Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009"

Transcriptie

1 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijf Bedrijfsmatige pacht 1 Mestwetgeving Bemonstering van landbouwgrond 2 Milieu Uitstel Actieplan ammoniak 1 Juridisch Kruisjes uitvechten bij de rechter 3 Subsidies Subsidie voor bedrijfsconsult bij liquiditeitstekort 2 Aanpassingen toeslagrechten 3 Isolatieglaswaardebon 2 Subsidie voor ontwikkeling natuur en natuurbeheer 1 Eindejaars- en nieuwjaarstips Mestwetgeving 4 Toeslagrechten 6 Fiscaal 4 Overige 6 Belangrijke data 6 Bedrijfsmatige pacht Verpachters kunnen ontbinding van een reguliere pacht vragen als er geen sprake meer is van een bedrijfsmatig gebruik van de grond. Aan de andere kant kunnen pachters veel zelf doen om aan te tonen dat hun grondgebruik juist wel bedrijfsmatig is. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem. Om met succes de pacht van grond voort te kunnen zetten moet de gebruiker aantonen dat het gebruik bedrijfsmatig is. Dat is een gevolg van de opname van de pacht in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Om te beoordelen of er sprake is van bedrijfsmatige pacht, kijkt de pachtrechter naar vier zaken: - de omvang van het bedrijf en bedrijfsactiviteiten; - vinden er investeringen plaats? - is er een positief rendement? - heeft de pachter een hoofdfunctie buiten de landbouw? Door gericht te sturen in de bedrijfsvoering is wellicht de situatie te creëren dat bij afloop van de pachttermijn er geen gronden zijn voor de verpachter om de pacht te beëindigen. Het Pachthof heeft onlangs bepaald dat een baan buitenshuis van 24 uur per week geen belemmering is voor een bedrijfsmatige exploitatie van pachtgrond. Uitstel Actieplan ammoniak Bedrijven die op 1 januari 2010 hadden moeten voldoen aan het Besluit huisvesting krijgen waarschijnlijk tot 1 april 2010 de tijd om in een plan van aanpak aan te geven hoe zij op 1 januari 2013 zullen gaan voldoen aan het Besluit Huisvesting. Vanaf 1 januari 2010 moeten de meeste veehouderijen voldoen aan de maximale emissiewaarden zoals opgenomen in het Besluit huisvesting. Uitstel is mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2013 voor de kleinere bedrijven en voor de bedrijven die een plan van aanpak hebben. Een goedgekeurd Actieplan ammoniak geeft ondernemers de mogelijkheid om investeringen voor ammoniak (Besluit huisvesting), fijnstof en welzijn (Varkensbesluit) gelijk op te laten gaan. Voor de agrarische ondernemer betekent dit onder meer dat er een bedrijfsontwikkelingsplan opgesteld moet worden waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen getroffen moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd, zodat op 1 januari 2013 voldaan wordt aan alle wettelijke normen. Gemeentes zullen toezien op het aanwezig zijn van een plan van aanpak en de naleving daarvan. De doelen die in het plan van aanpak worden opgenomen moeten haalbaar zijn. De gemeentes hebben de mogelijkheid om het bedrijf stil te leggen als de tijdslijn uit het plan van aanpak niet wordt gehaald. Ook bedrijven die de tijd tot 1 januari 2013 willen benutten om te staken, moeten dit in een plan van aanpak vastleggen en indienen bij de gemeente. Subsidie voor ontwikkeling natuur en natuurbeheer Van 16 november tot en met 15 januari kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Deze subsidie is mogelijk voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer, en weide- en akkerranden. Voorwaarde is wel dat deze vorm van agrarisch natuurbeheer past binnen het gebiedsplan van de provincie. Doordat elke provincie met een eigen gebiedsplan en eigen doelen werkt, verschillen de mogelijkheden per provincie en per gebied binnen die provincie. AGRO-Nieuwsbrief - 1 -

2 Bemonstering van landbouwgrond Zowel voor derogatie als voor de toepassing van hogere fosfaatgebruiksnormen is het bemonsteren van de landbouwgronden noodzakelijk. Nieuwe eisen aan de bemonstering Voor het nemen van grondmonsters gelden nieuwe voorwaarden. Bemonstering dient nu per perceel te worden uitgevoerd. Het is nog wel toegestaan om aan elkaar grenzende percelen, die wat betreft kenmerken van het bouwplan (bouwland of grasland) homogeen zijn, samen te voegen tot een maximale omvang van vijf hectare. Voorwaarde is dat de omvang van de individuele topografische percelen die worden samengevoegd niet groter is dan 2,5 hectare. Percelen die niet meer aaneengesloten liggen mogen niet meer worden samengevoegd in het bemonsteringsprotocol. Grondmonsters voor derogatie Grondmonsters voor derogatie mogen op 1 februari 2010 niet ouder zijn dan vier jaar. De monsters die nog volgens het oude bemonsteringsprotocol zijn genomen en op 1 februari 2010 nog niet ouder zijn dan vier jaar kunnen nog gebruikt worden binnen het bemestingsplan Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie Een grondmonster voor het mogen toepassen van een hogere fosfaatnorm in 2010 (bij een lage of gemiddelde fosfaattoestand van de grond) mag op 15 mei 2010 niet ouder zijn dan vier jaar. Oude grondmonsters die op 15 mei 2010 nog geen vier jaar oud zijn, mogen ook gebruikt worden voor het toepassen van een hogere fosfaatgebruiksnorm. Voor deze grondmonsters geldt een overgangsregime. Als deze grondmonsters aan de oude voorwaarden voldoen, hoeft de bodem niet opnieuw te worden bemonsterd en blijven de oude uitslagen gelden. Deze vrijstelling geldt alleen voor monsters die zijn genomen voor 1 november 2009 en op 15 mei 2010 niet ouder zijn dan vier jaar. Voorwaarden overgangsregime Analyseresultaten van bodemmonsters uit het verleden mogen worden gebruikt in het kader van de fosfaatdifferentiatie als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: - Het bodemmonster mag op 15 mei van het betreffende jaar niet ouder zijn dan vier jaar. - Het bodemmonster moet onder toezicht van een geaccrediteerd laboratorium zijn genomen. - De analyse moet door een geaccrediteerd laboratorium zijn uitgevoerd. Vanaf 1 november 2009 moeten de monsters voor fosfaatdifferentiatie en derogatie worden genomen volgens het voorlopige bemonsteringsprotocol. Subsidie voor bedrijfsconsult bij liquiditeitstekort Voor landbouwers met liquiditeitstekorten is subsidie beschikbaar voor een bedrijfsconsult. Dit bedrijfsconsult moet voor voldoende inzicht in de financiële bedrijfssituatie zorgen. Hiervoor stelt het Ministerie van LNV beschikbaar. Doelstelling is inzicht in de financiële problemen en het zoeken naar oplossingen voor deze problemen. Aanvragen is mogelijk van 2 november tot en met 31 december 2009 De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten, met een maximum van Wanneer de totale kosten lager zijn dan 250 is geen subsidie mogelijk. Dit bedrijfsconsult mag worden uitgevoerd door een adviesorganisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is niet noodzakelijk dat aansluitend aan het bedrijfsconsult ook gebruikgemaakt wordt van de garantieregeling van het Ministerie van LNV. Isolatieglaswaardebon Wanneer u nog enkel glas in uw huis hebt, dan is subsidie mogelijk voor het aanschaffen en laten plaatsen van isolatieglas. De subsidie bedraagt maximaal 35/m2. Eigenaar-bewoners die isolatieglas plaatsen kunnen de subsidie verzilveren door een waardebon aan te vragen. De waardebon kan worden ingeleverd bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. De bon is maximaal vier maanden geldig. Dat betekent dat na verstrekking van de bon het glas binnen vier maanden geplaatst moet zijn. De glaszetter dient de bon binnen eenzelfde termijn te declareren. De regeling is per 1 oktober 2009 officieel opengesteld, maar met terugwerkende kracht tot 1 juli Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen kunnen ook nog subsidie krijgen. Het subsidiebedrag zal aan deze mensen worden uitgekeerd op basis van een ingediende kopie van de factuur, in combinatie met de waardebon. Zij moeten dus nog wel een waardebon aanvragen om voor de subsidie in aanmerking te komen. De regeling is van toepassing op isolatieglas met een isolatiewaarde van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten met een maximum van 1100 (inclusief btw). Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577, wat zichtbaar moet zijn op de factuur. De glaszetter kan de eigenaar hierover informeren. De regeling sluit per 31 december AGRO-Nieuwsbrief - 2 -

3 Aanpassingen toeslagrechten In 2010 worden de slachtpremie voor volwassen runderen en kalveren en de subsidie voor noten en de subsidie voor eiwithoudende gewassen opgenomen in de toeslagrechten. Deze waardes worden opgenomen in het bestaande toeslagrecht of er ontstaan nieuwe toeslagrechten op het bedrijf. Waarde De waardes die aan toeslagrechten worden toegevoegd, worden bepaald door de referentieperiode. De referentieperiode voor volwassen runderen, noten en eiwithoudende gewassen bestaat uit de jaren 2007 en De referentieperiode voor slachtpremie voor kalveren bestaat uit de periode 2006 tot en met Het gemiddeld aantal dieren en steun voor noten en eiwithoudende gewassen waarvoor men in de referentieperiode premie heeft gehad, bepaalt de omvang van het steunbedrag. Aantal toeslagrechten Dit steunbedrag wordt verdeeld over het aantal toeslagrechten dat de landbouwer op 15 mei 2010 in eigendom heeft. Wanneer de landbouwer geen toeslagrechten of geen financiële ruimte in zijn toeslagrechten meer heeft, wordt het steunbedrag verdeeld over het aantal hectares dat deze landbouwer op 15 mei 2010 in gebruik heeft. Wanneer er geen grond in gebruik is en er geen toeslagrechten zijn, wordt het steunbedrag omgezet in een toeslagrecht met speciale voorwaarden (niet grondgebonden toeslagrechten). Aanvragen Landbouwers die op 15 mei 2010 nog geen toeslagrecht hebben, moeten hun toeslagrecht aanvragen. De overige landbouwers krijgen de waarde toegevoegd aan hun toeslagrecht. Controleren Dienst Regelingen stimuleert om de gegevens te controleren via Mijn dossier en stelt dat de landbouwer automatisch op 31 december 2009 de gegevens als juist accepteert. Zo werkt dat niet. Opname van premies in een toeslagrecht is een op rechtsgevolg gericht besluit. Tegen een dergelijk besluit en dus ook tegen de door Dienst Regelingen gebruikte aantallen is bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. Toch is het advies de gegevens nu al zorgvuldig te controleren. Let vooral ook op kortingen uit het verleden en bedrijfsoverdrachten. Sturen in toeslagrechten Landbouwers die deze toeslagrechten niet over alle grond verdeeld willen hebben, kunnen met de aankoop van toeslagrechten sturen in het aantal toeslagrechten waarop de waarde komt te rusten. Hiermee kunt u voorkomen dat er veel toeslagrechten met een hele lage waarde ontstaan. Laat u hierover zorgvuldig voorlichten. Kruisjes uitvechten bij de rechter Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een viertal uitspraken bepaald dat door het ontbreken van een overzicht van het aantal en de waarde van de toeslagrechten, landbouwers toch terecht een beroep kunnen doen op een zogenaamde kennelijke fout, waardoor zij hun aanvraag kunnen corrigeren. Dit corrigeren leidt dan alsnog tot uitbetaling van toeslagrechten. In een aantal zaken waarbij de landbouwers slechts voor een deel van hun toeslagrecht uitbetaling hebben aangevraagd, bepaalde de rechter dat door het ontbreken van een overzicht van de beschikbare rechten en de waarde daarvan de aanvraag door toedoen van Dienst Regelingen niet compleet was. Waren deze gegevens wel afgedrukt op de gecombineerde opgave, dan was opgevallen dat de aanvrager een belangrijk deel van zijn uitbetaling had vergeten. Ook vond de rechter het van belang dat landbouwers die een toeslagrecht hebben blijkbaar gewend waren om jaarlijks uitbetaling van die toeslagrecht aan te vragen. Minister Verburg van LNV heeft echter aangegeven geen wijziging in haar beleid door te voeren na de nieuwe uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over onjuist geplaatste kruisjes bij uitbetaling van toeslagrechten. Dit betekent dat voor boeren alleen de gebruikelijke route van bezwaar en beroep openstaat. Sancties uit het verleden Dienst Regelingen laat sancties uit de referentieperiode ten onrechte doorwerken in de toeslagrechten. Hierdoor krijgen eenmalige sancties uit het verleden een permanent karakter. Bij runderen van een rundveehouder wordt in 2000 een verboden stof gevonden. Na bezwaar tegen intrekking van zijn premies besluit de veehouder in 2001 af te zien van beroep. Bij de vaststelling van het toeslagrecht laat Dienst Regelingen de geconstateerde runderen van het jaar 2000 buiten beschouwing. De veehouder maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep tegen deze te lage vaststelling van het toeslagrecht. Door de werkwijze van Dienst Regelingen dreigde de eenmalige uitsluiting voor het jaar 2000 een permanent karakter te krijgen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt hierover uitleg aan het Europese Hof. Het Europese hof beveelt dat de geconstateerde dieren uit 2000 gewoon meetellen in de bouw van het toeslagrecht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslist vervolgens dat Dienst Regelingen ten onrechte de betalingen over het jaar 2000 buiten de berekening van het toeslagrecht heeft gelaten. Dienst Regelingen moet opnieuw de waarde van het toeslagrecht vaststellen en nu op de juiste wijze. Deze uitspraak is nu weer actueel doordat slachtpremie uit de referentieperiode opgenomen gaat worden in de toeslagrechten. AGRO-Nieuwsbrief - 3 -

4 Eindejaars- en nieuwjaarstips Mestwetgeving Voorraad per 31 december Meet niet alleen uw voorraad meststoffen om deze vast te leggen in uw administratie, maar bereken ook de voorraad zoals deze hoort te zijn bij het gebruik van meststoffen gebaseerd op de wettelijke gebruiksnormen. De marge van 5%, zoals die in 2006 gold, is niet meer van toepassing. Voorkom hiermee dat u door een foutieve schatting van de voorraden een boete voor overschrijding van de gebruiksnormen moet betalen. Gebruikte hoeveelheid meststoffen in 2009 Met de bepaling van de eindvoorraad kunt u ook de gebruikte meststoffen berekenen. De gebruikte meststoffen zijn te berekenen uit beginvoorraad + aanvoer + mestproductie afvoer eindbalans. Doe dit voor fosfaat, stikstof en tonnen mest. Wanneer dit verschillende uitkomsten geeft, moet u hiervoor een verklaring zoeken. Dit is vaak een gevolg van fouten in de vastlegging. BEX en uw rantsoenen Bedrijven die gekozen hebben voor de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) doen er goed aan de gebruikte hoeveelheden voedermiddelen in de rantsoenen af te stemmen met de hoeveelheden voedermiddelen verantwoord in de berekening van de mestproductie. Wanneer hierin verschillen optreden zitten er of fouten in de rantsoenen of in de mestboekhouding. De AID gebruikt de rantsoenen als hulpmiddel bij de controle. Uw dieradministratie Voor varkens, rund- en pluimvee moet u een dagelijkse veeadministratie voeren. Houd deze op orde en bereken uiterlijk 31 januari het gemiddeld aantal stuks vee in het afgelopen jaar. Voor de andere diersoorten kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van de maandelijkse telling. Deze moet ook uiterlijk 31 januari 2010 zijn afgesloten en het gemiddelde moet zijn bepaald. Afronden administratie Het vierde jaar met gebruiksnormen zit er bijna op. Het is tijd voor het opmaken van de eindbalans voor Welke handelingen moet u uitvoeren? Administratie afronden: De gemiddelde veebezetting van graasdieren berekenen en vastleggen in uw administratie De gemiddelde veebezetting van staldieren berekenen Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding Alle voorraden, aanvoer en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie) De mestproductie van graasdieren berekenen De mestproductie van staldieren berekenen De mestproductie volgens BEX berekenen De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie van de gecombineerde opgave) Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van meststoffen Tijdig de aanvullende gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Deze bedrijven moeten aanvullende gegevens verstrekken aan Dienst Regelingen. Bemestingsplan controleren Het bemestingsplan van 2009 kunt u controleren en daar waar nodig bijstellen. Aan de hand van dit bemestingsplan kunt u voor 2010 eenvoudig een plan opstellen. Doe dit wel voor 1 februari Houdt u hierbij rekening met de gewijzigde gebruiksnormen. Fosfaatverrekening Wanneer u in het afgelopen jaar te veel fosfaat hebt aangevoerd, dan kunt u tot 31 december 2009 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U moet dit kunnen aantonen met uw eigen administratie. U mag een hoeveelheid fosfaat die u van 2008 naar 2009 hebt doorgeschoven, niet nogmaals doorschuiven. Het formulier voor fosfaatverrekening kunt u opvragen bij het LNV-loket, tel Nieuwe oppervlakten Dienst Regelingen laat de oppervlakten in de verschillende gebieden opnieuw vaststellen. Dit als gevolg van een aanwijzing van de Europese Commissie. Met name in de veenweide-gebieden nemen de oppervlaktes van de percelen gemiddeld tot wel 10% af. Houdt hiermee ook rekening met de afronding van uw mestboekhouding over Maak zonodig tijdig bezwaar deze nieuwe vaststelling. Eindejaars- en Nieuwjaarstips Fiscaal Uw urenadministratie Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek (onder meer zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling) moet u in 2009 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. De uren die u als gevolg van ziekte niet hebt kunnen werken, tellen niet mee bij de beoordeling of u aan het urencriterium hebt voldaan. U kunt alleen gebruikmaken van de nieuwe winstvrijstelling wanneer u voldoet aan het urencriterium. Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur uw zelfstandigenaftrek (en daarmee ook de winstvrijstelling) en andere ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. De 50%-eis geldt niet voor starters. Ook voor de meewerkaftrek is deze urenadministratie van belang. AGRO-Nieuwsbrief - 4 -

5 Investeringsaftrek Als u voor meer dan investeert in bedrijfsmiddelen die u binnen uw onderneming gebruikt, dan hebt u recht op kleinschaligheidsaftrek. Dit geldt wanneer het totale bedrag van de investeringen in 2009 minder dan bedraagt. De aftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage van de investering varieert van 25 tot 1, afhankelijk van de omvang van de investeringen. Voor kleinere investeringen geldt een hoger aftrekpercentage. Het kan daarom verstandig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2010 of te splitsen. Indien een kleine investering leidt tot een lager aftrekpercentage of als het totale investeringsbedrag hierdoor boven de uitkomt, kan uitstel van (een deel van) investeringen per saldo een hogere investeringsaftrek opleveren. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen Hebt u een herinvesteringsreserve omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat. Kerstpakketten en andere geschenken U kunt geschenken in natura (kerstpakketten!) bij feestdagen of jubilea geven wanneer de waarde van het geschenk per werknemer niet meer dan 70 bedraagt. De loonbelasting komt als eindheffing voor uw rekening tegen een bijzonder tarief van 20%. Bij geschenken met een hogere waarde, moet de eindheffing worden toegepast als de waarde hiervan per keer niet hoger is dan 136 en er niet meer dan 272 per werknemer per jaar wordt geschonken. Een geschenk in de vorm van geld geldt altijd als loon. VAMIL-compensatie Landbouwers die in 2007 of 2008 VAMILinvesteringen hebben gedaan kunnen van 4 januari tot en met 28 februari 2010 compensatie aanvragen. Minister Verburg van LNV heeft begin dit jaar een compensatie toegezegd aan diegenen die in 2007 en 2008 hebben geïnvesteerd in duurzame kassen en stallen en daarop niet willekeurig kunnen afschrijven. Door een fout van het ministerie kunnen degenen die in 2007 en 2008 hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en kassen niet volledig willekeurig afschrijven, maar worden beperkt door de afschrijving tot de zogenaamde bodemwaarde, meestal 50% van de WOZ-waarde. Dit leidt tot een fiscaal nadeel. Gedupeerden kunnen zich van 4 januari tot en met 28 februari 2010 aanmelden voor compensatie op de website van het Ministerie van LNV (via Mijn dossier ). Om in aanmerking te komen voor compensatie moet de investering in 2007 of 2008 zijn gemeld voor de VAMIL-regeling. Als dit is aangetoond en de investering is gemeld bij SenterNovem, ontvangt men een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst staan de voorwaarden voor rentecompensatie. Alleen het misgelopen rentevoordeel wordt gecompenseerd, niet het verschil in belasting. Reiskostenvergoeding Voor woon-werkverkeer en voor andere zakelijke ritten geldt een belastingvrije vergoeding van maximaal 0,19 per kilometer. Deze vergoeding kan ook verstrekt worden aan werknemers die met een fiets naar hun werk komen, zelfs als zij deze fiets via een fietsplan hebben aangeschaft. De vergoeding van 0,19 per kilometer mag niet worden verstrekt aan werknemers aan wie een vervoermiddel (fiets of auto) ter beschikking is gesteld. Voor ondernemers geldt dat deze kosten ten laste van de winst gebracht kunnen worden als de auto niet als bedrijfsvermogen is bestempeld. Omzetbelasting en verhuur van quotum Als u het afgelopen jaar quotum hebt verhuurd, moet u rekening houden met de afdracht van btw over deze verhuur. Dit geldt ook voor mensen die in de landbouwregeling zitten. Omzetbelasting Jaarlijks moet bij de btw-aangifte ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden zoals btw over privégebruik en herzieningen op voorbelasting. Houdt u bij de berekening van de af te dragen btw over de laatste aangifteperiode (maand of kwartaal) van het kalenderjaar rekening met correcties vanwege privégebruik en met een eventuele herziening van voorbelasting op bedrijfsmiddelen die zowel voor belaste als voor onbelaste prestaties worden gebruikt. Voor roerende zaken bedraagt de herzieningsperiode vijf jaar en voor onroerende zaken tien jaar. Auto van de zaak of privé? De maximale belastingvrije vergoeding per zakelijk gereden kilometer bedraagt 0,19. Dat geldt ook voor het woon-werkverkeer. De bijtelling met betrekking tot een (bestel)auto van de zaak bedraagt 25% van de cataloguswaarde van de auto. Bij een privé-gebruik van minder dan 500 kilometer geldt geen bijtelling. Afhankelijk van de situatie, is het soms voordeliger om een privéauto te rijden in plaats van een auto van de zaak. Met name bij een oudere auto met een hoge oorspronkelijke cataloguswaarde of bij een hoog aantal zakelijke kilometers kan het interessant zijn de auto privé te rijden. AGRO-Nieuwsbrief - 5 -

6 Eindejaars- en nieuwjaarstips Toeslagrechten (Ver)huur van toeslagrechten U kunt toeslagrechten huren of verhuren samen met grond. Een huurovereenkomst is bijvoorbeeld ook een grondgebruikverklaring, waarmee toeslagrechten tijdelijk kunnen worden overgedragen. De overdracht van toeslagrechten (om voor uitbetaling in aanmerking te komen) moet minimaal zes weken voor de 15 e mei worden ingediend bij Dienst Regelingen. Kaarten bij de gecombineerde opgave Een jaarlijks terugkerend probleem is het verstrekken van onjuiste kaarten. Door nu kaarten voor een grondgebruikverklaring op te vragen voor al uw nieuwe percelen, verkleint u dit risico. De kaarten die u aanvraagt worden door Dienst Regelingen als voor uw situatie relevant geregistreerd. Dit kan het tijdig en volledig indienen van de gecombineerde opgave bespoedigen. Einde bedrijf voor toeslagrechten Met het aanvragen van toeslagrechten hebt u verklaard dat u een bedrijf voert van minimaal 0,3 ha. Zodra uw toeslagrecht definitief is vastgesteld en overgedragen, kunt u het bedrijf (minimaal 0,3 ha) staken. Wanneer u toeslagrechten verhuurt, moet u het bedrijf met minimaal 0,3 ha in stand houden. Een gecombineerde opgave is niet verplicht. U moet wel kunnen aantonen dat dit bedrijf blijft bestaan. Overige eindejaars- en nieuwjaarstips Uw bedrijfsregistratie Elk jaar verliezen landbouwers een deel van hun rechten (ook recht op uitbetaling) omdat de registraties van bijvoorbeeld UBN-nummers niet overeenstemmen met de tenaamstelling van het bedrijf. Controleer of uw tenaamstelling bij alle regelingen overeenstemt met de tenaamstelling van uw relatienummer. Grondgebruik en (P)SAN Geef geen grond uit gebruik waarop u een (P)SANvergoeding ontvangt. Bij de aanvraag van de (P)SANsubsidie verklaart de aanvrager dat hij de grond zelf zal gebruiken volgens de subsidievoorwaarden. Door deze grond uit gebruik te geven, handelt u in strijd met deze afspraak en trekt de provincie de subsidie over de gehele periode van zes jaar in. Eventueel kunt u de verplichtingen overdragen. Registratie gewasbeschermingsmiddelen Uw registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet u gedurende vijf jaar bewaren. Als u gewasbeschermingsmiddelen in 2010 gebruikt of laat gebruiken moet u weer een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan leidt tot een boete en een korting op toeslagrechten. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op internet. Belangrijke data 2 januari t/m 30 november 2009 Openstelling Beroepsopleiding en voorlichting onderdeel Biologische landbouw 2 november t/m 31 december 2009 Openstelling Beroepsopleiding en voorlichting onderdeel openstelling voor landbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen T/m 31 december 2009 Aanmelden fosfaatverrekening 15 januari 2010 Laatste dag indiening permanente quotumoverdracht met en zonder grond 31 januari 2010 Laatste dag inzenden formulier aanvullende gegevens 31 januari 2010 Mestboekhouding gereed 15 februari 2010 Laatste dag indiening tijdelijke quotumoverdracht (lease) Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. AGRO-Nieuwsbrief - 6 -

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere:

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere: Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten... 1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder... 3 Fiscaal Bijtelling voor de auto... 2 Mest Afspraken toeslagrechten...

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Check uw mestsilo 3 Fiscaal Strafblad voor fiscaal vergrijp 2 Juridisch Verzenden bezwaarschrift per fax niet altijd voldoende

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 In deze nieuwsbrief: GLB-beleid Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mestwetgeving Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Pacht Akkoord over

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Aandachtspunten (to do)

Aandachtspunten (to do) Nieuws van Houtsma Bedrijfsadvies In deze nieuwsbrief Aandachtspunten (to do)... 1 Duidelijk agrarisch profiel helpt bij groei... 3 22 en 24 maart: studiemiddag toeslagrechten en GDI 2010... 3 Herfinancieringen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde vennootschap of maatschap

Agro-Nieuwsbrief. Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde vennootschap of maatschap Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Kabinetsvisie op tuinbouwsector 3 Fiscaal Aangiftebrief omzetbelasting vervalt 2 Btw-tarief bij levering van paarden 2 Juridisch Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014 Nieuwsbrief AGRO December 2014 In deze nieuwsbrief: Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 waarde overschrijdt. Beoordeling per Natura 2000-gebied Als een project of andere handeling stikstofdepositie veroorzaakt op meerdere Natura 2000-gebieden, dan kan

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Voorwoord Ons boerenerf Enkele weken geleden waren we op bezoek bij de opening van Ons Boerenerf (www.onsboerenerf.com). Een prachtig initiatief van een ondernemer

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Wijziging Activiteitenbesluit gaat per 1 januari 2013 in. Regelgeving rode diesel. Uitgave: december 2012

Agro-Nieuwsbrief. Wijziging Activiteitenbesluit gaat per 1 januari 2013 in. Regelgeving rode diesel. Uitgave: december 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2012 Bedrijf Regelgeving rode diesel 1 Uw bouwplan en het toekomstige GLB-beleid 3 Fiscaal Verhoging assurantiebelasting 3 Mestwetgeving

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Kabinetsvisie op tuinbouwsector 3 Fiscaal Aangiftebrief omzetbelasting vervalt 2 Btw-tarief bij levering van paarden 2 Juridisch Aansprakelijkheid

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

FREBLO0221 Bijzondere regelingen

FREBLO0221 Bijzondere regelingen FREBLO0221 Bijzondere regelingen Alle antwoorden moeten worden gemotiveerd onder vermelding van de van toepassing zijnde artikelen. Opgave 1 Jack Nauss heeft een brood- en banketwinkel. Hij bakt het brood

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2011 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2012 Bedrijfsvoering Controles antibioticagebruik 3 Financieren wordt steeds meer een opgave 5 Rente zegt veel over het risico 6 Eerst

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer,

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, Nieuwsbrief AGRO December 2015 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt u naar aanleiding

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Voldoet u aan de randvoorwaarden GLB? Boetes bij ontduiken minimum loon. Geen 70% grasland. Uitgave: augustus 2007

Agro-Nieuwsbrief. Voldoet u aan de randvoorwaarden GLB? Boetes bij ontduiken minimum loon. Geen 70% grasland. Uitgave: augustus 2007 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: augustus 2007 In deze nieuwsbrief onder andere: Juridisch Boetes bij ontduiken minimumloon 1 Bezwaartermijnen 3 Fiscaal Pas op met kwijtschelding overnameschuld bij bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014

STARTERSPLEIN ROZ. Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters. @BDzakelijk. 6 november 2014 STARTERSPLEIN ROZ Belastingdienst.nl/zakelijk Belastingdienst.nl/starters 6 november 2014 Programma Ondernemen en belastingzaken Administratie en factureren Ondernemen en btw / aangifte doen Ondernemen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving

Algemene tips en adviezen voor ondernemers. Willekeurige afschrijving Eindejaartips 2011 Het einde van het jaar nadert gestaag. Sinterklaas is weer in het land en over een paar weken zal de kerstboom de woonkamers weer sieren en het vuurwerk zal weer de lucht in worden geschoten.

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f

B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f B i j l a g e 6. N a d e r e o n d e r b o u w i n g g r o n d g e b o n d e n b e d r i j f Datum: maart 2017 Van: mr. drs. D. Harmsen Aan: dhr. G.J. Klont (gemeente Achtkarspelen) CC: dhr. B. van Dellen

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 11 e editie Inhoud 1. Van VAR naar modelovereenkomst 2. Auto van de zaak : ouder dan 15 jaar? 3. Weer schenkingsvrijstelling van

Nadere informatie