Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?"

Transcriptie

1 Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider leent vaak geld aan zijn vennootschap tegen een vastgestelde interestvoet. Naast een belastingbesparing voor de vennootschap onder de vorm van (in principe) aftrekbare interesten, blijft dit voor de natuurlijke persoon op vandaag nog steeds één van de relatief goedkopere manieren om geld uit de vennootschap te halen. Toch bouwde de wetgever een rem in op de aftrekbaarheid van deze interesten om buitensporige interestbetalingen door de vennootschap te vermijden: de herkwalificatie van de interestbetaling in een dividenduitkering. Centraal in deze beoordeling staat het begrip geldlening. De rechtspraak is in dit verband nog steeds verdeeld, zo blijkt onder meer uit de recente uitspraken: de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen (7 januari 2015) oordeelde in het voordeel van de belastingplichtige, het hof van beroep te Antwerpen (14 oktober 2014) oordeelde in het nadeel van de belastingplichtige. Buitensporige interesten - herkwalificatieregeling Een aandeelhouder-bedrijfsleider stelt financiële middelen ter beschikking aan de vennootschap. Dit kan gaan om een simpele materiële afgifte van geld aan de vennootschap, een niet uitbetaalde bezoldiging, een uitstel van betaling van de prijs bij een koop-verkoop van een goed, etc. De interesten die een vennootschap betaalt op deze schuld zijn voor haar aftrekbare beroepskosten, behalve in de mate dat ze geherkwalificeerd moeten worden in dividenden. Ingevolge artikel 18, eerste alinea, 4 WIB 92 worden de toegekende interesten als buitensporig beschouwd en aldus geherkwalificeerd in dividenden in de mate dat: ofwel de toegepaste rentevoet hoger ligt dan de markrente; ofwel het totale bedrag van het rentegevend voorschot hoger is dan de som van het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk en de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk. 1

2 Indien één van de twee grenzen overschreden wordt, zal de interest voor het gedeelte dat wordt overschreden, geherkwalificeerd worden in een dividend en als zodanig worden belast. Sinds aanslagjaar 2014 heeft dit geen gevolgen meer voor het tarief van de roerende voorheffing, zowel interesten als dividenden zijn belastbaar tegen 25 %. De impact van de herkwalificatie zit hem echter in het feit dat het geherkwalificeerde deel van de interesten niet meer aftrekbaar is voor de vennootschap. Dat moet immers als dividend bij de belastbare bestanddelen worden gevoegd. Voor de vennootschap kan dit het onaangename gevolg hebben dat zij hierdoor wordt uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief inzake vennootschapsbelasting. Dat een herkwalificatie tot dividend aardig kan oplopen blijkt uit onderstaand schema: Roerend inkomen Intrest R/C Roerend inkomen Brutowinst Brutowinst Interest % taxatie Indien herkwalificatie 679,8 Winst 0 Kostprijs 2 679,8 Intrest Dividend RV (25 %) -500 RV (25%) -500 Netto privé Netto privé Rendement? 1 500/2 000 = 75 % Toepassingsgebied: het begrip geldlening a) Personeel toepassingsgebied Rendement? 1 500/2 679,8 = 55,97 % De herkwalificatieregeling is enkel van toepassing voor rentegevende voorschotten die worden verstrekt door aandeelhouders-natuurlijke personen, hetzij door een bedrijfsleider van de eerst categorie, i.e. de natuurlijke personen die een mandaat als zaakvoerder of bestuurder hebben. Komen daarnaast ook in aanmerking: hun echtgenoten of wettelijk samenwonende partners en hun kinderen wanneer zij het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben. b) Materieel toepassingsgebied De herkwalificatie van interest in dividend is enkel van toepassing indien er sprake is van een geldlening (art. 18, tweede alinea WIB92). De wetgever heeft echter het begrip geldlening in deze context niet verder gedefinieerd. Bijgevolg is er al heel wat inkt gevloeid over het begrip geldlening, meer bepaald de kwalificatie van een op rekening-courant geboekte vordering als geldlening. 2

3 Voor de administratie is het al lang een uitgemaakte zaak: de voorschotten op rekening-courant kunnen zonder meer als dividenden worden geherkwalificeerd. De herkwalificatie moet met andere woorden overwogen worden met betrekking tot elk bedrag dat op het credit van de rekening-courant wordt geboekt. De administratie interpreteert de tekst van artikel 18, 4, lid 2 WIB92 in ieder geval zeer ruim en stelt dat de bedoeling van de partijen doorslaggevend is in de beoordeling of er al dan niet sprake is van een geldlening. De administratie is met andere woorden niet gebonden door de kwalificatie die de partijen aan het eventuele contract hebben gegeven. Hierin draagt de administratie wel de bewijslast, waarbij zij een aantal beoordelingscriteria hanteert (circulaire nr. Ci.RH.231/ van 11 januari 2005 en 12 september 2007). De rechtsleer houdt er een andere visie op na. Verschillende auteurs grijpen terug naar de gemeenrechtelijk definitie van het begrip geldlening, met name een materiële afgifte van geld. Er moet met andere woorden een contract bestaan waarbij de uitlener geld overmaakt aan de lener. Deze laatste kan het overgemaakte bedrag dan aanwenden, op voorwaarde het aan de uitlener terug te geven. Een geldlening kan worden vastgesteld door een boeking in rekening-courant maar dit impliceert daarom niet het ontstaan van een leningscontract. Volgens deze visie is het de kwalificatie van de overeenkomst, die de onderliggende oorzaak is voor de inschrijving in de rekening-courant, die bepalend is in de beoordeling of er al dan niet sprake is van een geldlening. In het verleden werd de belastingplichtige met deze laatste redenering niet altijd in zijn gelijk gesteld, zo blijkt uit veelvuldige rechtspraak. Onderstaand overzicht vormt een update van de rechtspraak besproken in Fiscale Wenken 2011, afl. 9. Overzicht rechtspraak feitelijke omstandigheden De problematiek van herkwalifcatie van intrest van voorschotten tot dividenden komt vooral voor in het volgende geval: een zelfstandige beslist na enkele jaren zijn activiteit niet langer als eenmanszaak maar als vennootschap verder te zetten. Hiertoe richt hij een afzonderlijke juridische entiteit op waaraan hij bijvoorbeeld materieel en zijn reeds gevormde cliënteel overdraagt. Vaak is de vennootschap niet in de mogelijkheid om de overnameprijs aan de bedrijfsleider te betalen. Bijgevolg wordt de overnameprijs geheel of gedeeltelijk ingeschreven in de rekening-courant van de vennootschap. Deze inschrijving maakt een vordering uit van de bedrijfsleider op de vennootschap, maar kwalificeert dit als een effectieve geldlening of als een verkoop met uitstel van betaling? a) Hof van Beroep Gent van 8 mei 2012 In casu hadden de bestuurders aan de vennootschap aandelen verkocht. De verkoopprijs werd ingeschreven op rekening-courant, zonder vaststelling van een effectieve terugbetalingstermijn. Volgens de rechter wees alles in de richting van een effectieve geldlening : de verkoper had werkelijk de bedoeling om de prijs langdurig ter beschikking te stellen. Wanneer het bovendien bij het begin duidelijk is dat 3

4 vennootschap onvoldoende financiële middelen heeft om de schuld af te betalen betreft het een geldlening. b) Rechtbank van eerste aanleg Brussel van 6 juni 2012 De rechtbank van eerste aanleg te Brussel hanteert daarentegen een contra administratieve zienswijze. Hierbij ging het om een identieke situatie, met name een inschrijving van de verkoopprijs van de aandelen op rekening-courant, zonder een expliciete terugbetalingstermijn. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat het ontbreken van financiële middelen bij de vennootschap niet uitsluit dat er sprake kan zijn van een gewone verkoop met uitgestelde betaling. Volgens de rechtbank is het hierbij eveneens van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds geld lenen en anderzijds een betaaltermijn toestaan. Economische gezien zijn beide situaties gelijk, maar juridisch is er wel degelijk een verschil. Een uitlener heeft geen bevoorrechte band met een welbepaald actiefbestanddeel van de lener. Een onbetaalde verkoper kan daarentegen de koper verplichten de overeenkomst uit te voeren of de koop te ontbinden en het verkochte goed recupereren. Bijgevolg werd in deze zaak geconcludeerd dat er geen herkwalificatie van intresten in dividenden kon plaatsvinden, daar er geen sprake was van een geldlening. Let wel, in tegenstelling tot bovenstaande zaak bij het hof van beroep te Gent, waar de schuld na verloop van meer dan tien jaar nog altijd voor meer dan de helft openstond, werd de schuld hier niet lang aangehouden. c) Hof van beroep Antwerpen van 14 oktober 2014 In casu ging het om een door de vennoot verrichte inbreng in natura. De inbreng werd grotendeels vergoed door de toekenning van aandelen. Voor het saldo van de vergoeding voor de aandelenoverdracht werd geen beroep gedaan op externe financiering, maar deze werd als schuldvordering geboekt op rekening-courant. De rechtbank was hier van oordeel dat het niet enkel ging om een uitstel van betaling, omwille van volgende feiten: de oprichtingsakte en het verslag van de bedrijfsrevisor spreken van een schuldvordering op de vennootschap en een schuld in het passief van de vennootschap ; er werd geen betalingstermijn vastgesteld; er werd eveneens als bijzondere voorwaarde bepaald, dat er geen opnames zullen worden gedaan tot terugbetaling van de schuld indien dit het financieel evenwicht van de vennootschap in gevaar brengt of zou kunnen brengen; op de schuld moet een intrest van 6 % worden betaald. Het was met andere woorden de bedoeling om het saldo langdurig ter beschikking te stellen van de vennootschap, en dit tegen de betaling van een intrest. Volgens het hof komt er bijgevolg een schuldhernieuwing tot stand, waarbij de verbintenis tot het 4

5 vergoeden van de ingebrachte aandelen (de initiële schuld) werd omgezet in een geldlening (de nieuwe schuld). d) Hof van beroep Bergen van 15 oktober 2014 Het hof van beroep te Bergen oordeelde in diezelfde periode, in een vergelijkbare situatie (hier ging het om een quasi-inbreng van immateriële vaste activa), in het voordeel van de belastingplichtige. In deze zaak haalde de administratie opnieuw haar zelfde feitelijke elementen aan o.a. afwezigheid van een betalingstermijn, boeking van de verkoopprijs op een passiefrekening schuld > 1j,.... Volgens de rechtbank waren deze feiten allemaal niet doorslaggevend om te besluiten dat het hier ging om een schuldhernieuwing, en was er dus sprake van een verkoopovereenkomst of de overdracht van activa met volledig uitstel van betaling, wat in de regel geen geldlening uitmaakt. e) Rechtbank van eerste aanleg Aarlen van 7 januari 2015 De rechtbank oordeelde in dit geval dat er geen herkwalificatie van intrest in dividend mogelijk was, daar een intentie tot schuldhernieuwing ontbrak. Vooreerst toont het ontbreken van een expliciete betalingstermijn niet aan dat het de bedoeling was om de verkoopprijs ter beschikking te stellen van de vennootschap in het kader van een geldlening. Daarnaast is het genereren van een rente te verantwoorden als vergoeding voor de betalingsachterstand. De schuld werd bovendien op de schulden op ten hoogste 1 jaar geboekt in de balans. Hieruit blijkt dat de partijen niet de intentie hadden om de gelden gedurende een lange tijd ter beschikking te laten aan de vennootschap. Conclusie De inschrijving van een vordering op de rekening-courant van een vennootschap, betekent niet noodzakelijk dat er sprake is van een geldlening in de zin van artikel 18 WIB 92. Ondanks het feit dat de administratie het been stijf houdt stelt de rechtsleer dat een vordering in rekening-courant een geldlening kan uitmaken maar dit niet noodzakelijk het geval is. Desalniettemin kan er geoordeeld worden dat het ontbreken van een expliciete betalingstermijn wijst op een langdurige ter beschikkingstelling van het openstaande bedrag, tegen de betaling van een intrest. Er komt bijgevolg een schuldhernieuwing tot stand waardoor er sprake is van een geldlening. Wanneer de partijen echter kunnen aantonen dat er geen intentie is om de gelden gedurende een lange tijd ter beschikking te stellen van de vennootschap, is er geen sprake van een geldlening. Wanneer bij het begin duidelijk is dat vennootschap onvoldoende financiële middelen heeft om de schuld af te betalen wordt vaak geoordeeld dat het om een geldlening gaat. Doch dit sluit niet automatisch de verkoop met een uitgestelde betaling uit. De administratie zal in een dergelijke casus moeten kunnen aantonen 5

6 dat de overeenkomst die aan de grondslag ligt van de vordering in rekening-courant een geldlening betreft. Bijkomende feitelijke elementen zullen de werkelijke bedoeling van de partijen moeten aantonen. Het zal er dus telkens op aan komen de achterliggende intentie van de overeenkomst vast te stellen Eline Demeyere Senior Consultant Tax Mieke De Mol Business Development en Marketing Manager 6

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten

Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Aftrek van voorbelasting voor niet-economische activiteiten Door: R.J.M.C. Lantman MSc 2007/ 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Definitie niet-economische activiteiten 4 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie