Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerst- en Nieuwjaarswensen uit Beit Jala Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid..."

Transcriptie

1 ISSN Dcmbr 2015 Pagina God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt... Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl j voor: j zit mt acht prsonn aan tafl, jzlf mgrknd. D andr... HIJ is onz vrd Want Hij is onz vrd, di d tw één hft gmaakt n d tussnmuur, di schiding maakt, d... Krst- n Niuwjaarswnsn uit Bit Jala Voor dz zr gzgnd dag wns ik julli alln lifd, vrindlijkhid... Nit zo JEMIMA vanzlfsprknd Sinds nig tijd vorn collga-bstuurslid Jant Olij n ik samn d sollicitatigsprkkn... Hoop is n lichtj in j hart... Mijn naam is Ingrid Kornstra. Ik wrk als ambulant bglidr voor ht Bartiméus... NEWS Niuwsbrif van Stichting Jmima LICHT IN DE HARTEN VAN MENSEN Als w in Jmima vrblijvn zin w op n gwldig wijz d zon, ht grot hmllicht opgaan ovr Bthlhm. Soms klurt d hml vn rood n binnn n kwartir vol j al d warmt van d zon. Di warmt dot wldadig aan, juist nu w naar d donkr dagn rond Krst gaan. Dan hbbn w di warmt ook nodig, want r staan n paar koud maandn voor d dur. Ondanks di donkr dagn kan ht toch licht zijn. Licht in onz hartn als w mogn zin op ht gborn Kind in Bthlhm! Op Hm Di gzgd hft: Ik bn ht Licht dr wrld! Onz wns is dat juist in dz onrustig dagn dat Licht mag doorbrkn n rust n war Vrd mag gvn voor d bwonrs n alln di bij Jmima zijn btrokkn. Ks Bl, voorzittr Uitzin naar Krst 25 Dcmbr wordt door christnn bschouwd als n zr bijzondr dag, omdat op di dag gvird wordt dat Jzus Christus in Bthlhm wrd gborn. Toch gaat ht nit om n bpaald dag of tijdstip of sizon. Wat Krst bijzondr maakt is d gst van Krst. En juist in Bthlhm is dat nu zo spciaal. Waarom? Om al di lichtjs di daar schijnn? Vrvolg op pagina 2» Blijf ht wrk van Jmima stunn!

2 Pagina 2 Vrvolg van pagina 1» N... Op hl vl plaatsn in d wrld schijnn d lichtjs nog vl mooir Om al di Krstvrsiring dan? Ook nit. In andr stdn zi j vl duurdr n mooir vrsiring.. N, Krst in Bthlhm is zo spciaal omdat Jzus daar wrd gborn; van ovr d hl wrld komn christnn dan ook juist naar Bthlhm om t biddn om zgn n voorspod. Krst virn is nit alln n luk dag, n hoop plzir of lkkr tn, Krst virn is virn dat w opniuw gborn zijn, ht is d hoop op n vrniuwd lvn n op d kracht om its t kunnn btknn voor n andr. Krst gft ons als mdwrkrs, vrijwilligrs n supportrs niuw kracht om door t gaan mt ht hlpn n ondrstunn van d kindrn in Jmima. In Bthlhm hoor j zlfs op d mst rustig plkkn nog Krstlidjs op d achtrgrond n zlfs als j slaapt hoor j z nog. D mnsn kijkn blij n lijkn zin t hbbn in ht niuw jaar. Z lijkn mr vrd t hbbn in hun hart n zijn mr brid lkaar bij t staan, in navolging van onz Hr, di ons lrd lkaar lif t hbbn n gduldig t zijn n lkaar t hlpn, zoals Hij ht ons voordd. Krst in Jmima is ook hl spciaal want d bwonrs zijn druk mt ht opvorn van ht Krstspl, mt Bijbllzn, krkbzok n ht zingn van Krstlidjs. Ook zijn r vaak bzokrs di ons Bijblstudi gvn. Zlfs d mst ghandicapt bwonrs van Jmima zijn zich in dz tijd bwust van d gst van Krst. Tot slot wns ik namns all bwonrs, mdwrkrs n vrijwilligrs, all mnsn n mt nam alln di Jmima financil n morl stunn, n gzgnd Krst to n vraag ik u, mt all rspct, om t biddn voor vrd in d hl wrld. Lana Zoughbi, Managr van Jmima God niuws Bij Jmima warn r dit jaar rdnn t ovr om dankbaar voor t zijn. Door d vl nood in d wrld wrd n wordt van all kantn n brop op u gdaan. Tot n mt novmbr blvn opbrngstn uit donatis (xclusif projctn) in gring mat (3%) achtr vrglkn mt d ovrnkomstig priod vorig jaar. Gblkn is dat Jmima bschikt ovr n trouw achtrban. Ook in d laatst maand van ht jaar hopn w wr op uw financiël stun t mogn rknn. In dit jaar wrd uitvoring ggvn aan divrs projctn, ondr andr gfinancird door EO-Mttrdaad, d Grformrd Gmntn n d Jugdbond, d Christlijk Grformrd Krkn n nkl stichtingn. Andr kringn, gmntn n krkn, maar ook scholn, vrnigingn, (ris)gropn n bdrijvn hbbn naast klin n grot actis, substantil bijgdragn hartlijk dank daarvoor! D lfomstandighdn van d ghandicapt bwonrs n kindrn hbbn wr n positiv impuls gkrgn. U zou bijvoorbld d prachtig opgknapt, ovrkapt n vrbtrd splplaats motn zin. Dat kan. Ht gastnvrblijf is ntjs opgknapt n nu hlmaal klaar. Wij haddn al n god bztting dit jaar n ontvingn nthousiast ractis. Tgn n schapplijk vrgoding kunt bij Jmima logrn. En Bthlhm n Jruzalm zijn om d hok. Informati is rchtstrks bij onz Gnral Managr Lana Zoughbi bitjmima.com) vrkrijgbaar of bij ondrgtknd. Graag wijzn wij u op ons adoptiprogramma. Voor 20,00 pr maand kunt u n ign kind kizn n ontvangt u priodik bricht ovr hm of haar. Nadr informati vindt u op onz vrniuwd wbsit. Plannn n wnsn zijn r gnog, maar dz vindn hun bgrnzing ondr mr in d financiël moglijkhdn. Voorbldn zijn: d wns tot uitbriding van d dagopvang voor zwaar ghandicapt kindrn op d zorgafdling n ht schppn van moglijkhdn tot zinvoll arbid voor d bwonrs di daarto in staat zijn. Of uitbriding van d thuisondrstuning, bij uitstk n moglijkhid om bij moslimfamilis thuis Jzus opdracht ovrnkomstig Matthus 25: in praktijk t brngn. Blijft u hlpn d ghandicapt kindrn van Jmima blij t makn? Zlf zi ik r naar uit wr naar Bit Jala t gaan. Bijvoorbld om n potj Rummikub mt Salm t kunnn spln n zijn triomfantlijk blik t zin als hij gwonnn hft. Ht zijn soms d klin dingn. Ik wns u gzgnd krstdagn n n glukkig niuwjaar n wllicht tot zins in Bthlhm/Bit Jala. Mt vrindlijk grot, Cor van Hngl, pnningmstr Mr wtn ovr Jmima? Wij komn graag dz wintr of komnd voorjaar naar uw krk, school of vrniging om n prsntati t vrzorgn ovr ht wrk van Jmima in Bit Jala. D duur van ht programma bpaln wij in ovrlg. Ht is noodzaklijk dat u uw plan vrogtijdig aan ons knbaar maakt. U kunt dit don pr -mail naar of pr tlfoon of Stort uw gift op IBAN NL53 RABO

3 Tkst: Lndrt d Jong; Bldn: Rnat d Bor, Simon Dirks Arabisch tn / in Ndrland / voor Jmima Stl j voor: j zit mt acht prsonn aan tafl, jzlf mgrknd. D andr zvn, of zs als jij samn mt imand gkomn bnt, zijn vrmdn. Locati: n gwon huiskamr in ht Ovrijssls Wirdn. D kok n d obr wonn in ht huis waar jij bnt. Ook hn zi j voor ht rst. Zi jij jzlf daar al zittn? Pagina 3 Misschin wil j dz slag in j gdachtn vn makn. Als j dit dot, j bkijkt d wbsit (zi kadr) n j rsrvrt n maaltijd, dan stun jij ht wrk van Jmima! Op n bijzondr manir: J t in n huisrstaurant n ontmot mnsn di jij nit knt, tnzij jij j samn mt vrindn aanmldt. J krijgt n royal Arabisch maaltijd; dat ovrkomt j nit lk dag. Omdat kok n obr gn winstoogmrk hbbn, is d mnuprijs pr prsoon slchts 15,00 n is bdold om d primair kostn t dkkn; aanvullnd btaal j wat j hart j ingft. En dl van d total opbrngst is voor Jmima. Tijdns ht tn praat j, ook ovr Jmima, mt d andr gastn. Stvig In oktobr 2015 startt dit bijzondr initiatif. Mt n profmaaltijd waarvoor d gastn, waarondr tw namns Jmima, zich nit zlf aanmlddn; zij warn r op uitnodiging om ht concpt t tstn. En gtést is r. Hir volgn tstrsultatn : Ht tn is prima. D portis pr prsoon zijn stvig, in d woordn van n gast rstaurantignaar t groot voor Ndrlands mnsn; hir kun j op bsparn. Ht gsprk, tussn mnsn di lkaar nit rdr gzin hbbn (!), vrloopt ganimrd, ovr waar imand vandaan komt, n thma als wrkglgnhid, ht uitwissln van informati ovr Jmima én ht gvn van tips voor dz maaltijd-voor-n-god-dol. Spannnd?!?! Ho is ht om zoits m t makn? Méér dan d moit waard. Natuurlijk volt ht spannnd aan: j t mt vrmdn n j wt nit of ht taflgsprk god vrloopt. Tglijk: ht Arabisch tn is bijzondr gnog om t provn; j hbt n unik kans om (niuw) mnsn t ontmotn; j vrtlt ovr Jmima én j stunt ht wrk daar. Don dus: rsrvr n tafl, prof Arabisch n stun Jmima! Ndrlands kokkin mt Libans roots in acti voor Jmima Zij is in 1978 in Libanon gborn. Al snl volgt adopti door n Ndrlands chtpaar. Z groit op in Ndrland: Rnat d Bor. Als j haar sprkt, hoor j n Twnts accnt: Ja, ik vol m cht Ndrlands, maar ik vol m wl andrs. Dat apart gvol hft Rnat d Bor ook nu nog. Maar ht is langzamrhand wl mindr gwordn. Dat komt ondr mr door tw wrkjarn in Jmima. Rnat koos hirvoor ton zij, zgt z, cht tot gloof kwam; daar past Jmima bij. In plaats van wrk in d kukn - z rondd n horca-opliding af -, wrkt z mt d kindrn van Jmima, n rvaring di god gwrkt hft voor mijn adopti-vrldn: ik zag ho ht was om in n omgving t wrkn mt gwld n oorlog dichtbij. Ook volgdn latr bzokn aan Libanon, nkl jarn gldn samn mt haar oudrs, Rnat: Dat was hl bijzondr. Stuntj.. ton kwam ik Bknd vraag aan n adoptikind is of ht ook wil wtn cht tot gloof; wi d cht oudrs zijn. Rnat knt di vraag, maar daar past zgt: ja, lang is dit zo gwst. Maar j groit in gloof. Jmima bij Bovndin vol ik nu: J lvn bgint nit in d buik van j modr maar in haar hart. Ht vrlangn blijft, maar ht is god zo. Sinds nkl jarn wrkt Rnat als kok in n rstaurant in Nijvrdal. Vanuit dat wrk n gsprkkn thuis mt chtgnoot Dinand kwamn idën op: d start van n vrwndinr voor mnsn di n stuntj in d rug kunnn gbruikn n nu ht opzttn van ht huisrstaurant-voor-ht-god-dol. Voorlopig één kr pr maand, maar wi wt, volgt snl mr Kijk op

4 Pagina 4 HIJ is onz vrd Want Hij is onz vrd, di d tw één hft gmaakt n d tussnmuur, di schiding maakt, d vijandschap, wggbrokn hft, [.] om in Zichzlf, vrd maknd, d tw tot n niuw mns t schppn, n d tw, tot n lichaam vrbondn, wdr mt God t vrzonn door ht kruis, waaraan Hij d vijandschap gdood hft. (Ef.2) Vrd? D afglopn maandn zal ht u nit ontgaan zijn dat d spanningn in Israël hoog oplipn: Palstijnn di Jodn aanviln mt mssn. Daarntgn was ht in d stad waar wij wonn n Joods jongn di mt n ms 4 Arabirn van ht lvn probrd t brovn. Vrd op aard? Vrd! Toch wrd 2000 jaar gldn d Vrdvorst gborn. Gborn in Bthlhm om uitindlijk.. t strvn. Hij zou Zijn blod gvn, tot n volkomn vrlossing van al onz zondn. Door Hm zoudn vrlorn zondarn vrzond kunnn wordn mt God. D Hr Jzus, Hij is onz Vrd. En zo Albrt n Esthr Knostr zijn van oktobr 2000 tot april 2003 bhrdrschtpaar van Huis op d Brg op d Olijfbrg gwst. Zij zijn op dit momnt door d zndingsorganisati CAMA uitgzondn. Zij gvn op dit momnt liding aan n Bijblkring in d stad Dimona in d Ngv. Daarnaast is Albrt oudst in d Mssiasblijdnd Gmnt Nachalat Yshua in Br Shva. kunnn ook mnsn di vijandn van lkaar zijn mt lkaar vrzond wordn. Hij hft immrs d schidsmuur wggnomn. En daardoor, di tw - Jood n nit-jood - één hft gmaakt. En w mogn dat hir zin op di plaatsn, waar Jodn n Palstijnn samn kniln aan d vot van ht kruis. Bthlhm God Zlf daald in Christus af naar dz vrlorn, vrzikt, zondig wrld. Om ons op t zokn in Zijn opzoknd zondaarslifd. Hij kwam. om aan armn ht vangli t brngn, om aan gvangnn loslating t vrkondign n aan blindn ht gzicht, om vrbroknn hn t zndn in vrijhid. Hij is d Hoop. En van di Hoop mogn wij gtuign. En ook u mag tknn van di hoop oprichtn als voorprof van ht Koninkrijk, dat Christus straks zal brngn. En zo mag ook Jmima hir zijn: n tkn van hoop in n gbrokn wrld. En plk waar afkomst, social status, gstlijk n lichamlijk gstldhid nit uitmaakt. Mssn lijkn hir d afglopn maandn n symbool t zijn gwordn van d rcnt golf van gwld. En toch hft ht gwld nit ht laatst woord. Want ns zal ht waar wordn waar Jsaja van zgt: n zij zulln hun zwaardn omsmdn tot plogscharn, n hun sprn tot snoimssn. Gn volk zal tgn n andr volk ht zwaard ophffn. En oorlog vorn zulln zij nit mr lrn! Nadia Op 8 van mi van dit jaar stondn wij allmaal t wachtn in d hal van ht ziknhuis. Wij stondn daar t wachtn op god niuws ovr d situati van Nadia. Wij maaktn ons alln zorgn n warn bang om haar t vrlizn. Nadia hft gvochtn voor haar lvn. Z is n strk mid n is inmiddls wr trug op Jmima. Zij lidt wr haar normal lvn. Zij wandlt, bwgt n zij is zlfs mr gmotivrd om dingn z don. Zij vraagt om lifd n aandacht. Zij hft ht ovrlfd, nit doordat d doktr god wrk hft vrricht. Nit doordat d mdwrkrs vl wrk hbbn vrzt. Zij hft ht ovrlfd, doordat zij in Gods handn was. Namns Nadia wil ik idrn voor d gbdn voor haar bdankn. Ht gbd hft bijgdragn aan Nadia s gnzing. Ht gbd hft ons, d bwonrs n mdwrkrs, strkr gmaakt. Lana Zoughbi Stort uw gift op IBAN NL53 RABO

5 van d Hr D gboor t kn fd. Gods wr btknt Li m in aar. Hij kwa b r d n o w jn zi zou dat ons lvn d wrld op n god. Mog vrandrn t gn z bprovin d Hr al on vrandrn. in zgningn stdagn voor Glukkig Kr famili! julli n julli Majd, coördina tor dagopvang n n rstfst K jk li o r V Ik iuwjaar! glukkig n om op dz vraag julli om t biddn fstdagn onz ingn van n g z ll a id om k om wijsh God n oo t rdlijkhid vrantwoo a. or Jmim dragn vo Mar y, lrar s Krstmis st aat voor vr d, hoop n lifd n dat is w at ik julli, n al ju lli familil dn, towns. Da t julli har t vol mog zijn van d vrd van God. Khalid, lraar Mog d gboor t van Jzus als n licht schijnn in julli lvn n in ht lvn van julli famili, om vol t kunnn zijn van gluk n lifd! Amal, scrtaris Voorspod n gluk voor ht niuw jaar! Mog God al julli dromn uit latn komn! Admon, administratif coördinator Pagina 5 Krst- n Niuwjaarswnsn uit Bit Jala Gzgnd Krstdagn n n glukkig niuwjaar. Mog onz Hr Jzus Christus julli n julli glifdn in god gzondhid houdn, dat is mijn gbd. Shrn, assistnt Voor dz zr gzg nd dag wns ik julli alln lifd, vrin dlijkhid, vrd n vr ugd to in julli har t n zil n m og ht niuw jaar julli v l glukkig d agn brng n. Hyiam, lraar En bzok brngn aan Jmima? Wilt u tijdns uw bzok aan ht Hilig Land n bzok brngn aan Jmima? U bnt van hart wlkom. Wij lidn u graag rond n indin u dat wnst, kunt u tgn vrgoding blijvn ovrnachtn in ons gastnhuis. U mot zich wl vooraf aanmldn bij Lana Zoughbi op haar mailadrs Evntul kunt u contact opnmn mt Cor van Hngl; zijn mailadrs is Elk dag van d wk bnt u wlkom, ook buitn kantoorurn, maar wrkn op zondag bprkn wij tot n minimum n dan is bzok nit moglijk. Wij zin uit naar uw komst. Wrkn bij Jmima? Kijk op

6 Ebr Nit zo vanzlfsprknd Pagina 6 Kindrn lrn tijdns d daglijks lssn d Arabisch cijfrs. D lrarn van Ebr hbbn zlf n postr gmaakt mt di cijfrs. Ook hbbn zij n postr gmaakt mt Arabisch woordjs. All bgin is moilijk, maar na lang ofnn volgt r rsultaat. Op bijgaand foto s zit u d postr mt Arabisch cijfrs n Arabisch woordjs. Sinds nig tijd vorn collga-bstuurslid Jant Olij n ik samn d sollicitatigsprkkn mt all blangstllndn voor n plaats als vrijwilligr of voor n stagplaats bij Jmima. En tlkns wr vrvult ht ons mt dankbaarhid dat r stds opniuw mnsn zijn zowl jongrn als oudrn di zich gropn wtn om n priod van hun arbidzam lvn t wijdn aan hn voor wi hulp n zorg nit zo vanzlfsprknd is. In ht 2 halfjaar van 2015 gingn 3 gmotivrd vrijwilligrs aan ht wrk in Bit Jala: Elin Mgchlsn: zij bhaald in 2014 aan ht Hoornbckcollg haar diploma SAW-4 n is vanaf 1 novmbr voor n priod van n jaar in Bit-Jala aan ht wrk in d vrzorging. Bram Mijr: n gmotivrd, vital snior, van 17 novmbr tot 17 dcmbr in divrs ondrstunnd wrkzaamhdn actif. Jantin Schra: zij rondd in juni 2015 haar HBO-opliding SPH aan d Grformrd Hogschool in Zwoll af n vrtrkt op 30 dcmbr voor n priod van minimaal 8 maandn naar Bit-Jala. Ook zij wordt op één van d gropn in d vrzorging ingzt. Samn mt d vrijwilligrs di al tr plaats zijn, zttn zij zich in voor hn di aan onz zorgn zijn tovrtrouwd n ondrstunn - lk vanuit hun vakgbid - d profssionalisring van onz lokal mdwrkrs. En tam dat ons mt dankbaarhid vrvult. In ht 2 halfjaar van 2016 ontstaat r wr ruimt voor niuw vrijwilligrs n stagiairs (m/v) in d zorg (Jmima is voor ht MBO n rknd lrbdrijf). Blangstlling? Mr wtn? Nm contact mt ons op. Informati ovr vrijwilligrswrk of stagplaatsn kun j opvragn bij bstuurslid Jant Olij Of mail n motivatibrif + cv naar dan nmn wij contact mt j op. Aad van Kamp, bstuurslid (Prsonlszakn) Fstdagn op Jmima Binnnkort virn wij wr Krst. Ook op Jmima wordt dit fst gvird. Mt n bzok aan d krk, sommign zulln n bzok brngn aan ht plin bij d Gboortkrk, andrn zulln Krst virn op Jmima. Wij zin ook uit naar n hrlijk krstmaal. Nit lang daarna virn wij oudjaarsdag. Vanaf ht bgin hbbn wij d traditi om olibolln t bakkn n hopn wij t kunnn gnitn van n hrlijk maaltijd. Niuwjaarsdag willn w natuurlijk ook graag god bginnn. Dit alls brngt vanzlfsprknd xtra kostn mt zich m. In Ndrland krijgn wij vlal n drtind maand uitgkrd, maar Jmima is afhanklijk van uw bijdrag. Hlpt u m om ons dz maand op n fstlijk manir af t sluitn? U kunt ons hlpn door gbd, maar ook door n gift ovr t makn op IBAN NL53 RABO Hartlijk dank. Stort uw gift op IBAN NL53 RABO

7 Hoop is n lichtj in j hart... Acti Jugdbond Mijn naam is Ingrid Kornstra. Ik wrk als ambulant bglidr voor ht Bartiméus Exprtiscntrum Doofblindhid. Daarnaast bn ik communicaticoach, trainr total communicati n vidointracti-bglidr doofblind spcifik. Hoop is n lichtj in j hart, dat vandaag mod gft n morgn kracht! Nt trug van n ris naar Bit Jala, kijk ik trug op ht afglopn jaar. Vorig jaar wrd ik gbld door Mik Boll, mt d vraag of w its kondn btknn voor d kindrn van Jmima mt zintuiglijk bprkingn. Dit kondn w zkr n ik risd, samn mt mijn collga Mijkj Worm, af naar Jmima. Zoals w d vorig kr al hbbn vrmld, hft d Jugdbond Grformrd Gmntn dit jaar n zomrkampn acti voor Jmima gvord. En wl spciaal voor d inrichting van n niuw spltrrin dat rolstolvrindlijk is n ook voor n vrvolgtraining van Bartiméus voor doof-blind bwonrs. Pagina 7 W warn positif vrrast door d kwalitit van zorg di r gbodn wrd. Mt vl lifd n aandacht wrdn d kindrn bglid n vrzorgd. Ht vold als n thuis, nit alln voor d kindrn, maar ook voor d bglidrs n voor ons. Ht familigvol was groot. Wij kondn mt onz knnis n rvaring ovr zintuiglijk bprkingn hir n god tovoging bidn. Vanuit ht Exprtiscntrum Doofblindhid hbbn wij scholing gbodn aan bglidrs, rvaringsofningn gdaan n gwrkt mt vidocoaching. Eind van 2014 hbbn w dit projct afgrond, mt god rsultaat. Ook md dankzij Aswintha Mandmakr, di na ons vrtrk oog hild op d implmntati van alls wat w in d scholing bsprokn haddn. W warn dan ook blij vrrast dat w in 2015 opniuw scholing mochtn komn gvn n ht projct n vrvolg krg. Dit kr warn ht Aswintha n ik di samn aan d slag gingn mt n stukj opfrissing van d informati van vorig jaar n n uitbriding in ht don van activititn waarin contact cntraal staat. Ook kondn w vir mnsn oplidn in ht gvn van vidocoaching. Wat was ht fijn om idrn wr t zin n wat ddn all bglidrs ook dit kr wr god m! Trugkijknd vult mijn hart zich stds wr mt warmt als ik aan d kindrn n bglidrs van Jmima dnk. Allmaal unik mnsn mt n lichtj in hun hart, dat vandaag mod gft n morgn kracht! Ingrid Kornstra, Ambulant bglidr voor ht Bartiméus Exprtiscntrum Doofblindhid Tijdns d zomrvakanti hbbn daarom jongrn in hl Europa zich ingzt voor Jmima. En gwldig mooi bdrag was ht gvolg. Zij brachtn samn bijn. D jongrn van één van d laatst kampn brachtn n bzok aan Jmima n ovrhandigdn dit bdrag symbolisch. Alln di hbbn mgwrkt n gholpn, md namns d bwonrs hartlijk dank! Op dz wijz hft ook ht wrk dat in Jmima mag wordn gdaan, n grot bkndhid gkrgn. Dat is al mrkbaar aan ht aantal aanvragn om voorlichting op vrouwnvrnigingn, jugdvrnigingn n gmntavondn. Ook daar zijn w blij m. Stun ht wrk van Jmima!

8 Pagina 8 Niuwsbrif ontvangn? Hbt u d Jmima Niuwsbrif gkrgn of rgns mgnomn, maar wilt u hm voortaan zlf ontvangn? Dit kan pr -mail of pr post. U kunt zich via d Jmima wbsit aanmldn of pr post. Zi d Colofon voor ht postadrs. Dcmbr 7 Kulud Jabra Januari 1 Khaula Makhtoub 3 Nadia Hamd 14 Samh Taha 25 David Sawayfa 29 Issa Jamil (Boaz Grop) Fbruari 4 Safya Al Masri 10 Anan al Sham 27 Ahmd Awad Maart 6 Mariana (xtrn) 3 Eid (xtrn) 29 Adrian (xtrn) 25 Qusai (xtrn) VERJAARDAGEN Wundrbar Grüß aus Kassl! Hartlijk grotn uit Kassl! Ovr ruim n wk ga ik op ris naar ht Hilig Land. Dz kr mt n risgzlschap uit mijn ign krk. Vorig jaar maakt ik dz ris samn mt mijn dri kindrn n was rg blij om hn ht land t latn zin n ook d bijzondr plk waar ik 16 jaar gldn 16 maandn lang hb mogn wrkn. Ook dit jaar vrhug ik m op d ontmoting mt d mdwrkrs n kindrn uit Jmima n dat ik wr n paar dagn in Bthlhm n Bit Jala kan doorbrngn. Ik dnk graag aan mijn tijd in Bit Jala trug. Ton was Kzia nog in n ghuurd appartmnt ghuisvst, nit vr van Jmima. W lipn ton idr morgn in 10 minutn vanuit ht appartmnt van d vrijwilligrs naar ht wrk. Ik gloof dat ht voor mij d mst intnsiv tijd van mijn lvn was. Ht wrk, d gwldig misjs, di ik mocht bglidn, d mdwrkrs, Ed n Hln, Jruzalm, vl bzokn, cursus Arabisch,.. alls staat m nog hldr voor d gst, ook al is r ruimtlijk vl vrandrd n vrbtrd. D god gst in dit huis raakt mij nog stds dip n ik hoop, dat ik r nog vaak op bzok kan gaan. Hartlijk grotn, Christin Brmr Privacy bij bankn D bankn vrmldn uit privacy ovrwgingn gn adrssn op d bankafschriftn. Dan kunnn wij u in voorkomnd gval soms nit bdankn als r gn adrs bij mddlingn staat. Wij hopn op uw bgrip daarvoor. Onjuist adrssring Na ht vrzndn van d Jmima Niuwsbrif ontvangn wij grgld n aantal rtourzndingn. Ht is jammr dat u d Niuwsbrif dan mot missn. Gaat u vrhuizn, wilt u dan zo vrindlijk zijn om uw niuw adrs door t gvn aan ht scrtariaat Wilt u d Niuwsbrif digitaal ontvangn in plaats van n gdrukt vrsi? Laat ht ons wtn. Bij voorbaat hartlijk dank. Colofon Jmima is n christlijk instlling in Bthlhm/Bit Jala in Israël (Wstovr, Palstijns Autoritit) voor Arabisch kindrn n jongrn mt n vrstandlijk n/of lichamlijk bprking. Contact Stichting Jmima Intrnt: Scrtariaat Jmima Vlindrparkwg SE Dvntr Tl / Postadrs Jmima in Bit Jala Hous Jmima, P.O. Box 1568 Jrusalm , Israël Tlfoonnummr: Intrnt: Giftn Zij di ons wrk willn stunn, kunnn hun bijdrag stortn op bankrkningnummr NL53 RABO tn nam van Stichting Jmima, Niuwrkrk aan dn IJssl. Lgaat Indin u ht wrk van d Stichting Jmima tstamntair wilt gdnkn, gbruikt u dan d volgnd formulring: Ik vrklaar t lgatrn aan d Stichting Jmima t Niuwrkrk aan dn IJssl d som van vrij van rchtn. Publicitit Aanvragn voor prsntatis, foldrs n/of niuwsbrivn s.v.p. bij ons scrtariaat of via Inlichtingn Algmn n vrijwilligrswrk: Financiël adopti: Vormgving Drukkrij Vrhuizing Wilt u bij vrhuizing ons hirvan in knnis stlln? Wrkn bij Jmima? Kijk op

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011

NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 NIEUWSBRIEF SINT MARTINUS NEDERLAND UITGAVE: 42 - KERSTMIS 2011 MARTINUS BRIEF IN DEZE UITGAVE: Waar zijn d straatkindrn gblvn?, n bijzondr attracti in Rio, n gsprk mt Pablo n Patr Cox is trots op AMAR.

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

ad Kerkbl Hervormde Gemeente Wierden 57e Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015

ad Kerkbl Hervormde Gemeente Wierden 57e Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015 Krkblad Hrvormd Gmnt Wirdn 57 Jaargang nr. 7 vrijdag 3 april 2015 OVERDENKING En als Christus nit is opgwkt, is uw gloof zinloos; u bnt dan nog in uw zondn. (1 Kor. 15, 17) Pasn is ht doorslaggvnd fst

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie