STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht"

Transcriptie

1 STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari 2008

2 Wat is pensioen? Pensioen is uw inkomen voor de periode vanaf uw pensionering of indien u onverhoopt eerder arbeidsongeschikt zou raken. Daarnaast is pensioen ook inkomen voor uw nabestaanden, als u overlijdt. Naast de van overheidswege verstrekte basisvoorziening in de vorm van AOW, bouwt u (ouderdoms)pensioen op in de pensioenregeling die Vegro voor u geregeld heeft. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Inleiding Deze brochure geeft antwoord op de vragen: wanneer kan ik met pensioen? hoeveel pensioen ontvang ik? wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? We beschrijven in deze brochure alleen de hoofdlijnen van uw pensioenregeling. Omdat we specifieke situaties hierin niet hebben opgenomen, kan het zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze vragen kunt u dan stellen aan Joke Heddes, salarisadministratie (telefoonnummer ) De volledige pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement dat u hebt ontvangen of zult ontvangen van de afdeling Personeel & Organisatie. Voor nadere informatie kunt u uiteraard de website van het pensioenfonds, die te bereiken is via ons Intranet, raadplegen. U kunt de site ook bereiken via U moet dan inloggen met gebruikersnaam spgv en wachtwoord spgvegro. Bewaar deze brochure goed! Deze kan u namelijk in de toekomst nog van pas komen. 1

3 INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer ga ik pensioen opbouwen? 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel ontvang ik? 2.1 Hoeveel bedraagt het ouderdomspensioen? 3 Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en/of kinderen? 3.1 Partnerpensioen 3.2 Wezenpensioen 4 Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? 4.1 Betalingsvoorbehoud 4.2 Vaste pensioenpremie 5 Wat als 5.1 ik uit dienst ga vóór de pensioendatum? 5.2 ik bij een andere werkgever ga werken? 5.3 ik arbeidsongeschikt word? Pensioengevend jaarsalaris boven WIA-uitkeringsgrens 5.4 ik ga scheiden? Verevening van het ouderdomspensioen Conversie van het pensioen Vaststelling van bijzonder partnerpensioen 5.5 ik in deeltijd ga werken? 6 Welke keuzemogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? 6.1 Vervroegd met pensioen 6.2 Omzetting van ouderdomspensioen in partnerpensioen 6.3 Omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen 6.4 Variatie in hoogte pensioenuitkering 7 Hoe en wanneer wordt mijn pensioen uitgekeerd? 7.1 Uitbetaling Aan ex-partner 7.2 Inhoudingen op pensioenuitkering 8 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 9 Wanneer kan ik kiezen voor waardeoverdracht? 9.1 Wel of geen waardeoverdracht 9.2 Wanneer moet ik de waardeoverdracht aanvragen? 10 Welke informatieverplichtingen zijn er? 10.1 Uw verplichtingen 10.2 Verplichtingen van het pensioenfonds 11 Waar kan ik terecht met klachten? 12 Nuttige adressen 13 Begrippenlijst 2

4 1. Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen? U gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Groothandel Vegro vanaf de datum dat u in dienst treedt. U blijft deelnemer totdat u met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt. Ingeval u arbeidsongeschikt wordt, blijft u deelnemer zolang u recht heeft op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid (zie 5.3). 2. Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel pensioen ontvang ik? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Vanaf die dag tot aan de laatste dag van de maand van uw overlijden ontvangt u dit pensioen. 2.1 Hoeveel bedraagt het ouderdomspensioen? De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. De hoogte van uw ouderdomspensioen wordt bepaald door: - hoeveel procent er jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd. In uw geval is dat 1,75% van de pensioengrondslag; - het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; - de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling; - de hoogte van eventuele indexaties. (1,75% is oorspronkelijk afgeleid van de opbouw van 70% in 40 dienstjaren, 40x1,75%=70%) Met de volgende berekening kunt u uw jaarlijkse bruto pensioenopbouw uitrekenen. We hebben een voorbeeldberekening opgesteld, zodat u kunt zien hoe dit in zijn werk gaat bij een voltijds dienstverband. 3

5 Pensioengevend bruto jaarsalaris franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Bijvoorbeeld: Pensioengrondslag: = (NB is het franchisebedrag voor 2007) Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 1,75% = 349 bruto Naast het pensioen ontvangt u vanaf uw 65ste ook een AOW-uitkering van de overheid. Iedereen in Nederland ontvangt deze uitkering wanneer degene de leeftijd van 65 jaar bereikt. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOW-uitkering. Het pensioen is een aanvulling op deze basisuitkering. In de berekening kunt u dit terugzien, doordat er rekening wordt gehouden met een franchise. Dit is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u al AOW krijgt van de overheid. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. 3. Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en/of kinderen? Uw pensioenregeling bevat ook een partnerpensioen en een wezenpensioen. 3.1 Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Als u voor uw 65ste overlijdt wordt het opgebouwde ouderdomspensioen opgehoogd tot het niveau dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 65ste zou hebben gewerkt. Uw partner ontvangt dan vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf komt te overlijden een uitkering van 70% van dat ouderdomspensioen. De volgende personen worden als partner beschouwd: - Degene met wie u gehuwd bent. - Degene met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. - Degene met wie u op grond van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract minimaal zes maanden ongehuwd samenwoont. 3.2 Wezenpensioen 4

6 Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Het wezenpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat u bereikt zou hebben als u tot uw 65ste gewerkt zou hebben. Het wezenpensioen wordt in beginsel alleen uitgekeerd aan kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Oudere kinderen die nog studeren ontvangen zo lang zij studeren een uitkering tot de leeftijd van 27 jaar. 4. Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? Zodra u ouderdomspensioen opbouwt, betaalt u samen met Vegro de premie voor uw pensioenregeling. De totale pensioenpremie bedraagt nu 24,3%, waarvan u zelf 10% betaalt. De premie die u moet betalen voor de pensioenregeling houdt Vegro maandelijks in op uw brutosalaris. 4.1 Betalingsvoorbehoud De bijdrage van Vegro voor de pensioenregeling kan verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Dit kan uitsluitend bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Als deze situatie zich voordoet, worden de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. U wordt hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De pensioenaanspraken die u al heeft opgebouwd veranderen overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. 4.2 Vaste pensioenpremie Vegro en het pensioenfonds hebben een vaste pensioenpremie afgesproken, dit voor een onbepaalde periode. Als op een bepaald moment de daadwerkelijke kosten voor de pensioenregeling hoger zijn dan de afgesproken premie, kunnen vanwege de vaste afgesproken werkgeverspremie de te verwerven pensioenaanspraken van de deelnemers worden verminderd. In dat geval zullen de te verwerven aanspraken worden verlaagd indien en voor zover de premie niet toereikend is. Het pensioenreglement zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. Als deze situatie zich voordoet, informeert het fonds de deelnemers en Vegro schriftelijk over het besluit tot verlaging van de te verwerven pensioenaanspraken. Als op enig moment het vermogen van het pensioenfonds het toelaat, kan het bestuur van het pensioenfonds besluiten de verlaging geheel of ten dele weer ongedaan te maken. 5

7 5. Wat als? 5.1. ik uit dienst ga vóór de pensioendatum? Als u uit dienst gaat bij Vegro dan wordt de pensioenregeling voor u beëindigd. Het pensioen dat u heeft opgebouwd in deze regeling blijft staan maar de pensioenopbouw stopt wel. Het fonds kent niet de mogelijkheid om op individueel verzoek de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent dan heeft u recht op voortzetting van pensioenopbouw als bedoeld onder ik bij een andere werkgever ga werken? Uw pensioenopbouw in de pensioenregeling stopt wanneer u uit dienst gaat. Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen op in de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. Het kan zijn dat de nieuwe pensioenregeling beter is dan de oude. Zie hiervoor ook hoofdstuk 9 van deze pensioenbrochure. U kunt besluiten om uw opgebouwde pensioen uit de oude regeling over te hevelen naar uw nieuwe regeling. Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde aanspraken achter bij het pensioenfonds van Vegro ik arbeidsongeschikt word? De opbouw van uw pensioen verandert als u arbeidsongeschikt wordt. Vanaf het moment dat u een zogenaamde WIA-uitkering ontvangt, heeft u recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dat houdt in dat u geen premie meer hoeft te betalen voor uw pensioenopbouw. Het kan zijn dat u nog wel gedeeltelijk premie moet betalen, als u behalve gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent ook gedeeltelijk werknemer blijft. Het UWV stelt uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Op basis van dit percentage wordt bepaald in welke mate de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet. U blijft derhalve deelnemer aan de pensioenregeling indien en voor het deel dat u recht heeft op voortzetting van de pensioenopbouw (zie onderstaand). Arbeidsongeschiktheidspercentage Premievrije voortzetting opbouw: 80% of meer 100% premievrij 65 tot 80% 72,5% premievrij 55 tot 65% 60% premievrij 45 tot 55% 50% premievrij 35 tot 45% 40% premievrij 0 tot 35% 0% premievrij Zolang u voor uw arbeidsgeschiktheidpercentage blijft werken wordt uw salaris/uitkering door Vegro tot 100% van uw salaris aangevuld. Dit betekent derhalve dat uw pensioenpremie volledig wordt ingehouden Pensioengevend jaarsalaris boven WIA-uitkeringsgrens Als uw pensioengevend jaarsalaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens heeft u recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit geldt zolang u een WIA uitkering ontvangt, maar uiterlijk tot aan uw pensioeningangsdatum. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt maximaal 80% (bij volledige arbeidsongeschiktheid) van uw laatste salaris. De WIA-uitkeringsgrens voor 2007 is

8 5.4. ik ga scheiden Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner in beginsel recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u samen was en op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd Verevening van het ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerde partnerschap. Het kan overigens zijn dat u in de huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken of heeft afgesproken dat er geen verdeling zal plaatsvinden. Het verdelen van het ouderdomspensioen noemen we verevening. In geval van verevening ontvangt zowel u als uw ex-partner een opgave van het ouderdomspensioen na scheiding. Indien u komt te overlijden vóór uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner ook geen ouderdomspensioen meer maar wel een bijzonder partnerpensioen (zie ). Indien uw ex-partner eerder overlijdt dan uzelf, wordt het hele ouderdomspensioen weer aan u uitgekeerd. Overigens wordt het ouderdomspensioen ook verevend bij scheiding van tafel en bed. Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen. 7

9 Conversie van het pensioen U kunt afspreken dat u en uw ex-partner beiden een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdomspensioen. Daar zal ook het bijzondere partnerpensioen (als bedoeld onder 5.4.3) bij worden betrokken. Als na conversie uw ex-partner overlijdt, betekent dit dat het verevende ouderdomspensioen definitief komt te vervallen. Mocht u eerder komen te overlijden dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het verevende ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen (zoals aangegeven onder 5.4.3) is reeds door conversie komen te vervallen. Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheidingsdatum bij het pensioenfonds indienen. Een keuze voor conversie of voor een andere verdeling dan de standaard verevening is overigens alleen geldig als uw pensioenfonds daarmee ook akkoord gaat. Het formulier voor die aanvraag is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw echtscheidingsadvocaat Vaststelling van bijzonder partnerpensioen (zowel bij scheiding als het beëindigen van het samenlevingscontract) Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Ook hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Het deel van het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner het bijzondere partnerpensioen ontvangen. Bij conversie van het ouderdomspensioen (zie hierover onder 5.4.2) wordt ook het eventuele bijzondere partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen ten behoeve van uw ex-partner. Het bijzondere partnerpensioen komt daarmee te vervallen. 5.5 ik in deeltijd ga werken? Als u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij het werken in deeltijd wordt eerst de pensioengrondslag berekend alsof u voltijd blijft werken. Vervolgens wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met de voor u geldende deeltijdfactor. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt (per week) en het bij Vegro gebruikelijke aantal uren (per week). 8

10 6. Welke keuzemogelijkheden heb ik als ik met pensioen ga? De pensioenregeling kent een aantal keuzemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: - vervroegen van de pensioendatum; - omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen; - omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen; - variabele pensioenuitkering. Het gebruik maken van de keuzemogelijkheden betekent dat de hoogte van uw ouderdomspensioen en, afhankelijk van welke keuze u maakt, ook het partnerpensioen verandert. In hoeverre het pensioen verandert, kunt u laten berekenen. U kunt bij het pensioenfonds een verzoek indienen om de effecten te berekenen. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden. 6.1 Vervroegd met pensioen In principe staat de leeftijd waarop u met pensioen gaat vast op 65 jaar. U kunt bij het pensioenfonds wel een verzoek indienen voor het eerder in laten gaan van uw ouderdomspensioen. De eerste datum waarop u met pensioen kunt gaan is wanneer u 55 jaar bent. Als u uw pensioen eerder in laat gaan, betekent dat wel dat uw jaarlijkse uitkering lager is dan wanneer u op uw 65ste met pensioen zou gaan. De hoogte van uw partnerpensioen verandert echter niet wanneer u uw ouderdomspensioen eerder laat ingaan. Als u uw pensioen eerder volledig wilt laten ingaan dan op 65 jaar, moet u wel daadwerkelijk stoppen met werken per die eerdere datum. 6.2 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Na het omzetten van uw ouderdomspensioen in partnerpensioen mag uw partnerpensioen in totaal niet hoger zijn dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Zie voor deze omzetting verder het pensioenreglement. 6.3 Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen om een deel of uw volledige partnerpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, houdt u geen of een lager partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daar ook mee akkoord gaat. Zie verder het pensioenreglement. 6.4 Variatie in hoogte pensioenuitkering U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode van pensionering een hogere uitkering te ontvangen dan daarna. De hoogte van uw uitkering mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is namelijk de standaard verhouding vastgesteld van 100:75. Zie verder het pensioenreglement. De hoogte van het partnerpensioen verandert overigens niet door de variatie in hoogte van het ouderdomspensioen. 9

11 7. Hoe en wanneer wordt mijn pensioen uitgekeerd? Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u in aanvulling op uw AOW - kunt verwachten wanneer u 65 jaar bent en wat u tot dan toe aan pensioen heeft opgebouwd. 7.1 Uitbetaling Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van de hoogte van uw ouderdomspensioen en, als dat op u van toepassing is, uw partnerpensioen. Hierop kunt u aflezen wat u maandelijks aan bruto pensioen gaat ontvangen. Bij pensioeningang betaalt het pensioenfonds dit bedrag maandelijks aan u uit (zie hieronder bij 7.2) Aan ex-partner Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar deel van het verevende ouderdomspensioen. Het pensioenfonds keert dit deel rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, maakt het pensioenfonds het gehele ouderdomspensioen weer alleen aan u over. 7.2 Inhoudingen op uw pensioenuitkering Op uw pensioenuitkering moet nog loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit al op uw ouderdomspensioen in voordat het netto aan u wordt uitbetaald. Elk jaar krijgt u een opgave waarop precies staat hoeveel pensioen het pensioenfonds aan u heeft uitgekeerd en wat daarop is ingehouden aan loonheffing en premie Zorgverzekeringswet. 8. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 10

12 8. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Indexatie De prijzen van vrijwel alle producten wijzigen regelmatig; de kosten van levensonderhoud kunnen derhalve stijgen. Met 100 euro kunt u over een paar jaar naar verwachting minder kopen dan nu. Het bestuur van het pensioenfonds streeft er naar om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en kan daarvoor ieder jaar opnieuw besluiten om uw pensioen of uw pensioenaanspraken te indexeren. Dit houdt in dat er een toeslag wordt gegeven op uw pensioen, zodat de waarde van uw pensioen (al dan niet volledig) meestijgt met de kosten van levensonderhoud. Voorwaardelijkheid De indexatie van uw pensioenaanspraak is voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks besluit of er wel of geen indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen plaatsvindt. Dit bestuursbesluit is afhankelijk van de financiële positie van het fonds, die onder andere bepaald wordt door het beleggingsrendement. Als u in enig jaar een indexatie ontvangt, is het niet zeker of en in welke mate in de toekomst ook wordt geïndexeerd. Er wordt geen geld gereserveerd voor indexatieverlening en er wordt geen pensioenpremie voor betaald. De voorwaardelijke indexatieverlening houdt dus in dat het pensioenfonds probeert jaarlijks over te gaan tot indexatieverlening. Zolang u deelnemer bent, probeert het pensioenfonds uw pensioenaanspraken jaarlijks op 1 januari aan te passen aan de algemene loonontwikkeling bij Vegro (loonindex). Zodra u geen deelnemer meer bent, probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken of uw pensioenuitkering aan te passen aan de procentuele stijging van de consumenten prijsindex (zoals deze is vastgesteld door het CBS). U heeft dus geen recht op indexatie. Het fonds zal ook trachten de aanspraken van uw eventuele ex-partner aan te passen aan de zojuiste bedoelde prijsontwikkeling. Indexatieverlening in de afgelopen drie jaar De pensioenaanspraken van de deelnemer zijn in de afgelopen drie jaar als volgt geïndexeerd. Voor het jaar 2008 was de indexatie 0,00% Voor het jaar 2007 was de indexatie 1,20% Voor het jaar 2006 was de indexatie 1,00%. Dit betekent dat de indexatieverlening over de afgelopen drie jaar meer dan de helft van de algemene loonontwikkeling bij Vegro was. Voor degenen die geen deelnemer meer zijn, zijn de opgebouwde pensioenaanspraken dan wel de ingegane pensioenen in de afgelopen drie jaar als volgt geïndexeerd. Voor het jaar 2008 was de indexatie 0,00% Voor het jaar 2007 was de indexatie 1,15% Voor het jaar 2006 was de indexatie 2,24%. Dit betekent dat de indexatieverlening over de afgelopen drie jaar meer dan de helft van de stijging van de consumenten prijsindex was. Voor beide groepen geldt dat het percentage van 2006 inclusief een gedeeltelijke inhaalindexatie uit een eerder jaar is. Bij de deelnemers is dit zelfs volledig inhaalindexatie. In 2006 was er geen CAO-verhoging. 11

13 9. Wanneer kan ik kiezen voor waardeoverdracht? Als u een nieuwe baan heeft, stopt de pensioenopbouw bij Vegro. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, wordt u deelnemer aan die pensioenregeling. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Vegro over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U krijgt hier dan pensioenaanspraken voor in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Door deze overdracht heeft u geen recht meer op pensioen van het pensioenfonds Groothandel Vegro. Dit noemen we waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan helpen om een pensioenbreuk te beperken of te voorkomen. Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) zijn verplicht om mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdrachten voor zover het gaat om pensioen dat is opgebouwd tijdens dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 8 juli Wel of geen waardeoverdracht? Of u er verstandig aan doet om waarde over te dragen is moeilijk te zeggen. Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat al uw pensioenaanspraken bij dezelfde pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is voor uzelf overzichtelijker en u krijgt te zijner tijd maar van één pensioenuitvoerder pensioen uitbetaald. Om echter goed te kunnen beoordelen of waardeoverdracht voor u zinvol is moet u weten hoe de financiële situatie van uw vorige en van de nieuwe pensioenuitvoerder is. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoe de pensioenregelingen van de vorige en van de nieuwe werkgever er uit zien. Afhankelijk van de soort regeling en de wijze waarop uw opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd, kan een waardeoverdracht wel of niet verstandig zijn. Meer informatie kunt u opvragen bij uw vorige of nieuwe pensioenuitvoerder. 9.2 Wanneer moet ik de waardeoverdracht aanvragen? Als u uw pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever wilt overdragen, moet u binnen zes maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de nieuwe pensioenregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt een opgave op van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder. Aan de hand daarvan zal de nieuwe pensioenuitvoerder u een offerte voor de waardeoverdracht toesturen. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de waardeoverdracht afgerond. 10. Welke informatieverplichtingen zijn er? 10.1 Uw verplichtingen U bent verplicht om aan het pensioenfonds alle gevraagde informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling van belang is. Alleen dan kan het pensioenfonds de pensioenregeling op de juiste manier uitvoeren. Zo bent u verplicht om bij het fonds zo spoedig mogelijk melding te doen (met bewijsstukken) van een wijziging in uw persoonlijke leefsituatie. Gedacht kan worden aan het aangaan of beëindigen van uw relatie, een verhuizing of het overlijden van uw partner of kinderen. In het pensioenreglement staan de informatieverplichtingen vermeld. 12

14 10.2 Verplichtingen van het pensioenfonds Het pensioenfonds verstrekt u op verzoek (zie ook Intranet): - het pensioenreglement; - het jaarverslag en de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst; - relevante informatie over beleggingen; - informatie die specifiek voor u relevant is; - een persoonlijke opgave van de hoogte van uw opgebouwde pensioenaanspraken; - een berekening van de effecten van de onder 6 genoemde keuzes; - de verklaring inzake beleggingsbeginselen; - informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds; - informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder op het pensioenfonds; - informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder Verder verstrekt het pensioenfonds op verzoek het geldende klachtenreglement (zie onder 11) en informeert het pensioenfonds u over een korte- of lange termijn herstelplan bij het fonds, als dat van kracht is. In dat geval verstrekt het pensioenfonds op verzoek het korte- of lange termijn herstelplan. 11. Waar kan ik terecht met klachten? Als u het niet eens bent met de manier waarop de statuten of het pensioenreglement worden toegepast, kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. Zie punt 12 voor het adres hiervoor. In het klachtenreglement staat beschreven hoe deze klachtprocedure werkt. U kunt het klachtenreglement opvragen bij het pensioenfonds. (zie ook Intranet) 13

15 12. Nuttige adressen Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Postbus AA, Alkmaar Voor bestuurszaken: F. Esser (secretaris) Voor uitvoeringszaken: J. Heddes (P&O) Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Postbus AD Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op Internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op Internet Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag

16 13. Begrippenlijst AOW Algemene Ouderdomswet. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van Groothandel Vegro BV die een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst heeft. Franchise Iedereen die in Nederland woont, heeft op 65-jarige leeftijd recht op een AOW-uitkering van de overheid. In aanvulling hierop bouwt u bij Vegro pensioen op. Omdat u al die AOW-uitkering ontvangt bouwt u over uw salaris minus een bedrag, in verband met uw AOW, pensioen op. Dit bedrag dat in mindering op uw pensioengevend salaris wordt gebracht wordt de franchise genoemd. Gewezen deelnemer Als u geen pensioen meer opbouwt bij het pensioenfonds maar nog wel pensioenaanspraken bij het pensioenfonds hebt staan dan bent u een gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd. Loonindex Het percentage van de CAO-loonsverhogingen bij Vegro gemeten over de periode oktober tot en met september. Ouderdomspensioen De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum tot het moment dat u komt te overlijden. Partner Degene met wie u gehuwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert zoals omschreven in het pensioenreglement. Partnerpensioen De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Pensioengrondslag Het deel van uw pensioengevend jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Pensioengevend jaarsalaris Het vaste jaarsalaris inclusief de vakantietoeslag en de gemaximeerde gratificatie uitbetaald in december van het voorgaand jaar. Prijsindex Het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens, afgeleid) over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens, afgeleid) over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder andere belast met de uitvoering van de WIA. WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 15

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief

PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief Stichting Pensioenfonds Cindu International PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief www.pensioenfondscindu.nl Opgesteld door Pensioenbureau 14 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief

Pensioenbrochure. Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief Pensioenbrochure 2016 Versie: 1.0 juni 2016, wijzigingen voorbehouden Auteur: Pensioenbureau SPHDHV Status: Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Het pensioenfonds... 3 1.2. Wat is pensioen?...

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

STICHTING PENSIOENFONDS ELSEVIER-ONDERNEMINGEN PENSIOENBROCHURE januari 2010 Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen Postbus 470, 1000 AL Amsterdam Telefoon: 020 515 94 99 Fax: 020 515 94 95 E-mail adres: info@speo.nl Website: www.speo.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2014

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2014 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2014 INHOUDSOPGAVE Blz 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 5 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013 Uw pensioenregeling Pensioenregeling 2013 Een toelichting op het Pensioenreglement 2013 Inhoud Inleiding pag. 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? pag. 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? pag. 4 3 Hoeveel

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement LCH Clearnet SA Amsterdam Branche. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement LCH Clearnet SA Amsterdam Branche. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement LCH Clearnet SA Amsterdam Branche Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie