,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ",,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk"

Transcriptie

1 J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd zijn mt imand mt Asprgr. Ht zijn zulk strk vrouwn, di bij hun man blijvn om voor hun huwlijk t vchtn. Tgn hn wil ik zggn dat r n wg van bvrijding is. Jzus is d vrlossr n wil hun gids zijn, ook hirin! Door Joyc d Jongh Gtrouwd mt n autistisch man:,,ik was wduw in mijn ign huwlijk H rstl pagina 22 novmbr/dcmbr 2010

2 Krachtig woordn, di komn uit d mond van imand di, vanuit haar vrtrouwn op Gods bloftn, wt waar z ht ovr hft. Ina was al ruim tin jaar moizaam gtrouwd mt Lo, voor z indlijk ontdktn wat r mt haar man aan d hand was. Hij ld aan ht syndroom van Asprgr - n autistisch stoornis di samnhangt mt d informativrwrking van d hrsnn. Mnsn mt Asprgr hbbn moit mt d samnhang tussn alldaags gburtnissn. Hirdoor hbbn z problmn mt communicati, social intracti n vrblding. Toch hbbn mnsn mt Asprgr vaak n normal tot hog intllignti, waardoor z hun tkortn kunnn compnsrn n ht syndroom voor d buitnwrld nit zichtbaar is. Ook Ina kon r jarnlang nit d vingr op lggn, trwijl wl stds duidlijkr wrd dat r its aan d hand was. Door haar ontdkking viln d puzzlstukjs op hun plaats, maar ignlijk lk ht al t laat. Emotionl, maar ook praktisch, lfdn zij n haar man volldig langs lkaar hn. Lo kwam s avonds vaak laat thuis, vil op d bank in slaap n was alwr bijna naar zijn wrk voordat ht gzin wakkr wrd. Ina:,,Ik wild van hm af. Ik wild rust voor mij n mijn kindrn. Dan was ik tnminst écht n allnstaand modr, maar dan zondr al di vrwarrnd chaos. Nu stond ik r nt zo god alln voor, maar was r nimand di dat zag. Ik stuitt alln maar op onbgrip. Lo zorgd voor ht inkomn, maar vrdr was ik n wduw in mijn ign huwlijk H rstl novmbr/dcmbr 2010 Pagina 23 Lo n Ina warn allbi nzaam ton z lkaar lrdn knnn op d jugdgrop van d krk. Door di nzaamhid voldn z n band mt lkaar. Z krgn vrkring n maaktn zlfs trouwplannn, maar al vanaf ht bgin was hun rlati zwaar.,, Ht warn ongrijpbar dingn. Subtil, klin dingn, maar bij lkaar opgtld wl vrmd. Lo most bijvoorbld vl ovrwrkn, waardoor hij r nit aan to kwam dingn voor onz trouwdag t rgln. Ton ik daar bij zijn baas ovr klaagd, hoord ik dat Lo ht vrijwillig dd. Had Lo dan nit door dat onz trouwdag op dz manir n ramp wrd? Nt of hij gn oorzaak n gvolg zag. Lo vroorzaakt grgld vrbal chaos n frustrati om zich hn, thuis n op zijn wrk. Hij vrloor zs kr zijn baan n zat mrdr priodn wrkloos thuis.,,ht lk of hij ondanks zijn uitstknd thortisch knnis ht praktisch vrstand mist. Nm di kr dat r bij d jaarlijks control van d gisr wrd gzgd dat dz binnn n half jaar most wordn vrvangn, andrs zou ht watrhuis voor flink watrovrlast zorgn. Lo zou ht in d gatn houdn. Stds als ik rnaar vrog, zi hij dat ht god kwam. Ik most nit zo zurn. Tot d kukn dus op n dag gdltlijk blank stond. Door dit soort rvaringn lrd ik stds mr zlf d vingr aan d pols t houdn. D omgving zag mij daardoor mr n mr als n dominant vrouw, trwijl ht ignlijk Lo was di mij dwong d liding t nmn. Hij vrog voortdurnd aanwijzingn, tot in d mst nvoudig situatis. Ik wild dat hlmaal nit, wild dat hij als hoofd van ht gzin zijn plk innam. Maar als ik d liding nit nam, kwam hij nit tot acti of wrd ht één grot chaos! D voorbldn lijkn los van lkaar misschin onbduidnd. In idr huwlijk is toch wl ns its? Toch drukt d Asprgr van Lo zijn stmpl op ht hl gzinslvn. Lo kon r bijvoorbld urn in stkn om d nitjs uit karton t putrn of andr matrialn ghl van lkaar t schidn, voordat ht wrd wgggooid in d containr. Daardoor had hij alln gn tijd mr om d fitsband van zijn zoon t plakkn. En di most wl op di fits naar school Op d volgnd camping komt r hulp Ina:,,Op vakanti gaan was ht zwaarst van alls. Alls is dan andrs n onduidlijk, n dat zijn gn idal omstandighdn voor imand mt Asprgr. W haddn door Lo s vl ontslagn winig gld voor vakanti, maar di zomr mochtn w d caravan van mijn zwagr lnn. Onvrwacht kondigd Lo n dag voor vrtrk aan dat hij nit mging. Gn bgrip of its waaruit blk dat hij bsft wat dat praktisch inhild n wlk pijn hij mij n zijn kindrn rm dd. Glukkig hilp mijn zwagr door ons naar d camping t brngn. Vir dagn latr zou Lo toch nog komn, op d fits. Hij zou s avonds m tn, maar om acht uur was hij r nog nit. Ht wrd tin uur, twaalf uur. Om half 2 s nachts kwam hij aan. Nauwlijks uitlg, gn xcuus. Hij was r nou toch? Hij snapt d motionl lading nit. Ik was zo boos! Om nit t ontploffn lip ik d caravan uit, huilnd ovr d camping. Ik zi tgn God:,,Ik wt nit mr of d Bijbl waar is. U blooft in uw Woord dat U ht nit t zwaar laat wordn, maar dit is wèl t zwaar. En als dz bloft nit waar is, dan is d hl Bijbl nit waar. Ik gloof U nit mr. Ton kwam r hl duidlijk n stm in mijn gdachtn: Op d volgnd camping krijg j hulp. Mijn stm of Gods stm? Ik was zo in d war. Toch gaf di gdacht m nt gnog rust om trug t gaan naar onz caravan. D volgnd dag rdn w naar n camping in d Ardnnn, n mooi camping mt mrdr plataus. W kozn n plkj, maar imand rip dat w hogrop mostn komn omdat ht uitzicht daar mooir was. Ht pad was nogal stijl n ik had mrdr caravans zin slippn. D man bood aan t hlpn, maar Lo ragrd mt n houding dat hij alls ondr control had. Zoals altijd kwam dat ovrtuignd ovr Natuurlijk raakt ook hij in n

3 slip.,,ik koppl d caravan los, julli houdn hm tgn, n ik draai d auto, zi Lo.,,N, zi ik,,,dat lukt ons nit.,,jawl, dat lukt wl. D strijd opgvnd, zi ik:,,prima. W zulln ht don, maar dan zi j ons zó d huvl afglijdn! En zo ging ht ook. Mnsn schotn t hulp n brachtn d caravan mt ons raan tot stilstand. Lo zocht in zijn panik aanwijzingn bij onz zoon van twaalf, di nit in staat was hm di t gvn, n krg daarovr ruzi. All rdlijkhid, logica n rcht was zok. Als r problmn warn zocht hij d oorzaak of oplossing bij d andr. Zo ging ht ook als r problmn warn op zijn wrk of bij ons thuis. Lo had glijk, ht lag nit aan hm. Hulp op dz camping? Ik wist ht zo nt nit. D man bood opniuw aan onz caravan naar bovn t rijdn. Ik stond in n hftig innrlijk strijd. W kondn naar bovn gaan waar ht mooir was, of hir blijvn waar ht nit zo mooi was, maar wl vilig. Ton hoord ik Gods zacht stm van binnn:,,als j nu nit j angst loslaat, kan Ik j nooit latn zin dat Ik j wil hlpn. En gloof ht of nit, maar dz man, di zlf athïst was, hft mt zijn gzin onz vakanti tot n suprvakanti gmaakt. Door hn hn lit God m zin dat Hij cht btrouwbaar is. Enzaamhid Eén van d dingn di hun huwlijk kapot maakt, was d motionl nzaamhid di Ina rvor in hun rlati. Ina:,,Ik was van huis uit al nit gwnd aan vl bgrip of motionl aandacht, maar Lo spand d kroon. Hij toond cht gn nkl intrss in wi ik was of wat ik dacht. Ht lk alsof ht hm allmaal niks kon schln.,,god, bad ik,,,zo mot ht lvn in d hl r uitzin, zo kil n koud n vrlatn. Wat is r toch aan d hand? Di nacht krg ik n droom. Ht was donkr om m hn n ik rvor n vrstikknd atmosfr. Alln in d vrt zag ik n puntj licht. In mijn droom vrog ik God opniuw waarom ik zo n zwaar Hij toond cht gn nkl intrss in wi ik was of wat ik dacht lvn had. Plotsling lip r n man mt n staf voor m uit n hoord ik d woordn van Psalm 23: Al ging ik ook door n dal van d schaduw van d dood, ik zou gn kwaad vrzn, want U bnt mt mij. Uw stok n uw staf, di vrtroostn mij. Ik wist: dit is Jzus! Hij zi: Volg mij! Er kwam dip rust n troost ovr m, n ht bsf: ook al wt ik zlf nit ho ht allmaal zit, ik hof alln Hm maar t volgn. Hij lidt m naar ht licht. Inns wrd ik opgtild, mocht ik van bovnaf kijkn naar ons lvn. Ik zag ho satan ons n onz christlijk familis bspld alsof w marionttn warn. Ik zag d grijns op zijn gzicht omdat hij zijn spl kon spln, maar ik zag ook dat hij nit kon zin ho d Hrdr ons voorgaat in dz duistrnis n ons ruit lidt. Ondanks d momntn dat Ina God van hl dichtbij rvor, brikt z n punt waarop z drigd in t stortn.,,voor mijn gvol vrloor ik d control ovr mijn vrstand. Dat was norm bangstignd. D volgnd ochtnd ging ik naar n vrouwnsamnkomst. Ik wrd aangsprokn door n vrouw di ik hrknd van n aantal maandn daarvoor uit n gsprksgropj. Z had ton gprobrd daar vragn t stlln vanuit n dip nood. J mot glovn n vrtrouwn!, wrd haar voorghoudn, maar ik hrknd its van di dipt van waaruit z sprak.,,jij hoft nit uit d put t komn,had ik gzgd.,,vraag maar of Jzus rin komt. Ik was allang vrgtn dat ik dat had gzgd, maar juist nu ik di woordn zlf god kon gbruikn, kwam z m rvoor bdankn. Z nodigd m uit voor n kop koffi bij haar thuis n lit m daar n bokj zin ovr vijf hrsnfunctistoornissn. Haar man blk ht syndroom van Gills d La Tourtt t hbbn, n nuro-psychiatrisch aandoning. In dat bok stond ook ht syndroom van Asprgr bschrvn. Ik hrknd alls.,,dit hft mijn man!, rip ik n notrd ht informatiadrs dat in ht bok stond. Ik wist dat ik nu n blangrijk ontdkking had gdaan. Maar ook d bijzondr vrindschap mt dz vrouw was m door God ggvn. Wij bgrpn lkaar. Z ws m nit af, kwam ook nit aandravn mt vrom tkstn waardoor j j juist nit bgrpn volt. Omdat z mijn voorbldn bgrp, had ik nit ht gvol Lo t vrradn wannr ik dingn ovr hm vrtld. Ik wild hm nit afvalln of ovrdrvn kritisch zijn, maar ik kòn gwoon nit mr. Door dz innig vrindschap n door d informati di ik ontving, vold ik m voor ht rst bgrpn n bvstigd. Ik was nit gk! Lo ragrd chtr boos op Ina s vrmodn van Asprgr. N, r was rdr its mt haar aan d hand. Maar Ina hrknd tvl.,, Nu kon ik indlijk vrklarn waarom dingn lipn zoals z lipn. Door bokn als Brin bdrigt n Dag vrmd man, lrd ik zicht t krijgn op Lo s dnkn n functionrn. Vanuit di bokn hb ik lrn communicrn mt hm. En motionl problm mot j fitlijk uitlggn, dan kan hij r wat m. Ook lrd ik ondrschidn voor wlk dingn ik wl bij hm trcht kon, n ho n wannr, n waarvoor ik btr bij n andr kon aankloppn. Btj voor btj lrd ik hm btr bgrijpn, maar omdat hij r zlf nits van wild wtn, kwam ik nit vl vrdr. Bidn gingn w ghl onz ign wg hirin. Erovr pratn lip vrkrd af, n rsultrd zlfs in agrssi. Wannr ik soms pogingn dd om m t uitn, kon hij plotsling in driftig wod op m afstuivn. Op zo n H rstl pagina 24 novmbr/dcmbr 2010

4 momnt ging r n knop in m om n kon ht m nits schln wat hij m zou aandon. Ik had voor mijn gvol niks t vrlizn. Op n ggvn momnt op n prsonlsfstj zag ik bij zijn collga s zovl opgkropt booshid n frustrati, dat ik Lo aankondigd dat r n ontploffing in d lucht hing. Onzin, volgns Lo, maar ton n wk latr indrdaad d bom op z n wrk barstt, bgon hij mij voor ht rst srius t nmn. Hij vrog m of ik d wod van zijn collga s kon vrklarn. Ik drong r bij Lo op aan dat hij n diagnos lit stlln bij zichzlf. Er was ton nog gn aandacht voor Asprgr bij volwassnn, maar in één plaats was r n Riagg mt knnis ovr kindrn mt autistisch stoornissn. Hir kondn w trcht voor n gsprk. Ik zat daar vol spanning, trwijl Lo één n al rust n zkrhid uitstraald. Typisch Asprgr-logica. Z gloofdn hm. Ton w wr buitn stondn, was ik laaind.,,wil j nou uit d problmn komn of nit? Want dan mot j vooral zo n mooi vrhaal nrzttn, n d indruk wkkn dat j vrouw n btj gstlijk zwak is! Ik lit ht r nit bij zittn n nam contact op mt bdrijvn di hm in ht vrldn ontslagn haddn. Ik vrog hun d rdn van ontslag t vrtlln, n schrf dat lttrlijk op. Hun vrhaal lgd ik naast ht mijn, n dat vrglk ik mt Lo s vrsi. Kr op kr ontdkt ik dat zij tgn dzlfd dingn aanlipn als ik. Maar ook dat Lo s kijk op d zaak totaal andrs was, n ghl ign blving. Dz vrslagn vormdn n yopnr voor ht burau. Dit kr wrd ik wl srius gnomn n kon na n jaar ondrzok d diagnos Asprgr gstld wordn. Mt d diagnos bgon voor ons n zwaar procs. D hoop dat w mt god hulpvrlning ooit n god rlati kondn opbouwn, most ik opgvn. Ik krg van d thraput d mddling:,,j bnt alln n j blijft alln.en:,,j mot ht r maar m don n j aanpassn, of van hm schidn. Mijn omgving gloofd m nit. Dan sta j als glovig vrouw zo alln! Naast ovrwldignd vrdrit zat ik boordvol booshid. Lo had mij zovl aangdaan! Achtraf bschouwd was ht gn kwad opzt, maar hij had ht wèl gdaan. En tokomstbld mt dit huwlijk was n schrikbld voor m! Ik wild van Lo af! D schuldgvolns di dat wr oplvrd, kon ik glukkig kwijt bij n oudrling uit onz gmnt. Hij bgrp dat ik van di gvolns had omdat ik ignlijk gn man had. Wat n man voor n vrouw hoort t zijn, dat was Lo immrs nit. Hij maakt altijd tijd voor m om t biddn n t luistrn. Dz man is n warm, mlvnd (groot)vadr voor ons gzin gwordn. Dit soort gnznd vrindschappn krijg j vanuit d hml. Di dragn bij aan dat wat j mot missn in j huwlijk. God vult dat op.,,j zit gwoon in n rouwprocs lgd dz oudrling m uit.,, Al di gvolns di j hbt, maar di j voor j gvol nit mag hbbn, kun j nit mt n knopj uitzttn. Datzlfd gldt ook voor onz kindrn. Ook zij zijn bschadigd. Ton mijn zoon in d pubrtijd kwam, kwam bij hm vl booshid los.,,ik zou wl n bakstn door zijn hoofd willn gooin! zi hij op n dag. Lo gaf d kindrn vaak d schuld van dingn waar hij ignlijk zlf d vrantwoordlijkhid voor most nmn. Ik wild d waarhid dinn, dus vrtld ik hn d waarhid. Als Lo onrdlijk dd of agrssif wrd, lgd ik d kindrn opnlijk uit dat papa r naast zat, ho gênant dat misschin ook was voor hm. Ik wist dat ik lifd n bwognhid most voln, maar dat vold ik nit. In di tijd volgd ik n Bijblcursus, waar ik n man ontmott di ook n nzam strijd had in zijn huwlijk. Hij was nog gn jaar glovig n had vl vragn. W krgn gsprkkn ovr ho ik in mijn huwlijk ovrlfd vanuit mijn gloof, maar w wrdn ook vrlifd. Mnslijkrwijs gsprokn zou ht nu cht misgaan, maar als j dan ropt: God hlp m!, dan H rstl novmbr/dcmbr 2010 Pagina 25

5 dot Hij dat. Ik vrtld ht aan n vanglist, mijn gstlijk vadr in di tijd, n zlfs aan Lo. Ton di man vrog of ik mwild naar n volgnd cursus, zi ik n. Lo vond nota bn dat ik di cursus gwoon most don. Hij opprd dat satan m hirdoor misschin van di cursus wild afhoudn. Ht was alsof ik stampvotnd aan Lo most duidlijk makn dat ik cht di cursus nit wild don om m voor ovrspl t bhodn. Toch hb ik op ggvn momnt srius nagdacht ovr schidn. Ht lk m btr voor d kindrn. Maar ton ik dat aan d Hr vrog, lit Hij m voln wat dat voor consquntis zou hbbn: ht vold alsof Hij lttrlijk uit mij wgging. Ik rip tot God:,,Kom trug, Hr! Livr dz grot moitn mét U, dan n zlfgkozn vrijhid zóndr U. Glidlijk aan ging ik Lo n Asprgr stds mr van lkaar loskoppln n vrog ik m af ho Lo zou zijn zondr Asprgr. Zou ik wl van n Lo zóndr Asprgr kunnn houdn? Volgns sommig christnn mocht ik daar nit aan dnkn, n most ik hm lrn aanvaardn. Ik kon daar niks m, want n huwlijk mt Asprgr is n rlatiloos huwlijk. Dat ik nit mr van Lo hild, was duidlijk. Door alls wat ik had glrd ovr Asprgr, was r wl bwognhid ggroid, n soort mdlijdn mt Lo. Dat is ook n vorm van lifd, maar gn man-vrouw-lifd. Ik bad:,,hr, ho dnkt U hirovr? Ton lit God m mrdr wondrn zin. In onz gmnt was bijvoorbld n ongnslijk zik vrouw in n rolstol, di inns gnzn wrd. Di vrtld dat z pas gnas, nadat z kwaad was gwordn op di zikt. God bvrijdt ons van onz vijandn, nit van onz vrindn. Als j zikt omarmt, zal God j daar nit van bvrijdn. Di uitspraak hilp m. Ik háátt Asprgr! Wat n bvrijdnd gdacht! Erst wild ik van Lo af, n vold m daar schuldig ovr. Maar ik vond ht hrlijk dat ik m nit schuldig hofd t voln ovr mijn haat naar Asprgr. Nu durfd ik t biddn voor n lvn mt Lo zondr Asprgr. Tglijkrtijd was ik daar bang voor. Ik zi tgn God:,,Als ik mot H rstl novmbr/dcmbr 2010 Pagina 27 gaan wrkn aan n man-vrouw rlati, dan mot ik ht wl zin zittn mt hm. Ht mot vanuit mijn hart komn. Zo n soort dal wild ik sluitn mt God. Ht lijkt misschin onchristlijk, maar ik kon nit andrs. Nu alwr zo n tw jaar gldn zag ik Lo n half jaar lang hl winig. Hij kwam s avonds laat thuis als ik al slip, slip zlf op d bank n ging s morgns vrog wr naar zijn wrk. Ook d wkndn was hij vl wg. Ton gingn w op vakanti naar n camping. Lo hilp prttig m, toond intrss, wild wtn ho ht mt m ging. Ik wild nit antwoordn. Hij zou toch maar boos wordn. Maar hij bloofd nit kwaad t wordn.,,dat zi j vrogr ook, wirp ik tgn.,,j komt r alln achtr als j ht probrt, vond Lo. Tot mijn vrbazing wrd hij indrdaad nit kwaad. W vordn gsprkkn di nooit rdr moglijk warn. Hij zi dat r n bsf bij hm was gkomn dat ik ook n mns was mt n ign lvn. Hij vrog zlfs:,,ho kan ik ht ooit god makn? Waarop ik zi:,, Alln God kan ht bij mij gnzn, maar jij kunt Hm wl vragn of Hij dat wil don. Ik was zo vrbaasd. Zo n soort man als chtgnoot, dat zag ik wl zittn! Lo zi,,al duurt ht nog ns vrtin jaar, ik wil j trug! Mt di opmrkingn kwam hij t dichtbij. Ik had zo glrd afstand t houdn, m nit t gvn, dat dit m bangstigd. Ik bad:,,god, ik hb bloofd dat ik aan onz rlati zou wrkn als ik ht mt Lo zou zin zittn. Als dz vrandring van U komt, hlp m dan om mzlf wr t opnn voor hm, want ik kan ht nit. En op ht momnt dat ik ht vrog, vil d angst dirct van m af. Nu was ht Lo s burt om vrbaasd t zijn ovr di plotsling omgvalln muur. Er is n blangrijk vrandring in ons huwlijk gkomn, al is ht nog dls. D kindrn zin dat ht tussn ons btr gaat, maar Lo hft o.a. nog stds moit om n god vadr t zijn. Daarom hbbn w als gzin hulp gzocht. Vrogr hb ik talloz bokn ovr huwlijk n gzin gfrustrrd in n hok gsmtn. Al di god advizn wrktn bij ons nit. Dit kr hb ik r vrtrouwn in. D angl is ruit. God hft Lo s gvolns aangraakt. Ht dot m dnkn aan d blind man van wi Jzus d ogn aanraakt, waarna d man d mnsn zit als bomn. Daarna lgt Jzus hm nogmaals d handn op n dan zit hij alls god. Ik wt nit ho of wannr, maar ik hb vrtrouwn dat God afmaakt wat Hij bgonnn is. En jaar gldn bad mijn dochtr m voor n man mt Asprgr. Imand in ht tam bad dat d macht van Asprgr gbrokn zou wordn. Zowl hij als zijn vrouw constatrn ht afglopn jaar grot vrandringn op vl trrinn. Is Asprgr n handicap of is ht n gstlijk binding? Mijn ontdkkingstocht naar dit gstlijk aspct is nog maar nt bgonnn. Er is nog zovl wat w nit wtn. Maar één ding wt ik, dat Jzus d vrlossr is. Wilt u ragrn naar aanliding van dit vrhaal? Mail dan naar d rdacti: << Aanbvoln litratuur (naast d bokn di Ina zlf nomd): Wat autism mt j dot - Floran n Harsvoort-Zor, uitgvrij Bokncntrum Vilig bij God ovr autism, gloof n krk dr. Hannk Schaap-Jonkr & Jannin van Schothorst-van Rokl, uitgvrij Gron.

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen E LES IGITAL MET D ar DOCENTEN HANDLEIDING, m ap ad fil ch ra n ds r E in v vr n & r w ov ou rtr v 1 Ga na l/ owds.n oungcr n www.y sghim oorlog bij ht wrkbokj ovr d film Oorlogsghimn Schrijvr ins Jacqus

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

de Timpetoon kerst 2014

de Timpetoon kerst 2014 d timptoon d Timptoon krst 2014 d timptoon krst 2014 Dat was ht al wr, 2014. En dat btknt dat dit schooljaar ook al wr voor d hlft voorbij is. En wat is r al wr n bol gburd Ht rst rknbok is al bijna uit.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen H t k l i n b o kv o l i n s p i r a t i SI MONSI NEK B s t s l l r a u t u r v a nb g i nm t h t wa a r o m ne nv o o r a l l n, a l l nv o o r n M ti l l u s t r a t i sv a net h a nal d r i d g Uitgvrij

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 6

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 6 Lkkr puzzln n lkkr mt taal bzig zijn Puzzl m! Ria van Adrichm Loni van d Wtring jaargang 006/007 sri 6 Vormgving in Kruln Puzzl m! jaargang, 006/007, sri 6 007 D Stip Educatif Nits uit dz uitgav mag gkopird

Nadere informatie

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1 Excl Sht Data Btand Ht vrtrkn van d lfbaarhid in dorpn Mark Rijnir Mark Rijnir gmnt Brgn Brgn ambt naar it. 0 ambt naar aanlid ing Vrogr bdacht d gmnt all voor d dorpn. Vrogr toch wl n lit gj mnn uit ht

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid...

Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid... ISSN 0928-7442 Dcmbr 2015 Pagina 1 2 3 4 5 6 7 God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt... Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

eindigt de sketch. limonade. YELLS: Zwarte Woud: Zwarte woud (2x) de overkant is koud. Zwarte Woud (2x) wij gaan voor goud.

eindigt de sketch. limonade. YELLS: Zwarte Woud: Zwarte woud (2x) de overkant is koud. Zwarte Woud (2x) wij gaan voor goud. Plotsling vrschijnt r n Wat was dat? D wind? n d t zich d tandjs n vlucht dmon. Ht drital schrik rbij hi on gaat r achtraan n kampvuurkuil uit. D dm indigt d sktch. t d n stlt idrn grust m Michil nmt ht

Nadere informatie

Tweetalig, meer talig

Tweetalig, meer talig Mt d rsultatn van n nquêt ondr 1000 Ndrlandrs, Vlamingn n Surinamrs T A A L P E I L ovr mnsn di mr taln gbruikn Twtalig, mr talig Mrtalig opgroin in Surinam p. 2 Ndrlandstalig woordvordr van Franstalig

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie