SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015"

Transcriptie

1 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee te maken krijgt; ontwikkelingen die ook uw bedrijf raken. Wij kennen de agrarische markt en haar spelers als geen ander. En dát is onze toegevoegde waarde. Dit is een uitgave van: Baker Tilly Berk N.V. Bolwerk EE KAMPEN De GO 2015 is flink anders dan andere jaren. Het belang daarbij is dit jaar extra groot. In deze nieuwsbrief staan allerlei tips en adviezen. Mocht u er zelf toch niet uitkomen of de risico s te groot vinden? Bel ons tijdig voor een afspraak om samen de aangifte te doen! Inhoudsopgave Wijzigingen Gecombineerde opgave...1 Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave...2 Attentiepunten Gecombineerde opgave...2 GO 2015 belangrijk voor betalingsrechten...3 Onterecht uitvinken percelen kost geld!...4 Extraatje met toeslag Jonge landbouwer...5 Nationale Reserve, hoge basispremie...6 Blijvend grasland of tijdelijk grasland...7 Overdracht melkveefosfaatreferentie...7 Verplichte registratie stallen...8 Deelname aan BEX in 2015 minder gunstig...8 Gebruik geen fosfaatkunstmest bij derogatie...9 Korte wenken...9 Agenda...11 Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2015 zijn: De perceel registratie is losgekoppeld van de Gecombineerde opgave. Het aantal gewascodes is fors toegenomen door verdere opsplitsing van verschillende gewassen. Met de Gecombineerde opgave 2015 wordt zowel de toekenning als de uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd. Met de opgave kan ook een extra premie voor jonge landbouwers en de graasdierpremie aangevraagd worden. Houders van rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen zijn verplicht hun stallen te registreren in de opgave. 1

2 Zorg eerst dat de perceel registratie correct is, voordat u begint met het invullen van de Gecombineerde opgave Gebruik de juiste browser (Firefox, Chrome, Internet Explorer 10 of 11) om problemen met het invullen van de opgave te voorkomen Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave Vanaf 2015 moeten de bij het bedrijf in gebruik zijnde percelen niet meer opgegeven worden in de Gecombineerde opgave, maar via de applicatie Mijn percelen. Deze applicatie is het gehele jaar beschikbaar. Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen. Attentiepunten Gecombineerde opgave Let bij het invullen van de Gecombineerde opgave op de volgende punten: Zorg dat u over eherkenning beschikt en eventueel uw adviseur hebt gemachtigd voor het invullen en indienen van de opgave. Zorg dat u over TAN-codes beschikt, zodat u de opgave tijdig kunt versturen. Ga zorgvuldig na of de doorgevoerde perceelscorrecties juist zijn. Denk aan de bemestingvrije zones. Percelen met een hoofdzakelijk recreatieve, verkeerskundige, infrastructurele of industriële functie (bijv. parken, sportvelden, onverharde landingsbanen en hobbyweides) komen niet in aanmerking voor uitbetaling van betalingsrechten. Herhaalde fouten, bijvoorbeeld het herhaaldelijk te groot opgeven van een perceel, kunnen leiden tot forse kortingen of uitsluitingen. Denk aan het tijdelijk uit gebruik nemen van grond als landbouwgrond (bijvoorbeeld opslag zand bij bouw stal). Ingediende correcties tijdens de controle door de RVO kunnen leiden tot kortingen. Het niet naleven van randvoorwaarden kan leiden tot kortingen op de bedrijfstoeslag. Als een subsidie is aangevraagd voor agrarisch natuurbeheer (SNL-a), moet via de Gecombineerde opgave een betaalverzoek ingediend worden. Draagt u een perceel met een beheerssubsidie over of krijgt u een perceel met een dergelijke subsidie overgedragen, dien dan voor 15 mei een meldingsformulier tot het overdragen van de beheerssubsidie in bij de RVO. Bij percelen met een lage of neutrale fosfaattoestand kunt u alleen gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm als u de PAL of Pw-waarde van dit perceel opgeeft. Bedrijfstoeslagen lager dan 500 worden niet uitbetaald. Voor de SNLregeling geldt een ondergrens van 200 per provincie. 2

3 Stem de gegevens met betrekking tot bemesting en beweiding goed af op uw mestboekhouding. Deze worden gebruikt bij de controle op de naleving van de mestgebruiksnormen. Controleer of het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel bekend is bij de RVO, aangezien deze inschrijving één van de voorwaarden is voor het verkrijgen van nieuwe rechten in Indien de landbouwactiviteiten nevenactiviteiten betreffen, ga dan ook na of de landbouwactiviteiten bekend zijn bij de Kamer van Koophandel. Ga na of er wordt voldaan aan de vergroeningseisen. Controleer de status van uw grasland (blijvend of tijdelijk) en of de juiste gewascode is vermeld. Kijk of u in aanmerking komt voor aanvullende premies (jonge landbouwers, graasdierpremie). Ga na of er een private overeenkomst afgesloten moet worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van een dergelijke overeenkomst, vermeldt de gegevens dan in de opgave. Controleer of de oppervlakte grond minimaal 0,30 ha bedraagt, in verband met de toekenning van betalingsrechten. GO 2015 belangrijk voor betalingsrechten Vanaf 1 april is het mogelijk om de Gecombineerde opgave (GO) 2015 in te dienen. Deze GO is extra belangrijk omdat dit jaar nieuwe betalingsrechten worden toegekend. Ook geeft u in de GO aan hoe u uw EA-verplichting invult. Daarnaast zijn er veel nieuwe vragen en is de gewascodelijst flink uitgebreid. Betalingsrechten en PO s Op basis van de in de GO opgegeven subsidiabele oppervlakte grond worden nieuwe betalingsrechten toegekend. De referentie (waarde toeslagrechten 2014) wordt verdeeld over deze betalingsrechten. Zijn er Private Overeenkomsten (PO) verhuur of verkoop afgesloten dan moet dit, door beide partijen, in de GO worden aangegeven. Zorg ervoor dat de afspraken in de afgesloten PO s op een juiste wijze in de GO worden opgegeven. Gewassenlijst De gewassenlijst is uitgebreid naar circa 300 gewassen. Voor de invulling van uw Ecologisch Aandachtsgebied (EA) moet u de juiste gewassen (akkerranden, eiwit- en/of vanggewassen en evt. sloten en landschapselementen) opgeven. 3

4 Financiële gevolgen bij fouten Vanwege alle wijzigingen is de kans op het maken van fouten behoorlijk groot. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Op basis van de GO 2015 wordt immers het aantal en de waarde van uw betalingsrechten t/m 2020 vastgesteld! Ook wordt de GO gebruikt om te bepalen of u aan de vergroeningseisen voldoet. Toeslag Jonge landbouwers en Nationale reserve Met de GO kunt u, als u aan de voorwaarden voldoet, ook de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen of een beroep doen op de Nationale Reserve. Verderop in deze editie vindt u meer informatie hierover. Begin op tijd Gezien alle wijzigingen en extra opgaven is het van belang op tijd met het invullen van de GO te beginnen. Zorg ervoor dat u, voor ondertekening, een actuele TAN-codelijst bij de hand hebt of vraag hem per omgaande aan. Onterecht uitvinken percelen kost geld! Als u betalingsrechten aanvraagt, komt op iedere subsidiabele hectare, die u opgeeft bij de GO, een betalingsrecht. Dit kan nadelig zijn als u grond tijdelijk in gebruik heeft van bijvoorbeeld een particulier of de gemeente en u heeft een referentie 2014 opgebouwd. Bij structurele huur speelt dit nadeel niet. Onterecht uitvinken van tijdelijk gehuurde percelen is geen optie. U mist dan een gedeelte van uw uitbetaling bedrijfstoeslag Overgangsbetaling op alle subsidiabele grond Uw overgangsbetaling (op basis van uw referentie 2014) wordt verdeeld over al uw betalingsrechten. Heeft u gronden die u vóór 2018 teruggaat naar de verpachter en gaat het betalingsrecht mee over, dan mist u een gedeelte van uw overgangsbetaling. Om dit te voorkomen, kunt u met collega-landbouwers een Private Overeenkomst (PO) verhuur afsluiten. Geen PO-verhuur Met particulieren en overheden kunt u geen PO-verhuur afsluiten. Zonder afspraken loopt u dan een deel van uw overgangsbetaling mis, als u de grond niet t/m 2018 in gebruik heeft. In zo n geval zou het gunstig zijn als u op het perceel dat u tijdelijk in gebruik heeft geen betalingsrechten aanvraagt en dit perceel uitvinkt voor betalingsrechten. Dit is echter, bij subsidiabele percelen, niet toegestaan. Onterecht uitvinken kost geld In de GO 2015 zit wel een mogelijkheid om percelen uit te vinken voor aanvraag en uitbetaling van betalingsrechten. Dit is echter bedoeld voor percelen die niet subsidiabel zijn, zoals natuurterreinen en gronden die voor meer dan 90 dagen voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt. 4

5 Huurt u in 2015 tijdelijk grond van een particulier of overheid? Laat de financiële gevolgen in beeld brengen. Daarna kunt u besluiten of u de grond toch niet in gebruik neemt of het verlies accepteert. Als u onterecht een subsidiabel perceel uitvinkt voor betalingsrechten, dan komt op dit perceel toch een betalingsrecht en wordt de eventuele overgangsbetaling hierover verdeeld. Dit toegekende recht wordt in 2015 echter niet uitbetaald, omdat er geen uitbetaling is aangevraagd (perceel is immers uitgevinkt). Oplossingen Indien u grond in gebruik wilt nemen die vóór 2018 weer teruggaat naar de verpachter en u kunt geen PO-verhuur afsluiten of het overgangsdeel niet verrekenen, dan heeft u verschillende keuzes. Grond niet huren of verlies accepteren. U kunt besluiten om de grond niet te huren in Dit heeft ook gevolgen voor de gebruiksruimte en de mestverwerkingsplicht. U kunt de grond ook gewoon in gebruik nemen en het verlies van de overgangsbetaling accepteren vanaf het moment dat de grond, incl. betalingsrecht, overgaat naar verpachter. Of dit een juiste keuze is, is mede afhankelijk van de huurprijs, de hoogte van het overgangsbedrag en het aantal jaren dat u de grond wel kunt huren. Niet opgeven, geen oplossing U kunt ook besluiten om de grond niet op te geven. Behalve dat dit niet is toegestaan, is dit vaak ook onaantrekkelijk. U kunt de grond dan ook niet meetellen bij de gebruiksnormenberekening en de mestverwerkingsplicht. Daarnaast riskeert u, bij een onderdeclaratie van meer dan 3%, een boete van max. 3% van uw totale bedrijfstoeslag. Ook kunt u, bij controle, problemen krijgen met derogatie als u de grond alsnog moet meetellen (vanwege bijv. geen grondmonsters of niet meer voldoen aan de 80% grasland-eis). Extraatje met toeslag Jonge landbouwer Met de GO 2015 kunt u de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De extra toeslag bedraagt circa 50 per ha voor maximaal 90 ha. Oftewel max per jaar. Aangezien de toeslag maximaal 5 jaar wordt toegekend, kan het totale bedrag oplopen tot Jonge landbouwer U bent Jonge landbouwer als u: In het jaar van eerste aanvraag nog geen 41 jaar bent of wordt. Uiterlijk vijf jaar vóór eerste aanvraag voor het eerst met een bedrijf bent gestart. 5

6 Twijfelt u of u aan de voorwaarden t.a.v. de zeggenschap voldoet, vraag dan voor de zekerheid de toeslag Jonge landbouwers aan. Samenwerkingsverband of rechtspersoon Een jonge landbouwer in een samenwerkingsverband of rechtspersoon kan ook in aanmerking komen voor deze toeslag. Een belangrijke voorwaarde hierbij is, dat de jonge landbouwer voldoende zeggenschap heeft. Op het moment van schrijven is nog niet geheel duidelijk wat exact onder voldoende zeggenschap wordt volstaan. Het lijkt er op, dat als u als jonge landbouwer in bijv. een maatschap dezelfde (beperkte) bevoegdheden heeft als uw andere maten, dat u dan aan de voorwaarden van zeggenschap voldoet. Max. vijf jaar U kunt de extra toeslag tot maximaal vijf jaar na vestigingsdatum ontvangen. De jaren in een samenwerkingsverband of rechtspersoon tellen hierbij mee. Bent u bijvoorbeeld in 2012 tot de maatschap toegetreden en op 1 januari 2015 als eenmanszaak verder gegaan? Dan kunt u alleen in 2015 en 2016 de toeslag ontvangen. Nationale Reserve, hoge basispremie Bent u een starter of een jonge landbouwer, dan kunt u met de GO 2015 betalingsrechten uit de Nationale Reserve aanvragen. De basispremie bedraagt dan direct circa 280 per ha in Informeer naar de voorwaarden van de Nationale Reserve. Bij een onterechte aanvraag is het niet zeker of u alsnog normale betalingsrechten kunt aanvragen. Starter of jonge landbouwer U bent een starter als u op of na 1 januari 2013 met uw bedrijf bent gestart. U mag in de vijf jaar voor start van uw bedrijf geen landbouwactiviteiten hebben uitgevoerd. Voor een Jonge landbouwer gelden dezelfde voorwaarde als bij de toeslag Jonge landbouwers. Een jonge landbouwer mag dus ook voor 1 januari 2013 zijn gestart om in aanmerking te komen voor de extra toeslag. Nationale reserve of reguliere aanvraag Heeft u al recht op betalingsrechten en voldoet u aan de voorwaarden van starter of Jonge landbouwer? Dan kunt u kiezen voor een normale aanvraag of een beroep doen op de Nationale Reserve. De laatste keuze is interessant als u een referentie 2014 heeft die lager is dan 420 per hectare grond in Bij twijfel niet aanvragen Bij de GO 2015 moet u een keuze maken. Twijfelt u of u aan de voorwaarden van de Nationale Reserve voldoet, doe dan een normale aanvraag of regel een PO-recht op betalingsrechten. 6

7 Bekijk Mijn percelen en bepaal het areaal bouwland (incl. tijdelijk grasland) en daarmee uw vergroeningsverplicht ing Blijvend grasland of tijdelijk grasland Voor de invulling van de vergroeningseisen is het belangrijk om te weten of een perceel grasland blijvend of tijdelijk grasland is. Binnen de GLB telt tijdelijk grasland immers als bouwland en blijvend grasland niet. Blijvend grasland Een perceel grasland is blijvend grasland als het vijf jaar aaneengesloten grasland is geweest. De status van een perceel kan via Mijn percelen op mijn.rvo.nl worden geraadpleegd. Kiest u voor de kaartlaag Grasland, dan komt in ieder perceel een cijfer te staan. Is dit het cijfer 6, dan is het perceel tenminste 6 opeenvolgende keren, dus meer dan vijf jaar, met de GO opgegeven als grasland en is het daarmee blijvend grasland. Situatie 2014 De getoonde situatie is de situatie van 15 mei Staat er nu een 5 in het perceel en wordt met de GO 2015 het perceel opnieuw als grasland opgegeven, dan wordt het blijvend grasland. Vergroeningseisen Zet u een perceel blijvend grasland om of zet u een perceel om dat blijvend grasland dreigt te worden (met cijfer 5 )? Dan moet u, als u geen vrijstelling heeft, over een groter areaal invulling geven aan de vergroeningseisen. Let op: soms komt een vrijstelling te vervallen als u net iets meer bouwland heeft. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de overdracht van de MFR. Ga voor een wijziging van uw bedrijf na of de MFR mee overgaat of niet. Afhankelijk van het belang moet u uw keuze wellicht heroverwegen Overdracht melkveefosfaatreferentie Veel melkveebedrijven hebben inmiddels een beschikking Melkveefosfaatreferentie (MFR) ontvangen. Deze referentie kan beperkt worden overgedragen. In bepaalde gevallen vervalt de MFR bij een bedrijfsoverdracht. Ook als alleen de rechtsvorm wijzigt kan de MFR vervallen. Voorkomen handel in MFR Het is niet de bedoeling dat de MFR verhandelbaar wordt. Om deze reden is het overdragen van de MFR erg ingeperkt. Een MFR kan alleen worden overgedragen naar bloed- en aanverwanten in de 1 e, 2 e en 3 e graad. Uitzondering overdracht MFR Bij de vorming van een maatschap tussen man en vrouw is geen sprake van bloed- of aanverwant. Toch kan in deze situatie de MFR van eenmanszaak naar maatschap de MFR worden overgedragen. 7

8 Voorbeelden niet toegestaan Heeft u een maatschap en wilt u dit veranderen in een VOF, houd er dan rekening mee dat de MFR zeer waarschijnlijk komt te vervallen. Dit geldt ook als in de maatschap en de VOF dezelfde personen zitting hebben. Bij een samenvoeging met het bedrijf van de buurman (geen bloed- of aanverwant) vervalt de MFR ook. Verplichte registratie stallen Dit jaar moet voor het eerst in de Gecombineerde opgave aangegeven worden welke dieren in welke stallen zitten. Dit is verplicht voor houders van rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen. Per stal moet het staltype, het vergunde aantal dieren en het jaar van ingebruikname van de stal worden opgegeven. Voor varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten ook de additionele technieken voor emissiebeperkende maatregelen (Rav-code) vermeld worden. De Rav-code staat op de vergunning of is te vinden in de bijlage van de Regeling Ammoniak en Veehouderij. Het opvragen van de stalgegevens heeft te maken met de vaststelling van de emissies uit de landbouw. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt mede op basis van de bestaande emissies bepaald hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is voor uitbreiding van bedrijven. Deelname aan BEX in 2015 minder gunstig Veel melkveebedrijven nemen al deel aan de Bedrijfs Specifieke Excretie (BEX). Bedrijven met een fosfaatoverschot zijn daarnaast vanaf 2015 door de zuivelfabrieken verplicht deel te nemen aan de kringloopwijzer. BEX vormt een belangrijke basis voor de kringloopwijzer. Het BEX-voordeel dat in 2014 is gerealiseerd, wordt vaak meegenomen in het bemestingsplan voor Op basis hiervan wordt onder meer bepaald hoeveel mest er moet worden afgevoerd. Het is de vraag of dit verstandig is. Voor veel bedrijven zal BEX in 2015 naar verwachting aanmerkelijk ongunstiger uitpakken dan in Dit komt in de eerste plaats doordat de forfaitaire mestproductienormen per 1 januari 2015 zijn verlaagd. Dit is gedaan omdat in de praktijk bleek dat de mestproductie per dier lager is. In de tweede plaats blijkt dat bij veel bedrijven het fosforgehalte van de grasen maïskuilen van het oogstjaar 2014 op een aanzienlijk hoger niveau ligt dan in de kuilen van andere jaren. Een belangrijk gedeelte van deze kuilen wordt pas in 2015 vervoederd. Beide punten pakken nadelig uit voor het BEX-voordeel 8

9 Gebruik geen fosfaatkunstmest bij derogatie Vanaf 2015 is het bij deelname aan derogatie in het geheel niet meer toegestaan om een fosfaathoudende kunstmest op het bedrijf aan te wenden. Bij een overtreding komt derogatie te vervallen. In de praktijk wordt bij zaaien van maïs rijenbemesting toegepast met een fosfaathoudende kunstmest. Bij derogatiebedrijven is het raadzaam een meststof te kiezen waarin geen fosfaat zit. Korte wenken Niet-subsidiabele grond uitvinken Heeft u landbouwgrond die in 2015 voor meer dan 90 dagen voor nietlandbouwproductie plaatsvindt (bijv. vanwege aanleg gasleiding), dan moet u deze percelen uitvinken voor betalingsrechten. Indien sprake is van overheidsingrijpen kunt u op deze percelen, onder voorwaarden, in 2016 betalingsrechten aanvragen vanuit de Nationale Reserve. Melden Private overeenkomst Heeft u een PO-verhuur of PO-verkoop afgesloten, dan moet u dat melden bij de GO. Ook moet u de gegevens van de andere partij melden. Bent u huurder of koper, dan moet u per perceel aangeven of hierop een PO is afgesloten. De verhuurder/verkoper geeft alleen het aantal ha per PO aan. Is er sprake van een PO-recht op betalingsrechten, dan moet alleen de huurder/koper dit melden. GO en vergroeningseisen In de GO dient u aan te geven of u bent vrijgesteld voor (één van) de vergroeningseisen. Bent u niet vrijgesteld, dan dient u aan te geven of u vergroeningsverplichting invult met de Algemene lijst of bijv. het Akkerbouwstrokenpakket. Daarnaast moet u per perceel aangeven of u het hoofdgewas of eventueel het vanggewas gebruikt voor de invulling van uw EA-verplichting. EA en uit gebruik gegeven grond U kunt een EA-vanggewas op een perceel alleen meetellen voor invulling van de EA-verplichting als u het betreffende perceel op 15 mei in gebruik had. U kunt het EA-gewas ook meetellen als u het perceel na 15 mei uit gebruik geeft. De nieuwe gebruiker moet dan wel aan de voorwaarden van de teelt van het EA-vanggewas voldoen, zoals onder andere de 10 weken termijn. 9

10 KvK-nr doorgeven aan RVO Heeft u uw KvK-nr doorgegeven aan RVO? Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor betalingsrechten. Vrijstelling stromest Vanaf 2015 geldt in het kader van de mestverwerking een vrijstelling voor bedrijven met dieren op stromest. De voorwaarden zijn: Minimaal 90% van de fosfaat-productie komt van dieren die op stro zijn gehuisvest. Minimaal 2/3 van de leefruimte is ingestrooid met stro. Bij afvoer mest code 73 op het vervoersbewijs invullen. Indien u aan deze voorwaarden voldoet, krijgt u vrijstelling voor het gehele bedrijf. Melkveefosfaatreferentie Veel melkveebedrijven hebben de afgelopen tijd de beschikking Melkveefosfaatreferentie ontvangen. Het advies is om de referentie goed te controleren, met name als u natuurterreinen in gebruik had. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar indienen bij RVO. Was er sprake van een bedrijfsoverdracht in 2013 of 2014? Controleer dan of de referentie op het nieuwe bedrijf is geregistreerd. Status KringloopWijzer Melkveebedrijven met een melkveefosfaatoverschot in 2013 of 2014 moeten vanaf 2015 een KringloopWijzer invullen. Dit is geen wettelijke verplichting, maar een verplichting vanuit de zuivel-organisaties. De gegevens voor de KringloopWijzer dienen in een Centrale databank te worden ingevuld. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch door het inlezen van beschikbare informatie. Bepaalde gegevens moet u zelf invoeren. U kunt met eherkenning inloggen bij de Centrale databank. Bij de Centrale databank kunt u uw adviseur machtigen om gegevens in te zien en/of in te voeren. 10

11 Agenda 15 mei: uiterste datum indienen GO, met o.a. aanvraag: Toekenning betalingsrechten; Uitbetaling betalingsrechten; Uitbetaling SNL-a subsidie; Toeslag Jonge landbouwers; Fosfaatdifferentiatie Met onze Agro-nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Baker Tilly Berk N.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit de Agro-nieuwsbrief. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken 11

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen.

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2015 zijn: De perceelsregistratie is losgekoppeld van de Gecombineerde opgave.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde opgave Wijzigingen Gecombineerde opgave 1 Perceelsregistratie

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Saneringskosten verkochte grond wel aftrekbaar 4 GLB-beleid/Gecombineerde

Nadere informatie

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015

Perceelsregistratie losgekoppeld van Gecombineerde opgave. Wijzigingen Gecombineerde opgave. Geachte lezers, april 2015 april 2015 Geachte lezers, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp bespreken,

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel J U L I 2 0 1 6 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag meer

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer : : : : : : : De Stoerderij De Koppele 617 EINDHOVEN Mobiel telefoonnummer : 0613947995 E-mailadres

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief februari 2015

Agro-Nieuwsbrief februari 2015 Agro-Nieuwsbrief februari 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017

Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer. Januari 2017 Handleiding Centrale Database Kringloopwijzer Januari 2017 1 Deze handleiding is bedoeld om de KringloopWijzer in te vullen in de Centrale Database. Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Machtigingen... 4

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2014 In deze nieuwsbrief: Bedrijf Strengere eisen brandveiligheid stallen 6 Nieuwe regels gebruik antibiotica 6 Fiscaal Cultuurgrondvrijstelling bij WOZbeschikking 5 Gecombineerde

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud Oktober 2014 Inhoud Controleer uw GLB 1 referentie Moet u in 2015 wel 2 natuurterrein huren? Faunafonds: niet voor 2 kleinere bedragen Bedrijfsoverdracht en 3 betalingsrechten Pas goed op uw 3 loonwerker

Nadere informatie

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken

UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer. Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken UNIFORM - Koppeling Kringloopwijzer Handleiding om de Koppeling Kringloopwijzer te gebruiken Versie 1, Februari 2015 1. Percelen invoeren Om vlot alle percelen in het programma in te voeren kan de groepsinvoer

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2016 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Juni 2016 Jaargang 17, nummer 3. Inhoud

AgroActualiteiten. Juni 2016 Jaargang 17, nummer 3. Inhoud Inhoud Meer gebruiksruimte akkerbouw Wijzigen zaaidatum EA vanggewas Wijziging gebruik percelen na 15 mei Maximale productie melkvee staat vast! Bedrijfsoverdracht en fosfaatrechten Verrekenen bij afwijzing

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Derogatie alleen met 80% grasland. In deze nieuwsbrief APRIL 2014

Agri Nieuwsbrief. Derogatie alleen met 80% grasland. In deze nieuwsbrief APRIL 2014 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

AGRO nieuwsbrief - april 2013

AGRO nieuwsbrief - april 2013 AGRO nieuwsbrief - april 2013 Bedrijfsvoering Let op gevolgen nieuw bestemmingsplan... 5 Strengere eisen brandveiligheid stallen... 5 Fiscaal Versnelde afschrijving in 2013... 4 Gecombineerde opgave/glb-beleid

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen bij Hr. G. Tuten telefoon

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint..

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint.. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2013 Voorwoord De aanhouder wint.. De laatste tijd wordt ons veel de vraag gesteld of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Aangezien

Nadere informatie

Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave april 2016 Geachte lezers, Wijzigingen Gecombineerde opgave Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Op een sombere herfstdag in oktober zit ik het voorwoord te schrijven voor onze agrarische nieuwsbrief. Zijn andere zaken, net als het weer, ook somber? De melkprijs lijkt op z n dieptepunt

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen

Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Wat Wanneer Gegevens doorgeven aan Dienst Regelingen Registratie bedrijf doorgeven bedrijfsgegevens relatienummer locatie(s) Eenmalig, bij start van uw bedrijf. Ja. Wijzigingen binnen 30 dagen doorgeven

Nadere informatie

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert de digitale intekening van de Collectieven

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014

... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER. Purmerend, 16 augustus 2014 .... BELANGRIJK FLEXIBELBEHEER Purmerend, 16 augustus 2014 Kenmerk: 14096/1060/MB/sl Behandeld door: Martine Bijman Betreft: flexibel beheer en aanpassen oppervlakten Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij

Agro-Nieuwsbrief. Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2012 Bedrijfsvoering Vooraankondiging stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij 1 Gecombineerde opgave/glb-beleid Geef fosfaattoestand

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel S E P T E M B E R 2 0 1 4 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

April Tel

April Tel In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Voorkomen dat betalingsrechten vervallen Overdracht betalingsrechten Natuurterrein subsidiabel? Tel.

Nadere informatie

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Inhoud 1. Inloggen op Mijn Kringloopwijzer... 3 1.1 Machtigingen... 3 2. Invullen van de Kringloopwijzer... 4 3. Bedrijf... 5 4. Klimaat...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). GLB update 26 april 2016 Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Problemen met betalingen 2015 De invoering van het nieuwe GLB heeft in 2015 tot de nodige hoofdbrekens

Nadere informatie

agronieuwsbrief uitgave april 2016 Wijzigingen Gecombineerde opgave In deze nieuwsbrief

agronieuwsbrief uitgave april 2016 Wijzigingen Gecombineerde opgave In deze nieuwsbrief Kapelstraat 18 5741 CE Beek en Donk Postbus 122 5740 AC Beek en Donk agronieuwsbrief uitgave april 2016 T. (0492) 46 22 06 F. (0492) 46 38 05 info@vgaacc.nl www.vgaacc.nl K.v.K. 17084847 BTW NL8059.10.657.B.01

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017 In deze nieuwsbrief: GLB-beleid/Gecombineerde opgave Wijzigingen Gecombineerde opgave 1 Betalingsrechten uit Nationale reserve 2 Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief oktober 2015

Agro-nieuwsbrief oktober 2015 Agro-nieuwsbrief oktober 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief maart 2016

Agro-nieuwsbrief maart 2016 Agro-nieuwsbrief maart 2016 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Aandachtspunten (to do)

Aandachtspunten (to do) Nieuws van Houtsma Bedrijfsadvies In deze nieuwsbrief Aandachtspunten (to do)... 1 Duidelijk agrarisch profiel helpt bij groei... 3 22 en 24 maart: studiemiddag toeslagrechten en GDI 2010... 3 Herfinancieringen

Nadere informatie