ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie Indien onze contractpartner een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden of de onderdelen daarvan die voor onze contractpartner onredelijk bezwarend zijn en dus voorkomen op de lijst als bedoeld in art. 6:236 BW, dan wel overigens in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing De rechten en verplichtingen die uit de met onze contractpartner gesloten en te sluiten overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen door hem niet dan met onze toestemming aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege. 2. GEBRUIK 2.1. Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Flexads B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de gebruiker Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder Flexads B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/film-materiaal over het betreffende product te plaatsen op alle aangesloten (ver)koopsites en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van Flexads B.V Flexads B.V. is niet aansprakelijk voor (niet correcte) plaatsingen bij haar partners / (ver)koopsites. Flexads B.V. is afhankelijk van de techniek en beschikbaarheid van haar partners / (ver)koopsites Het is de verantwoordelijkheid van gebruiker dat de in de advertentie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, 1

2 geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn Flexads B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten, te wijzigen of verwijderen Flexads B.V. behoudt zich het recht voor om advertenties en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Flexads.net en de aangesloten (ver)koopsites. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien gebruiker zich niet aan de voorwaarden van Flexads B.V. en/of de aangesloten (ver)koopsites houd De aansprakelijkheid van Flexads B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat gebruiker voor de plaatsing betaalt aan Flexads B.V Indien gebruiker over onvoldoende krediet beschikt zullen advertenties worden opgeschort tot dat de gebruiker het krediet aanvult. 3. AANBIEDINGEN Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of aanbiedingen een termijn voor aanvaarding bevatten zijn zij vrijblijvend en is Flexads B.V. bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf werkdagen na aanvaarding daarvan door de gebruiker, te herroepen. 4. OVEREENKOMSTEN / WIJZIGINGEN Door middel van het aanvragen van een gebruikers account komt de overeenkomst tot stand. 4.2.Indien de gebruiker na het tot stand komen van de overeenkomst wijziging en/of annulering van het overeengekomene wenst, dient de gebruiker Flexads B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Wijziging en/of annulering is slechts mogelijk indien ook Flexads B.V. en haar partners daarmee instemmen. Het risico in verband met mondeling c.q. telefonisch opgegeven wijziging en/of annulering rust op onze gebruiker. 4.3.a. De extra kosten in verband met een wijziging, van welke aard dan ook, komen voor rekening van de gebruiker. 4.3.b. Indien de gebruiker de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden ons volledig schadeloos te stellen voor al onze kosten en verliezen daaruit voortvloeiend. 2

3 5. PRIJZEN & BETALING 5.1. Prijzen luiden in Nederlandse valuta, exclusief B.T.W. en/of andere heffingen van overheidswege Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven diensten, periode en gebruikers accounts en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen De prijzen / biedingen welke worden gedaan voor advertentie plaatsing door de gebruiker of op basis van door de gebruiker opgegeven instellingen worden op basis van het daarop geldende afreken model afgerekend met partners / (ver)koopsites Betalingen aan partners / (ver)koopsites, commissies en overige kosten geschied uit het vooruit betaalde krediet van de gebruiker Betaling aan Flexads B.V. kunnen worden gedaan per creditcard of ideal. 6. KOSTEN 6.1. Het gebruik van Flexads.net advertentie platform is gratis Het plaatsen van advertenties op websites van partners / (ver)koopsites kan kosten met zich meebrengen in de vorm van periodieke kosten, kosten per klik, verenigings-kosten of andere kosten Flexads B.V. brengt twintig procent commissie in rekening op de bestedingen van de gebruiker bij partners / (ver)koopsites. Commissies worden verrekend in de vorm van een prijs opslag, commissie klikken of op een andere wijze. Indien Flexads B.V. van de partner / (ver)koopsite een vergoeding ontvangt zal er geen commissie in rekening worden gebracht Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het beheer van uw account of het wijzigen van instellingen. Na schriftelijke overeenstemming zullen deze kosten van uw krediet worden afgeschreven. 7. AANSPRAKKELIJKHEID 7.1. De aansprakelijkheid van Flexads B.V. voor directe schade geleden door gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Flexads B.V. van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met gebruiker overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Flexads B.V., diens werknemers of door hem 3

4 ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die gebruiker onder deze voorwaarden per jaar verschuldigd is (exclusief B.T.W.). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 1.000,- (exclusief B.T.W.) Aansprakelijkheid van Flexads B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten Flexads B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 8). 8. OVERMACHT 8.1. Flexads B.V. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Flexads B.V. zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om gebruikers tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Flexads B.V. is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling Flexads B.V. heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Flexads B.V. zich inspannen om gebruikers daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere gebruikers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Flexads B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing Flexads B.V. zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van het systeem, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en 4

5 uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Flexads B.V. door zijn eigen leveranciers (partners / (ver)koopsites), ongeacht de reden daartoe, niet tot levering, wijziging of opschorting in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de voorwaarden redelijkerwijs niet van Flexads B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de service worden opgeschort, dan wel de service worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 9. SLOTBEPALING 9.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Voor zover door de regels van dwingend recht of door de regels van de in het vorige artikel genoemde geschilprocedures niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden gestalte wordt gegeven Deze voorwaarden en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die gebruiker sluit met haar klanten Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook , mits de identiteit en integriteit van de voldoende vaststaat Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van haar contactgegevens. 5

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Pagina 1 Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Artikel 1. Definities 1.1 Account : de naam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van OsBoX Dutch Network Engineering. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Slarijk: Slarijk B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Afspraaknietvergeten.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 320 96 362. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Troublefree

Algemene Voorwaarden Troublefree Algemene Voorwaarden Troublefree Deze voorwaarden gelden voor de verschillende hostingdiensten van Troublefree (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en zakelijk mailen). Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Runesa: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02100982. 1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Brainwave

Nadere informatie