le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:"

Transcriptie

1 Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er sg e ma k v an d i t be he e r sy ste e m. Ond e r staa nd v ind t u de ac countg eg ev e ns om z e l fsta ndi g he t conte nt ma na ge me nt sy ste e m te le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Moc hte n e r v ra ge n of opme r k i ng e n z ij n me t be tr e k k i ng tot he t w e r k e n me t he t C MS TYPO3 da n k unt u ons al tij d be r e i k e n op of (06) of pe r e - ma il op d. re ur i ng d r ec omm. nl. Tip Succes wor dt bepaald door de cont ent! U he e ft nu e e n mooi e w e bsi te, ma ar d i t i s sl e c hts e e n d e el va n e e n goed e w e bsi te. H e t i nv oe r e n va n te k ste n k unt u op ve l e mani e r d oe n. Om e e n be he e r sba r e si tua ti e te cr e e er e n ad vi se r e n w ij mi ni ma al d e v ol ge nd e stuk k e n te l e z e n! H ERGEBRU IK VA N P AGINA S OF CONTENT 16 KOPIEER VAN WORDDOC U MENT OF VA N A NDERE WEBS ITE? 17 1/42

2 Inhoudsopgave Handleiding T Y PO T ip...1 Inhouds opgav e...2 Inloggen in het beheers ys teem...3 Cent raal m enu...5 Het v er ander en v an de t eks t v ia de Fr ont End...6 Aanpas sen pagina s in het m enu...7 Het t oev oegen, aanpas sen of ver wijder en van inhoud op pagina s...10 V ia Pagina- W eer gav e...10 Her gebr uik v an pagina s of cont ent...16 K opieer v an worddocum ent of v an ander e webs it e?...17 Het t oev oegen van een afbeelding...19 Posit ie bepalen v an de afbeelding...21 Het t oev oegen of v er wijder en van een inhouds elem ent...22 Handleiding R T E (t eks t bewer kings balk)...24 Het for m aat v an gr ot e fot o s aanpas sen...26 Mult i- language...28 Nieuws ber icht en aanm aken...28 For um...29 Het aanm aken, v er ander en of ver wi jder en van gebr uikers voor het bes lot en deel...31 Het aanm aken of v er wijder en van nieuwe product en in de webs hop...35 Vr agen? /42

3 Inloggen in het beheersysteem Ga na ar uw i nl og pag ina of na ar bov e nsta a nd e d emo l og i n pa gi na, v ul uw ge br ui k e r sna am e n wa chtw oor d i n e n dr uk daa rna op Log In. U w g e br ui k e r snaa m U w w ac htw oor d B elangr ijke infor mat ie voor u begint Startscherm na het inloggen Het volgende scherm verschijnt als u ingelogd hebt. Klik linksboven op web en de boomstructuur van de website zal verschijnen. In deze structuur kunt u de website gaan bewerken. 3/42

4 Al s u e e n pag i na a an he t be w e r k e n be nt staa n bov e n i n he t be e ld de volg e nd e sy mbol e n. H e t i s be la ngr ij k om v an te vor e n te w e te n wa t de z e k noppe n i nhoud e n omd a t u d e z e z e e r re ge l ma tig z ul t ge br ui k e n. H i e r ond er staa t d an ook pe r sy mbool e e n k or te ui tl eg. Opslaan (!!! altijd opslaan voordat u uw resultaten kunt bekijken) Opslaan en sluiten van het huidige document Sluiten van het huidige document - Bekijken van het huidige document Al s u i nge l og d he bt e n op we b g ek l i k t he bt k unt u de w e bsi te g aan be he r e n. U bev i nd t z ic h i n he t be he e r g ed e e l te, va n hi er ui t k unt u gaa n w er k e n a an d e w e bsi te. Li nk s i n be e l d z i e t u de ve r sc hi ll e nd e r ubr i e k e n e n pa gi na s d ie u k unt be w e r k e n. Wa nne er e r e e n staa t k unt u daa r op k li k k e n om de ond er l ig ge nd e pa gi na s te be k i j k e n De te r me n di e i n de me nuboom staa n z ull e n v oor i ed e r e k la nt e n ge br ui k er s v er sc hil l e nd z i j n. Di t ha ng t af va n de r ec hte n va n de g e br ui k e r e n v an he t a antal ontw i k k e l d e sj a bl one n. Vi a de opti e s i n he t ce ntr aa l me nu k unt u nu de ve r sc hi ll e nd e pa gi na s gaa n be w e r k e n. Voor he t pla atse n va n ag enda -i te ms of ni e uw e pa gi na s le e s d e par ag raa f S ja bl one n. 4/42

5 Centraal menu Al s u d e pag i na s w i l t be w e r k e n gaa t u me t he t pij l tj e na ar d e pag i na d ie u wi l be w e r k e n, g a op he t pag i na -i coontj e staa n e n kl i k op de li nk e r mui sk nop. Ve rv olg e ns v er sc hi j nt he t c e ntra l e me nu. H e t c e ntra l e me nu z i e t e r a ls volg t ui t: Too n = Voorbeeld van de pagina Bewerken = Inhoud van de pagina aanpassen Nieuw = Nieuwe pagina aanmaken Nieuw pagina onderwerp aanmaken (content) Info = Extra informatie over geselecteerd object opvragen: Grootte, afmetingen locatie etc. Kopiëren = Kopie van geselecteerd item in het geheugen plaatsen Knippen = Wegknippen waarna het weer ergens anders te plakken is Het veranderen van de tekst via de Front End Ga naa r uw i nl og ur l e n vul uw g e br ui k e r snaa m e n w ac htw oor d i n. Bij Inte r fac e moe t u d e opti e Fr ont End se l e c te r e n e n dr uk daa rna op Log In. Ge br ui k e r sna am Wa chtw oor d Ver a nd e r i n FR O NT END 5/42

6 Ver v ol ge ns w ord t u d oorv er w e z e n naa r de w e bsi te va n hi er bv: H ou H e t We l Ge z ond Waa rna u de te k st op i e de r e pag i na ka n a anpa sse n d oor op he t potl ood j e te kl i k k e n. U moe t ook hi er ni e t v er ge te n om uw w ij z ig i ng e n te be w ar e n! 6/42

7 Aanpassen pagina s in het menu U k unt nu op 2 ma ni er e n d e w e bsi te gaa n aa npa sse n: U k unt l i nk sbov e n op d e k nop k l i k k e n. Dan kr ij g t u de boomstr uc tuur va n d e w e bsi te te z i e n, me t d aa rnaa st a ll e te k stbl ok k e n op di e pa gi na U k unt l i nk sbov e n op d e k nop kl i k k e n. Dan k ri jg t u d e boomstr uc tuur v an d e w e bsi te te zi e n. Da ar na ast e e n opsommi ng v an al le ti te l s va n de te k ste n di e op d e pag i na sta a n. T oev oegen van een pagina Het toevoegen van een pagina gaat als volgt: 1. Kl ik op he t ond er w e r p w aa ri n u e e n pag ina wi l toe v oeg e n 2. Kl ik op he t ic oontj e da t voor de pag i na staa t ( ) w aa rond er u de ni e uw e pag ina wi l i nv oe ge n 3. Kl ik op de opti e Ni e uw 4. Se l ec te e r ve rv olg e ns Pa gi na na of Ni e uw e pag i na a anma k e n 7/42

8 Al s u Ni e uw e pa gi na ge k li k t he bt k r ij g t u he t volg e nd e sc he r m. Kl ik d an op he t pi j l tj e w aa r u de ni e uw e pa gi na wi l mak e n. Ver v ol ge ns k u nt u d e ti te l v an de pag i na (di t i s d e ti te l d ie i n he t me nu k omt) e n de sub ti te l (di t i s de te k st d ie al s hoofd op de pa gi na z el f ge toond z al w or d e n) opg ev e n. U k unt ook i nste l l e n of de be z oe k e r de pag i na ka n be k i j k e n of ni e t. Di t doe t u door w e l of ni e t e e n vi nk j e te pl aa tse n i n he t va kj e Ve r be rg P ag ina. De paginatitel: Deze wordt opgenomen in het menu De subtitel: Deze wordt weergegeven op de pagina zelf 8/42

9 Aanpas sen van een bes taande pagina Het aanpassen van een bestaande pagina 1. K li k op he t ond e r w er p wa ar in u e e n pa gi na w il w ij z i ge n 2. K li k op he t ic oontj e d at voor d e pag i na staa t d ie u wi l t a anpasse n 3. K li k op d e opti e Be w er k e n Vervolgens kunt u de titel van de pagina (dit is de titel die in het menu komt) en de subtitel (dit is de tekst die als hoofd op de pagina zelf getoond zal worden) opgeven. 9/42

10 U kunt ook instellen of de bezoeker de pagina kan bekijken of niet. Dit doet u door wel of niet een vinkje te plaatsen in het vakje Verberg Pagina. De paginatitel. Deze wordt opgenomen in het menu De subtitel. Deze wordt weergegeven op de pagina zelf. V er wijder en v an een pagina Het verwijderen van een bestaande pagina 1. Klik op het onderwerp waarin u een pagina wil verwijderen 2. Klik op het icoontje dat voor de pagina waaronder u de nieuwe pagina wil verwijderen 3. Klik op de optie Verwijderen 10/42

11 Ver v ol ge ns bev e sti g t u d e pop- up di e k omt me t de vr aag of u he t z e k er w e e t me t OK a ls u he t z e k e r w e e t. Het toevoegen, aanpassen of verwijderen van inhoud op pagina s via Pagina-Weergave L ET OP : z oa l s bi j al le a anpassi ng e n g el d t d at u uw be w e r k i ng e n moe t opsl aa n v oord a t z e door TYP O w or d e n ve rw e r k t. U k unt nu op 2 ma ni er e n d e w e bsi te gaa n aa npa sse n of a anma k e n: 1. U kunt linksboven op de knop klikken. Dan krijgt u de boomstructuur van de website te zien. 2. U kunt linksboven op de knop klikken. Dan krijgt u de boomstructuur van de website te zien. Inhoud aanpas sen v ia de P agina - weer gav e Het t oev oegen van t ekst op de pagina m et behulp van de knop 1. Klik op het onderwerp waarin u tekst wil toevoegen 2. Klik op de pagina waarop u de tekst wil toevoegen 11/42

12 K lik dan op de knop Nieuwe Inhoud Kies vervolg ens wat u wilt toevoeg en voor tekst aan u website. Normal e tekst of tekst met een plaatje is het meest gebrui kelijke om toe te voeg en: Vervolgens kunt u de tekst opgeven die u wil plaatsen op uw website WE WERKEN ALTIJD IN DE NORMALE KOLOM Ki e s hi er w a t u wi l la te n zi e n op uw w e bsi te (bi jv oor be e ld te k st, of te k st me t e e n pla atj e er bi j, e tc. H i er k unt u e e n ti te l opg ev e n di e bi j de te k st w ord t ge pla atst (i s ni e t ve r pli c ht) Pl aa ts hi er uw te k st di e u w i l tone n op uw w e bsi te Al s u d e ni e uw e te k st be w aa rd he bt e n te r ug g aat na ar d e pa gi na d oor sta p 1 e n 2 te he r hal e n, 12/42

13 z ul t u z i e n da t uw te k st ond e ra an i s toeg e v oeg d. Het v er wijder en van t ekst op de pagina m et behulp van de knop 1. Klik op het onderwerp waarin u tekst wil toevoegen 2. Klik op de pagina waarop u de tekst wil toevoegen 1. Klik vervolgens op het icoontje voor het gedeelte dat u wilt verwijderen van de pagina 2. Klik vervolgens op verwijderen en bevestig uw keuze 13/42

14 Datum meegeven aan een item: van datum tot dat um actief op de website! U kunt ook de datum aangeven wanner een artikel om de website moet komen en wanner er het er weer vanaf moet. Klik op Boven de tekst verberg beeld verschijnt het volgende Boven in Hier kunt u de begin en eind datum aangeven. Doe dit met de normale datumnotering. Het aanpas sen v an t eks t op de pagina m et behulp van de knop 3. Klik op het onderwerp waarin u tekst wil aanpassen 4. Klik op de pagina waarop u de tekst wil aanpassen K lik v er volgens op het icoont je v oor het gedeelt e dat u wilt aanpas sen op de pagina Klik vervolgens op de optie Bewerken 14/42

15 Inhoud aanpas sen v ia de L ijs t - weer gav e H e t a anpa sse n va n te k st op d e pag i na me t be hul p v an d e k nop Al s u d e w e bsi te w il be w e r k e n vi a de k nop, da n kr i jg t u al s u op d ie k nop d r uk he t volg e nd e sc he r m: 15/42

16 1. Ki k op wi j z ig e n he t ond e r w er p wa ar in u te k st wi l 2. Kl ik op de pa gi na wa ar op u d e te k st wi l w i j zi ge n 3. Dr uk ve rv olg e ns op he t ge de e l te da t u wi l Be w e r k e n ic oontj e w i j zi ge n v oor en he t kies Ver v ol ge ns k unt u de te k st op d e pag i na a anpa sse n. 16/42

17 K ie s hi er wa t u w il la te n z i e n op uw w e bsi te (bi jv oor be e ld te k st, of te k st me t e e n pla atj e e r bij, e tc. H i er k unt u e e n ti te l opg ev e n di e bi j de te k st w ord t g e pl aa tst Pl aa ts hi er uw te k st di e u w i l tone n op uw w e bsi te 17/42

18 Hergebruik van pagina s of content Pagina s her gebr uiken! Wa nne er u de z e l fd e conte n t op 2 pl aa tse n nodi g he e ft, i s he t aa n te ra de n mount pa ge opti e te ge br ui k e n. Di t doe t u w a nne e r de g e hel e pag i na ge li j k i s, ma ar op e e n a nd e r e pl e k/ but to n w e e r na ar v or e n d ie nt te k ome n. Pagetype : mount point Link de pagina via de optie bijna onder in beeld- naar de pagina van welke u de content wilt tonen. SELEC TEER HET JUISTE TE MPLATE : onderste kring in t paars! 18/42

19 Her gebr uik v an cont ent elem ent en H e t k a n z ij n, da t u ni e t de he l e pag i na w i l t ge br ui k e n ma ar al le e n e e n conte n t e l eme nt. Vi a he t conte nt ty pe i nse r t r ec ord s k unt j e e e n c onte nte l e me nt (imag e, of te k st) naa r he t ge de e l te va n j e pag i na hal e n. 19/42

20 Kopieer van worddocument of van andere website? H e t k opi er e n va n ande r e w e bsi te s of w ord - doc ume nt ge e ft pr obl e me n omda t j e ni e t al le e n d e te k st k opi e e r t ma ar ook de v er ve l e nd e html - ta g s of/e n w or d ta g s. H i e rd oor w ord t d e la yout di e ty po3 hi er ov er w i l le gg e n mi dd e l s d e css / te mpl a te (he t sy ste e m d at de te k st er z o ui t g aat zi e n al s ge toond op sc he tse n. d r e c omm. nl ) ov e rr ul e d door d e w ord of html tag s. Om d i t op te l osse n a dv ise r e n wi j a l ti jd om d e te k st e er st i n NOTEPA D of KLADBLOK te k opi e r e n al vore ns ri c hti ng TYP O3 te z e tte n. H e e ft u d i t i nmi dd e l s a l g ed aan, da n k unt u ook de S TRIP func ti e bi nne n d e RTE g e br ui k e n (d e z e za l Dre c omm w el v oor u moe te n i nsta ll e r e n). K ie s he t i coon str i p w or d e n html ta g s z oal s door de volg e nd e a fbe el di ng w or d t aa ng eg ev e n: De te k st i s v er volg e ns sc hoon ge ma ak t v an de te k st me t w or d ta g s, di e de pr e se nta ti e i n de wa r br e ng t zi e vb: Word tags en ht m l tags br engen pres ent at ie in gev aar! 20/42

21 V ia st r ip funct ie wordt deze schoongem aakt! Het toevoegen van een afbeelding Al s u e e n foto of pla atj e w il toe v oe ge n da n gaa t u w e e r op he t pa gi na -i coontj e sta a n wa ar u de afbe e ld i ng i n wi l v oeg e n. In he t me nu k i e st u da n w e e r v oor be w e r k e n. De ad mi ni str a ti e ka nt va n de pa gi na ve r sc hi j nt da n w e e r. Ond e r he t ge de e l te w aa r u te k st i n k unt v oer e n sta a t he t ge de e l te wa ar j e d e a fbe e ld i ng i n k unt v oer e n. 1. U k li k t op br ow se e n ka n nu he t be sta nd se l ec te r e n w aa r d e a fbe e ld i ng i n sta a t. 2. Om he t be sta nd nu toe te voe ge n a an de a fbe el di ng e n g aat u er me t d e cur sor op staa n e n d ubbe l k li k me t d e l i nk er mui sk nop of se l ec te e r me t 1 k li k v an d e l i nk er mui sk nop e n d r uk op ope n /42

22 Het bestand is nu nog niet definitief toegevoegd aan de afbeeldingen. Hiervoor moet u nog kiezen voor upload bestand. De nieuwe versie van TYPO3 heeft deze knop upload bestand niet meer. Dit doet hij automatisch voor u. 4. Al s u g ek oz e n he e ft v oor upl oad e n be sta nd da n v er sc hij nt he t be sta nd e n d e a fbe e ld i ng i n he t ve nste r voor d e a fbe e ld i ng. Let op!! Inte r ne t w or d t ste e d s sne l l e r, ma ar om de be z oe k e r s va n uw si te ni e t op te houd e n i s he t ve r sta ndi g br ui k ba r e a fbe e ld i ng e n te k i e z e n di e i n gr ootte nooi t bov e n d e 300 KB zi j n. H i er d oor ka n d e w e bsi te onnod ig tr aa g w or d e n. Ver d er i s he t ve r sta nd ig bij afbe e ld i ng e n me t he t JP G for ma at te w e r k e n d aar d i t he t me e st e ffic i ë nte for ma at i s e n de foto s ni e t onnod i g gr oot w ord e n. (z i e hi e rv oor he t hoofd st uk H e t for ma a t v an foto s a anpa sse n ) 22/42

23 Positie bepalen van de afbeelding De posi ti e v an de a fbe e ld i ng i s ook te be pa l e n a ll ee n ni e t i n de pag i na ag enda wa nt da ar he e ft de afbe e ld i ng e e n va ste posi ti e i n he t sj a bl oon. Po siti e: U zi e t he t k opj e posi ti e hi e r k unt u ui t e e n l ij stj e de g ew e nste posi ti e va n d e pla atj e s i n de box be pa l e n. Dr uk op he t d ri e hoe k j e naa st he t vr aag te k e ntj e e n e r v er sc hi j nt e e n li j st me t d e te k i e z e n posi ti e s. K li k me t d e li nk e r mui sk nop op de posi ti e d ie u wi l t. H e t pl aa tj e ka n op de volg e nd e posi ti e s i nge v oeg d w or d e n: Br e ed te : Ee n pl aa tj e ka n v er sc hi l l e nd e afme ti ng e n he bbe n. Afme ti ng e n op compute r s w or d e n w e er ge ge v e n i n pi xe l s. Om u e e n id e e te ge ve n v an de e e nhe i d pi xe l s k unt u de z e v er ge li j k e n me t de hoe v e el he i d i nfor ma ti e di e op e e n moni tor pa st (ook w e l r e sol uti e g e noe md ). In ba si s he bbe n moni tor e n r e sol uti e s v an (br e e d te x hoog te ) 1024 x 768 of 800x 600. Wij ge ve n he t ad vi es om de afbe e ld i ng ni e t br ed e r te ma k e n da n 200 pi xe l s. On de rsch ri ft: Er i s de moge li j k he id pe r i nhoud se l e me nt e e n ond e r sc hr i ft te ge ve n a an de toe g ev oeg de pl aa tj e s. De z e k a n i ng ev oe rd w or de n i n d e r ubri e k ond e r sc hr i ft. H oud t d e te k ste n k or t z od a t de z e duid e l ij k zi j n. De te k st w ord t nooi t br ed e r d an he t pl aa tj e. 23/42

24 Het toevoegen of verwijderen van een inhoudselement Ty po3 bi ed t d e moge li j k he id me er d er e e l eme nte n op e e n pa gi na te pla atse n. H i e rd oor k unt u op e e n pa gi na me er d er e ar ti k el tj e s pla atse n. 1. Ga i n d e w e bstr uc tuur op he t pag i na -ic oontj e staa n w aa r u e e n a rti k el aa n toe w il v oeg e n e n kl i k op de li nk e r mui sk nop. H e t me nu v er sc hij nt w e er, ki e s nu voor be w er k e n. 2. Kl ik op he t pag i na sy mbool tj e e n he t v ol ge nd e me nu ve r sc hi j nt: 24/42

25 Ki e s v oor maa k ni e uw e e n e r ve r sc hi j nt e e n r ui mte om e e n ni e uw e a r ti k e l a an te ma ke n. Di t ar ti k el za l bov e n he t a r ti k e l k ome n w aa r u e e n ni e uw e ar ti k e l he bt i ng ev oeg d. Voor he t ve r wi jd e r e n va n he t ar ti k el ki e s v oor ve rw ij d er e n B es tanden (files ) plaat sen op de webs it e Ki e s a ls ty pe conte nt (z i e scr ol l box) voor he t ty pe F ILELINK S - Vi a bl ad er e n k i e st u he t te pla a tste n be sta nd e n vi a la y-out v er and er t u de l ay -out va n he t ic oontj e w a t h e t sy ste e m automa ti sc h er v oor z al pl aa tse n (bv : ic oontj e pd f-r ea de r ) 25/42

26 Handleiding RTE (tekstbewerkingsbalk) Me t d e z e ba l k k unt U d e te k st va n he t a r ti k e l opma k e n, z oal s u g ew e nd be nt i n Word. De me e ste opti e s z ij n mak k e li j k te beg ri j pe n maa r sommig e be hoe v e n ie ts me er ui tl eg. Inv oegen int er ne link: S oms ka n he t z i j n d at u i n e e n a r ti k e l wi l v er w ij z e n na ar e e n a nd e r ar ti k el. Di t ka n d oor mi dd el va n e e n i nte r ne l i nk. Ee n i nte r ne li nk voe g t u a ls volg t i n. S e l ec te e r de te k st wa ar ov er u de li nk wi l zi tte n e n d r uk op he t w e r el d bol l e tj e. H e t volg e nd e sc he rm ve r sc hi j nt. U k unt d e boom ope ne n totd a t u he t ar ti k el z i e t wa ar u na ar w il t li nk e n, kl i k op he t pij l tj e ac hte r de pag i na. De pa gi na w or d t d aa r naa r inhoud se l e me nte n v er pla atst. Ook d ez e k unne n w ord e n ge k oz e n, z od a t je li nk t na ar e e n stuk j e va n de be tr e ffe nd e pag i na. 26/42

27 Druk op het gewenst e t e linken ar t ikel en de link is tot st and gebr acht. De link is in het blauw aangegev en, s la nu de pagina op en s luit het af. De link is nu definit ief aan de webs it e toegev oegd. Inv oegen ext erne link: H e t toe v oeg e n v an e e n e xte r ne li nk w e r k t he tz e l fd e al le e n k unt u da n he t ad re s i nty pe n wa ar u na ar toe wi l li nk e n. Ki e s hi e rv oor de opti e U RL. Ty p hi e r he t w e ba dr e s e n d r uk op be pa al l i nk. De v ol ge nd e sta ppe n z i j n he tz e l fd e a ls bi j d e i nte r ne li nk. Om de li nk na ar e e n nieuw v ens t er t e s turen se l e c te e r j e hi er ni e uw ve nste r 27/42

28 Het formaat van grote foto s aanpassen Gebr uik hierv oor het bijgev oegde progr am m a Ir fanv iew (ook t e downloaden op het ext ranet van Dr ecom m onder de knop s upport /helpdes k) ope n Ir fa nv i e w d oor op sta r t te k l i k k e n, g a da n op pr ogr amma s sta a n e n z oe k he t pr og ra mma Ir fa nvi e w op ki e s d an w e er voor Ir fa nvi e w Het beginscherm van Irfanview verschijnt dan, om een foto te openen kies voor het mapje helemaal aan de linkerkant van de taakbalk. U kunt nu het bestand waar de foto in staat opzoeken in de bestanden van uw computer en openen 28/42

29 De foto is nu geopend in het programma irfanview, om de foto op maat te maken kies nu voor Image en vervolgens Resize/Resample Het volgende scherm zal verschijnen, u kunt nu op twee verschillende manieren het formaat van het plaatje veranderen. U kunt het aantal pixels veranderen, of het percentage van het formaat veranderen. Pixels: Om de grootte door middel van het aantal pixels te veranderen gaat u op Width of Height staan en typt het aantal gewenste pixels in als u kiest voor OK kunt u gelijk het resultaat bekijken. Kiest u bv voor 400 width en zorg dat de verhouding gelijk blijft Percentage: Om de grootte door middel van het percentage te veranderen, klikt u het rondje aan zodat er een zwart puntje in komt en de vakken Width en Height wit worden. U kunt nu het percentage veranderen en het resultaat weer bekijken door middel van OK. 29/42

30 Multi-language H i er ond e r z i e t u hoe u e e n pag i na k unt v er tal e n naa r bi jv oor be e ld he t Dui ts of he t Eng el s. 30/42

31 Nieuwsberichten aanmaken U ki e st v oor he t i te ms ni e uw sbe r i c hte n, k i e st ve rv ol ge ns d e ge w e nste r ubr i e k e n vul t ve rv olg e ns he t sja bl oon i n. De i nfor ma ti e k omt ve rv olg e ns a utoma ti sc he goe d te r e c ht op d e w e bsi te. 31/42

32 Forum H i er ond e r zi e t u hoe u aa n d e bov e nka nt v an he t r ec hte r fr ame e e n vr aag of i te m k unt toe v oeg e n a an he t for um. Da ar ond e r vi nd t u d e r ea cti e s op d e ge ste l d e vr aag. De z e k unt u re di ge r e n d oor op he t potl ood j e te kl i k k e n. 32/42

33 Het aanmaken, veranderen of gebruikers voor het besloten deel verwijderen van Ga na ar htt p: //w w w. houhe tw e l g e z ond. nl/ty po3/ e n v ul uw g e br ui k e r snaa m e n wa c htw oor d i n voor de ge br ui k er di e hi e rv oor de re c hte n he e ft e n d r uk d aa rna op Log In. Ge br ui k e r sna am Wa chtw oor d U k ri jg t v er volg e ns he t volg e nd e te zi e n: Om e e n ov e r zi c ht te k unne n k ri jg e n v an d e ge br ui k er s of om w ij z i gi nge n aa n te k unne n pa sse n moe t u op d e k nop d r uk k e n. En ve rv olg e ns op d e k nop. 33/42

34 Het ov er zicht Da n k ri jg t u e e n ov er z ic ht va n al le ge br ui k er s g er eg i str e e rd voor he t be sl ote n d e el : H i er me e k unt u e e n ni e uw e ge br ui k er aa nmak e n Di t z i j n va n de ge br ui k er sna me n a ll e ge re gi str e e r d e ge br ui k er s v oor he t be sl ote n ge de e l te Door op di t ic oontj e te kl i k k e n k unt u e e n ge br ui k e r wi j z ig e n, of v er w ij d er e n Al s er me e r g ebr ui k e r s z ij n, da n er op he t be e l d pa st, ge ne r e er t TYP O a utoma ti sc h e e n ve rv olg pa gi na. Die k unt u be k ij k e n v ia de z e k noppe n W ijzigen, aanm aken v an gebruiker s H i er ond e r z i e t u he t sc he ma me t ui tl e g bi j d e g eg ev e ns va n e e n ge br ui k e r. L ET OP : z oa l s bi j al le a anpassi ng e n g el d t d at u uw be w e r k i ng e n moe t opsl aa n v oord a t z e door TYP O w or d e n ve rw e r k t. Ee n g e br ui k e r he e ft e e n a antal e ig e nsc ha ppe n. Z o he e ft e e n g e br ui k e r e e n g e br ui k e r snaa m e n e e n wa chtw oor d e n e e n gr oe p wa ar toe de ge br ui k er be hoor t. Di t zi j n de e ig e nsc ha ppe n di e ve r pli c ht be k e nd moe te n z i j n, w il e e n ge br ui k e r k unne n i nl og ge n op he t Be sl ote n Ged e el te. Al le e n de ge br ui k e r sg r oe p Gebr ui k e r s he e ft toe g a ng tot he t be sl ote n ge de e l te. Al s u w i l toe sta a n da t e e n g e br ui k e r d us ook d aad we r k el ij k ka n i nl og ge n op he t be sl ote n ge de e l te i s he t va n be la ng da t u de ge br ui k er li d ma ak t va n d e g roe p Ge br ui k e r s. 34/42

35 Zi e hi er v oor ond e r staa nd fig uur. Al s u d e ge br ui k er ge wi j zi gd of toe g e v oeg d he bt e n be w aa rd, k a n de a ange ma ak te g ebr ui k e r i nl ogg e n op he t be sl ote n ge de e l te. De gebruikersnaam van de gebruiker Het wachtwoord van de gebruiker De g e br ui k e r sg r oe p wa ar toe de ge br ui k er be hoor t. U moe t alt ijd Ge br ui k e r s al s ge br ui k er sgr oe p se l ec te r e n Om een gebruiker lid te maken van een groep, moet men in het rechter veld ( Items ) klikken op de groep waartoe de gebruiker moet gaan behoren met de linkermuisknop. U kunt in het linker veld ( Selected ) zien tot welke groep(en) de gebruiker al behoort. Om in te kunnen loggen op het Besloten Gedeelte moet de gebruiker lid zijn van Gebruikers. 35/42

36 Zoeken van gebruiker s U k unt ook z oe k e n naa r ge br ui k e r s di e u a l he bt i nge v oer d. Di t d oe t u d oor i n di t ve ld uw z oe k te r m i n te v ull e n. Ver v ol ge ns k ri j g t u he t r e sul taa t va n uw z oe k opd ra cht. In d i t voor be e l d i s er e e n ge br ui k e r ge vond e n: U k unt d e ei ge nsc ha ppe n va n de z e g e br ui k e r be k ij k e n d oor op he t i coontj e voor d e (j ui ste ) na am te kl i k k e n e n da n te kl i k k e n op be w e r k e n (e di t). Al s u weer ov e r zi c ht va n a ll e ge br ui k e r s wi l z i e n, moe t u w e er op de k nop k l i k k e n. 36/42

37 Het aanmaken of verwijderen van nieuwe producten in de webshop Ga na ar htt p: //w w w. houhe tw e l g e z ond. nl/ty po3/ e n v ul uw g e br ui k e r snaa m e n wa c htw oor d i n voor de ge br ui k er di e hi e rv oor de re c hte n he e ft e n d r uk d aa rna op Log In. Ge br ui k e r sna am Wa chtw oor d U k ri jg t v er volg e ns he t volg e nd e te zi e n: 37/42

38 Het ov er zicht Om e e n ov e r zi c ht te k unne n k ri jg e n v an d e ge br ui k er s of om w ij z i gi nge n aa n te k unne n pa sse n moe t u op d e k nop d r uk k e n. En ve rv olg e ns op d e k nop. Nu z i e t u i n he t re c hte r fr ame e e n paa r pa gi na s. Di t z i j n d e ca te g or i e ë n v an d e w e bshop. K li k t u op e e n v an d e ca teg or i e ë n d an v er sc hij ne n e r w e e r ni e uw e c ateg ori e ë n. De z e z ij n ook i n pag i na vor m. K li k t u op e e n va n de z e c ateg ori e ë n da n zi e t u de w e r k el ij k e pr od uc te n. H i e r k unt u ook me e r i nfor ma ti e opvr ag e n ov e r de z e pr od uc te n. K li k t u na ast e e n va n d e pr od uc te n op ed i t ( ) d an ve r sc hi j nt er e e n g ed e ta il l e er d e pa gi na ov er he t de sbe tr e ffe nd e pr od uc t. Zi e hi e r ond e r. Er ve r sc hi j nt d an e e n ni e uw e pa gi na. Z i e v ol ge nd e pa gi na va n di t d oc ume nt. W ijzigen, aanm aken v an pr oduct en H i er ond e r z i e t u he t sc he ma me t ui tl e g bi j d e g eg ev e ns va n e e n pr od uc t. L ET OP : z oa l s bi j al le a anpassi ng e n g el d t d at u uw be w e r k i ng e n moe t opsl aa n v oord a t z e door TYP O w or d e n ve rw e r k t. Ee n pr od uc t he e ft e e n a antal e ig e nsc ha ppe n. Z o he e ft e e n pr od uc t e e n pr od uc tna am, e e n pr od uc tnumme r, e e n ca teg or i e wa ar he t i n hoor t, e e n pr ij s, e e n opti one l e tw e e d e pr ij s, hoe v e el er op v oor ra ad z ij n, e e n omsc hr i jv i ng e n e e n pl aa tj e v an he t pr od uc t. 38/42

39 De naam van het product Het nummer van het product De categorie van het product. Klik op een van de categorieën om te selecteren De prijs van het product Een optionele tweede prijs voor hetproduct De omschrijving van het product Een plaatje voor het product Klik op browse om een venster te openen om daarna het plaatje op te zoeken en te openen 39/42

40 Om e e n pr od uc t a an te mak e n g aat u naa r de j ui ste c ateg ori e bi nne n de w e bshop e n k li k u op de z e c ate gori e. A ls e r a l pr od uc te n a anwe z i g z ij n da n k unt u e e n ni e uw pr od uc t toe v oeg e n door op he t ic oontj e te k li k k e n w a t hi er ond e r omci r k el t i s. Wa nne er e r g ee n pr od uc te n aa nw e z ig z ij n da n kl i k t u, z oa l s hi e r ond er a ange ge ve n, op he t ic oontj e bij d e j ui ste ca te g or i e e n e r v er sc hi j nt e e n me nu. Kl ik hi e r op ni e uw e n se l e c te e r da ar na Pr od uc t. U k ri jg t d an he t sc he r m te z i e n wa t i n he t be gi n v an di e hoofd stuk i s ui tg el e gd. 40/42

41 Een nieuwe cat egor ie t oevoegen Ee n ni e uw e c ateg ori e toe v oe g e n g aat he tz e l fd e a ls e e n ni e uw e pag i na toe v oeg e n. Wanne e r u e e n ni e uw e pa gi na toe g e voe gd he b moe t u d e w e bshop op d e z e pa gi na z e tte n di t doe t u d oor ni e uw e conte n t toe te v oeg e n, maa r d an i n d e pl aa ts va n te k st v oeg t u e e n pl ug i n toe. Zi e hi er ond e r. K ie s bij P lugi n: d e ond e r ste pr od uc ts. 41/42

42 Vragen? Bel ons gerust even op! Tel: /42

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e>

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e> Exte nsi o n Ke y: da m La ng uag e: e n C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, The DAM Te am: Mic hi e l Roos, Be n va n ' t End e, Vol k e r Gr auba um, Ji ga

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Intern communicatie systeem voor de horeca

Intern communicatie systeem voor de horeca Intern communicatie systeem voor de horeca Gebruikershandleiding Versie 2.7 Werkt in horeca! Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Inloggen 3 1.2 Module selecteren 3 2 Feebz Settings 4 2.1 Mailgroepen 5 2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013 Handleiding Berichten maken in WordPress juni 0 Inloggen. Ga naar: www.jouwdomeinnaam.nl/wp-admin. Log hier in met je gebruiksnaam en je wachtwoord. Het dashboard Na het inloggen krijg je eerst het Dashboard

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren

Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren Beginnerstrainin TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Uitleg indeling website Achtergrond beheeromgeving TYPO3 Het publiceren Opmaken homepage Het maken van pagina's Het opmaken van pagina

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress V 1.0 Door Inhoud Inloggen op de website... 3 Het Dashboard... 4 Berichten... 5 Berichten aanmaken... 5 Berichten bewerken... 6 Pagina's... 7 Pagina's aanmaken... 7 Pagina's bewerken...

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Typo3

Gebruikershandleiding Typo3 Gebruikershandleiding Typo3 Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave 2. Inloggen op de backend 3. Tekst aanpassen 4. Afbeeldingen toevoegen. a. Een afbeelding toevoegen in de teksteditor. b. Een afbeelding toevoegen

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Gebruikersaccount en Profielpagina aanmaken

Gebruikersaccount en Profielpagina aanmaken (Versie 17-3-2015) Gebruikersaccount en Profielpagina aanmaken Om een activiteit/bericht of cursus te plaatsen op www.maastrichtnet.nl zul je eerst een profielpagina moeten aanmaken. Op deze profielpagina

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME

Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Handleiding SCHOOLSTART.ONLINE START.ME Inloggen schoolstart.online. Via de website http://schoolstart.online is het voor leerkrachten mogelijk om in te loggen op de start.me omgeving van de eigen school.

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2017 1 Inhouds opgave 1. Hoe log ik in? Inloggen in het CMS systeem is heel simpel! Hoe log ik in? Een pagina toevoegen. Een pagina vullen/aanpassen.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht

SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN. Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher. 1. Inloggen. 2. Overzicht SPECIALE VERSIE VOOR LEERKRACHTEN Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van de schoolwebsite wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem

Nadere informatie

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding

De WordPress 3.5 Beginners Handleiding De WordPress 3.5 Beginners Handleiding Internetbureau Elephant april 13 Inhoud Introductie... 2 Inloggen... 3 Het dashboard... 5 Berichten en pagina's... 6 Nieuw Bericht... 6 Nieuwe Pagina... 8 Afbeeldingen,

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

design ook items uitsnijden

design ook items uitsnijden (fig1) Hulplijnen zetten Om het ontwerp netjes uit te snijden is het handig om eerst hulplijnen te zetten. (fig1) Nu is het zaak om eerst voor je zelf te bepalen wat is layout en wat is design. Al het

Nadere informatie

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL

CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL CMS HANDLEIDING WWW.INONZEBIEB.NL 1. INLOGGEN IN CMS... 2 2. DASHBOARD... 2 3. SITE STRUCTUUR... 2 4. HOMEPAGE... 2 5. EEN POST TOEVOEGEN... 3 6. EEN PAGINA TOEVOEGEN... 4 7. ALGEMENE UITLEG WORDPRESS

Nadere informatie

Widget Tip van de dag!

Widget Tip van de dag! Gebruikershandleiding Widget Tip van de dag! Datum Versie Naam Opmerkingen 01-12-2011 0.5 M. Bruinsma Schrijven handleiding J. van Beijnen 05-12-2011 1.0 J. van Beijnen Opmaak en kleine aanpassingen structuur

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS

PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS PvdA websites Quick Start voor het werken met het Hippo CMS Versie 2.0 Amsterdam, 16 maart 2009 2 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Het CMS opstarten en afsluiten 5 1.2 De preview website bekijken 5 1.3

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Het CMS in het kort Middels het CMS zijn alle pagina s aanpasbaar, met uitzondering van het inschrijfformulier en sitemap. Een beheersysteem zorgt in de eerste plaats

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR.

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Inloggen: Als je de site opent dan zie je o.a. bovenstaande afbeelding met het logo van de club en het menu. Om in te loggen klik je helemaal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding bij het Content Management Systeem

Handleiding bij het Content Management Systeem Handleiding bij het Content Management Systeem 1. Content Managent System startvenster 2. Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe? 3. Hoe maak ik een hoofdmenu-item aan? 4. Hoe koppel ik tekst aan een hoofdmenu-item?

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding 2designers Content Management Systeem

Handleiding 2designers Content Management Systeem Handleiding 2designers Content Management Systeem pagina 1 van 7 Inloggen: Om de welkom-kind website te kunnen beheren, moet u eerst inloggen. Dit kan via de URL: http://www.welkom-kind.nl/nieuw/admin

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 1 Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 Inhoud: Inloggen Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Berichten Pagina 2 Bericht bewerken, Linken Pagina 3-4 Plaatje toevoegen bericht Pagina 5-6 Bericht publiceren

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

SWIS Handleiding Webbeheer

SWIS Handleiding Webbeheer 1 SWIS Handleiding Webbeheer Inhoudsopgave I. Inloggen in Webbeheer en je wachtwoord resetten... 4 Inlogscherm... 4 Dashboard met toptaken en statistieken... 4 Je wachtwoord vergeten?... 5 II. Modules:

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Handleiding website Digitale Pioniers

Handleiding website Digitale Pioniers Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Handleiding website Digitale Pioniers 1. Aanvraag account (geldt alleen voor rondes 1 t/m

Nadere informatie

1.Inloggen. Wat is WordPress?

1.Inloggen. Wat is WordPress? Wat is WordPress? WordPress is een Open Source Content Management System waarmee u zonder (veel) technische kennis zelf een website up-to-date kunt houden. 1.Inloggen Bij een standaard installatie van

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen.

HTML en CSS. Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. Terminologie HTML en CSS HTML: Hyper Markup language Je website bestaat uit HTML. Dat is een taal die browsers (Internet explorer, Chrome, Safari) kunnen lezen. CSS: Cascading StyleSheet stylesheet for

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS WEBSITE HV & CV QUICK ROL: TEAMLEIDER/TEAMOUDER

HANDLEIDING CMS WEBSITE HV & CV QUICK ROL: TEAMLEIDER/TEAMOUDER HANDLEIDING CMS WEBSITE HV & CV QUICK ROL: TEAMLEIDER/TEAMOUDER Editie 2013 Versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INLOGPROCEDURE... 3 2.1 WEDSTRIJDVERSLAG MAKEN...4 2.2 TEAMPAGINA AANPASSEN...7 3

Nadere informatie

Quick Reference Card. Activiteiten

Quick Reference Card. Activiteiten Quick Reference Card Activiteiten 1) Een bestaande pagina bewerken 2) Voeg een vertaling toe 3) Het toevoegen van een afbeelding 4) Het hergebruiken van content 5) Het maken van een nieuws- of agenda-item

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie