IT, tevens handelend onder de namen Scrim, "XCH", "Xtreme Clan Host" gevestigd te Emmen en Valthermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden

Snel & eenvoudig online. Algemene voorwaarden Snel & eenvoudig online Algemene voorwaarden Duckbill Projects B.V., hierna te noemen Ondernemerswebsites, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend aan het adres Westblaak 7a, 3012 KC Rotterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ongekend.nl

Algemene voorwaarden Ongekend.nl Algemene voorwaarden Ongekend.nl Module A. Module B. Module C. Algemeen Hostingdiensten Domeinnaamregistraties Artikel A.1 Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie