Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008"

Transcriptie

1 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Milieu Derogatie en grondbemonstering...2 Fosfaatverrekening...2 IPPC-richtlijn...3 Geen uitstel van Besluit Huisvesting...3 Subsidies PSAN & PSN Afschaffing braakverplichting Einde- en nieuwjaarstips Einde- en nieuwjaarstips Mestwetgeving...4 Einde- en nieuwjaarstips Toeslagrechten...4 Einde- en Nieuwjaarstips fiscaal...4 Overige einde- en nieuwjaarstips...6 Belangrijke data...6 PSAN & PSN 2009 Van 17 november tot en met 16 januari 2009 kunnen aanvragen worden ingediend voor PSAN (Provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) en PSN (Provinciale subsidieregeling Natuur). SAN en SN zijn per 1 januari 2007 opgegaan in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Hierdoor zijn PSAN en de PSN geen rijksregelingen meer, maar provinciale regelingen. Hierdoor kunnen de openstellingen en de budgetten per provincie verschillen. Voor vrijwel alle provincies geldt dat aanvragen voor PSAN en PSN alleen worden toegekend als deze passen binnen het provinciale gebiedsplan. PSN biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling en instandhouding van natuur. De subsidies PSN zijn ingedeeld in groepen beheerssubsidie, recreatiesubsidie, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en subsidie functieverandering.psan biedt de mogelijkheid tot het combineren van maatregelen met een agrarische bedrijfsvoering. De subsidies PSAN zijn ingedeeld in de groepen beheerssubsidie, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en subsidie organisatiekosten samenwerkingsverbanden. De provincies hebben allemaal een eigen budget voor de openstellingen. Naast budgetplafonds zijn er ook nog hectareplafonds. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Afspraken toeslagrechten De Nederlandse boeren weten waar ze de komende jaren aan toe zijn met hun toeslagrechten. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de volledige ontkoppeling van steun - de aanpassingen van het melkquotum - de aanpassing van de modulatie - de regionalisatie van de EU-betalingen Ontkoppeling De gekoppelde steun voor bijvoorbeeld zetmeelaardappelen, vlas, kalveren (slachtpremie) en het drogen van voedergewassen etc. wordt uiterlijk in 2012 opgenomen in de toeslagrechten. Melkquotum Melkveehouders weten waar ze aan toe zijn: het melkquotum wordt in 2015 definitief afgeschaft. Vooruitlopend op deze afschaffing wordt het quotum jaarlijks met één procent verruimd. Nederland had jaarlijks een grotere verruiming gevraagd van twee tot drie procent. Hiervoor in de plaats krijgt Nederland een extra verruiming van 1,5% in Er komt geen Europese verevening van het melkquotum. Het superheffingtarief blijft op het huidige bedrag gehandhaafd. Volgens minister Gerda Verburg van Landbouw is afgesproken dat er voor eind 2010 een marktanalyse wordt gemaakt van de melkmarkt, waarna de quota eventueel nog naar boven aangepast kunnen worden. Modulatie De modulatie wordt in stappen met 5 %verhoogd. Geld dat was bestemd voor inkomenssteun voor boeren wordt overgeheveld naar het plattelandsfonds. Dat gebeurde al met 5% per jaar, maar het bedrag wordt nu geleidelijk verhoogd: met 2% in 2009, 3% in 2010, 4% in 2011 en 5% in De modulatie in 2009 wordt dus 5+2% maakt 7%. Regionalisatie van de steun Uiterlijk 1 augustus 2010 moeten de lidstaten hun plannen voor overstap naar een regionalisatie van de hectarepremie melden in Brussel. Het loslaten van de gekoppelde steun in combinatie met stappen voor een regionale invulling van de EUbetalingen zal grote gevolgen kunnen hebben voor de inkomens van de betrokken ondernemers en in een aantal gevallen voor de sector als geheel. Sectoren waar veranderingen worden verwacht zijn de zetmeelaardappelen, kalverhouderij en vlasteelt. Hierover een volgende keer meer. AGRO-Nieuwsbrief - 1 -

2 Afschaffing braakverplichting 2009 In het jaar 2009 vervalt de braakverplichting voor het verzilveren van toeslagrechten definitief. De braaktoeslagrechten worden dan definitief omgezet naar gewone toeslagrechten, waarmee de braakverplichting definitief tot het verleden behoort. Eigenaren van braaktoeslagrechten raken hun rechten niet kwijt en ook de waarde van deze rechten blijft behouden. Voor landbouwers betekent dit: 1. De percelen hoeven niet meer te voldoen aan de definitie akkerland 2. De oppervlakte-eisen die gelden voor braakpercelen zijn komen te vervallen 3. De non food-/non feed regeling komt te vervallen. 4. De verplichte volgorde van benutting van toeslagrechten vervalt. Braaktoeslagrechten hoeven niet meer als eerste te worden verzilverd. 5. Voor het afstaan van braaktoeslagrechten aan de Nationale Reserve gelden dezelfde eisen als voor gewone toeslagrechten. 6. Cumulatie van PSAN/PSN-pakketten met braaktoeslagrechten is niet meer van toepassing. 7. De regeling dat SKAL-gecertificeerde landbouwers hun braaktoeslagrechten als gewone kunnen laten uitbetalen vervalt door de omzetting. 8. Op natuurbraak kunnen naast braaktoeslagrechten ook gewone toeslagrechten worden uitbetaald. 9. Percelen met SBL-bos kunnen niet meer worden ingezet voor toeslagrechten. Braaklegging voor toeslagrechten is hiermee verleden tijd. Het staat landbouwers uiteraard nog steeds vrij om percelen grond braak te leggen. Hiermee kunt u in uw bouwplan rekening houden. Dienst Regelingen zal in de loop van 2009 de braaktoeslagrechten omzetten in gewone toeslagrechten. Bijtelling voor de auto In 2009 gelden de volgende bijtellingen voor auto s van de zaak die ook privé gebruikt worden: 25% inkomensbijtelling. Als u als land- of tuinbouwer rijdt in een personenauto of bestelauto die op het bedrijf staat en u er privé meer dan 500 kilometer per jaar mee rijdt, dan hebt u meestal te maken met een inkomensbijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto. De 14% inkomensbijtelling geldt voor energiezuinige auto s. De bijtelling voor auto s die een CO 2 uitstoot hebben van minder dan 110 gram per kilometer voor een benzinemotor, en 95 gram per kilometer voor een overige motoren, wordt beperkt tot 14% van de cataloguswaarde van de auto. In 2009 wordt er een nieuwe tussencategorie voor de bijtelling ingevoerd. Deze bijtelling van 20% geldt voor auto s met een CO 2 uitstoot tussen 111 en 140 gram/km (benzine) en tussen 96 en 116 gram/km (overige motoren). Derogatie en grondbemonstering Voor het bemestingsplan 2009 mogen de grondmonsters op 1 februari 2009 niet ouder zijn dan vier jaar. Om aan de derogatie mee te mogen doen moet een bemestingsplan opgemaakt worden waarbij de derogatie geldt voor een verruiming van het gebruik van dierlijke mest. Bedrijven met derogatie mogen in plaats van 170 kg stikstof uit dierlijke meststoffen 250 kilogram aanwenden. In het bemestingsplan moet de geplande bemesting met dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en kunstmest worden afgestemd met de behoefte op perceelsniveau. Voor het bemestingsplan moet de analysedatum liggen na 1 februari Analyses van voor die datum zijn niet meer geschikt om te gebruiken voor het samenstellen van een bemestingsplan. Geplande monsters Wilt u voor 31 december 2009 nog een grondmonster nemen vanwege graslandvernietiging of een extra fosfaatbemesting, dan moet dit voornemen al worden opgenomen in het bemestingsplan. Wanneer u in verband met derogatie 2010 deze bemonstering pas in 2010 laat uitvoeren, dan hoeft u deze geplande grondmonsters niet in het bemestingsplan op te nemen. Wanneer u in 2009 een analyse laat uitvoeren, dan moet dat worden opgenomen in het bemestingsplan en eventueel zal de geplande bemesting daarop aangepast moeten worden. Vernietiging graszode Als er binnenkort een graszode vernietigd moet worden, kan het derogatiemonster ook gecombineerd worden met een zogenaamd vernietigingsmonster. Fosfaatverrekening Agrarische ondernemers mogen in 2008 onder bepaalde voorwaarden een hogere gebruiksnorm van maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland toepassen. Als u hiervan gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 31 december 2008 aanmelden. Deze extra fosfaatgebruiksnorm moet u in 2009 volledig compenseren. Het is dus niet mogelijk om twee opeenvolgende jaren gebruik te maken van de fosfaatverrekening. Voorwaarden 1. Maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland 2. Uitsluitend een overschrijding van fosfaat op bouwland komt voor verrekening in aanmerking 3. Aanmelden voor 31 december Deze fosfaatverrekening mag in 2009 niet nogmaals doorgeschoven worden. AGRO-Nieuwsbrief - 2 -

3 Aanmelden voor de fosfaatverrekening kan via de website van het ministerie van LNV of d.m.v. een formulier dat u kunt aanvragen bij het LNV-loket (0800) Kredietcrisis maakt geld lenen duurder Geld lenen wordt voor veel ondernemers fors duurder, terwijl de tarieven op de geldmarkt niet in die mate stijgen en soms zelfs dalen. Deze extra stijging van de kosten valt voor bedrijven die actief werken aan de financiële rapportcijfers lager uit. De stijging van de kosten van het lenen van geld is het gevolg van de zogenaamde liquiditeitsbijdrage. Ook het risico van het niet terug kunnen betalen leidt tot een stijging van de tarieven. Banken worden somberder. Banken zijn verplicht om een reserve hoeveelheid geld aan te houden als percentage van verstrekte leningen of kredieten. De verplichte reserves die banken aan moeten houden zijn afhankelijk van het kredietrisico. Dit is een uitvloeisel van het zogenaamde Basel IIakkoord. Dit aan te houden vermogen kost geld en wordt bij de ondernemers in rekening gebracht. De rentekosten van de reserve, die banken verplicht zijn aan te houden als opslag op de rente, worden doorbelast bij de kredietnemer. Bedrijven die zwaar gefinancierd zitten krijgen hierdoor te maken met een hogere opslag. De reservering voor de stroppenpot is een tweede kostenpost die banken in rekening brengen. Steeds meer banken gaan ertoe over om deze gestegen kosten in rekening te brengen bij de meer risicovolle leningen en kredieten. Banken schatten het risico van een faillissement de laatste tijd duidelijk somberder in, wat leidt tot een stijging van de tarieven. Ondernemers krijgen te maken met deze nieuwe regels bij het aanvragen van nieuwe kredieten, bij een nieuwe rentevastperiode en bij een tussentijdse beoordeling van de cijfers. Ondernemers kunnen zelf veel doen om deze opslag zo klein mogelijk te houden door maatregelen te nemen in het bedrijf en daarmee het financiële rapportcijfer zo gunstig mogelijk te maken. Een tweede mogelijkheid is het informeren van banken over de financieel sterke kanten van het bedrijf en de aanpak die vervolgens gekozen wordt om de minder sterke kanten te verbeteren. In de landbouw is vaak voldoende zekerheid in het bedrijf aanwezig. Dit is vaak een sterk punt in de financiële afweging van banken. De liquiditeitsontwikkeling is vaak een minder sterk punt binnen de bedrijven. Door gericht te werken aan aflossingstermijn, investeringen, privé-opnamen en de wijze van financieren is hier vaak een verbetering mogelijk. Inzicht in de financieel sterke en minder sterke kanten van het bedrijf is de eerste stap van een planmatige aanpak. Door voorafgaand aan een nieuwe financieringsaanvraag, een investeringsplan of een nieuwe rentevastperiode ook aandacht te besteden aan het financiële rapportcijfer is wellicht een lagere opslag op de rente mogelijk. Een andere zaak die kan spelen is de verhouding tussen een hypotheek en een krediet. Door te schuiven tussen deze twee kan een betere verhouding tussen kort en lang vreemd vermogen worden gecreëerd, wat het financiële rapportcijfer kan verbeteren. IPPC-richtlijn Van de 556 bedrijven die de IPPC-richtlijn moeten naleven voldoet 93% aan de eisen. Onder de IPPCrichtlijn vallen ook een aantal grotere veehouderijbedrijven. In april 2008 voldeed 74% van de bedrijven aan de IPPC-richtlijn. Dit schrijft minister Cramer aan de Tweede Kamer. De voortgang is deels daadwerkelijk gerealiseerd door betere controles en aangepaste milieuvergunningen. Deels is de voortgang een gevolg van het insturen van rapportages door gemeenten. De Europese Commissie heeft Nederland eerder op de vingers getikt omdat IPPC-bedrijven onvoldoende werden gecontroleerd. Volgens de richtlijn moeten deze bedrijven de best beschikbare techniek toepassen. Geen uitstel van Besluit Huisvesting Pluimvee- en varkenshouderijbedrijven moeten al in 2010 voldoen aan de emissie-eisen uit het Besluit Huisvesting. Dat schrijft minister Cramer aan de Tweede Kamer. Een vermeend uitstel tot 2013 is daarmee voor de minister van de baan. Ze voert een motie van de Tweede Kamer om de intensieve sectoren drie jaar langer de tijd te geven niet uit. Pluimvee- en varkensbedrijven hoeven eigenlijk pas in 2013 aan de nieuwe emissiewaarden voldoen. Binnen het Nederlandse plafond van ammoniakemissie is geen ruimte voor uitstel van de emissie-eisen van 2010 naar Met de 7 kiloton die uitstel aan extra emissie betekend zou Nederland het nationale emissieplafond vrijwel zeker overschrijden. Minister Cramer vindt daarom een langere overgangstermijn niet verantwoord. Pluimvee- en varkensbedrijven kunnen wel een saldomethode toepassen. Binnen een bedrijf hoeven niet alle stallen aan de nieuwste normen te voldoen, als de totale emissie van het bedrijf maar voldoet. Ook de melkveehouderij wordt met een strenger beleid geconfronteerd. De emissiewaarden voor de melkveehouderij worden aangescherpt. AGRO-Nieuwsbrief - 3 -

4 De reductie van de ammoniakemissie via het zogenaamde voerspoor levert onvoldoende resultaat op, waardoor de minister kiest voor wettelijke maatregelen om de emissie te beperken. Einde- en nieuwjaarstips Mestwetgeving Voorraad per 31 december Meet niet alleen uw voorraad meststoffen om deze vast te leggen in uw administratie, maar bereken ook de voorraad zoals deze hoort te zijn bij het gebruik van meststoffen gebaseerd op de wettelijke gebruiksnormen. De marge van 5%, zoals die in 2006 gold, is ook dit jaar niet van toepassing. Voorkom hiermee dat u door een foutieve schatting van de voorraden een boete voor overschrijding van de gebruiksnormen moet betalen. Gebruikte hoeveelheid meststoffen in 2008 Met de bepaling van de eindvoorraad kunt u ook de gebruikte meststoffen berekenen. De gebruikte meststoffen zijn te berekenen uit beginvoorraad + aanvoer + mestproductie afvoer eindbalans. Doe dit voor fosfaat, stikstof en tonnen mest. Wanneer dit verschillende uitkomsten geeft, moet u hiervoor een verklaring zoeken. Dit is vaak een gevolg van fouten in de vastlegging. BEX en uw rantsoenen Bedrijven die gekozen hebben voor de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) doen er goed aan de gebruikte hoeveelheden voedermiddelen in de rantsoenen af te stemmen met de hoeveelheden voedermiddelen verantwoord in de berekening van de mestproductie. Wanneer hier verschillen in optreden zitten er of fouten in de rantsoenen of in de mestboekhouding. De AID gebruikt de rantsoenen als hulpmiddel bij de controle. Uw dieradministratie Voor varkens, rund- en pluimvee moet u een dagelijkse vee-administratie voeren. Houd deze op orde en bereken uiterlijk 31 januari het gemiddelde aantal stuks vee in het afgelopen jaar. Voor de andere diersoorten kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van de maandelijkse telling. Deze moet ook uiterlijk 31 januari 2009 zijn afgesloten. Afronden administratie Het derde jaar met gebruiksnormen zit er bijna op. Het is tijd voor het opmaken van de eindbalans voor Welke handelingen moet u uitvoeren? Administratie afronden: De gemiddelde veebezetting van graasdieren berekenen en vastleggen in uw administratie De gemiddelde veebezetting van staldieren berekenen Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding Alle voorraden, aanvoer en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie) De mestproductie van graasdieren berekenen De mestproductie van staldieren berekenen De mestproductie volgens BEX berekenen De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie van de gecombineerde opgave) Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van meststoffen Tijdig de aanvullende gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Deze bedrijven moeten aanvullende gegevens verstrekken aan Dienst Regelingen. Bemestingsplan controleren Het bemestingsplan van 2008 kunt u controleren en daar waar nodig bijstellen. Aan de hand van dit bemestingsplan kunt u voor 2009 eenvoudig een plan opstellen. Doe dit wel voor 1 februari Houdt u hierbij rekening met de gewijzigde gebruiksnormen. Fosfaatverrekening Wanneer u in het afgelopen jaar te veel fosfaat hebt aangevoerd, dan kunt u tot 31 december 2008 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U moet dit kunnen aantonen met uw eigen administratie. U mag een hoeveelheid fosfaat die u van 2007 naar 2008 hebt doorgeschoven niet nogmaals doorschuiven. Het formulier voor fosfaatverrekening kunt u opvragen bij het LNV-loket, tel Einde- en nieuwjaarstips Toeslagrechten (Ver)huur van toeslagrechten U kunt toeslagrechten huren of verhuren samen met grond. Een huurovereenkomst is bijvoorbeeld ook een grondgebruikverklaring, waarmee toeslagrechten tijdelijk kunnen worden overgedragen. De overdracht van toeslagrechten (om voor uitbetaling in aanmerking te komen) minimaal zes weken voor de 15 e mei moeten worden ingediend bij Dienst Regelingen. Kaarten bij de gecombineerde opgave Een jaarlijks terugkerend probleem is het verstrekken van onjuiste kaarten. Door nu kaarten voor een grondgebruikverklaring op te vragen voor al uw nieuwe percelen verkleint u dit risico. De kaarten die u aanvraagt worden door Dienst Regelingen als voor uw situatie relevant geregistreerd. Dit kan het tijdig en volledig indienen van de gecombineerde opgave bespoedigen. AGRO-Nieuwsbrief - 4 -

5 Einde bedrijf voor toeslagrechten Met het aanvragen van toeslagrechten hebt u verklaard dat u een bedrijf voert van minimaal 0,3 ha. Zodra uw toeslagrecht definitief is vastgesteld en overgedragen, kunt u het bedrijf (minimaal 0,3 ha) staken. Wanneer u toeslagrechten verhuurt, moet u het bedrijf met minimaal 0,3 ha in stand houden. Einde- en Nieuwjaarstips fiscaal Uw urenadministratie Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek (onder meer de zelfstandigenaftrek en de winstvrijstelling) moet u in 2008 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. U kunt alleen gebruikmaken van de nieuwe winstvrijstelling wanneer u voldoet aan het urencriterium. Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur uw zelfstandigenaftrek (en daarmee ook de winstvrijstelling) en enkele andere ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van u van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming besteed hebben. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Deze 50% eis geldt niet voor starters. Ook voor de meewerkaftrek is deze urenadministratie van belang. Investeringsaftrek Als u voor meer dan investeert in bedrijfsmiddelen die u binnen uw onderneming gebruikt, dan hebt u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrekpost geldt wanneer het totale bedrag van de investeringen in 2008 minder dan bedraagt. De aftrek is een percentage van het totale investeringsbedrag. Het percentage van de aftrek varieert van 25 tot 3, afhankelijk van de omvang van de investeringen. Voor kleinere investeringen geldt een hoger aftrekpercentage. Het kan daarom verstandig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2009 of te splitsen. Indien een kleine investering leidt tot een lager aftrekpercentage of als het totale investeringsbedrag hierdoor boven de uitkomt, kan uitstel van (een deel van) investeringen per saldo een hogere investeringsaftrek opleveren. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze reserve benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve werd gevormd, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat. Wanneer de waarde van het geschenk per werknemer niet meer dan 70 bedraagt kunt u de loonheffing als eindheffing voor uw rekening nemen tegen een bijzonder tarief van 20%. Bij geschenken met een hogere waarde kan de eindheffing worden toegepast als de waarde hiervan per keer niet hoger is dan 136 en er niet meer dan 272 per werknemer per jaar wordt geschonken. Een geschenk in de vorm van geld geldt altijd als loon. Reiskostenvergoeding Voor woon-werkverkeer en voor andere zakelijke ritten geldt een belastingvrije vergoeding van maximaal 0,19 per kilometer. Deze vergoeding kan ook verstrekt worden aan werknemers die met een fiets naar hun werk komen, zelfs als zij deze fiets via een fietsenplan hebben aangeschaft. De vergoeding van 0,19 per kilometer mag niet worden verstrekt aan werknemers aan wie een vervoermiddel (fiets of auto) ter beschikking is gesteld. Voor ondernemers geldt dat deze kosten ten laste van de winst gebracht kunnen worden als de auto of de fiets niet als bedrijfsvermogen is bestempeld. Omzetbelasting en verhuur van quotum Als u het afgelopen jaar quotum hebt verhuurd, moet u rekening houden met de afdracht van btw over deze verhuur. Dit geldt ook voor mensen die in de landbouwregeling zitten. Omzetbelasting Jaarlijks moet bij de btw-aangifte ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden zoals btw over privé-gebruik en herzieningen van de voorbelasting. Houdt u bij de berekening van de af te dragen btw over de laatste aangifteperiode (maand of kwartaal) van het kalenderjaar rekening met correcties vanwege privé-gebruik en met een eventuele herziening van de voorbelasting op bedrijfsmiddelen die zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Voor roerende zaken bedraagt de herzieningsperiode vijf jaar en voor onroerende zaken tien jaar. Auto van de zaak of privé? De maximale belastingvrije vergoeding per zakelijk gereden kilometer bedraagt 0,19. Dat geldt ook voor het woon-werkverkeer. De bijtelling met betrekking tot een (bestel)auto van de zaak bedraagt (meestal) 25% van de cataloguswaarde van de auto. Bij een privé-gebruik van minder dan 500 kilometer geldt geen bijtelling. Afhankelijk van de situatie is het voordeliger om een privéauto te rijden in plaats van een auto van de zaak. Met name bij een oudere auto met een hoge oorspronkelijke cataloguswaarde of bij een hoog aantal zakelijke kilometers kan het interessant zijn de auto privé te rijden. Kerstpakketten en andere geschenken U kunt geschenken in natura (kerstpakketten!) bij feestdagen of jubilea geven aan uw medewerkers. AGRO-Nieuwsbrief - 5 -

6 Betalen belastingschulden Belastingschulden zijn geen schulden voor de rendementsgrondslag van box 3. Dus wilt u uw grondslag op 31 december 2008 en 1 januari 2009 verlagen? Betaal dan voor het einde van het jaar uw belastingschulden. Misschien hebt u vóór 1 oktober al een schriftelijk verzoek ingediend voor een (nadere) voorlopige aanslag. Het kan dan zijn dat u deze aanslag niet op tijd ontvangt en uw belastingschuld niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat is geen probleem. De staatssecretaris van financiën heeft namelijk goedgekeurd dat u uw belastingschuld toch alvast mag aftrekken van uw bezittingen in box 3. Maar ontvangt u nog voor het einde van het jaar aanslagen? Betaal deze dan ook vóór 1 januari. Overige einde- en nieuwjaarstips Uw bedrijfsregistratie Elk jaar verliezen landbouwers een deel van hun rechten (ook recht op uitbetaling) omdat de registraties van UBN-nummers niet overeenstemmen met de tenaamstelling van het bedrijf. Controleer of uw tenaamstelling bij alle regelingen overeenstemt met de tenaamstelling van uw relatienummer. Grondgebruik en (P)SAN Geef geen grond uit gebruik waarop u een (P)SANvergoeding ontvangt. Bij de aanvraag van de (P)SANsubsidie verklaart de aanvrager dat hij de grond zelf zal gebruiken volgens de subsidievoorwaarden. Door deze grond uit gebruik te geven, handelt u in strijd met deze afspraak en trekt de provincie de subsidie over de gehele periode van zes jaar in. Eventueel kunt u de verplichtingen overdragen. Registratie gewasbeschermingsmiddelen Uw registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet u gedurende vijf jaar bewaren. Als u gewasbeschermingsmiddelen in 2009 gebruikt of laat gebruiken moet u weer een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan leidt tot een boete en een korting op toeslagrechten. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op Internet. Wettelijk minimumloon 2009 Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op het minimumloon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe minimum- (jeugd)lonen per 1 januari 2009 vastgesteld. Wordt er minder betaald dan het minimumloon dan is er sprake van een overtreding van de wet, waarvoor een boete kan worden opgelegd door de Arbeidsinspectie. De boete bedraagt maximaal per werknemer en hangt af van de mate van ontduiking. Bruto minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009 Leeftijd maand week dag 23 jaar of ouder 1.381,20 318,75 63,75 22 jaar 1.174,00 270,90 54,18 21 jaar 1.001,35 231,10 46,22 20 jaar 849,45 196,05 39,21 19 jaar 725,15 167,35 33,47 18 jaar 628,45 145,05 29,01 17 jaar 545,55 125,90 25,18 16 jaar 476,50 109,95 21,99 15 jaar 414,35 95,60 19,12 Belangrijke data 17 november 2008 t/m 16 januari 2009 Aanvraagperiode Programma Beheer- Provinciale subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer (PSN en PSAN) 2 januari t/m 30 november 2009 Opstelling Beroepsopleiding en voorlichting onderdeel Biologische landbouw 15 januari 2009 Laatste dag indiening permanente quotumoverdracht met en zonder grond 31 januari 2009 Laatste dag inzenden formulier aanvullende gegevens 31 januari 2009 Mestboekhouding gereed 2 t/m 27 februari 2009 Openstelling Subsidieregeling investeringen in integraal duurzame stallen 2 t/m 27 februari 2009 Openstelling Subsidieregeling Innovatieprojecten dier 2 februari t/m 13 maart 2009 Marktintroductie energie-innovaties 15 februari 2009 Laatste dag indiening tijdelijke quotumoverdracht (lease) Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. AGRO-Nieuwsbrief - 6 -

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere:

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere: Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten... 1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder... 3 Fiscaal Bijtelling voor de auto... 2 Mest Afspraken toeslagrechten...

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijf Bedrijfsmatige pacht 1 Mestwetgeving Bemonstering van landbouwgrond 2 Milieu Uitstel Actieplan ammoniak 1 Juridisch Kruisjes

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2010 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Check uw mestsilo 3 Fiscaal Strafblad voor fiscaal vergrijp 2 Juridisch Verzenden bezwaarschrift per fax niet altijd voldoende

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Aandachtspunten (to do)

Aandachtspunten (to do) Nieuws van Houtsma Bedrijfsadvies In deze nieuwsbrief Aandachtspunten (to do)... 1 Duidelijk agrarisch profiel helpt bij groei... 3 22 en 24 maart: studiemiddag toeslagrechten en GDI 2010... 3 Herfinancieringen

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde vennootschap of maatschap

Agro-Nieuwsbrief. Aansprakelijkheid eindigt niet bij einde vennootschap of maatschap Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Kabinetsvisie op tuinbouwsector 3 Fiscaal Aangiftebrief omzetbelasting vervalt 2 Btw-tarief bij levering van paarden 2 Juridisch Aansprakelijkheid

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 In deze nieuwsbrief: GLB-beleid Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mestwetgeving Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Pacht Akkoord over

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012

Agro-Nieuwsbrief. Stikstofbeleid PAS stelt extra eisen aan veehouderij. Forse mestboetes opgelegd. Uitgave: februari 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2012 Bedrijfsvoering Controles antibioticagebruik 3 Financieren wordt steeds meer een opgave 5 Rente zegt veel over het risico 6 Eerst

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2013 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Kabinetsvisie op tuinbouwsector 3 Fiscaal Aangiftebrief omzetbelasting vervalt 2 Btw-tarief bij levering van paarden 2 Juridisch Aansprakelijkheid

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 1 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Aanpassing zelfstandigenaftrek 1.2 BTW verrekenen bij zakelijk gebruik privéauto 1.3 Vitaliteitsregeling

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014 Nieuwsbrief AGRO December 2014 In deze nieuwsbrief: Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 waarde overschrijdt. Beoordeling per Natura 2000-gebied Als een project of andere handeling stikstofdepositie veroorzaakt op meerdere Natura 2000-gebieden, dan kan

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2016 Programma Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 3 Administratie Administratie

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Voorwoord Ons boerenerf Enkele weken geleden waren we op bezoek bij de opening van Ons Boerenerf (www.onsboerenerf.com). Een prachtig initiatief van een ondernemer

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Wijziging Activiteitenbesluit gaat per 1 januari 2013 in. Regelgeving rode diesel. Uitgave: december 2012

Agro-Nieuwsbrief. Wijziging Activiteitenbesluit gaat per 1 januari 2013 in. Regelgeving rode diesel. Uitgave: december 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2012 Bedrijf Regelgeving rode diesel 1 Uw bouwplan en het toekomstige GLB-beleid 3 Fiscaal Verhoging assurantiebelasting 3 Mestwetgeving

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips

Starters. Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips Starters Workshop Boekhoudkundige & Fiscale Tips AGENDA Introductie Finovion Boekhoudkundige tips Opzetten administratie Facturen Fiscale tips Verschil eenmanszaak en BV Auto Bedrijfsruimte thuis FINOVION

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer,

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, Nieuwsbrief AGRO December 2015 Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt u naar aanleiding

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

FREBLO0221 Bijzondere regelingen

FREBLO0221 Bijzondere regelingen FREBLO0221 Bijzondere regelingen Alle antwoorden moeten worden gemotiveerd onder vermelding van de van toepassing zijnde artikelen. Opgave 1 Jack Nauss heeft een brood- en banketwinkel. Hij bakt het brood

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Intermediairs Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Intermediairs 2 Inhoud 1 De Aangifte voor Over de aangifte voor intermediairs pag. 4 intermediairs 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 4 Meer informatie

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie