Aan de Raad van de gemeente Lochem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad van de gemeente Lochem"

Transcriptie

1 Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp Voorstel 1. Kennis nemen van de inhoud van de rapportage "Herinrichting Traverse Eefde", rekening houdend met het te doorlopen proces en onderbouwing van de inrichtingsvarianten. 2. Instemmen met het uitwerken van variant 1 voor het noordelijke- en middendeel van de Traverse en vanaf de Schoolstraat wel vrij liggende fietspaden toe te passen conform variant 2 tot de brug over het Twentekanaal. 3. Kiezen of bij de uitwerking van het inrichtingsplan nader moet worden gekeken naar de aansluiting van de Schurinklaan om deze dichter bij de Kerk en het Hart te leggen conform variant In principe instemmen met het instellen van een ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee en deze maatregel door het college nader laten uitwerken in samenwerking met de gemeente Zutphen. 5. Kennis nemen van het opnemen van een krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde in de Kadernota 2013 en de Begroting voor nieuw beleid. Inleiding Eefde krijgt zijn rondweg. De provincie Gelderland werkt aan de realisatie van de rondweg om Eefde en Zutphen- Noord. Daarmee komt er een einde aan de stroom doorgaand verkeer door de kern Eefde. Met de aanleg van de rondweg alleen zijn we er nog niet. Ondanks de nieuwe rondweg blijft de route door Eefde voor sommige verbindingen een aantrekkelijke route en moeten er aanvullende maatregelen worden genomen. Daarnaast is de huidige inrichting van de weg en de aansluitende openbare ruimte gedimensioneerd op het kunnen verwerken van circa mvt/ etmaal. In de overeenkomt met de provincie Gelderland en gemeente Zutphen is afgesproken dat de afzonderlijke wegbeheerders maatregelen nemen op de potentiele sluiproutes om sluipverkeer tegen te gaan. De route over de Kapperallee en de huidige N348 route door het dorp zijn potentiele sluiproutes. Met uw besluit van juni 2011 heeft u opdracht gegeven om de studie te starten naar de herinrichting van de verkeersruimte in Eefde, die wordt overgedragen van de provincie Gelderland aan de gemeente Lochem na openstelling van de rondweg. Tijdens de behandeling van het raadsbesluit in het RTG is het verzoek geuit om bij het opstellen van het inpassingsplan de Dorpsraad Eefde actief te betrekken en aan te sluiten bij het proces rondom de sluis Eefde en High Port Eefde. Hier is invulling aan gegeven door het ontwerpproces te starten in Eefde met de inwoners en de belangengroepen tijdens de drie dagen durende ontwerpmarathon. Bij aanvang van de ontwerpmarathon heeft de Dorpsraad Eefde een document overhandigd met hun visie die is opgesteld met meerdere belangengroepen in Eefde. Deze visie strookt met de gemeentelijke beleidsstukken en met de inbreng die is geleverd tijdens de ontwerpmarathon en is daarom grotendeels overgenomen en verder uitgewerkt. De uitkomst van de ontwerpmarathon is een breed gedragen schetsontwerp dat verder is uitgewerkt en ingetekend in de digitale ondergrond van Eefde, om tot een realiseerbaar ontwerp te komen. Tijdens de ontwerpmarathon is duidelijk de wens geuit om bredere en comfortabele voetgangersvoorzieningen aan te leggen. Naast goede voetpaden is ook een belangrijke wens vanuit de bevolking om goede fietsvoorzieningen te realiseren en het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg af te wikkelen. Het heeft de voorkeur om dit te faciliteren middels vrij liggende fietspaden. Tijdens het uitwerken van de schetsen bleek, dat niet overal voldoende ruimte aanwezig is om dit wensbeeld consequent in te passen. Daarom zijn er twee varianten uitgewerkt om de consequenties in beeld te brengen. Deze twee varianten worden u met dit voorstel voorgelegd. Om de verschillen meer kracht bij te zetten is er in de raming

2 gekozen om variant 1 zoveel mogelijk uit te voeren met asfalt en variant 2 met elementenverharding (stenen). In dit advies wordt u in kennis gesteld dat het benodigde krediet voor de realisatie van de Traverse Eefde wordt opgenomen in de Kadernota 2013 als nieuw beleid ten behoeve van de integrale afweging. Beoogd resultaat Beoogd wordt om met dit voorstel de gemeenteraad van Lochem te informeren over het gelopen proces met betrekking tot het project Traverse Eefde en van de raad een besluit te krijgen over het vervolg proces. Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan uw raadsbesluit van juni Argumenten 1.1 Herinrichting Traverse nodig om meer doorgaand verk eer te stimuleren gebruik te mak en van rondweg Met de keuze voor rondweg variant twee is afgesproken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het verkeer gebruik te laten maken van deze nieuwe rondweg om Eefde. Voor de rondweg om Eefde was er de keus om gebruik te maken van de huidige brug over het Twentekanaal en vanaf daar de nieuwe rondweg om Eefde te beginnen met een aftakking naar de Mars of om de weg aan te leggen zoals nu gebeurt. Als er gekozen was voor het gebruik van de huidige brug over het Twentekanaal dan had dit meer verkeer van de Traverse Eefde gehaald. Om diverse redenen is er toen gekozen voor de variant zoals nu wordt aangelegd maar met de inspanningsverplichting om maatregelen te nemen op de potentiele sluiproutes. Tijdens een nadere analyse met het verkeersmodel van Zutphen is gebleken dat door de herinrichting van de Traverse Eefde, het doorgaande verkeer met nog eens 30% kan worden teruggedrongen. Een nadere beschrijving van de verkeersstromen is opgenomen in de memo verkeersmaatregelen Kapperallee. 1.2 Verbeteren leefbaarheid Eefde en de k waliteit van de openbare ruimte Met het terugdringen van alleen het aantal verkeersbewegingen op een weg wordt de leefbaarheid slechts ten dele verbeterd. Volgens van Dale is de definitie van leefbaarheid: "geschik t om erin of ermee te k unnen leven". Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende indicatoren een rol spelen. Uit de gesprekken die zijn gevoerd tijdens de ontwerpmarathon in combinatie met beschikbare literatuur zijn voor de kern Eefde in ieder geval de volgende aspecten mede bepalend voor de leefbaarheid van het dorp: De aanwezigheid van voldoende voorzieningen (scholen, winkels, openbare verlichting, openbaar vervoer en groen); (sociale) veiligheid in relatie tot inbraak, vandalisme en verkeer; Milieu aspecten zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast; Kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld met achterstallig onderhoud en kapotte speeltoestellen. Door het terugdringen van het aantal voertuigbewegingen op de Traverse wordt een belangrijke eerste stap gezet in het verbeteren van een aantal van de hierboven genoemde aspecten. Het verbeteren van de leefbaarheid in de kern Eefde (en Zutphen-Noord) is één van de hoofddoelstellingen van de aanleg van de rondweg en de opdracht die het Rijk heeft meegegeven bij de overdracht van de weg aan de provincie. Na de realisatie van de rondweg is een groot deel van de aanwezige infrastructuur niet meer benodigd maar moet wel onderhouden worden. Als dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, verpaupert de openbare ruimte en kan de aanwezige infrastructuur alsnog een negatief effect hebben op de leefbaarheid, ondanks het feit dat de weg een stuk rustiger is geworden. Door het verbeteren van de openbare ruimte en betere afstemming op de Oost-, West verbinding, wordt de openbare ruimte beter geschikt voor langzaam verkeer. In de regio Stedendriehoek is een trend waarneembaar dat jonge gezinnen uit de grotere steden vertrekken en verhuizen naar dorpen in de regio. Door het verkleinen van de aanwezige infrastructuur en vriendelijker maken kan worden ingespeeld op deze ontwikkeling. Door het aantrekken van deze doelgroep kunnen de verschillende functies zoals winkels, scholen en sportclubs in Eefde makkelijker behouden blijven en blijft de leefbaarheid voor het dorp ook in de toekomst gewaarborgd. 1.4 Draagvlak Een van de doelstellingen die is meegegeven vanuit de raad bij de planvorming van dit proces, is om te komen tot een gedragen inrichtingsvoorstel voor de kern Eefde. Met het voorliggende plan is draagvlak bereikt bij de belanghebbenden in Eefde. Vanuit de bevolking is wel herhaaldelijk aangegeven dat het niet bij planvorming moet

3 blijven, maar dat er op straat ook wat moet veranderen. Volgens de bewoners maar ook vanuit de projectgroep leeft het beeld dat alle belanghebbenden in Eefde de kans gehad hebben om inbreng te leveren, dit is ook op grote schaal gebeurd. Het gaat er nu om de plannen echt uitgevoerd te krijgen. 2.1 Fietsers naar de juiste kant van de weg Enkele kruispunten langs de Traverse horen voor de gemeente Lochem tot de meest onveilige kruispunten. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is het fietspad, dat in twee richtingen wordt bereden en aan één zijde van de weg is gelegen. Het beperkte zicht vanuit de zijwegen op dit fietspad is de oorzaak van meerdere ongevallen met letselschade. Door het terugdringen van het verkeer op de doorgaande weg wordt aan dit ongevallenbeeld nog maar weinig gedaan. Dit is de reden dat in beide varianten de fietsers zoveel mogelijk naar de juiste kant van de weg worden geleid, al dan niet met vrij liggende fietspaden. Voor het noordelijke deel van de Traverse is daarom het advies om de fietsers nabij de nieuwe rotonde vanuit Gorssel over te laten steken zodat ze door Eefde aan de goede kant van de weg rijden. Het huidige fietspad wordt dan een voetpad. In het middendeel worden de fietsers ook gemengd met het autoverkeer om de weg duidelijk de allure van een straat te geven. Het is belangrijk dat hier uitwisseling mogelijk is en daarom moet de weg zo smal en vriendelijk mogelijk worden ingericht. Vanuit het project High Port Eefde wordt aandacht gevraagd voor de kruising van de Traverse met de Oude Eefsche beek. Aan het creëren van een verbinding op deze plek wordt veel waarde gehecht. Op het zuidelijke deel (dr. Van de Hoevenlaan) is ruimte om vrij liggende fietspaden aan te leggen. Dit heeft de voorkeur voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers. Daarom wordt op dit deel afgeweken van variant 1 en wordt gekozen om de rijbaan uit te werken in asfalt en de fietspaden fysiek gescheiden aan te leggen. Het aanwezige tunneltje dat nu nodig is om op de brug over het Twentekanaal goed uit te komen heeft dan geen functie meer en kan komen te vervallen. 2.2 Versterk en positie Eefde in regionaal utilitair fietsnetwerk Momenteel stelt de regio Stedendriehoek een nieuwe fietsvisie op. Een belangrijke pijler in deze fietsvisie is het versterken van de onderlinge relaties tussen de steden in de Stedendriehoek. Gemeente Lochem zet zich in om de route die moet worden versterkt tussen Zutphen en Deventer door de kern Eefde te laten lopen. Op deze manier kan de kwaliteit van het netwerk met steun van de regio worden verbeterd. 3.1 Aanpassing aansluiting Schurink laan versterk t groene hart van Eefde In variant 2 is een aanpassing opgenomen van de aansluiting van de Schurinklaan op de Zutphenseweg. Dit nieuwe tracé is een idee dat is verwerkt in het plan dat is opgesteld door onder andere de Dorpsraad. Tijdens de gesprekken bij de ontwerpmarathon bleek dat een groot deel van de deelnemers dit als een positieve bijdrage ziet voor de herinrichting van de Traverse. Bij de uitwerking van het plan zijn echter enkele bezwaren boven gekomen die ertoe hebben geleid om deze keuze bewust voor te leggen aan de raad. Deze nieuwe weg is voorzien op grond dat nu in eigendom is van de kerk en gebruikt wordt voor het parkeren bij de supermarkt. Met de aanleg van dit stuk weg moeten circa 40 parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de nabijheid van de huidige locatie. Daarvoor is overeenstemming met beide partijen een vereiste. Op voorhand staan beide partijen niet negatief tegenover het voorstel maar verlangen wel dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven en de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. 3.2 Variant 2 behoud ruimte voor evenementen dicht bij het Hart Bij variant 1 blijft de verbinding met de Schurinklaan op de locatie waar die nu ook is gelegen. Door het aanpassen van het profiel ontstaat er meer ruimte voor evenementen en een heel ander beeld dan wat er nu is. Door het versmallen van de weg tot één rijbaan ontstaat er veel meer ruimte voor evenementen ter plaatse van het groene hart in Eefde. Tijdens evenementen kan er dan nog gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en verharding om en nabij het Hart en kerk in Eefde. 4.1 De Kapperallee is een sluiproute voor de rondweg De route via de Kapperallee - Schoolstraat - Zutphenseweg is een concurerende route voor de rondweg. Om de intensiteit op deze route te verlagen zijn er in het inpassingsplan van de provincie Gelderland maatregelen genoemd voor de Kapperallee. In bijgevoegd memo zijn mogelijke maatregelen genoemd. De maatregel is voorzien op het grondgebied van de gemeente Zutphen. In ambtelijke overleg met de gemeente Zutphen is een voorkeursvariant gekozen in de vorm van het instellen van een ochtendspitsmaatregel. Dit wordt in een bestuurlijk overleg met de gemeente Zutphen op 4 april a.s. besproken.

4 4.2 Realisatie ochtendspitsmaatregel biedt veiligheid wanneer nodig en extra ontsluiting wanneer gewenst Door de realisatie van de voorgestelde ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee wordt de omvang van de doorgaande verkeersstroom over de Kapperallee ter plaatse van de sluis beperkt tijdens de ochtendspits. De bereikbaarheid van Eefde blijft goed omdat de maatregel is voorzien ter plaatsen van het Shell tankstation en alleen tussen 7 en 9 uur in de ochtend. Eefde blijft gewoon bereikbaar via de huidige N348 route via de Deventerweg en eventueel de Van der Cappellenlaan. Ook de route via de Voorsterallee en de Almenseweg en dan Kapperallee blijft gewoon 24 uur per dag open. Een onderbouwing van de maatregel staat uitgebreid omschreven in de bijgevoegde memo. Er is bewust alleen voor de ochtendspits gekozen omdat dan de stroom over de Kapperallee vooral vanaf de Lochemseweg richting de A1 is georiënteerd en dat die doorgaande stroom dan samenvalt met het brengen van de schoolkinderen in Eefde. De middagspits valt buiten de schooltijden en is juist een interessante stroom voor de middenstand van Eefde om inkomsten te genereren van mensen buiten Eefde. Het verkeer dat in de avondspits bewust de route door Eefde kiest boven de route over de rondweg is een potentiele klant voor de middenstand en hoeft geen hinder op te leveren voor de leefbaarheid van Eefde. Er is gekozen om de maatregel vorm te geven als wegversmalling met een bord en niet met een dynamische paal om de kosten beperkt te houden en geen hinder op te leveren voor de hulpdiensten. In geval van een calamiteit of tijdens werkzaamheden zorgt deze maatregel ook voor een gegarandeerde route voor het Voorsteralleekwartier en natuurlijk Eefde. In de bijgevoegde memo is tevens een beschrijving opgenomen van de analyse die is gedaan naar de effecten van de herinrichting van de Traverse Eefde. Uit deze analyse blijkt dat door het herinrichten van de Traverse, een reductie van 40% optreedt in de kom van Eefde op de Zutphenseweg. 5.1 Krediet voor de uitvoering van de Traverse Eefde opnemen in de Kadernota 2013 Op basis van de beschikbare gegevens is er voor het maken van een financiële vergelijking van de twee varianten een eerste stap gemaakt door het opzetten van een SSK kostenraming. (Standaard Systematiek Kostenraming). Uitgangspunt bij deze raming is dat de volledige wegconstructie wordt opgebroken en opnieuw wordt opgebouwd. Hier is voor gekozen om in het overleg met de provincie duidelijk te kunnen maken welke kosten er op de gemeente af komen, als de weg vervangen moet worden. Hierbij is uitgegaan dat de oudere aanwezige asfaltlagen uit teer houdend asfalt bestaan en moeten worden verwijderd. In de praktijk zal bij de herinrichting een belangrijk deel van de constructie blijven liggen, waardoor een besparing is te realiseren ten opzichte van deze eerste SSK raming. Tevens moet de kanttekening worden geplaatst dat als er een deel van de constructie kan blijven liggen variant 1 vele malen voordeliger wordt dan variant 2, omdat bij het gebruik van elementenverharding over het gehele traject de constructie toch opnieuw moet worden opgebouwd. De bouwkosten voor variant 1 worden geraamd op ,- De bouwkosten voor variant 2 worden geraamd op ,- Bij deze bouwkosten moeten nog de kosten voor voorbereiding en toezicht worden toegevoegd. Doorgaans is dat 20% van de bouwkosten. Op basis van de SSK-raming en de daarbij gestelde uitgangspunten is de inschatting dat de werkelijke realisatie van beide varianten in de uitvoering niet meer bedragen dan ,- Daar komen de kosten voor voorbereiding en toezicht nog bij ( ,-). Een totaal bedrag van ,-. Bij het behoud van de fundering en mogelijk enkele asfaltlagen kan variant 1 goedkoper worden uitgevoerd dan variant 2. Op dit moment zijn de ontwerpen nog op schetsniveau en moet er samen met de bevolking van Eefde verder worden gedetailleerd. Zodra meer bekend is over constructie opbouw en het ambitieniveau voor de afwerking kan er beter inzage gegeven worden in de realisatiekosten en daarmee ook de bijkomende projectkosten. Vooralsnog worden de totale kosten voor de uitvoering geraamd op ,- inclusief voorbereiding en toezicht. Deze raming is gebaseerd op de informatie en detaillering van februari Het benodigde krediet van 4,2 miljoen euro wordt opgenomen als nieuw beleid in de Kadernota 2013 (Raad juli 2012) en loopt daarmee mee in de integrale afweging door de gemeenteraad ten behoeve van de Programmabegroting Er zijn nu geen gemeentelijke middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Traverse in Wel is bij het raadsvoorstel van het "plan van aanpak verkeerskundig inrichtingsplan Traverse Eefde" (Raad juni 2011) voorgesteld om het restant van de reserve kruispunt Schurinklaan/ Coberco (ca ,-) beschikbaar te houden voor de uitvoering. Er is al wel voorzien dat er een bijdrage komt voor een deel van de dekking van dit krediet vanuit de provincie en de regio. Onduidelijk is echter nog hoe groot deze bijdrage exact is, maar daar

5 zal de komende maanden hopelijk meer duidelijkheid over komen. Kanttekeningen 1.1 Verlies draagvlak Zoals reeds aangegeven blijkt uit alle gespreken die nu gevoerd zijn dat er draagvlak is voor de realisatie van de Traverse. Zodra er wordt besloten om te wachten met aanpassen van de weg en de huidige infrastructuur te laten liggen dan is dit draagvlak snel verdwenen. De inschatting is dat met het verlies van draagvlak voor dit plan, tevens verlies van draagvlak voor andere gemeentelijke projecten ontstaat. 1.2 Aanpassen plan Kompas/ Kruitbos De gemeente Lochem is reeds enkele jaren in overleg met een ontwikkelaar voor het gebied bij de oude school en naastgelegen bedrijfsbebouwing op de hoek met de Schoolstraat - dr. Van de Hoevenlaan. Na jaren is er nu bijna overeenstemming over de uitgangspunten. In beide varianten van de Traverse wordt de dr. Van de Hoevenlaan afgebogen richting de Schoolstraat. Dit geeft ruimtelijk een beperkte wijziging op de hoeveelheid grond voor het nieuwe plan maar ook een andere benadering en zichtlijnen op het plan. Dit kan consequenties hebben voor het plan Kruitbos en de overeenkomst met de ontwikkelaar. De gevolgen van deze wijziging zijn nu nog niet volledig onderzocht. 2.1 Fietsers op de rijbaan op het noordelijke en middendeel van de Traverse Tijdens de ontwerpbijeenkomsten en vanuit de input van de Dorpsraad Eefde is nadrukkelijk de wens geuit om de fietsers aan de juiste kant van de weg te laten fietsen op een vrij liggende voorziening, op de beginstukken van de Traverse. Door de beperkte aanwezige ruimte, is dit voor het noordelijke deel niet mogelijk. Omdat veel ongevallen gebeuren met fietsers is prioriteit gegeven aan het afwikkelen van het fietsverkeer aan de juiste kant van de weg. Dit is alleen mogelijk door de fietsers in het noordelijke deel op de rijbaan te laten rijden. In het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid is de ambitie opgenomen dat op wegen met 50 km/uur bij voorkeur een vrij liggend fietspad wordt toegepast. Omdat de voorkeur uitgaat naar het aan de juiste kant van de weg afwikkelen van het fietsverkeer is er gekozen om de fietsers op de rijbaan te laten fietsen. Dergelijke fietsvoorziening worden vaker toegepast en met intensiteiten die overeenkomen met erftoegangswegen hoeft dat ook geen probleem te zijn. 3.1 Bestemmingsplan wijziging nodig voor realisatie nieuwe weg nabij k erk. Om de nieuwe weg en de parkeerplaatsen die komen te vervallen te compenseren, moet een bestemmingplan wijziging worden doorgevoerd. Dit is niet onoverkomelijk maar kan mogelijk op bezwaren stuiten dat de proceduretijd verlengt. 3.2 Overeenstemming met de k erk noodzak elijk De kerk in Eefde is betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. In een eerste reactie hebben ze aangegeven niet onwelwillend tegen deze plannen aan te kijken. Dit neemt niet weg dat zij zondermeer akkoord gaan met de realisatie van een nieuwe weg op grond dat nu nog hun eigendom is. Hierover moeten dus onderhandelingen plaatsvinden. 3.3 Nieuwe weg vergt hogere investering dan gebruik bestaande weg Deze nieuwe weg moet vanaf de fundering nieuw worden opgebouwd waarbij rekening gehouden moet worden met het verplaatsen van ondergrondse infrastructuur. Daarnaast komen bij deze variant de kosten voor grond aankoop en aanleg van het nieuwe parkeerterrein voor rekening van het project. Deze kosten voor de mitigerende maatregelen zijn niet meegenomen in de eerste kostenraming die is uitgevoerd. In de minimale variant kan gebruik gemaakt worden van de bestaande fundering en wellicht zelfs van de onderste verhardingslagen. Daarnaast hoeft er geen ondergrondse infrastructuur te worden aangepast en geen nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd. Hierdoor kan een forse besparing op de geraamde 3,5miljoen realisatie kosten worden gerealiseerd. 4.1 Overeenstemming nodig met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel Kapperallee Zoals eerder aangegeven vindt er nog overleg plaats met de gemeente Zutphen over de ochtendspitsmaatregel op de Kapperallee.

6 5.1 Nog geen financiële dek k ing voor realisatie De belangrijkste kanttekening voor de realisatie van dit plan is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen die zijn gemoeid met de reconstructie van de Traverse Eefde. In 2009 heeft de provincie Gelderland als eigenaar van de weg voor de laatste keer grootschalig onderhoud gepleegd. Door deze onderhoudswerkzaamheden is de staat van de weg constructief prima. Normaliter wordt bij de overdracht van de weg een bedrag meegegeven om het onderhoud voor een vastgesteld aantal jaren te kunnen financieren. Er is nog geen concreet bedrag afgesproken met de provincie Gelderland waarvoor de weg wordt overgedragen aan de gemeente. Voor de Kadernota 2013 is voor nieuw beleid een budget van circa ,- beschikbaar. Mocht de uitvoering van de Traverse Eefde niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit nieuw beleid, dan dient te worden heroverwogen wat wel mogelijk is binnen de financiële kaders. 5.2 Regiocontract Via het regiocontract van de Regio Stedendriehoek komt dit project in aanmerking voor een subsidie van ,-. Voor deze subsidie moet de gemeente wel een cofinanciering tegenoverstellen van minimaal gelijke omvang. Verder kan het project in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de BDU voor verbeteren verkeersveiligheid en een fietssubsidie voor het verbeteren van specifiek de fietsvoorzieningen (omvang nog niet bekend). Beide subsidie potenties vragen om cofinanciering van de gemeente. Uiterlijke besluitneming De rondweg Eefde wordt eind 2012 opengesteld. Dan moet duidelijk zijn wat er met de doorgaande weg door Eefde gaat gebeuren en wanneer. Op de cruciale punten van de Kapperallee en op het wegvak tussen de rotonde en het Hart moeten minimaal de aanpassingen worden doorgevoerd om het verkeer te motiveren gebruik te maken van de rondweg en om de extra reductie van 30% te behalen. Na instemming door de raad in mei 2012 en het zich committeren aan de realisatie van de Traverse Eefde, kan de voorkeursvariant worden gedetailleerd tot een inrichtingsplan. Dit uitgewerkte plan moet nog een keer worden voorgelegd aan de bevolking en vervolgens in de raad van november worden behandeld voor instemming. Na november kan dan worden begonnen met de aanbestedingsprocedure en het tweede kwartaal 2013 kan de uitvoering starten. Uitvoering Na instemming met één van de varianten of misschien wel een combinatie van de twee kan het plan in juni - september verder worden uitgewerkt tot één inrichtingsplan. Dit definitieve inrichtingsplan moet dan samen met een financiële onderbouwing in de raadsvergadering van november worden behandeld om instemming te kunnen verkrijgen voor de benodigde ontbrekende financiering. De start van de uitvoering van dit plan op straat staat gepland voor 2013 na openstelling van de rondweg. Voorkomen moet worden dat de overcapaciteit aan infrastructuur blijft liggen waardoor weer meer gebruik gemaakt gaat worden van deze verbinding. Daarnaast vraagt deze omvangrijke infrastructuur ook om onderhoud dat na overdracht drukt op het onderhoudsbudget van de gemeente. In navolg van het planproces en innovatieve wijze van betrekken van de bevolking en de invulling van burgerparticipatie, is dit plan uitermate geschikt om op de markt te worden gezet via een innovatieve contractvorm. Op die manier kunnen de kansen in de markt optimaal benut worden en is er voordeel te behalen in tijd en financiën in de technische detaillering en opstellen van een RAW bestek. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 1. Memo maatregelen Kapperallee De volgende stukken liggen voor u ter inzage: 1. Rapportage Herinrichting Traverse Eefde februari Tekeningen varianten schetsontwerp Traverse Eefde - Lochem, 3 april 2012 Burgemeester en wethouders van Lochem,

7 drs. J. ten Brinke secretaris F.J. Spekreijse burgemeester

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232

Raadsstuk. Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 Raadsstuk Onderwerp: Vrijgeven krediet Albert Schweitzerlaan e.o. Reg.nummer: 2013/219232 1. Inleiding Dit project omvat de Albert Schweitzerlaan, de ML Kinglaan (tussen de Hugo de Grootstraat en de Albert

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren.

3. Beoogd effect Voldoende financiële middelen om het werk 'Oud Blaricumerweg' uit te kunnen voeren. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 4680 Uitvoeringskrediet Vervanging Kunstwerken Oud Blaricumerweg Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Een aanvullend krediet van 194.982 excl. btw. voor

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar B. Mulder Tel.nr. (0318) 680 606 Verzameling Raadsstukken registratienummer Afdeling datum: 2012/61 711011 VP 29 mei 2012 Cie.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00222* 15RDS00222 Onderwerp Beleidsplan Verkeersvoorzieningen 2015-2020 1 Beslispunten 1. In te stemmen met het beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020;

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Kredietaanvraag voor het aanleggen van een rotonde op de aansluiting Vendelweg - Schansweg Conceptbesluit: Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.07289 vergaderdatum raad 21 mei 2015 jaar/nummer 2015-041 G.A.H.

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 11-02-2016 16-004 Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016 Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970

Raadsstuk. Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970 Raadsstuk Onderwerp: Houtmanpad BBV nr: 2013/449970 1. Inleiding In maart 2011 heeft de raad besloten het project Stadspark Westelijk Tuinbouwgebied op te schorten (Raadsbesluit 2010/382123). Daarbij is

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college Brief aan Rijkswaterstaat over bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijdrage aan groot onderhoud Waalbrug Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Rijkswaterstaat heeft aan de

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J.

Voorstel aan de raad. Geadviseerd besluit. Toelichting op beslispunten. Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu. 134610 25 maart 2015. 2 J. Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 134610 25 maart 2015 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 J. Verstand Steller M.J.G. Nagel Datum 30 januari 2015 Vlottrekken

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT COEVORDEN

POLITIEKE MARKT COEVORDEN POLITIEKE MARKT COEVORDEN behandeling in PMC d.d. 21 oktober 2010 Onderwerp Aanleg Toegangspoort De Pampert Kamer 1 Agendanr. 6 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014.

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014. Werkzaamheden Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan: De dorpsraad Laar is al geruime tijd bezig om tijdens de afsluiting van bovengenoemd kruispunt er voor te zorgen dat er buiten de route Rietstraat/Laarderweg

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie