Aan de Raad van de gemeente Lochem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad van de gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp Voorstel 1. Kennis nemen van de inhoud van de rapportage "Herinrichting Traverse Eefde", rekening houdend met het te doorlopen proces en onderbouwing van de inrichtingsvarianten. 2. Instemmen met het uitwerken van variant 1 voor het noordelijke- en middendeel van de Traverse en vanaf de Schoolstraat wel vrij liggende fietspaden toe te passen conform variant 2 tot de brug over het Twentekanaal. 3. Kiezen of bij de uitwerking van het inrichtingsplan nader moet worden gekeken naar de aansluiting van de Schurinklaan om deze dichter bij de Kerk en het Hart te leggen conform variant In principe instemmen met het instellen van een ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee en deze maatregel door het college nader laten uitwerken in samenwerking met de gemeente Zutphen. 5. Kennis nemen van het opnemen van een krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde in de Kadernota 2013 en de Begroting voor nieuw beleid. Inleiding Eefde krijgt zijn rondweg. De provincie Gelderland werkt aan de realisatie van de rondweg om Eefde en Zutphen- Noord. Daarmee komt er een einde aan de stroom doorgaand verkeer door de kern Eefde. Met de aanleg van de rondweg alleen zijn we er nog niet. Ondanks de nieuwe rondweg blijft de route door Eefde voor sommige verbindingen een aantrekkelijke route en moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Daarnaast is de huidige inrichting van de weg en de aansluitende openbare ruimte gedimensioneerd op het kunnen verwerken van circa mvt/ etmaal. In de overeenkomt met de provincie Gelderland en gemeente Zutphen is afgesproken dat de afzonderlijke wegbeheerders maatregelen nemen op de potentiele sluiproutes om sluipverkeer tegen te gaan. De route over de Kapperallee en de huidige N348 route door het dorp zijn potentiele sluiproutes. Met uw besluit van juni 2011 heeft u opdracht gegeven om de studie te starten naar de herinrichting van de verkeersruimte in Eefde, die wordt overgedragen van de provincie Gelderland aan de gemeente Lochem na openstelling van de rondweg. Tijdens de behandeling van het raadsbesluit in het RTG is het verzoek geuit om bij het opstellen van het inpassingsplan de Dorpsraad Eefde actief te betrekken en aan te sluiten bij het proces rondom de sluis Eefde en High Port Eefde. Hier is invulling aan gegeven door het ontwerpproces te starten in Eefde met de inwoners en de belangengroepen tijdens de drie dagen durende ontwerpmarathon. Bij aanvang van de ontwerpmarathon heeft de Dorpsraad Eefde een document overhandigd met hun visie die is opgesteld met meerdere belangengroepen in Eefde. Deze visie strookt met de gemeentelijke beleidsstukken en met de inbreng die is geleverd tijdens de ontwerpmarathon en is daarom grotendeels overgenomen en verder uitgewerkt. De uitkomst van de ontwerpmarathon is een breed gedragen schetsontwerp dat verder is uitgewerkt en ingetekend in de digitale ondergrond van Eefde, om tot een realiseerbaar ontwerp te komen. Tijdens de ontwerpmarathon is duidelijk de wens geuit om bredere en comfortabele voetgangersvoorzieningen aan te leggen. Naast goede voetpaden is ook een belangrijke wens vanuit de bevolking om goede fietsvoorzieningen te realiseren en het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg af te wikkelen. Het heeft de voorkeur om dit te faciliteren middels vrij liggende fietspaden. Tijdens het uitwerken van de schetsen bleek, dat niet overal voldoende ruimte aanwezig is om dit wensbeeld consequent in te passen. Daarom zijn er twee varianten uitgewerkt om de consequenties in beeld te brengen. Deze twee varianten worden u met dit voorstel voorgelegd. Om de verschillen meer kracht bij te zetten is er in de raming

2 gekozen om variant 1 zoveel mogelijk uit te voeren met asfalt en variant 2 met elementenverharding (stenen). In dit advies wordt u in kennis gesteld dat het benodigde krediet voor de realisatie van de Traverse Eefde wordt opgenomen in de Kadernota 2013 als nieuw beleid ten behoeve van de integrale afweging. Beoogd resultaat Beoogd wordt om met dit voorstel de gemeenteraad van Lochem te informeren over het gelopen proces met betrekking tot het project Traverse Eefde en van de raad een besluit te krijgen over het vervolg proces. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan uw raadsbesluit van juni Argumenten 1.1 Herinrichting Traverse nodig om meer doorgaand verk eer te stimuleren gebruik te mak en van rondweg Met de keuze voor rondweg variant twee is afgesproken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het verkeer gebruik te laten maken van deze nieuwe rondweg om Eefde. Voor de rondweg om Eefde was er de keus om gebruik te maken van de huidige brug over het Twentekanaal en vanaf daar de nieuwe rondweg om Eefde te beginnen met een aftakking naar de Mars of om de weg aan te leggen zoals nu gebeurt. Als er gekozen was voor het gebruik van de huidige brug over het Twentekanaal dan had dit meer verkeer van de Traverse Eefde gehaald. Om diverse redenen is er toen gekozen voor de variant zoals nu wordt aangelegd maar met de inspanningsverplichting om maatregelen te nemen op de potentiele sluiproutes. Tijdens een nadere analyse met het verkeersmodel van Zutphen is gebleken dat door de herinrichting van de Traverse Eefde, het doorgaande verkeer met nog eens 30% kan worden teruggedrongen. Een nadere beschrijving van de verkeersstromen is opgenomen in de memo verkeersmaatregelen Kapperallee. 1.2 Verbeteren leefbaarheid Eefde en de k waliteit van de openbare ruimte Met het terugdringen van alleen het aantal verkeersbewegingen op een weg wordt de leefbaarheid slechts ten dele verbeterd. Volgens van Dale is de definitie van leefbaarheid: "geschik t om erin of ermee te k unnen leven". Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende indicatoren een rol spelen. Uit de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de ontwerpmarathon in combinatie met beschikbare literatuur zijn voor de kern Eefde in ieder geval de volgende aspecten mede bepalend voor de leefbaarheid van het dorp: De aanwezigheid van voldoende voorzieningen (scholen, winkels, openbare verlichting, openbaar vervoer en groen); (sociale) veiligheid in relatie tot inbraak, vandalisme en verkeer; Milieu aspecten zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast; Kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld met achterstallig onderhoud en kapotte speeltoestellen. Door het terugdringen van het aantal voertuigbewegingen op de Traverse wordt een belangrijke eerste stap gezet in het verbeteren van een aantal van de hierboven genoemde aspecten. Het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Eefde (en Zutphen-Noord) is één van de hoofddoelstellingen van de aanleg van de rondweg en de opdracht die het Rijk heeft meegegeven bij de overdracht van de weg aan de provincie. Na de realisatie van de rondweg is een groot deel van de aanwezige infrastructuur niet meer benodigd maar moet wel onderhouden worden. Als dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, verpaupert de openbare ruimte en kan de aanwezige infrastructuur alsnog een negatief effect hebben op de leefbaarheid, ondanks het feit dat de weg een stuk rustiger is geworden. Door het verbeteren van de openbare ruimte en betere afstemming op de Oost-, West verbinding, wordt de openbare ruimte beter geschikt voor langzaam verkeer. In de regio Stedendriehoek is een trend waarneembaar dat jonge gezinnen uit de grotere steden vertrekken en verhuizen naar dorpen in de regio. Door het verkleinen van de aanwezige infrastructuur en vriendelijker maken kan worden ingespeeld op deze ontwikkeling. Door het aantrekken van deze doelgroep kunnen de verschillende functies zoals winkels, scholen en sportclubs in Eefde makkelijker behouden blijven en blijft de leefbaarheid voor het dorp ook in de toekomst gewaarborgd. 1.4 Draagvlak Een van de doelstellingen die is meegegeven vanuit de raad bij de planvorming van dit proces, is om te komen tot een gedragen inrichtingsvoorstel voor de kern Eefde. Met het voorliggende plan is draagvlak bereikt bij de belanghebbenden in Eefde. Vanuit de bevolking is wel herhaaldelijk aangegeven dat het niet bij planvorming moet

3 blijven, maar dat er op straat ook wat moet veranderen. Volgens de bewoners maar ook vanuit de projectgroep leeft het beeld dat alle belanghebbenden in Eefde de kans gehad hebben om inbreng te leveren, dit is ook op grote schaal gebeurd. Het gaat er nu om de plannen echt uitgevoerd te krijgen. 2.1 Fietsers naar de juiste kant van de weg Enkele kruispunten langs de Traverse horen voor de gemeente Lochem tot de meest onveilige kruispunten. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het fietspad, dat in twee richtingen wordt bereden en aan één zijde van de weg is gelegen. Het beperkte zicht vanuit de zijwegen op dit fietspad is de oorzaak van meerdere ongevallen met letselschade. Door het terugdringen van het verkeer op de doorgaande weg wordt aan dit ongevallenbeeld nog maar weinig gedaan. Dit is de reden dat in beide varianten de fietsers zoveel mogelijk naar de juiste kant van de weg worden geleid, al dan niet met vrij liggende fietspaden. Voor het noordelijke deel van de Traverse is daarom het advies om de fietsers nabij de nieuwe rotonde vanuit Gorssel over te laten steken zodat ze door Eefde aan de goede kant van de weg rijden. Het huidige fietspad wordt dan een voetpad. In het middendeel worden de fietsers ook gemengd met het autoverkeer om de weg duidelijk de allure van een straat te geven. Het is belangrijk dat hier uitwisseling mogelijk is en daarom moet de weg zo smal en vriendelijk mogelijk worden ingericht. Vanuit het project High Port Eefde wordt aandacht gevraagd voor de kruising van de Traverse met de Oude Eefsche beek. Aan het creëren van een verbinding op deze plek wordt veel waarde gehecht. Op het zuidelijke deel (dr. Van de Hoevenlaan) is ruimte om vrij liggende fietspaden aan te leggen. Dit heeft de voorkeur voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers. Daarom wordt op dit deel afgeweken van variant 1 en wordt gekozen om de rijbaan uit te werken in asfalt en de fietspaden fysiek gescheiden aan te leggen. Het aanwezige tunneltje dat nu nodig is om op de brug over het Twentekanaal goed uit te komen heeft dan geen functie meer en kan komen te vervallen. 2.2 Versterk en positie Eefde in regionaal utilitair fietsnetwerk Momenteel stelt de regio Stedendriehoek een nieuwe fietsvisie op. Een belangrijke pijler in deze fietsvisie is het versterken van de onderlinge relaties tussen de steden in de Stedendriehoek. Gemeente Lochem zet zich in om de route die moet worden versterkt tussen Zutphen en Deventer door de kern Eefde te laten lopen. Op deze manier kan de kwaliteit van het netwerk met steun van de regio worden verbeterd. 3.1 Aanpassing aansluiting Schurink laan versterk t groene hart van Eefde In variant 2 is een aanpassing opgenomen van de aansluiting van de Schurinklaan op de Zutphenseweg. Dit nieuwe tracé is een idee dat is verwerkt in het plan dat is opgesteld door onder andere de Dorpsraad. Tijdens de gesprekken bij de ontwerpmarathon bleek dat een groot deel van de deelnemers dit als een positieve bijdrage ziet voor de herinrichting van de Traverse. Bij de uitwerking van het plan zijn echter enkele bezwaren boven gekomen die ertoe hebben geleid om deze keuze bewust voor te leggen aan de raad. Deze nieuwe weg is voorzien op grond dat nu in eigendom is van de kerk en gebruikt wordt voor het parkeren bij de supermarkt. Met de aanleg van dit stuk weg moeten circa 40 parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de nabijheid van de huidige locatie. Daarvoor is overeenstemming met beide partijen een vereiste. Op voorhand staan beide partijen niet negatief tegenover het voorstel maar verlangen wel dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven en de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. 3.2 Variant 2 behoud ruimte voor evenementen dicht bij het Hart Bij variant 1 blijft de verbinding met de Schurinklaan op de locatie waar die nu ook is gelegen. Door het aanpassen van het profiel ontstaat er meer ruimte voor evenementen en een heel ander beeld dan wat er nu is. Door het versmallen van de weg tot één rijbaan ontstaat er veel meer ruimte voor evenementen ter plaatse van het groene hart in Eefde. Tijdens evenementen kan er dan nog gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en verharding om en nabij het Hart en kerk in Eefde. 4.1 De Kapperallee is een sluiproute voor de rondweg De route via de Kapperallee - Schoolstraat - Zutphenseweg is een concurerende route voor de rondweg. Om de intensiteit op deze route te verlagen zijn er in het inpassingsplan van de provincie Gelderland maatregelen genoemd voor de Kapperallee. In bijgevoegd memo zijn mogelijke maatregelen genoemd. De maatregel is voorzien op het grondgebied van de gemeente Zutphen. In ambtelijke overleg met de gemeente Zutphen is een voorkeursvariant gekozen in de vorm van het instellen van een ochtendspitsmaatregel. Dit wordt in een bestuurlijk overleg met de gemeente Zutphen op 4 april a.s. besproken.

4 4.2 Realisatie ochtendspitsmaatregel biedt veiligheid wanneer nodig en extra ontsluiting wanneer gewenst Door de realisatie van de voorgestelde ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee wordt de omvang van de doorgaande verkeersstroom over de Kapperallee ter plaatse van de sluis beperkt tijdens de ochtendspits. De bereikbaarheid van Eefde blijft goed omdat de maatregel is voorzien ter plaatsen van het Shell tankstation en alleen tussen 7 en 9 uur in de ochtend. Eefde blijft gewoon bereikbaar via de huidige N348 route via de Deventerweg en eventueel de Van der Cappellenlaan. Ook de route via de Voorsterallee en de Almenseweg en dan Kapperallee blijft gewoon 24 uur per dag open. Een onderbouwing van de maatregel staat uitgebreid omschreven in de bijgevoegde memo. Er is bewust alleen voor de ochtendspits gekozen omdat dan de stroom over de Kapperallee vooral vanaf de Lochemseweg richting de A1 is georiënteerd en dat die doorgaande stroom dan samenvalt met het brengen van de schoolkinderen in Eefde. De middagspits valt buiten de schooltijden en is juist een interessante stroom voor de middenstand van Eefde om inkomsten te genereren van mensen buiten Eefde. Het verkeer dat in de avondspits bewust de route door Eefde kiest boven de route over de rondweg is een potentiele klant voor de middenstand en hoeft geen hinder op te leveren voor de leefbaarheid van Eefde. Er is gekozen om de maatregel vorm te geven als wegversmalling met een bord en niet met een dynamische paal om de kosten beperkt te houden en geen hinder op te leveren voor de hulpdiensten. In geval van een calamiteit of tijdens werkzaamheden zorgt deze maatregel ook voor een gegarandeerde route voor het Voorsteralleekwartier en natuurlijk Eefde. In de bijgevoegde memo is tevens een beschrijving opgenomen van de analyse die is gedaan naar de effecten van de herinrichting van de Traverse Eefde. Uit deze analyse blijkt dat door het herinrichten van de Traverse, een reductie van 40% optreedt in de kom van Eefde op de Zutphenseweg. 5.1 Krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde opnemen in de Kadernota 2013 Op basis van de beschikbare gegevens is er voor het maken van een financiële vergelijking van de twee varianten een eerste stap gemaakt door het opzetten van een SSK kostenraming. (Standaard Systematiek Kostenraming). Uitgangspunt bij deze raming is dat de volledige wegconstructie wordt opgebroken en opnieuw wordt opgebouwd. Hier is voor gekozen om in het overleg met de provincie duidelijk te kunnen maken welke kosten er op de gemeente af komen, als de weg vervangen moet worden. Hierbij is uitgegaan dat de oudere aanwezige asfaltlagen uit teer houdend asfalt bestaan en moeten worden verwijderd. In de praktijk zal bij de herinrichting een belangrijk deel van de constructie blijven liggen, waardoor een besparing is te realiseren ten opzichte van deze eerste SSK raming. Tevens moet de kanttekening worden geplaatst dat als er een deel van de constructie kan blijven liggen variant 1 vele malen voordeliger wordt dan variant 2, omdat bij het gebruik van elementenverharding over het gehele traject de constructie toch opnieuw moet worden opgebouwd. De bouwkosten voor variant 1 worden geraamd op ,- De bouwkosten voor variant 2 worden geraamd op ,- Bij deze bouwkosten moeten nog de kosten voor voorbereiding en toezicht worden toegevoegd. Doorgaans is dat 20% van de bouwkosten. Op basis van de SSK-raming en de daarbij gestelde uitgangspunten is de inschatting dat de werkelijke realisatie van beide varianten in de uitvoering niet meer bedragen dan ,- Daar komen de kosten voor voorbereiding en toezicht nog bij ( ,-). Een totaal bedrag van ,-. Bij het behoud van de fundering en mogelijk enkele asfaltlagen kan variant 1 goedkoper worden uitgevoerd dan variant 2. Op dit moment zijn de ontwerpen nog op schetsniveau en moet er samen met de bevolking van Eefde verder worden gedetailleerd. Zodra meer bekend is over constructie opbouw en het ambitieniveau voor de afwerking kan er beter inzage gegeven worden in de realisatiekosten en daarmee ook de bijkomende projectkosten. Vooralsnog worden de totale kosten voor de uitvoering geraamd op ,- inclusief voorbereiding en toezicht. Deze raming is gebaseerd op de informatie en detaillering van februari Het benodigde krediet van 4,2 miljoen euro wordt opgenomen als nieuw beleid in de Kadernota 2013 (Raad juli 2012) en loopt daarmee mee in de integrale afweging door de gemeenteraad ten behoeve van de Programmabegroting Er zijn nu geen gemeentelijke middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Traverse in Wel is bij het raadsvoorstel van het "plan van aanpak verkeerskundig inrichtingsplan Traverse Eefde" (Raad juni 2011) voorgesteld om het restant van de reserve kruispunt Schurinklaan/ Coberco (ca ,-) beschikbaar te houden voor de uitvoering. Er is al wel voorzien dat er een bijdrage komt voor een deel van de dekking van dit krediet vanuit de provincie en de regio. Onduidelijk is echter nog hoe groot deze bijdrage exact is, maar daar

5 zal de komende maanden hopelijk meer duidelijkheid over komen. Kanttekeningen 1.1 Verlies draagvlak Zoals reeds aangegeven blijkt uit alle gespreken die nu gevoerd zijn dat er draagvlak is voor de realisatie van de Traverse. Zodra er wordt besloten om te wachten met aanpassen van de weg en de huidige infrastructuur te laten liggen dan is dit draagvlak snel verdwenen. De inschatting is dat met het verlies van draagvlak voor dit plan, tevens verlies van draagvlak voor andere gemeentelijke projecten ontstaat. 1.2 Aanpassen plan Kompas/ Kruitbos De gemeente Lochem is reeds enkele jaren in overleg met een ontwikkelaar voor het gebied bij de oude school en naastgelegen bedrijfsbebouwing op de hoek met de Schoolstraat - dr. Van de Hoevenlaan. Na jaren is er nu bijna overeenstemming over de uitgangspunten. In beide varianten van de Traverse wordt de dr. Van de Hoevenlaan afgebogen richting de Schoolstraat. Dit geeft ruimtelijk een beperkte wijziging op de hoeveelheid grond voor het nieuwe plan maar ook een andere benadering en zichtlijnen op het plan. Dit kan consequenties hebben voor het plan Kruitbos en de overeenkomst met de ontwikkelaar. De gevolgen van deze wijziging zijn nu nog niet volledig onderzocht. 2.1 Fietsers op de rijbaan op het noordelijke en middendeel van de Traverse Tijdens de ontwerpbijeenkomsten en vanuit de input van de Dorpsraad Eefde is nadrukkelijk de wens geuit om de fietsers aan de juiste kant van de weg te laten fietsen op een vrij liggende voorziening, op de beginstukken van de Traverse. Door de beperkte aanwezige ruimte, is dit voor het noordelijke deel niet mogelijk. Omdat veel ongevallen gebeuren met fietsers is prioriteit gegeven aan het afwikkelen van het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg. Dit is alleen mogelijk door de fietsers in het noordelijke deel op de rijbaan te laten rijden. In het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid is de ambitie opgenomen dat op wegen met 50 km/uur bij voorkeur een vrij liggend fietspad wordt toegepast. Omdat de voorkeur uitgaat naar het aan de juiste kant van de weg afwikkelen van het fietsverkeer is er gekozen om de fietsers op de rijbaan te laten fietsen. Dergelijke fietsvoorziening worden vaker toegepast en met intensiteiten die overeenkomen met erftoegangswegen hoeft dat ook geen probleem te zijn. 3.1 Bestemmingsplan wijziging nodig voor realisatie nieuwe weg nabij k erk. Om de nieuwe weg en de parkeerplaatsen die komen te vervallen te compenseren, moet een bestemmingplan wijziging worden doorgevoerd. Dit is niet onoverkomelijk maar kan mogelijk op bezwaren stuiten dat de proceduretijd verlengt. 3.2 Overeenstemming met de k erk noodzak elijk De kerk in Eefde is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In een eerste reactie hebben ze aangegeven niet onwelwillend tegen deze plannen aan te kijken. Dit neemt niet weg dat zij zondermeer akkoord gaan met de realisatie van een nieuwe weg op grond dat nu nog hun eigendom is. Hierover moeten dus onderhandelingen plaatsvinden. 3.3 Nieuwe weg vergt hogere investering dan gebruik bestaande weg Deze nieuwe weg moet vanaf de fundering nieuw worden opgebouwd waarbij rekening gehouden moet worden met het verplaatsen van ondergrondse infrastructuur. Daarnaast komen bij deze variant de kosten voor grond aankoop en aanleg van het nieuwe parkeerterrein voor rekening van het project. Deze kosten voor de mitigerende maatregelen zijn niet meegenomen in de eerste kostenraming die is uitgevoerd. In de minimale variant kan gebruik gemaakt worden van de bestaande fundering en wellicht zelfs van de onderste verhardingslagen. Daarnaast hoeft er geen ondergrondse infrastructuur te worden aangepast en geen nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd. Hierdoor kan een forse besparing op de geraamde 3,5miljoen realisatie kosten worden gerealiseerd. 4.1 Overeenstemming nodig met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel Kapperallee Zoals eerder aangegeven vindt er nog overleg plaats met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee.

6 5.1 Nog geen financiële dek k ing voor realisatie De belangrijkste kanttekening voor de realisatie van dit plan is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen die zijn gemoeid met de reconstructie van de Traverse Eefde. In 2009 heeft de provincie Gelderland als eigenaar van de weg voor de laatste keer grootschalig onderhoud gepleegd. Door deze onderhoudswerkzaamheden is de staat van de weg constructief prima. Normaliter wordt bij de overdracht van de weg een bedrag meegegeven om het onderhoud voor een vastgesteld aantal jaren te kunnen financieren. Er is nog geen concreet bedrag afgesproken met de provincie Gelderland waarvoor de weg wordt overgedragen aan de gemeente. Voor de Kadernota 2013 is voor nieuw beleid een budget van circa ,- beschikbaar. Mocht de uitvoering van de Traverse Eefde niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit nieuw beleid, dan dient te worden heroverwogen wat wel mogelijk is binnen de financiële kaders. 5.2 Regiocontract Via het regiocontract van de Regio Stedendriehoek komt dit project in aanmerking voor een subsidie van ,-. Voor deze subsidie moet de gemeente wel een cofinanciering tegenoverstellen van minimaal gelijke omvang. Verder kan het project in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de BDU voor verbeteren verkeersveiligheid en een fietssubsidie voor het verbeteren van specifiek de fietsvoorzieningen (omvang nog niet bekend). Beide subsidie potenties vragen om cofinanciering van de gemeente. Uiterlijke besluitneming De rondweg Eefde wordt eind 2012 opengesteld. Dan moet duidelijk zijn wat er met de doorgaande weg door Eefde gaat gebeuren en wanneer. Op de cruciale punten van de Kapperallee en op het wegvak tussen de rotonde en het Hart moeten minimaal de aanpassingen worden doorgevoerd om het verkeer te motiveren gebruik te maken van de rondweg en om de extra reductie van 30% te behalen. Na instemming door de raad in mei 2012 en het zich committeren aan de realisatie van de Traverse Eefde, kan de voorkeursvariant worden gedetailleerd tot een inrichtingsplan. Dit uitgewerkte plan moet nog een keer worden voorgelegd aan de bevolking en vervolgens in de raad van november worden behandeld voor instemming. Na november kan dan worden begonnen met de aanbestedingsprocedure en het tweede kwartaal 2013 kan de uitvoering starten. Uitvoering Na instemming met één van de varianten of misschien wel een combinatie van de twee kan het plan in juni - september verder worden uitgewerkt tot één inrichtingsplan. Dit definitieve inrichtingsplan moet dan samen met een financiële onderbouwing in de raadsvergadering van november worden behandeld om instemming te kunnen verkrijgen voor de benodigde ontbrekende financiering. De start van de uitvoering van dit plan op straat staat gepland voor 2013 na openstelling van de rondweg. Voorkomen moet worden dat de overcapaciteit aan infrastructuur blijft liggen waardoor weer meer gebruik gemaakt gaat worden van deze verbinding. Daarnaast vraagt deze omvangrijke infrastructuur ook om onderhoud dat na overdracht drukt op het onderhoudsbudget van de gemeente. In navolg van het planproces en innovatieve wijze van betrekken van de bevolking en de invulling van burgerparticipatie, is dit plan uitermate geschikt om op de markt te worden gezet via een innovatieve contractvorm. Op die manier kunnen de kansen in de markt optimaal benut worden en is er voordeel te behalen in tijd en financiën in de technische detaillering en opstellen van een RAW bestek. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 1. Memo maatregelen Kapperallee De volgende stukken liggen voor u ter inzage: 1. Rapportage Herinrichting Traverse Eefde februari Tekeningen varianten schetsontwerp Traverse Eefde - Lochem, 3 april 2012 Burgemeester en wethouders van Lochem,

7 drs. J. ten Brinke secretaris F.J. Spekreijse burgemeester

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie