Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER"

Transcriptie

1 OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document opgesteld door Direxion Shares ETF Trust (de Trust ) met betrekking tot diens subfonds Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (het Fonds ). Het is opgesteld volgens een vaste, bij wet voorgeschreven opzet. Het doel van deze financiële bijsluiter is u op hoofdlijnen een beeld te geven van het Fonds en om u in staat te stellen dit product beter te vergelijken met andere financiële producten. Deze financiële bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden en geeft geen uitputtende beschrijving van de voor u geldende rechten en plichten. Verdere details over het Fonds vindt u in het Prospectus, de Statement of Additional Information en het bijbehorende Dutch Supplement met betrekking tot de Trust en het Fonds voor investeerders in Nederland. De Trust adviseert u ook hiervan kennis te nemen voordat u besluit tot aanschaf van aandelen in het Fonds. Deze financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. De in deze financiële bijsluiter vermelde informatie heeft alleen betrekking op het Fonds. KORTE WEERGAVE VAN DE BELEGGINGSINSTELLING De Trust is een trust naar het recht van Delaware, opgericht op 23 april 2008 en gevestigd te 333 Whitehall Street, 10th Floor, New York, New York 10004, Verenigde Staten van Amerika. De Trust is geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de SEC ) als een open-end investment management company ingevolge de Investment Company Act Het Fonds is een subfonds van de Trust. Het Fonds kent 6 november 2008 als aanvangsdatum. De Trust kent meerdere subfondsen, ieder met een eigen beleggingsbeleid. Sommige van de subfondsen, waaronder het Fonds, worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en zullen onderdeel uitmaken van het NextTrack segment. Handel in het Fonds vindt tevens plaats aan NYSE Arca, Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. De Trust heeft geen externe beheerder. Als adviseur van de Trust treedt op Rafferty Asset Management LLC (de Adviseur ) als een met wie de Trust een beleggingsadviesovereenkomst heeft gesloten. Bank of New York Mellon, een vennootschap met statutaire zetel te New York en adres te One Wall Street, New York, New York 10286, Verenigde Staten van Amerika, treedt op als externe bewaarder van het Fonds. Bank of New York Mellon bewaart en administreert de activa van het Fonds overeenkomstig een bewaarovereenkomst. The Depository Trust Company ( DTC ) treedt op als bewaarder van de aandelen in de Trust en ieder Fonds. DTC is een trust onderneming opgericht naar het recht van de staat New York. DTC is opgericht voor de bewaring van aandelen voor haar deelnemers en teneinde verrekening en vereffening ( clearance and settlement ) tussen haar deelnemers te vereenvoudigen. Slechts deelnemers van DTC kunnen economisch gerechtigd zijn tot de door DTC gehouden aandelen; zij zijn niet gerechtigd tot uitlevering van aandelen door DTC. Bewijs van economische gerechtigdheid in de administratie van DTC betreft slechts haar deelnemers. Bewijs van economische gerechtigdheid van beleggers dient te blijken uit de administratie 1

2 van hun tussenpersoon. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Statement of Additional Information. Het Fonds is open-end als gevolg waarvan aandelen in het Fonds in beginsel op verzoek van de aandeelhouders ten laste van de activa (direct of indirect) worden ingekocht of terugbetaald. Hierbij geldt evenwel dat inkoop louter geschiedt via authorised participants van de Trust in zogenaamde creation units die bestaan uit (ten minste) aandelen. Het staat beleggers in beginsel vrij hun aandelen in creation units via authorised participants ter inkoop door de Trust aan te bieden. Daarnaast geldt voor op Euronext Amsterdam genoteerde aandelen, dat deze verkocht kunnen worden op de secundaire markt. Hierbij geldt dat voor deze beursnotering de betrokkenheid van een liquidity provider vereist is die, binnen bepaalde bandbreedtes, gehouden zal zijn verkooptransacties te accepteren indien er geen kopers zijn. De externe accountant van de Trust is: Ernst & Young Acountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Het Fonds staat ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht (de Wft ). De Trust heeft de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de AFM ) op grond van artikel 2:66 jo. 2:73 Wft in kennis gesteld van haar voornemen aandelen in het Fonds aan te bieden in Nederland. BELEGGINGSGEGEVENS Beleggingsdoel Het doel van het Fonds is, op dagelijkse basis, rendement (voor kosten en vergoedingen) te genereren gelijk aan 300% van het rendement zoals gegenereerd door de Russell 1000 Financial Services Index (de Index ). De Index is een onderdeel van de Russell 1000 Index en is een gewogen index die bestaat uit financiële instellingen binnen de grootste Amerikaanse beursfondsen en wordt samengesteld door Russell Investments. Beleggingsbeleid Het Fonds belegt, onder normale omstandigheden, ten minste voor 80% van zijn netto vermogen in short posities door middel van derivaten die resulteren in (tegengestelde, drievoudige) blootstelling aan de Index. Daarnaast belegt het Fonds in geldmarktinstrumenten. Het Fonds belegt niet in aandelen. Het Fonds belegt in Amerikaanse dollars. Anders dan als gevolg van belegging in effecten die onderdeel uitmaken van de Index, kent het Fonds geen specifieke focus op landen of sectoren. Risico s Risico dat u uw inleg niet terug krijgt bij een looptijd van één (1) jaar 2

3 Wat kan er gebeuren in het ergste geval? Bij een looptijd van één (1) jaar kunt u uw inleg kwijt raken. Risico s Het Fonds is onderhevig aan de volgende risico s: Algemeen: De waardeontwikkeling van de aandelen in het Fonds is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De volgende risico s worden van bijzonder belang geacht: Dagelijkse rendementen: Het Fonds streeft naar dagelijkse rendementen met hefboomwerking als gevolg waarvan het Fonds risicovoller is dan alternatieven zonder hefboomwerking. Het nastreven van dagelijkse rendementen betekent dat het rendement op langere termijn kan afwijken van -300% van het rendement van de Index. Hetzelfde geldt voor het rendement voor een periode korter dan een dag. Beurskoers in euro: De waarde van de beleggingen wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de valutakoers (met name de Amerikaanse dollar) ten opzichte van de euro, immers de Index bestaat voornamelijk uit beleggingen die noteren in Amerikaanse dollar terwijl de beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam in euro zal luiden. Beleggingsstrategie: De Adviseur streeft naar maximale rendementen, overigens zonder garantie, en zal de portefeuille van het Fonds actief aanpassen al naar gelang de marktomstandigheden. Het is echter onzeker dat de Adviseurs strategie het Fonds in staat stelt zijn beleggingsdoel te behalen. Tegenpartijrisico: Het risico bestaat dat een tegenpartij bij een transactie in financiële instrumenten, met name derivaten, failliet gaat of anderszins niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daarbij bestaat het risico dat het Fonds derivaten aangaat met een beperkt aantal tegenpartijen of juist niet in staat is geschikte tegenpartijen te identificeren. Dagelijkse correlatie: Het is onzeker in hoeverre het Fonds een hoge mate van correlatie met zijn beleggingsdoel zal bereiken, onder meer vanwege kosten en vergoedingen en beleggingsbeleid. Ook is het mogelijk dat het Fonds een andere weging in zijn portefeuille zal kennen dan de weging van de Index of zelfs andere effecten in zijn portefeuille zal hebben. Belegging in derivaten: De door het Fonds gehanteerde beleggingstechnieken, waaronder beleggingen in derivaten teneinde hefboomwerking te bereiken, kunnen als agressief beschouwd worden. Vanwege de hefboomwerking worden grotere financiële risico s gelopen dan wanneer slechts in de onderliggende waarden zou worden belegd. Dagelijkse herbalancering en volatiliteit: Aangezien het Fonds streeft naar een rendement op dagelijkse basis dat gelijk is aan 300% van het rendement van de Index, herbalanceert het Fonds zijn portefeuille eveneens op dagelijkse basis waarbij geldt dat volatiliteit van de Index nadelige invloed zal hebben op de rendementen van het Fonds. Dit betekent dat het rendement van de Index gedurende een periode langer dan één dag vermenigvuldigd met 300%, in de regel zal afwijken van het rendement van het Fonds over die periode. Het Fonds is daarmee bedoeld als korte-termijn beleggingsmiddel voor beleggers die hun beleggingsportefeuille actief volgen en beheren. Belegging in financiële instellingen: Het Fonds zal haar investeringen concentreren in effecten uitgegeven door, of blootgesteld aan, financiële instellingen. Dientengevolge is het fonds onderhevig aan invloed van wettelijke en toezichtsrechtelijke veranderingen, negatieve marktomstandigheden en/of verhoogde concurrentie die invloed hebben op financiële instellingen. Tegengestelde correlatie: Beleggers kunnen, in tegenstelling tot traditionele fondsen, verlies lijden wanneer de Index stijgt. 3

4 Hefboomwerking: Als gevolg van hefboomwerking worden beleggers blootgesteld aan een groter risico dan op de Index. Daarbij geldt dat alhoewel het Fonds in theorie meer kan verliezen dan zijn netto vermogen indien de Index meer dan 33% daalt het risico voor beleggers beperkt is tot hun inleg. Rendementen op dagbasis: Het Fonds streeft naar een rendement dat een veelvoud is van het dagelijkse rendement van de benchmark. Een rendement dat een veelvoud is van het rendement van de benchmark op langere termijn, wordt niet nagestreefd. Het Fonds herpositioneert zijn portefeuille aan het einde van iedere handelsdag in antwoord op de winst of het verlies van die handelsdag. Dit beleid van dagelijkse herpositionering werkt nadelig voor het rendement van het Fonds indien de benchmark onderhevig is aan volatiliteit. Short gaan : Het Fonds kan short gaan teneinde te profiteren van een prijsdaling van beleggingen. Short gaan kan evenwel leiden tot verliezen. Tracking error : Als gevolg van kosten en vergoedingen, beleggingsbeleid, transactiekosten en gebrek aan liquiditeit bestaat de kans dat het Fonds relatief minder presteert dan de Index. Speciale risico s van een ETF: Inkoop van aandelen door de Trust vindt alleen plaats in aantallen van (ten minste) aandelen, creation units genaamd. De Trust behoudt zich het recht voor de inkoop van creation units units tijdelijk op te schorten. Indien u creation units koopt direct van de Trust dient u zich te laten adviseren omtrent (Amerikaanse) regelgeving die mogelijk op u van toepassing is. Transacties op de secundaire markt kunnen gepaard gaan met verkoopkosten. De Trust is daarnaast gerechtigd betaling bij inkoop in bepaalde gevallen op te schorten zoals gedurende dagen dat de beurs gesloten is of de handel beperkt wordt. DTC treedt op als eigenaar van de aandelen in het Fonds. DTC heeft geen gegevens omtrent uw belegging in het Fonds welke slechts worden gehouden door uw tussenpersoon. Verhandeling van aandelen ter beurze kan tijdelijk onmogelijk zijn vanwege marktomstandigheden of ingrijpen van de beursautoriteiten. Er bestaat geen zekerheid dat de aandelen blijvend zullen voldoen aan de vereisten voor een beursnotering en dat de eisen die de beursautoriteiten stellen ongewijzigd blijven. De prijs van de aandelen op de beurs wordt bepaald door de markt en kan afwijken van de intrinsieke waarde per aandeel als gevolg van vraag en aanbod. De overige risico s zijn: Ongunstige marktontwikkelingen: Aangezien het Fonds het rendement van de Index vergroot zal het Fonds slecht renderen indien de Index daalt. Concentratierisico: Concentratierisico ontstaat door de focus van het fonds om te investeren in een specifieke industrie of groep van industrieën. Het resultaat van het Fonds kan meer volatief zijn dan dat van een fonds dat zijn investeringen niet concentreert. Het Fonds kan ook vatbaarder zijn voor invloed van een enkele economische markt, politieke of toezichtsrechtelijke gebeurtenis welke invloed heeft op een specifieke industrie of groep van industrieën. Kredietrisico: Het Fonds kan geld verliezen indien een uitgevende instelling of garant van een schuldinstrument failliet gaat of anderszins niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Vervroegde sluiting of stilleggen van de markt: Een beurs of markt kan de handel in bepaalde financiële instrumenten stilleggen of sluiten of anderszins beperken als gevolg waarvan het Fonds niet in staat zal zijn financiële instrumenten te kopen of verkopen, de portefeuille te herbalanceren, de beleggingen te waarderen en substantiële verliezen kan lijden. Beperking van verlies en winst: De Adviseur zal trachten de portefeuille van het Fonds zo samen te stellen dat het Fonds per dag niet meer dan 90% van zijn netto vermogen zal verliezen als gevolg waarvan er beperkingen zullen zijn aan de winsten van het Fonds. Hoge omloopfactor: Het Fonds mag actief en frequent handelen financiële instrumenten hetgeen leidt tot een hoge omloopfactor en hogere transactiekosten. 4

5 Renterisico: Beleggingen in schuldproducten worden nadelig beïnvloed door stijging van de rentestanden. Intra-day risico: Aangezien het Fonds streeft naar een rendement op dagelijkse basis, bestaat de mogelijkheid dat bij intra-day -verkopen meer of minder dan het rendement op dagelijkse basis wordt gerealiseerd. Gebrek aan liquiditeit: De mogelijkheid bestaat dat financiële instrumenten die gehouden worden door het Fonds, zoals derivaten, moeilijk te verkopen (illiquide) zijn, met name gedurende perioden van onrust op de financiële markten. Dergelijke financiële instrumenten kunnen ook moeilijker te waarderen zijn. Bij gedwongen verkoop bestaat de mogelijkheid dat dergelijke financiële instrumenten verkocht dienen te worden met verlies. Marktrisico: Het Fonds is onderhevig aan marktrisico dat kan bestaan uit politieke, toezichtsrechtelijke, economische en marktontwikkelingen al dan niet beperkt tot een bepaalde sector, industrie of segment van de markt. Markt-timing: De verwachting bestaat dat een aanzienlijk deel van de investeringen in het Fonds afkomstig zullen zijn van professionele geldmarktmanagers en beleggers die het Fonds gebruiken als onderdeel van een asset allocation - en market timing -strategie. Als gevolg van een dergelijke strategie kan het Fonds gedwongen zijn tot frequent handelen, leidend tot een hoge omloopfactor en hogere transactiekosten. Concentratierisico: Het Fonds is niet-gediversifieerd en belegt een aanzienlijk percentage van zijn vermogen in een beperkt aantal financiële instrumenten zodat zijn netto vermogen en rendementen meer fluctueren dan in geval van een conventionele beleggingsinstelling. Wijziging van wetgeving: Wijziging van (Amerikaanse) fiscale en financiële wet- en regelgeving kan gevolgen hebben voor het beleggingsbeleid van het Fonds en de relatieve positie ten opzichte van concurrenten. Beleggingen in andere beleggingsinstellingen: Er kan sprake zijn van duplicering van bepaalde vergoedingen en andere kosten als gevolg van beleggingen in andere beleggingsinstellingen of ETFs aangezien het Fonds als belegger in een andere beleggingsinstelling of ETF indirect meebetaalt aan de vergoedingen en kosten van de onderliggende belegging. Deze vergoedingen en kosten komen bovenop de vergoedingen en kosten die het Fonds zelf reeds verschuldigd is. Fiscaal risico: Vanwege het beleggingsbeleid heeft het Fonds een hoge omloopfactor en daarmee een aanzienlijk belastbaar inkomen dat kan leiden tot aanzienlijkere of frequentere uitkeringen dan traditionele exchange traded funds (ETFs) die geen gebruikmaken van hefboomwerking. Dergelijke uitkeringen kunnen negatieve fiscale implicaties voor beleggers hebben. Lees voor een uigebreide beschrijving van de risico s ook het Prospectus, de Statement of Additional Information en het bijbehorende Dutch Supplement ten aanzien van het Fonds. 5

6 Beleggingsresultaten Het hieronder gegeven cijfervoorbeeld is alleen als voorbeeld bedoeld en geeft een weerspiegeling van in het verleden behaalde resultaten van de beleggingsinstelling. Op de jaarlijkse rendementen zijn belastingkosten en andere lasten reeds in mindering gebracht. De uiteindelijke, toekomstige beleggingsresultaten zijn niet te voorspellen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst % 100.0% 75.0% Direxion Daily Financial Bear 3X Shares Russell 1000 Financial Services 50.0% 25.0% 0.0% 1.5% 5.6% -25.0% -50.0% -23.1% -75.0% % % -96.2% De Trust wijst u op het feit dat het Fonds een korte termijn beleggingsvehikel is en dat daarom jaarlijkse informatie, zoals hierboven weergegeven, voor beleggers minder bruikbare informatie bevat. Beleggers worden er opmerkzaam op gemaakt dat het Fonds dient ter belegging op korte termijn (zie Rendementen op dagbasis onder de kop Risico s ). BEDRIJFSINFORMATIE Belastingaspecten Het Fonds wordt onder federaal Amerikaans belastingrecht als een aparte entiteit behandeld. Het Fonds is voornemens te opteren voor de kwalificatie regulated investment company ingevolge de Internal Revenu Code Indien het Fonds aan deze kwalificatie voldoet en tevens voldoet aan nadere voorwaarden omtrent uitkering van zijn opbrengsten, zullen de belastbare inkomsten van het Fonds niet (federaal) belast worden. De distributievoorwaarden omvatten dat over elk fiscaal jaar ten minste 90% van het belastbare inkomen wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Zie voor nadere voorwaarden de Statement of Additional Information. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels van de lidstaat van herkomst of de lidstaat van ontvangst en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op uw persoonlijke fiscale positie. In geval van onduidelijkheden dient u contact op te nemen met een belastingadviseur. 6

7 Kostenratio (TER) De kostenratio van het Fonds over de periode vanaf de aanvangsdatum (6 november 2008) bedraagt (ten hoogste) 0,95% op jaarbasis. De verwachte kostenratio voor het financiële jaar 2010 bedraagt 1,16%. Kostenstructuur De verwachte kostenstructuur op ex-ante basis is als volgt opgebouwd: Managementvergoeding: 0,75% Distributievergoeding: 0,00% Overige kosten: 0,25% + Vergoeding/kosten van onderliggende fondsen 0,21% + Totale jaarlijkse kosten: 1,21% Korting door de Adviseur: 0,05% - Netto jaarlijkse kosten: 1,16% In- en uitstapkosten De Trust brengt in beginsel geen in- en uitstapkosten in rekening bij het uitgeven en inkopen van creation units. Indien beleggers hun aandelen verkopen op de secundaire markt, al dan niet via de beurs, dienen zij rekening te houden met aan- en verkoopkosten, evenals bewaarloon. Omloopfactor De omloopfactor van het Fonds gedurende het afgelopen fiscale jaar bedroeg 0%. Bij de berekening van de omloopfactor is geen rekening gehouden met transacties in geldmarktinstrumenten of derivaten. Indien rekening gehouden zou zijn met dergelijke instrumenten zou de omloopfactor aanmerkelijk hoger zijn. COMMERCIËLE INFORMATIE Intrinsieke waarde (NAV en inav) Het Fonds berekent zijn intrinsieke waarde op dagelijkse basis na het einde van de reguliere handel op de New York Stock Exchange (in beginsel 16:00 uur lokale tijd; 22:00 uur Nederlandse tijd) op elke dag dat deze beurs open is. De intrinsieke waarde per aandeel en daarmee de prijs per aandeel, wordt bepaald door de totale intrinsieke waarde van het Fonds te delen door het aantal uitstaande aandelen. De intrinsieke waarde van de aandelen wordt gepubliceerd op de website van de Trust: Hiernaast berekent Euronext Amsterdam gedurende beursuren een indicatieve intrinsieke waarde (inav) van de aandelen in het Fonds en maakt deze bekend op de website van Euronext Amsterdam: Dividendpolitiek Het Fonds keert dividend uit aan aandeelhouders op jaarlijkse basis of zoveel vaker als fiscaal gunstig is voor het Fonds. In geval van hoge onverwachte kosten of verliezen kan uitkering van dividend uitgesteld worden. Mogelijkheid tot uitstappen Het Fonds is open-end als gevolg waarvan aandelen in het Fonds in beginsel op verzoek van de aandeelhouders ten laste van de activa (direct of indirect) worden ingekocht of terugbetaald. Hierbij geldt evenwel dat inkoop louter geschiedt via authorised participants van de Trust in zogenaamde creation units die bestaan uit (ten minste) aandelen. Het staat beleggers in beginsel vrij hun aandelen in creation units via authorised participants ter inkoop door de Trust aan te bieden. Daarnaast geldt voor op Euronext Amsterdam genoteerde aandelen, dat deze verkocht kunnen worden op de secundaire markt. Hierbij geldt dat voor deze beursnotering de betrokkenheid van een liquidity provider vereist is die, 7

8 binnen bepaalde bandbreedtes, gehouden zal zijn verkooptransacties te accepteren indien er geen kopers zijn. AANVULLENDE INFORMATIE Het Prospectus, de Statement of Additional Information en het bijbehorende Dutch Supplement met betrekking tot de Trust en het Fonds voor investeerders in Nederland, alsmede de meest recente jaarrekening en halfjaarcijfers van de Trust zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Direxion Shares ETF Trust, 33 Whitehall Street, 10th Floor, New York, New York 10004, United States of America of via of te downloaden op de website van de Trust: De Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op de financiële bijsluiter. Deze financiële bijsluiter is geactualiseerd op 31 maart Voor vragen kunt u de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: of kijken op de website De Russell 1000 Financial Services Index is een handelsmerk van Russell Investments. Deze financiële bijsluiter is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Direxion Shares ETF Trust

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds

Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Financiële bijsluiter FBTO Euro Obligatiefonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds

Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Financiële bijsluiter FBTO Nederland Aandelenfonds Deze Financiële bijsluiter bestaat uit vijf onderdelen: A. Korte weergave van de beleggingsinstelling B. Beleggingsgegevens C. Bedrijfsinformatie D. Commerciële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund

Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Financiële Bijsluiter Theta Legends Fund Bij of krachtens de wet voorgeschreven productinformatie over het product Theta Legends Fund. Voor producten als Theta Legends Fund is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal en Techniek Aandelenfonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011

Financiële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011 Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen

Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen Financiële bijsluiter Robeco Absolute Return - klasse A, B en C aandelen A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Deze financiële bijsluiter heeft betrekking op Robeco Alternative Investment Strategies

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Metaal & Techniek Obligatiefonds Europa II (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur.

De Beheerder maakt geen onderdeel uit van een financiële groep. De Beheerder heeft een deel van zijn werkzaamheden uitbesteed aan de Administrateur. FINANCIËLE BIJSLUITER VAN HET COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 12 april 2012 Dit document is de financiële bijsluiter van het Commodity Discovery Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds VI CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING Real

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds IV CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woningfonds IV CV Voor producten als dit product is het opstellen van

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL

INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL INFORMATIEDOCUMENT FONDS JANSSEN SMALL Dit document (het Informatiedocument ) verschaft informatie over het Fonds Janssen Small (hierna ook: het Fonds ). Het bevat informatie over het beleggingsfonds en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Zilver Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Goud Metaal & Techniek 1 (subfonds van Mn Services Levensloop Fonds) Deze financiële bijsluiter is een document van Mn Services Fondsenbeheer B.V. Ze is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND

FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND FINANCIELE BIJSLUITER VAN ALTERNATIVE HARBOUR FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Alternative Harbour Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter

Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter Interpolis Levensloop Fonds Financiële bijsluiter 1 korte weergave Verlofopname, 30 september 2006 2 3 beleggingsgegevens bedrijfsinformatie 4 commerciële informatie 5 aanvullende informatie 1 korte weergave

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie