Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek."

Transcriptie

1 Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het toenemend aantal verklaringen geen privégebruik en een toenemend aantal bijzondere regelingen, mag de auto van de zaak zich sowieso de laatste tijd al verheugen in extra belangstelling van de fiscus. Het is daarom van belang dat de loonadministratie beschikt over actuele gegevens betreffende de auto van de zaak, zodat misverstanden en onnodige bedrijfsbezoeken van de belastingdienst worden voorkomen. Met deze brief willen wij u informeren over de fiscale behandeling van de auto van de zaak, zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen, uw werknemers op de juiste wijze kunt voorlichten, weet van welke informatie u de salarisadministratie moet voorzien en u de fiscale risico s voor uzelf zo klein mogelijk maakt. 1. Privégebruik auto van de zaak Uitgangspunt is dat, zodra u een auto ter beschikking stelt, rekening moet worden gehouden met een fiscale bijtelling. Slechts indien het tegenbewijs wordt geleverd dat de auto niet voor meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, kan de bijtelling achterwege worden gelaten. De werknemer betaalt loonbelasting over de forfaitair bepaalde waarde van het privégebruik van de auto van de zaak. Deze bijtelling voor privégebruik moet ook in aanmerking worden genomen als alle kosten van de privéauto worden betaald of vergoed door de werkgever. Betaalt u alle kosten van de privé auto van uw werknemer? Uw werknemer heeft in fiscaal opzicht een auto van de zaak; breng uw salarisadministratie hiervan op de hoogte! 2. Bijtelling De bijtelling bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde (nieuwprijs inclusief bpm en btw). Deze regeling geldt ook voor bestelauto s, ook al bent u zelf als ondernemer vrijgesteld van deze bpm. Auto s met een lage CO 2 -emissie kunnen onder lagere percentages vallen: Voor auto s met een nulemissie (elektrisch en waterstof) geldt vanaf 2010 een tarief van 0%. Voor zeer zuinige auto s met een CO 2 -uitstoot van maximaal 95 gram/km bij dieselmotoren en 110 gram/km in overige gevallen geldt vanaf 2008 een 14%-tarief. Voor zuinige auto s daarboven, maar met een maximale uitstoot van 116 gram/km bij diesel en 140 gram/km in overige gevallen, geldt vanaf 2009 een 20%-tarief. Rijden werknemers in een auto met een lage CO 2 -emissie? Graag ontvangt de salarisadministratie, naast de datum van het afgifte van het kenteken in verband met toekomstige aanpassing van de CO 2 -grenzen, de exacte CO 2 -uitstootgegevens (niet het energielabel van de auto). Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Voor auto s met een tenaamstelling vóór 1 juli 2006 Informeer uw salarisadministratie ook over de waarde van opties voorkomend in de prijslijst van de importeur of fabrikant die zijn ingebouwd vóór de dag van toekenning van het kenteken. Voor auto s met een tenaamstelling na 1 juli 2006 Informeer uw salarisadministratie over de cataloguswaarde inclusief de af-fabriek gemonteerde opties. 3. Verklaring geen privégebruik Als uw werknemer de auto van de zaak voor niet meer dan 500 km privé gebruikt, adviseren wij u dringend de bijtelling alleen achterwege te laten als de werknemer u een verklaring geen privégebruik overlegt. De werknemer kan zo n verklaring aanvragen bij de belastingdienst.

2 Alleen met een dergelijke verklaring kunt u zonder risico s op naheffing loonheffingen en (hoge) boetes 1 de bijtelling achterwege laten. Een eventuele correctie wordt geheven van de werknemer en niet van de werkgever. Als het voor u duidelijk is dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, loopt u wel een risico op naheffing. Heeft uw werknemer geen verklaring van de belastingdienst en vindt geen bijtelling plaats? Informeer de salarisadministratie ter voorkoming van naheffing en hoge boetes. Is de verklaring geen privégebruik duidelijk ten onrechte afgegeven? Informeer uw werknemer dat u van mening bent dat er een bijtelling moet plaatsvinden en geef dit door aan de salarisadministratie. Stel, de werknemer informeert u in september dat hij de 500-kilometergrens heeft overschreden, of dat blijkt uit andere u ter beschikking staande gegevens. Dan moet u met ingang van de maand oktober een bijtelling voor het privégebruik van de auto toepassen. Doet u dat niet, dan wordt de naheffingsaanslag over de maanden oktober t/m december aan u opgelegd; u wist immers dat de verklaring geen privégebruik ten onrechte is afgegeven. Over de periode januari t/m september wordt nageheven van de werknemer. U mag over die maanden ook zelf correcties aanbrengen in de salarisadministratie. Vertelt uw werknemer u in de loop van het jaar dat de 500-kilometergrens is overschreden? informeer de salarisadministratie dat de bijtelling in ieder geval met ingang de volgende maand moet worden toegepast (of dat correcties moeten plaatsvinden over de voorbije maanden). 4. Terbeschikkingstelling van een auto van de zaak in de loop van het jaar Indien de werknemer in de loop van het jaar een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, dan mag de bijtelling tijdsevenredig worden bepaald. Voor de vraag of er meer dan 500 km met de auto privé wordt gereden moet deze grens echter worden omgerekend naar een heel jaar. Voorbeeld: Uw werknemer krijgt met ingang van 1 oktober een auto van de zaak. In de periode 1 oktober tot en met 31 december rijdt hij 200 km privé. Het privégebruik op jaarbasis bedraagt 12/3 *200 km = 800 km; er dient een bijtelling plaats te vinden. De bijtelling bedraagt dit jaar 3/12 * 25%*cataloguswaarde. Tijdsevenredige berekening komt ook aan de orde bij in-en uitdiensttreding of als de auto aan de werkgever moet worden teruggegeven: bijvoorbeeld tijdens ziekte of verblijf in het buitenland (let op: u moet dit kunnen aantonen). De bijtelling loopt echter gewoon door als de auto (ongebruikt) bij de werknemer thuis of bijvoorbeeld bij het vliegveld blijft staan. 5. Wijziging van auto in de loop van het jaar Ook bij verandering van auto in de loop van een jaar past u de tijdsevenredige berekening toe. Voorbeeld: Een auto met een catalogusprijs van wordt op 1 augustus vervangen door een auto van De bijtelling bedraagt op jaarbasis 7 / 12 25% van plus 5 / 12 25% van Als een auto waarmee de werknemer minder dan 500 km rijdt wordt vervangen door een auto die hij wel voor meer dan 500 km gaat gebruiken, dan dient de bijtelling het gehele jaar op beide auto s te worden toegepast. Dit is slechts anders bij wisseling van werkgever. 1 De verzuimboete bedraagt 80% van het maximum van (en 100% van het maximum ingeval van een onjuiste of onvolledige rittenadministratie). De inspecteur kan echter ook, als hij daarvoor bewijs levert, een vergrijpboete opleggen van 40% (bij grove schuld), 80% (bij opzet) of zelfs 100% van het te betalen bedrag (ingeval van een onjuiste of onvolledige rittenadministratie).

3 Voorbeeld: Periode 1/1-31/7: auto 1 (minder dan 500 km privégebruik, met verklaring geen privégebruik): cataloguswaarde ; Periode 1/8-31/12: auto 2 (meer dan 500 km privégebruik): cataloguswaarde De bijtelling bedraagt op jaarbasis 7 / 12 25% van plus 5 / 12 25% van Heeft uw werknemer met de eerste auto niet meer dan 500 km gereden (verklaring geen privégebruik) en met de tweede auto meer dan 500 km (geen verklaring aangevraagd)? Ook voor de 1 e auto moet alsnog een bijtelling plaatsvinden; graag doorgeven aan de salarisadministratie zodat de correctie kan worden verwerkt. 6. Specifieke regels voor de bestelauto Voor bestelauto s gelden soms specifieke regels. De bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt en bestemd is voor goederenvervoer valt bijvoorbeeld niet onder de forfaitaire bijtelling. De bijtelling bedraagt dan het werkelijk aantal privékilometers maal de kilometerkostprijs. Het gaat om bestelauto s met één stoel, om zeer grote bestelauto s die door hun maatvoering niet goed voor privédoeleinden bruikbaar zijn en om zeer specifiek ingerichte bestelauto s. Ook bestaat voor bestelauto s de mogelijkheid om gebruik te maken van een vereenvoudigde rittenregistratie. De werknemer hoeft dan per rit niet alle gegevens bij te houden, als de gegevens over bezochte adressen maar uit uw administratie blijken en u toepassing van de vereenvoudigde rittenregistratie met de berijder bent overeengekomen. Indien gewenst, sturen wij u een modelovereenkomst daarvoor toe. Voor bestelauto s geldt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een overeenkomst met daarin een verbod op privégebruik. De berijder hoeft dan geen rittenregistratie meer bij te houden. U loopt dan echter wel het risico om zelf met naheffing en boetes geconfronteerd te worden. Een rittenregistratie mét een verklaring geen privégebruik is voor u als werkgever dan ook veiliger. Mocht u wel gebruikmaken van zo n verbod op privégebruik, dan dient dit in de loonaangifte als zodanig gecodeerd te worden. Bestelauto s die doorlopend afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt, kunnen onder de eindheffing van de loonbelasting vallen. Deze bedraagt 300 per auto per jaar. Er mag dan geen vaste berijder of vast gebruikspatroon zijn. Ook deze bestelauto s vereisen een specifieke loonbelastingverwerking. Is er sprake van een van bovengenoemde situaties binnen uw wagenpark, dan verneemt de salarisadministratie dat graag inclusief de onderliggende gegevens van de bestelauto( s) en de berijder(s) van u. 7. Eigen bijdrage van de werknemer voor privégebruik Sommige werkgevers brengen een eigen bijdrage in rekening aan hun werknemers in verband met de ter beschikking gestelde auto, met name voor het privégebruik van de auto. Maar ook kan worden gedacht aan een betaling in verband met: - het overschrijden van een normleasebedrag; - parttime dienstverband; - het laten aanbrengen/inbouwen van accessoires; - eigen risico bij schade. Betalingen die werknemers in verband met de auto van de zaak aan de werkgever doen, komen alleen in mindering op de autokostenbijtelling als zij een vergoeding zijn voor het privégebruik van de auto. Als er geen nadere afspraken vastliggen, kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de vergoeding van de werknemer ziet op het totale gebruik van de auto, dus zowel op de zakelijke als de privékilometers. Alleen het deel dat betrekking heeft op de privékilometers kan op de bijtelling in mindering komen.

4 Het is dus belangrijk om afspraken over de betalingen van de werknemer aan de werkgever vast te leggen en ook de redactie van de bepalingen in de overeenkomst is van cruciaal belang om de eigen bijdrage in mindering te brengen. Het is daarbij van belang dat eventuele bijdragen van de werknemer worden verdisconteerd in de eigen bijdrage voor privégebruik en dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Als wordt afgesproken dat de werknemer een bedrag ineens betaalt (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een duurdere auto), moet deze betaling voor de bepaling van de eigen bijdrage voor privégebruik worden verspreid over de gebruiksperiode van de auto. Heeft geen vastlegging heeft plaatsgevonden voor de betalingen van de werknemer? Neem contact op met uw salarisadministratie; optimalisatie is wellicht mogelijk. Is de overeenkomst op de fiscale gevolgen beoordeeld? Zo niet, laat de overeenkomst beoordelen om te voorkomen dat ten onrechte te weinig bijtelling heeft plaatsgevonden; optimalisatie is wellicht mogelijk. Betaalt de werknemer een bedrag ineens? Informeer de salarisadministratie hierover. Er geldt een aanvullende voorwaarde voor betalingen in verband met het eigen risico bij schade. Deze kan alleen als eigen bijdrage voor privégebruik in aanmerking komen als de betreffende schade niet het gevolg is van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen. Ook deze betaling moet vooraf worden vastgelegd. Betaalt uw werknemer het eigen risico bij schade? Neem contact op met de loonadministratie ter voorkoming van risico s en om uw autoregeling te optimaliseren. 8. Betalingen aan derden Ook betalingen aan derden kunnen, mits een en ander vooraf en op de juiste wijze is vastgelegd in een combinatie van declaratie en eigen bijdrage voor privégebruik, in mindering komen op de bijtelling. U kunt hierbij denken aan brandstofkosten in het buitenland, parkeerkosten, tolgelden, waskosten en aan uitgaven voor onderhoudsmiddelen (bijvoorbeeld motorolie, ruitenwisservloeistof). Betalingen aan derden kunnen niet in mindering komen op de bijtelling als zij deel uitmaken van een vaste kostenvergoeding. Is er geen vastlegging van afspraken over betalingen aan derden en wordt hiervoor wel een bedrag in mindering gebracht op de bijtelling? Neem contact op met de salarisadministratie ter voorkoming van risico s en om uw autoregeling te optimaliseren. 9. Vragenlijst Wij verzoeken u de vragenlijst in de bijlage te beantwoorden. Indien u een of meer vragen ontkennend beantwoordt, vragen wij u contact op te nemen met de salarisadministratie.

5 Vragenlijst ten behoeve van verwerking auto van de zaak in de loonadministratie Werknemers ontvangen maximaal 0,19 per km voor de voor zakelijk ritten met de privé auto? U heeft de loonadministratie geïnformeerd over de waarde van opties/accessoires? (auto s < 1 juli 2006) U heeft de loonadministratie geïnformeerd over de waarde inclusief af-fabriek gemonteerde opties? (auto s 1 juli 2006) U heeft de loonadministratie geïnformeerd over de CO 2 norm? U heeft de loonadministratie geïnformeerd over het toepassen van de bijtelling voor auto s waarvoor geen verklaring van geen privégebruik is afgegeven? U heeft de loonadministratie geïnformeerd over uw vermoeden dat een verklaring geen privégebruik ten onrechte is afgegeven? U heeft de loonadministratie geïnformeerd als de 500 km privé in de loop van het jaar is overschreden? U heeft de loonadministratie geïnformeerd als sprake is van vervanging van de auto van de zaak? U heeft de loonadministratie geïnformeerd als sprake is van vervanging van de auto van de zaak, waarbij voor de 1e auto geen bijtelling heeft plaatsgevonden? Liggen afspraken over de betalingen aan de werkgever vast? Zijn deze afspraken beoordeeld op de fiscale gevolgen? U heeft de loonadministratie geïnformeerd over betalingen ineens door de werknemer bij inzet van een nieuwe auto? Liggen afspraken over betaling door uw werknemer van het eigen risico bij schade vast en zijn deze op fiscale gevolgen beoordeeld? JA NEE

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014

Auto en fiscus in 2014 Auto en fiscus in 2014 Marconistraat 12 4004 JM Tiel T 0344-638070 info@almn.nl www.almn.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2010

Auto en fiscus in 2010 Auto en fiscus in 2010 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen

KENNISDOCUMENT. Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen KENNISDOCUMENT Samenvatting regeling bijtelling voor privégebruik bedrijfsvoertuigen Samengesteld door RAM Mobile Data.

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van

Nadere informatie

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto

Btw-nieuwsbrief 20 december 2012. Btw-correctie Privégebruik auto Btw-nieuwsbrief 20 december 2012 Btw-correctie Privégebruik auto Inhoudsopgave Introductie 3 Privégebruik auto 4 1. Woon-werkverkeer 4 2. Werkelijk gebruik 5 3. Alleen zakelijk gebruik en woon-werkverkeer

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2014 Naast de aanpassingen ten aanzien van elektrische en semielektrische auto

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid bij inlenen personeel 4 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak 5 Lijfrentegift

Nadere informatie

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009

FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 2 FiscaalActueelFiscaal Actueel nr 2-2009 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl INHOUD o.a. Vaste onkostenvergoeding vooraf specificeren 2 Voorkom aansprakelijkheid

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers Eindejaartips 2014 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Uw betrokken adviseur

Uw betrokken adviseur Driemaandelijkse nieuwsbrief van York Accountants Uitgave april 2013 Uw betrokken adviseur Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie

Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie www.pwc.nl Privégebruik Optimaliseer de btw-correctie Indirect Tax November 2014 2 PwC Inhoud Voorwoord 4 Btw-correcties in wet- en regelgeving 5 Horeca-btw 6 BUA 6 Heffing als gevolg van fictieve prestaties

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a.

Fiscaal Actueel. Meer duidelijkheid over begrip werkplek. Inhoud o.a. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2012 - nummer 1 Inhoud o.a. 1 Op weg naar een uniform loonbegrip 2 Duidelijkheid bij onzakelijke leningen? 3 Kosten aan echtgenoot waren ook

Nadere informatie

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen

Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren. wij u over actualiteiten en ontwikkelingen Geachte Lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken, neem

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait)

Artikel 13bis Wet LB (het autokostenforfait) Naar aanleiding van vragen door de BOVAG over de administratieve lasten voor de werkgever in relatie tot de verklaring geen privégebruik wordt in deze notitie kort ingegaan op deze problematiek. De volgende

Nadere informatie