Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig."

Transcriptie

1 Pensioenbrochure

2

3 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd? 5 4. Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Partnerpensioen Wezenpensioen 7 5. Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? Pensioenpremie 7 6. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? Wat gebeurt er als ik voor een andere werkgever ga werken? Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer uw salaris hoger is dan WIAuitkeringsgrens Wat gebeurt er als ik ga scheiden? 9 7. Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Welke keuzemogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? Eerder met pensioen gaan Uw partnerpensioen omzetten in een ouderdomspensioen Deeltijdpensioen Hoe weet ik hoeveel pensioen ik krijg? Hoe krijg ik mijn pensioen? Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wat is een verhoging of toeslag? Wanneer verhoogt het pensioenfonds mijn pensioen? Hoe wordt het ouderdomspensioen verhoogd? Hoe wordt het partnerpensioen verhoogd? Hoe wordt ik over de verhoging van mijn pensioen geïnformeerd? Waardeoverdracht Wat is waardeoverdracht? Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? Wanneer kan ik de waardeoverdracht aanvragen? Korten van pensioen 13 3/16

4 13. Welke informatie moet ik aan het pensioenfonds geven? Welke informatie moet ik geven? Welke informatie moet het pensioenfonds mij geven? Waar kan ik terecht met klachten? Nuttige adressen Begrippenlijst 16 4/16

5 Inleiding Deze brochure geeft antwoord op de vragen: - wanneer kan ik met pensioen? - hoeveel pensioen krijg ik? - wat krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? - Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? - wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie van uw pensioenregeling. Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Deze kunt u dan stellen aan de secretaris van het fonds heer H. DHondt, telefoon: of per De volledige pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij het pensioenfonds. U kunt geen rechten ontlenen aan deze brochure. In het pensioenreglement van het pensioenfonds staat de pensioenregeling van uw werkgever. Als er in het pensioenreglement iets anders staat dan in deze brochure, gaat het pensioenreglement voor. Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Wat is pensioen? Er zijn vier soorten pensioenen in uw pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - partnerpensioen; - wezenpensioen; - arbeidsongeschiktheidspensioen. Het ouderdomspensioen is een inkomen als u stopt met werken vanaf uw pensioneringsdatum. Als u voor uw 65e arbeidsongeschikt wordt, krijgt u mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. En uw nabestaanden kunnen pensioen krijgen als u overlijdt. Uw partner krijgt mogelijk partnerpensioen en uw kinderen wezenpensioen. Uw werkgever heeft een pensioenregeling afgesloten bij Stichting Pensioenfonds Alliance. 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? U bouwt ouderdomspensioen op zodra u meedoet met de pensioenregeling. U bent dan deelnemer. U mag met de pensioenregeling meedoen vanaf de eerste dag dat u voor uw werkgever werkt. U blijft meedoen met de pensioenregeling tot u met pensioen gaat. Of tot de dag dat u weggaat bij uw werkgever. 2. Wanneer kan ik met pensioen? U kunt met pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. U krijgt dit pensioen tot dat u overlijdt. 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd? Wij kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 65 jaar bent. Wel kunnen wij zeggen dat uw pensioenregeling een uitkeringsovereenkomst op basis van een middelloonregeling is. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen hangt af van: - wat uw pensioengrondslag is in de tijd dat u meedoet met de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt; 5/16

6 - wat uw het opbouwpercentage is. Dat betekent hoeveel procent van uw pensioengrondslag er jaarlijks aan pensioen wordt opgebouwd. In uw geval is dat 2.25% per jaar; - hoeveel jaar u meedoet met de pensioenregeling; - of u voltijd of in deeltijd werkt. U kunt zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen u ieder jaar opbouwt. Kijk daarvoor in het voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat uit van iemand die fulltime werkt en een pensioenopbouw heeft van 2,25%. Pensioengevend brutojaarsalaris franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Pensioengrondslag: = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 2,25% = 389,86 Wat is de franchise? En waarom gaat die van uw bruto jaarsalaris af als wij de pensioengrondslag berekenen? De franchise is een deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. Dat is ook niet nodig, want u krijgt op uw 65e een AOW uitkering van de overheid. Hoe hoog die AOW uitkering is, berekent de Sociale Verzekeringsbank. Voor het bedrag van de AOW-uitkering hoeft u geen pensioen op te bouwen. Daarom trekt het pensioenfonds een bedrag van uw brutojaarsalaris af als zij uw pensioengrondslag berekent. Het bedrag dat het pensioenfonds aftrekt, heet franchise. Dit bedrag kan ieder jaar worden aangepast aan de stijging van de AOW uitkering. Ieder jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht van het pensioenfonds. Daar staat in hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen. Uw pensioengevend jaarsalaris staat ook op het pensioenoverzicht. Hierboven is een uitleg gegeven van het pensioen dat u opbouwt over uw pensioengevend salaris. Als u naast uw pensioengevend salaris ook nog een variabel pensioengevend salaris ontvangt (bijvoorbeeld: de ploegentoeslag) kan het zijn dat daarover ook pensioen wordt opgebouwd. Uw variabel salaris moet voldoen aan de voorwaarde dat het meer moet zijn dan 5% van uw pensioengrondslag. Of u aan de voorwaarde voldoet wordt op 1 januari van een jaar vastgesteld, dit betekent dat dan gekeken wordt of het variabel salaris van het voorgaande jaar aan de voorwaarde voldoet. Als u aan deze voorwaarde voldoet, bouwt u ook over uw volledige variabele salaris pensioen op. Het opbouwpercentage is 2,25%. 4. Hoeveel pensioen ontvangen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? In uw pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor u als u een partner en/of kinderen hebt en u overlijdt. Met partner bedoelen wij de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: - een huwelijk; - een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; - soms ook ongehuwd samenwonen. In het pensioenreglement staat vermeld aan welke voorwaarden u moet voldoen. 6/16

7 4.1 Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Het partnerpensioen bedraagt circa 70% van het door u opgebouwde ouderdomspensioen. Als u voor uw 65e overlijdt, wordt het opgebouwde partnerpensioen opgehoogd met ongeveer 50% van het niveau dat u aan ouderdomspensioen zou hebben opgebouwd als u tot uw 65e had meegedaan met de pensioenregeling. Uw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf overlijdt. Daarnaast krijgt uw partner een tijdelijk partnerpensioen tot aan de maand waarin uw partner zijn/haar 65e bereikt. 4.2 Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen als u komt te overlijden. Hoe berekenen wij het wezenpensioen? Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Het wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd aan kinderen tot aan de leeftijd van 20 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of tot ze klaar zijn met studeren. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 27e verjaardag. Het wezenpensioen wordt voor maximaal 4 kinderen uitgekeerd. 5. Wat betaal ik voor mijn pensioenregeling? U en uw werkgever betalen samen voor de pensioenregeling. U betaalt pensioenpremie 7,5% (2010) van uw pensioengrondslag (eventueel verhoogd met variabel pensioengevend salaris). In paragraaf 3 staat hoe u de pensioengrondslag berekent. Uw werkgever houdt deze premie iedere maand in op uw bruto maandsalaris. Uw werkgever betaalt de rest van de pensioenpremie. 5.1 Blijft mijn werkgever premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan uw werkgever minder premie gaan betalen. Hij kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de werkgever financiële problemen heeft. Als dat zo is, krijgt u meteen bericht van het pensioenfonds. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat u in de toekomst opbouwt, verandert. 5.2 Pensioenpremie De werkgever en het pensioenfonds hebben afgesproken dat de premie kan variëren naar gelang de financiële situatie van het fonds. De stappen waarin de variaties mogelijk zijn, zijn beperkt tot maximaal 0,5% per jaar. Een wijziging van de werkgeverspremie zal ook leiden tot een wijziging in de werknemerspremie. Voor de bepaling van de premies is met de werkgever een methode afgesproken waarvan alleen in uitzonderlijke situatie afgeweken kan worden. 6. Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen? 6.1 Wat gebeurt er als ik stop bij mijn werkgever voordat ik 65 jaar ben? Als u stopt bij uw werkgever, doet u ook niet meer mee met de pensioenregeling. U bouwt dan geen nieuw pensioen meer op. Maar het pensioen dat u al hebt opgebouwd, blijft staan. Het is niet mogelijk dat u blijft meedoen in deze pensioenregeling. Als u arbeidsongeschikt bent wanneer u stopt bij uw werkgever, blijft u wel meedoen met de pensioenregeling, maar u bouwt dan pensioen op, op een ander niveau. In paragraaf 6.4?3 staat hoe dat gaat. 6.2 Wat gebeurt er als ik voor een andere werkgever ga werken? Als u bij een andere werkgever gaat werken, doet u niet meer mee met de pensioenregeling die u nu hebt. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, blijft staan. Maar u bouwt geen pensioen meer op in deze regeling. 7/16

8 Bij uw nieuwe werkgever bouwt u waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dat de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe regeling uw pensioen anders wordt geïndexeerd. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de oude pensioenregeling over te dragen aan de nieuwe pensioenregeling. Dit noemen wij waardeoverdracht. In paragraaf 10 en 11 kunt u meer lezen over verhoging van het pensioen en waardeoverdracht. 6.3 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijft u meedoen met de pensioenregeling, zolang de werkgever de pensioenpremie betaalt. U bent arbeidsongeschikt als u meer dan 2 jaar ziek bent. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, bouwt u ook pensioen op, maar dan op een lager niveau. Maar u hoeft geen premie meer te betalen. Als u deels arbeidsongeschikt wordt, bouwt u maar voor een deel pensioen op. Voor dat deel betaalt u geen premie meer. Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WIA-uitkering en als u voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een WGA-uitkering. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Het bovenste percentage van uw arbeidsongeschiktheidsklasse in de zin van WAO/WGA gebruikt het pensioenfonds om te bepalen hoeveel pensioen u mag opbouwen. 6.4 U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer uw salaris hoger is dan WIAuitkeringsgrens Als u arbeidsongeschikt wordt krijgt u een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA og WGA). U krijgt deze wettelijke uitkering over maximaal 70% van ,65 (2010). Is uw pensioengevend jaarsalaris hoger dan deze grens? Dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. U hebt recht op dit pensioen zolang u een wettelijke uitkering krijgt. Maar uiterlijk tot aan uw 65e. Met pensioengevend jaarsalaris bedoelen wij het met u overeengekomen jaarsalaris Hoeveel is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen is, is voor iedereen anders. U kunt wel berekenen wat u maximaal krijgt. Neem daarvoor uw pensioengevend brutojaarsalaris. Trek daarvan af de wettelijke uitkeringsgrens. Neem 80% van dit laatste bedrag. Dat is uw maximum arbeidsongeschiktheidspensioen Voorbeeld voor iemand die volledig arbeidsongeschikt is: Pensioengevend jaarsalaris: ,00 Maximale Uitkeringsgrens per 1 januari / ,65 Verschil 6.284,35 80% van het verschil 5.027,48 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen is dus maximaal per jaar 5.027,48 Tabel voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten: Arbeidsongeschiktheidsklasse: % van het maximaal arbeidsongeschiktheidspensioen 80% tot 100% 100,0% 65% tot 80% 72,5% 55% tot 65% 60,0% 45% tot 55% 50,0% 35% tot 45% 40,0% 0% tot 35% 0,0% 8/16

9 Voorbeeld voor iemand die 65% arbeidsongeschikt is: Pensioengevend jaarsalaris: ,00 Uitkeringsgrens per 1 januari / ,65 Verschil 6.284,35 80% van het verschil 5.027,48 Uw arbeidsongeschiktheidspensioen als u 65% arbeidsongeschikt bent, is dus maximaal 3.016,49 per jaar Waarom krijgt iemand die 65% arbeidsongeschikt is maar 60% van het maximale arbeidsongeschiktheidspensioen? Kijk daarvoor in de tabel die erboven staat. Als u tussen de 55% en 65% arbeidsongeschikt bent, is uw maximale arbeidsongeschiktheidspensioen 60%. 6.5 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Namelijk dat deel dat u hebt opgebouwd tijdens de periode dat u getrouwd was Waar heeft mijn ex recht op? Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw ex recht op de helft van uw ouderdomspensioen nadat u gescheiden bent. Dit recht heeft uw ex ook als gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. Wij noemen dit verevening. Uw ex en u krijgen allebei een overzicht van het pensioenfonds, indien u binnen twee jaar na de inschrijving het echtscheidingsformulier (zie punt 6.5.4) aan het fonds verstrekt heeft. U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarde, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Woonde u samen maar was u niet getrouwd of had u geen geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw ex geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat Wat gebeurt er als na scheiding mijn ex of ik overlijden Als u overlijdt vóór uw ex, krijgt uw ex geen deel van het ouderdomspensioen. Maar uw ex krijgt wel het bijzonder partnerpensioen (zie hieronder). Als uw ex eerder overlijdt dan u, krijgt u het hele ouderdomspensioen Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? U kunt ook afspreken dat u en uw ex allebei een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. Wij noemen dat conversie. Het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen dat uw ex krijgt worden tezamen veranderd in één ouderdomspensioen. Uw ex krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij 65 jaar wordt. Als uw ex overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van uw ex. U houdt alleen uw eigen deel van het ouderdomspensioen. En als u overlijdt, vervalt uw ouderdomspensioen. Uw ex houdt dan zijn of haar eigen deel. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als u kiest voor conversie. 9/16

10 6.5.4 Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? U kunt hierover afspraken maken door een formulier in te vullen. Dat formulier krijgt u bij een groot postkantoor, bij Postbus 51 of uw echtscheidingsadvocaat. Tot 2 jaar na de dag dat u bent gescheiden, kun u nog afspraken maken over de verdeling van uw pensioen. Uw pensioenfonds moet deze afspraken wel eerst goedkeuren Wat krijgt mijn ex als ik overlijd? Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het deel van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Uw ex krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt. U kunt hierover afspraken maken in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Als u kiest voor conversie van het ouderdomspensioen, dan krijgt uw ex geen bijzonder partnerpensioen. Want het bijzonder partnerpensioen is dan veranderd in ouderdomspensioen voor uw ex. 7. Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? U bouwt minder pensioen op als u in deeltijd werkt of gaat werken. Wij berekenen uw pensioenopbouw dan als volgt. - wij berekenen uw pensioengrondslag alsof u fulltime werkt; - wij berekenen de deeltijd factor. Dat is de verhouding tussen het aantal uren dat u werkt en het aantal uren dat bij uw werkgever geldt als fulltime. (voor de Nestlé CAO is dit 36 uur en voor de Nestlé CAO-HP 38 uur); - de fulltime pensioengrondslag x de deeltijdfactor x 2,25% = uw pensioenopbouw per jaar. 8. Welke keuzemogelijkheden kan ik kiezen als ik met pensioen ga? De pensioenregeling kent enkele keuzemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken: - u kunt eerder met pensioen gaan; - u kunt uw partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen; - u kunt een deeltijdpensioen aanvragen. Als u voor een van deze mogelijkheden kiest, dan verandert de hoogte van uw ouderdomspensioen. En misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. In hoeverre het pensioen verandert, kunt u berekenen met behulp van de factoren die in de bijlage bij het pensioenreglement staan. De website van het pensioenfonds ( biedt de mogelijkheid om zelf de berekeningen uit te voeren, aan deze berekeningen kunt u geen rechten ontlenen. U kunt ook bij het pensioenfonds een verzoek indienen om de gevolgen te berekenen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 8.1 Eerder met pensioen gaan In principe gaat u met pensioen als u 65 jaar wordt. Wilt u eerder met pensioen, dan kunt u dit verzoek indienen bij het pensioenfonds. De eerste datum waarop u met pensioen kunt gaan is wanneer u 55 jaar wordt. Uw pensioen wordt wel lager als u eerder met pensioen gaat. 8.2 Uw partnerpensioen omzetten in een ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? En hebt u een partner? Dan kunt u uw pensioenfonds vragen om uw partnerpensioen te veranderen in een ouderdomspensioen. Of een deel ervan. U houdt dan geen recht op partnerpensioen over, of een lager partnerpensioen. Deze keuze kunt u alleen maken als uw partner het daarmee eens is. U kunt meer lezen over deze verandering in de bijlage bij het pensioenreglement. 10/16

11 8.3 Deeltijdpensioen U kunt ook met deeltijdpensioen gaan. Dat betekent dat u tussen uw 55 e en 65 e jaar in deeltijd gaat werken. U spreekt eerst met uw werkgever af hoeveel uur u nog doorwerkt. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kunt u met deeltijdpensioen voor 40%. Dit betekent dat u alvast 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat u op dat moment hebt opgebouwd. Voor 60% blijft u meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijft u ook pensioen opbouwen. In paragraaf 7. staat hierover meer informatie. Dit deeltijdpensioen moet minimaal 1 jaar duren. Uw pensioen en ook het partnerpensioen, wordt wel lager als u met deeltijdpensioen gaat. U kunt hierover meer lezen in de bijlage bij het pensioenreglement. Wilt u met deeltijdpensioen gaan dan kunt u dat aanvragen bij het pensioenfonds. Doe dat minimaal 6 maanden voordat u met deeltijdpensioen wilt gaan. 9. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik krijg? Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van de hoogte van uw pensioenopbouw: Uniform Pensioenoverzicht. Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 65 jaar bent. In dit Pensioenoverzicht staat ook hoeveel ouderdomspensioen u al hebt opgebouwd. Als u niet meer meedoet, krijgt u niet meer ieder jaar een overzicht. 9.1 Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat u met pensioen gaat, krijgt u een opgave van uw pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen u per maand krijgt. Hebt u een partner? Dan staat er ook in hoeveel het partnerpensioen is als u overlijdt. De bedragen op de opgave zijn altijd bruto bedragen. Zodra u met pensioen bent, krijgt u iedere maand een bedrag op uw bankrekening. U ontvangt een pensioenuitkering tot dat u overlijdt. 9.2 Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Zodra u met pensioen gaat en uw ex recht heeft op zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Het pensioenfonds betaalt dit deel rechtstreeks aan uw ex, indien u of uw ex het verzoek hiervoor binnen 2 jaar nadat u gescheiden bent, bij het pensioenfonds heeft ingediend. Overlijdt uw ex, dan krijgt u het hele pensioen weer zelf. 9.3 Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? Het pensioenfonds houdt loonheffing in op uw pensioen. Bovendien houdt het pensioenfonds een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan van uw pensioen af voordat u het pensioen op uw bankrekening krijgt. U krijgt ieder jaar een jaaropgave van uw pensioenfonds. Hierin staan de volgende bedragen: - het bedrag dat u aan bruto pensioen hebt gekregen; - het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing; - het bedrag dat is ingehouden aan premie Zorgverzekeringswet. U hebt deze jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar het dus goed. 10. Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 10.1 Wat is een verhoging of toeslag? Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 Euro kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kan hiervoor zorgen door uw pensioen te verhogen. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden. Deze verhoging wordt toeslag genoemd. 11/16

12 10.2 Wanneer verhoogt het pensioenfonds mijn pensioen? Het pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling bij de werkgever of de prijsontwikkeling. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Dus als u in een bepaald jaar een verhoging krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een verhoging krijgt. En de verhoging kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Dit hangt af van het vermogen van het fonds. Het pensioenfonds kan alleen uw pensioen verhogen al het fonds voldoende vermogen heeft Hoe wordt het ouderdomspensioen verhoogd? De pensioenregeling kent twee soorten verhogingen: - zolang u meedoet met de pensioenregeling, probeert het fonds het opgebouwde pensioen mee te laten groeien met de algemene loonontwikkeling bij de werkgever (Nestlé CAO). Dit heet ook wel loonindex. Omdat de lonen meestal meegroeien met de prijsstijgingen, zal door de loonindex het opgebouwde pensioen niet aan waarde verliezen; - als u niet meer meedoet met de pensioenregeling probeert het pensioenfonds het opgebouwde pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dat heet prijsindex Hoe wordt het partnerpensioen verhoogd? Het partnerpensioen wordt op dezelfde manier verhoogd als het ouderdomspensioen. Hebt u een ex? Dan zal het deel van zijn of haar pensioen op dezelfde manier verhoogd worden Hoe wordt ik over de verhoging van mijn pensioen geïnformeerd? Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds een brief waarin wordt verteld met welk percentage de pensioenen in dat jaar worden verhoogd. Daarnaast wordt in deze brief verteld met welk percentage de pensioenen in de drie voorafgaande jaren zijn verhoogd en welke verhoging u in de toekomst kunt verwachten. Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Voor u was de verhoging afgelopen jaar 1,51%. Uw pensioenfonds heeft uw opgebouwde pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: over het jaar 2008 met 0%.De prijzen gingen toen met 2,5% omhoog; over het jaar 2007 met 2,0%. De prijzen gingen toen met 1,6% omhoog; over het jaar 2006 met 1,75% De prijzen gingen toen met 1,1% omhoog; Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhoging van uw opgebouwde pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. 12/16

13 11. Waardeoverdracht? 11.1 Wat is waardeoverdracht? Uw pensioenopbouw stopt als u weggaat bij uw werkgever en u dus niet meer meedoet met de pensioenregeling. Als uw nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, gaat u meedoen met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dan kunt u ervoor kiezen om het pensioen van uw huidige werkgever over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Het pensioen gaat dan mee in de pensioenregeling van de nieuwe pensioeninstelling. Dit noemen wij waardeoverdracht. U hebt dan geen pensioen meer bij Stichting Pensioenfonds Alliance Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioeninstelling? Als u weggaat bij uw werkgever, kunt u waardeoverdracht aanvragen bij de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever. Het pensioenfonds moet hieraan meewerken. Er is één uitzondering: als u al niet meer meedoet aan de pensioenregeling vóór 8 juli 1994, hoeft het pensioenfonds (van de oude werkgever) niet aan waardeoverdracht mee te werken Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? Wij kunnen niet zeggen of het in uw geval verstandig is om waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de pensioenregelingen van uw huidige en nieuwe werkgever. Als u goed weet wat de verschillen zijn, kunt u een verstandige keuze maken. Is er bijvoorbeeld een verschil in hoe de pensioenen worden verhoogd? U krijgt hierover informatie van uw nieuwe pensioenfonds. Ook het pensioenvermogen voor de huidige en nieuwe pensioenregeling kan een rol spelen bij het maken van die keuze. Als u het prettig vindt om van één pensioeninstelling pensioen te ontvangen, kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. U krijgt dan alleen pensioenopgaven van de pensioeninstelling van uw laatste werkgever Wanneer kan ik de waardeoverdracht aanvragen? U kunt waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat u bij een nieuwe werkgever bent gestart. U vraagt waardeoverdracht aan bij de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever. Een tijdje later krijgt u van die pensioeninstelling een opgave voor waardeoverdracht. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt de waarde van uw huidige pensioenregeling overgedragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U krijgt dan van de nieuwe pensioeninstelling een opgave van uw pensioen na waardeoverdracht. Als het pensioenfonds en/of het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever een dekkingsgraad van lager dan 100% heeft, heeft het pensioenfonds of het nieuwe pensioenfonds te weinig vermogen om mee te werken aan waardeoverdracht. Waardeoverdracht wordt weer mogelijk als het pensioenfonds en het nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van 100% of meer hebben. 12. Korten van pensioen? Het pensioenfonds kan besluiten de opgebouwde pensioenen en de ingegane pensioenen te korten (te verlagen). Dit doet het pensioenfonds alleen als het vermogen va het pensioenfonds gedurende een bepaalde periode (meestal 3 jaar) een onvoldoende dekkingsgraad heeft. Het pensioenfonds zal u schriftelijk op de hoogte stellen van dit besluit. Het pensioenfonds zal korten voorzover dit nodig is om weer een voldoende dekkingsgraad te krijgen. Als de financiële situatie van het pensioenfonds nadien is verbeterd (voldoende dekkingsgraad), kan het pensioenfonds besluiten de korting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Het pensioenfonds zal het u schriftelijk meedelen als dit gebeurt. 13/16

14 13. Welke informatie moet ik aan het pensioenfonds geven? 13.1 Welke informatie moet ik geven? U bent verplicht om aan het pensioenfonds alle gevraagde informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling van belang is. Alleen dan kan het pensioenfonds de pensioenregeling op de juiste manier uitvoeren. Zo bent u verplicht om bij het fonds zo spoedig mogelijk melding te doen (met bewijsstukken) van een wijziging in uw persoonlijke situatie. Gedacht kan worden aan het aangaan of beëindigen van uw relatie, een verhuizing of het overlijden van uw partner. In het pensioenreglement staat precies welke informatie u het pensioenfonds moet geven Welke informatie moet het pensioenfonds mij geven? Het pensioenfonds verstrekt u op verzoek: - het pensioenreglement; - het jaarverslag en de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en het pensioenfonds; - belangrijke informatie over de beleggingen van het pensioenfonds; - een Uniform Pensioenoverzicht waarin staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd; - een berekening van de gevolgen van uw genoemde keuzes; - de verklaring inzake beleggingsbeginselen. Dat is een verklaring over de risico s van de beleggingen van het pensioenfonds; - informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad zegt of het pensioenfonds genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het financieel gaat met het pensioenfonds; - informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing van de toezichthouder op het pensioenfonds. Dat betekent dat de toezichthouder vindt dat het pensioenfonds iets niet goed doet en aangeeft wat er wel moet gebeuren; - informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder; - hoe het pensioenfonds omgaat met klachten; - of er een herstelplan is voor korte termijn of voor lange termijn en wat dat plan dan is. Dit plan zorgt voor verhoging van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. 14. Waar kan ik terecht met klachten? Bent u het niet eens met een beslissing van het pensioenfonds? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van het pensioenfonds. U kunt in het klachtenreglement lezen hoe dat precies moet en wat het bestuur doet met uw klacht. U kunt het klachtenreglement opvragen bij het pensioenfonds. 14/16

15 15. Nuttige adressen Stichting Pensioenfonds Alliance Postbus AJ AMSTERDAM secretariaat: Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Postbus AD DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV DEN HAAG Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats, dit kunt u nalezen op: UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats, dit kunt u nalezen op: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR DEN HAAG De administratie van het fonds is ondergebracht bij Hewitt Associates B.V, het adres is: Hewitt Associates B.V Postbus AB AMSTERDAM 15/16

16 16. Begrippenlijst AOW Algemene Ouderdomswet Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van Nestlé Nederland B.V. alsmede de aangesloten ondernemingen Franchise Iedere ingezetene bouwt jaarlijks AOW op. Dit wordt uitgekeerd vanaf de 65-jarige leeftijd en voorziet in een basispensioen. Over dit deel wordt geen pensioen opgebouwd, omdat dit al opgenomen is in de AOW. Loonindex De loonontwikkeling in de CAO van Nestlé Nederland B.V., voor zover deze in de salarisschalen is verwerkt. Partner Degene met wie u gehuwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert zoals omschreven in het pensioenreglement. Partnerpensioen De uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Pensioengrondslag Het deel van het pensioengevend salaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende salaris minus de franchise. Pensioengevend salaris Het vaste jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het pensioengevend jaarsalaris is het salaris dat u van uw werkgever krijgt, inclusief vakantiegeld en als dat van toepassing is een 13e maand. Hierbij gaat het fonds altijd uit van het salaris van 1 januari van een jaar. Prijsindex Het over de maand oktober geldende consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens, zoals op zijn laatst voor 30 november daaropvolgend is gepubliceerd door het CBS. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit. 16/16

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 12 12.1 12.2

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE HAGEMEYER REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE HAGEMEYER REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE HAGEMEYER REGELING 2018 1 JANUARI 2018 INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2018

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2018 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2018 1 JANUARI 2019 INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure. dd. september 2010

Pensioenbrochure. dd. september 2010 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg 5 1105 BE Amsterdam Postbus 23055 1100 DN Amsterdam T 020-564 38 88 F 020-697 18 24 E pfnl@.ikea.com 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2016

Pensioenbrochure 2016 Pensioenbrochure 2016 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. (UNL) Jouw werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is wellicht jouw eerste echte kennismaking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten?

Pensioenfonds. Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld. ondres. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Uniform Pensioenoverzicht 2014 De heer A Voorbeeld Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welk pensioen kunt u verwachten? Houdt uw pensioen zijn waarde? Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012

Stichting Pensioenfonds Cindu International. Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 Stichting Pensioenfonds Cindu International Behorend bij de startbrief PENSIOENBROCHURE 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen opbouwen?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013 Uw pensioenregeling Pensioenregeling 2013 Een toelichting op het Pensioenreglement 2013 Inhoud Inleiding pag. 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? pag. 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? pag. 4 3 Hoeveel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever in de grafimedia. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over uw pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief

PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief Stichting Pensioenfonds Cindu International PENSIOENBROCHURE 2015 Behorend bij de startbrief www.pensioenfondscindu.nl Opgesteld door Pensioenbureau 14 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 Wanneer ga ik ouderdomspensioen

Nadere informatie