Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008"

Transcriptie

1 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Milieu Derogatie en grondbemonstering...2 Fosfaatverrekening...2 IPPC-richtlijn...3 Geen uitstel van Besluit Huisvesting...3 Subsidies PSAN & PSN Afschaffing braakverplichting Einde- en nieuwjaarstips Einde- en nieuwjaarstips Mestwetgeving...4 Einde- en nieuwjaarstips Toeslagrechten...4 Einde- en Nieuwjaarstips fiscaal...4 Overige einde- en nieuwjaarstips...6 Belangrijke data...6 PSAN & PSN 2009 Van 17 november tot en met 16 januari 2009 kunnen aanvragen worden ingediend voor PSAN (Provinciale subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) en PSN (Provinciale subsidieregeling Natuur). SAN en SN zijn per 1 januari 2007 opgegaan in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Hierdoor zijn PSAN en de PSN geen rijksregelingen meer, maar provinciale regelingen. Hierdoor kunnen de openstellingen en de budgetten per provincie verschillen. Voor vrijwel alle provincies geldt dat aanvragen voor PSAN en PSN alleen worden toegekend als deze passen binnen het provinciale gebiedsplan. PSN biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling en instandhouding van natuur. De subsidies PSN zijn ingedeeld in groepen beheerssubsidie, recreatiesubsidie, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en subsidie functieverandering.psan biedt de mogelijkheid tot het combineren van maatregelen met een agrarische bedrijfsvoering. De subsidies PSAN zijn ingedeeld in de groepen beheerssubsidie, landschapssubsidie, inrichtingssubsidie en subsidie organisatiekosten samenwerkingsverbanden. De provincies hebben allemaal een eigen budget voor de openstellingen. Naast budgetplafonds zijn er ook nog hectareplafonds. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Afspraken toeslagrechten De Nederlandse boeren weten waar ze de komende jaren aan toe zijn met hun toeslagrechten. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de volledige ontkoppeling van steun - de aanpassingen van het melkquotum - de aanpassing van de modulatie - de regionalisatie van de EU-betalingen Ontkoppeling De gekoppelde steun voor bijvoorbeeld zetmeelaardappelen, vlas, kalveren (slachtpremie) en het drogen van voedergewassen etc. wordt uiterlijk in 2012 opgenomen in de toeslagrechten. Melkquotum Melkveehouders weten waar ze aan toe zijn: het melkquotum wordt in 2015 definitief afgeschaft. Vooruitlopend op deze afschaffing wordt het quotum jaarlijks met één procent verruimd. Nederland had jaarlijks een grotere verruiming gevraagd van twee tot drie procent. Hiervoor in de plaats krijgt Nederland een extra verruiming van 1,5% in Er komt geen Europese verevening van het melkquotum. Het superheffingtarief blijft op het huidige bedrag gehandhaafd. Volgens minister Gerda Verburg van Landbouw is afgesproken dat er voor eind 2010 een marktanalyse wordt gemaakt van de melkmarkt, waarna de quota eventueel nog naar boven aangepast kunnen worden. Modulatie De modulatie wordt in stappen met 5 %verhoogd. Geld dat was bestemd voor inkomenssteun voor boeren wordt overgeheveld naar het plattelandsfonds. Dat gebeurde al met 5% per jaar, maar het bedrag wordt nu geleidelijk verhoogd: met 2% in 2009, 3% in 2010, 4% in 2011 en 5% in De modulatie in 2009 wordt dus 5+2% maakt 7%. Regionalisatie van de steun Uiterlijk 1 augustus 2010 moeten de lidstaten hun plannen voor overstap naar een regionalisatie van de hectarepremie melden in Brussel. Het loslaten van de gekoppelde steun in combinatie met stappen voor een regionale invulling van de EUbetalingen zal grote gevolgen kunnen hebben voor de inkomens van de betrokken ondernemers en in een aantal gevallen voor de sector als geheel. Sectoren waar veranderingen worden verwacht zijn de zetmeelaardappelen, kalverhouderij en vlasteelt. Hierover een volgende keer meer. AGRO-Nieuwsbrief - 1 -

2 Afschaffing braakverplichting 2009 In het jaar 2009 vervalt de braakverplichting voor het verzilveren van toeslagrechten definitief. De braaktoeslagrechten worden dan definitief omgezet naar gewone toeslagrechten, waarmee de braakverplichting definitief tot het verleden behoort. Eigenaren van braaktoeslagrechten raken hun rechten niet kwijt en ook de waarde van deze rechten blijft behouden. Voor landbouwers betekent dit: 1. De percelen hoeven niet meer te voldoen aan de definitie akkerland 2. De oppervlakte-eisen die gelden voor braakpercelen zijn komen te vervallen 3. De non food-/non feed regeling komt te vervallen. 4. De verplichte volgorde van benutting van toeslagrechten vervalt. Braaktoeslagrechten hoeven niet meer als eerste te worden verzilverd. 5. Voor het afstaan van braaktoeslagrechten aan de Nationale Reserve gelden dezelfde eisen als voor gewone toeslagrechten. 6. Cumulatie van PSAN/PSN-pakketten met braaktoeslagrechten is niet meer van toepassing. 7. De regeling dat SKAL-gecertificeerde landbouwers hun braaktoeslagrechten als gewone kunnen laten uitbetalen vervalt door de omzetting. 8. Op natuurbraak kunnen naast braaktoeslagrechten ook gewone toeslagrechten worden uitbetaald. 9. Percelen met SBL-bos kunnen niet meer worden ingezet voor toeslagrechten. Braaklegging voor toeslagrechten is hiermee verleden tijd. Het staat landbouwers uiteraard nog steeds vrij om percelen grond braak te leggen. Hiermee kunt u in uw bouwplan rekening houden. Dienst Regelingen zal in de loop van 2009 de braaktoeslagrechten omzetten in gewone toeslagrechten. Bijtelling voor de auto In 2009 gelden de volgende bijtellingen voor auto s van de zaak die ook privé gebruikt worden: 25% inkomensbijtelling. Als u als land- of tuinbouwer rijdt in een personenauto of bestelauto die op het bedrijf staat en u er privé meer dan 500 kilometer per jaar mee rijdt, dan hebt u meestal te maken met een inkomensbijtelling van 25% van de cataloguswaarde van de auto. De 14% inkomensbijtelling geldt voor energiezuinige auto s. De bijtelling voor auto s die een CO 2 uitstoot hebben van minder dan 110 gram per kilometer voor een benzinemotor, en 95 gram per kilometer voor een overige motoren, wordt beperkt tot 14% van de cataloguswaarde van de auto. In 2009 wordt er een nieuwe tussencategorie voor de bijtelling ingevoerd. Deze bijtelling van 20% geldt voor auto s met een CO 2 uitstoot tussen 111 en 140 gram/km (benzine) en tussen 96 en 116 gram/km (overige motoren). Derogatie en grondbemonstering Voor het bemestingsplan 2009 mogen de grondmonsters op 1 februari 2009 niet ouder zijn dan vier jaar. Om aan de derogatie mee te mogen doen moet een bemestingsplan opgemaakt worden waarbij de derogatie geldt voor een verruiming van het gebruik van dierlijke mest. Bedrijven met derogatie mogen in plaats van 170 kg stikstof uit dierlijke meststoffen 250 kilogram aanwenden. In het bemestingsplan moet de geplande bemesting met dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en kunstmest worden afgestemd met de behoefte op perceelsniveau. Voor het bemestingsplan moet de analysedatum liggen na 1 februari Analyses van voor die datum zijn niet meer geschikt om te gebruiken voor het samenstellen van een bemestingsplan. Geplande monsters Wilt u voor 31 december 2009 nog een grondmonster nemen vanwege graslandvernietiging of een extra fosfaatbemesting, dan moet dit voornemen al worden opgenomen in het bemestingsplan. Wanneer u in verband met derogatie 2010 deze bemonstering pas in 2010 laat uitvoeren, dan hoeft u deze geplande grondmonsters niet in het bemestingsplan op te nemen. Wanneer u in 2009 een analyse laat uitvoeren, dan moet dat worden opgenomen in het bemestingsplan en eventueel zal de geplande bemesting daarop aangepast moeten worden. Vernietiging graszode Als er binnenkort een graszode vernietigd moet worden, kan het derogatiemonster ook gecombineerd worden met een zogenaamd vernietigingsmonster. Fosfaatverrekening Agrarische ondernemers mogen in 2008 onder bepaalde voorwaarden een hogere gebruiksnorm van maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland toepassen. Als u hiervan gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 31 december 2008 aanmelden. Deze extra fosfaatgebruiksnorm moet u in 2009 volledig compenseren. Het is dus niet mogelijk om twee opeenvolgende jaren gebruik te maken van de fosfaatverrekening. Voorwaarden 1. Maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland 2. Uitsluitend een overschrijding van fosfaat op bouwland komt voor verrekening in aanmerking 3. Aanmelden voor 31 december Deze fosfaatverrekening mag in 2009 niet nogmaals doorgeschoven worden. AGRO-Nieuwsbrief - 2 -

3 Aanmelden voor de fosfaatverrekening kan via de website van het ministerie van LNV of d.m.v. een formulier dat u kunt aanvragen bij het LNV-loket (0800) Kredietcrisis maakt geld lenen duurder Geld lenen wordt voor veel ondernemers fors duurder, terwijl de tarieven op de geldmarkt niet in die mate stijgen en soms zelfs dalen. Deze extra stijging van de kosten valt voor bedrijven die actief werken aan de financiële rapportcijfers lager uit. De stijging van de kosten van het lenen van geld is het gevolg van de zogenaamde liquiditeitsbijdrage. Ook het risico van het niet terug kunnen betalen leidt tot een stijging van de tarieven. Banken worden somberder. Banken zijn verplicht om een reserve hoeveelheid geld aan te houden als percentage van verstrekte leningen of kredieten. De verplichte reserves die banken aan moeten houden zijn afhankelijk van het kredietrisico. Dit is een uitvloeisel van het zogenaamde Basel IIakkoord. Dit aan te houden vermogen kost geld en wordt bij de ondernemers in rekening gebracht. De rentekosten van de reserve, die banken verplicht zijn aan te houden als opslag op de rente, worden doorbelast bij de kredietnemer. Bedrijven die zwaar gefinancierd zitten krijgen hierdoor te maken met een hogere opslag. De reservering voor de stroppenpot is een tweede kostenpost die banken in rekening brengen. Steeds meer banken gaan ertoe over om deze gestegen kosten in rekening te brengen bij de meer risicovolle leningen en kredieten. Banken schatten het risico van een faillissement de laatste tijd duidelijk somberder in, wat leidt tot een stijging van de tarieven. Ondernemers krijgen te maken met deze nieuwe regels bij het aanvragen van nieuwe kredieten, bij een nieuwe rentevastperiode en bij een tussentijdse beoordeling van de cijfers. Ondernemers kunnen zelf veel doen om deze opslag zo klein mogelijk te houden door maatregelen te nemen in het bedrijf en daarmee het financiële rapportcijfer zo gunstig mogelijk te maken. Een tweede mogelijkheid is het informeren van banken over de financieel sterke kanten van het bedrijf en de aanpak die vervolgens gekozen wordt om de minder sterke kanten te verbeteren. In de landbouw is vaak voldoende zekerheid in het bedrijf aanwezig. Dit is vaak een sterk punt in de financiële afweging van banken. De liquiditeitsontwikkeling is vaak een minder sterk punt binnen de bedrijven. Door gericht te werken aan aflossingstermijn, investeringen, privé-opnamen en de wijze van financieren is hier vaak een verbetering mogelijk. Inzicht in de financieel sterke en minder sterke kanten van het bedrijf is de eerste stap van een planmatige aanpak. Door voorafgaand aan een nieuwe financieringsaanvraag, een investeringsplan of een nieuwe rentevastperiode ook aandacht te besteden aan het financiële rapportcijfer is wellicht een lagere opslag op de rente mogelijk. Een andere zaak die kan spelen is de verhouding tussen een hypotheek en een krediet. Door te schuiven tussen deze twee kan een betere verhouding tussen kort en lang vreemd vermogen worden gecreëerd, wat het financiële rapportcijfer kan verbeteren. IPPC-richtlijn Van de 556 bedrijven die de IPPC-richtlijn moeten naleven voldoet 93% aan de eisen. Onder de IPPCrichtlijn vallen ook een aantal grotere veehouderijbedrijven. In april 2008 voldeed 74% van de bedrijven aan de IPPC-richtlijn. Dit schrijft minister Cramer aan de Tweede Kamer. De voortgang is deels daadwerkelijk gerealiseerd door betere controles en aangepaste milieuvergunningen. Deels is de voortgang een gevolg van het insturen van rapportages door gemeenten. De Europese Commissie heeft Nederland eerder op de vingers getikt omdat IPPC-bedrijven onvoldoende werden gecontroleerd. Volgens de richtlijn moeten deze bedrijven de best beschikbare techniek toepassen. Geen uitstel van Besluit Huisvesting Pluimvee- en varkenshouderijbedrijven moeten al in 2010 voldoen aan de emissie-eisen uit het Besluit Huisvesting. Dat schrijft minister Cramer aan de Tweede Kamer. Een vermeend uitstel tot 2013 is daarmee voor de minister van de baan. Ze voert een motie van de Tweede Kamer om de intensieve sectoren drie jaar langer de tijd te geven niet uit. Pluimvee- en varkensbedrijven hoeven eigenlijk pas in 2013 aan de nieuwe emissiewaarden voldoen. Binnen het Nederlandse plafond van ammoniakemissie is geen ruimte voor uitstel van de emissie-eisen van 2010 naar Met de 7 kiloton die uitstel aan extra emissie betekend zou Nederland het nationale emissieplafond vrijwel zeker overschrijden. Minister Cramer vindt daarom een langere overgangstermijn niet verantwoord. Pluimvee- en varkensbedrijven kunnen wel een saldomethode toepassen. Binnen een bedrijf hoeven niet alle stallen aan de nieuwste normen te voldoen, als de totale emissie van het bedrijf maar voldoet. Ook de melkveehouderij wordt met een strenger beleid geconfronteerd. De emissiewaarden voor de melkveehouderij worden aangescherpt. AGRO-Nieuwsbrief - 3 -

4 De reductie van de ammoniakemissie via het zogenaamde voerspoor levert onvoldoende resultaat op, waardoor de minister kiest voor wettelijke maatregelen om de emissie te beperken. Einde- en nieuwjaarstips Mestwetgeving Voorraad per 31 december Meet niet alleen uw voorraad meststoffen om deze vast te leggen in uw administratie, maar bereken ook de voorraad zoals deze hoort te zijn bij het gebruik van meststoffen gebaseerd op de wettelijke gebruiksnormen. De marge van 5%, zoals die in 2006 gold, is ook dit jaar niet van toepassing. Voorkom hiermee dat u door een foutieve schatting van de voorraden een boete voor overschrijding van de gebruiksnormen moet betalen. Gebruikte hoeveelheid meststoffen in 2008 Met de bepaling van de eindvoorraad kunt u ook de gebruikte meststoffen berekenen. De gebruikte meststoffen zijn te berekenen uit beginvoorraad + aanvoer + mestproductie afvoer eindbalans. Doe dit voor fosfaat, stikstof en tonnen mest. Wanneer dit verschillende uitkomsten geeft, moet u hiervoor een verklaring zoeken. Dit is vaak een gevolg van fouten in de vastlegging. BEX en uw rantsoenen Bedrijven die gekozen hebben voor de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) doen er goed aan de gebruikte hoeveelheden voedermiddelen in de rantsoenen af te stemmen met de hoeveelheden voedermiddelen verantwoord in de berekening van de mestproductie. Wanneer hier verschillen in optreden zitten er of fouten in de rantsoenen of in de mestboekhouding. De AID gebruikt de rantsoenen als hulpmiddel bij de controle. Uw dieradministratie Voor varkens, rund- en pluimvee moet u een dagelijkse vee-administratie voeren. Houd deze op orde en bereken uiterlijk 31 januari het gemiddelde aantal stuks vee in het afgelopen jaar. Voor de andere diersoorten kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid van de maandelijkse telling. Deze moet ook uiterlijk 31 januari 2009 zijn afgesloten. Afronden administratie Het derde jaar met gebruiksnormen zit er bijna op. Het is tijd voor het opmaken van de eindbalans voor Welke handelingen moet u uitvoeren? Administratie afronden: De gemiddelde veebezetting van graasdieren berekenen en vastleggen in uw administratie De gemiddelde veebezetting van staldieren berekenen Alle aan- en afvoergegevens van stal- en graasdieren vastleggen in uw mestboekhouding Alle voorraden, aanvoer en afvoer van meststoffen vastleggen in de administratie (per mutatie) De mestproductie van graasdieren berekenen De mestproductie van staldieren berekenen De mestproductie volgens BEX berekenen De gegevens van grond vastleggen in de administratie (kopie van de gecombineerde opgave) Gebruiksnormen berekenen op basis van het werkelijke grondgebruik en afstemmen met het gebruik van meststoffen Tijdig de aanvullende gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen. Dit geldt met name voor bedrijven met staldieren en/of derogatie. Deze bedrijven moeten aanvullende gegevens verstrekken aan Dienst Regelingen. Bemestingsplan controleren Het bemestingsplan van 2008 kunt u controleren en daar waar nodig bijstellen. Aan de hand van dit bemestingsplan kunt u voor 2009 eenvoudig een plan opstellen. Doe dit wel voor 1 februari Houdt u hierbij rekening met de gewijzigde gebruiksnormen. Fosfaatverrekening Wanneer u in het afgelopen jaar te veel fosfaat hebt aangevoerd, dan kunt u tot 31 december 2008 een fosfaatverrekening aanvragen. U maakt hierbij kenbaar dat u in het afgelopen jaar maximaal 20 kg fosfaat per hectare bouwland meer hebt aangewend dan de toegestane norm. Een voorwaarde voor deze fosfaatverrekening is dat u de extra hoeveelheid in het volgende jaar in mindering brengt op uw fosfaatgebruiksnorm. U moet dit kunnen aantonen met uw eigen administratie. U mag een hoeveelheid fosfaat die u van 2007 naar 2008 hebt doorgeschoven niet nogmaals doorschuiven. Het formulier voor fosfaatverrekening kunt u opvragen bij het LNV-loket, tel Einde- en nieuwjaarstips Toeslagrechten (Ver)huur van toeslagrechten U kunt toeslagrechten huren of verhuren samen met grond. Een huurovereenkomst is bijvoorbeeld ook een grondgebruikverklaring, waarmee toeslagrechten tijdelijk kunnen worden overgedragen. De overdracht van toeslagrechten (om voor uitbetaling in aanmerking te komen) minimaal zes weken voor de 15 e mei moeten worden ingediend bij Dienst Regelingen. Kaarten bij de gecombineerde opgave Een jaarlijks terugkerend probleem is het verstrekken van onjuiste kaarten. Door nu kaarten voor een grondgebruikverklaring op te vragen voor al uw nieuwe percelen verkleint u dit risico. De kaarten die u aanvraagt worden door Dienst Regelingen als voor uw situatie relevant geregistreerd. Dit kan het tijdig en volledig indienen van de gecombineerde opgave bespoedigen. AGRO-Nieuwsbrief - 4 -

5 Einde bedrijf voor toeslagrechten Met het aanvragen van toeslagrechten hebt u verklaard dat u een bedrijf voert van minimaal 0,3 ha. Zodra uw toeslagrecht definitief is vastgesteld en overgedragen, kunt u het bedrijf (minimaal 0,3 ha) staken. Wanneer u toeslagrechten verhuurt, moet u het bedrijf met minimaal 0,3 ha in stand houden. Einde- en Nieuwjaarstips fiscaal Uw urenadministratie Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek (onder meer de zelfstandigenaftrek en de winstvrijstelling) moet u in 2008 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. U kunt alleen gebruikmaken van de nieuwe winstvrijstelling wanneer u voldoet aan het urencriterium. Een ondeugdelijke urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur uw zelfstandigenaftrek (en daarmee ook de winstvrijstelling) en enkele andere ondernemersfaciliteiten weigert. Leg de gewerkte uren daarom nauwkeurig vast. Bovendien moet van u van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming besteed hebben. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Deze 50% eis geldt niet voor starters. Ook voor de meewerkaftrek is deze urenadministratie van belang. Investeringsaftrek Als u voor meer dan investeert in bedrijfsmiddelen die u binnen uw onderneming gebruikt, dan hebt u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrekpost geldt wanneer het totale bedrag van de investeringen in 2008 minder dan bedraagt. De aftrek is een percentage van het totale investeringsbedrag. Het percentage van de aftrek varieert van 25 tot 3, afhankelijk van de omvang van de investeringen. Voor kleinere investeringen geldt een hoger aftrekpercentage. Het kan daarom verstandig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2009 of te splitsen. Indien een kleine investering leidt tot een lager aftrekpercentage of als het totale investeringsbedrag hierdoor boven de uitkomt, kan uitstel van (een deel van) investeringen per saldo een hogere investeringsaftrek opleveren. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen Hebt u een herinvesteringsreserve gevormd omdat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde hebt verkocht? Zorg er dan voor dat u deze reserve benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve werd gevormd, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat. Wanneer de waarde van het geschenk per werknemer niet meer dan 70 bedraagt kunt u de loonheffing als eindheffing voor uw rekening nemen tegen een bijzonder tarief van 20%. Bij geschenken met een hogere waarde kan de eindheffing worden toegepast als de waarde hiervan per keer niet hoger is dan 136 en er niet meer dan 272 per werknemer per jaar wordt geschonken. Een geschenk in de vorm van geld geldt altijd als loon. Reiskostenvergoeding Voor woon-werkverkeer en voor andere zakelijke ritten geldt een belastingvrije vergoeding van maximaal 0,19 per kilometer. Deze vergoeding kan ook verstrekt worden aan werknemers die met een fiets naar hun werk komen, zelfs als zij deze fiets via een fietsenplan hebben aangeschaft. De vergoeding van 0,19 per kilometer mag niet worden verstrekt aan werknemers aan wie een vervoermiddel (fiets of auto) ter beschikking is gesteld. Voor ondernemers geldt dat deze kosten ten laste van de winst gebracht kunnen worden als de auto of de fiets niet als bedrijfsvermogen is bestempeld. Omzetbelasting en verhuur van quotum Als u het afgelopen jaar quotum hebt verhuurd, moet u rekening houden met de afdracht van btw over deze verhuur. Dit geldt ook voor mensen die in de landbouwregeling zitten. Omzetbelasting Jaarlijks moet bij de btw-aangifte ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden zoals btw over privé-gebruik en herzieningen van de voorbelasting. Houdt u bij de berekening van de af te dragen btw over de laatste aangifteperiode (maand of kwartaal) van het kalenderjaar rekening met correcties vanwege privé-gebruik en met een eventuele herziening van de voorbelasting op bedrijfsmiddelen die zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt. Voor roerende zaken bedraagt de herzieningsperiode vijf jaar en voor onroerende zaken tien jaar. Auto van de zaak of privé? De maximale belastingvrije vergoeding per zakelijk gereden kilometer bedraagt 0,19. Dat geldt ook voor het woon-werkverkeer. De bijtelling met betrekking tot een (bestel)auto van de zaak bedraagt (meestal) 25% van de cataloguswaarde van de auto. Bij een privé-gebruik van minder dan 500 kilometer geldt geen bijtelling. Afhankelijk van de situatie is het voordeliger om een privéauto te rijden in plaats van een auto van de zaak. Met name bij een oudere auto met een hoge oorspronkelijke cataloguswaarde of bij een hoog aantal zakelijke kilometers kan het interessant zijn de auto privé te rijden. Kerstpakketten en andere geschenken U kunt geschenken in natura (kerstpakketten!) bij feestdagen of jubilea geven aan uw medewerkers. AGRO-Nieuwsbrief - 5 -

6 Betalen belastingschulden Belastingschulden zijn geen schulden voor de rendementsgrondslag van box 3. Dus wilt u uw grondslag op 31 december 2008 en 1 januari 2009 verlagen? Betaal dan voor het einde van het jaar uw belastingschulden. Misschien hebt u vóór 1 oktober al een schriftelijk verzoek ingediend voor een (nadere) voorlopige aanslag. Het kan dan zijn dat u deze aanslag niet op tijd ontvangt en uw belastingschuld niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat is geen probleem. De staatssecretaris van financiën heeft namelijk goedgekeurd dat u uw belastingschuld toch alvast mag aftrekken van uw bezittingen in box 3. Maar ontvangt u nog voor het einde van het jaar aanslagen? Betaal deze dan ook vóór 1 januari. Overige einde- en nieuwjaarstips Uw bedrijfsregistratie Elk jaar verliezen landbouwers een deel van hun rechten (ook recht op uitbetaling) omdat de registraties van UBN-nummers niet overeenstemmen met de tenaamstelling van het bedrijf. Controleer of uw tenaamstelling bij alle regelingen overeenstemt met de tenaamstelling van uw relatienummer. Grondgebruik en (P)SAN Geef geen grond uit gebruik waarop u een (P)SANvergoeding ontvangt. Bij de aanvraag van de (P)SANsubsidie verklaart de aanvrager dat hij de grond zelf zal gebruiken volgens de subsidievoorwaarden. Door deze grond uit gebruik te geven, handelt u in strijd met deze afspraak en trekt de provincie de subsidie over de gehele periode van zes jaar in. Eventueel kunt u de verplichtingen overdragen. Registratie gewasbeschermingsmiddelen Uw registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moet u gedurende vijf jaar bewaren. Als u gewasbeschermingsmiddelen in 2009 gebruikt of laat gebruiken moet u weer een gewasbeschermingsplan opstellen. Het ontbreken hiervan leidt tot een boete en een korting op toeslagrechten. Standaardvoorbeelden zijn te vinden op Internet. Wettelijk minimumloon 2009 Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op het minimumloon. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe minimum- (jeugd)lonen per 1 januari 2009 vastgesteld. Wordt er minder betaald dan het minimumloon dan is er sprake van een overtreding van de wet, waarvoor een boete kan worden opgelegd door de Arbeidsinspectie. De boete bedraagt maximaal per werknemer en hangt af van de mate van ontduiking. Bruto minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009 Leeftijd maand week dag 23 jaar of ouder 1.381,20 318,75 63,75 22 jaar 1.174,00 270,90 54,18 21 jaar 1.001,35 231,10 46,22 20 jaar 849,45 196,05 39,21 19 jaar 725,15 167,35 33,47 18 jaar 628,45 145,05 29,01 17 jaar 545,55 125,90 25,18 16 jaar 476,50 109,95 21,99 15 jaar 414,35 95,60 19,12 Belangrijke data 17 november 2008 t/m 16 januari 2009 Aanvraagperiode Programma Beheer- Provinciale subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer (PSN en PSAN) 2 januari t/m 30 november 2009 Opstelling Beroepsopleiding en voorlichting onderdeel Biologische landbouw 15 januari 2009 Laatste dag indiening permanente quotumoverdracht met en zonder grond 31 januari 2009 Laatste dag inzenden formulier aanvullende gegevens 31 januari 2009 Mestboekhouding gereed 2 t/m 27 februari 2009 Openstelling Subsidieregeling investeringen in integraal duurzame stallen 2 t/m 27 februari 2009 Openstelling Subsidieregeling Innovatieprojecten dier 2 februari t/m 13 maart 2009 Marktintroductie energie-innovaties 15 februari 2009 Laatste dag indiening tijdelijke quotumoverdracht (lease) Met onze Agro-Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor niet (meer) juiste informatie. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken. AGRO-Nieuwsbrief - 6 -

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie