Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens aangereikt, omdat u bij ons pensioen gaat opbouwen. In de deze brochure leggen we u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Waarom deze brochure? Staat u wel eens stil bij uw pensioen? Veel mensen doen dat pas wanneer ze gaan nadenken over stoppen met werken. Toch is het, ook als u jong bent, belangrijk om al maatregelen te nemen voor uw pensioen. Er zijn gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw pensioen, bijvoorbeeld wanneer u arbeidsongeschikt raakt of ergens anders gaat werken. Maar ook wanneer u gaat trouwen of samenwonen, overlijdt of gaat scheiden. Het is dus belangrijk om te weten wat de pensioenregeling inhoudt die Astellas u biedt Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure zetten wij de belangrijkste zaken over uw pensioen voor u op een rijtje. De precieze regels staan beschreven in het pensioenreglement. Dat kunt u downloaden van de website van het pensioenfonds: of opvragen bij het fonds. Als u verder nog vragen heeft naar aanleiding van deze brochure, mail dan naar of bel Wij helpen u graag. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van Astellas voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed kunnen hebben op uw pensioen; wat u van ons mag verwachten; Hebt u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk via: AZL is de uitvoeringsorganisatie voor alle administratieve, financiële en operationele zaken van ons pensioenfonds. U kunt met vragen ook bellen met telefoonnummer óf u bekijkt de informatie op onze website Mogelijk dat u op de website al een antwoord op uw vraag vindt. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. 2

3 Inhoudsopgave Deelnemen aan de pensioenregeling van Astellas Wat is pensioen?... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Wat heeft Astellas voor een pensioenregeling?... 4 Wanneer kunt u met pensioen?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 5 Wat is de toeslag?... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?... 6 Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen?... 6 Wat is er geregeld voor uw partner?... 6 Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt?... 7 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen?... 7 Wat als u een nieuwe partner krijgt?... 8 Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt?... 8 Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever?... 8 Uw keuzemogelijkheden Eerder of later met pensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen... 9 Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen... 9 Variabele hoogte pensioenuitkering... 9 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Hoe ontvangt u uw pensioen Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Uitbetaling partnerpensioen aan ex-partner Meer informatie Waar kunt u terecht met een klacht?...11 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...11 Pensioenreglement...11 Stichting Pensioenregister...11 Belangrijke adressen...12 Begrippenlijst...13 Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling van Astellas Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u stopt met werken of arbeidsongeschikt wordt. Pensioen is ook (extra) inkomen voor uw nabestaanden, als u komt te overlijden. Pensioen bestaat uit twee delen: 1. De wettelijke voorzieningen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 2. Het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u bij Pensioenfonds Astellas opbouwt. De pensioenregeling van Astellas kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een tijdelijk partnerpensioen, een wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Die verschillende soorten pensioen komen in deze brochure allemaal aan bod. Hoe bouwt u pensioen op? Astellas betaalt de totale pensioenpremie aan het pensioenfonds en houdt vervolgens een deel van die premie in op uw brutosalaris. Dat is ongeveer 30% van de premie. Hoeveel dat precies is, ziet u terug op uw salarisstrook. Het salaris waarover u pensioen opbouwt is uw vaste jaarsalaris, inclusief ploegentoeslag en vakantiegeld. Minus de franchise. Wat dat is leest u verderop in deze brochure. Onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, tellen niet mee voor uw pensioenopbouw. Pensioenopbouw over uw salaris boven Door gewijzigde wetgeving is het vanaf 1 januari 2015 voor pensioenfondsen niet meer toegestaan om u pensioen te laten opbouwen over uw salarisdeel dat boven ligt. Over het bedrag boven draagt u geen premie af. U bouwt daarover geen pensioen meer op en krijgt ook geen toeslagen meer. Als u tot deze groep mensen behoort, informeer dan bij een financieel adviseur naar de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie. Wat heeft Astellas voor een pensioenregeling? Astellas biedt een middelloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw werkzame periode bij Astellas heeft verdiend. Deze regeling is een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het beoogd percentage voor pensioenopbouw bedraagt 1,875% per jaar. Dit percentage kan jaarlijks variëren, het is gebaseerd op de premie die het pensioenfonds in dat jaar van de werkgever ontvangt. Astellas en de vakbonden (de sociale partners) maken daar afspraken over in de cao. Omdat 1,875% opbouw per jaar het fiscale maximum is kan de opbouw in een jaar nooit hoger zijn dan dit percentage. Lager kan dus wel. De sociale partners hebben de premie voor de periode 2015 t/m 2019 vastgesteld op 22,4% van de loonsom. Daarmee moeten alle kosten voor de pensioenregeling worden gedekt. Blijft er premie over nadat de pensioenopbouw van 1,875% per jaar is gerealiseerd, dan wordt die in een premiedepot gestort. Dat depot wordt ingezet om de opbouw van 1,875% te realiseren als in een van de volgende jaren de kosten van pensioenopbouw niet helemaal door de premie kunnen worden gedekt. Als de kosten hoger zijn dan de ontvangen premie kan er geen reservering worden gedaan in het premiedepot. Mocht de premie onvoldoende zijn voor enig jaar en er is geen tegoed in het premiedepot, dan wordt uw opbouw over dat jaar verlaagd. De premie gaat niet omhoog. Als de financiële situatie van het pensioenfonds zodanig slecht is, dat het niet op eigen kracht uit een tekortsituatie kan komen, dan worden pensioenen en pensioenaanspraken gekort. De werkgever heeft geen bijstortverplichting. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op uw 67ste verjaardag. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, tot en met de dag dat u overlijdt. Pensioenfonds Astellas biedt mogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan. Daarover leest u verderop in deze brochure. 4

5 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is de optelsom van de pensioenopbouw van alle jaren dat u deelneemt aan de regeling. Basis voor de jaarlijkse pensioenopbouw zijn de pensioengrondslag en het jaarlijks opbouwpercentage. Zoals aangegeven is het beoogd percentage voor de pensioenopbouw 1,875% per jaar. Daarnaast beslist het bestuur jaarlijks of uw pensioenaanspraken verhoogd kunnen worden. Dat noemen we toeslag of indexatie. Of dit gebeurt, is niet zeker. Rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw Voor uitleg van de jaarlijkse pensioenopbouw in het rekenvoorbeeld zijn de volgende termen belangrijk: Pensioengevend jaarsalaris Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Dat is uw vaste jaarsalaris inclusief in enig jaar uitgekeerde (variabele) ploegentoeslag vermeerderd met bijbehorende vakantietoeslag.. Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u bij het bereiken van de AOW-leeftijd al AOW krijgt van de overheid. Rekenvoorbeeld Pensioengevend jaarsalaris: ,00 Franchise: ,00 Opbouwpercentage: 1,875% per jaar Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Pensioengrondslag: ,00 -/ ,00 = ,00 Pensioengrondslag Uw pensioengevend jaarsalaris min de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als p ensioen opbouwt. In het voorbeeld wordt gerekend met het beoogd percentage van 1,875% per jaar. Jaarlijkse pensioenopbouw: ,00 x 1,875% 375,00 Bij gelijkblijvende uitgangspunten bedraagt uw pensioen op pensioendatum: 20 jaar x 375,00 = 7.500,00 bruto per jaar. Wat is de toeslag? Uw opgebouwde pensioenaanspraken zouden in de loop van de tijd, als er niets gebeurt, in waarde kunnen dalen. Over bijvoorbeeld twintig jaar kunt u voor één euro immers minder kopen dan nu. Het pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioenaanspraken daarom jaarlijks aan te passen. Als u niet langer deelneemt aan de pensioenregeling van Astellas, bijvoorbeeld omdat u ergens anders gaat werken of met pensioen gaat, probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken ook te verhogen. De toezegging over toeslagen is voorwaardelijk. Er wordt geen geld voor gereserveerd en u betaalt er ook geen extra premie voor. Het bestuur beslist jaarlijks of er wel, geen of een gedeeltelijke toeslag kan worden gegeven. Dat is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. U heeft dus geen recht op toeslagen. Wet- en regelgeving bepaalt bovendien dat het fonds alleen toeslag mag verlenen, als in de volgende jaren naar verwachting een zelfde toeslag kan worden verleend. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Bepaalde gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Dat zijn de momenten waarbij u bewust stil moet staan bij de ontwikkeling van uw pensioen. We noemen: werken in deeltijd, arbeidsongeschiktheid, overlijden, trouwen of samenwonen, scheiden, pensionering of wijziging van werkgever. Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Rekenvoorbeeld Pensioengevend jaarsalaris: ,00 Franchise: ,00 Pensioengrondslag: ,00 -/ ,00 = ,00 Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren fulltime gewerkt: 10 (deeltijdfactor 100%) Aantal jaren tot pensioendatum met 32-urige werkweek: 10 (deeltijdfactor 80%) Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise, bedraagt op pensioendatum het pensioen: 6.750,00 bruto per jaar, namelijk: 100% * ,00 * 1,875% * 10 jaar = 3.750,00 +/+ 80% * ,00 * 1,875% * 10 jaar = 3.000,00 Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt tijdens uw dienstverband bij Astellas, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U hoeft dan geen premie meer te betalen. Deze regeling gaat in op de dag waarop u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Meer informatie daarover kunt u opvragen bij de helpdesk van Pensioenfonds Astellas. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen Bij volledige arbeidsongeschiktheid heeft u recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze aanvulling geldt vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt tot aan uw pensioen. Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen? U geeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door aan de afdeling Human Resources van Astellas, die vervolgens het pensioenfonds daarover informeert. Als u tijdens uw dienstverband bij Astellas gaat samenwonen en u wilt uw partner als begunstigde aanwijzen, dan kunt u daarvoor een formulier aanvragen bij de afdeling Human Resources van Astellas óf u kunt dit formulier downloaden via de website van het fonds: Het ingevulde formulier stuurt u terug aan het pensioenbureau van Pensioenfonds Astellas, samen met een kopie van uw samenlevingscontract. U krijgt daarna van Pensioenfonds Astellas een bevestiging dat uw partner wordt aangemerkt als partner in de zin van het pensioenreglement. Wat is er geregeld voor uw partner? Onder partner verstaan wij de persoon met wie u gehuwd bent, de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een g eregistreerd partnerschap bent aangegaan of de persoon met wie u samenwoont op basis van een door de notaris v astgelegd samenlevingscontract. In dit laatste geval moet u zelf uw partner aanmelden bij Pensioenfonds Astellas. 6

7 Wat krijgt uw partner als u overlijdt? U bouwt ook pensioen op voor uw partner, naast uw ouderdomspensioen. Het beoogde jaarlijkse opbouwpercentage voor het partnerpensioen is 1,3125% van uw pensioengrondslag. Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Astellas, ontvangt uw partner het opgebouwde partnerpensioen, plus het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw 67ste in dienst van Astellas was gebleven. Tijdelijk partnerpensioen Naast het partnerpensioen ontvangt uw partner een tijdelijk partnerpensioen. Dit is een extra uitkering die uw partner ontvangt tot aan zijn of haar AOW-datum. De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen bedraagt 15% van uw laatst vastgestelde pensioengevend salaris. Anw-hiaatuitkering Als uw partner geen recht heeft op een nabestaandenuitkering in de zin van de Algemene nabestaandenwet, ontvangt hij of zij een Anw-hiaatuitkering. De hoogte van de Anw-hiaatuitkering op jaarbasis is gelijk aan de jaarlijkse nabestaandenuitkering Anw die door de Sociale Verzekeringsbank aan een nabestaande partner zonder kind wordt uitgekeerd. Meer informatie daarover vindt u op Als u overlijdt na beëindiging van uw dienstverband bij Astellas of nadat u met pensioen bent gegaan, heeft uw partner geen recht op tijdelijk partnerpensioen en ook geen recht op een Anw-hiaatpensioen. Uw partner ontvangt dan het opgebouwde partnerpensioen. Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt tijdens de periode waarin u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Astellas, ontvangen uw kinderen wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw 67ste in dienst was gebleven bij Astellas. Pensioenfonds Astellas kent een wezenpensioen voor maximaal vijf kinderen. Het wezenpensioen geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen die nog studeren of invalide zijn, kunnen een u itkering krijgen tot dat zij 27 jaar worden, zo lang zij studeren of invalide blijven. U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen wordt het ouderdomspensioen echter niet verdeeld. Als uw ex-partner overlijdt, wordt het verevende ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit ook gevolgen voor het opgebouwde partnerpensioen. Als u overlijdt, is het hele partnerpensioen (dus ook het partnerpensioen vóór uw huwelijk) dat u tot de datum van de echtscheiding had opgebouwd, voor uw ex-partner. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Woonde u samen en had u uw partner aangemeld bij Pensioenfonds Astellas, dan heeft uw partner bij een beëindiging van dit samenwonen ook recht op dit bijzonder partnerpensioen. Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner? Ja. U kunt afspreken dat uw pensioen gesplitst wordt en dat uw ex-partner een zelfstandig ouderdomspensioen krijgt. Dit noemen we conversie. Het verevende ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen zetten we dan om in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Overlijdt u vervolgens eerder dan uw ex-partner, dan behoudt hij of zij het geconverteerde ouderdomspensioen. Overlijdt uw partner eerder, dan blijft uw pensioen zoals het was. U krijgt zijn of haar deel er niet meer bij. Een aanvraag tot verevening dan wel conversie kunt u tot twee jaar na de scheiding bij het pensioenfonds indienen. In het echtscheidingsconvenant kunt u met uw ex-partner een andere verdeling afspreken. Ook een aanvraag hiervoor kunt u bij het fonds indienen binnen twee jaar na de scheiding. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 7

8 Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het opgebouwde partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat bij Astellas dan stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Astellas. U behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent, dan heeft u mogelijk recht op voortzetting van pensioenopbouw. In de paragraaf Wat als u arbeidsongeschikt raakt? vindt u meer informatie hierover. Wat gebeurt er als u gaat werken bij een andere werkgever? Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever pensioen op in zijn pensioenregeling. Dan kunt u besluiten om uw bij Pe nsioenfonds Astellas opgebouwde pensioen over te hevelen naar uw nieuwe regeling. Dat heet waardeoverdracht. Als u dat niet doet, blijven de opgebouwde aanspraken achter bij Pensioenfonds Astellas. Hoe werkt waardeoverdracht? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever, kunt u eventueel een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Uw nieuwe pensioenfonds vraagt dan aan uw oude pensioenfonds een opgave van uw opgebouwde aanspraken. Aan de hand daarvan zal het nieuwe pensioenfonds u een offerte voor de waardeoverdracht sturen. Als u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Het voordeel van overdracht is dat uw pensioenaanspraken bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig is. 8

9 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij Astellas biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan Pensioenfonds Astellas voor u berekenen. Eerder of later met pensioen U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67ste. Op zijn vroegst kunt u op uw 57ste met pensioen. Daarvoor moet u minimaal zes maanden voorafgaand aan uw (gewenste) pensioendatum een verzoek indienen bij Pensioenfonds Astellas. Bespreek dit ook tijdig met uw werkgever. Als u eerder met pensioen gaat, zal uw maandelijks uit te keren pensioen lager zijn dan wanneer u op uw 67ste met p ensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw. Gaat u later met pensioen, dan geldt het omgekeerde. U bouwt dan langer pensioen op, waardoor uw pensioenuitkering straks hoger zal zijn. U kunt uw pensioen maximaal uitstellen tot uw 72ste verjaardag. Aan de opbouw van pensioen zijn fiscale grenzen gesteld. Meer informatie daarover vindt u in het pensioenreglement, dat u kunt downloaden van de website. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een (hoger) partnerpensioen te krijgen. Na de omzetting mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw (verlaagde) ouderdomspensioen. Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen om uw volledige partnerpensioen of een deel daarvan om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Let op: dit heeft als gevolg dat uw partner na uw overlijden een lager of zelfs geen partnerpensioen ontvangt. Uw partner moet toestemmen in deze keuze. Variabele hoogte pensioenuitkering U kunt er ook voor kiezen om de eerste periode na uw pensionering een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Andersom kan ook, bijvoorbeeld als uw partner nog werkt. U kiest voor een periode van maximaal tien jaar. Korter mag ook. De periode bestaat wel altijd uit volle jaren. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 9

10 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Pensioenfonds Astellas stuurt u zolang u deelnemer bent elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierin staat h oeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot nu toe heeft opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht informatie over partnerpensioen en wezenpensioen. Hoe ontvangt u uw pensioen Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Daarop staat het bruto bedrag dat Pensioenfonds Astellas aan u maandelijks uitkeert. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden alle wettelijke inhoudingen zoals loonbelasting en premie volksverzekering ingehouden. U ontvangt het netto bedrag op uw rekening, zoals u dat gewend bent bij uw salaris. Aan het begin van elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u in het voorgaande jaar aan pensioen heeft ontvangen en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Uitbetaling partnerpensioen aan ex-partner Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Pe nsioenfonds Astellas keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als het fonds daarvoor binnen twee jaar na de scheiding een verzoek heeft ontvangen. Als uw ex-partner overlijdt, maakt Pensioenfonds Astellas het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. 10

11 Meer informatie Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook terecht bij de helpdesk via een naar of telefonisch op telefoonnummer Tot slot vindt u ook uitgebreide informatie op de website van het fonds: U kunt de volgende documenten downloaden van de website: het pensioenreglement beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; informatie over de keuzemogelijkheden; het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Pensioenfonds Astellas; het verkorte jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Astellas; informatie over het (historische) toeslagbeleid; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Astellas. informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing; informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder; nieuwsberichten over actuele zaken. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling, die u kunt opvragen via Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan Pensioenfonds Astellas alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert over zaken in uw privéleven die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, hoeft u niet te melden, die wordt automatisch aan ons pensioenfonds doorgegeven. Verhuist u naar het buitenland of woont u in het buitenland en verhuist u dan, geef dat dan altijd aan ons door. Pensioenreglement Pensioenfonds Astellas heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via de helpdesk, of download het van Stichting Pensioenregister Op de website ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder(s). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. Deze stichting is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank en alle N ederlandse pensioenuitvoerders. U krijgt toegang tot uw gegevens met uw DigiD. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds Astellas p/a AZL Postbus CZ Heerlen AZL-helpdesk Pensioenfonds Astellas T E Onze website: U kunt inloggen met het administratienummer dat AZL aan u heeft toegekend. U kunt dan uw persoonlijke gegevens bekijken. Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag T Autoriteit Financiële Markten (AFM) Postbus GS Amsterdam Algemene informatie over pensioenen:

13 Begrippenlijst Anw (Algemene nabestaandenwet) Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u overlijdt. Als uw partner hiervoor in aanmerking komt, dan wordt de Anw-uitkering uitbetaald als en voor zolang uw partner aan de voorwaarden voldoet, maar uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd. AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw 67ste. Het kan zijn dat u eerder AOW ontvangt afhankelijk van uw geboortejaar. De overheid wil de AOW leeftijd stapsgewijs laten stijgen naar 67 jaar. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Pensioenfonds Astellas. In het bestuur zitten vertegenwoordigers namens de werkenden, de werkgever Astellas en de gepensioneerden. Dekkingsgraad Geeft aan hoe goed het met het pensioenfonds gaat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan pensioengerechtigden. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de hoogte van de AOWuitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Nabestaandenpensioen (partnerpensioen) Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (of kinderen) en eventuele ex-partner na uw overlijden. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Astellas bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden aangepast. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen aanwenden (uitruilen) voor een hoger nabestaandenpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw nabestaandenpensioen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen of om eerder met pensioen te gaan. UPO Uniform Pensioen Overzicht. Een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overdragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Een nieuwe baan, een nieuwe pensioenregeling 13

14 Colofon Uitgave: Ontwerp: Stichting Pensioenfonds Astellas, 2015 Communicatie/DTP, AZL N.V. 14

15

16 Stichting Pensioenfonds Astellas Postbus CZ Heerlen 16 AST n

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie