Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht:"

Transcriptie

1 Dit is een voorbeeld van Softwareresellingovereenkomst zoals gegenereerd met de Softwareresellingovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/softwareresellingovereenkomst/ In dit voorbeeld ziet u de Softwareresellerovereenkomst. De overeenkomst bevat onder andere dat de licentie wereldwijd geldt en niet exclusief is, leverancier 90 dagen garantie geeft op de drager van de software, leverancier zal van tijd tot tijd updates uitvoeren, het bedrag van aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de afgelopen twee maanden is betaald. Al deze aspecten (en meer) zijn naar keuze in te stellen met de generator. Softwareresellingovereenkomst De partijen, XySoft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna te noemen Leverancier ), en AppSeller, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna te noemen Reseller ), overwegende, dat Leverancier een softwarepakket heeft ontwikkeld genaamd XyApp (hierna: de Software ), Reseller ervaring heeft met de promotie en verkoop van software, Reseller bereid is de Software te promoten en verkopen, Leverancier dit wereldwijd wil toestaan in ruil voor een vergoeding, zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1. Benoeming als wederverkoper 1.1. Leverancier benoemt hierbij Reseller als wederverkoper van de Software. Reseller mag uit eigen naam en voor eigen rekening licenties voor de Software verkopen en kopieën daarvan leveren aan, binnen het in deze overeenkomst bepaalde De benoeming geldt wereldwijd en is niet exclusief Reseller zal de Software niet wijzigen of voorzien van aanduidingen die de indruk zouden kunnen wekken dat Reseller de eigenaar van de Software is.

2 1.4. Reseller zal zich inspannen de Software te promoten en bekend te maken onder het voor haar relevant publiek Reseller zal geen promotionele activiteiten ontplooien die naar lokale wetgeving verboden zijn of de reputatie van Leverancier kunnen schade. Met name verboden zijn promotie middels ongevraagde e- mailcommunicatie ('spam') en het zonder uitdrukkelijke toestemming installeren van (proefversies van) de Software bij eindgebruikers. Artikel 2. Licentieverlening 2.1. Leverancier verstrekt Reseller hierbij een licentie strekkende tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de Software (alsook de bijbehorende documentatie en promotiematerialen) aan derden ten behoeve van promotie en demonstratie daarvan alsmede ten behoeve van levering van de Software aan derden conform het volgende lid Reseller is gerechtigd de Software in sublicentie te geven aan zijn klanten wereldwijd middels een de eindgebruikersovereenkomst (EULA) zoals gehanteerd door Leverancier, welke separaat zullen worden verstrekt. Leverancier is geen partij bij deze eindgebruikersovereenkomst Reseller zal de bepalingen uit de eindgebruikersovereenkomst stipt naleven en erop toezien dat zijn wederpartijen dit ook doen. Indien voor handhaving rechtsmaatregelen nodig zijn, zullen partijen vooraf overleggen over de wijze waarop dit dient te gebeuren Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software en de documentatie berusten en blijven bij Leverancier. Dit geldt ook voor updates of aanpassingen die op verzoek of specificatie van Reseller zijn doorgevoerd Reseller is gerechtigd relevante namen en logo's van Leverancier te gebruiken bij de promotie en sublicentieverlening van de Software. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de wijze van gebruik of reproductie, welke Reseller stipt dient op te volgen. Artikel 3. Garanties en ondersteuning 3.1. Leverancier garandeert dat de drager waarop de Software wordt geleverd, gedurende 90 dagen na ontvangst functioneert conform de verwachtingen (en zal deze gratis vervangen als deze garantie niet wordt gehaald); dat de Software substantieel werkt zoals omschreven in de documentatie; dat de Software geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; maar voor het overige niets Reseller is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar gebruikers van de Software. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door Leverancier is Leverancier niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door gebruikers van Reseller. Artikel 4. Levering van updates 4.1. Leverancier heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing

3 leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Reseller daarvan op de hoogte stellen. Leverancier beslist echter als enige over de aanpassingen Leverancier brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de Software verbeteren Bij het realiseren van updates kan Leverancier afhankelijk zijn van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde correcties of updates van een leverancier niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Software niet ten goede komt Leverancier zal zich inspannen om door Reseller verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de Software. Leverancier is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Software kan belemmeren Voor het toevoegen van veranderingen en functionaliteit bedoeld in het vorige lid zal Reseller een vergoeding verschuldigd zijn op basis van de hiervoor benodigde uren. Leverancier mag daarbij een aanbetaling verlangen alvorens met het werk aan te vangen. Artikel 5. Rapportages 5.1. Reseller zal maandelijks aan Leverancier opgaaf doen van het aantal verstrekte sublicenties De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij Leverancier overtuigend tegenbewijs kan overleggen. Leverancier heeft daarbij het recht jaarlijks een onafhankelijke registeraccountant onder geheimhouding de boeken van Reseller te laten onderzoeken om de resultaten te verifiëren. Indien uit het onderzoek volgt dat Reseller heeft ondergerapporteerd of gefraudeerd, zal Reseller bij wijze van contractuele boete drie maal de niet gerapporteerde vergoedingen betalen aan Publisher, welke boete wordt gemaximeerd op het totaal van de in de afgelopen twaalf maanden verschuldigde vergoedingen. Artikel 6. Vergoeding en betaling 6.1. Voor het recht te handelen als wederverkoper en sublicenties te mogen verstrekken zal Reseller aan Leverancier een vergoeding per verkochte licentie ter hoogte van EUR 150,00 betalen Voor overige werkzaamheden verricht door Leverancier binnen het kader van deze overeenkomst wordt op basis van nacalculatie het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Leverancier dient in deze gevallen vooraf te melden dat de werkzaamheden kosten met zich meebrengen De vergoeding is ook verschuldigd indien de ontvanger van de licentie een wettelijk of in de eindgebruikersovereenkomst opgenomen recht tot annuleren binnen een proefperiode uitoefent. Bij iedere verlenging van de eindgebruikersovereenkomst zal de vergoeding opnieuw verschuldigd zijn.

4 Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 7.1. Reseller zal voor de in 6.1 bedoelde verschuldigde bedragen een elektronische creditfactuur sturen aan Leverancier. Voor overige verschuldigde bedragen zal Leverancier een elektronische factuur sturen aan Reseller De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling. Tevens is Reseller bij niet tijdige betaling naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Reseller in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, algeheel beslag op vermogensbestanddelen gelegd krijgt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Artikel 8. Geheimhouding 8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. 8.2 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 8.3 Leverancier behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Reseller wordt ingezet. Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid 9.1. Leverancier is jegens Reseller slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Reseller en schade wegens door Leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) krachtens artikel 6.1 betaald aan Leverancier in de twee maanden voorafgaand aan

5 het schadebrengend feit. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Reseller Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren Leverancier vrijwaart Reseller van aanspraken van derden die stellen dat de Software als zodanig inbreuk maakt op een intellectuele- eigendomsrecht van deze derden, dan wel een daaronder verleende licentie schendt. Reseller vrijwaart Leverancier van alle claims van derden in verband met de wederverkoop van de Software, behalve in gevallen waarin Leverancier Reseller moet vrijwaren. Artikel 10. Duur en opzegging Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd ingaande op de dag van ondertekening Iedere partij mag de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden Geen opzegtermijn geldt bij opzegging wegens een tekortkoming door de wederpartij. Bij een dergelijke opzegging is wel een ingebrekestelling conform artikel 9.4 vereist, behoudens in gevallen waarin de wet geen ingebrekestelling vereist Iedere partij is verder gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere partij wordt gelegd, de andere partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden Na beëindiging mag Reseller geen nieuwe eindgebruikersovereenkomsten meer sluiten. Reeds gesloten eindgebruikersovereenkomsten verliezen niet hun kracht door deze beëindiging. Reseller behoudt zijn rechten (en plichten) uit deze overeenkomst voor zover nodig om deze eindgebruikersovereenkomsten na te komen. Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst Deze overeenkomst mag slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk stuk Leverancier mag de in artikel 6.1 bedoelde vergoeding slechts met wederzijdse toestemming wijzigen middels een schriftelijk mededeling aan Reseller Geplande wijzigingen dienen minstens twee maanden voor hun inwerkingtreding te worden gemeld. Bij een voor Reseller nadelige wijziging mag Reseller de overeenkomst opzeggen tegen het moment dat deze in werking treden.

6 Artikel 12. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Eventuele geschillen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Leverancier gevestigd is. Artikel 13. Overige bepalingen Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven De door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Reseller Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook communicatie per e- mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan. Was getekend, Naam: Datum: Plaats: Leverancier Naam: Datum: Plaats: Reseller

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision Algemene Voorwaarden 1 Algemene bepalingen 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ShiftVision, hierna te noemen de opdrachtnemer, op alle door de opdrachtnemer gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie