Stichting Pensioenfonds Xerox

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Xerox"

Transcriptie

1 Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Partnerpensioen Wezenpensioen 5 5 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? Wat betekent een 'vaste pensioenpremie' voor mij? 6 6 Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? ik bij een andere werkgever ga werken? ik arbeidsongeschikt word? ik ga scheiden? ik in deeltijd ga werken? 9 7 Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? Eerder met pensioen gaan Deeltijdpensioen Uw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen Uw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen 11 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Hoe krijg ik mijn pensioen? Welke belastingen en premies worden er ingehouden op mijn pensioen? 11 9 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wat is een toeslag? Wanneer kent het pensioenfonds een toeslag op mijn pensioen toe? Hoe wordt op het ouderdomspensioen een toeslag verleend? Hoe wordt op het partnerpensioen een toeslag verleend? Hoe word ik over de toeslagverlening op mijn pensioen geïnformeerd? Hoe luidt voor actieve deelnemers de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix? Hoe luidt voor inactieve deelnemers de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix? Waardeoverdracht Wat is waardeoverdracht? Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? Wanneer kan ik de waardeoverdracht aanvragen? Korten van pensioen Welke informatie moeten ik en het pensioenfonds geven? Welke informatie moet ik geven? Welke informatie moet het pensioenfonds mij geven? Waar kan ik heen met mijn klachten? Nuttige adressen Begrippenlijst 17 Pensioenbrochure 2 van 19

3 Inleiding Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in uw pensioenregeling: ouderdomspensioen; partnerpensioen; en wezenpensioen. Uw pensioenregeling kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen. Het ouderdomspensioen is uw inkomen als u met pensioen gaat. En uw nabestaanden kunnen pensioen krijgen als u overlijdt. Uw partner kan partnerpensioen krijgen en uw kinderen kunnen wezenpensioen krijgen. U bouwt pensioen op in de pensioenregeling die uw werkgever voor u geregeld heeft. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Xerox. Doel pensioenbrochure Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen krijg ik? Wat krijgen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? Aan het eind van deze brochure vindt u een begrippenlijst, die het lezen van deze brochure kan helpen vergemakkelijken. In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie uit uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen hebt. Deze vragen kunt u dan stellen aan het Xerox Pensioenbureau. Eén van de werkzaamheden van het Xerox Pensioenbureau is het verzorgen van de pensioenadministratie van Stichting Pensioenfonds Xerox. De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. Dit pensioenreglement kunt u opvragen bij het pensioenfonds of downloaden van de website van het pensioenfonds. U kunt geen rechten ontlenen aan deze brochure. In het pensioenreglement staat de pensioenregeling van uw werkgever. Als er in het pensioenreglement iets anders staat dan in deze brochure, gaat het pensioenreglement voor. Bewaar deze brochure goed! Misschien hebt u hem in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure 3 van 19

4 1 ~ Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? U bouwt ouderdomspensioen op zodra u meedoet met de pensioenregeling. U bent dan deelnemer. U mag met de pensioenregeling meedoen vanaf de eerste dag dat u voor uw werkgever werkt, onder de voorwaarde dat u 18 jaar of ouder bent. U blijft meedoen met de pensioenregeling tot u met pensioen gaat. Of tot de dag dat u weggaat bij uw werkgever. Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u meedoen met de pensioenregeling zolang u recht hebt op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid (zie paragraaf 6.3). 2 ~ Wanneer kan ik met pensioen? U kunt met pensioen op de dag waarop u 67 jaar wordt. U krijgt dit pensioen totdat u overlijdt. 3 ~ Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 67 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat uw pensioenregeling een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling' is. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen hangt af van: wat uw pensioengrondslag is in de tijd dat u meedoet met de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt; wat uw opbouwpercentage is. Dat betekent: hoeveel procent van uw pensioengrondslag u ieder jaar aan pensioen opbouwt. Voor u is dat 1,875 procent per jaar; hoeveel jaar u meedoet met de pensioenregeling; of u fulltime of in deeltijd werkt. U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die fulltime werkt en een pensioenopbouw heeft van 1,875 procent. Pensioengevend jaarsalaris (met een maximum van ) - franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Pensioengrondslag: = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 1,875% = 419,21 Wat is de franchise? En waarom gaat die van uw jaarsalaris af als we de pensioengrondslag berekenen? De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. Dat is ook niet nodig, want u Pensioenbrochure 4 van 19

5 krijgt op uw AOW-gerechtigde leeftijd een AOW-uitkering van de overheid. Hoe hoog die AOW-uitkering is, berekent de Sociale Verzekeringsbank. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoeft u geen pensioen op te bouwen. Daarom trekt het pensioenfonds een bedrag van uw jaarsalaris af als zij uw pensioengrondslag berekent. Het bedrag dat het pensioenfonds aftrekt, heet de franchise. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast, waarbij als uitgangspunt de fiscaal toegestane minimumfranchise wordt gebruikt. Ieder jaar krijgt u een pensioenopgave van het pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daar staat in hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen. Uw pensioengevend jaarsalaris staat ook op uw pensioenoverzicht. 4 ~ Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? In uw pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen op opbouwbasis geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor u als u een partner en/of kinderen hebt en u overlijdt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: een huwelijk; een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; ongehuwd samenwonen als u aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet. 4.1 ~ Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt. Hoe berekenen we het partnerpensioen? Het partnerpensioen is 70 procent van het ouderdomspensioen. Overlijdt u vóór uw 67 ste, dan is het partnerpensioen 70 procent van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 67 ste zou hebben meegedaan met de pensioenregeling. Overlijdt u na uw 67 ste, dan is het partnerpensioen 70 procent van het ouderdomspensioen. Uw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf overlijdt. 4.2 ~ Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u overlijdt. Hoe berekenen we het wezenpensioen? Het wezenpensioen is 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 67 ste zou hebben meegedaan met de pensioenregeling. Overlijdt u na uw pensionering, dan is het wezenpensioen 14 procent van het ouderdomspensioen. Uw kinderen krijgen deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het pensioenfonds betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot 21 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen, zolang zij studeren, een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of tot ze klaar zijn met studeren. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen Pensioenbrochure 5 van 19

6 tot hun 27 ste verjaardag. In het pensioenreglement staat aan welke voorwaarden kinderen moeten voldoen om tussen 21 jaar en 27 jaar een wezenpensioen te krijgen. 5 ~ Wat betaal ik voor de pensioenregeling? U en uw werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. U betaalt pensioenpremie: een bepaald percentage van uw pensioengrondslag. In paragraaf 3 hierboven staat hoe u de pensioengrondslag berekent. Uw werkgever houdt deze premie maandelijks in op uw bruto salaris. Uw werkgever betaalt de rest van de pensioenpremie. 5.1 ~ Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie gaan betalen. Hij kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijgt u meteen bericht van het pensioenfonds. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, verandert. 5.2 ~ Wat betekent een 'vaste pensioenpremie' voor mij? De werkgever heeft in het arbeidsvoorwaardenoverleg een vaste pensioenpremie afgesproken voor 5 jaar. Een 'vaste pensioenpremie' betekent dat uw werkgever aan het pensioenfonds een vast percentage van de pensioengrondslag aan premie betaalt. De werkgever betaalt dus niets meer en niets minder. De werkgever heeft een vaste pensioenpremie afgesproken van 30%. Het is de bedoeling dat dit bedrag hoog genoeg is om de pensioenopbouw van te betalen. Het kan zijn dat de kosten toch hoger worden dan verwacht. Dan is de vaste premie te laag. Het pensioenfonds kan dan besluiten dat u (tijdelijk) minder pensioen opbouwt, want uw werkgever gaat niet méér betalen. Als dit gebeurt, krijgt u daarover een persoonlijke brief van uw pensioenfonds. 6 ~ Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen als ~...ik stop bij mijn werkgever voordat ik 67 jaar ben? Als u stopt bij uw werkgever, doet u ook niet meer mee met de pensioenregeling. U bouwt dan geen nieuw ouderdomspensioen meer op. Maar het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft staan. Het is niet mogelijk dat u blijft meedoen met deze pensioenregeling. Als u al arbeidsongeschikt bent wanneer u stopt bij uw werkgever, blijft u wel meedoen met de pensioenregeling. In paragraaf 6.3 staat hoe dat gaat. 6.2 ~...ik bij een andere werkgever ga werken? Als u bij een andere werkgever gaat werken, doet u niet meer mee met de pensioenregeling die u nu hebt. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, blijft staan. Maar u bouwt geen pensioen meer op in deze regeling. Pensioenbrochure 6 van 19

7 Bij uw nieuwe werkgever bouwt u waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dan de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe regeling betere toeslagen op uw pensioen worden verleend. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling die u nu hebt aan de nieuwe pensioenregeling over te dragen. Dat noemen we 'waardeoverdracht'. In paragraaf 9 en 10 kunt u meer lezen over toeslagen en waardeoverdracht. 6.3 ~...ik arbeidsongeschikt word? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijft u meedoen met de pensioenregeling. U bent arbeidsongeschikt als u meer dan twee jaar ziek bent. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, bouwt u ook volledig pensioen op. Maar u hoeft geen premie meer te betalen. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, bouwt u maar voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u geen premie meer. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WIA-uitkering en als u voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WGA-uitkering. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt het pensioenfonds om te bepalen hoeveel pensioen u nog opbouwt. In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen u nog opbouwt als u arbeidsongeschikt bent. Hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt? Hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door? 0 tot 35% arbeidsongeschikt 0% 35 tot 45% arbeidsongeschikt 40% 45 tot 55% arbeidsongeschikt 50% 55 tot 65% arbeidsongeschikt 60% 65 tot 80% arbeidsongeschikt 72,5% 80 tot 100% arbeidsongeschikt 100% Voorbeeld 1: als u voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent (dit betekent volledig arbeidsongeschikt), zal de pensioenopbouw volledig doorgaan zolang u volledig arbeidson- Pensioenbrochure 7 van 19

8 geschikt blijft. U zult waarschijnlijk na verloop van tijd uit dienst treden van de werkgever. Voorbeeld 2: als u voor 55% tot 65% arbeidsongeschikt bent, zal de pensioenopbouw voor 60% doorgaan zolang u arbeidsongeschikt blijft. U betaalt er geen pensioenpremie meer voor. Voor 40% blijft u in dienst van de werkgever en bouwt u pensioen op over dat salaris. U betaalt dan wel pensioenpremie over dat salaris. 6.4 ~...ik ga scheiden? Als u gaat scheiden kan het zo zijn dat uw ex-partner recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen. Namelijk het deel dat u hebt opgebouwd toen u samen was ~ Waar heeft mijn ex recht op? Bent u getrouwd of heeft u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registeren? Dan heeft uw ex recht op de helft van uw ouderdomspensioen nadat u gescheiden bent. Dit recht heeft uw ex ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. We noemen dit 'verevening'. Uw ex én u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds. U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Woonde u samen maar was u niet getrouwd? En had u ook geen geregistreerd partnerschap? En had u ook geen samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Had u wel een samenlevingsovereenkomst? Dan is het mogelijk dat uw ex recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Dit kunt u terugvinden in uw samenlevingsovereenkomst in combinatie met het pensioenreglement ~ Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex of ik overlijden? Als u overlijdt vóór uw ex, krijgt uw ex geen deel van uw ouderdomspensioen. Maar uw ex krijgt wel bijzonder partnerpensioen. U kunt daar meer over lezen in paragraaf Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele ouderdomspensioen ~ Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? U kunt ook afspreken dat u en uw ex allebei een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. We noemen dat 'conversie'. Uw ex krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij 67 jaar wordt. Als uw ex overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van uw ex. U houdt dan alleen uw eigen deel van het ouderdomspensioen. En als u overlijdt, vervalt uw ouderdomspensioen. Uw ex houdt dan zijn of haar eigen deel. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als u kiest voor conversie. Pensioenbrochure 8 van 19

9 6.4.4 ~ Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? U kunt hierover afspraken maken door een formulier in te vullen. Dat formulier krijgt u bij een groot postkantoor, bij Postbus 51 of bij uw echtscheidingsadvocaat. Tot twee jaar na de dag dat u bent gescheiden, kunt u nog afspraken maken over de verdeling van uw pensioen. Uw pensioenfonds moet deze afspraak wel eerst goedkeuren ~ Wat krijgt mijn ex als ik overlijd? Als u gaat scheiden heeft uw ex recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Uw ex krijgt dit bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. U kunt hierover afspraken maken in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als u kiest voor conversie van het ouderdomspensioen, dan krijgt uw ex geen bijzonder partnerpensioen. Want het bijzonder partnerpensioen is dan omgezet in een ouderdomspensioen voor uw ex. 6.5 ~...ik in deeltijd ga werken? U bouwt minder pensioen op als u in deeltijd werkt of gaat werken. We berekenen uw pensioenopbouw dan als volgt: we berekenen uw pensioengrondslag alsof u fulltime werkt; we berekenen de deeltijdfactor. Dat is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat bij uw werkgever geldt als fulltime. Bijvoorbeeld: u werkt 32 uur per week, en bij uw werkgever betekent een fulltime baan 40 uur werk per week. De deeltijdfactor is dan 32 / 40 = 0,8; de fulltime pensioengrondslag x de deeltijdfactor = uw pensioenopbouw per jaar. 7 ~ Welke mogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? U kunt bij de pensioenregeling uit een aantal mogelijkheden kiezen: u kunt eerder met pensioen gaan; u kunt een deeltijdpensioen aanvragen; u kunt het ouderdomspensioen deels veranderen in een partnerpensioen; u kunt het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen; u kunt eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen. Als u voor een van deze mogelijkheden kiest, dan verandert de hoogte van uw ouderdomspensioen. En misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. U kunt op twee manieren zien hoe uw pensioen verandert: U kunt het zelf uitrekenen. U gebruikt daarvoor de formules die u vindt in de bijlage van het pensioenreglement of u gebruikt daarvoor de pensioenplanner op de website van het pensioenfonds. U kunt het laten uitrekenen door het Xerox Pensioenbureau. Dit kost u niets. Pensioenbrochure 9 van 19

10 Als u definitief voor een van deze mogelijkheden kiest, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het pensioenfonds. Dit moet u doen uiterlijk drie maanden vóór de datum waarop u van de mogelijkheid gebruik wilt maken. 7.1 ~ Eerder met pensioen gaan In principe gaat u met pensioen als u 67 jaar wordt. Wilt u eerder met pensioen, dan kunt u dit aanvragen bij het pensioenfonds. Op z'n vroegst kunt u met pensioen als u 50 jaar bent. Als u eerder met pensioen gaat dan op 67 jaar, moet u vanaf die datum ook daadwerkelijk stoppen met werken. Uw pensioen wordt wel lager als u eerder met pensioen gaat. Maar als u een partnerpensioen hebt, blijft dat partnerpensioen gelijk. In paragraaf 7.3 staat meer informatie over het partnerpensioen. 7.2 ~ Deeltijdpensioen U kunt ook met deeltijdpensioen gaan. Deze mogelijkheid heeft u vanaf het moment dat u 50 jaar wordt en houdt in dat u in deeltijd gaat werken. U spreekt eerst met uw werkgever af hoeveel uur u nog doorwerkt. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kunt u met deeltijdpensioen voor maximaal 40%. Dit betekent dat u alvast maximaal 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat u op dat moment hebt opgebouwd. Voor 60% blijft u meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijft u ook pensioen opbouwen. In paragraaf 6.5 staat hierover meer informatie. Uw pensioen, en ook het partnerpensioen, worden wel lager als u met deeltijdpensioen gaat. Wilt u met deeltijdpensioen gaan, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het pensioenfonds. Dit moet u doen uiterlijk drie maanden vóór de datum waarop u met deeltijdpensioen wilt gaan. 7.3 ~ Uw ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen Gaat u met pensioen? En hebt u een partner? Dan kan uw pensioenfonds een deel van uw ouderdomspensioen veranderen in partnerpensioen. Het pensioenfonds zal u van tevoren vragen of u dat wilt. Het pensioenfonds zal u ook vragen welk deel u wilt veranderen in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70 procent zijn van het ouderdomspensioen dat u overhoudt. U kunt meer lezen over deze verandering in (de bijlage bij) uw pensioenreglement. 7.4 ~ Uw partnerpensioen veranderen in een ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan kunt u uw pensioenfonds vragen om uw partnerpensioen te veranderen in een ouderdomspensioen. Of een deel ervan. U houdt dan geen partnerpensioen over, of een lager partnerpensioen. Als u een partner hebt, dan kunt u deze keuze alleen maken als uw partner het daarmee eens is. U kunt meer lezen over deze verandering in (de bijlage bij) het pensioenreglement. Pensioenbrochure 10 van 19

11 7.5 ~ Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode na uw pensioneren meer pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u in de eerste jaren meer geld nodig hebt dan daarna. De verhouding tussen de verhoogde uitkering en de verlaagde uitkering mag hoogstens 100:75 zijn. U kunt meer lezen over de mogelijkheden in (de bijlage bij) het pensioenreglement. Als u een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met uw ouderdomspensioen. 8 ~ Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit overzicht staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 67 jaar bent. In dit overzicht staat ook hoeveel ouderdomspensioen u al hebt opgebouwd. 8.1 ~ Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van uw pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen u per maand krijgt. In het overzicht van het pensioenfonds staan de bruto bedragen. Zodra u met pensioen bent, krijgt u iedere maand een bedrag op uw bankrekening. U krijgt het pensioen totdat u overlijdt ~ Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Zodra u met pensioen gaat, heeft uw ex recht op zijn of haar deel van het ouderdomspensioen (tenzij u en uw ex daarover andere afspraken hebben gemaakt). Het pensioenfonds betaalt dit deel rechtstreeks aan uw ex. Overlijdt uw ex, dan krijgt u het hele ouderdomspensioen weer zelf. 8.2 ~ Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? Het pensioenfonds houdt loonheffing in op uw pensioen. Bovendien houdt het pensioenfonds een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan af van uw pensioen voordat u het pensioen op uw rekening krijgt. U krijgt ieder jaar een jaaropgave van uw pensioenfonds. Hierin staan de volgende bedragen: het bedrag dat u aan pensioen hebt gekregen; het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing; het bedrag dat is ingehouden aan premie Zorgverzekeringswet. U hebt deze jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar het dus goed! Pensioenbrochure 11 van 19

12 9 ~ Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 9.1 ~ Wat is een toeslag? Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 euro kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kan hiervoor zorgen door op uw pensioen een toeslag te verlenen. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden. 9.2 ~ Wanneer kent het pensioenfonds een toeslag op mijn pensioen toe? Het pensioenfonds probeert ieder jaar een toeslag op uw pensioen toe te kennen, maar toeslagverlening is geen recht. Het bestuur van het pensioenfonds besluit ieder jaar of zij op de pensioenen een toeslag kan verlenen. Het pensioenfonds kan alleen een toeslag verlenen als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Het pensioenfonds noemt dit 'voorwaardelijke toeslagverlening'. 9.3 ~ Hoe wordt op het ouderdomspensioen een toeslag verleend? Uw pensioenregeling kent twee soorten toeslagverlening: Als u niet meer meedoet met de pensioenregeling of als u al pensioen ontvangt, probeert het pensioenfonds het opgebouwde pensioen aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen. Dat heet prijsindex. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor deze toeslagverlening en er wordt geen pensioenpremie voor betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Zolang u nog wel meedoet met de pensioenregeling probeert het pensioenfonds het opgebouwde pensioen aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen. Daarbovenop probeert het pensioenfonds het opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de algemene loonontwikkeling. Dit heet ook wel de loonindex. Omdat de lonen meestal meegroeien met de prijsstijgingen, zal door de loonindex het opgebouwde pensioen niet aan waarde verliezen. Het pensioenfonds reserveert geen geld voor deze toeslagverleningen. Er wordt wel pensioenpremie voor betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 9.4 ~ Hoe wordt op het partnerpensioen een toeslag verleend? Op het partnerpensioen wordt op dezelfde manier een toeslag verleend als op het ouderdomspensioen. Hebt u een ex? Dan zal op het deel van zijn of haar pensioen op dezelfde manier een toeslag verleend worden. 9.5 ~ Hoe word ik over de toeslagverlening op mijn pensioen geïnformeerd? Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een brief waarin wordt verteld of en met welk percentage op de pensioenen in dat jaar een toeslag wordt verleend. Daarnaast wordt in Pensioenbrochure 12 van 19

13 deze brief verteld met welk percentage op de pensioenen in de drie voorafgaande jaren een toeslag is verleend en wat de toeslagambitie van het pensioenfonds is. 9.6 ~ Hoe luidt voor actieve deelnemers de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix? Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met maximaal 75% van de prijsindex en probeert uw pensioen vervolgens te verhogen tot maximaal de loonindex. Dit noemt uw pensioenfonds de ambitie. Uw pensioen is per 1 januari 2015 over de periode oktober 2013 tot oktober 2014 met 0,00% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Per 1 januari 2014 met 0,00%. De ambitie was 1,17%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2012 tot oktober 2013 met 1,56% omhoog. Per 1 januari 2013 met 0,00%. De ambitie was 2,18%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2011 tot oktober 2012 met 2,91% omhoog. Per 1 januari 2012 met 0,00%. De ambitie was 1,96%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2010 tot oktober 2011 met 2,61% omhoog. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement en uit premies. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. 9.7 ~ Hoe luidt voor inactieve deelnemers de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix? Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met maximaal 75% van de prijsindex. Dit noemt uw pensioenfonds de ambitie. Uw pensioen is per 1 januari 2015 over de periode oktober 2013 tot oktober 2014 met 0,00% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Per 1 januari 2014 met 0,00%. De ambitie was 1,17%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2012 tot oktober 2013 met 1,56% omhoog. Per 1 januari 2013 met 0,00%. De ambitie was 2,18%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2011 tot oktober 2012 met 2,91% omhoog. Per 1 januari 2012 met 0,00%. De ambitie was 1,96%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2010 tot oktober 2011 met 2,61% omhoog. Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Pensioenbrochure 13 van 19

14 10 ~ Waardeoverdracht 10.1 ~ Wat is waardeoverdracht? Uw pensioenopbouw stopt als u weggaat bij uw werkgever en dus niet meer meedoet met de pensioenregeling. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, gaat u meedoen met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dan kunt u ervoor kiezen om het pensioen van uw huidige werkgever over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Het pensioen gaat dan mee in de pensioenregeling van de nieuwe pensioeninstelling. Dit noemen we waardeoverdracht. U hebt dan geen pensioen meer bij het pensioenfonds. Meer informatie over waardeoverdracht kunt u krijgen van het Xerox Pensioenbureau ~ Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? Als u weggaat bij uw werkgever, kunt u waardeoverdracht aanvragen bij de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever. Het pensioenfonds moet hieraan meewerken. Er is een uitzondering: als u al niet meer meedoet aan de pensioenregeling vóór 8 juli 1994, hoeft het pensioenfonds niet aan waardeoverdracht van dat pensioen mee te werken ~ Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? We kunnen niet zeggen of het in uw geval verstandig is om de waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de pensioenregelingen van uw huidige en nieuwe werkgever. Als u goed weet wat de verschillen zijn, kunt u een verstandige keuze maken. Is er bijvoorbeeld een verschil in hoe op de pensioenen toeslagen worden verleend? U krijgt hierover informatie van uw nieuwe pensioenfonds. Ook het pensioenvermogen voor de huidige en de nieuwe pensioenregeling kan een rol spelen bij het maken van die keuze. Als u het prettig vindt om van één pensioeninstelling pensioen te ontvangen, kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. U krijgt dan alleen pensioenopgaven van de pensioeninstelling van uw laatste werkgever ~ Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? U kunt waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u bij een nieuwe werkgever bent gestart. U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Een tijdje later krijgt u van die pensioeninstelling een opgave voor waardeoverdracht. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt de waarde uit uw huidige pensioenregeling overgedragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U krijgt van de nieuwe pensioeninstelling een opgave van uw pensioen na waardeoverdracht. Als het pensioenfonds en/of het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever een dekkingsgraad heeft die lager is dan 100%, dan heeft dat pensioenfonds te weinig vermogen om mee te werken aan waardeoverdracht. Waardeoverdracht wordt weer mogelijk als het Pensioenbrochure 14 van 19

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW

PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW PENSIOENREGLEMENT BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW Dit is een uitgave van Bestuursbureau BPL in opdracht van het bestuur van BPL Datum 1 juli 2015 Bezoek en postadres Stationsweg 1, 3445 AA Woerden

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie