Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch"

Transcriptie

1 Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015

2 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van deze brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij (het pensioenfonds) voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van ons mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Hebt u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk via of Bewaar deze brochure en de bijbehorende brief goed, want deze kunnen in de toekomst nog goed van pas komen. Versie 2015 Het bestuur Wat vraagt uw aandacht bij indiensttreding? Heeft u al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dat meenemen naar de Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. Dat heet waardeoverdracht. De waarde van uw opgebouwde pensioen brengen wij dan in uw nieuwe pensioenregeling in. Wilt u de oude aanspraken omzetten? Vul dan het formulier Waardeoverdracht in dat u bij uw indiensttreding hebt ontvangen, of haal het van de website. Woont u samen? Dan kunt u uw partner aanmelden bij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen van de Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij als u overlijdt. Wilt u uw partner aanmelden? Stuur dan een kopie op van het samenlevingscontract. 2

3 Inhoudsopgave Deelnemen aan de pensioenregeling... 4 Wat is pensioen?... 4 Hoe bouwt u pensioen op?... 4 Middelloonregeling... 4 Wanneer gaat uw pensioen in?... 4 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 4 Wie betaalt uw pensioenpremie?... 5 Wat is de toeslag (indexatie)?... 5 Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u?... 5 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 6 Hoe zet u waardeoverdracht naar ons fonds in gang?... 6 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken?... 6 En als uw dienstverband eindigt?... 6 En als u gaat werken bij een andere werkgever?... 6 Hoe werkt waardeoverdracht naar de regeling van uw nieuwe werkgever?... 7 Wat als u arbeidsongeschikt raakt?... 7 Wat is geregeld voor uw partner?... 7 Wat is geregeld voor uw kinderen?... 8 Uw keuzemogelijkheden... 9 Eerder met pensioen... 9 Later met pensioen... 9 Eerst meer pensioen, daarna minder (hoog-laag)... 9 Deeltijdpensioen... 9 Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen... 9 Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen... 9 Uitbetaling van uw pensioen...10 Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd?...10 Hoe ontvangt u uw pensioen?...10 Wat gaat nog van dat maandbedrag af?...10 Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd?...10 Meer informatie...11 Welke informatie kunt u nog meer van het pensioenfonds verwachten?...11 Waar kunt u terecht met een klacht?...11 Welke informatie moet u zelf verstrekken?...11 Pensioenreglement...11 Belangrijke adressen...12 Begrippenlijst...13 Uw pensioenregeling in het kort 3

4 Deelnemen aan de pensioenregeling Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt. De pensioenregeling van het pensioenfonds kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u in principe iedere maand vanaf uw 67e, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden; een bijzonder partnerpensioen: dit krijgt uw ex-partner als opgebouwd partnerpensioen tot het moment van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen na uw overlijden; een arbeidsongeschiktheidspensioen: dit krijgt u vanaf de start van de WIA-uitkering en duurt (uiterlijk) tot aan de ingangsdatum van uw AOW-uitkering dan wel tot uw overlijden. Hoe bouwt u pensioen op? Vanaf het moment dat u gaat deelnemen aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. U gaat deelnemen aan de regeling vanaf de datum dat u in dienst bent getreden bij Grolsch en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U bouwt een aanspraak op een pensioenuitkering op door maandelijks een premie te betalen. Uw werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze premie. Van u wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd. Die houdt uw werkgever op uw brutosalaris in. Uw pensioenregeling bij het pensioenfonds is een middelloonregeling met een voorwaardelijke toeslagregeling en heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Middelloonregeling Dit betekent dat uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend in de periode dat u pensioen heeft opgebouwd. Wanneer gaat uw pensioen in? Uw ouderdomspensioen gaat volgens de huidige pensioenregeling in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen tot aan de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van uw salaris. U bouwt pensioen op tot een pensioengevend salaris van bij een volledig dienstverband. In de wet is vastgesteld dat u boven dat bedrag geen pensioen mag opbouwen. U betaalt over dat salarisdeel ook geen pensioenpremie. U kunt wel zelf maatregelen treffen om pensioen op te bouwen over het bedrag boven de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Hierna ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat de pensioenregeling er rekening mee houdt dat u ook vanaf uw 65e al AOW krijgt van de overheid. Pensioengrondslag Uw jaarsalaris (maximaal bij een volledig dienstverband) minus de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: Jaarsalaris ,- Franchise (2015) ,- Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% = 375,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen bruto per jaar: 20 (jaar) x 375,- = 7.500,- 4

5 Wie betaalt uw pensioenpremie? Jaarlijks betaalt u een eigen bijdrage in de kosten van de pensioenregeling. Deze eigen bijdrage wordt uitgedrukt als percentage van uw pensioengrondslag. Die premie betaalt u samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt de totale premie en houdt uw deel maandelijks in op uw bruto salaris. De bijdrage van uw werkgever kan verminderd of zelfs gestopt worden. Maar alleen bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. De kans daarop is niet groot, maar als het tóch gebeurt, dan worden uw pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen, aangepast aan de veranderde omstandigheden. De aanspraken die u al heeft opgebouwd, blijven gewoon staan. Wat is de toeslag (indexatie)? Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioen wordt aangepast. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. De toeslag, ook wel indexatie genoemd, is voorwaardelijk. Dat betekent dat u niet automatisch recht heeft op deze toeslag. Jaarlijks besluit het bestuur of er voldoende middelen zijn om een toeslag te verlenen. Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om het pensioen jaarlijks te verhogen. U hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. opbouw van uw pensioenaanspraken in dat jaar. Als blijkt dat daarvoor 20% van de loonsom daarvoor niet voldoende is, wordt uw pensioenopbouw in dat jaar naar beneden bijgesteld. Verlagen van pensioenaanspraken Het pensioenfonds kan besluiten uw pensioenopbouw te verlagen (korten). Dit doet het pensioenfonds alleen als de financiële positie van het pensioenfonds daar aanleiding toe geeft. Dit laatste kan het geval zijn als de dekkingsgraad drie jaar lang lager is dan zo n 105% en er geen andere maatregelen mogelijk zijn om weer een dekkingsgraad van zo n 105% te krijgen. Als uw pensioenopbouw wordt verlaagd, informeert het fonds u hier vooraf over. Bovendien moet De Nederlandsche Bank instemmen met de voorgenomen verlaging. Die is toezichthouder op het pensioenfonds. Verhogen van premiebijdrage Uw werkgever betaalt een deel van uw pensioenpremie. Het andere deel betaalt u zelf. Hoeveel dat is, ziet u op uw salarisstrook. Om de pensioenregeling kostendekkend te financieren, is het niet uitgesloten dat op enig moment uw pensioenpremie wijzigt. Welke risico s in de pensioenregeling liggen bij u? Grolsch biedt zijn werknemers een goede pensioenregeling. Ondanks de goede inrichting en beheersing hiervan is een aantal risico s in de pensioenregeling voor u niet geheel uit te sluiten. Geen of beperkte verhoging (toeslag) Het Grolsch Pensioenfonds heeft een voorwaardelijke toeslagregeling. Het bestuur van het pensioenfonds besluit jaarlijks of de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen worden verhoogd. Dit besluit is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Verhoging van uw pensioen(aanspraken) is dus geen recht. Het risico bestaat dat u geen of een beperkte verhoging ( toeslag) krijgt. Als de prijzen stijgen, betekent dit dat uw pensioen(aanspraken) in waarde kan dalen. Onvolledige pensioenopbouw De werkgever en de werknemers betalen samen voor de pensioenregeling van het pensioenfonds jaarlijks een vaste premie van 20% van de salarissom. De pensioenpremie in een bepaald jaar moet kostendekkend zijn. Dat betekent dat hij voldoende is voor de Uw pensioenregeling in het kort 5

6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Hoe zet u waardeoverdracht naar ons fonds in gang? Binnen zes maanden na uw indiensttreding dient u een verzoek tot waardeoverdracht in bij ons fonds. Wij vragen dan bij uw oude pensioenfonds of -verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioen. Naar aanleiding daarvan sturen wij u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: Pensioengrondslag (op basis van een fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor. En als u gaat werken bij een andere werkgever? Uw pensioenopbouw in de pensioenregeling stopt wanneer u uit dienst gaat. Bij uw nieuwe werkgever bouwt u vanaf dat moment pensioen op in de pensioenregeling die hij u biedt. U kunt besluiten om uw opgebouwde pensioen bij ons fonds over te hevelen naar de regeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen bij ons fonds vervalt dan. Het verzoek tot waarde overdracht moet u indienen bij de pensioen uitvoerder van uw nieuwe werkgever. En als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat dan wordt de pensioenregeling beëindigd. U bouwt dan bij ons geen pensioen meer op, maar behoudt wél uw recht op het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Als u bij uitdiensttreding arbeidsongeschikt bent dan heeft u recht op voortzetting van pensioenopbouw. Rekenvoorbeeld... Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken Deeltijdfactor is dan 80% Opbouwpercentage: 1,875% Jaarsalaris ,- Franchise (2015): ,- Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 20 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32-urige werkweek: 20 % diensttijd FT-salaris Franchise Pensioen- Pensioengrondslag opbouw 100% ,- -/ ,- = , ,- x 1,875% x 100% = 375,- 80% ,- -/ ,- = , ,- x 1,875% x 80% = 300,- Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 375,- = 7.500,- 20 (jaar) x 300,- = 6.000, ,- bruto per jaar 6

7 Hoe werkt waardeoverdracht naar de regeling van uw nieuwe werkgever? Door de waarde van uw opgebouwde pensioen over te hevelen van ons fonds naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever, kunt u mogelijk een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Dit moet u wel binnen zes maanden na uw overstap regelen! Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken. Bijkomend voordeel van overdracht is dat uw opgebouwde pensioen dan bij één pensioenfonds is ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Wat als u arbeidsongeschikt raakt? Als u arbeidsongeschikt raakt aansluitend aan loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever (normaliter 2 jaar), gaat de opbouw van uw pensioen door. Het pensioenfonds betaalt dan uw premie. Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het pensioenfonds ontvangt hiervan bericht van de werkgever. Basis voor de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid is 75% van uw pensioengrondslag bij of direct voorafgaand aan het begin van uw WIA-uitkering. Voortzetting vindt plaats op basis van uw arbeidsduur die gold direct voorafgaand aan ziekte en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Bij tussentijdse wijziging van arbeidsongeschiktheid, wijzigt de premievrije voortzetting dienovereenkomstig. Uw partner en kinderen blijven recht behouden op een uitkering als u overlijdt. Voor de grondslag van deze uitkering wordt uitgegaan van 100% in plaats van 75%. Als uw salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze aanvulling duurt uiterlijk tot aan uw pensioendatum. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is maximaal 70% van het deel van uw salaris dat boven de WIA-uitkeringsgrens ligt. Rekenvoorbeeld Uitgangspunt: 100% arbeidsongeschiktheid WIA-uitkeringsgrens (januari 2015): Jaarsalaris WIA-uitkeringsgrens -/ Verschil Maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen (70%) Wat is geregeld voor uw partner? Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Bij het pensioenfonds ontvangt uw partner een partnerpensioen als u overlijdt. Per dienstjaar bouwt u een partnerpensioen op van 1,225% van de in dat jaar geldende grondslag partnerpensioen. De grondslag partnerpensioen is het voor het betreffende jaar geldende jaarsalaris minus de franchise partnerpensioen (2015: ,-). Als u overlijdt tijdens de periode waarin u bij ons pensioen opbouwt, wordt het partnerpensioen uitgekeerd dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw 67e zou hebben gewerkt. Als u niet langer deelneemt aan onze pensioen regeling, ontvangt uw partner als u overlijdt het opgebouwde partnerpensioen dat u tot het einde van uw deelneming aan de pensioenregeling had opgebouwd. Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u gehuwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan wel aanmelden bij het pensioenfonds. Over de nadere voorwaarden die hierbij gelden, kunt u contact opnemen met de helpdesk via of Uw pensioenregeling in het kort 7

8 U gaat scheiden. wat betekent dit voor uw pensioen? Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Bij beëindiging van ongehuwd samenwonen vindt geen verevening plaats. Als uw ex-partner overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede van uw eigen pensioen. Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot de datum echtscheiding had opgebouwd. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Een aanvraag tot verevening kunt u tot twee jaar na de scheiding bij ons pensioenfonds indienen. Het is onder bepaalde voorwaarden overigens ook mogelijk een andere verdeling af te spreken. Wat als u een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. Wat is geregeld voor uw kinderen? Wat krijgen uw kinderen als u overlijdt? Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Het wezenpensioen bedraagt (maximaal) 20% van het partnerpensioen. Als beide ouders zijn overleden wordt het (maximaal) wezenpensioen verdubbeld. Het wezenpensioen geldt in principe voor uw kinderen tot 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw kinderen een wezenpensioen krijgen tot uiterlijk 27 jaar. 8

9 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij het pensioenfonds biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan het pensioenfonds voor u berekenen. Eerder met pensioen U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen gaan. Zorg dan wel dat u dit tijdig (tenminste zes maanden van tevoren) bespreekt met uw werkgever en het pensioenfonds. Pensioenvervroeging vóór uw 60e kan alleen bij beïendiging van uw arbeidzame leven. Uw jaarlijkse uitkering zal dan lager zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen gaat. Bovendien stopt u eerder met de opbouw en u ontvangt pas later AOW. Later met pensioen U kunt een verzoek indienen om geheel of gedeeltelijk later met pensioen te gaan dan op uw 67e. Uw jaarlijkse uitkering zal bij latere pensioeningang hoger zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen gaat. Uw pensioeningang mag u maximaal 5 jaar uitstellen. Dit is wel alleen mogelijk voor zover u in die periode nog werkzaam. Bovendien moet het pensioen ingaan als al eerder de fiscale grenzen bereikt zijn. In de middelloonregeling is dat 100% van het pensioengevend loon. Bent u van plan om later met pensioen te gaan? Dien dan tenminste zes maanden voor uw 67e bij het bestuur een schriftelijk verzoek daartoe in. Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling (anders dan bij overlijden) ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Maar na de omzetting mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw (verlaagde) ouderdomspensioen. Omzetten van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwd partnerpen sioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf op de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt. Deze keuze is éénmalig en onherroepelijk. U kunt deze keuze alleen maken met toestemming van uw partner. Let op: dit heeft tot gevolg dat uw partner na uw overlijden een lager of zelfs geen partnerpensioen. Eerst meer pensioen, daarna minder (hoog-laag) Als u eerder met pensioen gaat, kunt u variëren in de hoogte van de uitkering. U kunt ervoor kiezen om eerst meer pensioen te ontvangen en daarna minder pensioen. De lage periode geldt vervolgens zolang u leeft. De laagste pensioenuitkering moet in beginsel tenminste 75% van de hoogste uitkering bedragen. Bij de bepaling van de hoogste uitkering mag wel een bedrag van de AOW voor gehuwden buiten beschouwing blijven tot uw AOW-leeftijd. Deeltijdpensioen Vanaf uw 55e kunt u eventueel in deeltijd met pensioen gaan. Zorg dan wel dat u dit tijdig (tenminste zes maanden van tevoren) bespreekt met uw werkgever en het pensioenfonds. Uw pensioenregeling in het kort 9

10 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Het pensioenfonds stuurt u elk jaar een overzicht. Dit gebeurt in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 bent, maar ook wat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Hoe ontvangt u uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het brutobedrag op dat het pensioenfonds u maandelijks zal uitkeren. Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden loonheffing ( belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. Het pensioenfonds houdt dit automatisch in, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend was bij uw salaris. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Dit heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Het pensioenfonds keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als ons fonds tijdig een verzoek heeft ontvangen. Als uw ex-partner overlijdt, maakt het pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. 10

11 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het pensioenfonds verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioenreglement Het pensioenfonds heeft deze brochure met zorg samengesteld. De informatie in de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van uw pensioenregeling. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op bij de helpdesk via of Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk via of Op uw verzoek verstrekken wij onder meer de volgende informatie over uw pensioenregeling: het pensioenreglement beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten; informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; de uitvoeringsovereenkomst beschrijving van de rechten en plichten van uw werkgever tegenover het pensioenfonds en andersom; het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds; informatie over het (historische) toeslagbeleid; informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen; inzage in het herstelplan van het pensioenfonds, als dat van kracht is. Als aan deze informatie over uw pensioenregeling kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij de helpdesk (zie boven). Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan het pensioenfonds alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, wordt automatisch aan ons pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Wel als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat altijd aan ons door te geven. Uw pensioenregeling in het kort 11

12 Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Helpdesk T E AZL Postbus CZ Heerlen Pensioenfederatie Postbus AD Den Haag T E Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T Sociale Verzekeringsbank (SVB) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag T Stichting Pensioenregister E Pensioenkijker Loonwijzer 12

13 Begrippenlijst Anw (Algemene nabestaandenwet) Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid indien u overlijdt. Als uw partner hiervoor in aanmerking komt, dan wordt de Anw-uitkering uitbetaald indien en voor zolang uw partner aan de voorwaarden voldoet. AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. Arbeidsongeschiktheidspensioen Een aanvullende uitkering die het pensioenfonds onder voorwaarden uitkeert bij arbeidsongeschiktheid als het salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Deze aanvulling duurt uiterlijk tot de AOW-leeftijd. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Dekkingsgraad Geeft aan hoe goed het met het pensioenfonds gaat. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan gepensioneerden. Hoe meer de dekkingsgraad boven de 100% ligt hoe beter de vooruitzichten. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Herstelplan Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen bij de toezichthouder DNB binnen drie maanden nadat een tekort is ontstaan. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Nabestaandenpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner (partnerpensioen), ex-partner (bijzonder partnerpensioen) of kinderen (wezenpensioen) na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de regeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Pensioengrondslag Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag (indexatie) Het bestuur bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uw pensioenfonds heeft geen uitgewerkt plan om het pensioen jaarlijks te verhogen. U hebt door eerdere verhogingen niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Uitruil U kunt een deel van uw ouderdomspensioen aanwenden (uitruilen) voor een hoger partnerpensioen. Of andersom: u kunt een deel van uw partnerpensioen gebruiken voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. UPO Uniform Pensioenoverzicht. Een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overhevelen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude fonds vervallen dan. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uitkering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WIA wil werknemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Uw pensioenregeling in het kort 13

14

15

16 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Postbus CZ Heerlen Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van het pensioenreglement. 16 Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. GRO a

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Scheiding en pensioen

Scheiding en pensioen Scheiding en pensioen Leidraad voor de advocaat of scheidingsbemiddelaar Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling gaat scheiden, heeft dit consequenties voor het pensioen. Er geldt op grond van de

Nadere informatie