Aan de Raad van de gemeente Lochem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad van de gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp Voorstel 1. Kennis nemen van de inhoud van de rapportage "Herinrichting Traverse Eefde", rekening houdend met het te doorlopen proces en onderbouwing van de inrichtingsvarianten. 2. Instemmen met het uitwerken van variant 1 voor het noordelijke- en middendeel van de Traverse en vanaf de Schoolstraat wel vrij liggende fietspaden toe te passen conform variant 2 tot de brug over het Twentekanaal. 3. Kiezen of bij de uitwerking van het inrichtingsplan nader moet worden gekeken naar de aansluiting van de Schurinklaan om deze dichter bij de Kerk en het Hart te leggen conform variant In principe instemmen met het instellen van een ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee en deze maatregel door het college nader laten uitwerken in samenwerking met de gemeente Zutphen. 5. Kennis nemen van het opnemen van een krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde in de Kadernota 2013 en de Begroting voor nieuw beleid. Inleiding Eefde krijgt zijn rondweg. De provincie Gelderland werkt aan de realisatie van de rondweg om Eefde en Zutphen- Noord. Daarmee komt er een einde aan de stroom doorgaand verkeer door de kern Eefde. Met de aanleg van de rondweg alleen zijn we er nog niet. Ondanks de nieuwe rondweg blijft de route door Eefde voor sommige verbindingen een aantrekkelijke route en moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Daarnaast is de huidige inrichting van de weg en de aansluitende openbare ruimte gedimensioneerd op het kunnen verwerken van circa mvt/ etmaal. In de overeenkomt met de provincie Gelderland en gemeente Zutphen is afgesproken dat de afzonderlijke wegbeheerders maatregelen nemen op de potentiele sluiproutes om sluipverkeer tegen te gaan. De route over de Kapperallee en de huidige N348 route door het dorp zijn potentiele sluiproutes. Met uw besluit van juni 2011 heeft u opdracht gegeven om de studie te starten naar de herinrichting van de verkeersruimte in Eefde, die wordt overgedragen van de provincie Gelderland aan de gemeente Lochem na openstelling van de rondweg. Tijdens de behandeling van het raadsbesluit in het RTG is het verzoek geuit om bij het opstellen van het inpassingsplan de Dorpsraad Eefde actief te betrekken en aan te sluiten bij het proces rondom de sluis Eefde en High Port Eefde. Hier is invulling aan gegeven door het ontwerpproces te starten in Eefde met de inwoners en de belangengroepen tijdens de drie dagen durende ontwerpmarathon. Bij aanvang van de ontwerpmarathon heeft de Dorpsraad Eefde een document overhandigd met hun visie die is opgesteld met meerdere belangengroepen in Eefde. Deze visie strookt met de gemeentelijke beleidsstukken en met de inbreng die is geleverd tijdens de ontwerpmarathon en is daarom grotendeels overgenomen en verder uitgewerkt. De uitkomst van de ontwerpmarathon is een breed gedragen schetsontwerp dat verder is uitgewerkt en ingetekend in de digitale ondergrond van Eefde, om tot een realiseerbaar ontwerp te komen. Tijdens de ontwerpmarathon is duidelijk de wens geuit om bredere en comfortabele voetgangersvoorzieningen aan te leggen. Naast goede voetpaden is ook een belangrijke wens vanuit de bevolking om goede fietsvoorzieningen te realiseren en het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg af te wikkelen. Het heeft de voorkeur om dit te faciliteren middels vrij liggende fietspaden. Tijdens het uitwerken van de schetsen bleek, dat niet overal voldoende ruimte aanwezig is om dit wensbeeld consequent in te passen. Daarom zijn er twee varianten uitgewerkt om de consequenties in beeld te brengen. Deze twee varianten worden u met dit voorstel voorgelegd. Om de verschillen meer kracht bij te zetten is er in de raming

2 gekozen om variant 1 zoveel mogelijk uit te voeren met asfalt en variant 2 met elementenverharding (stenen). In dit advies wordt u in kennis gesteld dat het benodigde krediet voor de realisatie van de Traverse Eefde wordt opgenomen in de Kadernota 2013 als nieuw beleid ten behoeve van de integrale afweging. Beoogd resultaat Beoogd wordt om met dit voorstel de gemeenteraad van Lochem te informeren over het gelopen proces met betrekking tot het project Traverse Eefde en van de raad een besluit te krijgen over het vervolg proces. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan uw raadsbesluit van juni Argumenten 1.1 Herinrichting Traverse nodig om meer doorgaand verk eer te stimuleren gebruik te mak en van rondweg Met de keuze voor rondweg variant twee is afgesproken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het verkeer gebruik te laten maken van deze nieuwe rondweg om Eefde. Voor de rondweg om Eefde was er de keus om gebruik te maken van de huidige brug over het Twentekanaal en vanaf daar de nieuwe rondweg om Eefde te beginnen met een aftakking naar de Mars of om de weg aan te leggen zoals nu gebeurt. Als er gekozen was voor het gebruik van de huidige brug over het Twentekanaal dan had dit meer verkeer van de Traverse Eefde gehaald. Om diverse redenen is er toen gekozen voor de variant zoals nu wordt aangelegd maar met de inspanningsverplichting om maatregelen te nemen op de potentiele sluiproutes. Tijdens een nadere analyse met het verkeersmodel van Zutphen is gebleken dat door de herinrichting van de Traverse Eefde, het doorgaande verkeer met nog eens 30% kan worden teruggedrongen. Een nadere beschrijving van de verkeersstromen is opgenomen in de memo verkeersmaatregelen Kapperallee. 1.2 Verbeteren leefbaarheid Eefde en de k waliteit van de openbare ruimte Met het terugdringen van alleen het aantal verkeersbewegingen op een weg wordt de leefbaarheid slechts ten dele verbeterd. Volgens van Dale is de definitie van leefbaarheid: "geschik t om erin of ermee te k unnen leven". Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende indicatoren een rol spelen. Uit de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de ontwerpmarathon in combinatie met beschikbare literatuur zijn voor de kern Eefde in ieder geval de volgende aspecten mede bepalend voor de leefbaarheid van het dorp: De aanwezigheid van voldoende voorzieningen (scholen, winkels, openbare verlichting, openbaar vervoer en groen); (sociale) veiligheid in relatie tot inbraak, vandalisme en verkeer; Milieu aspecten zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast; Kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld met achterstallig onderhoud en kapotte speeltoestellen. Door het terugdringen van het aantal voertuigbewegingen op de Traverse wordt een belangrijke eerste stap gezet in het verbeteren van een aantal van de hierboven genoemde aspecten. Het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Eefde (en Zutphen-Noord) is één van de hoofddoelstellingen van de aanleg van de rondweg en de opdracht die het Rijk heeft meegegeven bij de overdracht van de weg aan de provincie. Na de realisatie van de rondweg is een groot deel van de aanwezige infrastructuur niet meer benodigd maar moet wel onderhouden worden. Als dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, verpaupert de openbare ruimte en kan de aanwezige infrastructuur alsnog een negatief effect hebben op de leefbaarheid, ondanks het feit dat de weg een stuk rustiger is geworden. Door het verbeteren van de openbare ruimte en betere afstemming op de Oost-, West verbinding, wordt de openbare ruimte beter geschikt voor langzaam verkeer. In de regio Stedendriehoek is een trend waarneembaar dat jonge gezinnen uit de grotere steden vertrekken en verhuizen naar dorpen in de regio. Door het verkleinen van de aanwezige infrastructuur en vriendelijker maken kan worden ingespeeld op deze ontwikkeling. Door het aantrekken van deze doelgroep kunnen de verschillende functies zoals winkels, scholen en sportclubs in Eefde makkelijker behouden blijven en blijft de leefbaarheid voor het dorp ook in de toekomst gewaarborgd. 1.4 Draagvlak Een van de doelstellingen die is meegegeven vanuit de raad bij de planvorming van dit proces, is om te komen tot een gedragen inrichtingsvoorstel voor de kern Eefde. Met het voorliggende plan is draagvlak bereikt bij de belanghebbenden in Eefde. Vanuit de bevolking is wel herhaaldelijk aangegeven dat het niet bij planvorming moet

3 blijven, maar dat er op straat ook wat moet veranderen. Volgens de bewoners maar ook vanuit de projectgroep leeft het beeld dat alle belanghebbenden in Eefde de kans gehad hebben om inbreng te leveren, dit is ook op grote schaal gebeurd. Het gaat er nu om de plannen echt uitgevoerd te krijgen. 2.1 Fietsers naar de juiste kant van de weg Enkele kruispunten langs de Traverse horen voor de gemeente Lochem tot de meest onveilige kruispunten. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het fietspad, dat in twee richtingen wordt bereden en aan één zijde van de weg is gelegen. Het beperkte zicht vanuit de zijwegen op dit fietspad is de oorzaak van meerdere ongevallen met letselschade. Door het terugdringen van het verkeer op de doorgaande weg wordt aan dit ongevallenbeeld nog maar weinig gedaan. Dit is de reden dat in beide varianten de fietsers zoveel mogelijk naar de juiste kant van de weg worden geleid, al dan niet met vrij liggende fietspaden. Voor het noordelijke deel van de Traverse is daarom het advies om de fietsers nabij de nieuwe rotonde vanuit Gorssel over te laten steken zodat ze door Eefde aan de goede kant van de weg rijden. Het huidige fietspad wordt dan een voetpad. In het middendeel worden de fietsers ook gemengd met het autoverkeer om de weg duidelijk de allure van een straat te geven. Het is belangrijk dat hier uitwisseling mogelijk is en daarom moet de weg zo smal en vriendelijk mogelijk worden ingericht. Vanuit het project High Port Eefde wordt aandacht gevraagd voor de kruising van de Traverse met de Oude Eefsche beek. Aan het creëren van een verbinding op deze plek wordt veel waarde gehecht. Op het zuidelijke deel (dr. Van de Hoevenlaan) is ruimte om vrij liggende fietspaden aan te leggen. Dit heeft de voorkeur voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers. Daarom wordt op dit deel afgeweken van variant 1 en wordt gekozen om de rijbaan uit te werken in asfalt en de fietspaden fysiek gescheiden aan te leggen. Het aanwezige tunneltje dat nu nodig is om op de brug over het Twentekanaal goed uit te komen heeft dan geen functie meer en kan komen te vervallen. 2.2 Versterk en positie Eefde in regionaal utilitair fietsnetwerk Momenteel stelt de regio Stedendriehoek een nieuwe fietsvisie op. Een belangrijke pijler in deze fietsvisie is het versterken van de onderlinge relaties tussen de steden in de Stedendriehoek. Gemeente Lochem zet zich in om de route die moet worden versterkt tussen Zutphen en Deventer door de kern Eefde te laten lopen. Op deze manier kan de kwaliteit van het netwerk met steun van de regio worden verbeterd. 3.1 Aanpassing aansluiting Schurink laan versterk t groene hart van Eefde In variant 2 is een aanpassing opgenomen van de aansluiting van de Schurinklaan op de Zutphenseweg. Dit nieuwe tracé is een idee dat is verwerkt in het plan dat is opgesteld door onder andere de Dorpsraad. Tijdens de gesprekken bij de ontwerpmarathon bleek dat een groot deel van de deelnemers dit als een positieve bijdrage ziet voor de herinrichting van de Traverse. Bij de uitwerking van het plan zijn echter enkele bezwaren boven gekomen die ertoe hebben geleid om deze keuze bewust voor te leggen aan de raad. Deze nieuwe weg is voorzien op grond dat nu in eigendom is van de kerk en gebruikt wordt voor het parkeren bij de supermarkt. Met de aanleg van dit stuk weg moeten circa 40 parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de nabijheid van de huidige locatie. Daarvoor is overeenstemming met beide partijen een vereiste. Op voorhand staan beide partijen niet negatief tegenover het voorstel maar verlangen wel dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven en de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. 3.2 Variant 2 behoud ruimte voor evenementen dicht bij het Hart Bij variant 1 blijft de verbinding met de Schurinklaan op de locatie waar die nu ook is gelegen. Door het aanpassen van het profiel ontstaat er meer ruimte voor evenementen en een heel ander beeld dan wat er nu is. Door het versmallen van de weg tot één rijbaan ontstaat er veel meer ruimte voor evenementen ter plaatse van het groene hart in Eefde. Tijdens evenementen kan er dan nog gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en verharding om en nabij het Hart en kerk in Eefde. 4.1 De Kapperallee is een sluiproute voor de rondweg De route via de Kapperallee - Schoolstraat - Zutphenseweg is een concurerende route voor de rondweg. Om de intensiteit op deze route te verlagen zijn er in het inpassingsplan van de provincie Gelderland maatregelen genoemd voor de Kapperallee. In bijgevoegd memo zijn mogelijke maatregelen genoemd. De maatregel is voorzien op het grondgebied van de gemeente Zutphen. In ambtelijke overleg met de gemeente Zutphen is een voorkeursvariant gekozen in de vorm van het instellen van een ochtendspitsmaatregel. Dit wordt in een bestuurlijk overleg met de gemeente Zutphen op 4 april a.s. besproken.

4 4.2 Realisatie ochtendspitsmaatregel biedt veiligheid wanneer nodig en extra ontsluiting wanneer gewenst Door de realisatie van de voorgestelde ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee wordt de omvang van de doorgaande verkeersstroom over de Kapperallee ter plaatse van de sluis beperkt tijdens de ochtendspits. De bereikbaarheid van Eefde blijft goed omdat de maatregel is voorzien ter plaatsen van het Shell tankstation en alleen tussen 7 en 9 uur in de ochtend. Eefde blijft gewoon bereikbaar via de huidige N348 route via de Deventerweg en eventueel de Van der Cappellenlaan. Ook de route via de Voorsterallee en de Almenseweg en dan Kapperallee blijft gewoon 24 uur per dag open. Een onderbouwing van de maatregel staat uitgebreid omschreven in de bijgevoegde memo. Er is bewust alleen voor de ochtendspits gekozen omdat dan de stroom over de Kapperallee vooral vanaf de Lochemseweg richting de A1 is georiënteerd en dat die doorgaande stroom dan samenvalt met het brengen van de schoolkinderen in Eefde. De middagspits valt buiten de schooltijden en is juist een interessante stroom voor de middenstand van Eefde om inkomsten te genereren van mensen buiten Eefde. Het verkeer dat in de avondspits bewust de route door Eefde kiest boven de route over de rondweg is een potentiele klant voor de middenstand en hoeft geen hinder op te leveren voor de leefbaarheid van Eefde. Er is gekozen om de maatregel vorm te geven als wegversmalling met een bord en niet met een dynamische paal om de kosten beperkt te houden en geen hinder op te leveren voor de hulpdiensten. In geval van een calamiteit of tijdens werkzaamheden zorgt deze maatregel ook voor een gegarandeerde route voor het Voorsteralleekwartier en natuurlijk Eefde. In de bijgevoegde memo is tevens een beschrijving opgenomen van de analyse die is gedaan naar de effecten van de herinrichting van de Traverse Eefde. Uit deze analyse blijkt dat door het herinrichten van de Traverse, een reductie van 40% optreedt in de kom van Eefde op de Zutphenseweg. 5.1 Krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde opnemen in de Kadernota 2013 Op basis van de beschikbare gegevens is er voor het maken van een financiële vergelijking van de twee varianten een eerste stap gemaakt door het opzetten van een SSK kostenraming. (Standaard Systematiek Kostenraming). Uitgangspunt bij deze raming is dat de volledige wegconstructie wordt opgebroken en opnieuw wordt opgebouwd. Hier is voor gekozen om in het overleg met de provincie duidelijk te kunnen maken welke kosten er op de gemeente af komen, als de weg vervangen moet worden. Hierbij is uitgegaan dat de oudere aanwezige asfaltlagen uit teer houdend asfalt bestaan en moeten worden verwijderd. In de praktijk zal bij de herinrichting een belangrijk deel van de constructie blijven liggen, waardoor een besparing is te realiseren ten opzichte van deze eerste SSK raming. Tevens moet de kanttekening worden geplaatst dat als er een deel van de constructie kan blijven liggen variant 1 vele malen voordeliger wordt dan variant 2, omdat bij het gebruik van elementenverharding over het gehele traject de constructie toch opnieuw moet worden opgebouwd. De bouwkosten voor variant 1 worden geraamd op ,- De bouwkosten voor variant 2 worden geraamd op ,- Bij deze bouwkosten moeten nog de kosten voor voorbereiding en toezicht worden toegevoegd. Doorgaans is dat 20% van de bouwkosten. Op basis van de SSK-raming en de daarbij gestelde uitgangspunten is de inschatting dat de werkelijke realisatie van beide varianten in de uitvoering niet meer bedragen dan ,- Daar komen de kosten voor voorbereiding en toezicht nog bij ( ,-). Een totaal bedrag van ,-. Bij het behoud van de fundering en mogelijk enkele asfaltlagen kan variant 1 goedkoper worden uitgevoerd dan variant 2. Op dit moment zijn de ontwerpen nog op schetsniveau en moet er samen met de bevolking van Eefde verder worden gedetailleerd. Zodra meer bekend is over constructie opbouw en het ambitieniveau voor de afwerking kan er beter inzage gegeven worden in de realisatiekosten en daarmee ook de bijkomende projectkosten. Vooralsnog worden de totale kosten voor de uitvoering geraamd op ,- inclusief voorbereiding en toezicht. Deze raming is gebaseerd op de informatie en detaillering van februari Het benodigde krediet van 4,2 miljoen euro wordt opgenomen als nieuw beleid in de Kadernota 2013 (Raad juli 2012) en loopt daarmee mee in de integrale afweging door de gemeenteraad ten behoeve van de Programmabegroting Er zijn nu geen gemeentelijke middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Traverse in Wel is bij het raadsvoorstel van het "plan van aanpak verkeerskundig inrichtingsplan Traverse Eefde" (Raad juni 2011) voorgesteld om het restant van de reserve kruispunt Schurinklaan/ Coberco (ca ,-) beschikbaar te houden voor de uitvoering. Er is al wel voorzien dat er een bijdrage komt voor een deel van de dekking van dit krediet vanuit de provincie en de regio. Onduidelijk is echter nog hoe groot deze bijdrage exact is, maar daar

5 zal de komende maanden hopelijk meer duidelijkheid over komen. Kanttekeningen 1.1 Verlies draagvlak Zoals reeds aangegeven blijkt uit alle gespreken die nu gevoerd zijn dat er draagvlak is voor de realisatie van de Traverse. Zodra er wordt besloten om te wachten met aanpassen van de weg en de huidige infrastructuur te laten liggen dan is dit draagvlak snel verdwenen. De inschatting is dat met het verlies van draagvlak voor dit plan, tevens verlies van draagvlak voor andere gemeentelijke projecten ontstaat. 1.2 Aanpassen plan Kompas/ Kruitbos De gemeente Lochem is reeds enkele jaren in overleg met een ontwikkelaar voor het gebied bij de oude school en naastgelegen bedrijfsbebouwing op de hoek met de Schoolstraat - dr. Van de Hoevenlaan. Na jaren is er nu bijna overeenstemming over de uitgangspunten. In beide varianten van de Traverse wordt de dr. Van de Hoevenlaan afgebogen richting de Schoolstraat. Dit geeft ruimtelijk een beperkte wijziging op de hoeveelheid grond voor het nieuwe plan maar ook een andere benadering en zichtlijnen op het plan. Dit kan consequenties hebben voor het plan Kruitbos en de overeenkomst met de ontwikkelaar. De gevolgen van deze wijziging zijn nu nog niet volledig onderzocht. 2.1 Fietsers op de rijbaan op het noordelijke en middendeel van de Traverse Tijdens de ontwerpbijeenkomsten en vanuit de input van de Dorpsraad Eefde is nadrukkelijk de wens geuit om de fietsers aan de juiste kant van de weg te laten fietsen op een vrij liggende voorziening, op de beginstukken van de Traverse. Door de beperkte aanwezige ruimte, is dit voor het noordelijke deel niet mogelijk. Omdat veel ongevallen gebeuren met fietsers is prioriteit gegeven aan het afwikkelen van het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg. Dit is alleen mogelijk door de fietsers in het noordelijke deel op de rijbaan te laten rijden. In het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid is de ambitie opgenomen dat op wegen met 50 km/uur bij voorkeur een vrij liggend fietspad wordt toegepast. Omdat de voorkeur uitgaat naar het aan de juiste kant van de weg afwikkelen van het fietsverkeer is er gekozen om de fietsers op de rijbaan te laten fietsen. Dergelijke fietsvoorziening worden vaker toegepast en met intensiteiten die overeenkomen met erftoegangswegen hoeft dat ook geen probleem te zijn. 3.1 Bestemmingsplan wijziging nodig voor realisatie nieuwe weg nabij k erk. Om de nieuwe weg en de parkeerplaatsen die komen te vervallen te compenseren, moet een bestemmingplan wijziging worden doorgevoerd. Dit is niet onoverkomelijk maar kan mogelijk op bezwaren stuiten dat de proceduretijd verlengt. 3.2 Overeenstemming met de k erk noodzak elijk De kerk in Eefde is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In een eerste reactie hebben ze aangegeven niet onwelwillend tegen deze plannen aan te kijken. Dit neemt niet weg dat zij zondermeer akkoord gaan met de realisatie van een nieuwe weg op grond dat nu nog hun eigendom is. Hierover moeten dus onderhandelingen plaatsvinden. 3.3 Nieuwe weg vergt hogere investering dan gebruik bestaande weg Deze nieuwe weg moet vanaf de fundering nieuw worden opgebouwd waarbij rekening gehouden moet worden met het verplaatsen van ondergrondse infrastructuur. Daarnaast komen bij deze variant de kosten voor grond aankoop en aanleg van het nieuwe parkeerterrein voor rekening van het project. Deze kosten voor de mitigerende maatregelen zijn niet meegenomen in de eerste kostenraming die is uitgevoerd. In de minimale variant kan gebruik gemaakt worden van de bestaande fundering en wellicht zelfs van de onderste verhardingslagen. Daarnaast hoeft er geen ondergrondse infrastructuur te worden aangepast en geen nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd. Hierdoor kan een forse besparing op de geraamde 3,5miljoen realisatie kosten worden gerealiseerd. 4.1 Overeenstemming nodig met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel Kapperallee Zoals eerder aangegeven vindt er nog overleg plaats met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee.

6 5.1 Nog geen financiële dek k ing voor realisatie De belangrijkste kanttekening voor de realisatie van dit plan is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen die zijn gemoeid met de reconstructie van de Traverse Eefde. In 2009 heeft de provincie Gelderland als eigenaar van de weg voor de laatste keer grootschalig onderhoud gepleegd. Door deze onderhoudswerkzaamheden is de staat van de weg constructief prima. Normaliter wordt bij de overdracht van de weg een bedrag meegegeven om het onderhoud voor een vastgesteld aantal jaren te kunnen financieren. Er is nog geen concreet bedrag afgesproken met de provincie Gelderland waarvoor de weg wordt overgedragen aan de gemeente. Voor de Kadernota 2013 is voor nieuw beleid een budget van circa ,- beschikbaar. Mocht de uitvoering van de Traverse Eefde niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit nieuw beleid, dan dient te worden heroverwogen wat wel mogelijk is binnen de financiële kaders. 5.2 Regiocontract Via het regiocontract van de Regio Stedendriehoek komt dit project in aanmerking voor een subsidie van ,-. Voor deze subsidie moet de gemeente wel een cofinanciering tegenoverstellen van minimaal gelijke omvang. Verder kan het project in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de BDU voor verbeteren verkeersveiligheid en een fietssubsidie voor het verbeteren van specifiek de fietsvoorzieningen (omvang nog niet bekend). Beide subsidie potenties vragen om cofinanciering van de gemeente. Uiterlijke besluitneming De rondweg Eefde wordt eind 2012 opengesteld. Dan moet duidelijk zijn wat er met de doorgaande weg door Eefde gaat gebeuren en wanneer. Op de cruciale punten van de Kapperallee en op het wegvak tussen de rotonde en het Hart moeten minimaal de aanpassingen worden doorgevoerd om het verkeer te motiveren gebruik te maken van de rondweg en om de extra reductie van 30% te behalen. Na instemming door de raad in mei 2012 en het zich committeren aan de realisatie van de Traverse Eefde, kan de voorkeursvariant worden gedetailleerd tot een inrichtingsplan. Dit uitgewerkte plan moet nog een keer worden voorgelegd aan de bevolking en vervolgens in de raad van november worden behandeld voor instemming. Na november kan dan worden begonnen met de aanbestedingsprocedure en het tweede kwartaal 2013 kan de uitvoering starten. Uitvoering Na instemming met één van de varianten of misschien wel een combinatie van de twee kan het plan in juni - september verder worden uitgewerkt tot één inrichtingsplan. Dit definitieve inrichtingsplan moet dan samen met een financiële onderbouwing in de raadsvergadering van november worden behandeld om instemming te kunnen verkrijgen voor de benodigde ontbrekende financiering. De start van de uitvoering van dit plan op straat staat gepland voor 2013 na openstelling van de rondweg. Voorkomen moet worden dat de overcapaciteit aan infrastructuur blijft liggen waardoor weer meer gebruik gemaakt gaat worden van deze verbinding. Daarnaast vraagt deze omvangrijke infrastructuur ook om onderhoud dat na overdracht drukt op het onderhoudsbudget van de gemeente. In navolg van het planproces en innovatieve wijze van betrekken van de bevolking en de invulling van burgerparticipatie, is dit plan uitermate geschikt om op de markt te worden gezet via een innovatieve contractvorm. Op die manier kunnen de kansen in de markt optimaal benut worden en is er voordeel te behalen in tijd en financiën in de technische detaillering en opstellen van een RAW bestek. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 1. Memo maatregelen Kapperallee De volgende stukken liggen voor u ter inzage: 1. Rapportage Herinrichting Traverse Eefde februari Tekeningen varianten schetsontwerp Traverse Eefde - Lochem, 3 april 2012 Burgemeester en wethouders van Lochem,

7 drs. J. ten Brinke secretaris F.J. Spekreijse burgemeester

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016.

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 7 mei 206 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 206_BW_00389 Onderwerp: Vrijgeven krediet calamiteitenontsluiting Veerpolder - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME

Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME S T A T E N V O O R S T E L Datum : 07 december 2004 Nummer PS : PS2005IME02 Dienst/sector :WVV/VIW Commissie : IME Registratienummer : 2004WVV001877i Portefeuillehouder: G. Mik Titel : Overdracht beheer

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 8 Besluitnummer : 1969 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Meppelerweg.

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 Raadsstuk Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 1. Inleiding Het College heeft op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 26 juni 2012 RV/11/00106 15 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 12 juni 2012 RV/11/00106 11 Voorstel ingebracht

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober 2014 Datum voorstel 23 september 2014 Agendapunt Onderwerp Verkeerscirculatie dorpskern De Bilt De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voor raadsvergadering d.d.: 4-3-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016

Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 SPREEKRECHT Brede School Visio-Oost, A.Klomp Raadscommissievergadering Inwoners en Bestuur, 5 april 2016 Namens een aantal betrokken en bezorgde bewoners van de Van Steenhuijslaan, het Jan Hondongpark

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein Reg.nummer: 2016/ 225087 1. Inleiding De commissie Beheer heeft op 25 januari van dit jaar het rapport Natuursteenverharding Stationsplein

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Onderwerp Notitie Uitwerking twee projecten uit de nota Ontbrekende fietspadschakels en wandelpaden

Onderwerp Notitie Uitwerking twee projecten uit de nota Ontbrekende fietspadschakels en wandelpaden OPENBAAR Adviseur: E.F. Vergunst (GGZ/VROM), tel. 854 Portefeuillehouder: E. Mackay 08.04936 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 3 juli 2008 Raadsvergadering d.d. 17 juli 2008 Voorstel nr. 51/08 Programma

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering

College van burgemeester en wethouders. Consequenties wijziging weg categorisering Memo Aan: Gemeenteraad CC: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 19-9-2007 Betreft: uitvoering amendement evaluatie 60/80 km/uur wegen Bijlage: Consequenties wijziging weg categorisering Samenvatting

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 10 Besluitnummer : 2022 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Linderweg.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen

Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen 1310524 Afdeling: Onderwerp Projectopdracht en voorlopig ontwerp inrichtingsplan ontwikkellocatie Pantarhei entielen Samenvatting In maart 2013 is met Bouwfonds een koopovereenkomst gesloten voor de realisering

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

*Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad

*Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad *Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\392 Behandelend ambtenaar P. Reine Zaaknummer Z.15-15644 Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

A. de Vries raad00295

A. de Vries raad00295 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A. de Vries 040-2083699 avr@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00295 Reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/5 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-12-2016 Nummer voorstel: 2017/5 Voor raadsvergadering d.d.: 31-01-2017 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Samenvatting verslag bijeenkomst Kerngroep 9 hectare Eendragtspolder 14 maart 2016

Samenvatting verslag bijeenkomst Kerngroep 9 hectare Eendragtspolder 14 maart 2016 Samenvatting verslag bijeenkomst Kerngroep 9 hectare Eendragtspolder 14 maart 2016 1. Schetsontwerp 9 hectare Eendragtspolder parkeren Er liggen een gas- en een waterleiding onder het toekomstige parkeerterrein.

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Herstellen Buitenrustbruggen BBV nummer: 2013/375078 1. Inleiding De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn volgens het Haarlems Verkeer en Vervoerplan (HVVP)

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Kredietvoorstel fietspad Beerseweg Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren.

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 4680 Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Een aanvullend krediet van 194.982 excl. btw. voor

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de grondexploitatie Krimpenerwaard College vast te stellen; 2. de voorziening ter dekking van de

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518 Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr. 126203/127518 Raadsvergadering van 15 maart 2016 Agendanummer 10 Onderwerp Vervolg aanpak Lodderlandsedijk Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit 1. In

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie